CUD NAD WISŁĄ I NAD BAŁTYKIEM

Transkrypt

CUD NAD WISŁĄ I NAD BAŁTYKIEM
Patron
István Kovács C U D N A D W I S Ł Ą I N A D B A Ł T Y K I E M
9 788365 248114
Znakomity węgierski historyk István Kovács przedstawił
swoim rodakom przełomowe wydarzenia XX-wiecznych
dziejów Polski. W 2006 jego szkice ukazały się na Węgrzech
jako Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Podtytuł tomu, Piłsudski
– Katyń – Solidarność, wskazuje na główne punkty narracji,
realizującej to ciekawe i ambitne, ale też podjęte z potrzeby
serca, zamierzenie. Książka odniosła duży sukces, czego
dowodem jest druga, poszerzona edycja z 2012 roku. Oddając
jej przekład w ręce polskich czytelników, zachęcamy do
spojrzenia na naszą historię z naddunajskiej perspektywy.
Cud nad Wisłą wraz z inną pracą Istvána Kovácsa –
słownikiem biograficznym polskich uczestników węgierskiej
Wiosny Ludów Honwedzi, emisariusze, legioniści, równolegle
wydanym przez Polską Akademię Umiejętności – wpisują się
w obchody Roku Kultury Węgierskiej 2016/2017 w Polsce.
Ist
n
á
v
v
o
K
s
c
á
Ą
Ł
S
I
D
U
W
C D
M
A
E
I
D
N A
K
Y
N
T
I
Ł
A
B
P I Ł S U D S K I— K AT Y Ń— S O L I DA R N O Ś Ć

Podobne dokumenty