Scenariusz lekcji plastyki w klasie IV aw ramach projektu Szkoła

Transkrypt

Scenariusz lekcji plastyki w klasie IV aw ramach projektu Szkoła
Scenariusz lekcji plastyki w klasie IV a
w ramach projektu Szkoła demokracji i samorządności.
Temat: Mam prawo do marzeń.
1. Zagadnienie plastyczne- forma przestrzenna
2. Technika – mieszana
3. Przybory- tektura, gazety, pudełka, klej, nożyczki, taśmy papierowe,
farby plakatowe.
4. Czas -3 h lekcyjne
5. Forma pracy- indywidualna.
6. Pomoce- przykłady reprodukcji rzeźby pełnej, rzeźba z gliny
przedstawiająca Anioła
7. Metody:
- Pogadanka
- Burza mózgów
8. Cele:
- Kształtowanie umiejętności wnikliwej analizy sytuacji problemowej,
- twórcze poszukiwanie rozwiązania plastycznego tematu,
- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i potrzeb.
9. Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie uczniów do tematu.
2. Omówienie zagadnień plastycznych potrzebnych uczniom do realizacji
tematu.
3.Twórcze poszukiwanie przełożenia swoich marzeń na formę
przestrzenną.
4. Samodzielna praca uczniów.
5. Prezentacja swojego „dzieła” i ocena prac.
10. Umiejętności po przeprowadzonej lekcjach:
- uczeń potrafi rozpoznać formę przestrzenną i określić jej cechy
charakterystyczne, a także wskazać elementy odróżniające ją od innych
dziedzin plastycznych,
- uświadomienie swoich praw, potrzeb i odczuć,
- potrafi określić swoje marzenia i wskazać drogę do ich realizacji,
- potrafi w sposób twórczy, oryginalny wykonać prace plastyczną.
11.Przebieg zajęć:
Nauczyciel rozmawia z dziećmi o ich marzeniach, uzmysławia, że mają
prawo do marzeń. Uczniowie wskazują jakie mają marzenie i podejmują
próbę określenia: Kto powinien im pomóc ?, w spełnieniu swoich
pragnień, a także jakie czynniki wpływają na ich realizację.
Potrafią wydedukować podczas rozmowy, że ich marzenia powinny być
w „ miarę” realistyczne, ponieważ nie wszystkie są możliwe do realizacji
z różnych względów np. lot do innego układu słonecznego.
Podkreślają, że bardzo ważnym czynnikiem jest nie tylko pomoc rodziców
ale ich wytrwałość w dążeniu do celu, jak np. nauka, pracowitość,
systematyczność, warunki ekonomiczne.
Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się w jaki sposób poprzez
formę plastyczną- rzeźbę, przedstawiliby swoje marzenie.
Po wprowadzeniu zagadnienia plastycznego: rzeźba, omówieniu warsztatu
rzeźbiarza, po uzmysłowieniu cech charakterystycznych dla tej dziedziny
sztuki, uczniowie indywidualnie przystąpili do pracy twórczej.
Wykorzystali pudełka i gazety do stworzenia formy przestrzennej
przedstawiającej ich marzenie, a użycie farb plakatowych ułatwiło im
wypowiedź plastyczną.
Cechą charakterystyczną dla społeczności klasy IV a było powiązanie
swego marzenia z zawodową przyszłością. Podkreślali, że rozwój, zdobyte
wykształcenie zdecydują o ich przyszłości, a oni marzą o tym, by zostać:
piłkarzem, koszykarzem, muzykiem, lekarzem weterynarii, hokeistą,
piosenkarką, florystką, stylistką. pracownikiem pizzy, kucharzem i o
swoim pokoju. Marzą o podróżach czy wygranej w LOTTO.
Po przeprowadzonych zajęciach nasuwają się następujące wnioski:
- uczniowie swoje marzenie ściśle wiążą z przyszłym zawodem,
( przyczyną tego w wielu przypadkach jest sytuacja ekonomiczna w ich
domach, są świadomi pojawiających się problemów finansowych
wynikających ze słabego wykształcenia rodziców),
- potrafią określić swoje prawa, wiedzą gdzie są zawarte ale również
znają swoje obowiązki,
- są świadomi, ze ich rówieśnicy znajdujący się w lepszej sytuacji
materialnej, marzą o przyjemnościach np. podróżach,
- potrafią uszanować prawo do swobodnej wypowiedzi ustnej , twórczej
swoich kolegów i nie oceniają jej.

Podobne dokumenty