INSTRUKCJA: Oświadczenie wypełnia Zwycięzca

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA: Oświadczenie wypełnia Zwycięzca
INSTRUKCJA:
Oświadczenie wypełnia Zwycięzca loterii L’Oreal „Kobiety kochają diamenty”.
1. Wypełnij dokument wpisując swoje dane osobowe.
2. Podpisz się własnoręcznie (czytelnie).
3. Dołącz do koperty z oświadczeniem kopie dowodów zakupu potwierdzające nabycie Produktów
Elseve uprawniających do dokonania zgłoszeń w Loterii.
(musisz potwierdzić zakup dokładnie tylu produktów, ile zgłoszeń wysłałeś).
4. Wyślij oświadczenie pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania SMSa informującego o wygranej,
na adres:
Blueberry Group Sp. z o.o. S.k.a.
ul. Szpitalna 8a, 00 – 031 Warszawa
z dopiskiem: „Loteria – "Kobiety kochają diamenty"
DANE ZWYCIĘZCY:
Imię: ................................................................................................................................................
Nazwisko: .......................................................................................................................................
Data urodzenia: ............................................... (dzień/miesiąc/rok)
Adres do doręczeń nagrody:
ulica: .................................................................
kod pocztowy: ..........................
nr domu: ..................
nr mieszkania: ...............
miasto: ......................................................................
Nr telefonu komórkowego, z którego zostały wysłane SMSy zgłoszeniowe:
+ 48 .....................................................................................
DOWODY ZAKUPU:
Do oświadczenia dołączam dowody zakupu potwierdzające zakup ............................. sztuk Produktów
(liczba produktów równa liczbie
wysłanych zgłoszeń SMS)
Elseve uprawniających do dokonania zgłoszeń w Loterii.
_________________, dnia ________________ 2013 roku
(miasto)
Oświadczenie
Ja,
niżej
podpisana/y
_________________________________
zamieszkała/y
w
________________________________ przy ul. ____________________________ nr domu ____,
nr mieszkania _____; kod pocztowy __ - ____ miasto: _________________________; niniejszym
oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do udziału w loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą
"Kobiety kochają diamenty", dalej „Loteria”. Ponadto, oświadczam, że nie jestem osobą, o której mowa w
pkt 2.2. regulaminu Loterii, tj. nie jestem pracownikiem i przedstawicielem Organizatora, spółki L'Oreal
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownikiem innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkiem ich rodzin.
Niniejszym oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki.
Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla celów Loterii.
_____________________________________
(czytelny podpis Zwycięzcy)

Podobne dokumenty