Biuletyn Informacyjny Gminy Czernica nr 25

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Informacyjny Gminy Czernica nr 25
Zestawienie remontowanych dróg na terenie Gminy Czernica
Zadania zlecone do realizacji do dnia 19.07.2013r.
Lp
M ie js co w o ś ć
Ulica
T e rm in w y k o n a n ia
M O D E R NIZ A C J A UL IC Y S T A W O W E J W M IE J S C O W O Ś C I NA D O L IC E W IE L K IE
1 N ad o lic e W ie lk ie
S t aw o w a
0 8 .1 0 .2 0 1 3
NA W IE R Z C H NIA B IT UM IC Z NA
1 C h rząst aw a M ała
S t aw o w a/ G ajo w a
1 2 .0 7 .2 0 1 3
2 Ł an y
O w ocow a
1 2 .0 7 .2 0 1 3
3 C ze rn ic a
W e so ła
3 1 .0 7 .2 0 1 3
4 G ajk ó w
T ęc zo w a
3 1 .0 7 .2 0 1 3
5 Je szk o w ic e
S zk o ln a
3 1 .0 7 .2 0 1 3
6 K rzy k ó w
C h ab ro w a/ S e zam k o w a
3 1 .0 7 .2 0 1 3
7 C h rząst aw a M ała
S o sn o w a ( c zęść )
3 1 .0 7 .2 0 1 3
8 D o b rzy k o w ic e
W iśn io w a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
9 N ad o lic e M ałe
K o le jo w a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
1 0 N ad o lic e W ie lk ie
G rab o w a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
1 1 C h rząst aw a W ie lk a
D ęb o w a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
1 2 K am ie n ie c W ro c ław sk i D ęb o w a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
1 3 R at o w ic e
S p o k o jn a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
1 4 W o jn o w ic e
T o p o lo w a
3 0 .0 8 .2 0 1 3
R a ze m
M O D E R NIZ A C J A D R Ó G NA T E R E NIE GM INY (p o d b u d o w y t łu czn io w e )
1 K am ie n ie c W ro c ław sk i S t u d zie n n e
2 G ajk ó w
M ięt o w a, Z io ło w a
3 G ajk ó w
B ażn t o w a
4 Je szk o w ic e
Z ie lo n e g o D e b u
5 C ze rn ic a
M o re lo w a
6 R at o w ic e
Now a
7 W o jn o w ic e
O rla
1 5 .1 0 .2 0 1 3
8 D o b rzy k o w ic e
R o ln a
9 K rzy k ó w
Jarzęb in o w a
1 0 N ad o lic e W ie lk ie
K lo n o w a
1 1 N ad o lic e W ie lk ie
Je szk o w ic k a
1 2 C h rząst aw a M ała
K s. O zie w ic za
1 3 C h rząst aw a M ała
A k ac jo w a
1 4 C h rząst aw a W ie lk a
B rzo zo w a
R a ze m
R Ó W NA NIE D R Ó G O NA W IE R Z C H NI Z K R US Z YW A
C ic h a/ L e śn a
S zk o ln a
1
D o b rzy k o w ic e
2 6 .0 7 .2 0 1 3
W id aw sk a
S zafiro w a
K o n o p n ic k ie j
2 C h rząst aw a M ała
P o ln a
2 6 .0 7 .2 0 1 3
3 C h rząst aw a W ie lk a
S p o rt o w a/ W id aw sk a
4
Lp
5
6
7
C ze rn ic a
M ie js co w o ś ć
D o b rzy k o w ic e
G ajk ó w / Je szk o w ic e
Je szk o w ic e
8 K am ie n ie c W ro c ław sk i
9 K rzy k ó w
1 0 Ł an y
1 1 N ad o lic e M ałe
1 2 N ad o lic e W ie lk ie
1 3 W o jn o w ic e
R a ze m
W S Z YS T K O R A Z E M
Jab ło n io w a ( d ro g a k o ło
Ulica
P o ln a ( d o S p o k o jn e j)
Jan o w ic k a
P ark o w a
Ł ąk o w a
T o ro w a
M o d rze w io w a
W e so ła
W io se n n a
D w o rsk a-Ś w ie rk o w a
M io d o w a
A k ac jo w a
K o s zt
2 5 2 0 6 8 ,3 6
3 9 3 2 1 7 ,9 9
6 4 2 3 9 8 ,4
szk o ły )
T e rm in w y k o n a n ia
K o s zt
2 6 .0 7 .2 0 1 3
7 8 8 0 4 ,0 5
1 3 6 6 4 8 8 ,8
zestawienie opracował: Robert Makieła
strona 2
Co nowego w oświacie gminnej
od 1 września 2013r?
W dniu 1 września 2013 r. w sieci szkół Gminy Czernica
pojawi się nowa placówka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Czernicy. Zespół powstał z połączenia Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Czernicy oraz Przedszkola Publicznego w
Czernicy. Do szkoły uczęszczać będą, jak dotychczas, dzieci z
miejscowości Czernica, Jeszkowice, Wojnowice a także Nadolice
Wielkie i Nadolice Małe (po zmianie obwodów szkół dokonanej w
ubiegłym roku). W Przedszkolu utworzono trzy grupy dzieci 3 i 4letnich oraz trzy grupy dzieci 5 i 6-letnich realizujących
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Przedszkole
będzie funkcjonować w dwóch budynkach: przy ul. Wrocławskiej
52 (dla dzieci 3 i 4-letnich) oraz przy ul. Św. Brata A.A.
Chmielowskiego 9 (dzieci 5 i 6-letnie).
Nowością dla rodziców dzieci przedszkolnych może być
zmniejszona opłata za godziny pobytu dziecka ponad
pięciogodzinną realizację podstawy programowej – zgodnie z
podpisaną w dniu 13 czerwca 2013 r. zmienioną ustawą o systemie
oświaty rodzice ponosiliby od 1 września b.r. opłatę 1 zł za
dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Zmiana
zostanie najprawdopodobniej wprowadzona, choć należy
spodziewać się także innych decyzji, w przypadku skierowania
nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (ze względu na
niekonstytucyjne zapisy dotyczące sposobu przekazywania dotacji
dla gmin).
W takim przypadku rodzice dzieci przedszkolnych
(i dzieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w
Kamieńcu Wrocławskim, Dobrzykowicach, Ratowicach,
Chrząstawie Wielkiej) będą ponosić opłaty za dodatkowy pobyt
dziecka na dotychczasowych zasadach, zgodnie z uchwałami
podjętymi w roku 2011 przez Radę Gminy Czernica.
Dobrzykowicach. Boisko otrzyma płytę z nową murawą, a
przyległy teren zostanie uporządkowany. Za jego ogrodzeniem
prowadzone będą lada dzień prace przy utwardzeniu pobocza ul.
Szkolnej w celu umożliwienia parkowania pojazdów i autobusu
szkolnego.
Na ukończeniu jest dokumentacja kosztowa, która
pozwali na zlecenie montażu w kolejnych, gminnych obiektach
instalacji gazowych służących do celów grzewczych.
Piotr Golus
Odkomarzanie
Po intensywnych opadach majowo-czerwcowych
i powodzi, która z początkiem czerwca dotknęła naszą gminę,
przeżywaliśmy prawdziwy atak komarów. W związku z tym, Rada
Gminy Czernica na nadzwyczajnej sesji w dniu 25 czerwca podjęła
decyzję o przeznaczeniu kwoty 120 tys. zł na zabiegi
odkomarzania. Zwalczanie komarów objęło 1500 ha powierzchni
gminy i zostało podzielone na II etapy: chemiczne (zwalczanie
szkodników dorosłych) i biologiczne (zwalczanie larw w
zbiornikach wodnych).
Akcja prowadzona była z powietrza, przy użyciu
samolotu AN-2, którego operatorem jest AGRO-PIAST Usługi
Agrolotnicze we Wrocławiu. W dniach 6, 8 i 16 lipca 2013 r. nad
Gminą Czernica mieszkańcy mogli obserwować jak ta akcja jest
prowadzona.
Z samolotu rozpylane były na wysokości kilkudziesięciu
metrów środki chemiczne i biologiczne nad rozlewiskami, które
powoli opadały na ziemię. Takie akcje odkomarzania prowadzone
są zazwyczaj w godzinach wieczornych, gdy nie ma opadów
deszczu i jest sucho. Wtedy ich skuteczność jest największa.
Maria Kozakiewicz
SEZON BUDOWLANY W PEŁNI
Pomimo tegorocznej nieprzewidywalnej aury, Gmina
Czernica stara się maksymalnie wykorzystać okres sprzyjający
robotom budowlanym.
Obecnie, po zakończeniu postępowania przetargowego
i podpisaniu umowy z wykonawcą, rozpoczęto realizację I etapu
termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy. W
obecnym roku planuje się wykonanie robót o wartości 431 tys. zł.
Wartość całości przedsięwzięcia szacuje się na ok. 1mln 400 tys.
zł. Wyniki wykonanego audytu energetycznego wskazują na
możliwość refundacji części w/w wydatków w związku z czym trwa
opracowanie wniosku aplikacyjnego w tej sprawie.
Prowadzone są także prace przy remoncie i ociepleniu
pokrycia dachu przedszkola w Czernicy a na rozpoczęcie czekają
podobne roboty na dachu świetlicy w Krzykowie. W tym obiekcie
zostanie także wykonany remont tynków i malowanie wnętrza.
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na
remont świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, w ramach którego,
oprócz remontu stropu nad salą, naprawiona zostanie część dachu
oraz ukończony remont pomieszczeń przy świetlicy. Ważnym
elementem modernizacji świetlicy będzie montaż instalacji
gazowej i grzewczej w pomieszczeniach świetlicy i przyległych
pomieszczeniach klubowych.
Trwają prace modernizacyjne na przyszkolnym boisku w
Aby odkomarzanie przyniosło lepszy rezultat, akcję
odkomarzania dwoma metodami powtórzono po 7 dniach.
W roku 2010 w akcji odkomarzania wzięły udział
ościenne gminy Siechnice i Długołęka dlatego też wtedy efekt
odkomarzania był skuteczniejszy. W roku bieżącym w/w gminy
nie odmarzały swoich terenów przez co komary z poza terenu
gminy mogły przylecieć do nas ( komar potrafi przemieszczać się
do 5 km).
BP
Informacja na temat urządzeń
melioracyjnych.
Na terenie gminy Czernica występują 3 rodzaje rowów
odwadniających.
- Rowy podstawowe to rowy melioracyjne , które są własnością
Skarbu Państwa i ich utrzymanie wykonywane jest, ze środków
budżetu Państwa w imieniu którego działa Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Takich rowów na
terenie gminy jest 7. Są to: Graniczna i
Bierzwiennaprzepływające przez wsie Chrząstawa Mała i Wielka
Przerowa- przepływająca przez –Wojnowice,Nadolice
Wielkie,Krzyków , Mrówka-przepływająca przez Nadolice Małe,
Krzyków,Dobrzykowice, Piskorna – przepływająca przez Gajków,
Kamieniec Wrocławski i Łany , Młynówka Jelecka przepływająca
przez Ratowice i Widawa przepływająca na granicy z Gminą
Długołęka. Rowy te maja długość ponad 41 km.
strona 3
-Rowy szczegółowe to rowy melioracyjne, które są własnością
skarbu Państwa w imieniu, którego działa Starostwo Powiatowe
i ich utrzymanie
i wykonywane jest na koszt
mieszkańców przez tereny, które przepływają. Ogółem jest
ich prawie 145km. Mieszkańcy poszczególnych wsi biorą udział w
utrzymaniu rowów poprzez wnoszenie składek na rzecz wiejskich
spółek wodnych. Składki wnoszone przez mieszkańców gminy
wynoszą ogółem w 2013 roku 253 000 zł. Za środki te można
poddać konserwacji ok. 15 km rowów co daje 10% całości
istniejących rowów. Gmina doceniając wagę i znaczenie w
utrzymaniu rowów w należytym stanie technicznym rokrocznie
udziela pomocy dla sekcji wiejskich. W 2013 roku jest to kwota 150
000 zł zaplanowana w budżecie gminy i dodatkowa kwota 100 000
zł przyznana w miesiącu czerwcu na najpilniejsze prace przy
rowach, które zostały zamulone w trakcie ostatniej powodzi. Daje
to kwotę 250 000 zł a więc tyle ile wynoszą składki mieszkańców
z terenu całej gminy Czernica.
Trzecią grupę rowów stanowią rowy przydrożne, których
utrzymanie należy do właścicieli dróg przy których są położone. A
więc rowy położone przy drodze wojewódzkiej 455 Kamieniec Ratowice za ich utrzymanie odpowiedzialna jest Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Rowy położone przy drogach
Powiatowych za ich utrzymanie odpowiada Starostwo Powiatowe
i rowy położone przy drogach gminnych za ich utrzymanie
odpowiada Gmina. Ogółem szacuje się , że rowów przydrożnych
jest ok. 100 km. Jednocześnie za prawidłowe utrzymanie
przepustów przebiegających przez drogi odpowiadają również
właściciele dróg, a za przepusty prowadzące do poszczególnych
działek odpowiadają właściciele działek ( mieszkańcy ).
Jak widać za utrzymanie większości rowów na terenie gminy
odpowiedzialni są mieszkańcy, Starostwo Powiatowe. DZMiUW
oraz DSD i K.
Utrzymanie rowów w należytym stanie technicznym jest bardzo
ważne szczególnie w okresach
nadmiernych opadów
atmosferycznych.
Jacek Sisler
W okresie od lutego 2013 do czerwca
2013 roku Rada Gminy Czernica podjęła
następujące uchwały:
- Nr XVI/217/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany budżetu
gminy Czernica na 2013 rok;
- Nr XXV/218/2013 z dnia 21 marca w sprawie wprowadzenia
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata
2013-2022;
- Nr XXV/219/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
aktywności gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice gmina
Czernica.
- Nr XXV/220/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część działek nr 32, 33 AM1 w obrębie Kamieniec
Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy
Podhalańskiej;
- Nr XXV/221/2013 z dnia 21 marca w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice gmina
Czernica, dla terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej;
- Nr XXV/222/2013 z dnia 21 marca w sprawie uchylenia uchwał o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
strona 4
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał w sprawie zmiany
załącznika graficznego w obrębie wsi Jeszkowice;
- Nr XXV/223/2013 z dnia 21 marca w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jeszkowice południowy-wschód, gmina
Czernica
- Nr XXV/224/2013 z dnia 21 marca w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jeszkowice południowy-zachód, Gmina
Czernica;
- Nr XXV/225/2013 z dnia 21 marca w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jeszkowice północny - wschód, Gmina
Czernica;
- Nr XXV/226/2013 z dnia 21 marca w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jeszkowice północny - zachód, gmina
Czernica
- Nr XXV/227/2013 z dnia 21 marca w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jeszkowice, gminy Czernica;
- Nr XXV/228/2013 z dnia 21 marca w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jeszkowice zachód, gmina Czernica;
- Nr XXV/229/2013 z dnia 21 marca w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na rok 2014;
- Nr XXV/230/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały nr
XXIII/145/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Chrząstawa Mała;
- Nr XXV/231/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały nr
II/9/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Dobrzykowice;
- Nr XXV/232/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/156/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Gajków;
- Nr XXV/233/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/146/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Jeszkowice;
- Nr XXV/234/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały nr
XXIV/157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec Wrocławski;
- Nr XXV/235/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały nr
XXIV/151/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Krzyków;
- Nr XXV/236/2013 z dnia 21 marca w sprawie zmiany Uchwały nr
XXIV/152/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Łany;
- Nr XXV/237/2013 z dnia 21 marca w sprawie diet dla radnych
Radych Gminy Czernica;
- Nr XXV/238/2013 z dnia 21 marca w sprawie skargi Martina
Mełeszko na bezczynność Wójta Gminy Czernica;
- Nr XXVI/239/2013 z dnia 24 maja w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2012 rok;
- Nr XXVI/240/2013 z dnia 24 maja w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Czernica;
- Nr XXVI/241/2013 z dnia 24 maja w sprawie zmiany budżetu
gminy Czernica na 2013 rok;
- Nr XXVI/242/2013 z dnia 24 maja w sprawie wprowadzenia
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata
2013-2022;
- Nr XXVI/243/2013 z dnia 24 maja w sprawie zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Czernica a gminami tworzącymi
Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy
programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz
rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- Nr XXVI/244/2013 z dnia 24 maja w sprawie zamiany uchwały nr
VII/34/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 2007 r. w sprawie
ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice i wsi Kamieniec
Wrocławski;
- Nr XXVI/245/2013 z dnia 24 maja w sprawie ustalenia nazw ulic
we wsiach Czernica, Dobrzykowice, Jeszkowice oraz Łany;
- Nr XXVI/246/2013 z dnia 24 maja w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w roku 2013;
- Nr XXVI/247/2013 z dnia 24 maja w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których nie ustalono
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
- Nr XXVI/248/2013 z dnia 24 maja w sprawie zmiany uchwały nr
XV/196/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 18 czerwca 200 4. w
sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli;
- Nr XXVI/249/2013 z dnia 24 maja w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/149/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2012 r. w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czernica oraz w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/12/99 Rady Gminy Czernica z dnia 04 marca 1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czernicy
i zmiany uchwały Nr VIII/41/99 Rady Gminy Czernica z dnia 29
października 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Dobrzykowicach;
- Nr XXVI/250/2013 z dnia 24 maja w sprawie zmiany Uchwały nr
XXIV/210/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 r. w
sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
- Nr XXVI/251/2013 z dnia 24 maja w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego terenu
położonego w obrębie Dobrzykowice;
- Nr XXVI/252/2013 z dnia 24 maja w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Gajków, gmina Czernica;
- Nr XXVI/253/2013 z dnia 24 maja w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka;
- Nr XXVII/254/2013 z dnia 25 czerwca w sprawie zmiany budżetu
gminy Czernica na 2013 rok;
- Nr XXVII/255/2013 z dnia 25 czerwca w sprawie wprowadzenia
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata
2013-2022;
komputera i internetu” na poziomie podstawowym oraz średnio
zaawansowanym. Po wakacyjnej przerwie kolejne zajęcia
edukacyjne.
Koordynator projektu
Renata Godek-Fiet
„Aktywni 50+” - w czwartkowe poranki
Od marca br. z inicjatywy Pań z terenu naszej Gminy, w
GOPS w Czernicy, w czwartki, odbywają się spotkania osób w
wieku 50 + w ramach tzw. „Czwartkowych poranków”. Jest to
propozycja i projekt zainicjowany przez liderkę grupy, która w roku
2012 brała udział w kursach, spotkaniach oraz wycieczkach
organizowanych przez GOPS w ramach projektów „ Akademia 50
+” i „Szansę mam”. W każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00,
głównie Panie, spędzają wspólnie czas na rozmowie przy kawie
i herbacie. Spotkania urozmaicane są przez warsztaty oraz
prelekcje tematyczne. To uczestniczki są inicjatorkami tego co się
dzieje, a dzieje się oj dzieje.
Za nami już półmetek szóstej edycji
projektu Aktywni – potrzebni
Od sześciu lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Czernicy występuje o dofinansowanie projektu systemowego z
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2013r. do udziału w projekcie zakwalifikowało się 14
uczestników w tym 9 kobiet i 5 mężczyzn.
Działania projektowe w ramach aktywnej integracji
rozpoczęliśmy 7 maja br. od aktywizacji zawodowej, następnie
odbyły się zajęcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
i umiejętności społeczno- zawodowych. W czerwcu i w lipcu br.
uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia: „Obsługa
Pierwsze spotkanie odbyło się w przeddzień Dnia Kobiet,
podczas którego, przy słodkim poczęstunku, odbyła się projekcja
filmu, który wprowadził uczestniczki spotkania w klimat tradycji
i zwyczajów obdarowywania PAŃ z okazji Dnia Kobiet
„goździkiem” i „rajstopami”. W spotkaniu wzięły udział Panie z
Chrząstawy, Gajkowa, Czernicy i Ratowic. Panie wymieniły się
strona 5
informacjami na temat różnych znanych im ofert z okolic gminy
i miasta Wrocławia skierowanych do osób w wieku 50 + oraz
zdeklarowały chęć spotykania się w „Czwartkowe poranki”.
Ponownie Panie spotkały się w marcu przed świętami, wówczas
odbywały się warsztaty artystyczne, na których wykonywały
piękne stroiki oraz palmy wielkanocne. Następnie od kwietnia do
czerwca trwały Warsztaty Urody i Kształtowania Wizerunku, czyli
cykl praktycznych, bezpłatnych warsztatów poświęconych
pielęgnacji urody obejmujący takie zagadnienia jak: - piękna
twarz,- piękne dłonie, - makijaż, - magiczny świat zapachów, pielęgnacja stóp i ciała,- pielęgnacja włosów. Każdy blok
tematyczny trwał około 2 godzin. Warsztaty prowadzili
profesjonaliści z firmy kosmetycznej - Pani Danusia i Pan Andrzej.
Natomiast w maju, w ogrodzie jednej z uczestniczek,
odbywały się spotkania pod hasłem inspiracje ogrodowe. A na
początku lipca zainteresowane osoby wzięły udział w warsztatach
psychologicznych, na których poruszane były tematy dotyczące
m.in. komunikowania się i asertywności. Panie mają wiele
pomysłów na miłe spędzanie czasu. Spotkania mają charakter
otwarty. Panie i Panów, którzy chcą miło spędzić czas w
towarzystwie, podzielić się swoimi talentami, zainteresowaniami,
mają pomysły na miłe spędzanie ” Czwartkowych poranków”
serdecznie zapraszamy.
Agata Wojtaszewska
spotkania integracyjne i edukacyjne dla mieszkańców gminy, w
codziennej pracy ośrodka. Paula i Domingo pomagają również w
instytucjach oraz organizacjach z gminy Czernica prowadzących
działalność na rzecz mieszkańców gminy oraz na rzecz edukacji
dzieci i młodzieży.
Od kwietnia br. Paula i Domingo współprowadzą w
siedzibie ośrodka Rozmówki „hiszpańsko – angielsko – polskie”.
Cotygodniowe spotkania służą wzajemnej nauce podstaw języka
oraz zachowania w typowych sytuacjach podczas podróży
zagranicznej. Uczestnicy poznają tajniki języka hiszpańskiego,
ćwicząc tym samym język angielski jako język porozumiewawczy
podczas zajęć. Wolontariusze natomiast uczą się języka polskiego,
którego zasady oraz wymowę tłumaczą im pozostali uczestnicy.
Zajęcia potrwają do końca wakacji.
PRZYJAŹŃ HISZPAŃSKA TRWA …
Na początku marca br. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czernicy powitał kolejnych wolontariuszy z Hiszpanii
Paulę i Domingo. Wolontariusze przyjechali w ramach projektu
realizowanego przez GOPS z programu „Młodzież w działaniu”
Akcja 2 Wolontariat Europejski. Wolontariusze przyjechali na sześć
miesięcy aby realizować działania na rzecz mieszkańców gminy
Czernica.
Wolontariat Europejski jest to jeden z programów
edukacyjnych Unii Europejskiej, który pozwala młodym ludziom (w
wieku od 18 do 30 lat) wyjechać poza granicę własnego kraju,
zdobyć kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój
osobisty oraz zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją
poza formalną.
Wolontariusze wspierają działania środowiskowe GOPS,
strona 6
Na co dzień wolontariusze pomagają wychowawcom
i nauczycielom ze szkół, świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej
w Ratowicach oraz w Szkole Podstawowej w Czernicy, w
Gimnazjum w Czernicy oraz w świetlicy środowiskowej „Kuźnia” z
Czernicy. Pomagają w opiece nad dziećmi podczas zajęć lekcyjnych
i świetlicowych, podczas spożywania posiłków przez najmłodszych,
zakładania odzieży zmiennej oraz w animacji czasu wolnego. Paula
i Domingo wykorzystywali swoje umiejętności oraz wiedzę
zdobytą podczas studiów. Domingo asystował w zajęciach z
informatyki. Stał się inspiracją do przygotowania przez uczniów
elektronicznej wersji słownika hiszpańsko - polskiego. Paula
natomiast asystowała podczas zajęć dodatkowych - koła
przyrodniczego, na którym wspólnie z nauczycielką
przygotowywała liczne eksperymenty. Wolontariusze pomagali
również w zajęciach sportowych, w bibliotece szkolnej podczas
innych zajęć. Wolontariusze z Hiszpanii byli obecni również w
świetlicy środowiskowej „Kuźnia” w Czernicy, gdzie wspólnie z
opiekunką świetlicy przeprowadzali aktywne zajęcia dla
młodzieży.
Wolontariusze z Hiszpanii pomagali podczas „Dni
Rodzinki” w Ratowicach oraz w Czernicy organizowanych przez
Szkołę Podstawową w Ratowicach oraz Szkołę Podstawową w
Czernicy. Paula oraz Domingo pomagali w opiece nad dziećmi
korzystającymi z dmuchanych zamków oraz zjeżdżalni, Paula
malowała twarze najmłodszych, modelowała balony na kształt
różnych zwierząt oraz przedmiotów i rozdawała je dzieciom.
Wolontariuszy z zagranicy nie zabrakło również podczas
Samorządowych Dni Sportu w Łanach. Paula i Domingo brali udział
w meczu piłki nożnej wraz z pracownikami samorządowymi z
terenu gminy Czernica. Na stadionie, na którym został rozegrany
mecz, pracownicy wraz z wolontariuszami prezentowali działania
ośrodka.
W dniu 21 czerwca na boisku przy siedzibie GOPS w
Czernicy został również rozegrany mecz piłki nożnej, tym razem w
gronie wolontariuszy z Hiszpanii, wolontariuszy lokalnych z
Centrum Wolontariatu działającym przy GOPS Czernica oraz
wolontariuszy wraz z opiekunem z GOPS z Oławy. Spotkanie było
okazją dla uczestników do wymiany doświadczeń
z prac
woluntarystycznych oraz miało na celu promocję wolontariat
europejski jako możliwości realizacji siebie oraz zdobycia
doświadczenia zawodowego.
Ewa Ławniczak
GOPS Czernica
Wolontariat lokalny
Kolejne spotkania wolontariuszy już za nami, a
spotykamy się w miarę naszych potrzeb. Wolontariusze z
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy są wszędzie
tam, gdzie jest potrzebna nasza pomoc.
na spotkaniu ochotników przed uroczystością „Dnia Kobiet”.
Ochotnicy wspólnie stworzyli kilkadziesiąt kartek upominkowych
wykazując przy tym swoje zdolności
artystyczne co jest
dowodem, że w Gminie Czernica mamy naprawdę zdolną
młodzież. Ręcznie wykonanymi laurkami zostały obdarowane
Panie uczestniczące spotkaniu - Czwartkowym poranku w GOPS.
Natomiast przed Świętami Wielkanocnymi wykazali się genialnym
talentem przy robieniu wydmuszek.
Młodzi ludzie według
własnych inspiracji tworzyli znakomite dzieła, które ozdabiały
wnętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czernicy wzbudzając podziw naszych podopiecznych.
Kolejnym sukcesywnym dowodem zaangażowania
wolontariuszy w działania GOPS
była akcja Wolontariuszy
podczas III Samorządowych Dni Sportu w Łanach – kilku
ochotników malowało twarze uczestnikom imprezy oraz pilnowało
stanowisk dmuchawców co przyniosło największą frajdę
najmłodszym. Wolontariusze z GOPS udzielają wsparcia przede
wszystkim dzieciom. Jedna z wolontariuszek regularnie odwiedza
młodą podopieczną GOPS - pomagając jej między innymi w
odrabianiu lekcji, oraz umilaniu jej czasu we wspólnych grach
i zabawach.
Wolontariuszy z klubu „Wolontariat zmienia świat” nie
zabrakło również na meczu piłki nożnej, który odbył się na terenie
GOPS w Czernicy. Podczas którego prężnie pokazywali swoje
predyspozycje fizyczne na boisku. Po meczu wolontariusze
i zaproszeni goście - wolontariusze GOPS z Oławy wraz z
opiekunem uczestniczyli w zorganizowanych grach i zabawach
oraz wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku.
Sami wolontariusze przy okazji różnych spotkań
i uroczystościach zachęcają do włączenia się w kręgi wolontariatu.
Tym sposobem stanowimy już dość liczną grupę osób, których
łączy jeden wspólny cel. Pamiętajmy, że Wolontariat przy GOPS w
Czernicy nie jest grupą zamkniętą – każdy, kto widzi tu miejsce dla
siebie jest mile widziany.
P.S
GOPS Czernica
Szlakami dolnośląskich pałaców - po
Karkonoszach
Wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czernicy wykazują się nie lada talentem. Przekonaliśmy się o tym
W ramach projektu „Akademia dla aktywnych” odbyła się
w dniu 22.06.2013 r. wycieczka po Karkonoszach. Uczestnikami
wycieczki byli mieszkańcy naszej gminy m.in. z Gajkowa,
Wojnowic, Chrząstawy Małej, Chrząstawy Wielkiej, Ratowic,
Kamieńca Wr., Nadolic Małych. W czasie porannej jazdy
towarzyszył nam deszcz, ale został rozwiany śpiewem
strona 7
uczestników. Z piosenkami na ustach dojechaliśmy do Wojanowa,
gdzie zostaliśmy zapoznani z historią pałacu i oprowadzeni po
ciekawych miejscach. Pałac Wojanów to dawna rezydencja rodów
królewskich. Kolejnym zwiedzanym przez nas miejscem był
położony po sąsiedzku barokowy pałac w Łomnicy.
W promieniach słońca kolejno mijaliśmy pięknie
wykonane miniatury kościołów, pałaców, zamków, o których
ciekawie opowiadali przewodnicy. Nasza wyprawa po
Karkonoszach zakończyła się zwiedzaniem Karpacza, a przede
wszystkim Kościoła Wang, którego historię wysłuchaliśmy w
wielkim skupieniu dowiadując się m.in. jak został
przetransportowany z Norwegii do Polski. Lekko zmęczeni, ale z
uśmiechami na twarzy i wzbogaceni informacjami historycznymi
dotarliśmy bezpiecznie w godzinach wieczornych do Czernicy.
Uczestnikom wycieczki dziękujemy za miłą atmosferę, dobry
humor i do zobaczenia na następnej imprezie turystycznokrajoznawczej.
Agata Wojtaszewska
Dzień Dziecka w bibliotece w Czernicy
„Dzień dziecka w bibliotece” to w tym roku filmowe
spotkania zorganizowane przy współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Dodać należy, że jest to ogólnopolska inicjatywa
CEO z którym współpracujemy już od kilku lat. W ramach tej akcji
w naszej placówce zorganizowaliśmy 6 seansów filmowych, w
których wzięło udział 139 przedszkolaków i uczniów z Gminy
Czernica.
Tam powitała nas przemiła właścicielka, która z pasją
opowiadała o swoich przodkach związanych z
pałacem
i pokazywała komnaty i piwnice pałacowe. Następnie właścicielka
oprowadziła nas po folwarku wspominając do czego służył kiedyś
oraz opowiedziała jakie zadania spełnia obecnie. Z zachwytem
wysłuchaliśmy opowieści. W obu pałacach obejrzeliśmy filmy,
dzięki którym przybliżono nam informacje na temat historii
powstania budynków i ich mieszkańców oraz o okolicy, w których
zostały one wybudowane. Po pałacach zawitaliśmy do
znajdujących się w pobliżu Kowar. A tam, na terenie dawnej fabryki
dywanów, zwiedzaliśmy utworzony Park Miniatur Zabytków
Dolnego Śląska.
Do projekcji wybraliśmy film animowany pt. „Sekret
Eleonory”. Głównym bohaterem jest Nataniel, któremu ukochana
ciotka zapisała w spadku swoją bibliotekę. Chłopiec nie jest do
strona 8
końca zachwycony spuścizną, którą odziedziczył, ponieważ nie
potrafi jeszcze dobrze czytać . Okazuje się jednak, że Nataniel ma
zastąpić nieżyjącą Eleonorę i stać się strażnikiem bajek i baśni.
Aby uzyskać to miano musi odczytać hasło, które uratuje
wszystkie postaci bajkowe przed zniknięciem. W międzyczasie
zapada decyzja o przekazaniu książek panu Zbieraczkowi, który
zamierza wszystkie je sprzedać i zbić na nich fortunę. Chłopiec
zmniejszony przez czarownicę wyrusza w niebezpieczną drogę,
ale nie jest sam. W wyprawie towarzyszą mu Alicja z Krainy
Czarów, Królik, a także… zły Ogr. Nataniel wyposażony w ostatnią
zapałkę, cudowne okulary i wsparcie pozostałych postaci musi
pokonać szereg niebezpieczeństw.
Najważniejsze w tym filmie obok fantastycznej animacji
jest jego przesłanie, które pokazuje widzowi jaką rolę w życiu
pełnią przyjaciele. Wsparcie jakie od nich otrzymujemy jest
bezcenne i pozwala nam pokonać przeciwności losu. Alicja
wypowiada do Nataniela bardzo ważne słowa „Natanielu potrafisz,
uwierz w siebie…”.
Uczniowie klasy VI, obejrzeli film „Max Minsky i ja”, który
podejmuje tematy bliskie trzynastolatkom. Poruszono tam kwestie
wiary, miłości i rozstania rodziców.
Małgorzata Ligarska
Kiermasz Szkolnych Rozmaitości w Szkole
Podstawowej w Dobrzykowicach
Kiermasz Szkolnych Rozmaitości to impreza
środowiskowa zorganizowana w sobotę 25 maja 2013 r. przez
społeczność Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach przy
współpracy z panią Haliną Popiołek - radną Gminy Czernica
i panem Adamem Jaskułą - sołtysem Dobrzykowic.
Impreza była okazją do zaprezentowania przez uczniów
szkoły swoich osiągnięć i talentów, jak również wspaniałym
pomysłem na aktywne spędzenie czasu wolnego przez całe
rodziny.
Biblioteka w Nadolicach miejscem
integracji mieszkańców
Urlopy, wakacje a nasza biblioteka w Nadolicach tętni
życiem. Tylko u nas znajdziesz ciekawą książkę na deszczowe dni
i skorzystasz z bezpłatnego dostępu do Internetu. Mile widziane
są oczywiście wszystkie dzieci, które pragną znaleźć trochę
twórczego odpoczynku
w formie zorganizowanej zabawy.
Zapraszamy!
Warto nadmienić że - 1 czerwca po raz kolejny dzięki
panu sołtysowi, radzie sołeckiej i sponsorom - zorganizowany
został „ Dzień Dziecka ''. Mimo, że aura zawiodła i padał deszcz to
nie przeszkodziło żeby wszyscy wraz z dziećmi bawili się
znakomicie przy grillu i muzyce. W międzyczasie odbyły się
mecze : piłki nożnej i siatkowej. Najmłodsi startowali w wyścigu
rowerowym. Każdy udział w konkursie był nagradzany. Dużym
powodzeniem cieszyły się: dmuchany zamek, zjeżdżalnia
i trampolina. Te i wiele innych atrakcji sprawiły, iż pomimo braku
ładnej pogody dzieciom uśmiech nie schodził z twarzy.
Joanna Stryjakiewicz
Przed tłumnie zgromadzoną widownią zaprezentowały
się przedszkolaki i uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.
Program artystyczny przygotowany przez uczniów był pokłonem w
stronę rodziców w związku ze zbliżającymi się świętami Mamy
i Taty. Dzieci słowem i piosenką wyraziły wdzięczność tym, którzy
wkładają wiele trudu i serca w ich wychowanie.
Kiermasz był również okazją do przygotowania
atrakcyjnych zabaw i sprawienia niespodzianki naszym
milusińskim z okazji Dnia Dziecka.
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas II i III we
wzruszającym przedstawieniu ,,Zagubiony czas”. W pięknej
scenerii, w uroczych strojach, śpiewając i tańcząc, dzieci
opowiadały o poszukiwaniu czasu rodziców, który gdzieś się
zabłąkał. Przepełnione miłością piosenki wzruszały i budziły u
rodziców refleksje nad czasem poświęcanym dzieciom, które
niczego tak nie pragną jak ich obecności, ciepła i czułości.
„Rozmowy warzyw” i „Kolorowe kredki” to scenki,
którymi oczarowały publiczność dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Przebrane za warzywa i kredki przedszkolaki
pięknie recytowały wiersze i radośnie śpiewały piosenki. Było też
wyjątkowe wykonanie „Walczyka dla mamy” oraz „Dobrze z tatą
iść”.
Następnie mikrofon przejęli uczniowie klasy I.
Przekonywali widzów, że „Nasza klasa, jest tylko nasza”, a
„Lokomotywa” pomoże nam poznać świat. Piosenką „Zostawcie
nam” z repertuaru Marka Grechuty apelowały o czystość naszego
środowiska.
W programie pt. „Świat i my” uczniowie klas IV – VI
zaprezentowali swoje zdolności wokalne w różnorodnym
repertuarze. Był pop, rock i rap, które rozkołysały i rozbawiły
publiczność.
Na scenie zaprezentowali się również mali tancerze –
uczniowie naszej szkoły,
strona 9
kształceni przez państwa Elżbietę i Grzegorza Kijkowskich.
W zaczarowany świat, gdzie dobro i miłość zawsze
zwycięża przenieśli widzów uczniowie klasy IV i V, przedstawiając
bajkę Charlesa Perrault'a pt. „Kopciuszek”. Doskonała gra aktorska
i wspaniała scenografia sprawiły, że widzowie poczuli się jak w
prawdziwym teatrze.
Kolejnym punktem programu był festiwal talentów, w
którym uczniowie mogli pochwalić się swoimi zdolnościami z
różnych dziedzin. Były wspaniałe recytacje wierszy, pokaz
rysowania portretów i prezentacja własnej twórczości poetyckiej.
Nie zabrakło sztuk walki karate, popisów gimnastycznych oraz
układów choreograficznych w rytmie hip- hop i disco.
Wszystkie występy młodych artystów wzbudziły podziw
widzów i były nagradzane gromkimi oklaskami.
Po występach dzieci przyszedł czas na wspólną zabawę.
Były różnorodne konkurencje sportowo-rekreacyjne, w których
brały udział całe rodziny. Można było wspólnie z rodzicami
pokonać tor przeszkód, przebiec sztafetę, siłować się hantlami,
niczym prawdziwy strongman, czy strzelać gole jak Lewandowski.
Oczywiście prawdziwy festyn nie mógł obyć się bez rodzinnego
przeciągania liny i wyścigów w workach. Zwieńczeniem
konkurencji sportowych był mecz piłki nożnej dzieci kontra
tatusiowie. Sprawiedliwy remis 2:2 usatysfakcjonował wszystkich
kibicujących.
SUKCESY MAŁE I DUŻE W PUBLICZNYM
GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY
Przede wszystkim możemy się pochwalić wynikami
egzaminu gimnazjalnego, w którym nasza szkoła wypadła bardzo
dobrze na tle gminy a także województwa.
Co poza tym wydarzyło się w II semestrze?
SUKCESY W KONKURSIE JĘZYKÓW OBCYCH
Dnia 17 maja 2013r. reprezentanci z naszej szkoły : Natalia
Nalepa, Dawid Marszałek, Joanna Głowacka (j. angielski), Natalia
Jurczak, Natalia Ziółkowska i Anita Galak (j. niemiecki) wzięli
udział w XI Powiatowym Konkursie Języków Obcych o Niemieckoi Angielskojęzycznym Kontekście Kulturowym, który organizowało
Gminne Gimnazjum w Sobótce. W konkursie wzięło udział 12 szkół
z terenu powiatu wrocławskiego.
Współzawodnictwo odbywało się w dwóch etapach:
-Etap pierwszy test
-Etap drugi rozmowa ustna
Koncert zespołu
„JOSCHO STEPHAN QUARTET”
W bogatym programie imprezy nie zabrakło czasu na
atrakcyjne zabawy prowadzone przez animatorów kultury,
różnorodne konkursy, malowanie twarzy i szaleństwa na
dmuchańcach.
Przybyli na piknik mogli obejrzeć wystawę prac
wykonanych przez uczniów, kroniki szkolne oraz prezentację zdjęć
z imprez i uroczystości szkolnych pt. „Okiem szkolnego
fotoreportera”. Zorganizowano również kiermasz literatury
dziecięcej i ciekawych wykonanych różnymi technikami prac
dzieci.W kiermaszowym bufecie można było nabyć małe co nieco
przygotowane przez rodziców. Były kiełbaski z grilla, ciasto
upieczone własnoręcznie przez mamy naszych uczniów oraz ciepłe
i zimne napoje.
Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin
popołudniowych i choć było chłodno, panowała gorąca atmosfera.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim , którzy przyczynili się do
tego, aby ten dzień był wyjątkowy i niepowtarzalny i mam
nadzieję, że to nowe wydarzenie w Kalendarzu Imprez Szkolnych
zapisze się na stałe w tradycji naszej szkoły.
Anna Włodarczyk
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach
strona 10
Uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali test, zakwalifikowali do
rozmowy ustnej. Do etapu ustnego udało się przejść aż 5 osobom
z naszej szkoły: Natalii Jurczak, Dawidowi Marszałkowi, Natalii
Ziółkowskiej, Anicie Galak i Joannie Głowackiej.
Po całym dniu zmagania z językami obcymi wróciliśmy z dwoma
laureatami: Dawid Marszałek (kl. IIa) zajął II miejsce z języka
angielskiego, a Natalia Jurczak (kl. Ia) zajęła też II miejsce z
języka niemieckiego.
Do konkursu uczestników przygotowały nauczycielki języków
obcych: Pani Anna Witkowska i Pani Jolanta Kamieniak
XIX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
31 czerwca 2013 roku dwóch uczniów naszej szkoły tj. Bartosz
Jakubiak z kl. III a oraz Czarek Wróbel z kl. III b wyjechało do
Warszawy, aby uczestniczyć w obradach XIX Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Oto krótka relacja Bartka:
"Tematem tegorocznej sesji był – „Lokalny Ekorozwój”.
Uczestniczyliśmy w obradach zasiadając w ławach poselskich.
Głosowaliśmy nad ustawą specjalnie stworzoną dla młodzieży.
Było to dla nas wielkie przeżycie, ale myślę, że także dla szkoły.
Aby pojechać do Warszawy do sejmu musieliśmy przeprowadzić
debatę na temat Ekorozwoju naszej gminy oraz okolic. Razem z
naszym opiekunem panią Agnieszką Gocoł przygotowaliśmy dość
duży materiał jaki przedstawiliśmy przybyłym gościom. Wszystko
przebiegło pomyślnie. Życzymy powodzenia może kolejnym
uczniom, którzy będą chcieli także pojechać ale już na XX sesje
sejmu dzieci i młodzieży. Udział w obradach był dla nas najlepszym
prezentem na Dzień Dziecka".
CIEKAWE WYCIECZKI
7 maja uczniowie z klas III pod opieką pani Renaty
Szablowskiej i pana Wiesława Wertyporocha wybrali się na
Uniwersytet Wrocławski na wydział Chemii. Uczniowie mieli okazję
przeprowadzić doświadczenia z zakresu chemii nieorganicznej z
udziałem słabych kwasów i zasad, mieli okazję przeprowadzić
spalanie magnezu i siarki. Wszystkie doświadczenia były
wykonywane w odzieży ochronnej, pod opieką pracowników
laboratorium. Każdy mógł wykonać jakieś doświadczenie np.
otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II) i żelaza (III), kwasu
ortofosforowego (V) czy kwasu krzemowego. Uczniowie
sporządzali w trakcie zajęć notatki zapisując obserwacje i wnioski z
przeprowadzonych doświadczeń. Zajęcia były ciekawe” – opisała
Joanna Głowacka
Był także bardzo ciekawy wyjazd do Krakowa
i Niepołomic – zwiedzanie zabytków królewskiego Krakowa;
zajęcia w obserwatorium astronomicznym, wycieczka rowerowa
po Puszczy Niepołomickiej oraz zwiedzanie Kopalni Soli w
Wieliczce – wszystko to obfitowało w niezapomniane wrażenia.
3 lipca grupa uczniów gimnazjum wyjeżdża na Ukrainę w
ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. Nasz cel to
Lityń i cmentarz, na którym będziemy restaurowali polskie groby.
Już teraz DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy wspomogli akcję w
czasie kwest oraz poprzez zakup kalendarzy-cegiełek.
A.G.
Dzień Mamy i Taty w oryginalnej formie
Sala gimnastyczna kamienieckiego gimnazjum w
piątkowy wieczór, 24 maja wypełniła się po brzegi. Gimnazjaliści
zaprosili swoich rodziców na uroczystość, której przyświecało
hasło: „ Dzień Mamy i Taty – trzymaj formę z Rodzicami”. Ta
wyjątkowe spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza,
artystyczna wywołała wiele łez wzruszenia zarówno u Rodziców
jak i u wykonawców wierszy, piosenek i scenek kabaretowych,
które pokazywały nasze mamy i naszych tatusiów na wesoło, w
krzywym zwierciadle.
Na kabaretowej scenie królowali Ola Gróbarczyk, Kornel
Bogacz i David Bwire Ekonjo, których interpretacja skeczy
przewyższała zawodowców oglądanych na szklanym ekranie.
Rodzice mogli podziwiać talenty wokalne, aktorskie swoich
pociech, wielu z nich miało okazję odkryć nowe, często zupełnie
nieznane oblicze swojego nastolatka.
Po części artystycznej królował sport w wielu ciekawych
odsłonach. Wielką atrakcją wieczoru był pokaz tańca
towarzyskiego w wykonaniu uczennicy naszej szkoły- Małgorzaty
Krawczyk i jej partnera- Szymona Dancewicza. Zaprezentowali oni
tańce standardowe i latynoamerykańskie. Występ za mistrzowskie
wykonanie został nagrodzony wielkimi brawami. Młodzież również
przygotowała wielką niespodziankę - pokazy aerobiku, w których
występowały dziewczynki i chłopcy. Spotkały się one z
entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność. Pokazy oceniane
były przez jury, które miało bardzo trudne zadanie z wyłonieniem
zwycięzców.
Następnie przyszedł czas na sport w rodzinnym wydaniu.
Mamy zagrały z córkami mecz siatkówki, a synowie zmierzyli się z
ojcami w piłkę nożną. Wszyscy doskonale się bawili, trybuny
ogarnęła atmosfera wielkiego kibicowania.
Mury szkoły opuściliśmy przed godziną 22. to spotkanie
na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich, ponieważ
było „miksem” wzruszeń, refleksji, śmiechu, zabawy i rodzinnej
rywalizacji sportowej. Należy podkreślić wielki zapał
i zaangażowanie całej społeczności gimnazjalnej w przygotowanie
tej integracyjnej imprezy. Nad stroną artystyczną czuwały panie
Beata Sypień i Anna Szabla, o oprawę plastyczną zadbała pani
Izabela Wlazło. „Matką” części sportowej była nauczycielka
wychowania fizycznego pani Katarzyna Jezierska. Należy
podkreślić, że to już druga w tym roku szkolnym uroczystość, na
której spotykają się rodzice, dzieci, nauczyciele. W listopadzie
wspólnie świętowaliśmy Odzyskanie Niepodległości w duchu
patriotycznym i sportowym. Nasze gimnazjum stara się być
miejscem, które łączy pokolenia i miejscem wspólnego,
rodzinnego przeżywania ważnych uroczystości.
Beata Sypień
II GMINNY FOTOGRAFICZNY
KONKURS FIZYCZNY
W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim
został zorganizowany II Gminny Fotograficzny Konkurs Fizyczny.
Uczniowie mieli za zadanie sfotografować i opisać zjawiska
fizyczne naturalne bądź wymuszone. W konkursie wzięli uczniowie
z gimnazjów w Czernicy i Kamieńca Wrocławskiego. Oceniane
były oryginalność, trafny opis przedstawionego zjawiska i walory
artystyczne zdjęcia. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie.
Wszyscy uczestnicy zgłosili do konkursu prace na najwyższym
poziomie.
Na podium stanęli: Michał Rajkowski z Publicznego Gimnazjum nr
strona 11
2 w Kamieńcu Wrocławskim ze zdjęciem „Napięcie
powierzchniowe” (I miejsce), Izabella Poświstak z Gimnazjum w
Czernicy ze zdjęciem „Prąd” (II miejsce) i Martyna Wiktorska z
Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim ze zdjęciem „Dyfuzja” (III
miejsce).
Kamieniec Wrocławski górą
15 maja w Gimnazjum w Kątach Wrocławskich odbył się
X Otwarty Konkurs Matematyczny Gmin Ślężańskich. Wśród 14
szkół z powiatu było Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu. W
konkursie indywidualnym III miejsce zajął Paweł a najlepszą
drużyną okazała się trójka uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2
w Kamieńcu Wrocławskim w składzie: Kuba Całus, Paweł
Rajkowski i Michał Szlachetko. Zgodnie z tradycją konkursu
zwycięzcy będą organizatorami kolejnej odsłony konkursu w roku
szkolnym 2013/2014. To ogromny sukces naszego gimnazjum tym
bardziej, że uczestniczyliśmy w konkursie po raz pierwszy.
GRATULACJE!!!!
Katarzyna Rogala-Łach
Źródło zdjęcia: Gimnazjum w Kątach Wrocławskich
KONKURS GEOGRAFICZNY
Kolędowanie w Gajkowie
17 czerwca 2013 roku zorganizowany został w
Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim i Gminny
Konkurs Geograficzny „Szlakiem Blondynki”. Z zaproszenia
skorzystało Publiczne Gimnazjum nr 3 w Chrząstawie Wielkiej.
Tematyką konkursu było poznanie ciekawostek
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie a
wyróżnionym gratuluję życząc dalszych sukcesów.
Katarzyna Rogala-Łach
strona 12
przyrodniczych i architektonicznych oraz życia mieszkańców
krajów odwiedzanych przez podróżniczkę i dziennikarkę Beatę
Pawlikowską. Uczestniczki konkursu podróżując po kartkach jej
„Dzienników z podróży” mogli się przenieść w egzotyczne,
tajemnicze i intrygujące zakątki naszej planety. Wszyscy
uczestnicy wykazali się gruntowną wiedzą a w konkurencjach
mieli wyrównane szanse. Konkurs „Szlakiem Blondynki” był
wspaniałym preludium do wakacyjnych podróży i przygód, nie
tylko dla współzawodników ale i dla jury i publiczności.
Izabela Wlazło
POWIAT WROCŁAWSKI UCZCIŁ
60 – LECIE SZKOLNEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO
18 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu
Wrocławskim odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Wrocławskiego w Kwadrancie o Puchar Starosty. Turniej
zorganizowano z okazji 60 - lecia Szkolnego Związku Sportowego,
które przypada w tym roku. Na zaproszenie odpowiedziały szkoły z
7 gmin naszego powiatu. Były to gimnazja z : Siechnic, Kobierzyc,
Żórawiny, Jordanowa, Siedlec, Kątów Wrocławskich oraz
gospodarze z Kamieńca Wrocławskiego.
Obchody uświetniły swoja obecnością: Kurator
Dolnośląski pani Beata Pawłowicz, która jako przewodnicząca
Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk otworzyła zawody,
Starosta Powiatu Wrocławskiego, który ufundował nagrody
(puchary, medale) w tym okolicznościową statuetkę dla zwycięzcy,
dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu przy Starostwie Powiatowym
pani Agnieszka Pałys. Przedstawicielem Wójta Gminy Czernica
była pani Maria Kozakiewicz specjalista ds. oświaty w Urzędzie
Gminy .
Po uroczystym otwarciu turnieju szkoły podzielono na
dwie grupy. W pierwszej znalazły się: Jordanów, Siedlec,
Kamieniec Wrocławski. W drugiej: Siechnice, Kobierzyce
i Żórawina. Gminę Katy Wrocławskie reprezentowała młodzież z
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach a ich udział był
poza konkursem. Po rozegraniu wszystkich grupowych spotkań w
meczu o 5 miejsce spotkały się szkoły z Siedlca i Siechnic.
Zwyciężyły Siechnice. O III miejsce w turnieju zagrały drużyny z
Żórawiny i Jordanowa. Zwycięstwo w tym spotkaniu wywalczyła
ekipa z Żórawiny. W meczu o tytuł mistrzowski spotkały się
reprezentacje gimnazjów z Kobierzyc i Kamieńca Wrocławskiego.
Po 15 minutowym spotkaniu drużyna gospodarzy pokonała rywali
5 do 0 i wywalczyła Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego
i będzie miała zaszczyt reprezentować Powiat Wrocławski w
wojewódzkich obchodach 60 – lecia Szkolnego Związku
Sportowego.
Nad sprawnym przebiegiem całej imprezy czuwali
organizatorzy - nauczyciele wychowania fizycznego Kamieńcu
Wrocławskim Katarzyna Jezierska i Zbigniew Baran. Jest to gra
rekreacyjna, która jest fuzją baseball'a i palanta i doskonale
nadaje się do uprawiania w każdym wieku. Kwadrant gości w tej
szkole od dawna stąd pomysł zorganizowania zawodów właśnie w
tej dyscyplinie szczególnie, że jest ona grą z poza kalendarza
imprez Szkolnego Związku Sportowego. Za pomoc organizatorzy
dziękują panu dr Jackowi Grobelnemu z Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, który zatroszczył się o doskonałych
sędziów z wydziału rekreacji i turystyki, którym przewodniczył pan
Mateusz Szymkowiak.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i współorganizatorom I Otwartych Mistrzostw Powiatu
Wrocławskiego w Kwadrancie za udział i propagowanie tej
niecodziennej dyscypliny sportu.
Katarzyna Jezierska
SPŁYW KAJAKOWY
Wieloletnią tradycją Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Kamieńcu Wrocławskim są czerwcowe spływy kajakowe rzeką
Smortawą. Po ciężkiej pracy, jaką jest zdobywanie wiedzy,
uczniowie mogą się zrelaksować i wyciszyć, płynąć z nurtem tej
pięknej rzeki.
Poprzez aktywną formę wypoczynku, wśród przyjaciół
i znajomych ze szkoły, można spotkać się z „naturą”, zasmakować
jej uroku i czaru. To wspaniałe chwile gdy pokonując własne
słabości i lęki stajemy się i czujemy się cząstką przyrody.
Izabela Wlazło
Sprawozdanie z Pikniku Rodzinnego
w Szkole Podstawowej
w Kamieńcu Wrocławskim
Tegoroczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej im.
Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim odbył się
14.06.2013 pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie.”
Była to impreza środowiskowa organizowana przy
współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej i Biblioteki Publicznej w
Kamieńcu Wrocławskim oraz naszej szkoły.
Celem pikniku było propagowanie zdrowego stylu życia
czyli bezpiecznych zachowań, aktywności, zdrowego jedzenia itp.
Po uroczystym przywitaniu wszystkich przybyłych gości
strona 13
przez Panią Dyrektor Małgorzatę Kwaśną, prowadzący uroczystość
Pan Grzegorz Kijkowski przedstawił program.
Jak co roku
wręczono statuetki Przyjaciela Szkoły. W tym roku otrzymała ją
p.. Maria Marcinów-Maciejczyk Przewodnicząca Komisji Oświaty
i spraw Społecznych przy Urzędzie Gminy.
Oczywiście, aby nasi uczestnicy mieli siłę do dalszej
zabawy, w każdej chwili mogli brać udział w degustacji smacznych i
zdrowych potraw.
Przez cały okres trwania pikniku wszyscy przybyli goście
mogli podziwiać prace plastyczne klas 0-III i IV-VI, wystawy
prezentujące wycieczki szkolne oraz wystawy dotyczące
bezpieczeństwa. Nie mogło zabraknąć również pracowników
medycznych , dlatego cały czas otwarty był Punkt nauki Pierwszej
Pomocy prowadzony przez Oddział Ratownictwa Wodnego
Rzeczpospolitej we Wrocławiu.
Pod koniec wspaniałej zabawy zostały rozstrzygnięte konkursy :
- „Zdrowie na talerzu”- był to konkurs dla klas na degustację
zdrowych i smacznych potraw.
- konkurs indywidualny na własną fraszkę o treści zgodnej z
tematyką pikniku
- konkurs piosenki z tekstem odpowiadającym na hasło imprezy
Potem mogliśmy oglądać teatrzyki wprowadzające w
tematykę pikniku czyli „Na Straganie” przygotowany przez p. Annę
Telatyńską p D. Dudek, a następnie przedstawienie klas II pod
kierownictwem p. Marty Florczyk i p. Alicji Pelc.
Kolejnym punktem naszej uroczystości były pokazy taneczne
i sportowe- gimnastyka artystyczna, tańce dzieci uczęszczających
do szkoły tańca Kijkowski i Family Fit a także pokaz taekwondo.
Następnie swoje możliwości wokalne chętni uczniowie
mogli zaprezentować podczas koncertu muzycznego pt.” Muzykabalsam dla duszy” pod opieką p. Marianny Piechy, Zdzisławy
Chmury i p Mirosława Wenca.
14.06.2013 w słoneczne popołudnie teren naszej szkoły
był pełen gwaru i wesołej zabawy, gdyż na świeżym powietrzu
także czekało na nas wiele atrakcji. Olbrzymim zainteresowaniem
cieszyły się zawody sportowe, w którym brali udział zarówno dzieci,
rodzice jak i nauczyciele. Przygotowaniem konkurencji dla klas
młodszych zajęły się p. w Monika Walkowiak i p Marietta Głuch a
dla uczniów starszych p. Jolanta Jerzycka.
W tym dniu spotkaliśmy się także z teatrem ulicznym „ Na
bruku” zaproszonym przez Bibliotekę Publiczną.
strona 14
Podczas Pikniku Rodzinnego świetnie bawili się zarówno
rodzice, dzieci jak i nauczyciele. Tego typu imprezy z pewnością
pozytywnie wpływają na wzmocnienie więzi rodzinnych, integrację
rodziców z placówką, a także są okazją do aktywnego
i pożytecznego spędzenia wolnego czasu a także dają możliwość
obejrzenia prezentacji uczniów na każdym etapie edukacji.
Opracowała: Anna Telatyńska
Szlak kajakowy rzeką Widawą
Widawa jest rzeką, która wyznacza granicy naszej gminy
od strony północnej. Jej źródła sięgają okolic Sycowa, a wpływa do
Odry w okolicach Wrocławia. Szlak kajakowy, który mogą
przemierzać turyści wynosi około 60 km. Najpiękniejszy
i najatrakcyjniejszy odcinek (bardzo nieobiektywnym zdaniem
autorki artykułu) Widawy biegnie lasami pomiędzy Zbytową a
Chrząstawą, obszarami Natury 2000. Te 10,5 km przepływa się
zazwyczaj w 5-6 godzin po drodze pokonując wiele zakrętów,
przeszkód i napawając się krajobrazami pięknej nizinnej rzeki
biegnącej przez las. Raz wysokie brzegi, wąskie koryto, za chwile
rozlewa się szeroko pomiędzy drzewami. Kajakarzom towarzyszy
akompaniament ptaków, szum drzew i zbierających miód pszczół
oraz co jakiś czas krzyki, że kolejne powalone przez bobry drzewo
do pokonania.
Szlak ten doceniany jest przez coraz większą liczbę amatorów
sportów wodnych i spędzania aktywnego czasu w otoczeniu
przyrody. Od początku 2013 roku obserwuje się wzmożony ruch
kajakowy na rzece Widawie. Średnio w każdy weekend pokonują
ją 3-4 spływy. Także ja w tym roku pobiłam swój rekord dni
spędzonych na Widawie. Najpierw weekend majowy mocno
wezbraną Widawą, następnie spływ czerwcowy jak najbardziej
chrząstawski a podczas weekendu 6-7 lipca gościliśmy na Widawie
uczestników IV Nocy Świętojańskiej organizowanej przez LGD
Dobra Widawa. W ostatniej wymienionej imprezie uczestniczyło
60 osób, z których 40 uczestniczyło w spływie kajakowym a 20 w
rajdzie rowerowym prowadzonym przez Henryka Kaczmarka.
Wszyscy nocowali w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej, gdzie
wieczorem zagrał dla nich zespół Gieni Dudki, sołtys Chrząstawy
Wielkiej przygotował ognisko. Odwiedziliśmy Browar Widawa,
wspinaliśmy się na ściankę wspinaczkową, przygotowywaliśmy
pod okiem Małgorzaty Bernal wianki, które o północy rzuciliśmy w
nurt rzeki Granicznej.
który odbędzie się w październiku bieżącego roku w Anglii. Każdy
wyjazd jak i ten do Anglii uzależniony jest niestety także od
środków pieniężnych, które rodzice Joanny ciągle wkładają w
rozwój swojej córki. Posiadanie takiej mieszkanki i sąsiadki jest
wielką dumą, mamy więc nadzieję że ograniczone środki
finansowe nie staną na przeszkodzie w rozwoju jej kariery i znajdą
się sponsorzy, którzy będą chcieli wesprzeć rodziców Joanny w
wyjeździe do Anglii.
Komputer dla dojrzałych
– szkolenia komputerowe
25 kwietnia 2013 r. zakończyły się w Chrząstawie a 4 lipca
w Oleśnicy dwie pierwsze tury szkoleń w ramach projektu
Komputer dla dojrzałych szkolenia z ICT dla osób w wieku 50+
realizowanego przez firmę Supersonic - Krzysztof Pawlikowski oraz
Towarzystwo Miłośników Chrząstawy.
Mam nadzieję, że poprzez rozwój ruchu turystycznego,
rzeka Widawa stanie się obiektem zainteresowania nie tylko
turystów, ale mieszkańców, którzy znajdą przy tej okazji sposób na
rozwój działalności gospodarczej, oraz przedstawicieli
samorządów, organizacji które mogą mieć wpływ na poprawę
warunków spływu (miejsca biwakowe, stanice, przystanie,
czyszczenie koryta rzeki).
Zapraszam oczywiście wszystkich na szlak kajakowy
rzeką Widawą! Gwarantuję, że nikt nie będzie zawiedziony!
Aneta Fiskies
Mieszkanka naszej Gminy reprezentantką
Polski w Karate!
Joanna Ślęzak, która ma 12 lat i mieszka w Nadolicach
Wielkich, trenuje Karate Tradycyjne od siódmego roku życia.
Obecnie posiada 2 kyu (brązowy pas). Reprezentuje klub
"Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu" a od roku jest w
reprezentacji Polski. Joanna na swoim koncie posiada około 40
medali oraz kilkanaście pucharów wywalczonych w różnych
miejscach Polski. Jest medalistką Pucharu Europy w 2011 roku
oraz wielokrotną medalistką na zawodach ogólnopolskich. Już
jako młoda zawodniczka uczestniczy w zgrupowaniach kadry
Polski. W chwili obecnej przygotowuje się do Pucharu Europy,
Projekt realizowany jest na obszarze powiatu
wrocławskiego i oleśnickiego i jak dotąd skorzystało z niego 30
osób, które poszerzyły swoje umiejętności w zakresie obsługi
komputera. Do połowy roku 2014 zrealizowanych będzie jeszcze 5
tur 60-godzinnych spotkań szkoleniowych, które kończą się
uzyskaniem certyfikatów. Szczegółowe informacje na stronie
www.ict50.supersonic.pl. Jest możliwość zorganizowania kursu
jeszcze raz na terenie Gminy Czernica wiec zainteresowanych
uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt pod numerem telefonu
537 750 650.
Aneta Fiskies
strona 15
CZARNI ŻNIWIARZE CHRZĄSTAWA kolejna odsłona
Od października w Chrząstawie odbywają się treningi
najmłodszej w Polsce drużyny lacrosse pod wodzą trenerów :
Mateusza i Janka Rydzaków, Ryszarda Matkowskiego i Remigiusza
Hryniewickiego (Kosynierzy Wrocław).
Lacrosse polega na zdobyciu większej ilości bramek za
pomocą specyficznego kija zakończonego siatką. Jest to gra
wywodząca się z kultury Indian północno-amerykańskich
i nazywana jest przez nich 'młodszym bratem wojny'.
Dzięki współpracy z wolontariatem Projektor, do którego
zgłosiła się pani magister wychowania fizycznego z zespołu szkół w
Chrząstawie Wielkiej - Marta Wierciak- Stefaniak, ta przygoda
rozpoczęła się właśnie w Chrząstawie. Dyscyplina została przyjęta
bardzo ciepło i z dużym zainteresowaniem przy szkole. Uczestnicy
zajęć sami nazwali się Czarnymi Żniwiarzami ze względu na
tradycję Czarnych Chrząstawa i waleczność w czasie gry. Klub
rozwija się powoli. Dołączył do Towarzystwa Miłośników
Chrząstawy jako sekcja juniorska sportowa. Został miło przyjęty
pod skrzydła mieszkańców.
Dziś Żniwiarze stawiają się na treningi odbywające dwa
razy w tygodniu w liczbie od dziesięciu do czternastu osób. Obecnie
wiek zawodników jest pomiędzy 11-18 lat. W grupie jest 15-stu
zawodników z Chrząstawy. Każda osoba jest mile widziana.
Telewizja Lokalna Gminy Czernica nakręciła pierwszą część
dokumentalną o Żniwiarzach w czasie pierwszego meczu w
Chrząstawie który odbył się 15 czerwca.
Grupa również rozprowadziła cegiełki w formie koszulek
Żniwiarzy, za które pojechała nad morze na obóz sportowy. Zebrali
1000 zł więc koszty wyjazdu znacznie zmalały. Nad morzem
trenowali przez 4 dni, a następnie rozegrali mecz z Watahą Kraków
przeciw Korsarzom Trójmiasto. Ulegli 2 do 13. Wysokie wyniki
Żniwiarze osiągnęli w meczach z Kosynierami Wrocław – Mistrzami
Polski w Lacrosse: 5 do 6 we Wrocławiu i 7 do 9 w Chrząstawie.
W najbliższym sezonie połowa składu Żniwiarzy będzie
grać w klubie Kosynierzy Wrocław B w polskiej lidze lacrosse 2.
Najważniejszymi sprawami na obecną chwilę jest wyposażenie
drużyny w sprzęt: kije, kaski, bramki. Potrzebne są fundusze na
wyjazdy do: Gdańska, Lublina, Katowic. Przewidziane na sezon
2013/2014.
Będziemy więc wdzięczni za pomoc finansową
i przekazywanie informacji o istnieniu i osiągnięciach naszej
drużyny. Można się z nami kontaktować przez Towarzystwo
Miłośników Chrząstawy lub bezpośrednio z trenerem Mateuszem
Rydzakiem: [email protected]; +48727924100
strona 16
Polecamy więcej na fb i na stronie:
http://lacrossepolska.com/federacja/aktualnosci/CzarniZniwiarze-Chrzastawa---pierwsza-druzyna-juniorow-w-lacrosse76
https://www.facebook.com/groups/527184817300002/
http://lacrossepolska.com/lacrosse/historia
Mateusz Rydzak
Zakończenie roku szkolnego na
Chrząściance
W piątkowy wieczór 28 czerwca odbyły się na
Chrząściance – ściance wspinaczkowej w Chrząstawie Wielkiej nietypowe zajęcia wspinaczkowe. Razem z najwierniejszymi
uczestnikami zajęć operatorzy świętowali zakończenie roku
szkolnego i pierwszego sezonu wspinaczkowego. Była możliwość
ostatniego zdobycia dotychczasowych dróg, domowe ciasto dużo
dobrej zabawy i rozmów o wspinaniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki przekazane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Lokalną
Grupę Działania Dobra Widawa. Do świętowania zachęcała nas
dodatkowo pozytywnie przeprowadzona kontrola realizacji
projektu „Ściana możliwości czyli progres kapitału społecznego” w
ramach którego powstała ścinka, realizowanego w ramach PROW
2007-2013 realizując Lokalną Strategię Rozwoju Dobra Widawa
i przyznanie nam zwrotu środków wydanych na realizację operacji.
Wspinaliśmy się do późnych godzin wieczornych. Teraz
trasy wspinaczkowe zostaną zmienione, chwyty odkręcone
i wyczyszczone. Zapraszamy więc na poznawanie nowych tras na
naszej ściance wspinaczkowej.
Aktualne informacje o planowanych terminach zajęć na
stronie Towarzystwa Miłośników Chrząstawy na Facebook'u
(planowo zajęcia powinny odbywać się w piątki w godzinach
17.00-20.00 oraz soboty w godzinach 10.00-13.00).
15. Oberlausitz Cup, Bautzen 23.03.2013
-I miejsce Damian Bodnar kat. -74 kg
-III miejsce Klaudia Wrońska kat. -41 kg
-III miejsce Wojtek Wołkowski kat. -80 kg
Po tych zawodach klub w swoim posiadaniu miał już pełną pulę
możliwych do zdobycia kruszców. Był to drugi start w
międzynarodowych zawodach rozgrywanych w niemieckiej
miejscowości.
Aneta Fiskies
Podsumowanie sezonu 2012 / 2013
Taekwondo Olimpijskie Chrząstawa
Dyscyplina olimpijska jaką jest Taekwondo WTF działa w
Chrząstawie Wielkiej od marca 2010 roku.
Przez ten czas członkowie zgromadzili bardzo
imponujące osiągnięcia.
W obecnie mijającym sezonie 2012/2013 aż
ośmiokrotnie wyjeżdżali na zawody sportowe, od Niemiec aż po
Polskie mazury.
Poniżej przedstawiamy krótką listę osiągnięć:
14. Oberlausitz Cup, Bautzen 31.03.2012
II miejsce Damian Bodnar kat. -73 kg
Był to pierwszy start w historii klubu i od razu wysoka lokata na
międzynarodowym turnieju w Niemczech.
Turniej Taekwondo dla dzieci, Chojnów 28.04.2013
- Beniamin Bernal – III miejsce poomsae, II miejsce kyourugi
- Sandra Bernal – I miejsce poomsae, I miejsce kyourugi
- Mateusz Cieślikiewicz – II miejsce poomsae, III miejsce
kyourugi
- Oliwia Wcisło – III miejsce kyourugi
- Klaudia Wrońska – I miejsce poomsae, II miejsce kyourugi
-Patryk Wroński – III miejsce poomsae, II miejsce kyourugi
Kolejne zawody wpisały się do historii klubu, tym razem za zasługą
dzieci, które wzięły udział w rywalizacji zajmując wysokie miejsca
medalowe, drużynowo klub zajął V miejsce.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
Opole 20.10.2012
III miejsce Patryk Wroński
Kolejny, tym razem brązowy
medal do kolekcji wywalczył
zawodnik Naszego klubu
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
Szczecinek 12.05.2013
- Sandra Bernal III miejsce kat. +59 kg
- Patryk Wroński III miejsce kat. -65 kg
Dwoje reprezentantów i dwie kwalifikacje do najważniejszej
imprezy dla kategorii juniora młodszego – OOM 2013.
strona 17
Międzynarodowy Turniej Taekwondo Euro Regio,
Bolesławiec 28-30.06.2013
- Sandra Bernal I miejsce kat. -65 kg
- Damian Bodnar III miejsce kat. -74 kg
Był to ostatni start przed okresem wakacyjnym. Nasi zawodnicy
spisali się na medal i tym samym znowu zajęli miejsca na podium.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Łowicz 14-16.05.2013
- Sandra Bernal V miejsce kat. +59 kg
- Patryk Wroński V miejsce kat. -65 kg
Zawodnicy, zdobywając kwalifikację do finałów Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży reprezentowali swój klub oraz województwo
dolnośląskie. W swoich kategoriach wagowych zajęli V miejsca na
całą Polskę!
Po tej imprezie Sandra Bernal została powołana do kadry
województwa dolnośląskiego
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Giżycko 21-22.06.2013
- Damian Bodnar V miejsce kat. -74 kg
Damian i tym razem
pokazał klasę zajmując V
miejsce w najbardziej
obsadzonej kategorii
wagowej podczas
zawodów. Reprezentant
Chrząstawy zdobył
również I klasę sportową
na rok 2013 / 2014.
strona 18
Na zajęciach sportowych każdy z uczestników ma
możliwość podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej – rozwijając
siłę, szybkość, gibkość i odporność psychiczną.
Członkowie klubu biorą udział w obozach sportowych,
konsultacjach treningowych, startują na zawodach krajowych
oraz międzynarodowych. Najlepsi mają możliwość zdobywania
pasów uczniowskich.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego grona to serdecznie
zapraszamy na treningi, które odbywają się w Zespole Szkół w
Chrząstawie Wielkiej. Więcej informacji na Naszym profilu na
Facebooku – Taekwondo Chrząstawa i pod numerem telefonu 516
635 416.
Treningi prowadzi Adrian Iwanowski, licencjonowany
instruktor Taekwondo Olimpijskiego, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Aktywny sędzia okręgowy
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.
Dzięki swoim osiągnięciom sportowym jest pierwszym w
historii Polskiego Taekwondo Olimpijskiego członkiem elitarnej
grupy sportowców Trec Team Athletes.
Adrian Iwanowski
Komitet Organizacyjny zaprasza na X Jubileuszowy
Festyn „SAMI SWOI”, który odbędzie się w dniach 31.08. 01.09. 2013r. (sobota i niedziela)
W tegorocznym Festynie będziemy gościć reżysera Sylwestra Chęcińskiego, producenta -Jerzego Rutowicza,
scenografa -Tadeusza Kosarewicza, oraz aktorów: Ilonę
Kuśmierską, Irenę Karel, Witolda Pyrkosza, Jerzego Janeczka,
Ryszarda Kotysa i być może Zbigniewa Wasilewicza (filmowego
męża Ani ) , jeśli tylko mu zdrowie na to pozwoli.
Przewidujemy wiele atrakcji dla dzieci - dmuchane
zamki, kule wodne ,ciuchcię, konkursy sportowe, konkurs
plastyczny i inne , a dla dorosłych konkurs wiedzy o filmach,
zabawa w darcie koszul, i tłuczenie garnków, zabawę i dyskotekę
przy dobrej muzyce, a także loterię z ciekawymi nagrodami.
Komitet Organizacyjny Festynu „SAMI SWOI”w Dobrzykowicach
III Samorządowe Dni Sportu oraz
II U-Łańska Wiosna 18.05 w Łanach
W Łanach w dniu 18.05. br. odbyły się już po raz trzeci
Samorządowe Dni Sportu.
Tym razem oprócz samorządowców z Gminy Czernica,
Powiatu Wrocławskiego i Urzędu Marszałkowskiego do integracji
przez sport zaproszeni zostali samorządowcy z gmin ościennych:
Długołęki i Siechnic. Głównym akcentem tegorocznych dni sportu
był nowy most w ciągu obwodnicy Bielany-Łany- Długołęka
otwarty do użytku 15,02,br. Symbolicznym przecięciem wstęgi
otwarto ścieżkę pieszo - rowerową na środku mostu na granicy
gmin Czernica i Siechnice. Otwarcia dokonali włodarze gminBurmistrz Siechnic Milan Usak i Wójt Gminy Czernica Stefan Dębski
w asyście sołtysów sąsiednich wsi- Trestna Beaty Dolejsz i Łan
Ryszarda Wychudzkiego. Do przecięcia wstęgi przystąpili również
Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego
Włodzimierz Chlebosz
i Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Michał Trębacz
oraz przedstawiciele przejeżdżających rowerzystów
i pieszych. Grupa chodziarzy z kijkami z Kiełczowa „W kobiecym
kręgu” oraz z Łan i Czernicy wspólnie przeszła nową ścieżką z Łan
do Trestna i z powrotem przecierając nowy, atrakcyjny szlak
pieszy.
Następnie wszyscy przenieśli się na gościnne obiekty sportowe
Zbigniewa Wolfingera w Łanach by na sportowo realizować
integracyjne spotkanie.
W pierwszy bój poszli młodzi piłkarze w Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Czernica.
Startowało pięć zespołów z trzech gmin. Zwyciężyła
drużyna PKS Łany I, drugie miejsce GKS z Mirkowa a trzecie
Kolektyw Radwanice. Czwarte miejsce zajęli Zieloni z Radwanic a
piąte druga drużyna z Łan. Najwięcej goli 9 - zdobył Kuba
Szuszczyński .
Przerywnikiem dnia był mecz Partnerstwa Aktywni
Razem z drużyną Samorządu gminy Czernica, w którym wystąpili
radni, sołtysi i członkowie Partnerstwa Lokalnego Aktywni Razem,
a puchary ufundowało Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. W
meczu gościnnie wystąpił burmistrz Siechnic Milan Usak.
Głównym turniejem dnia była rywalizacja drużyn
samorządowych z trzech gmin o puchary Członka Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego, Wicemarszałka Włodzimierza Chlebosza
i Wójta Gminy Czernica Stefana Dębskiego. Po rozgrywkach
grupowych wyłoniono pary finałowe. I tak w meczu o piąte
miejsce drużyna UMiG Siechnice pokonała I Zespól Urzędu
Marszałkowskiego 2:1, trzecie miejsce zdobyła II drużyna Urzędu
Marszałkowskiego pokonując po zaciętym meczu UG Długołęka
6;5.
W finale drużyna gospodarzy Przyjaciół Łan pokonała UG
Czernica rzutami karnymi 2:0.
W trakcie III Dni Sportu w Łanach oprócz uczestników
turnieju i licznych kibiców gościliśmy również Posłankę na Sejm
strona 19
RP Panią Ewę Wolak, Panią Wice wójt Długołęki Ewelinę Kolinko,
Wice- starostę Jerzego Fitka, Sekretarza Starostwa Powiatowego
Pawła Wardęgę, Panią Dyrektor BS w Jelczu-Laskowicach Edytę
Wach. LIcznie przybyli również radni i sołtysi z trzech sąsiednich
gmin.
Przedstawicielami świata sportu byli olimpijczycy:
Urszula Włodarczyk, Ireneusz Kłos, Włodzimierz Chlebosz, oraz
piłkarz Remigiusz Jezierski.
Po dekoracji rozpoczęła się II U-Łańska Wiosna czyli
przy muzyce, ułanach i gastronomii o sporcie, a w hali sportowej
otwarto wystawę Partnerstwa Lokalnego Gminy Czernica Aktywni
Razem prezentującą osiągnięcia stowarzyszeń tworzących to
partnerstwo. Na wystawie oglądać mogliśmy stoisko
Stowarzyszenia Razem Łatwiej pokazujące prace dzieci
niepełnosprawnych, Gminnej Biblioteki z Czernicy ,Towarzystwa
Przyjaciół Ratowic, GOPS-u i Wolontariatu , Stowarzyszenia
Kamieńca Wr. Łan i Czernicy, Promocji Urzędu Gminy Czernica,
Banku Spółdzielczego w Jelczu oraz gospodarzy - Klubu
Piłkarskiego PKS Łany, Zespołu prezentującego Modę
Wszechczasów- Poloneska-Łany, Pasjonatów Ułanówkultywujących tradycje XIV Pułku Ułanów Jazłowieckich i historię
Sołectwa Łany.
Przy muzyce zespołów Temperatura z Długołęki, Wrzos z
Żernik Wrocławskich i Gieni Dudki z Nadolic zabawa trwała do
późnej nocy. Następnie podczas dyskoteki DJ Waki goście bawili
się do białego ranka.
Bogaty program mógł być sprawnie zrealizowany dzięki
dużemu zaangażowaniu Pań z Partnerstwa, a w szczególności p.
Sabiny Jasińskiej, Zosi Gębali, Doroty Pelc oraz sponsora Jerzego
Misztala. Gorące słowa podziękowania dla p. Edyty Wach,
dyrektora oddziału BS, wieloletniego sponsora sportowych,
dożynkowych i ułańskich działań w Łanach. wyróżnionej w trakcie
wystawy statuetką Przyjaciel Wsi Łany.
III Samorządowe Dni Sportu w Łanach zrealizowane zostały wg
projektu Stowarzyszenia w zakresie działań kultury i sportu
i dofinansowane przez Gminę Czernica.
Zapraszamy za rok na IV Samorządowe Dni Sportu w Łanach,
Opracował współorganizator Sołtys wsi Łany Ryszard Wychudzki
Społeczny Komitet Mieszkańców
Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy
Społeczny Komitet Mieszkańców obchodzi w tym roku
swoje 16 - lecie nieformalnej, społecznej i obywatelskiej
działalności na rzecz naszych mieszkańców, a jako formalne
Stowarzyszenie weszliśmy w 8 rok działalności kończąc drugą
kadencję działalności społecznej.
strona 20
W międzyczasie przechodziliśmy transformację organizacyjną
skupiając początkowo przedstawicieli całej gminy, potem tworząc
statut i dokonując rejestracji skupiliśmy się najpierw na Kamieńcu
Wrocławskim i Łanach a potem widząc chęć współpracy
rozszerzyliśmy zasięg o Czernicę, niezależnie od tego
współpracując owocnie z sympatykami z Jeszkowic, Ratowic
i Wrocławia. Obecna nazwa Stowarzyszenia to: Społeczny Komitet
Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy
a odpowiedzialne funkcje w zarządzie sprawują: Prezes - Piotr
Gróbarczyk, Vice Prezes - Sabina Jasińska, Skarbnik Jerzy Misztal
i Sekretarz Ryszard Wychudzki.
Okres nieformalnej działalności obejmował przede
wszystkim odkłamanie oszczerczych i nieprawdziwych informacji
medialnych na temat naszych mieszkańców broniących zaciekle
swoich ogródków z marchewką, podczas powodzi tysiąclecia w
1997r. gdy tonął 1000- letni Wrocław.
Konferencja prasowa, wywiady, sprawa sądowaoczywiście umożona, a przede wszystkim dzięki programowi
Sprawa dla Reportera Elżbiety Jaworowicz i 3 częściowej emisji
tego programu udało się przedstawić prawdziwe oblicze działań
ówczesnej ekipy rządzącej szczebla centralnego jak
i wojewódzkiego i uwolnić nas od jarzma – Oni zalali Wrocław - jak
pokazywano w TV.
Do dzisiaj świadczy o tych wydarzeniach postument
ustawiony w miejscu dramatycznych wydarzeń, gdzie mieszkańcy
stawili skuteczny opór dwóm żywiołom- fali powodziowej 1000lecia i aroganckim decyzjom ówczesnych władz, a nasz
przedstawiciel, Piotr Gróbarczyk uczestniczył w delegacji z
Dolnego Śląska do Watykanu prezentując dokumentację
zdjęciową z powodzi tysiąclecia oraz wręczając Papieżowi Janowi
Pawłowi II dar od Społecznego Komitetu Mieszkańców okazały
Tryptyk.
Aby wyrazić swoje zadowolenie, a jednocześnie
upamiętnić zmagania powodziowe, zorganizowaliśmy najpierw w
Łanach jednodniowe a potem, w Kamieńcu dwudniowe pikniki
popowodziowe. Mieszkańcy mogli podczas integracyjnych
spotkań wspominać wydarzenia, brać udział w sportowych
zmaganiach, a przede wszystkim bawić się przy muzyce
prezentowanej przez najwybitniejszych artystów scen polskichAndrzeja Rosiewicza, Halinę Frąckowiak, Krzysztofa Krawczyka,
Norbiego, Zbigniewa Wodeckiego, Łukasza Zagrobelnego,
Romana Gerczaka, Andrzeja Piasecznego, zespołów: Kilersi, Party
Tour, Leszcze, Łzy, Video, Vox, Bayer Ful, Boys, Gang Marcela,
Sumptuastic, DE-MONO, KOMBI czy BIG-CYC.
Podczas tych imprez przeprowadziliśmy masę akcji
charytatywnych wspomagając potrzebujące osoby z naszego
terenu. Również zaszczepialiśmy w mieszkańcach ideę czynnego
uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Gościliśmy więc gwiazdy sportu- maratonkę Barbarę Szlachetko,
Szpadzistę, medalistę olimpijskiego Tomasza Motykę, lekkoatletkę
Urszulę Włodarczyk oraz Siatkarzy z drużyny Mistrzów Europy,
drużyny piłkarskie. Zorganizowaliśmy pokazy STRONGMENÓW
oraz Galę Boksu Zawodowego, promowaliśmy biegaczy i kolarzy
organizując najpierw 3 edycje duathlonu, a potem 10 edycji
Ogólnopolskiego Biegu pod Powodziowa Falę z Wrocławia pod
prąd Odry z metą na planie pikniku a także Wybory Miss Polonia
szczebla Wrocławskiego. Na każdym pikniku gościliśmy
przedstawicieli władz
wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, że wspomnę tylko Generała, Komendanta Głównego
Policji Andrzeja Matejuka, Bogdana Zdrojewskiego, Andrzeja
Wąsika,czy zaproszonych gości Zdzisława Smektałe, p.
Gucwińskich, Jerzego i Wiesława Tomaszewskich. Cykl tych
imprez zakończyliśmy trzynastym , trzydniowym piknikiem
Kamieniec-Łany odkładając do kart historii nasze 13-letnie
dokonania.
Nie było by tych imprez gdyby nie olbrzymie zaangażowanie
i zacięcie społeczne Elżbiety Janik i Mirosława Janika twórców
pierwszego pikniku i głównych sponsorów. To oni byli motorem
i przykładem naszych późniejszych działań. Wspomnieć trzeba
i innych sponsorów - firmy SONEL i VISTAL
braci
Wieczorkowskich, firmy PRONAR, SOŃKO, KOMANDOR, MAX,
KAZIMIEROWICZ, BANK SPÓŁDZIELCZY w Oławie oraz zaznaczyć
wsparcie Urzędu Gminy w Czernicy.
Kolejna odsłona naszych działań to realizowane od
trzech lat projekty na zadania publiczne działań aktywizujących
społeczność lokalną w zakresie sportu, rekreacji, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji. przy współudziale finansowym Urzędu
Gminy. W 2011r. z puli 215.000 zł, otrzymaliśmy 44.000 zł, w
2012r. z puli 230.000 zł otrzymaliśmy 37.000 zł, a w br. z 225.000 zł
dostaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 36.012 zł.
Wiodącym projektem jest BIAŁY MOST – wyprawy w
góry , na narty biegówki, czy zjazdowe a także surfing i sanki,
Andrzejówka i Jakuszce to miejscowości gdzie grupa nasza jest już
rozpoznawalna oczywiście z tej dobrej strony. Wygodny autobus,
ubezpieczenie, rezerwacja sprzętu, posiłki, pomoc medyczna
zagwarantowane przez koordynatora projektu sprawiły ,że
przykładowo w ub. roku zorganizowaliśmy 6 wyjazdów, podczas
których skorzystało z górskich atrakcji 240 uczestników.
Kolejny projekt to ZDRÓW JAK RYBA – to co tygodniowe
wyjazdy wszystkich chętnych na basen w Oleśnicy, dzieci
i młodzieży oraz dorosłych.
Podczas 35 wyjazdów zarejestrowaliśmy 1050 wejść na basen.
W obu projektach informacja internetowa, plakaty, telefony
sprawiały, że autobus objeżdżający całą gminę w każdej
miejscowości znajdował chętnych do wyjazdu.
Wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością to
zrealizowany projekt WAKACYJNA BRENNA- tygodniowy turnus
rehabilitacyjny w Beskidzie Śląskim, gdzie kilkanaścioro dzieci z
naszej gminy z różnymi dolegliwościami spędziło czas z
terapeutami, rehabilitantami, na zabiegach, na basenie pokonując
swoją niepełnosprawność.
Typowo sportowy projekt to SAMORZĄDOWE DNI
SPORTU – otwarta forma spędzenia wolnego czasu na sportowoaktywizacja samorządowców, radnych, sołtysów, przedstawicieli
starostwa i urzędu marszałkowskiego, spotkania piłkarskie,
marsze nordick- walking, biegi sportowe, zabawy sprawiły o
popularności tego pomysłu czego dowodem był ufundowany
puchar dla zwycięskiej drużyny piłkarskiej przez Wojewodę
Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę i jego osobiste
wręczenie podczas finału dnia.
Również wspomagamy Piłkarski Klub Sportowy w Łanach
i prowadzoną tam AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ , gdzie najmłodsi –
dzieci w wieku od 6 do 12 lat doskonalą swój kunszt piłkarski,
wzorując się na piłkarzach Śląska Wrocław, którzy są częstymi
gośćmi na tym wspaniałym obiekcie sportowym, gdzie
gospodaruje nasz sponsor i miłośnik sportu, społecznik Zbigniew
Wolfinger.
Popularyzacja kultury, tradycji i historii to dalsze
działania naszego stowarzyszenia promujące lokalne produktyMODA WSZECHCZASÓW – pokazy w historycznych kreacjach
grupy - POLONESKA - ŁANY – ręcznie szyte stroje przez
mieszkankę Łan p. Kazimierę Ochlik i prezentacja ich przez przede
wszystkim mieszkanki naszej gminy na piknikach, dożynkach i
wystawach. Dożynki Parafialne w Łanach to potrzeba zachowania
wiejskich tradycji, które powoli, przez rozwój cywilizacyjny
zanikają.
Wspomagamy również nowy pomysł organizacyjny sołtysa Łan
promujący 14 Pułk Ułanów Jałowieckich, gdzie kontynuatorem ich
tradycji jest m.in. mieszkaniec Łan Bogdan Mazur, a w Łanach
zamieszkiwali po wojnie autentyczni ułani tego pułku. U-ŁAŃSKA
WIOSNA to prezentacja ich umiejętności a także jak pokazaliśmy
w ub. roku prezentacja dokonań stowarzyszenia i organizacji
pozarządowych z terenu sołectwa i gminy.
Organizujemy również liczne koncerty – m.in. Oratorium
Mesjasz w Nadolicach, Koncerty Patriotyczne w Kamieńcu , teatry
dla mieszkańców,m.in. Kamienie na Szaniec”, kabaret Elita, czy
wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, oraz
wspomaganie pielgrzymek emerytów do Lichenia i Częstochowy.
Nie zapominamy też i o naszym bezpieczeństwie wspomagając
miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu
Wrocławskim, zakupując sprzęt p.poż, halabardy oraz fundując
sztandar jednostki. Wspomagaliśmy pogorzelców, ofiary
wypadków drogowych i dzieci specjalnej troski.
Wszystkie te działania mają również swoje podłoże
finansowe.
Czas, pomysły i działania,
które realizujemy
oferujemy społecznie. Pozyskane środki z konkursów są
niewystarczające na pełną, bezpieczną i oczekiwaną przez
mieszkańców realizację tych zadań. Dlatego bezcenna jest pomoc
naszych sponsorów, osób, które rozumieją i wspomagają nas
duchowo i finansowo.
Wspomniałem wcześniej o Banku Spółdzielczym w
Oławie, wieloletnim sponsorze naszych działań, kontynuatorem
tego sponsoringu jest nadal oddział tego Banku w Jelczu
–Laskowicach i jego Dyrektor Pani Edyta Wach, którą dzisiaj
gościmy i w tym miejscu serdecznie jeszcze raz chciałem
podziękować za już okazałą pomoc i prosić skromnie o dalsze
wspieranie naszych działań.
Również trzeba wspomnieć o porozumieniu jakie
zawarliśmy z innymi podmiotami z terenu naszej gminy tworząc z 9
podmiotami PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ ROZWOJU
GMINY CZERNICA AKTYWNI RAZEM. Takie było nasze
zamierzenie wiele lat temu, w podobnym gronie spotykaliśmy się
w Łanach, ale teraz dzięki skutecznym zabiegom ze strony
kierownictwa Gopsu, p. Krystyny Zaraś udało się to
zmaterializować. Trzeba tu wspomnieć o bardzo efektywnej
i przyjaznej współpracy z Czernickim Gopsem i wielu wspólnie
zrealizowanych pomysłach.
W trakcie naszej działalności rozwinęliśmy naszą stronę
internetową www.spolecznykomitet.pl, wydawaliśmy liczne
plakaty o organizowanych imprezach i wyjazdach, obszerne
dokumentacje zdjęciowe dostępne są na stronie internetowej
stowarzyszenia i gminy, foldery o piknikach i grupie Poloneska. O
zainteresowaniu naszą stroną świadczy liczba wejść pokazywana
na stronie m.in., dziennie – ok. 500, a od początku istnienia strony
810tysięcy wejść.
To w miarę skrócony obraz naszego stowarzyszenia.
Nie składamy broni, mimo utrudnień i przeszkód,
działamy nadal.
Myślę, że się rozwijamy w dobrym kierunku z pożytkiem dla naszej
lokalnej społeczności, naszej małej ojczyzny jaką wspólnie
tworzymy.
Ryszard Wychudzki
strona 21
300 Lecie kościoła w Gajkowie
W dniu 30 lipca 2013r odprawiona została msza
poświęcona uroczystości 300 lecia kościoła w Gajkowie. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz kościoła, księża,
oraz przedstawiciele władz lokalnych.
Kościół Parafialny w Gajkowie pod patronatem św
Małgorzaty. Święta Małgorzata patronka kościoła - pochodząca z
Antiochii Pizydyjskiej, Będąc chrześcijanką odmówiła poślubienia
namiestnika rzymskiego, twierdząc że jest wierną Jezusowi
Chrystusowi. Więzioną i torturowaną próbowano zmusić Ją do
odstępstwa od wiary. W więzieniu nawiedził ją szatan w postaci
smoka którego odrzuciła osłaniając się krzyżem .Poniosła śmierć
męczeńską ok. 304r- Święta Małgorzata przygniata smoka z
krzyżem w ręku – Taką scenę przedstawia obraz na ołtarzu kościoła
w Gajkowie. Obecny kościół zbudowany w stylu barokowym w
1713r, powstał na miejscu rozebranego w 1711r kościoła
drewnianego. Fundatorem był Ignacy Magnet – wybitny Mistrz
Zakonu Krzyżowców. Na zwieńczeniu portalu kościoła widnieje
kartusz z herbem fundatora i datą budowy w języku łacińskim.
Drugi ołtarz z obrazem stajenki betlejemskiej. Po
zakończeniu wojny w 1946r, do odbudowy przystąpił ks. Stanisław
Chabło, gromadząc materiały do odbudowy. Nie doczekawszy
końca remontu, po ciężkiej chorobie zmarł.
Remontu prezbiterium i przebudowę dachu ,który pokrył
blachą cynkowa, dokonał ks. Józef Lach w latach 1948 - 1954.
Obecny ołtarz główny sprowadził z kościoła Najświętszej Mari
Panny na Piasku ks. Adam Tyczyński w 1963r. Ks. Michał Drymajło
zakupił nowe sześciogłosowe organy. Sprowadzony ołtarz w 1963r
wymagał remontu na prośbę księdza M. Drymajło konserwacji
i odnowy ołtarza dokonała firma pana Grabowskiego, mistrza
stolarskiego z Gajkowa. Bardzo dużą zasługę w odnowie całego
kościoła, a szczególnie wnętrza zawdzięczamy obecnemu księdzu
Krzysztofowi Jakubus. Sprowadzenie nowych ławek, remont
posadzki, wymiana całej instalacji elektrycznej, nagłośnienie
kościoła, remont zakrystii, renowacja ołtarza głównego, oraz
ołtarzy bocznych, remont chóru, remont całej wieży,
z zamontowaniem kurantów, malowanie dachu na kościele i wiele
innych prac. Wszystko to wykonane zostało z wielkim kunsztem
i wyczuciem sztuki sakralnej. Przedstawiony przez projektanta
wygląd zewnętrzny renowacji kościoła przedstawia się
imponująco, niestety wysoki koszt odnowy, wymaga dużych
środków lub bogatego sponsora.
Materiały do artykułu wykorzystano z dokumentacji parafialnej.
Tadeusz Fugol
Dzień Dziecka oraz trzeci piknik
Krzykowa
W 1945r w czasie nalotu część kościoła spłonęła.
Powstała wyrwa w prezbiterium i spłonął cały dach kościoła. We
wnętrzu kościoła zachowały się dwa boczne ołtarze, rzeźbiona
grupa Ukrzyżowania z Marią i św. Janem Ewangelistą oraz z Marią
Magdaleną, krzyż umieszczony na tle wklęsłego obrazu z widokiem
Jerozolimy. Ze zniszczonego ołtarza pochodzą rzeźby św. Marka
Ewangelisty, Jana Nepomucena oraz św. Marka Apostoła.
strona 22
Mimo brzydkiej deszczowej pogody Dzień Dziecka w
naszej miejscowości odbył się, przestało na chwile padać. Dzieci
mogły brać udział w konkurencjach prowadzonych przez
animatorów przebranych za klaunów którzy prowadzili zabawy
i konkurencje .Wszystko wyglądało super kolorowo oprócz
pogody. Dzieci mimo wszystko szalały na dmuchanej zjeżdżalni,
kulach wodnych, skakały na Eurobunge. Wielką atrakcją była
przejażdżka motocyklem z przyczepką- kierowcą był nasz kolega
Piotr Gróbarczyk była tez loteria fantowa z losami w symbolicznej
cenie.
Nagrody były oszałamiające mieliśmy bardzo hojnych
sponsorów którym bardzo gorąco dziękujemy, można było
wylosować począwszy od parasolki po spodnie , szklanki do piwa
i mnóstwo innych rzeczy i na końcu wyczekiwane przez wszystkich
dwa rowery ufundowane przez Sklep – Materiały Budowlane –
STYK - dziękujemy sponsorowi .Dzieci które wylosowały właśnie te
rowery były po prostu przeszczęśliwe jak też inni zwycięzcy.
Dochód z loterii Pan Sołtys przeznaczył na Stowarzyszenie Pomocy
Hasło sołtysa o sadzeniu krzewów miało pozytywny odzew
Mieszkańcy bardzo chętnie przyłączyli się do sadzenia. Wielu z
państwa nie wie zapewne ,że grom aktywności w Krzykowie jest
dziełem bezinteresownej pracy. Razem zdziałamy więcej.
Zapewniam że to ogromna frajda robić coś bezinteresownie dla
innych.
Dorka
Dzień Dziecka w Nadolicach Wielkich
Dzieciom i Osobą Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” które
powstało na terenie naszej gminy Czernica. Nie zabrakło też
występu Kapeli Gieni Dudki ze skansenu z Nadolic Wielkich występ
był genialny zresztą jak zawsze. Występował też dla nas Paweł
Głowacki bardzo uzdolniony chłopiec ze Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Osobą Niepełnosprawnym z gminy Czernica . Było
pyszne ciasto oraz potrawy z grilla od godz. 20 pomimo złej
pogody odbyła się zabawa. Dziękujemy za przybycie i do
zobaczenia.
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2013 r. na terenie boiska
i placu zabaw odbył się festyn dla dzieci z Nadolic Wielkich.
Organizatorem imprezy był Sołtys Leszek Kusiak i Rada Sołecka.
W programie imprezy znalazły się m.in. turniej piłki
nożnej, turniej siatkowej piłki plażowej, bieg dookoła boiska oraz
rajd rowerkami dla najmłodszych.
Dorka
Krzewy z Gminy sadzone w Krzykowie
Jako sołectwo otrzymaliśmy z Gminy krzewy , którymi
obsadziliśmy plac zabaw oraz staw znajdujący się przy świetlicy.
Nad turniejem piłki nożnej czuwał Pan Jacek Czchowski, na co
dzień grający na pozycji napastnika w drużynie Piast Nadolice.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został Krzysztof
Józenków, natomiast najlepszym bramkarzem Enriko Susłyk.
Turniej siatkowej piłki plażowej poprowadziła Pani
Katarzyna Jezierska, na co dzień nauczycielka WF-u w szkole w
Kamieńcu Wrocławskim. Wygrała drużyna „rodzinka pl” w
składzie: Jacek Czchowski, Dominika Czchowska.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju została
zwyciężczyni, Dominika.
GRATULUJEMY !!
Imprezę uświetniły dmuchany pałac – zjeżdżalnia, basen
z piłeczkami oraz trampolina. Organizatorzy zadbali również o
nagrody i zabawki dla dzieci oraz poczęstunki: kiełbasę z grilla,
strona 23
napoje, soczki, chipsy i wiele słodyczy. Nie zabrakło stolika z
usługami malowania twarzy prowadzonego przez Panią Asię z
biblioteki oraz dużej ilości balonów zorganizowanych przez Pana
Grzegorz Dąbrowskiego.
Pomimo kiepskiej pogody najmłodsi i młodzież bawiła się
doskonale, o czym świadczyły najlepiej puste stoły z upominkami i
ruszt grilla, o który zadbał Pan Andrzej Danielski i Zygmunt
Chmieluk.
Jak co roku mogliśmy liczyć na udział strażaków z OSP
Nadolice Wielkie, którzy nie tylko pomagali w realizacji tego
szczególnego dnia, ale również ochoczo oddawali się
przyjemnościom turniejowym.
Sponsorami imprezy byli: Sklep budowlany STYK,
Grzegorz Dąbrowski, Sklep spożywczy Kamili Danielskiej, Zakład
Instalatorstwa Elektrycznego Pana Jarosława Migockiego oraz
wielu mieszkańców Nadolic Wielkich, którzy chętnie dokładali się
do organizacji tego specjalnego dnia dla naszych dzieci. Specjalne
podziękowania należą się również księdzu proboszczowi
Wiesławowi Ciesielskiemu za użyczenie energii elektrycznej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom
i gościom za przybycie i zapraszamy do brania udziału w innych
planowanych imprezach w naszej miejscowości.
"Biegu Piastów" - Julian Gozdowski - kiedyś nawet Ratowice
nazwał najsłynniejszą wioską narciarską z nizin.
Mamy też swoje małe sukcesy. Wygraliśmy I Rodzinny
Bieg Tysiąclecia, w bieżącym roku Filip Kret zajął 3. miejsce w
swojej kategorii wiekowej, a Kacper Haniszewski dwukrotnie
stawał na najniższym stopniu w Biegu Gwarków i Biegu Skalnika.
Dwukrotnie reprezentacja gimnazjum z Czernicy startowała w
„Gimnazjadzie” w biegach narciarskich - nie zapomnę zdziwienia
nauczyciela wf-u, gdy spiker bardzo serdecznie powitał właśnie
młodzież z Czernicy.
Leszek Kusiak
Poczuć ducha rywalizacji
Niedawno na łamach WR zachęcałem wszystkich do rekreacji.
Obojętna jest forma z jakiej skorzystamy, ważne jest, abyśmy nie
"rdzewieli" powoli w domowych pieleszach. Dobrą zachętą do
uprawiania jakiegokolwiek sportu jest udział w masowych
imprezach. Ma to swoje nieocenione zalety. Mobilizuje nas nie tylko
do regularnego ruchu, ale przede wszystkim poznajemy dzięki
temu wspaniale zakątki naszego kraju (przeważnie takie imprezy
odbywają się w ciekawych krajobrazowo miejscach), bardzo
ciekawych ludzi (często pozytywnie zakręconych) i wzbogaca to
nasze przeżycia o
niezapomniane wrażenia.
Od wielu lat biorę
udział w tego typu imprezach,
udało mi się zmobilizować
niemałą grupę na terenie
naszej gminy i nie znam osoby,
która z tego nie byłaby
zadowolona. Najbardziej
popularny jest udział w
biegach narciarskich, także w
największym w naszym kraju
"Biegu Piastów". W tym roku
odbyła się już 37. edycja tego
biegu. Osobiście startowałem
w 32, jestem więc jednym z
nielicznych weteranów tego
biegu - od lat startują również moje dzieci, żona, siostra z synem,
brat i wielu znajomych - m.in. nasz sołtys z synami. Ostatnio za
sprawą Justyny Kowalczyk coraz popularniejsze stają się biegi
narciarskie. Od lat mam okazję poczuć smak rywalizacji. W
imprezach masowych jest to rywalizacja ze znajomymi, rodziną,
kolegami, ale przede wszystkim z własnymi słabościami. Nie jest tu
ważny wynik, ale sam udział, ukończenie biegu, a przede
wszystkim dobra zabawa i znajomość z ciekawymi ludźmi. Jednym
z takich dobrych naszych znajomych jest organizator i gospodarz
strona 24
Jak już człowiek "zarazi się" taką rywalizacją to szuka
coraz to innych wyzwań. Od kilku lat startuję w różnych imprezach
wymagających ekstremalnego wysiłku i pomimo przekroczonego
półmetka (50+) i bagażu „nastu” kilogramów zbędnego balastu,
nie muszę się wstydzić osiąganych wyników.
Pisałem już kiedyś o udziale w Przejściu Dookoła Kotliny
Jeleniogórskiej oraz Szklarskiej i Izerskiej Wyrypie. Ostatnio
(marzec 2013) startowałem w zimowej edycji Szklarskiej Wyrypy
(to już 3. mój start) wraz z synem Bartkiem - start drużynowy i pomimo, że byłem najstarszym uczestnikiem, a na mecie padłem,
to zajęliśmy 2. miejsce. Natomiast Andrzej i Bernarda Salwach
(zwycięzcy I edycji w kategorii mieszanej) zajęli 3. miejsce. Jak
widać taka rywalizacja wyzwala w nas nieznane możliwości,
dostarcza dobrej zabawy, wielu niezapomnianych wrażeń
i powiększa grono znajomych.
W naszej miejscowości jest więcej takich osób, które
uczestniczyły w podobnych imprezach - maratony, akrobacje
rowerowe itp. Zachęcam do podzielenia się z nami swoimi
wrażeniami, a przede wszystkim namawiam do spróbowania
swoich sił w rywalizacji sportowej. Ile wywołuje to emocji najlepiej
obrazuje coroczny bieg młodzieży szkolnej podczas wyścigu
kolarskiego, który stał się już tradycją w naszej wiosce.
Lesław Haniszewski
Sportowa Majówka w Ratowicach
Każdego roku pod koniec maja sportowcy z całego
regionu zjeżdżają do Ratowic. To nie tylko wielka atrakcja dla
kibiców, ale także szansa na popularyzację sportu, rekreacji
i rodzinnego, zdrowego trybu życia. Sportowe święto pod
patronatem Wójta Gminy Czernica rozpoczęło się tym razem
wczesnym przedpołudniem rywalizacją w biegach ulicznych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzi ludzie walczyli
w sześciu kategoriach wiekowych, na różnych dystansach. Wielkie
emocje, zwłaszcza wśród rodziców, wzbudzały biegi tych
najmłodszych , 6-10 latków. Najlepsi otrzymali puchary z rąk
honorowych gości Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego Jerzego
Fitka, Wójta Gminy Czernica Stefana Dębskiego, Dyrektora LGD
„Dobra Widawa” Mieczysława Skuzy i Przewodniczącego Rady
Gminy Czernica Jarosława Jagielskiego. Wszyscy uczestnicy
biegów dostali pamiątkowe medale i upominki.
Dorośli zwolennicy amatorskiego biegania wzięli udział w
I Ulicznym Biegu RTC o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Czernica. W bardzo zaciętym biegu na cztery kilometry
rywalizowali niestety tylko panowie, a wspaniały puchar odebrał
Paweł Gołębiowski z Ratowic. Drugie miejsce zajął Patryk Jarosz z
Wrocławia, a trzecie Dariusz Respondek z Wojnowic.
W południe przyszła kolej na rywalizację kolarską. W
organizowanym już po raz 11. wyścigu kolarskim o Puchar Wójta
Gminy Czernica zmagało się w siedmiu kategoriach ponad stu
zawodników z klubów kolarskich z Wrocławia, Legnicy, Nowej
Rudy, Jaworzyny Śl., Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Lubania,
Gostynia, Polkowic, Grudziądza, Chojnic, Sobótki , Kalisza i Jelcza
Laskowic. Kolorowy peleton wielokrotnie pokonywał pętlę po
ulicach wsi. Rywalizacja wzbudzała wielkie zainteresowanie
wśród kibiców i trenerów. Szczególnie mocno dopingowano
dziewczęta.
A po rywalizacji zawodowców swoją szansę dostali
dorośli amatorzy. W wyścigu na 2 km wziął udział sam Dyrektor
Wyścigu, były kolarz Daniel Michalski. Jednak największy aplauz
wzbudzili rowerzysta z kamerą i jedyna w stawce kobieta,
najodważniejsza z pań, zdobywczyni pamiątkowego pucharu pani Renata Traczyk.
Kulminacyjnym punktem Sportowej Majówki w
Ratowicach okazał się wyścig rowerowy najmłodszych amatorów
tego sportu, w trakcie którego emocje wśród rodziców sięgnęły
zenitu. Dwuletni Kamil Kowalczyk na swoim jednośladzie bez
pedałów nie
dał się pokonać nawet zawodnikom na
czterokołowcach.To była naprawdę pasjonująca walka i doskonała
zabawa.
Zmagania zawodników zakończyła
dekoracja
zwycięzców, ale oczywiście
to nie był koniec atrakcji
przygotowanych przez organizatorów. Zabawa trwała do późnego
wieczora.
Wszyscy uczestnicy podkreślali doskonałą atmosferę
i wspaniałą organizację zawodów przygotowanych przez
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic i Radę Sołecką, we współpracy z
Urzędem Gminy Czernica i Szkołą Podstawową w Ratowicach.
Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie należą się
Dyrektorowi Wyścigu Danielowi Michalskiemu, a także Józefowi
Szafrańskiemu, OSP w Kamieńcu Wrocławskim, sponsorom
imprezy i sporej rzeszy osób bez których nie udałoby się
zorganizować tak wspaniałej imprezy.
Beata Jagielska
strona 25
o
SZAFING & GARAŻOWISKO – „pchli targ”
w Ratowicach!
Dnia 15.06.2013 odbył się pierwszy w Ratowicach
Szafing i Garażowisko.
„Szafing” to ekologiczna wymiana / sprzedaż za
symboliczne kwoty: ubrań, butów, torebek, zabawek,
przedmiotów wyposażenia wnętrz, dodatków i akcesoriów, rzeczy
które są jeszcze dobre, a nam niepotrzebne. Mówiąc wprost to
spotkanie towarzyskie, podczas którego można upolować nowe
lub używane rzeczy, jednocześnie pozbywając się tych, w których
już się nie chodzi i których już się nie używa... Tak też było u nas.
CZY TA IMPREZA UDAŁA SIĘ ?
Z całą pewnością możemy powiedzieć, że TAK!
Organizatorzy , czyli: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, Biblioteka
Publiczna w Ratowicach i Świetlica środowiskowa „Kuźnia” są
zadowoleni, bo:
-Pogoda była piękna
-Mnóstwo rzeczy do nabycia
-Posiłek na miejscu
-No i co najważniejsze - w sobotnie popołudnie udało się nam
wyciągnąć sporo osób z domów.
Atmosfera, która towarzyszyła „szafingowi” była bardzo
miła, można było się pośmiać, pożartować, wymienić
doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości. Żałujcie Ci, którzy
nie byliście z nami. Wydarzenia „szafingowe” spotkają się z bardzo
dużym zainteresowaniem i zachęcają organizatorów do
prowadzenia kolejnych edycji. Dlatego już 21.07.2013 (niedziela)
od godziny 15:00 zapraszamy na drugie spotkanie „szafingowe”
w Ratowicach.
Jak przygotować się do „szafingu”?
-Zajrzyj do swojej szafy/ garażu.
-Wybierz rzeczy, w których już nie będziesz chodzić albo te, które
leżą w szafie już co najmniej 3 sezony / rzeczy, z których Twoje
dziecko już wyrosło.
-Możesz wyróżnić swoje rzeczy odpowiednimi akcesoriami
(wieszaki, stojaki, etykietki), które pomogą w ich prezentacji.
-Zgłoś swoje uczestnictwo.
-Zabierz ze sobą dobry humor.
-Przyjdź na „szafing” i baw się dobrze :)
Czytajcie ogłoszenia, plakaty na tablicach i strony internetowej
(www.ratowice.pl).
Małgorzata Włodarska
Barbara Włodarska
Trener Zygmunt Walczak wyróżniony
24 marca, na torze kolarskim BGZ Arena w Pruszkowie
odbyła się uroczysta Gala poświęcona jubileuszowemu 70. Tour de
Pologne UCI World Tour.
Aby uczcić jubileuszowy wyścig, przygotowałem dla
fanów kolarstwa coś specjalnego – powiedział dyrektor generalny
imprezy, Czesław Lang - pierwsze dwa etapy będą rozgrywane we
włoskich Dolomitach, trzeci ruszy z Krakowa, a kolejne z Tarnowa,
Nowego Targu, Wieliczki, żeby wrócić do Krakowa na finiszowy
etap.
Galę prowadzoną przez znanego dziennikarza Macieja
Kurzajewskiego zaszczycili swoją obecnością utytułowani kolarze
z Ryszardem Szurkowskim na czele. W trakcie uroczystego
wieczoru wręczono odznaczenia trenerom szczególnie
zasłużonym dla rozwoju kolarstwa i pracy z młodzieżą.
-- Bo jeśli nie będzie dobrych, młodych zawodników, nie mamy co
liczyć na medale na mistrzostwach świata - powiedział prezes
Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul. Miło nam, że wśród
wyróżnionych znalazł się także Ratowiczanin Zygmunt Walczak z
Uczniowskiego Klubu Sportowego Moto Agbud Jelcz-Laskowice. Z
tej okazji Maciej Kurzajewski przypomniał sukcesy jakie odnosili
kolarze Moto Jelcz-Oława podczas pięćdziesięcioletniej
działalności.
(K.S.)
Na zdjęciu:
Czesław Lang wręcza odznaczenie Zygmuntowi Walczakowi.
strona 26
KOLONIA W POGORZELICY
Wczesnym rankiem 30 czerwca 2013 roku wyruszyliśmy
na kolonię letnią do Pogorzelicy, zorganizowaną przez Szkołę
Podstawową w Dobrzykowicach. Kolonia zakończyła się 10 lipca, a
uczestniczyły w niej dzieci mieszkające na terenie naszej gminy.
W czasie trwania kolonii
pogoda nam dopisała, chodziliśmy
na spacery brzegiem morza i po
Pogorzelicy. Kąpaliśmy się w morzu
oraz na krytym basenie.
Uczestniczyliśmy w zajęciach na
świeżym powietrzu. Bawiliśmy się
na dyskotekach integracyjnych
oraz przy ognisku z pieczeniem
kiełbasek. W niedziele
uczestniczyliśmy w mszach
świętych w miejscowym kościele
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Pani Dyrektor
umożliwiła też chętnym udział w
spowiedzi w pierwszy piątek
miesiąca.
Oprócz zabawy i wypoczynku poznaliśmy też wiele
ciekawych miejsc. Byliśmy w Niechorzu i Dziwnowie. Jechaliśmy
kolejką wąskotorową do Trzęsacza. Zwiedzaliśmy Międzyzdroje na
wyspie Wolin, ponadto Kołobrzeg i Kamień Pomorski. Dwukrotnie
płynęliśmy też statkiem po morzu.
Na kolonii bawiliśmy się świetnie, nawiązaliśmy wiele
nowych znajomości, za co serdecznie dziękujemy Dyrektor SP w
Dobrzykowicach- P. Annie Włodarczyk oraz WychowawczyniomPaniom Asi, Anecie, Małgosi, które się nami troskliwie opiekowały.
Dziękuję i życzę wspaniałych wakacji, miłego wypoczynku i do
zobaczenia w nowym roku szkolnym.
Alan Antas
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
SP w Czernicy
PIKNIK RODZINNY W WOJNOWICACH
Kolejna, siódma już edycja Pikniku Rodzinnego w
Wojnowicach za nami. W niedzielne popołudnie 23 czerwca 2013
roku, wielu mieszkańców Wojnowic i okolicznych miejscowości
wspólnie bawiło się na placu zabaw i boisku piłkarskim w imprezie
poświęconej dzieciom i całym rodzinom.
Na początku imprezy o sportowe emocje zadbały
drużyny z terenu naszej gminy. W lokalnych derbach, których
stawką było mistrzostwo klasy „B” miejscowa Skra Wojnowice
podejmowała Czarnych Chrząstawa. Mecz zgromadził wielu
kibiców i sympatyków piłki nożnej, który tłumnie stawili się na
boisku dopingować zawodników ze swoich miejscowości. Tym
razem górą byli przyjezdni, aczkolwiek oba zespoły w minionym
sezonie zaprezentowały bardzo dobrą formę. Po zawodach
podsumowano sezon piłkarski na placu festynowym. Wśród
gospodarzy, z rąk Prezesa Klubu Kamila Antasa, wyróżnienia
otrzymali trenerzy Kazimierz Kołodziej i Jarosław Płudowski oraz
najskuteczniejszy strzelec Dawid Fabisz, który mógł pochwalić się
zdobyciem 27 bramek.
Alan Antas z Wojnowic
Uczestnik kolonii
NARESZCIE WAKACJE
28 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Czernicy.
Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa wraz z nagrodami z rąk
Pani Dyrektor Małgorzaty Skoczylas.
W imieniu uczniów SP w Czernicy chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim nauczycielom za trud włożony w naszą
edukację, przekazaną wiedzę i umiejętności. Dziękujemy za
wsparcie i mobilizację do zdobywania jak najlepszych ocen. Za to,
że byliście cierpliwi, serdeczni i wyrozumiali.
Po akcentach piłkarskich nastąpiła dalsza część pikniku,
która skupiła się głównie na atrakcjach przygotowanych dla dzieci.
A tych było bez liku. Chętnych na przejażdżkę zabierał kucyk
i bryczka, prowadzona przez Klaudię Pawlak. Dla najmłodszych
udostępnione były dmuchane zjeżdżalnie i zamki, a przy stoiskach
panie malowały buźki i robiły najmłodszym przeróżne tatuaże.
Każdy mógł wziąć udział w pokazie skręcanych baloniaków oraz
wielkich baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z piratami oraz zabawy ruchowe i muzyczne. Dla
najmłodszych przygotowane były przeróżne soczki, napoje,
smaczny poczęstunek, słodycze, popcorn, wata cukrowa i lody. W
tradycyjnym turnieju piłkarskim wzięło udział kilkudziesięciu
chłopców, podzielonych na różne kategorie wiekowe.
Kolejną atrakcją był przyjazd służb ratunkowych w
postaci strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej nr 2 we Wrocławiu oraz dzielnicowych z
Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim, dzięki współpracy z
komendantem Komisariatu Policji Wrocław Osiedle. Jesteśmy
wdzięczni za obecność oraz otwartość na współpracę.
Dużą niespodzianką było pojawienie się na boisku
strona 27
poduszkowca Anaconda, którego właścicielem jest Pan Józef
Adamowicz. Jest to urządzenie przeznaczone do zadań
ratowniczych, patrolowych i cywilnych na wodzie, lądzie i lodzie.
Świetnie sprawdza się podczas działań ratowniczych. Urządzenie
kształtem i obszarem działania przypomina łódź-amfibię, ale
konstrukcja jest typowo lotnicza. Poduszkowce mogą z prędkością
ok. 90 km/h transportować ludzi i towary na wszelkich typach
podłoża. Prowadzenia poduszkowca podjął się jeden z naszych
mieszkańców, a zarazem wiceprezes klubu Skra Wojnowice Pan
Bartłomiej Żedzik, który posiada uprawnienia motorowodne
i licencję pilota. Ciekawostką jest, że w latach osiemdziesiątych
jako jeden z pierwszych w Polsce zdobył uprawnienia na
użytkowanie tego typu urządzeń. Podczas pikniku każdy miał
możliwość zapoznać się z historią poduszkowców, danymi
technicznymi i uczestnictwem w akcjach, a szczęśliwcom udało się
odbyć niezapomnianą przejażdżkę po zielonej murawie.
Na zakończenie do tańca porwał Tomasz Kozakiewicz,
jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Sołeckiej, który
zaprezentował najnowsze hity muzyczne. Mieszkańcy wspólnie z
dziećmi bardzo miło wspominają tegoroczny piknik. To zasługa
wielu osób, którzy swoją pracą pomogli w sprawnej organizacji
imprezy oraz w jej przebiegu. Corocznie zaliczają się do nich
przedstawiciele młodego pokolenia: Kamil Bartecki, Bartosz
Hnatów, Wojciech Żedzik, Tomasz Kozakiewicz, także panowie
Bartłomiej Żedzik i Jerzy Tyszka i inni, szczególnie mieszkańcy
użyczający energii elektrycznej oraz panie dbające o słodkie
wypieki. Szczególne słowa uznania należą się dla Pana Macieja
Sewerniaka, który przez wiele dni walczył razem z nami o
doprowadzenie terenu rekreacyjno- sportowego do przyjęcia
gości, użyczając bezpłatnie swój sprzęt i materiał, bowiem po
obfitych opadach w dniach poprzedzających imprezę istniało
ryzyko jej odwołania, gdyż woda na boisku i placu zabaw sięgała
kolan. Gorące podziękowania składamy dla obecnego wśród nas
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Włodzimierza
Chlebosza, Wójta Gminy Czernica Pana Stefana Dębskiego, dla
Rady Gminy Czernica, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz
sponsorów indywidualnych, którzy tradycyjnie wspierają nasze
inicjatywy. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Kamil Antas
Sołtys wsi Wojnowice
SKRA WOJNOWICE NA PODIUM
W zakończonym niedawno sezonie rozgrywkowym
2012/2013 Skra Wojnowice zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach
o mistrzostwo klasy B. W grupie VIII nieznacznie nasz zespół
wyprzedzili jedynie KS Zbytowa oraz Czarni Chrząstawa, dzięki
strona 28
lepszemu wynikowi w ostatnim meczu. Nie umniejsza to faktu, że
był to najlepszy sezon w naszym wykonaniu od momentu
wznowienia działalności klubu przed dziewięcioma laty.
W bezpośrednim meczu o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej ulegliśmy nieznacznie na wyjeździe drużynie ze
Zbytowej 1:2, dzięki czemu to nasz rywal okazał się najlepszym
zespołem tegorocznych rozgrywek. Co prawda, po rundzie
jesiennej to właśnie my przewodziliśmy tabeli i w rundzie
rewanżowej potwierdzając swoje umiejętności, jednakże na
finiszu nieco zabrakło do osiągnięcia pełnego sukcesu.
Miniony sezon był rekordowy z wielu powodów. W
rozgrywkach osiągnęliśmy 18 zwycięstw, co przełożyło się na 55
punktów. Strzeliliśmy przeciwnikom 102 bramki, a historyczną, bo
setną na swoim koncie zapisał Wojciech Kozakiewicz. Najlepszym
strzelcem zespoły z 27 bramkami na koncie został Dawid Fabisz.
Rekordowe były również wyniki osiągane przez nasz zespół w
rundzie wiosennej: 8:1 z WKS Miłowice, 7:2 z LZS Bystre, po 6:1 z
Widawą Grędzina i Tęczą Raków, 5:1 z Dolomitem Chwałowice.
Przed nami nowe cele i wyzwania. Już 18 sierpnia 2013
roku rozpocznie się kolejny, jeszcze ciekawszy sezon
rozgrywkowy. Tym razem w jednej grupie znalazły się wszystkie
trzy drużyny piłkarskie z terenu naszej gminy: Skra Wojnowice,
Czarni Chrząstawa i Piast Nadolice. Czekają nas kolejne sportowe
emocje, szczególnie w lokalnych derbach Gminy Czernica.
Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z infrastrukturą
na boisku piłkarskim w Wojnowicach i jego otoczeniu. Przyznać
trzeba, że ostatnio zostaliśmy przykro doświadczeni przez warunki
pogodowe. Dwukrotnie, po obfitych opadach deszczu 10 i 24
czerwca nasze boisko i plac zabaw było zalewane, a woda w wielu
miejscach sięgała do kolan. Dzięki pomocy wielu mieszkańców
i osób związanych z klubem, udało się doprowadzić plac do stanu
używalności.
Co ważne, w rozgrywkach Ligi Terenowej Juniorów
występuje także nasz zespół w kategorii junior starszy,
konfrontując swoje umiejętności z wymagającymi przeciwnikami.
W ostatnim czasie byli to m.in.: Pogoń Syców, Orkan Mojęcice,
Pogoń Miękinia, Grom Szczodrów.
Zarówno seniorzy, jak i ich młodsi koledzy godnie reprezentują
Gminę Czernica w ościennych gminach i powiatach.
sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
a także dalsze plany związane z działalnością sołectwa.
Jarosław Jagielski jest sołtysem Ratowic już od ponad 10
lat. Oprócz tego pełni również funkcję m.in. przewodniczącego
rady gminy Czernica oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ratowic.
Jako niezwykle aktywny działacz stale ma na uwadze dobro swoich
mieszkańców. Dba o jakość infrastruktury, organizuje imprezy
integracyjne, wspiera inicjatywy lokalnych obywateli. To przy jego
wsparciu powstają wieńce dożynkowe, wielokrotnie wystawiane
i nagradzane na Dożynkach Wojewódzkich.
Prezes Klubu Skra Wojnowice
Kamil Antas
Sołtys Ratowic – Sołtysem Roku 2012!
W czerwcu w Senacie RP w Warszawie odbyła się
uroczysta Gala Konkursu „Sołtys Roku 2012”, którego
organizatorem była Gazeta Sołecka oraz Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów.
Do konkursu zgłosili Pana Jagielskiego mieszkańcy,
chcąc w wyjątkowy sposób docenić jego działalność. Znalezienie
się w zaszczytnym gronie 12 najlepszych sołtysów z całego kraju
jest wspaniałym potwierdzeniem zasług, dającym motywację do
dalszej wytężonej, ale pozostawiającej wiele satysfakcji pracy na
rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Swoje gratulacje dla
wyróżnionego sołtysa skierowali w specjalnych listach Prezydent
Bronisław Komorowski oraz Wojewoda Dolnośląski Andrzej Marek
Skorupa i Starosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan.
Źródło:
W gronie 12 najlepszych znalazł się również reprezentant
powiatu wrocławskiego – Jarosław Jagielski, sołtys wsi Ratowice.
Celem konkursu było promowanie najbardziej aktywnych
sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej pełniąc
funkcję sołtysa co najmniej jedną kadencję. Kapituła oceniała
nominowanych biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: wpływ
działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej,
materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury
komunalnej, rezultaty działalności ponadlokalnej, czas
Express
Wrocławski,
autor: DL
www.otodolnyslask.pl
REDAKCJA
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
71 381 39 48
www.czernica.pl
[email protected]
[email protected]
skład redakcji:
Marcin Gałandziej
Beata Perner
skład (DTP):
Marcin Gałandziej
zdjęcia:
archiwum UGC, udostępnione przez autorów
CZERNICA, LIPIEC 2013 r.
egzemplarz bezpłatny
za treść artykułów
odpowiedzialność ponoszą autorzy
strona 29
KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY CZERNICA
Lp. nazwa imprezy
data
miejscowość
1.
Dni Gajkowa
4 sierpnia
Gajków
2.
Letni Turniej Piłkarski
17 sierpnia
Łany
3.
Dożynki Parafialne
24-25 sierpnia
Chrząstawa Wielka,
Chrząstawa Mała
4.
XI Festyn Sami Swoi
31.08-01.09
sierpień/wrzesień
Dobrzykowice
5.
Pożegnanie Lata oraz Dożynki
1 września
Ratowice
6.
Pożegnanie Lata z GOPS-em
1 września
Czernica
7.
Dożynki Parafialne wraz z Piknikiem
Rodzinnym
8 września
Kamieniec Wr.
8.
Sprzątanie świata – ognisko
21 września
Kamieniec Wr.
9.
Pożegnanie Lata
21 września
Łany
10.
Zakończenie Lata
21 września
Nadolice Małe
11.
III RTC DIRT JAM (skoki rowerowe)
21 września
Ratowice
Chrząstawa Mała,
12.
Dzień Seniora
21-22 września
Chrząstawa Wielka
strona 30
13.
Święto ziemniaka
29 październik
Nadolice Wielkie
14.
III Turniej Tenisa Stołowego o puchar
Wójta Gminy Czernica
5-6 październik
Gajków
15.
Dzień Seniora
19 paździerik
Ratowice
16.
Spotkanie z okazji Europejskiego Dnia
Seniora
20 październik
Wojnowice
17.
Wieczorek Patriotyczny z okazji Święta
Niepodległości
10 listopad
Wojnowice
18.
Wieczernica z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości
10 listopad
Gajków
GMINNY SYSTEM
OSTRZEGAWCZO - INFORMACYJNY
Gmina Czernica
informuje i ostrzega swoich mieszkańców
ZAREJESTRUJ SIĘ
w SMS-owym systemie
strona 23
więcej informacji na www.czernica.pl

Podobne dokumenty