procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu

Transkrypt

procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU
PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2007r. nr 35, poz. 221 i 222);
2. Statut Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku.
1. Podczas zajęd edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych ( aparaty powinny byd wyłączone i schowane ).
2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialnośd.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież
sprzętu.
4. Każdy uczeo ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu
stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
5. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi
informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.
6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
powoduje zabranie telefonu do „depozytu”.
7. Nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia- aparat zostaje
wyłączony w obecności ucznia i przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły.
Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy lub nauczyciela w
miejscu na wpisanie uwag w dzienniku lekcyjnym.
8. W przypadku, kiedy uczeo odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia,
nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły.
Wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy klasy i zawiadamia o tym fakcie
rodziców (opiekunów prawnych).
9. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych
związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
10. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeo ma zakaz
przynoszenia telefonu do szkoły.
11. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole
mogą byd traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkowad skierowaniem sprawy
do sądu rodzinnego.

Podobne dokumenty