Umschlag Warschau 2013 - Reise Know

Transkrypt

Umschlag Warschau 2013 - Reise Know
a
a
pn
Kê
jow
sk
a
go
S o ko l a
Mit Faltplan
ws
kie
Ele
k-
a
Wy
br z
Billig, proletarisch, kultig:
Mittagessen für 3 Euro in den Milchbars S. 26
Mit Warschauern auf Sightseeingtour:
im Bus Linie 180 S. 15
Ferne Länder und fremde Kulturen:
WARSZAWA
STADION
mit dem Fernglas im ältesten Fotoplastikon
der Welt S. 77
Mehr als nur ein Schlafplatz:
kreative Raumgestaltung im Castle Inn S. 113
Warschaus schönste Liebeserklärung:
Schloss und Parkanlage in Wilanów S. 89
Die besten Aussichten: von der Dachterrasse
der Neuen Bibliothek S. 69
Stadion
Plakatkunst
von Weltrang:
Narodowy
die Internationale Plakatbiennale S. 12
zk
ow
sk
ie
o
iu s
Top
Ci c
ieg
P Viele weitere Extratipps im Buch
œc
n
ia
K
k
ka
lwask n
ko
Ko
Dy
ów
aras
M.
a Czac
tpuli
Sm
za
Wars und Sawa:
die bekanntesten Kinder der Stadt S. 40
e ¿e
er yn
K. K
mi tryczna
CitKoœció³
tg m
Œw.yTeresy roTa
ße
FaJezus
od Dzieci¹tka
Jl.
m
ie
k
z ko
Pomnik
Syreny
ski
ñs
Œw
r zy
e ci
ius
m
ost
k
i Ÿ to
s³
Wi
CityTrip
a
r k i e w icz
Ki
Hip to the tip and bop to the top
im Tygmont: Weltklasse-Jazz in Warschaus
bekanntestem Klub S. 32
Sz c z
œc
br a
Sew
a
Ko
Do
To
œcie
ecz
e
dmie
84 D
kpt. Cubryny
e¿
na
P r ze
z
Tadeus
J . B a r to s ze w i c z a
c
Zaje
brz
bra
war
kie
skiego
ana
Wy
Do
B ro
ows
Ni¿yn
ni
rew
95 m Skwer
Zaj
y
a
kie
ws
n ko
rc i
Ma
K.
a
wn
Da
a
lna
Ce
a
rsk
a to
S en
pn
Kr
pitu
bra
A . Fre
Do
na
wa
war
K a ro
B ro
Krak
Pasa ¿
iecka
o p e r n ika
as
sk
„Aktuell, informativ und attraktiv
bietet der kleine
Stadtführer für
Warschau alle
wichtigen Informationen zur Stadt …“
ekzInformationsdienst
Die süßeste Versuchung:
die neueste Törtchenkreation Warschaus S. 29
ka
e
zyw
Pod
w
lna
Kê
WARSCHAU
Mo
sto
ale
a
ug
D³
Ka
a
dr y
ka
sk
du
³a
ñs
añ
wi a
ca
llo
ra
rm
œ cie
M a zo w
PAN
j194
Sp r ze cz n a
gie
¿e
da
r ze
tra
Dob
Fu
a
go
Teatr
R38 Kwadrat
D
ow
yb
os
ia
Ko z i
che
DOboŸ
l
Kij
W
is³
ra
S ow
P r ze d m i e
er a
Nie
a
Ja
fan
ka
a
i
T
ow argo
a wa
iñs
S te
Ta
rg
ze s
iller
r ze
wia
Sch
Ok
K ro
Leon
a
Centre
a
sk
te
ow Rainbow S
EXTRATIPPS
sk
iê
dza
go
pot
Katarzyna Jone
Markus Bingel
Wr
Ks
ce
g na
K³o
a
fan
r 76 Bazar Ró¿yckiego
54
ø
ze
ieg
h
176 krzei
O
Szpital
Kolejowy
Br
I
o
W
Dob
Garbarska
wic Da
zowni³
skoa-
ow
ka
ieg
ga
g
Tar
ñs
sk
D³u
a
llo
Pomnik kapeli
podwórkowej
o
ska
…
ska
Preisbewusste … Nachteulen
…
ko w
Teatr Baj
Z¹b
Genießer
…
Kunstfreunde
…
U150
#
ko w
ska
ow
gie
4
Urz¹d Dzieln.
Praga-Pólnoc
ow
aj
ie
ol i
dnia
ka
es
g
Tar
Ja
ska
Katedra
Œw. Floriana
ak
B ug
Kr akow s k
ia
61
pie
ù
Z¹b
ko w
z
Ma r
Br
Warschau
k
ia
on
Ko z
li era
P r ze ch o
ka
ka
cka
Mit vielen Extratipps für:
³o
Bia
ú
14-
ws
ñs
s to
r ko
llo
Kan
e
Zam
añ
a
ka
na
. Mo
Burs
zna
121 i
109 -
Koœció³
pl. St.
http://ct-warschau.reise-know-how.de
Œw. Krzyza
Ma³achowskiego 87D
ja
F l o riañ
ier
sk ie
yst
ick
kie
zu
ñs
Piw
oja
J. B
ska
Wileñski
i
oœc
City|Trip
Prz
añs
Je
iêt
d
a
za³ k o w s k
Mars
sk a
Mar s z a ³ ko w
Granic
J
Polskie Stron.
Ludowe
Saski
Business
Park
ska
l ew
Kró
rn
WARSZAWA
WILEÑSKA
S TACitybummler
RA
P R…AKauflustige
GA
…
J. S
Hel
Gd
wa
Œw
ka
a
www.reise-know-how.de
Hala Gwardii
a
a
PVerlauf. Trder
uguttStadtspaziergängeOboŸn
R a
Teatr
Koœció³
135
Mini-Audiotrainer
Polnisch
P
82
Polski
Œwiêtej Trójcy
@
na
Ö
-114
a
olid
Ma
gie
¿e
zo
na
ers
sk
Lubormirskich
S Hala
30 Mirowska
m
ie
Lis
K. a”
Al. ziadk
“D
zo
Pi w
R yc
cz n
ote
ow
i row s
159
b r ze
e ¿e
Br
ki
e ro a j
Sz Dun
Hip
ego
a³k
na
a
M
plac
Wy
br z
³o
sn a
ie
i
G a m e rsk
ask
Zim
raln
Ale
Park Praski
Ko
Cia
a
Pa³ac
Orl a
E
to
lek
o
Wy
ara
ska
rsk
T³om
rsz
ja
Or la
Ale
Prz
e
Al
i
Marii 5Brom
la
yr y ega Magdaleny
. C od
plac.
œw Met X
S
ieg
j az
Akademii
Prymasowski
cleveren Nummernsystems
• Luxemburg
• Lyon • Madrid • Mainz
Medycznej
Muzeum
a Dawny
Pa³ac
RATUSZ
m
101
Muzeum
Niedpodleg³oœci • Marseille
R40dnarska
10 S
• Marrakesch
• Miami
Karykatury
Ratusz Pa³ac Blankaa
wa
Ó i130 Be MARIENSZTAT
Muz. ¯ydowskiego
Jab³oñskichtorsk
Restaurants, Cafés,
B
i
aro Bars,
e
58
c
lañs • München
a
• Monaco
• Mumbai
K
Skwer
n
Inst.
Histori
Brata
im.
Alberta
è
ka
Se plac
ego
H. Hoovera
Milchbars, Imbisse ... (S. 23)
azzi
B³êkitny
Pomnik
Cor • Neapel • New OrleansTeatralny
• Münster
œci
A.
o
Prok.
wie¿owiec
n
A. Mickiewicza
r
Pomnik
Õ
plac
a
Pomnik
Generalny
id
• Nürnberg • Oslo
• Oxford
W. Bogus³awskiego
Koœció³ NMP
S. Starzyñskiego
Teatr Wielki
Sol S Bankowy. • New York
Œw. JózefaErlebnisreiche Stadtspaziergänge
Scena przy Teatr i Opera
acka
b
Urz¹d
ê
a
r
T
k
• Potsdam
C
s
27 Miasta (Ratusz)• Palma de Mallorca • Paris
Wi
Narodowa
Koœció³ Wierzbowej
to r
Min.120
mit genauer Beschreibung (S. 8)
J.
e
a
Pa³ac
Prezydencki
n
r
zbo
B. Kultury
Œw. Antoniego
Se
Ø
Ca
-11
M
wa
• Prag
Pomnik
J. • Reykjavík • Riga • Rio de Janeiro
Pomnik ks.
z Padwy naletta
Biblioteka UW
S³owackiego
- 112 J. Poniatowskiego
• Salzburg • Sevilla
Muzeum Malarstwa• Rom • Rotterdam
ZTM
ta mit der o 153 a
Metropolitan R50 h 181 h Bristolarowa Detailreicher
Stadtplan
kt
Ges
Europ. im. Jana Pawa II
ow
Ma
ñskic
Lip
c 56 K
Oss ol i
• Singapur
• Stockholm
• Straßburg
lan a
touris­
t
ischen
Infrastruktur
Muzeum Miar ral n a
60 c
Pomnik
Wis
Pomnik
o
t
Boles³awa Prusa
lek
E• Stuttgart
• Sydney • Taipeh • TangerS. Starzyñskiego
ewPark
Tokarzo
plac Ô
owa
Koœció³ Sióstr Wizytek
Pomnik
skieg
Lip
Marsza³ka
• Tallinn • Tel Aviv
• Toronto • Trier
M. Konopnickiej
J. Pi³sudskiegofür Smartphones
Extraservice
Pomnik &
Ks. Co.
Kard. (S. 144) Muzeum
na
• Vancouver • Venedig • Verona • Vilnius
Grób Nieznanego
R ad
S. Wyszyñskiego
Uniwersitetu
ska
Ogród Saski
w
e
¯o³nierza
l
ó
ka
r
D
K
#
Luftbild­
a
nsichten
der
Sehenswürdig­
yñs
P
• Warschau
• Wien
• Yogyakarta
Uniwersytet Kazimierzowski
zcz
80
67
s 115
Les
Pomnik
Akademiaund
Sztuktouristisch wichtigen Orte
keiten
Weitere Titel erscheinen
laufend.
Palac
Ofiar Wojny 1939-45
Ptasia plac ¯elaznej
Piêknych
Warszawski Ort
Galeria
97 m zum gewünschten
Routenführung
Aktuelle
Informationen
unter:
Bramy
P
Pa³ac
Zachêta
×
Ob o Ÿ n a c
ki
Ma
Opera
Kameralna
MIASTO
ta
Koœció³
EwangelickoReformowany
STARE
Get
(Arsena³)
pie
ck
w
a
157 X
a
St
i ar
ate
ó
ater
ofa
ki
olip
Now
Pa³ac
Mostowskich
(Komenda Sto³eczna Policji)
Boh
ers
a And
enh
i
24
W ³a d y s ³aw
Zam
WiêŸniów
Polifycznych
Stalinizmu
2., neu bearbeitete und komplett
Lviv
sna
win
n if r
Skwer
Pomnik
Zo³nierzy
1.Armii WP
s³ a
Wi
a
la
C ia
No
Bo
Wa ³ o w a
Genera³a
cza
zow
Warschau
UKRAINE
MIASTO
Ko Ÿ
ie¿
Wa ³ o w a
Nalewki
i
M. Aniel ew
tus
100
aktualisierte Auflage für 2013/14
TSCHECHIENTeatr Stara
Fra
144
km
SK
+
æ
œ
Prochownia
Koœció³
spannendsten Städten weltweit:
ISBN 978-3-8317-2340-9
m103Dominikanów Wien Bole
Budapest
[email protected]Ï
Œw. Jacka AT
a
a
o
UNGARN
RUMÄNIEN
144 Seiten
€ 9,95 [D]
c
• Antwerpen63
k • Amsterdam • Angkor
dn
ieg
kañ
wa
ck
Wo
isz
Galeria
uli
c
53
n
m
Bu
o
• Athen G• Augsburg
• Bangkok
Reise Know-How Verlag, Bielefeld
Fra
Azjatycka
ga
32 R r Barbakan 165:
j
ka
R 37
jañs
Koœció³
O. Paulinów
• Barcelona • BaselŒw• Berlin
• Bielefeld
Î
i ê to
N
m102
Œw. Ducha
mie owoMuzeum
j sk
Pa³ac • Brüssel
Í 184Ì
• Bremen
• Breslau • Brügge
a
Adwokatury
Alle reisepraktischen Infos: ski
Raczyñskich
S¹d
S teinkellera
105 j Ì
w
Najwy¿szy
18• Budapest • Buenos Aires
• Córdoba
Kil
a
m
b ro
Anreise,
Autofahren, Notfall,D¹Preise,
n
iñs
Du36 R
78 R41
ki e
plac
9
g
17
Koœció³
Garnizonowy
a
• Danzig
• Den Haag • Dresdeno
Touren, Verkehrsmittelo-... (S. 98)
i
D
Œwiêtojañsk Pa³ac Krasiñskich
15--eS
Krasiñskich
sk
k
Królowej Korony Polski
R
sk
Wa
Ñ
iec
33 nia j192
(Biblioteka Narodowa)
• Dubai • Dublin
• DüsseldorfPomnik 185 : ZapŒl¹
a
k
e
Pomnik Powstania
Ì
i
71
Ma³ego Pows.
-113
ka 16
Dz Ë
Shopping: Einkaufszonen,
Warszawskiego
ars
st
• Edinburgh
• Florenz
• Frankfurt
Pomnik iek
Wy¿sza Szko³a
mo Läden ... (S. 17)
Koœció³ Kiliñskiego R P
h
Märkte,
hippe
Teatr.
Pa³ac
y
c
• Freiburg • Genf • Gent • Göteborg
Mio Wniebowziêcia
ers
174 Œlubów
ka
Ogród Krasiñskich
do NMP
B
187Ì
wa
Pod
kow
• Granadaaro• Hamburg
• Havanna
plac
Ê Zamek
w
i
131
a
ale
Kuria
ci
Zamkowy Królewski
œAusgewählte
Unterkünfte
Metropolitalna Ò
É Kolumna Pa³ac
• Heidelberg • Helsinki • Hongkong
rno
a
Blach¹
Pod
d
+
i
von
nobel
bis
preiswert
(S. 112)
l
Dom
Johna
Pa³ac
Koœció³
Przemienienia
Zygmunta
III
Wazy
o
Pa³ac
S
• Istanbul
• Kapstadt
• KaunasPañskiego
• Kiew
Morsztynów 178h
Dückerta
a
a
j
e
M
l
z
A
c
i
n
Pa³ac
r
Pañstwowe
iod
B ia ³ o s kó
h170
zd
Ka p u c y ñs k a
• Köln • Kopenhagen
• Krakau
N owy Zja ród³owa
ow Szaniawskicho
: touristischen Höhepunkte,
Rynek Alle
Pomnik Reduta Biuro Notarialna
a
oœci
n
r
Mariena
d
t
i
l
119
M.B.
Powstañczej
o
Koœció³ Boczna sztacki M75
S
• Leipzig
• Lissabon
• Liverpool
arie n s zta
ausführlich
beschrieben,
bewertet
m Muzeum
ga
Pomnik Nike
œw. Anny
a
Al eja
rsk
D³u
94 Archeologiczne
dna finden dank des
• London • Los Angeles • Lübeck Nowy
und leichtBezu
Szpital
Sap
ki
kie
Fret
Koœció³ Franciszkanów Muz. WTM im. Koœcio³ Sióstr
Berlin
St. Moniuszki Sakramentek
œw. Breslau
Rynek Kazimierza
Ð
a
Krakau
k
ñ
Nowego
Prag
zk a
191j Miasta
cis
Übern 90 aktuelle Titel zu den
Ra
BELARUS
POLEN Warschau
aki
a
a
ka
añs
ci
Minsk
Danzig
Ryb
a
rsk
go
Ko œ
Piesz
msk
a
go
ñsk
kie
kie
a te
ie¿y
Koœcio³DE
œw. Benona
City|Trip
LITAUEN
Kopenhagen
Koœcio³
Nawiedenia NMP
oczy
iñs
añs
nifr
NOWE
elna
Gd
Burm
City|Trip !
Sap
Koœció³
œw. Jana Bo¿ego
yñs
dam
Dol
Bo
n owsk a
n ow sk a
M uraMura-
Fon
K
Muzeum
Tyflologiczne
Intraco
Zakr
Auf zum nächsten
ik
o nw
ki
ek
a
istr zowsk
Ja
ów
R yba
ow
zy r y n
ersa
awa And
Wó j t
ka
to r s
P Erlebnis-
vorschläge
für ein langes
Wochenende,
Seite 8