ogłoszenie o zmianie treści siwz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Transkrypt

ogłoszenie o zmianie treści siwz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Częstochowa, dn. 09.11.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Numer ogłoszenia: 301784; data zamieszczenia: 09.11.2015
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i dostawę
paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie (nr ogłoszenia: 298422 - 2015)
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że:
w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III, ust. 12 pkt 1 SIWZ) w miejsce:
„12. Paczki winny być zapakowane odpowiednio:
1) paczka duża – w torbę polipropylenową z akcentem świątecznym, dopuszczoną
przez przepisy do kontaktów z żywnością, zaopatrzoną w mocny uchwyt
umożliwiający ręczne przenoszenie zapakowanych artykułów (Zamawiający nie
dopuszcza możliwości dostawy paczek w reklamówkach polietylenowych).
wprowadza się zapis:
„12. Paczki winny być zapakowane odpowiednio:
1) paczka duża – w dwie torby polipropylenowe z akcentem świątecznym,
dopuszczone przez przepisy do kontaktów z żywnością, zaopatrzone w mocny
uchwyt umożliwiający ręczne przenoszenie zapakowanych artykułów
(Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy paczek w reklamówkach
polietylenowych).
W tej sytuacji zmianie ulega formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zaktualizowany plik został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sekcja Nadzoru i Administracji
tel. 34 368 32 75
[email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
[email protected]
www.mops.czestochowa.pl

Podobne dokumenty