Raport o oddziaływaniu na środowisko

Komentarze

Transkrypt

Raport o oddziaływaniu na środowisko
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
(etap uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych)
Egz.
11
Zamierzenie inwestycyjne:
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 0+605 w Radomyślu Wielkim
Inwestor:
Gmina Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki, grudzień 2007
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
SPIS TREŚCI
Streszczenie w języku niespecjalistycznym.............................................................................. 5
Opis planowanego przedsięwzięcia........................................................................................... 8
Charakterystyka całego przedsięwzięcia ................................................................................. 9
Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia ......................................................................................................................... 17
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ........................................................................ 18
Powietrze atmosferyczne ............................................................................................................... 18
Wody powierzchniowe .................................................................................................................. 21
Wody podziemne........................................................................................................................... 23
Klimat akustyczny ........................................................................................................................ 25
Ochrona przyrody i krajobrazu .................................................................................................... 28
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych ................................................................................. 30
Opis analizowanych wariantów .............................................................................................. 30
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów ... 31
Etap budowy............................................................................................................................. 31
Naruszenia powierzchni ziemi: ........................................................................................................... 32
Oddziaływanie akustyczne .................................................................................................................. 32
Zanieczyszczenie powietrza................................................................................................................. 33
Oddziaływanie na środowisko wodne ................................................................................................ 33
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny .................................................................................... 33
Oddziaływanie na krajobraz............................................................................................................... 33
Wpływ na zdrowie ludzi. ..................................................................................................................... 34
ZagroŜenia związane z ryzykiem wystąpienia powaŜnej awarii...................................................... 34
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska: ............................................................ 35
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko................................................................ 35
Wpływ na zabytki chronione. ............................................................................................................. 35
Etap eksploatacji. .......................................................................................................................... 36
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery. ................................................................................................. 36
ZagroŜenia środowiska gruntowo - wodnego .................................................................................... 41
Ochrona przed hałasem....................................................................................................................... 41
Dane do obliczeń hałasu ...................................................................................................................... 47
Mapy hałasu ......................................................................................................................................... 54
Diagnozowanie poziomu drgań........................................................................................................... 66
Gospodarka odpadami ........................................................................................................................ 68
Oddziaływanie na glebę i wody podziemne ....................................................................................... 68
-2-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Surowce mineralne............................................................................................................................... 69
Promieniowanie jonizujęce i elektromagnetyczne ............................................................................ 69
Dobra materialne i dziedzictwa kultury ............................................................................................ 69
Ochrona interesów osób trzecich........................................................................................................ 69
Etap likwidacji. ............................................................................................................................. 70
Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu........................................................ 71
Krótka charakterystyka oddziaływań inwestycji drogowych i urządzeń obsługi ruchu na
środowisko ................................................................................................................................... 71
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko ................................................................................................................................... 73
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.................................. 74
Ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania ................................................................. 74
MoŜliwość ograniczenia ujemnych skutków oddziaływania ................................................... 75
Analiza moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. 84
Przedstawienie propozycji monitoringu ................................................................................... 84
Wnioski dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska ............................................... 85
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport ......................................................................... 85
Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu......................................... 86
Wyniki obliczeń ........................................................................................................................... 89
-3-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Spis rysunków zawartych w opracowaniu:
Rysunek 1. Mapa sytuacyjna połoŜenia inwestycji .......................................................................................................................... 9
Rysunek 2. Rozkład stęŜeń średniorocznych SO2........................................................................................................................... 19
Rysunek 3. Rozkład stęŜeń średniorocznych NO2 .......................................................................................................................... 19
Rysunek 4. Rozkład stęŜeń średniorocznych PM10 ....................................................................................................................... 20
Rysunek 5. Rozkład stęŜeń średniorocznych benzenu ................................................................................................................... 20
Rysunek 6. Percentyl 99,2 z rocznej serii stęŜeń 24h SO2 ............................................................................................................. 20
Rysunek 7. Percentyl 90,4 z rocznej serii stęŜeń 24h PM10 .......................................................................................................... 20
Rysunek 8. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim .................................................................................................. 22
Rysunek 9. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów..................................................................................................... 25
Rysunek 10. RóŜa wiatrów dla stacji Rzeszów - rozkład prędkości.............................................................................................. 26
Rysunek 11. Mapa geologiczna Polski (wycinek) ........................................................................................................................... 27
Rysunek 12. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 na terenie Powiatu Mieleckiego (teren zakreślony ukośnymi niebieskimi
liniami)............................................................................................................................................................................................... 29
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – stan istniejący. .................... 54
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – stan istniejący. ....................... 55
Rysunek 15. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – rok 2015 .............................. 56
Rysunek 16. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – rok 2015.................................. 57
Rysunek 17. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – rok 2025 .............................. 58
Rysunek 18. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – rok 2025.................................. 59
Rysunek 19. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – stan istniejący ..................... 60
Rysunek 20. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – stan istniejący ........................ 61
Rysunek 21. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – rok 2015 .............................. 62
Rysunek 22. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – rok 2015.................................. 63
Rysunek 23. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – rok 2025 .............................. 64
Rysunek 24. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – rok 2025.................................. 65
Rysunek 25. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów alifatycznych – stęŜenia 1-godzinne ................................................ 76
Rysunek 26. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów aromatycznych – stęŜenia 1-godzinne............................................. 77
Rysunek 27. Mapa rozprzestrzeniania się benzenu – stęŜenia 1-godzinne................................................................................... 78
Rysunek 28. Mapa rozprzestrzeniania się tlenku węgla – stęŜenia 1-godzinne ........................................................................... 79
Rysunek 29. Mapa rozprzestrzeniania się tlenków azotu NOx – stęŜenia średnioroczne ........................................................... 80
Rysunek 30. Mapa rozprzestrzeniania się ołowiu – stęŜenia średnioroczne ................................................................................ 81
Rysunek 31. Mapa rozprzestrzeniania się pyłu zwieszonego PM10– stęŜenia średnioroczne .................................................... 82
Rysunek 32. Mapa rozprzestrzeniania się tlenków siarki SO2 – stęŜenia średnioroczne ........................................................... 83
Spis tabel zawartych w opracowaniu:
Tabela 1. Prognoza natęŜenia ruchy na drodze w SDR dla 2005 roku......................................................................................... 11
Tabela 2. Prognoza natęŜenia ruchy na drodze w SDR dla 2015 roku......................................................................................... 11
Tabela 3. Prognoza natęŜenia ruchy na drodze w SDR dla 2025 roku. ........................................................................................ 12
Tabela 4. Spis działów Przedmiaru Robót - sumarycznie ................................................................................................................ 14
Tabela 5. Spis działów Przedmiaru Robót - roboty ziemne............................................................................................................. 14
Tabela 6. Spis działów Przedmiaru Robót - podbudowa.................................................................................................................. 15
Tabela 7. Spis działów Przedmiaru Robót - nawierzchnia ............................................................................................................... 15
Tabela 8. Spis działów Przedmiaru Robót - zjazdy .......................................................................................................................... 16
Tabela 9. Spis działów Przedmiaru Robót - Roboty wykończeniowe............................................................................................... 16
Tabela 10. Tło zanieczyszczeń.......................................................................................................................................................... 18
Tabela 11. StęŜenia dopuszczalne dla wprowadzanych do powietrza z Zakładu zanieczyszczeń .............................................. 19
Tabela 12. Zestawienie średniego ruchu drogowego w poszczególnych latach............................................................................ 36
Tabela 13. Wielkość emisji – ruch samochodowy [kg/rok]............................................................................................................ 38
Tabela 14. Wielkość emisji – ruch samochodowy w odniesieniu do 1 km i 1 samochodu [g/km]............................................... 39
Tabela 15. Wielkość emisji – w odniesieniu do odcinka obliczeniowego [kg/h] ........................................................................... 39
Tabela 16. Struktura ruchu samochodowego w poszczególnych latach ....................................................................................... 43
Tabela 17. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu................. 46
-4-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
I.
STRESZCZENIE
W
JĘZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI
ZAWARTYCH W RAPORCIE.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa drogi
gminnej „Graniczna” na odcinku 0+000 – 0+605 w Radomyślu Wielkim.
Teren objęty przebudową i odbudową drogi znajduje się na obszarze gminy Radomyśl
Wielki.
Zamierzeniem inwestora jest modernizacja nawierzchni drogi łączącej drogą powiatową
przy ulicy Wałowej, z drogą powiatową przy ul Kościuszki. Inwestycja będzie realizowana na
terenie gminy Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo podkarpackie na działce nr
ewidencyjny gruntu 120/1.
Odcinek drogi
gminnej objęty projektem stanowi łącznik pomiędzy grogami
powiatowymi: ul. Wałową (km 0+000) i ulicą Kościuszki (km 0+605). Działka nr 120/1
o powierzchni 0,7641 ha stanowi własność Gminy Radomyśl Wielki. Wjazd na drogę
(ul. Graniczną) będzie odbywał się od drogi powiatowej o nr ewid. 209 – ulica Wałową a wyjazd
do ulicy Kościuszki o nr ewid. 1488.
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w administracji Gminy Radomyśl Wielki i leŜy
na jej terenie. Rozpoczyna się on skrzyŜowaniem z drogą powiatową przy ulicy Wałowej,
a kończy skrzyŜowaniem z drogą powiatową przy ul. Kościuszki. Szerokość istniejącej drogi
w km 0+000 + 455,5 wynosi od 4,40 – 5,00 m i posiada nawierzchnię kamienną z licznymi
wybojami powstałymi na skutek zastoisk wodnych powstałych po opadach deszczu z powodu
zawyŜonych poboczy oraz braku spadków poprzecznych i podłuŜnych.
W km 0+455,5 – 0+605,5 posiada nawierzchnię z drogowych płyt betonowych szer. 4,5 m.
Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy z rowami przydroŜnymi, rowy lokalnie
są płytkie i zamulone, lokalnie brak rowu bądź występuje teren odpływowy. Woda opadowa
odprowadzana jest w kierunku istniejących rowów melioracyjnych. Teren jest uzbrojony w sieć
infrastruktury technicznej.
Na całej długości odcinka drogi posiada przekrój szlakowy z rowami przydroŜnymi (rowy
lokalnie płytkie i zamulone lub brak rowu). Woda opadowa odprowadzana jest w kierunku
istniejących rowów melioracyjnych. Teren jest uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej.
-5-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowany odcinek połączy ul. Wałową z ul Kościuszki i zlikwiduje wielokilometrowy
objazd do miejscowości Wólka Dulecka i Dulcza Mała, ponad to poprawi się dojazd do Zakładów
Mięsnych w Radomyślu Wielkim.
Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy o przekroju
poprzecznym daszkowym, szerokości 5 m.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części projektowanej drogi
Wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy o przekroju poprzecznym daszkowym,
szerokości 5 m o długości odcinka 605,50 m i powierzchni 3027,50 m2
Po zrealizowaniu projektu poprawie ulegnie nawierzchnia drogi, zlikwidowane zostaną
wyboje i zastoiska wodne. Poprawi się płynność komunikacji co spowoduje zmniejszenie
wielkości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie wielkości hałasu
emitowanego przez przejeŜdŜające samochody i poziom drgań.
Realizacja inwestycji będzie związana z potencjalnymi zagroŜeniami:
I.1.1.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
Emisja spalin z przejeŜdŜających samochodów
Emisja spalin i pylenie w okresie budowy
I.1.2.
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
Emisja hałasu z przejeŜdŜających samochodów
Emisja hałasu na etapie budowy
I.1.3.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
Ścieki deszczowe powstające z rejonu drogi
-6-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
I.1.4.
W zakresie gospodarki odpadami:
Powstawanie odpadów w wyniku przebudowy dróg jak równieŜ odpadów
podobnych do komunalnych (powstających w wyniku konserwacji poboczy dróg
oraz z czyszczenia ulic i placów)
I.1.5.
W zakresie zagroŜeń gleby i wód podziemnych:
ZagroŜenia wyciekami benzyny i olejów
W pozostałych komponentach środowiska brak istotnych zagroŜeń spowodowanych
planowaną inwestują.
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne moŜliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagroŜenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych. Występujące zagroŜenia nie powodują przekroczeń norm
dopuszczalnych w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne
odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w branŜy. Przebudowa drogi nie będzie miała
ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
-7-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
II.
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa drogi
gminnej „Graniczna” na odcinku 0+000 – 0+605 w Radomyślu Wielkim.
Teren objęty przebudową i odbudową drogi znajduje się na obszarze gminy Radomyśl
Wielki.
Zamierzeniem inwestora jest modernizacja nawierzchni drogi łączącej drogą powiatową
przy ulicy Wałowej, z drogą powiatową przy ul Kościuszki. Inwestycja będzie realizowana na
terenie gminy Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo podkarpackie na działce nr
ewidencyjny gruntu 120/1.
Odcinek drogi
gminnej objęty projektem stanowi łącznik pomiędzy grogami
powiatowymi: ul. Wałową (km 0+000) i ulicą Kościuszki (km 0+605). Działka nr 120/1
o powierzchni 0,7641 ha stanowi własność Gminy Radomyśl Wielki. Wjazd na drogę
(ul. Graniczną) będzie odbywał się od drogi powiatowej o nr ewid. 209 – ulica Wałową a wyjazd
do ulicy Kościuszki o nr ewid. 1488.
Niniejszy raport dotyczy etapu wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o uzyskanie
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Potrzeba opracowania niniejszego raportu wynika z art. 48 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 roku z późniejszymi
zmianami) oraz w związku z zaliczeniem inwestycji do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan
środowiska zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Obecny raport ma na celu określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko wynikające:
•
z istnienia przedsięwzięcia,
•
zmian zanieczyszczenia wynikających z realizacji przedsięwzięcia,
•
realizacji warunków nałoŜonych decyzją o warunkach lokalizacji inwestycji.
-8-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 1. Mapa sytuacyjna połoŜenia inwestycji
III.
CHARAKTERYSTYKA
CAŁEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
i
WARUNKI
WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
Opis stanu istniejącego
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w administracji Gminy Radomyśl Wielki i leŜy
na jej terenie. Rozpoczyna się on skrzyŜowaniem z drogą powiatową przy ulicy Wałowej,
a kończy skrzyŜowaniem z drogą powiatową przy ul. Kościuszki. Szerokość istniejącej drogi
w km 0+000 + 455,5 wynosi od 4,40 – 5,00 m i posiada nawierzchnię kamienną z licznymi
wybojami powstałymi na skutek zastoisk wodnych powstałych po opadach deszczu z powodu
zawyŜonych poboczy oraz braku spadków poprzecznych i podłuŜnych.
W km 0+455,5 – 0+605,5 posiada nawierzchnię z drogowych płyt betonowych szer. 4,5 m.
Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy z rowami przydroŜnymi, rowy lokalnie
są płytkie i zamulone, lokalnie brak rowu bądź występuje teren odpływowy. Woda opadowa
odprowadzana jest w kierunku istniejących rowów melioracyjnych. Teren jest uzbrojony w sieć
infrastruktury technicznej.
-9-
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Na całej długości odcinka drogi posiada przekrój szlakowy z rowami przydroŜnymi (rowy
lokalnie płytkie i zamulone lub brak rowu). Woda opadowa odprowadzana jest w kierunku
istniejących rowów melioracyjnych. Teren jest uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowany odcinek połączy ul. Wałową z ul Kościuszki i zlikwiduje wielokilometrowy
objazd do miejscowości Wólka Dulecka i Dulcza Mała, ponad to poprawi się dojazd do Zakładów
Mięsnych w Radomyślu Wielkim.
Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy o przekroju
poprzecznym daszkowym, szerokości 5 m.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części projektowanej drogi
Wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy o przekroju poprzecznym daszkowym,
szerokości 5 m o długości odcinka 605,50 m i powierzchni 3027,50 m2
Informacje dodatkowe.
Teren na którym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka nie znajduje się na terenach , które podlegają wpływom eksploatacji górniczej.
Obliczenie SDR i prognoza mchu
Średni dobowy ruch w 2004 roku wyniósł 80 poj./dobę, w tym:
Radomyśl Wielki – ul. Graniczna
motocykle
-
12 poj./dobę
samochody osobowe
-
42 poj./dobę
samochody dostawcze
-
16 poj./dobę
samochody cięŜarowe bez przyczep
-
2 poj./dobę
samochody cięŜarowe z przyczepami
-
0 poj./dobę
autobusy
-
0 poj/dobę
ciągniki rolnicze
-
8 poj./dobę
- 10 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Tabela 1. Prognoza natęŜenia ruchy na drodze w SDR dla 2005 roku
Kategorie pojazdów
Średni
SDR w 2004 roku
roczny
Obliczony
wskaźnik
SDR w 2005 roku
wzrostu
przyrost
Symbol
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
b
Motocykle
12
c
d
Samochody
osobowe
Samochody
dostawcze
dla
[poj./dobę]
[%]
1
13
15
2
2
44
52
20
1
1
17
20
2
2
1
1
3
3
0
0
0
0
0
0
ruchu
okresu 1 roku
15
1
42
53
16
Samochody
e
f
cięŜarowe bez
przyczep
Samochody
cięŜarowe
g
Autobusy
0
0
0
0
0
0
h
Ciągniki rolnicze
8
10
1
1
9
10
80
100
6
12
86
100
Razem
Tabela 2. Prognoza natęŜenia ruchy na drodze w SDR dla 2015 roku.
Kategorie pojazdów
Średni
SDR w 2004 roku
roczny
Obliczony
wskaźnik
SDR w 2015 roku
wzrostu
przyrost
Symbol
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
b
Motocykle
13
c
d
Samochody
osobowe
Samochody
dostawcze
dla
[poj./dobę]
[%]
10
23
16
2
20
64
44
20
1
10
27
18
3
3
1
10
13
9
0
9
86
0
10
100
0
1
6
0
10
60
0
19
146
0
13
100
ruchu
okresu 10 lat
15
1
44
52
17
Samochody
e
f
cięŜarowe bez
przyczep
Samochody
cięŜarowe
g
h
Autobusy
Ciągniki rolnicze
Razem
- 11 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Tabela 3. Prognoza natęŜenia ruchy na drodze w SDR dla 2025 roku.
Kategorie pojazdów
Średni
SDR w 2004 roku
roczny
Obliczony
SDR w 2025 roku
wskaźnik
wzrostu
przyrost
Symbol
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
b
Motocykle
13
c
d
Samochody
osobowe
Samochody
dostawcze
dla
[poj./dobę]
[%]
20
33
16
2
40
84
41
20
1
20
37
18
3
3
1
20
23
11
ruchu
okresu 20 lat
15
1
44
52
17
Samochody
e
f
cięŜarowe bez
przyczep
Samochody
cięŜarowe
g
Autobusy
0
0
0
0
0
0
h
Ciągniki rolnicze
Razem
9
86
10
100
1
6
20
120
29
206
14
100
Nawiązanie sytuacyjno wysokościowe.
Geodezyjne pomiary wysokościowe wykonano w oparciu o reper państwowy znajdujący się na
budynku nr 246 (wschodnia ściana budynku p. Pawełczak Ludwik, zam. Dulcza Mała 246)
o wysokości 196,7505 m n.p.m, określonego w układzie „Kronsztadt 86".
Roboty ziemne
Roboty polegać będą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniem, ułoŜeniem warstwy
ścieralnej z asfaltu, wykonaniu poboczy gruntowych oraz uporządkowaniu odprowadzeniu wód
opadowych (odmulenie istniejących rowów wykonanie nowych odcinków rowów, przebudowa
przepustów pod zjazdami).
Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco:
Wykopy
-
194,36 m3
Nasypy
-
251,85 m3
ZuŜycie na miejscu
-
194,36 m3
Dowóz ziemi w nasyp
-
57,49 m3
- 12 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Dobór konstrukcji nawierzchni
Dane do projektowania:
klasa drogi L
prędkość projektowa Vp = 40 km/h
kategoria ruchu KR1,
obciąŜenie ruchem: 80 kN/oś,
przebieg trasy: wykop/nasyp < 1,0 m,
warunki wodne: dobre (woda gruntowa > 2 m),
podłoŜe gruntowe: wątpliwe (piaski pylaste),
grupa nośności podłoŜa gruntowego: G1,
głębokość przemarzania gruntu: hz = 1,0 m wg PN- 81/B-03020
Wybór typowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach.
W oparciu o RMT i GM wybrano nawierzchnię jezdni dróg klasy L w strefie zamieszkania
typu „e” która po uwzględnieniu warunków gruntowo wodnych przedstawia się następująco:
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ,
4 cm - warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego,
śr. 10 cm - wyrównanie kruszywem stabilizowanym mechanicznie,
15 cm - istniejąca nawierzchnia kamienna ,
20 cm - istniejąca warstwa odcinająca z piasku,
Konstrukcja na poszerzeniach
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
4 cm
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego,
mechanicznie,
15 cm - wzmocnienie wykonane z kruszywa stabilizowanego cementem
w betoniarce,
10 cm - warstwa odsączająca z piasku.
Po zrealizowaniu projektu poprawie ulegnie nawierzchnia drogi, zlikwidowane zostaną
wyboje i zastoiska wodne. Poprawi się płynność komunikacji co spowoduje zmniejszenie
wielkości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie wielkości hałasu
emitowanego przez przejeŜdŜające samochody i poziom drgań.
- 13 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Spis działów Przedmiaru Robót z podziałem na rodzaje i kody robót według Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV)
Tabela 4. Spis działów Przedmiaru Robót - sumarycznie
Numer
KOD CPV
działu
Rodzaj robót
1
4510 0000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
2
45 11 27 30-1
Roboty w zakresie kształtowania dróg
3
4520 0000-9
4
45 23 32 20-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
5
45 23 31 20-6
Roboty w zakresie budowy dróg
6
45 23 24 10-9
Roboty w zakresie kanalizacji
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej.
Tabela 5. Spis działów Przedmiaru Robót - roboty ziemne
Nr SST
L.p.
Wyszczególnienie robót:
Nr CPV
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
ROBOTY
Wyznaczenie trasy drogi i punktów wysokościowych w
45 11 27 40
terenie równinnym
01.0100
Karczowanie zagajników średnich od 31-60 %
45 11 27 40
powierzchni
02.0101
Roboty ziemne - wykopy z transportem urobku na odległość
45 23 33 20
do 5 km, kat. gruntu l-II (dowóz z dokopu)
02.0101
Roboty ziemne - wykopy z transportem urobku na nasyp na
45 23 33 20
odległość do 1km3 grunt kat. S-II
02.03.01
Wykonanie nasypów z bezpośrednim przerzutem gruntu
45 23 33 20
uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II
02.03.01
Formowanie nasypów z ziemi dostarczonej z wykopów,
45 23 33 20
grunt kat. S-II
Zagęszczenie nasypów, grunt kat. I-I (sypki)
45 23 33 20
- 14 -
Ilość jedn.
km
0,605
ha
0,2
m3
53
m3
96
m3
102
m3
149
m3
251
ZIEMNE
01.01.01
02.03.01
Jedn.
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Tabela 6. Spis działów Przedmiaru Robót - podbudowa
L.p.
Nr SST
Nr CPV
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Wyszczególnienie robót:
Jedn.
Ilość
jedn.
PODBUDOWA
04.0101
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 30
45 23 33 20
cm w gruntach kat. II-IV
04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczanej
45 23 33 20
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
04.05.01
45 23 33 20
04.04.02
45 23 33 20
m2
294
m2
294
m2
294
m2
294
m2
231
Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego
cementem o grubości 15 cm o
Rm = 1,5-2,5 MPa
Wykonanie podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) z
kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 i 31,5/62,
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy)
2.5
04.08.05
45 23 33 20
kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 i 31,5/62
i stabilizowanym mechanicznie (grubość
i warstwy ponad 10 cm)
Tabela 7. Spis działów Przedmiaru Robót - nawierzchnia
Nr SST
L.p.
Wyszczególnienie robót:
Nr CPV
3.
3.1
3.2
3.3
Jedn.
Ilość
jedn.
NAWIERZCHNIA
05.03.05
Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego BA
45 23 32 20
0/16 grubości 4 cm dla ruchu kat. KR 1 - standard II
05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
I asfaltowego BA
45 23 32 20
0/12 grubości 4 cm dla ruchu kat. KR 1 - standard II
04.04.02
Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (wapiennym)
45 23 33 20
0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
- 15 -
m2
3124
m2
3124
m2
1160
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Tabela 8. Spis działów Przedmiaru Robót - zjazdy
Nr SST
L.p.
Wyszczególnienie robót:
Nr CPV
4.
Jedn.
Ilość
jedn.
ZJAZDY
4.1
Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod
-
-
4..2
zjazdami
Wykonanie wykopu do głębokości do 3 m na okład w gruncie
m3
4
m3
0,4
mb
6
m3
3,2
m3
1,6
m2
34,4
m2
33
m2
33
kat, I-II
Wykonanie ław fundamentowych Ŝwirowych pod
4.3
przepusty rurowe pod zjazdami
06.02.01
4.4
45 23 31 20
cm (niezbrojonych) na ławie fundamentowej Ŝwirowej
Zasypanie przepustów i ścianek czołowych warstwami wraz z
4.5
zagęszczeniem gruntu kat. II (z okładu)
Wykonanie betonowych ścianek czołowych z betonu
4.6
4.7
4.8
4.9
Wykonanie części przelotowej przepustów z rur o średnicy 40
B20 (2 szt.)
04.01.01
Wykonanie koryta o głębokości 10 cm wraz z
45 23 31 20
profilowaniem i zagęszczeniem I podłoŜa
04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej z piasku wraz z
45 23 31 20
zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
04.04.04
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
45 23 31 20
grubość warstwy po I zagęszczeniu 20 cm
Tabela 9. Spis działów Przedmiaru Robót - Roboty wykończeniowe
L.p.
Nr SST
Nr CPV
5.
5.1
Wyszczególnienie robót:
Jedn.
Ilość
jedn.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
02.03.01
Plantowanie powierzchni skarp, dna wykopów i korony
45 23 33 20
nasypów (na czysto) w gruncie kat I-III
- 16 -
m2
1722
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
IV.
PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zamierzenie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej „Graniczna” na odcinku 0+000 –
0+605 w Radomyślu Wielkim będzie powstawanie następujących zagroŜeń dla środowiska:
IV.1.1.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
a. Emisja spalin z przejeŜdŜających samochodów
b. Emisja spalin i pylenie w okresie budowy
IV.1.2.
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
a. Emisja hałasu z przejeŜdŜających samochodów
b. Emisja hałasu na etapie budowy
IV.1.3.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
a. Ścieki deszczowe powstające z rejonu drogi
IV.1.4.
W zakresie gospodarki odpadami:
a. Powstawanie odpadów w wyniku przebudowy dróg jak równieŜ odpadów podobnych do
komunalnych (powstających w wyniku konserwacji poboczy dróg oraz z czyszczenia ulic
i placów)
IV.1.5.
W zakresie zagroŜeń gleby i wód podziemnych:
a. ZagroŜenia wyciekami benzyny i olejów
W pozostałych komponentach środowiska brak istotnych zagroŜeń spowodowanych planowaną
inwestują.
- 17 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V.
OPIS
ELEMENTÓW
ZAKRESEM
PRZYRODNICZYCH
PRZEWIDYWANEGO
ŚRODOWISKA,
ODDZIAŁYWANIA
OBJĘTYCH
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Maksymalne uciąŜliwości związane z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia
zamykają się w granicach obecnej drogi gminnej. Inwestycja realizowana jest w miejscowości
Radomyśl Wielki, Gmina Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo Podkarpackie.
Fizjograficznie jest to obszar Kotliny Sandomierskiej w miejscu, gdzie przebiega rozgraniczenie pomiędzy Niziną Nadwiślańską, po północnej stronie, a PłaskowyŜem Tarnowskim,
po południowej stronie. Teren charakteryzuje się umiarkowaną wentylacją naturalną i dobrymi
warunkami aerosanitarnymi.
Budowa geologiczna tego terenu (obszary garbów i wysoczyzn z pokrywą z utworów
piaszczystych, piaszczysto - gliniastych i gliniastych) powoduje, Ŝe występują tu korzystne
warunki klimatyczno - bonitacyjne.
V.1. Powietrze atmosferyczne
W rejonie planowanego przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza moŜe pochodzić od
emisji lokalnych źródeł ciepła oraz emisji spalin pojazdów poruszających się po drodze. Poziom
zanieczyszczenia określony został Pismem z dnia 16.01.2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu ustalił następujący aktualny stan
zanieczyszczenia powietrza dla terenu inwestycji:
Tabela 10. Tło zanieczyszczeń
StęŜenie w odniesieniu do roku
Lp.
Rodzaj substancji zanieczyszczającej
[µg/m3]
Dopuszczalny poziom
1
Benzen
2,8
8,0
2
Dwutlenek azotu
16,0
46,0
3
Pył zawieszony ogółem
25,0
40,0
4
Dwutlenek siarki
6,0
20,0
5
Ołów
0,15
0,50
Obszar inwestycji zaliczony został do obszarów o zanieczyszczeniu poniŜej wartości dopuszczalnych (klasa A)
charakteryzując się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki na poziomie niŜszym niŜ 26% poziomu odniesienia dla stęŜeń
średniorocznych, zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu w wielkości 36% poziomu dopuszczalnego dla stęŜeń średniorocznych,
zapyleniem osiągającym 60% poziomu dopuszczalnego dla stęŜeń średniorocznych pyłu (PM10) i zawartością benzenu w wielkości
13,5% poziomu dopuszczalnego dla stęŜeń średniorocznych oraz ołowiu w wielkości 30% poziomu dopuszczalnego dla stęŜeń
średniorocznych. Wszystkie dopuszczalne stęŜenia roczne dotyczą poziomów stęŜeń klasy A.
- 18 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Eksploatacja drogi będzie powodować wprowadzanie do powietrza atmosferycznego
następujących substancji:
Tabela 11. StęŜenia dopuszczalne dla wprowadzanych do powietrza z Zakładu zanieczyszczeń
StęŜenia dopuszczalne w [µ
µg/m3]
Rodzaj Zanieczyszczenia
Nr CAS
1 - godziny
Roku
kalendarzowego
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)
10102-44-0
200
40
Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)
7446-09-5
350
30
Benzen
71-43-2
30
5
Pył zawieszony PM10
-
280
40
Tlenek węgla
630-08-0
30.000
-
Węglowodory alifatyczne - do C12
-
3000
1000
-
1.000
43
Węglowodory aromatyczne
(poza wymienionymi w innych pozycjach)
PoniŜej przedstawiono mapy rozkładu stęŜeń średniorocznych w roku 2006.
Rysunek 2. Rozkład stęŜeń średniorocznych SO2
Rysunek 3. Rozkład stęŜeń średniorocznych NO2
- 19 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 4. Rozkład stęŜeń średniorocznych PM10
Rysunek 5. Rozkład stęŜeń średniorocznych benzenu
Rysunek 6. Percentyl 99,2 z rocznej serii stęŜeń 24h SO2
Rysunek 7. Percentyl 90,4 z rocznej serii stęŜeń 24h PM10
- 20 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V.2. Wody powierzchniowe
NajbliŜej zlokalizowana jest rzeka Wisłoka. Rzeka ta posiada znaczne zasoby wodne lecz
nierównomiernie rozłoŜone w czasie, co ogranicza moŜliwości ich pełnego wykorzystanie oraz
częste i duŜe zmiany stanów wody, co skutkuje procesami erozyjnymi koryta, brzegów i dna
doliny rzecznej. Jakość wód rzeki Wisłoki w roku 2006 była badana w monitoringu podstawowym
(krajowym). PoniŜej przestawiono wyniki monitoringu w kilku punktach pomiarowo-kontrolnych:
- 21 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 8. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim
Planowana inwestycja nie będzie powodować pogorszenia stanu wód powierzchniowych
z uwagi na odprowadzanie w całości wód opadowych do rowów melioracyjnych.
- 22 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V.3. Wody podziemne
Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych punktach
badawczych, wykorzystano zasady klasyfikacji wód określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Rozporządzenie to zakłada podział
wód na pięć klas jakościowych, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi:
1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych
procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,
b) Ŝaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości
wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi;
2) klasa II - wody dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,
b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem Ŝelaza i manganu, nie przekraczają wartości
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi;
3) klasa III - wody zadawalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyŜszone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi;
4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyŜszone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi;
5) klasa V - wody złej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,
b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spoŜycia przez
ludzi.
- 23 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rejon inwestycji jest poza obszarem głównych zbiorników wody podziemnej, z których
najbliŜszy występuje w rejonie doliny Wisłoki, z punktem kontrolnym jakości wód w Mielcu.
W punkcie tym zanotowano poprawę jakości wód w roku 2006 klasyfikując jej stan do II klasy
jakościowej charakteryzującej wody średniej jakości 3.
Planowana inwestycja nie będzie powodować pogorszenia stanu wód podziemnych z uwagi
na odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych. Natomiast wody opadowe z drogi nie będą
zawierać związków i substancji szkodliwych dla środowiska.
- 24 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V.4. Klimat akustyczny
Klimat akustyczny wokół planowanej inwestycji wykazuje, Ŝe w całości ona swoją emisją
hałasu nie będzie powodować ponadnormatywnych zakłóceń akustycznych środowiska na
sąsiadującym z nim terenie, zarówno w odniesieniu do norm obowiązujących dla pory dnia jak i dla
pory nocy, bowiem zarówno izolinia 55 dB dla pory dnia jaki i izolinia 40 dB dla pory nocy, zamyka
się całkowicie w granicach działki.
V.5. Dane klimatyczne i meteorologiczne
Warunki anemologiczne kształtowane są przez ogólną cyrkulację atmosferyczną oraz rzeźbę
terenu. PrzewaŜają w tym obszarze wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW) oraz wiatry
wschodnie o średniej prędkości od 3,0 do 3,5 m/s.
Omawiany teren znajduje się w rejonie klimatycznym nizinnym, który obejmuje całą Kotlinę
Sandomierską. Klimat ten charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, ciepłą zimą i stosunkowo
nieduŜą ilością opadów. Przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi tu około +7 - 8oC, zaś średnia
temperatura dnia w ciągu lata kształtuje się w granicach +18oC, w ciągu zimy obniŜa się do -3oC.
Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40 – 55, zaś liczba dni z przymrozkami 90 – 110 dni.
Przeciętna opadów wynosi od około 600 mm w okolicach Tarnobrzega do 700 mm na PłaskowyŜu
Kolbuszowskim. Dla miasta Mielca podaje informacja załączona do mapy sozologicznej średni roczny
opad na poziomie 614 mm. Okres zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi 50 - 70 dni, a długość okresu
wegetacyjnego 210 - 220 dni.
Rysunek 9. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów.
20
120
W
opracowaniu
korzystano
ze
statystyki
17,7
16,9
16,2
częstości, kierunków wiatrów oraz klas równowagi
100
15
13,3
atmosfery zamieszczonej w programie OPA03 - RóŜa
13,2
80
wiatrów dla stacji meteorologicznej w Rzeszowie.
60
Opady
8,2
7,7
W analizie zastosowano róŜę wiatrów dla 12 kierunków
i 11 prędkości wiatrów, z uwzględnieniem 6 stanów
5
40
2,5
2,2
równowagi atmosfery.
listopad
grudzień
wrzesień
październik
lipiec
sierpień
maj
czerwiec
kwiecień
luty
-2,7
-3,7
-5
marzec
0
styczeń
Temperatura
10
20
-1,5
0
- 25 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Analiza obserwacji wykazuje, Ŝe w rozpatrywanym obszarze dominowały wiatry południowo zachodnie (sektory 7, 8 i 9); łącznie 40,1 % wszystkich przypadków. Najmniej obserwowano wiatrów
południowo-wschodnich i północnych (sektory 1, 5 i 12); 10,3 %. Wiatry słabe stanowiły 20,20 %
wszystkich przypadków.
Rozpatrując stany równowagi atmosfery stwierdza się, Ŝe w przedziale prędkości 0÷3 m/s
występują wszystkie stany równowagi. Najwięcej zarejestrowano przypadków równowagi obojętnej;
55,2 %, najmniej - równowagi silnie chwiejnej; 0,9 %. Prędkość wiatru mierzona jest na wysokości; h
= 21 m. Średnia temperatura otoczenia dla okresu roku wynosi T = 7,6 oC.
Rysunek 10. RóŜa wiatrów dla stacji Rzeszów - rozkład prędkości
- 26 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V.6. Klasyfikacja przedsięwzięcia wg podziału sozologiczno-urbanistycznego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359), klasyfikacji miejsca lokalizacji
danego przedsięwzięcia moŜna dokonać ze względu na w/w standardy:
do obszaru A - tereny chronione prawnie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne i o ochronie
przyrody,
do obszaru B - tereny upraw rolnych, z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów
przemysłowych, uŜytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych,
do obszaru C - tereny przemysłowe, uŜytki kopalne, tereny komunikacyjne.
Zgodnie z powyŜszą klasyfikacją, mając na uwadze istniejące zagospodarowanie terenu oraz
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl Wielki, teren
przeznaczony pod projektowane przedsięwzięcie moŜna zaliczyć do obszaru "B".
Rysunek 11. Mapa geologiczna Polski (wycinek)
- 27 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Oznaczenia mapy:
Piaski, Ŝwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach
Piaski, Ŝwiry i mułki rzeczne
Piaski, Ŝwiry i mułki rzeczne
Piaski, Ŝwiry sandrowe
Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i Ŝwiry lodowcowe
Wapienie organodetrytyczne, siarkonośne, Ŝwiry, piaskowce i gipsy
V.7. Ochrona przyrody i krajobrazu
Obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
parki narodowe;
rezerwaty przyrody;
parki krajobrazowe;
obszary chronionego krajobrazu;
obszary Natura 2000;
pomniki przyrody;
stanowiska dokumentacyjne;
uŜytki ekologiczne;
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Tuszyma. W regionie planowanego
przedsięwzięcia nie występują obiekty ochrony przyrody i krajobrazu określone ustawą z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
W fazie realizacji nastąpią typowe rodzaje oddziaływania na środowisko tj. emisja hałasu,
gazów i pyłów do powietrza (ze środków transportu oraz maszyn budowlanych), emisja odpadów
typowych dla prac budowlanych (gruz betonowy, ceglany, niewielkie ilości tworzyw sztucznych,
drewna, złom stalowy itp.), zajęcie terenu. Charakter emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza
będzie chwilowy, przerywany i nieciągły ograniczony do pory dnia. Oddziaływania związane
z wystąpieniem tych emisji nie mają znaczenia dla wpływu na walory przyrodnicze i
krajobrazowe. Natomiast istotne oddziaływania dla analizowanego komponentu środowiska to
zajęcie terenu i związane z tym usunięcie istniejącej zieleni, przekształcenia krajobrazowe.
Oddziaływania te mają charakter ciągły.
- 28 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
W fazie budowy jedynie przekształcenie powierzchni ziemi, bezpośrednie lub pośrednie
(mające skutek) oddziaływanie na faunę i florę, na tereny utworzonych form ochrony przyrody,
moŜe być uznawane jako znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na walory przyrodniczokrajobrazowe. W analizowanym przypadku przekształcenie powierzchni ziemi będzie następowało
w obrębie terenu Inwestora, który jest obecnie częściowo zainwestowany.
Na terenie działki oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się Ŝadne elementy
przyrody oŜywionej lub nieoŜywionej objęte ochroną lub opieką konserwatora przyrody. Ponadto
nie następuje usunięcie drzew – teren lokalizacji przedsięwzięcia jest wolny od drzew i krzewów.
Obszary NATURA 2000 są zlokalizowane w odległości, co najmniej kilkudziesięciu km od
projektowanego przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie kilkudziesięciu metrów brak
równieŜ innych wymienionych na wstępie form ochrony środowiska przyrodniczego.
Rysunek 12. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 na terenie Powiatu Mieleckiego (teren zakreślony ukośnymi
niebieskimi liniami).
- 29 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VI.
OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW
I OPIECE NAD ZABYTKAMI
Brak w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
VII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
VII.1.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy)
Zaniechanie przedsięwzięcia jest (w skali mikroekologii, tzn. bezpośrednim sąsiedztwie
analizowanego terenu) posunięciem najbardziej korzystnym dla środowiska. Dotyczy to
szczególnie oddziaływania a zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu i zagroŜeń
wód podziemnych). Wynika to z faktu, Ŝe kaŜde działanie człowieka ingerujące w środowisko
będzie w mniejszym lub większym stopniu wpływać ujemnie na jego komponenty. Wariant
polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej jest moŜliwy, jednak
trudny do uwzględnienia gdyŜ droga wymaga remontu. Obecne parametry drogi nie pozwalają na
jej właściwą eksploatację. Spoglądając na przedsięwzięcie szerzej tj. w skali makroekologii
budowa układu drogowego przyczyni się nawet do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
emitowanych do środowiska (z uwagi na uporządkowanie ruchu i poprawę bezpieczeństwa).
Projektowany obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska. Wobec powyŜszego „opcja zerowa” nie moŜe być brana pod uwagę jako
rozwiązanie ostateczne.
VII.2.
Najkorzystniejszy dla środowiska
W wariancie eksploatacyjnym podjęte zostaną działania związane z przebudową drogi.
Zamierzeniem inwestora jest modernizacja nawierzchni drogi łączącej drogą powiatową
przy ulicy Wałowej, z drogą powiatową przy ul Kościuszki. Inwestycja będzie realizowana na
terenie gminy Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo podkarpackie na działce nr
ewidencyjny gruntu 120/1. Odcinek grogi gminnej objęty projektem stanowi łącznik pomiędzy
grogami powiatowymi: ul. Wałową (km 0+000) i ulicą Kościuszki (km 0+605). Działka nr 120/1
o powierzchni 0,7641 ha stanowi własność Gminy Radomyśl Wielki. Wjazd na drogę (ul.
- 30 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Graniczną) będzie odbywał się od drogi powiatowej o nr ewid. 209 – ulica Wałowa a wyjazd do
ulicy Kościuszki o nr ewid. 1488.
VII.3.
Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne moŜliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagroŜenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych. Występujące zagroŜenia nie powodują przekroczeń norm
dopuszczalnych w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne
odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w branŜy. Przebudowa drogi nie będzie miała
ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
VIII. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH
WARIANTÓW,
W
TYM
RÓWNIEś
W
WYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKśE MOśLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
VIII.1.
ETAP BUDOWY
Inwestycje drogowe spełniając swoje planowane funkcje przewozowe są źródłem szkodliwego
oddziaływania o róŜnej intensywności. Na etapie fazy budowy wyodrębnić moŜna następujące źródła
oddziaływań:
•
Roboty przygotowawcze
•
Roboty ziemne
•
Odwodnienie korpusu drogowego
•
Podbudowy
•
Nawierzchnie
o Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna i wiąŜąca
o Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
•
Roboty wykończeniowe
o Umocnienie powierzchni skarp
•
Elementy ulic
o KrawęŜniki betonowe
- 31 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
o Wjazdy i wyjazdy z bram
•
Inne roboty
o Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Dla tych źródeł moŜna wyodrębnić następujące rodzaje potencjalnej uciąŜliwości:
Naruszenia powierzchni ziemi:
•
Naruszenie powierzchni ziemi (budowy geologicznej gleb)
•
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi materiałami budowlanymi, smarami olejem
napędowym itp.
•
Czasowe zajęcie terenu,
•
Likwidacja istniejących elementów zainwestowania terenu
•
Zdjęcie i częściowa utrata humusu
•
Odkształcenie istniejącej konfiguracji terenu
•
Naruszenie warunków gruntowych
•
Czasowe rozcięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu i powiązań
funkcjonalnych między nimi
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego zagroŜenia dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi. O braku uciąŜliwości decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
VIII.1.1.
•
Oddziaływanie akustyczne
emisja hałasu i wibracje powodowane przez maszyny budowlane
Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania stwierdza się, Ŝe w trakcie
prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić lokalne uciąŜliwości powodowane przez pracujący
sprzęt mechaniczny, w szczególności w momencie wykonywania prac na obrzeŜach przedsięwzięcia.
Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy jest niemoŜliwe do osiągnięcia. MoŜna
jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych następujące środki technicznoorganizacyjne: unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego podczas budowy, stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń
w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym. NaleŜy
podkreślić, Ŝe uciąŜliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter krótkotrwały, nieciągły
i ustaną z chwilą zakończenia prac budowlanych.
- 32 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
W wyniku analizy projektu budowlanego przewidującego zastosowanie odpowiednich
urządzeń oraz określonych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych naleŜy stwierdzić, Ŝe
planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia ustalonych w środowisku
dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia i nocy.
VIII.1.2.
•
Zanieczyszczenie powietrza
emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana przez pracę silników spalinowych
maszyn budowlanych i środków transportu
•
emisja zanieczyszczeń z parujących, gorących mas bitumicznych
•
pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdów
Z przeprowadzonych analiz dla rozbudowy analogicznych obiektów wynika, Ŝe
oddziaływanie podczas prowadzenia prac sprzętu cięŜkiego moŜe powodować przekroczenie (>20%
NDS) tylko w rejonie prowadzenia prac. Analizy te przeprowadzane były dla największego
z moŜliwych oddziaływania, które uwzględnia emisje maksymalne i najbardziej niekorzystne
warunki atmosferyczne (stan równowagi stałej, bardzo słaby wiatr). Warunki takie występują rzadko,
najczęściej w nocy i nad ranem i podczas opadów. W takich okresach nie prowadzi się
przedmiotowych prac.
VIII.1.3.
Oddziaływanie na środowisko wodne
•
naruszenie i zmiany lokalnych stosunków wodnych
•
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związane z pracą cięŜkiego
sprzętu drogowego i działalnością placu budowy
VIII.1.4.
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny
•
zniszczenie pokrywy roślinnej oraz uszkodzenie profilu glebowego
•
zniszczenie mechaniczne roślin na trasie przejazdów, składowania elementów
konstrukcji, materiałów, ziemi
•
zmiana warunków siedliskowych wskutek zanieczyszczenia terenu materiałami
budowlanymi
•
VIII.1.5.
•
czasowe rozdzielenie ekosystemów
Oddziaływanie na krajobraz
zmiany w kompozycji krajobrazu poprzez likwidację istniejących i wprowadzenie
nowych elementów (w minimalnych stopniu)
- 33 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformuować wniosek o korzystnych
warunkach miejscowych i moŜliwościach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze
środowiska w trakcie realizacji zamierzonych robót. UciąŜliwości związane z okresem budowy będą
krótkotrwałe i odwracalne.
VIII.1.6.
Wpływ na zdrowie ludzi.
Zanieczyszczenia pyłowo – gazowe jak równieŜ emisja hałasu będące udziałem pracującego
sprzętu cięŜkiego, mają ograniczony zasięg i nie powinny mieć wpływu na zdrowie ludzi najbliŜszej
zabudowy mieszkalnej. W trakcie budowy powstaną odpady przemysłowe takie jak: niewielkie ilości
złomu stalowego, odpady gruzu, odpady elektrod spawalniczych, resztki drutu spawalniczego.
Wg obowiązującej klasyfikacji odpady te posiadają następujące kody:
-
odpady betonu oraz gruz betonowy
-
kod 17 01 01
-
złom stalowy
-
kod 17 04 05
-
resztki elektrod spawalniczych, drutu spawalniczego
-
kod 12 01 13
W trakcie prowadzonych prac powinna być stosowana zasada zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz ich minimalizacji, a następnie dąŜenie do ich odzysku, później do unieszkodliwienia.
Posegregowane odpady winny być gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane do
wykorzystania bądź unieszkodliwienia.
Opakowania na odpady niebezpieczne winny być wykonane z materiału odpornego na
działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające
przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynności załadunkowych
i rozładunkowych, odpady inne niŜ niebezpieczne mogą być zbierane i magazynowane
w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych (beczki, pojemniki),
drewnianych – palety i innych w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla ludzi i środowiska.
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego zagroŜenia dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi. O braku uciąŜliwości decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
VIII.1.7.
ZagroŜenia związane z ryzykiem wystąpienia powaŜnej awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o zwiększonym ryzyku dla
środowiska (zagroŜonych wystąpieniem powaŜnej awarii przemysłowej). W przydatku wystąpienia
- 34 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
jakiejkolwiek awarii np. wycieku paliwa, oleju - zostaną przeprowadzone prace zmierzające do
ograniczenia jej wypływu.
VIII.1.8.
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska:
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko naturalne
przy zastosowaniu i przyjęciu opisanych wyŜej profilaktycznych działań zapobiegawczych. Nie
zajdzie przypadek wzajemnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.
Z punktu widzenia ochrony środowiska przyjęty wariant przedsięwzięcia daje odpowiednie
zabezpieczenie
poszczególnych
komponentów
środowiska
naturalnego.
Przeprowadzona
w niniejszym raporcie analiza wpływu projektowanego przedsięwzięcia przy załoŜonych
rozwiązaniach będzie minimalna i zamykać się będzie w granicach własności Inwestora.
Zastosowany wariant jest uzasadniony i gwarantuje minimalne oddziaływanie na środowisko.
VIII.1.9.
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.
Planowana inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko z uwagi na
dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska poza terenem działki
Inwestora.
VIII.1.10. Wpływ na zabytki chronione.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagroŜenia i wyrządzać szkód w zabytkach
chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności
zabytków architektonicznych z uwagi na brak w/w obiektów chronionych obrębie terenu, na którym
ma być realizowane przedsięwzięcie.
- 35 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VIII.2.
ETAP EKSPLOATACJI
VIII.2.1.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery.
Substancjami wprowadzanymi do powietrza atmosferycznego będą produkty spalania paliw
w samochodach. Dla potrzeb obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystano dane
z Katalogu danych meteorologicznych opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych jest zaliczana do tzw. źródeł
liniowych – emitorami są wszystkie pojazdy poruszające się po danym odcinku drogi.
Wielkość emisji określono drogą pośrednią, korzystając z emisji właściwej (wskaźnika
emisji) odniesionej do jednostki masy zuŜytego paliwa, a więc parametru, którego wielkość
zaleŜy od natęŜenia ruchu, struktury pojazdów i długości rasy komunikacyjnej.
Do obliczenia emisji poszczególnych zanieczyszczeń skorzystano z następującego wzoru:
Eij = Wij x Zi x Ni x L gdzie:
Eij
Wij
Zi
Ni
L
emisja liniowa j zanieczyszczenia przez pojazdy i grupy pomiarowej z danego
odcinka pomiarowego
wskaźnik emisji jednostkowej j substancji przez i grupę pojazdów g/kg paliwa
średnie zuŜycie paliwa i grupy pojazdów w kg/km
natęŜenie ruchu i grupy pojazdów w poj./h
długość modernizowanej ulicy
Obliczenia symulacyjne wykonano dla następujących wariantów (pory dziennej i nocnej):
Tabela 12. Zestawienie średniego ruchu drogowego w poszczególnych latach
Kategorie pojazdów
SDR w 2004 roku
SDR w 2005 roku
SDR w 2015 roku
SDR w 2025 roku
Symbol
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
b
motocykle
12
15
13
15
23
16
33
16
c
samochody
osobowe
42
53
44
52
64
44
84
41
16
20
17
20
27
18
37
18
2
2
3
3
13
9
23
11
d
e
f
samochody
dostawcze
samochody
cięŜarowe bez
przyczep
samochody z
przyczepami
g
autobusy
0
0
0
0
0
0
0
0
h
ciągniki rolnicze
8
10
9
10
19
13
29
14
Razem
80
100
86
100
146
100
206
100
- 36 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Do obliczeń przyjęto obciąŜenie maksymalne analizowanej drogi przez środki
transportowe (wyodrębniono 2 odcinki obliczeniowe na całej długości ulicy). Zgodnie
z przyjętą metodyką 605 metrowy fragment projektowanego odcinka drogi podzielony został
na odcinki zamienione na emitory liniowe.
Źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest proces spalania benzyny w silnikach
o zapłonie iskrowych i oleju napędowego w silnikach o zapłonie samoczynnym. Do substancji
toksycznych zawartych w spalinach zalicza się: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, dwutlenek
siarki, aldehydy, sadzę, benzo(α)piren.
W spalinach pochodzących ze spalania benzyny ołowiowej znajdują się ponadto śladowe ilości
ołowiu i jego związków. Do zanieczyszczeń wyznaczających zasięg uciąŜliwości arterii
komunikacyjnych naleŜą dwutlenek azotu i tlenek węgla. W dalszej kolejności znajdują się dwutlenek
siarki, węglowodory oraz związki ołowiu.
Prognozowaną wielkość emisji określono dla pięciu znaczących zanieczyszczeń: tlenek węgla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne.
Prognozowane wskaźniki emisji dla źródła liniowego, jakim będzie droga przyjęto na podstawie
ekspertyzy naukowej, którą opracował Pan prof. nzw. dr hab. inŜ. Zdzisław Chłopek.
Metodyka obliczeń oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu, natomiast symulacja
komputerowa przeprowadzona została w oparciu o program komputerowy AERO 2003.
WyŜej wspomniane rozporządzenie określa wartości odniesienia niektórych substancji wyraŜone
jako poziomy tych substancji w powietrzu. Wartości odniesienia ustala się w warunkach określonych
temperaturą 293K i ciśnieniem 101,3 kPa. Wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1
godziny jest dotrzymana, jeŜeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niŜ przez 0,2% czasu w roku dla
analizowanych substancji.
Wykorzystane metody obliczeniowe oparte są na formule Pasquilla, która jednak nie uwzględnia
typowo drogowych uwarunkowań związanych z ruchem emitorów i niskim usytuowaniem ich wylotów.
Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych jest zaliczana do tak zwanych liniowych źródeł.
Emitorami są wszystkie pojazdy poruszające się na analizowanym odcinku. Brak jest konkretnej
metodyki obliczeń dotyczącej źródeł liniowych wyniesionych na pewne wysokości (nasypy) lub
połoŜonych w zagłębieniach terenu (wykopy). Obecnie uŜywane programy nie pozwalają na
- 37 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
zamodelowanie usytuowania ekranów akustycznych, czy pasów zieleni wzdłuŜ analizowanej trasy
i uwzględnienia ich wpływu na wielkość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dlatego teŜ uzyskane
wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przedstawiają najgorszą z moŜliwych sytuację
mogącą mieć miejsce wzdłuŜ analizowanej drogi.
Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto następujące załoŜenia:
drogę umieszczono w terenie płaskim,
punkty odbioru zlokalizowano na wysokości h = 0,5 m,
w wielkości emisji nie uwzględniono jej zmniejszenia w wyniku zastosowania ekranów
akustycznych i pasów zieleni izolacyjnej.
współczynnik szorstkości terenu zo = 0.5
Powierzchniowe emitory zastępcze rozmieszczane są automatycznie przez program
komputerowy (OPA03), zgodnie z I metodą zastępowania liniowego źródła zespołem źródeł
punktowych (Dz. U. Nr 1, poz. 12, pkt.7). Wielkość emisji odpowiadająca jednemu emitorowi
zastępczemu jest równa odpowiedniej części z odcinka ruchu.
Długość [km]
prędkość średnia [km/h]
0,605
40
Tabela 13. Wielkość emisji – ruch samochodowy [kg/rok]
Typ
pojazdu
CO
[kg/rok]
C6H6
[kg/rok]
HCal
[kg/rok]
HCar
[kg/rok]
NOx
[kg/rok]
TSP
[kg/rok]
Pb
[kg/rok]
SOx
[kg/rok]
0
2,3637404
110,0958
motocykle
176071,55 1274,2353 16782,309 5034,6928 1286,2328
samochody
osobowe
74359,364 670,35732
8183,399
samochody
dostawcze
38487,313
4909,6249 1472,8875 16021,657 1881,2868 2,3718723 2392,4608
samochody
cięŜarowe
14967,285 211,95057 8000,5682 2400,1705 32584,534 2929,5195
0
2698,667
autobusy
miejskie
33752,144 133,25447 5030,4737 1509,1421 89983,296 3503,3058
0
5172,2871
315,0814
2455,0197 15409,115 326,17831 8,3992579 863,65189
- 38 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Tabela 14. Wielkość emisji – ruch samochodowy w odniesieniu do 1 km i 1 samochodu [g/km]
szacowana w odniesieniu do 1 km i 1 samochodu
Typ pojazdu
CO
jednost.
[g/km]
C6H6
jednost.
[g/km]
HCal
jednost.
[g/km]
HCar
jednost.
[g/km]
NOx
jednost.
[g/km]
TSP
jednost.
[g/km]
Pb
jednost.
[g/km]
SOx
jednost.
[g/km]
motocykle
19,54253
0,1414299
1,8627018
0,5588105
0,1427615
0
0,0002624
0,0122198
samochody
osobowe
3,3406186
0,030116
0,3676419
0,1102926
0,6922595
0,0146537
0,0003773
0,0387998
samochody
dostawcze
2,5935825
0,0212327
0,3308497
0,0992549
1,0796672
0,1267761
0,0001598
0,1612231
samochody
cięŜarowe
2,3534356
0,0333268
1,2579984
0,3773995
5,1235478
0,4606337
0
0,4243347
autobusy
miejskie
4,2457129
0,0167622
0,6327879
0,1898364
11,319081
0,440684
0
0,6506267
S
32,0759
0,2429
4,4520
1,3356
18,3573
1,0427
0,0008
1,2872
Tabela 15. Wielkość emisji – w odniesieniu do odcinka obliczeniowego [kg/h]
Długość odcinka
obliczeniowego
[km]
CO
C6H6
HCal
HCar
NOx
TSP
Pb
SOx
jednost. jednost. jednost. jednost. jednost. jednost. jednost. jednost.
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
0,4070
0,02593
0,00020
0,00330
0,00099
0,01193
0,00066
0,000001
0,00086
0,4643
0,02621
0,00020
0,00333
0,00100
0,01220
0,00059
0,000001
0,00077
PoniŜej przedstawiono podsumowanie wyników obliczeń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery
WARTOSCI
NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
361.540
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
17.624
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Benzen 2007 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
2.760
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.135
7.200
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
45.951
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
2.240
900.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
- 39 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory aromatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
13.799
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.673
38.700
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu od 2010 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
168.351
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
8.207
24.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 200.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
4.071
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.198
15.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ołów, pył od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
0.007
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.400E-0004
0.450
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
10.625
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.518
14.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
----------------------------------------------------------------------------------
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych
stęŜeń zanieczyszczeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń. Dla załoŜeń obliczeniowych
ruchu w roku 2025 zasięg przekroczeń stęŜeń NO2 (jako powodującego największe stęŜenia) poza
krawędzią drogi jest nieznaczny i nie obejmuje terenów poza pasem drogowym (do 3 metrów od
krawędzi drogi). Jest oczywistym, Ŝe emisja ta będzie występować na rozpatrywanej drodze
niezaleŜnie od tego, czy dana inwestycja będzie zrealizowana czy teŜ nie.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wyniki obliczeń stwierdzam, Ŝe planowana inwestycja nie
będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stęŜeń w powietrzu.
- 40 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VIII.2.1.1.
ZagroŜenia środowiska gruntowo - wodnego (gospodarka wodno –
ściekowa)
Spływy opadowe z dróg mogą być silnie zanieczyszczone, w szczególności po długim
okresie pogody bezdeszczowej lub zalegania śniegu. Zjawisko to związane jest kumulowaniem się
zanieczyszczeń na drodze i jej poboczach. Projektowana konstrukcja drogi oraz sposób ich
odwodnienia zapewnia właściwą ochronę gruntu i wód podziemnych. Dotyczy to takŜe zdarzeń
o charakterze katastrofy, np. wycieku substancji szkodliwych z autocystern lub paliw płynnych ze
zbiorników pojazdów.
VIII.2.1.2.
Ochrona przed hałasem
Hałasem nazywamy zbiór róŜnych dźwięków o szerokim zakresie częstotliwości, których
natęŜenie w czasie jest zmienne w sposób przypadkowy, a przez odbiorcę jest odczuwany jako
przykry i uciąŜliwy. Poziom hałasu określa się w dB(A), będących skorygowanym, w stosunku
do decybeli dB poziomem ciśnienia akustycznego, mającym na celu przybliŜenie wyniku
pomiaru do właściwości odczuwania dźwięku przez organ słuchu.
Bardzo spokojna ulica, bez ruchu kołowego odpowiada poziomowi 30 dB(A), hałas
w biurach i restauracjach 50 dB(A), zwykła rozmowa 60 dB(A). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zwiększenie poziomu ciśnienia akustycznego o 6 dB jest odczuwane przez ucho jako podwojenie się
wraŜenia intensywności danego dźwięku.
Ponadnormatywny hałas drogowy oddziałuje niekorzystnie nie tylko na człowieka, ale
takŜe na zwierzęta domowe i dziko Ŝyjące. Długotrwale działający hałas o natęŜeniu powyŜej 80
dB(A) powoduje zaburzenia narządów słuchu, mogą teŜ wystąpić zaburzenia układu nerwowego
i pokarmowego oraz choroby serca. MoŜe powodować pobudliwość, bezsenność, stany lękowe
itp.
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ następujące czynniki:
∼ rodzaj pojazdów (samochody cięŜarowe powodują hałas wyŜszy o ok. 15 dB niŜ
samochody osobowe),
∼ stan techniczny pojazdów i stopień jego nowoczesności,
∼ prędkości ruchu (poziom hałasu wzrasta wraz ze wzrostem prędkości ruchu pojazdów),
∼ rodzaju nawierzchni drogi,
∼ rodzaju terenu i sposobu jego zagospodarowania (teren pofałdowany w mniejszym
- 41 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
stopniu pozwala na rozchodzenie się hałasu, przeszkody terenowe - drzewa, budynki,
ogrodzenia powodują dodatkowe tłumienie dźwięków),
∼ ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego drogi (głośniejsza praca silnika przy
wjeździe pod górę).
Do obliczeń poziomu dźwięku drogowego (komunikacyjnego) zastosowano metodę opracowaną
przez Instytut Badawczy Dróg I Mostów Warszawa 1999 w opracowaniu: „Zasady ochrony
środowiska w drogownictwie - Ochrona przed hałasem drogowym,"
Metoda obliczeniowa jest oparta o następujące załoŜenia:
∼ Ruch drogowy stanowi liniowe źródło dźwięku zlokalizowane 0,5 m nad jezdnią
i w odległości 3,5 m od jej krawędzi.
∼ Przedmiotem obliczeń mogą być dwa wskaźniki oceny uciąŜliwości hałasu drogowego równowaŜny poziom hałasu dziennego (Laeq) określany dla 16 najniekorzystniejszych
godzin z przedziału czasowego 6.00 – 22.00, lub - równowaŜny poziom hałasu nocnego
(Laeq) określany dla 1 najniekorzystniejszej godziny z przedziału czasowego 22.00 - 6.00.
∼ Poziom hałasu w punkcie odniesienia (u odbiorcy) oblicza się z uwzględnieniem
poprawek dotyczących czynników wpływających na rozchodzenie się hałasu, połoŜenia
od biorcy w stosunku do drogi, cech geometrycznych drogi i ekranowania.
Dopuszczalny poziom dźwięku według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.7.2004
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynosi wg poz. 3b, 3c dla hałasu
komunikacyjnego (drogi lub linie kolejowe):
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi lub tereny zabudowy
zagrodowej:
•
w dzień
60 dB(A)
•
w nocy
50 dB(A)
przy czym uśrednia się poziom hałasu komunikacyjnego do 16 godz. w ciągu dnia oraz 8 godzin
nocy.
Podstawową daną do dokonania obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu jest natęŜenie
godzinowe ruchu pojazdów. Obliczenia emisji hałasu przeprowadzono dla prognozowanej wartości
natęŜenia ruchu na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej dla roku 2025 (osobno w porze dziennej oraz
nocnej). Średniodobowe natęŜenie ruchu oraz procent pojazdów „cięŜkich” na omawianym odcinku
drogi w roku 2025 wyniesie:
N
PC
=
=
206 poj./dobę
11 %
Średniogodzinne natęŜenia ruchu w charakterystycznych porach doby (pora dnia i nocy)
określono na podstawie metodyki zawartej w opracowaniu: „Metody prognozowania hałasu
- 42 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
komunikacyjnego (drogowego i ulicznego)” – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1996 r. Stąd
teŜ:
Średniogodzinne natęŜenie ruchu w czasie 16 godzin dnia obliczono z zaleŜności:
Qh dzień
=
0,87 x Qdoba/16
Średniogodzinne natęŜenie ruchu w czasie 8 godzin dnia obliczono z zaleŜności:
Qh noc
=
0,13 x Qdoba/8
Uwzględniając powyŜsze załoŜenia obliczono strukturę ruchu prognozowanego dla lat 2015 i 2025.
Tabela 16. Struktura ruchu samochodowego w poszczególnych latach
Kategorie pojazdów
SDR w 2004 roku
SDR w 2005 roku
SDR w 2015 roku
SDR w 2025 roku
Symbol
Nazwa
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
[poj./dobę]
[%]
b
motocykle
12
15
13
15
23
16
33
16
c
samochody
osobowe
42
53
44
52
64
44
84
41
d
samochody
dostawcze
16
20
17
20
27
18
37
18
e
samochody
cięŜarowe bez
przyczep
2
2
3
3
13
9
23
11
f
samochody z
przyczepami
g
autobusy
0
0
0
0
0
0
0
0
h
ciągniki
rolnicze
8
10
9
10
19
13
29
14
80
100
86
100
146
100
206
100
Razem
Dla kaŜdego źródła zastępczego wyznaczono równowaŜny poziom mocy akustycznej A wg zasady:
LWeqn = 10 log[
1
T
n
∑t
n =1
i
* 10 0,1LWn ]; [dB ]
gdzie:
LWeqn - równowaŜny poziom mocy akustycznej dla n - tego pojazdu; [dB]
LWn - poziom mocy dla danej operacji ruchowej scharakteryzowany jako LAW lub LW ; [dB]
ti - czas trwania danej operacji ruchowej; [s].
N - liczba operacji ruchowych w czasie T,
T - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równowaŜny [s].
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
- 43 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 z 2003 r. póz. 308) powyŜszą
metodę naleŜy wykorzystywać do pomiarów hałasu na drogach o natęŜeniu nie przekraczającym
300poj./h oraz do pomiarów hałasu dla linii kolejowych i tramwajowych.
Metoda ta polega na terenowych pomiarach ekspozycyjnych poziomów dźwięku oraz
wyznaczaniu
równowaŜnego
poziomu
dźwięku
na
podstawie
zmierzonych
poziomów
ekspozycyjnych LAE. Poziomy ekspozycyjne mierzone są dla pojedynczych zdarzeń akustycznych.
Pojedyncze zdarzenia łączy się w klasy. Dla kaŜdej klasy wyznaczana jest wartość średnia oraz
odchylenie standardowe. Podstawowym kryterium łączenia pojedynczych zdarzeń akustycznych
w klasy jest uzyskanie moŜliwie niskiej wartości odchylenia standardowego. Czas pomiaru
poziomu LAE dla kaŜdego pojedynczego zdarzenia akustycznego nie moŜe być mniejszy niŜ
akustyczny czas trwania zjawiska. Czas trwania pomiaru dobierano tak, aby wartość chwilowa
poziomu dźwięku generowanego przez wydarzenie akustyczne zawierała się w przedziale
określonym zaleŜnością:
LAmax -10 dB < LA(t) < LAmax
PowyŜszy warunek ogranicza zakres stosowania metody pomiarowej. ZaleŜność oznacza,
Ŝe odstęp LAmax od wartości tła akustycznego musi być większy niŜ 10 dB. Metoda ta znajduje
zastosowanie jedynie w przypadku zabudowy usytuowanej w najbliŜszym otoczeniu trasy
komunikacyjnej. MoŜliwe jest zastosowanie metody dla obiektów połoŜonych dalej od trasy
komunikacyjnej jedynie w przypadku niskiego poziomu tła akustycznego.
Dla kaŜdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych oblicza się średnią wartość poziomu
ekspozycyjnego według wzoru:
1 n

L AEk = 10 Log  ∑ 10 0.1⋅ L AEki 
 n i =1

w którym:
n
LAEk
LAEk
– liczebność klasy, liczba pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej
klasy,
– średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dBA,
– zmierzona wartość poziomu ekspozycyjnego zakwalifikowanego do k-tej klasy.
Dla kaŜdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych określono odchylenie standardowe w próbce
według wzoru:
σ L AEk =
1 m
∑ (LAEki − LAEk )2
n − 1 i =1
- 44 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Końcową wartość równowaŜnego poziomu dźwięku określono na podstawie zaleŜności:
1
L Aeq = 10 Log 
T
m
∑N
k =1
k

10 0 .1⋅ L AEk 

gdzie:
T
Nk
LAEk
M
– czas odniesienia w sekundach,
– liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej klasy zaobserwowana w czasie odniesienia T,
– średni poziom dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dB,
– liczba klas pojedynczych zdarzeń akustycznych.
Obliczone równowaŜne poziomy mocy akustycznej A poszczególnych pojazdów dla pory
dziennej i nocnej przedstawiono w następnym rozdziale.
Poziomy mocy akustycznej A pojazdów samochodowych uzyskano z tabel stanowiących
załącznik Nr 5 do Instrukcji Nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej dla pojazdów
poruszających się ze stalą prędkością 60 km/h.
RównowaŜne wartości poziomu dźwięku A w poszczególnych punktach
obliczeniowych oraz rozkład linii równego poziomu dźwięku A od pojedynczych punktowych
źródeł hałasu, obliczono na podstawie ich równowaŜnego poziomu mocy akustycznej. Poziomy
dźwięku w poszczególnych punktach obserwacji są wypadkową poziomu dźwięku A, wynikającą
z propagacji fali akustycznej od kaŜdego źródła hałasu a wyznaczono je za pomocą programu
komputerowego „SON 2”, EKO –SOFT, metoda ta jest dostosowana do aktualnych przepisów
— wydruki obliczeń i wykresów graficznych załączono na końcu opracowania.
- 45 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Tabela 17. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu
Dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony równowaŜnym poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
Lp.
1
2
3
Przeznaczenie terenu
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy
źródeł hałasu
pora dnia przedział czasu
pora nocy odniesienia równy przedział czasu
8
odniesienia
najmniej
równy 1
korzystnym
najmniej
godzinom dnia
korzystnej
godzinie nocy
kolejno po sobie
następującym
pora dnia przedział czasu
odniesienia równy
16 godzinom
pora nocy przedział czasu
odniesienia równy 8
godzinom
50
45
45
40
55
50
50
40
60
50
55
45
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b)Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieŜy
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
Szczegółowe wyliczenia hałasu równowaŜnego przedstawione są na wykresach
z uwzględnieniem poszczególnych odcinków dróg. NaleŜy z twierdzić, Ŝe przy istniejącym
natęŜeniu
ruchu
(formie
tabelarycznej,
jako
załącznik
do
niniejszego
opracowania)
w analizowanych odcinkach drogi nie występują przekroczenia dopuszczalnych natęŜeń hałasu.
- 46 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VIII.2.1.3.
DANE DO OBLICZEŃ HAŁASU
DANE WEJSCIOWE do programu HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1. Nazwa projektu: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu
Wielki – odcinek 1 wg podziału map obliczeniowych – rok 2005
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
1-2
0.0
73.3
0.0
331.4
43.0
0.0
0
2
2-3
331.4
43.0
0.0
114.8
57.1
0.0
0
3
3-4
114.8
57.1
0.0
179.3
458.9
0.0
0
4
4-5
179.3
458.9
0.0
151.8
299.0
0.0
0
5
5-6
151.8
299.0
0.0
85.9
366.7
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Droga
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie| Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu | ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./ |
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|drogi |drogę/h |
|
| |
=========================================================================================================================
1
1-2
1
6.8
dzien 46.6
6.0 puls. przysp. 40.0 23.0
noc
37.7
2.0 puls. ciągły
40.0 7.0
2
2-3
1
6.8
dzien 46.6
6.0 puls. przysp. 40.0 23.0
noc
37.7
2.0 puls. ciągły
40.0 7.0
3
3-4
1
6.8
dzien 46.6
6.0 puls. przysp. 40.0 23.0
noc
37.7
2.0 puls. ciągły
40.0 7.0
4
4-5
1
6.8
dzien 46.6
6.0 puls. przysp. 40.0 23.0
noc
37.7
2.0 puls. ciągły
40.0 7.0
5
5-6
1
6.8
dzien 46.6
6.0 puls. przysp. 40.0 23.0
noc
37.7
2.0 puls. ciągły
40.0 7.0
8. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
1
4.6 392.0
13.7
407.9
31.3
393.8
23.2
378.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
2
32.8 376.5
39.4
387.4
51.4
381.5
43.3
365.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
3
65.2 368.4
68.7
374.8
76.4
368.4
72.2
363.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
4
43.7 349.4
46.1
357.5
51.8
355.0
48.3
347.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
5
79.2 334.3
90.5
328.6
54.9
252.5
43.0
258.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
6
183.5 305.0
196.9
303.6 188.8
250.4
175.1
254.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
7
169.4 220.1
225.1
212.0 223.3
199.4
167.3
206.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
8
193.0 174.3
209.2
171.5 208.2
165.2
193.7
167.7 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
9
203.6 155.0
230.7
150.4 230.7
140.5
202.2
144.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
10
66.6 122.2
103.6
118.3 102.8
112.7
66.9
115.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
11
92.3 98.6
101.1
95.8
99.0
86.3
90.9
88.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
12
29.2 140.2
43.0
139.8
39.4
99.0
26.4
100.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13
13
173.6 120.1
180.0
119.1 178.6
109.9
172.6
110.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14
14
179.6 106.0
195.1
103.9 194.1
92.6
177.2
95.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 47 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
15
15
211.0 81.0
215.9
80.0 214.5
75.7
209.2
76.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16
16
29.9 45.1
40.9
44.4
39.8
32.1
29.6
33.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17
17
67.3 50.4
78.2
50.4
77.5
39.4
65.5
40.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18
18
145.5 37.3
160.4
37.3 163.4
21.5
144.1
21.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19
19
203.6 33.1
228.9
29.6 226.8
18.3
201.5
22.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20
20
279.3 31.7
286.4
31.3 284.9
25.0
278.6
26.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 69.3 dB(A)
dzień , wartość największa
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 60.4 dB(A)
noc , wartość największa
występuje w punkcie x = 170,y = 410 , z
występuje w punkcie x = 170,y = 410 , z
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa projektu: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu
Wielki – odcinek 1 wg podziału map obliczeniowych – rok 2015
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
3-4
114.8
57.1
0.0
179.3
458.9
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Droga
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|drogi
|drogę/h |
|
|
|
=========================================================================================================================
1
3-4
1
6.8
dzien
49.0
8.0
puls. przysp.
40.0 33.5
noc
40.6
3.0
puls. ciągły
40.0 10.9
- 48 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
8. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
1
4.6 392.0
13.7
407.9
31.3
393.8
23.2
378.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
2
32.8 376.5
39.4
387.4
51.4
381.5
43.3
365.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
3
65.2 368.4
68.7
374.8
76.4
368.4
72.2
363.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
4
43.7 349.4
46.1
357.5
51.8
355.0
48.3
347.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
5
79.2 334.3
90.5
328.6
54.9
252.5
43.0
258.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
6
183.5 305.0
196.9
303.6 188.8
250.4
175.1
254.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
7
169.4 220.1
225.1
212.0 223.3
199.4
167.3
206.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
8
193.0 174.3
209.2
171.5 208.2
165.2
193.7
167.7 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
9
203.6 155.0
230.7
150.4 230.7
140.5
202.2
144.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
10
66.6 122.2
103.6
118.3 102.8
112.7
66.9
115.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
11
92.3 98.6
101.1
95.8
99.0
86.3
90.9
88.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
12
29.2 140.2
43.0
139.8
39.4
99.0
26.4
100.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13
13
173.6 120.1
180.0
119.1 178.6
109.9
172.6
110.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14
14
179.6 106.0
195.1
103.9 194.1
92.6
177.2
95.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15
15
211.0 81.0
215.9
80.0 214.5
75.7
209.2
76.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16
16
29.9 45.1
40.9
44.4
39.8
32.1
29.6
33.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17
17
67.3 50.4
78.2
50.4
77.5
39.4
65.5
40.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18
18
145.5 37.3
160.4
37.3 163.4
21.5
144.1
21.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19
19
203.6 33.1
228.9
29.6 226.8
18.3
201.5
22.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20
20
279.3 31.7
286.4
31.3 284.9
25.0
278.6
26.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 63.2 dB(A)
dzień , wartość największa
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
1.2 i wynosi 54.8 dB(A)
noc , wartość największa
występuje w punkcie x = 120,y = 80 , z
występuje w punkcie x = 120,y = 80 , z =
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa projektu: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu
Wielki – odcinek 1 wg podziału map obliczeniowych – rok 2025
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
Rodzaj gruntu: grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
3-4
114.8
57.1
0.0
179.3
458.9
0.0
0
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Droga
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|drogi
|drogę/h |
|
|
|
=========================================================================================================================
1
3-4
1
6.8
dzien
50.5
11.0
puls. przysp.
40.0 35.0
noc
42.5
4.0
puls. ciągły
40.0 13.6
- 49 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
8. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
1
4.6 392.0
13.7
407.9
31.3
393.8
23.2
378.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
2
32.8 376.5
39.4
387.4
51.4
381.5
43.3
365.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
3
65.2 368.4
68.7
374.8
76.4
368.4
72.2
363.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
4
43.7 349.4
46.1
357.5
51.8
355.0
48.3
347.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
5
79.2 334.3
90.5
328.6
54.9
252.5
43.0
258.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
6
183.5 305.0
196.9
303.6 188.8
250.4
175.1
254.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
7
169.4 220.1
225.1
212.0 223.3
199.4
167.3
206.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
8
193.0 174.3
209.2
171.5 208.2
165.2
193.7
167.7 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
9
203.6 155.0
230.7
150.4 230.7
140.5
202.2
144.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
10
66.6 122.2
103.6
118.3 102.8
112.7
66.9
115.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
11
92.3 98.6
101.1
95.8
99.0
86.3
90.9
88.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
12
29.2 140.2
43.0
139.8
39.4
99.0
26.4
100.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13
13
173.6 120.1
180.0
119.1 178.6
109.9
172.6
110.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14
14
179.6 106.0
195.1
103.9 194.1
92.6
177.2
95.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15
15
211.0 81.0
215.9
80.0 214.5
75.7
209.2
76.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16
16
29.9 45.1
40.9
44.4
39.8
32.1
29.6
33.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17
17
67.3 50.4
78.2
50.4
77.5
39.4
65.5
40.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18
18
145.5 37.3
160.4
37.3 163.4
21.5
144.1
21.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19
19
203.6 33.1
228.9
29.6 226.8
18.3
201.5
22.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20
20
279.3 31.7
286.4
31.3 284.9
25.0
278.6
26.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 64.7 dB(A)
dzień , wartość największa
występuje w punkcie x = 120,y = 80 , z
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
1.2 i wynosi 56.8 dB(A)
noc , wartość największa
występuje w punkcie x = 120,y = 80 , z =
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa projektu: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu
Wielki – odcinek 2 wg podziału map obliczeniowych – rok 2005
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
1-2
0.0
401.7
0.0
330.7
338.8
0.0
0
2
3-4
227.9
461.1
0.0
155.1
1.8
0.0
0
3
5-6
190.4
206.3
0.0
330.7
262.2
0.0
0
- 50 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Droga
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|drogi
|drogę/h |
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
1
6.8
dzien
45.8
6.0
płynny ciągły
40.0 23.0
noc
39.5
2.0
puls. przysp.
40.0 9.0
2
3-4
1
6.8
dzien
45.8
6.0
płynny ciągły
40.0 23.0
noc
39.5
2.0
puls. przysp.
40.0 9.0
3
5-6
1
6.8
dzien
45.8
6.0
płynny ciągły
40.0 23.0
noc
39.5
2.0
puls. przysp.
40.0 9.0
8. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
1
133.2 409.8
144.1
408.4 141.0
397.1
130.4
400.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
2
248.0 393.6
259.7
390.8 257.6
378.4
244.8
380.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
3
108.5 367.4
120.1
365.3 117.6
357.2
107.4
360.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
4
88.7 357.5
101.4
354.4
97.2
336.7
83.7
340.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
5
100.0 335.6
108.5
332.8 107.4
327.9
98.9
330.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
6
212.3 184.1
227.5
181.6 225.8
169.6
211.6
172.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
7
235.3 180.2
249.4
177.7 248.0
166.1
233.9
168.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
8
207.7 153.3
221.5
152.6 220.5
139.9
208.1
139.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
9
231.4 149.8
244.8
147.3 242.0
135.0
230.4
138.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
10
67.8 50.5
75.3
45.2
71.7
39.6
65.4
44.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
11
37.5 63.6
50.5
55.1
41.0
41.0
30.0
49.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
12
53.7 29.7
68.5
24.4
63.9
15.9
50.9
19.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 66.6 dB(A)
dzień , wartość największa
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 60.3 dB(A)
noc , wartość największa
występuje w punkcie x = 320,y = 340 , z
występuje w punkcie x = 320,y = 340 , z
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa projektu: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu
Wielki – odcinek 2 wg podziału map obliczeniowych – rok 2015
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
3-4
227.9
461.1
0.0
155.1
1.8
0.0
0
- 51 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Droga
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie| Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu | ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./ |
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|drogi |drogę/h |
|
| |
=========================================================================================================================
1
3-4
1
6.8
dzien 48.5
8.0 płynny ciągły 40.0 33.5
noc
41.7
3.0 puls. przysp. 40.0 10.9
8. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp| Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1 y1 | x2
y2 | x3 y3 | x4 y4 | m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
| | | nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
1
133.2 409.8 144.1 408.4 141.0 397.1 130.4 400.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
2
248.0 393.6 259.7 390.8 257.6 378.4 244.8 380.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
3
108.5 367.4 120.1 365.3 117.6 357.2 107.4 360.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
4
88.7 357.5 101.4 354.4 97.2 336.7
83.7 340.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
5
100.0 335.6 108.5 332.8 107.4 327.9
98.9 330.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
6
212.3 184.1 227.5 181.6 225.8 169.6 211.6 172.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
7
235.3 180.2 249.4 177.7 248.0 166.1 233.9 168.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
8
207.7 153.3 221.5 152.6 220.5 139.9 208.1 139.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
9
231.4 149.8 244.8 147.3 242.0 135.0 230.4 138.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
10
67.8 50.5
75.3
45.2 71.7
39.6
65.4
44.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
11
37.5 63.6
50.5
55.1 41.0
41.0
30.0
49.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
12
53.7 29.7
68.5
24.4 63.9
15.9
50.9
19.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 62.3 dB(A)
dzień , wartość największa
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 55.5 dB(A)
noc , wartość największa
występuje w punkcie x = 220,y = 400 , z
występuje w punkcie x = 220,y = 400 , z
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
-------------1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa projektu: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu
Wielki – odcinek 2 wg podziału map obliczeniowych – rok 2025
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
3-4
227.9
461.1
0.0
155.1
1.8
0.0
0
- 52 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
7. Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek| Droga
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |NatęŜenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięŜ|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|drogi
|drogę/h |
|
|
|
=========================================================================================================================
1
3-4
1
6.8
dzien
50.0
11.0
płynny ciągły
40.0 35.0
noc
43.4
4.0
puls. przysp.
40.0 13.6
8. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
1
133.2 409.8
144.1
408.4 141.0
397.1
130.4
400.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
2
248.0 393.6
259.7
390.8 257.6
378.4
244.8
380.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
3
108.5 367.4
120.1
365.3 117.6
357.2
107.4
360.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
4
88.7 357.5
101.4
354.4
97.2
336.7
83.7
340.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
5
100.0 335.6
108.5
332.8 107.4
327.9
98.9
330.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
6
212.3 184.1
227.5
181.6 225.8
169.6
211.6
172.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
7
235.3 180.2
249.4
177.7 248.0
166.1
233.9
168.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
8
207.7 153.3
221.5
152.6 220.5
139.9
208.1
139.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
9
231.4 149.8
244.8
147.3 242.0
135.0
230.4
138.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
10
67.8 50.5
75.3
45.2
71.7
39.6
65.4
44.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
11
37.5 63.6
50.5
55.1
41.0
41.0
30.0
49.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
12
53.7 29.7
68.5
24.4
63.9
15.9
50.9
19.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
= 1.2 i wynosi 63.8 dB(A)
Poziom dźwięku A równowaŜny ,
1.2 i wynosi 57.2 dB(A)
dzień , wartość największa
występuje w punkcie x = 220,y = 400 , z
noc , wartość największa występuje w punkcie x = 220,y = 400 , z =
- 53 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VIII.2.1.4.
MAPY HAŁASU
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – stan istniejący.
- 54 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – stan istniejący.
- 55 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 15. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – rok 2015
- 56 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 16. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – rok 2015
- 57 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 17. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora dzienna – rok 2025
- 58 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 18. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 1) – pora nocna – rok 2025
- 59 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 19. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – stan istniejący
- 60 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 20. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – stan istniejący
- 61 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 21. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – rok 2015
- 62 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 22. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – rok 2015
- 63 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 23. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora dzienna – rok 2025
- 64 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 24. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu (odcinek obliczeniowy nr 2) – pora nocna – rok 2025
- 65 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VIII.2.1.5.
Diagnozowanie poziomu drgań
Z punktu widzenia oceny oddziaływania drgań drogowych na środowisko mogą być istotne
tylko drgania wzbudzane przejazdami autobusów (miejskich i dalekobieŜnych, przegubowych
i pojedynczych, pełnych i pustych) oraz samochodów cięŜarowych (pustych i pełnych, z przyczepami
i bez przyczep). Drgania od przejazdów samochodów osobowych, mikrobusów i małych wozów
dostawczych są nieistotne i nic ma potrzeby ich uwzględniania w analizie dynamicznej budynków.
Drgania takie nic są szkodliwe dla budynków i nie są uciąŜliwe dla ludzi przebywających w tych
budynkach. Pracujące maszyny drogowe (frezerki, walce wibracyjne) mogą równieŜ, wywoływać
drgania podobne do wzbudzanych ruchem pojazdów cięŜkich (lub większe). Walce drogowe wywołują drgania ciągłe o niskiej i wysokiej częstotliwości.
NajniŜszy poziom drgań jest wzbudzany w trakcie przejazdu przez nawierzchnię betonową.
Z kolei nawierzchnie z betonu asfaltowego są lepsze niŜ brukowe. Pomimo, Ŝe nie stwierdzono
jednoznacznych zaleŜności między cięŜarem brutto pojazdów a efektami dynamicznymi, jakie
wywołują pojazdy w trakcie przejazdu, to jednak ocenia się, Ŝe im większy jest cięŜar brutto czyli
masa pojazdu, tym większa jest bezwzględna wartość obciąŜenia dynamicznego i z tego względu
intensywność drgań jezdni i gruntu moŜe rosnąć wraz ze wzrostem ogólnego cięŜaru pojazdu. DuŜe
samochody cięŜarowe takie jak „volvo”, „man”, „scania”, „renault” są dobrze uresorowane
w dobrym stanie technicznym i mimo, Ŝe są cięŜsze niŜ np. „stary”, „kamazy”, „jelcze”, stare „tatry”
wzbudzają niŜszy poziom drgań niŜ te drugie.
Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe puste samochody cięŜarowe róŜnego typu mogą
wzbudzać w podłoŜu gruntowym taki sam poziom drgań (a nawet większy), jak te same pojazdy
obciąŜone. Z najwyŜszym poziomem drgań trzeba się liczyć w przypadku jazdy pojazdu z przyczepą,
bowiem naleŜy sumować drgania od ciągnika i przyczepy. Jeśli blisko siebie jedzie kilka pojazdów,
to ich oddziaływanie na poziom wzbudzanych drgań moŜe się nakładać, co z kolei moŜe
spowodować kilkakrotny wzrost poziomu drgań względem poziomu wywołanego pojedynczym
pojazdem. Z danych literaturowych wynika, Ŝe jeśli nierówności nawierzchni drogi są rzędu 30 mm,
to w budynkach do 3 a nawet 4 kondygnacji (szczególnie posadowionych na słabym podłoŜu) moŜe
wystąpić poziom drgań powodujący, przy ich długotrwałym działaniu, rysowanie się tynków
i wypraw malarskich (tzw. uszkodzenia kosmetyczne).
W przypadku skargi uŜytkownika budynku, domagającego się odszkodowania za powstałe
jego zdaniem uszkodzenia powodowane ruchem pojazdów, niezbędne są pomiary rzeczywistego
- 66 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
poziomu drgań budynku i ocena ich szkodliwości. Ruch pojazdów drogowych nie wzbudza drgań
(nawet przy duŜych nierównościach nawierzchni), które mogłyby powodować uszkodzenia nośnych
elementów konstrukcyjnych budynków. Jest moŜliwe wystąpienie w budynkach drgań uciąŜliwych
dla ludzi nawet w przypadku mniejszych niŜ w/w nierówności nawierzchni, głównie w przypadku
budynków ze stropami drewnianymi. Drgania pionowe tych stropów mogą być intensywniejsze niŜ
wymagany poziom komfortu określony normą.
Ruch pojazdów samochodowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku posadowionego na
niespoistym gruncie trwający wiele dziesiątków lat moŜe spowodować nierównomierne osiadanie
budynku (zwiększone od strony drogi). Jeśli nawierzchnia drogi jest równa, to na ogół nie naleŜy
spodziewać się szkodliwego na budynki i uciąŜliwego dla ludzi (przebywających w tych budynkach)
oddziaływania drgań drogowych. W budynkach ze stropami drewnianymi drgania drogowe nawet
w przypadku równych nawierzchni jezdni mogą sporadycznie wzbudzać uciąŜliwe dla ludzi pionowe
drgania stropów. RóŜne maszyny drogowe równieŜ mogą wzbudzać uciąŜliwe dla ludzi drgania
budynków.
MoŜliwości zmniejszenia wpływu drgań na środowisko.
Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wzbudzane pojazdami drgania jest równość
nawierzchni drogi. Utrzymanie równej jezdni zwykle eliminuje problem szkodliwości drgań
drogowych na otoczenie i budynki. Tylko w wyjątkowych przypadkach drgania drogowe mogą
powodować uszkodzenia budynków. Przejazdy autobusów wzbudzają stosunkowo wysoki poziom
drgań. Przebiegi tych drgań są dość regularne, prawie okresowe (aczkolwiek z narastającą i malejącą
amplitudą). Jeśli się zdarzy, Ŝe częstotliwość rezonansowa poziomych drgań budynku jest zgodna
z dominującymi częstotliwościami drgań wzbudzanych przejazdami pojazdów (autobusów),
wówczas poziom drgań budynku moŜe być na tyle wysoki, Ŝe moŜe przyspieszać tzw. uszkodzenia
kosmetyczne (rysowanie tynków i wypraw malarskich).
Mimo równej nawierzchni w budynkach ze stropami drewnianymi drgania drogowe mogą
sporadycznie być uciąŜliwe dla ludzi przebywających w budynkach i biernie te drgania
odbierających. Konstrukcja drogi im bardziej jest wytrzymała podbudowa nawierzchni, tym lepsza
jest droga z uwagi na wzbudzanie drgań. Droga przystosowana do cięŜkiego ruchu stwarza mniejsze
moŜliwości powstania nierówności.
- 67 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
VIII.2.1.6.
Gospodarka odpadami
W trakcie eksploatacji odcinka drogi będą powstawać następujące rodzaje odpadów:
 odpady powstające w wyniku konserwacji poboczy, które moŜna sklasyfikować jako: koszona
trawa oraz inne odpady podlegające biodegradacji (kod klasyfikacji 20 02 03), tj. butelki szklane
i plastikowe, złom oraz inne odpady mogące znajdować się w rowach przydroŜnych. PowyŜsze
odpady ze względu na swój charakter powinny zostać składowane na wysypisku odpadów
komunalnych. Niedopuszczalne jest wykorzystanie skoszonej trawy jako paszy dla bydła z uwagi
na jej zanieczyszczenie ropopochodnymi oraz metalami cięŜkimi.
 odpady z czyszczenia ulic i placów (kod klasyfikacji 20 03 03) ilość odpadów do 10 Mg/rok.
 odpady asfaltów (kod klasyfikacji 17 03 01 asfalt zawierający smołę, 17 03 02 asfalt
niezawierający smoły) powstające przy pracach remontowych i modernizacyjnych Ilość odpadów
do 10 Mg/rok
Podsumowując naleŜy stwierdzić, ze powstające rodzaje odpadów są typowymi odpadami
powstającymi w budownictwie drogowym, które nie stwarzają zagroŜenia dla środowiska w
przypadku właściwego wtórnego wykorzystania i składowania.
VIII.2.1.7.
Oddziaływanie na glebę i wody podziemne
W fazie eksploatacji przewiduje się następujące zagroŜenia dla powierzchni ziemi:
 trwałe zajęcie terenu i wyłączenie go z innych sposobów uŜytkowania,
 zanieczyszczenie powierzchni ziemi, materiałem ze ścierania opon i powierzchni
bitumicznej, smarami, olejem, środkami napędowymi, przewoŜonymi substancjami itp.
 Zanieczyszczenie jezdni i poboczy trasy substancjami chemicznymi stosowanymi do
zimowego utrzymywania drogi,
 Trwała zmiana pokrycia terenu powierzchni utwardzonej
Większość z tych zagroŜeń nie jest moŜliwa do uniknięcia – ich istota wynika z planowanej
inwestycji. W trakcie bieŜącej eksploatacji drogi gleby w bezpośrednim sąsiedztwie będą poddane
wpływowi zanieczyszczeń komunikacyjnych. Ich zasięg jest trudny do określenia a wynosić moŜe
do 50 m (w zaleŜności od parametrów ruchu i usytuowania). Ocenę stanu zanieczyszczenia gleb
przeprowadza się najczęściej w oparciu o określenie poziomu zawartości metali cięŜkich (m.in.
kadmu, ołowiu, miedzi, cynku) w glebie.
- 68 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Według badań WIOŚ w Rzeszowie oraz Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej
w Rzeszowie stęŜenia metali cięŜkich w glebie na obszarze miasta odpowiadały zawartości
uznawanej za naturalną. Nie stwierdzono widocznego wpływu komunikacji na istotny wzrost
stęŜeń metali cięŜkich w glebie. Dlatego teŜ na zasadzie analogi przyjęto, Ŝe wpływ
przebudowanej drogi na środowisko glebowe nie będzie stanowił zagroŜenia dla środowiska.
Trudny do oszacowania jest zasięg negatywnego oddziaływania środków chemicznych uŜywanych
do utrzymania bezpiecznych warunków jazdy w okresie zimowym. Informacje literaturowe nie
wskazują na podwyŜszenie zagroŜenia dla terenów w odległościach powyŜej 10-15 m od drogi.
Natomiast istotna jest ilość stosowanych środków, które w tych warunkach mikroklimatycznych
mogą być wyŜsze od dopuszczalnych ilości tj. 2 kg/m2/rok. UciąŜliwości tej jednak nie są
zagroŜeniem.
VIII.2.1.8.
Surowce mineralne
Brak oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan surowców mineralnych.
VIII.2.1.9.
Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne
Brak źródeł promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego.
VIII.2.1.10.
Dobra materialne i dziedzictwa kultury
Brak w najbliŜszym otoczeniu dóbr materialnych i dziedzictwa kultury.
VIII.2.1.11.
Ochrona interesów osób trzecich
W przypadku realizacji projektowanej inwestycji – obejmującej przebudowę drogi osobami
trzecimi są właściciele gruntów i nieruchomości znajdujących się w rejonie projektowanej
inwestycji oraz uŜytkownicy drogi w obecnym stanie. Podstawowe korzycie związane
z rozbudową drogi to przede wszystkim zwiększenie płynności ruchu co przyczyni się do ogólnej
poprawy bezpieczeństwa ruchu. Interesy okolicznych mieszkańców powinny zostać zapewnione
poprzez zapewnienie dostępu do drogi publicznej bez dodatkowych utrudnień i ograniczeń
w zakresie
komunikacji
lokalnej,
wykonania
zjazdów
do
zabudowań
w miejscach
dotychczasowych zjazdów, ograniczenie czasu wykonywania najbardziej uciąŜliwych robót
budowlanych do pory dziennej.
W trakcie budowy moŜe wystąpić zwiększenie natęŜenia hałasu emitowanego do
środowiska. UciąŜliwość ta związana będzie z prowadzeniem robót budowlano – drogowych
z uŜyciem cięŜkiego sprzętu drogowego. W trakcie tych prac nastąpi zwiększenie emisji hałasu do
- 69 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
środowiska. Z uwagi na krótki czas trwania tej fazy w stosunku do okresu eksploatacji nie będzie
ona mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny środowiska.
W trakcie eksploatacji emisja hałasu do środowiska związana z omawianym odcinkiem
drogi – osiągnie swoją ponadnormatywną tereny zlokalizowane do ok. 5 m od krawędzi drogi.
Z chwilą wystąpienia przekroczeń naleŜy, rozwaŜyć moŜliwość pomocy mieszkańcom posesji
w wykonaniu ekranów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów) oraz wymianie okien (na okna
bardziej
dźwiękoszczelne).
W analizowanym
przypadku
wykonanie
trwałych
ekranów
akustycznych nie przeniosło by naleŜytego efektu z powodu częstych zjazdów z drogi powiatowej
na posesje właścicieli. Za wykonaniem nasadzeń drzew i wymianą stolarki okiennej, a nie
wykonaniem stałych ekranów przemawia fakt, Ŝe brak jest moŜliwości technicznych (większa
ilość domów leŜy w bliskiej odległości od drogi oraz pasa chodnika).
Przy dotrzymaniu warunków zawartych w niniejszym raporcie ochrona interesów osób
trzecich zostanie zapewniona w naleŜyty sposób.
VIII.3.
ETAP LIKWIDACJI.
Nie przewiduje się likwidacji obiektu lecz raczej przebudowę (rozbudowę drogi).
UciąŜliwości dla tej fazy są analogiczne jak dla fazy budowy inwestycji. Wobec małego
prawdopodobieństwa likwidacji inwestycji w przewidywanym horyzoncie czasowym moŜna uznać
ewentualne zagroŜenia z tego tytułu za mało istotne. W przypadku konieczności fizycznej likwidacji
np. fragmentu drogi czy infrastruktury (wyburzenie) nastąpi niezorganizowana emisja spalin
z dojeŜdŜających samochodów wywoŜących gruz oraz hałas samochodów i prac rozbiórkowych.
Gruz i materiały z rozbiórki zostaną wykorzystane gospodarczo, a uciąŜliwości związane z tym
etapem będą krótkotrwałe. Ewentualna likwidacja (przy stosowanych technologiach) nie pozostawi
trwałych zagroŜeń dla środowiska.
- 70 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
IX.
UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne moŜliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagroŜenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych.
Występujące zagroŜenia nie powodują jednak przekroczeń norm dopuszczalnych
w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają najnowszym
osiągnięciom europejskim w branŜy. Przebudowa drogi nie będzie miała ponadnormatywnego
wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury,
krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
X.
KRÓTKA
CHARAKTERYSTYKA
ODDZIAŁYWAŃ
INWESTYCJI
DROGOWYCH I URZĄDZEŃ OBSŁUGI RUCHU NA ŚRODOWISKO
Oddziaływania pozytywne
Głównym uzasadnieniem dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi, skrzyŜowania,
węzła lub innych obiektów drogowych są zazwyczaj korzyści ekonomiczne i społeczne odnoszone
przez mieszkańców i uŜytkowników drogi, które mogą obejmować:
Uzyskanie dostępności, dojazdu, zmniejszenie strat czasu i redukcję czasu podróŜy,
Poprawę bezpieczeństwa ruchu uŜytkowników nowej drogi/skrzyŜowania w porównaniu do
korzystania dotychczasowej drogi/skrzyŜowania,
Zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciąŜenia istniejących odcinków dróg
i skrzyŜowań,
Zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi,
MoŜliwość skoncentrowania ruchu cięŜkich pojazdów na drogach przebiegających przez
mniej wraŜliwe otoczenie,
PodwyŜszenie komfortu jazdy,
Wpływ na rozwój terenu (produkcji rolnej, przemysłowej, handlu i usług, budownictwa,
eksploatacji obszaru itd.) i stworzenie nowych miejsc pracy,
Wpływ na rozwój turystyki,
Pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuŜ drogi.
- 71 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Budowa nowej drogi, pociąga za sobą zazwyczaj wiele uciąŜliwości dla bezpośredniego
otoczenia. Budowa ta moŜe jednak w innym miejscu lub pod innymi względami przynieść korzyści
dla bezpośredniego i dalszego otoczenia. Przykładem moŜe być budowa obwodnicy, gdzie przy
podejmowaniu decyzji najwaŜniejsze mogą być korzyści dla otoczenia dotychczasowej trasy
przejazdu przebiegającej przez środek miejscowości.
Korzyści dla środowiska płynące z budowy nowego połączenia drogowego (obwodnica,
połączenia dwóch miejscowości itp.), budowy odcinka autostrady lub drogi ekspresowej, budowy
arterii miejskiej lub obiektów punktowych, takich jak skrzyŜowanie, węzeł czy parking, ujawniają się
zasadniczo przy rozpatrywaniu tzw. wariantu zerowego, polegającego na zaniechaniu realizacji danej
inwestycji drogowej, czyli dalszej eksploatacji istniejącej infrastruktury. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe
obecnie inwestycje drogowe są realizowane z uwzględnieniem ochrony środowiska, co nie miało
miejsca przed laty.
Droga dobrze zaprojektowana w krajobrazie zamiejskim lub miejskim, z właściwą
koordynacją przestrzenną elementów geometrycznych i właściwie eksploatowana, moŜe wywierać
równieŜ pozytywny wpływ na środowisko przez:
Poprawę jakości krajobrazu w strefach, gdzie jest on zniszczony (np. w rejonie hałd,
wysypisk, wyrobisk),
Uczestniczenie w tworzeniu nowej struktury krajobrazu (droga jest elementem fizycznym i jej
oddziaływanie moŜe być równie silne jak innych obiektów, upraw, zalesienia itp.),
Przejecie ruchu ze stref wraŜliwych na niekorzystne oddziaływania i zagroŜonych
środowiskowo, np. obwodnice przejmujące ruch z dróg przechodzących przez miejscowości
i śródmieścia małych miast lub przechodzących w pobliŜu obiektów zabytkowych,
Poprawę warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa
ruchu w tych strefach, przez stworzenie moŜliwości uspokojenia ruchu i odtworzenia
wspólnot w osiedlach i przy drogach, dzięki budowie obwodnic drogowych,
Wywieranie wpływu na zagospodarowanie obszaru, przez tworzenie sieci połączeń
determinujących rozwój i przestrzenne rozmieszczenie róŜnych funkcji w obszarze (uprawy,
przemysł, handel, i inne usługi, nauka, mieszkalnictwo, rekreacja itp.),
Stwarzanie szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych lub przyrodniczych obszaru,
do czego moŜe się przyczynić odpowiednie prowadzenie drogi.
- 72 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XI.
OPIS
PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (stany awaryjne)
Wydzielić moŜna dwie grupy awarii moŜliwych do przewidzenia. Pierwsze to awarie
techniczne samej trasy, jej ciągu drogowego oraz bardziej prawdopodobne i groźniejsze w skutki
awarie związane z uwolnieniem przewoŜonych substancji zwłaszcza chemicznych i paliw
płynnych w czasie wypadków drogowych.
W zaleŜności od przewoŜonego i rozlanego medium oraz ilości i czasu zalegania na
powierzchni ziemi moŜe nastąpić w róŜnym stopniu skaŜenie powietrza i gleb.
Przyczyny wypadków na drogach związane są z:
•
nadmierną prędkością,
•
zróŜnicowaniem prędkości,
•
niekontrolowana zmiana kierunku ruchu pojazdu,
•
nagłymi zmianami prędkości,
•
nagłym wtargnięciem pieszych na drogę,
•
nagłym wtargnięciem zwierząt na drogę,
•
duŜym natęŜeniem ruchu,
•
złymi warunkami meteorologicznymi (mgła, opad, gołoledź, itp.),
•
wpływem trasy na stan psychologiczny kierowcy,
•
rozlaniem substancji mogącej spowodować niekontrolowany poślizg,
•
warunkami technologicznymi drogi.
Droga będzie wykorzystywana m.in. do przewozu róŜnego rodzaju ładunków
niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w ruchu samochodowym. NajpowaŜniejszymi
skutkami dla środowiska wypadków na tym odcinku drogi mogą być wycieki paliw lub substancji
toksycznych, ewentualnie ulatnianie się gazów z rozszczelnionych zbiorników i beczek – w tym
takŜe toksycznych.
NajwaŜniejszym zagroŜeniem wynikającym z budowy drogi będzie zwiększone ryzyko
związane z wtargnięciem pieszych na jezdnię (głownie dzieci). Dla zminimalizowania
prawdopodobieństwa wypadków winno być zapewnione oświetlenie (szczególnie skrzyŜowań),
oznakowania pionowe i poziome na jezdniach, dobra widoczność na rozjazdach oraz dojazdach do
skrzyŜowań a w okresach zimowych słuŜby drogowe winny usuwać śliskość zimową jezdni.
- 73 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Głównym potencjalnym niebezpieczeństwem związanym z eksploatacją projektowanej
drogi jest przewóz materiałów niebezpiecznych transportem drogowym, a szczególności przewóz
paliw płynnych. Kontrole drogowe wykazują szereg uchybień w odniesieniu do warunków
przewozu materiałów niebezpiecznych określonych przepisami prawa. Jednocześnie rośnie liczba
samochodów poruszających się po drogach (ponad dwukrotny wzrost w ostatnim dziesięcioleciu).
Okoliczności powyŜsze wskazują, iŜ naleŜy liczyć się z moŜliwością wystąpienia awarii
polegających na rozlaniu się ładunku autocysterny przewoŜące materiały niebezpieczne.
Zwiększone ryzyko zdarzeń awaryjnych będzie miało miejsce w okresie budowy.
Przeciwdziałać temu naleŜy poprzez odpowiednią organizację ruchu, w szczególności przez
ograniczenie prędkości ruch pojazdów, oraz przez zabezpieczenie placu budowy czasowymi
barierami ochronnymi.
MoŜliwości oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu poprzez rozwiązania techniczne są
z natury rzeczy ograniczone i dlatego zarządca drogi powinien zadbać, aby w razie wystąpienia
awarii były dostępne metody i środki pozwalające na szybkie i skuteczne likwidowanie jej
skutków (dotyczy to zarówno okresu budowy jak i eksploatacji).
Wnioskuję o uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie awaryjnym.
XII. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Kompensacja przyrodnicza środowiska nie jest konieczna, gdyŜ nie stwierdzono istotnych
negatywnych oddziaływań na środowisko.
XIII. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA
Ze względu na dotrzymywanie obecnie obowiązujących standardów emisyjnych nie jest
konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania.
- 74 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XIV. MOśLIWOŚĆ OGRANICZENIA UJEMNYCH SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA
Inwestycja ta nie przyczyni się do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania
terenów połoŜonych w bezpośrednim jej sąsiedztwie. W celu zabezpieczenia środowiska
naturalnego naleŜy doprowadzić do ograniczenia ujemnych oddziaływań. W fazie prac
budowlanych działania te winny dotyczyć:
-
Przed wprowadzeniem na teren maszyn naleŜy usunąć wszelkie źródła wycieków
materiałów smarnych i innych płynów eksploatacyjnych.
-
Tereny objęte pracami ziemnymi bądź zdewastowane muszą być przywrócone do stanu
wyjściowego.
-
NaleŜy przy wykonywaniu niwelacji terenu selektywnie zdejmować darń i warstwę
próchniczą do wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych.
-
W przypadku zetknięcia się podczas prowadzonych robót z wodami podskórnymi
naleŜy dąŜyć do ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.
W fazie eksploatacji drogi naleŜy rozwaŜyć koncepcję wykonania pomiarów hałasu na
odcinkach drogi, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. Z chwilą wystąpienia
przekroczeń naleŜy, rozwaŜyć moŜliwość pomocy mieszkańcom posesji w wykonaniu ekranów
zielonych
(nasadzenia
drzew
i
krzewów)
oraz
wymianie
okien
(na
okna
bardziej
dźwiękoszczelne).
W analizowanym przypadku wykonanie trwałych ekranów akustycznych nie przeniosło by
naleŜytego efektu z powodu częstych zjazdów z drogi gminnej na posesje właścicieli. Za
wykonaniem nasadzeń drzew i wymianą stolarki okiennej przemawia fakt, Ŝe brak jest moŜliwości
technicznych (większa ilość domów leŜy w bliskiej odległości od drogi oraz pasa chodnika).
- 75 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XV. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ,
PoniŜej przedstawiono mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla (odcinka obliczeniowego nr 2):
Rysunek 25. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów alifatycznych – stęŜenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Węglowodory alifatyczne
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
2.787
900.000
- 76 -
180
80
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 26. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodorów aromatycznych – stęŜenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Węglowodory aromatyczne
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.836
38.700
- 77 -
180
80
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 27. Mapa rozprzestrzeniania się benzenu – stęŜenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Benzen.
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.187
7.200
- 78 -
180
80
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 28. Mapa rozprzestrzeniania się tlenku węgla – stęŜenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
StęŜenie 1-godzinowe
ug/m3
(występuje w okresie rok)
384.070
180
D1 =
- 79 -
110
0.0
30000.00 ug/m3
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 29. Mapa rozprzestrzeniania się tlenków azotu NOx – stęŜenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek azotu od 2010 r.
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
8.745
24.000
- 80 -
180
80
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 30. Mapa rozprzestrzeniania się ołowiu – stęŜenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Ołów (pył)
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.001
0.450
- 81 -
120
290
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 31. Mapa rozprzestrzeniania się pyłu zwieszonego PM10– stęŜenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Pył zawieszony PM10
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.216
15.000
- 82 -
180
80
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Rysunek 32. Mapa rozprzestrzeniania się tlenków siarki SO2 – stęŜenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek siarki
StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.621
14.000
- 83 -
180
80
0.0
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XVI. ANALIZA MOśLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
KaŜda nowa inwestycja moŜe być potencjalnym źródłem konfliktów społecznych.
W naszym przypadku mamy do czynienia z przebudową odcinka drogowego. Zastosowane
rozwiązania pozwalają na minimalizację zagroŜeń konfliktem społecznym, w związku
z planowanym przedsięwzięciem.
Etap budowy nie utrudni w duŜym stopniu eksploatacji sąsiednich budynków uŜytkowo –
mieszkalnych. RównieŜ praktyka ostatnich lat przy wzrastającym poziomie wiedzy ekologicznej
zarówno inwestorów, jak i społeczeństwa wskazuje, ze budowane drogi nie powodowały sytuacji
konfliktowych.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z wykorzystaniem istniejącego uzbrojenia
terenu. Dotrzymanie określonych w opracowaniu warunków korzystania ze środowiska winno
skutecznie eliminować moŜliwe konflikty społeczne.
XVII. PRZEDSTAWIENIE
PLANOWANEGO
PROPOZYCJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
MONITORINGU
NA
ETAPIE
ODDZIAŁYWANIA
JEGO
BUDOWY
I EKSPLOATACJI
Wielkość oddziaływania obiektu w zakresie zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu do
środowiska nie uzasadnia prowadzenia systematycznych pomiarów wielkości oddziaływania
w środowisku.
- 84 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XVIII. WNIOSKI
DOTYCZĄCE
GOSPODARCZEGO
KORZYSTANIA
ZE
ŚRODOWISKA
•
Korzystanie ze środowiska nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla
wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania (przy zachowaniu warunków
raportu).
•
UciąŜliwość obiektów nie przekracza granicy pasa drogowego.
•
Nie są w związku z planowaną inwestycją naruszone interesy osób trzecich (w tym
właścicieli sąsiednich działek).
•
W projekcie przebudowy drogi powiatowej uwzględniono wszystkie wymagania, zalecenia
i wnioski zawarte w przepisach dotyczących ochrony środowiska,
•
Przy zmianie technologii na etapie budowy lub eksploatacji obiektu konieczne są
wcześniejsze uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska.
Podsumowanie wniosków
Po analizie przedsięwzięcia w postaci przebudowy drogi gminnej i przewidzianej do
stosowania technologii na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzam, Ŝe dla analizowanej
inwestycji zachowane będą przepisy ochrony środowiska,
UciąŜliwość obiektów nie przekracza norm dopuszczalnych poza terenem działek
Inwestora oraz nie narusza interesów osób trzecich pod warunkiem wykonania obiektów zgodnie
z projektem budowlanym i zaleceniami niniejszego opracowania.
XIX. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC
RAPORT
W trakcie opracowywania niniejszego raportu … nie napotkano na trudności wynikające
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy z uwagi na charakter inwestycji.
XX. NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT
Jk
- 85 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XXI. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA
RAPORTU ORAZ AKTY PRAWNE.
1. Przepisy ogólne
Dz.U.06.129.902 - j.t.
ustawa 2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.
Dz.U.02.122.1055
rozp. 2002.07.26
Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości.
Dz.U.04.257.2573
rozp. 2004.11.09
Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
Dz.U.03.192.1883
rozp. 2003.10.30
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych
poziomów.
Dz.U.03.59.529
rozp. 2003.02.27
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywane
właściwym organom ochrony środowiska oraz terminy i sposób ich prezentacji.
Dz.U.03.18.164
rozp. 2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i
sposoby ich prezentacji.
Dz.U.04.283.2842
rozp. 2004.12.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
Dz.U.02.165.1359
rozp. 2002.09.09
Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi.
Dz.U.07.121.840
rozp. 2007.06.20
Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi.
Dz.U.07.79.537
rozp. 2007.04.12
Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.
Dz.U.07.45.294
rozp. 2007.03.02
Wzór raportu wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób jego
przedstawiania.
Dz.U.05.252.2128
rozp. 2005.12.15
Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŜnych
opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych.
Dz.U.02.155.1298
rozp. 2002.09.09
Opracowania ekofizjograficzne.
Dz.U.03.80.731
rozp. 2003.04.08
Rodzaje instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego.
Dz.U.01.100.1085
ustawa 2001.07.27
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.
Dz.U.07.75.493
ustawa 2007.04.13
Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa.
Dz.U.06.227.1658
ustawa 2006.12.06
Zasady prowadzenia polityki rozwoju.
2. Ochrona powietrza
Dz.U.02.87.796
rozp. 2002.06.06
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu
oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.
Dz.U.02.87.798
rozp. 2002.06.06
Ocena poziomów substancji w powietrzu.
Dz.U.02.115.1003
rozp. 2002.07.05
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.
Dz.U.04.283.2839
rozp. 2004.12.22
Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
- 86 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Dz.U.05.260.2181
rozp. 2005.12.20
Standardy emisyjne z instalacji.
Dz.U.04.283.2840
rozp. 2004.12.22
Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
Dz.U.06.63.445
rozp. 2006.04.05
Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Dz.U.03.1.12
rozp. 2002.12.05
Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Dz.U.04.122.1271
rozp. 2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
3. Ochrona przed hałasem
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
Dz.U.07.120.826
rozp. 2007.06.14
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Dz.U.07.106.729
rozp. 2007.06.04
Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.
Dz.U.03.18.164
rozp. 2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy
i sposoby ich prezentacji.
Dz.U.03.35.308
rozp. 2003.01.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
Dz.U.07.1.8
rozp. 2006.12.14
Drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby określania granic
terenów objętych tymi mapami.
Dz.U.05.263.2202
rozp. 2005.12.21
Zasadnicze wymagania dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Dz.U.04.140.1486
rozp. 2004.05.19
Zakazy lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed
hałasem.
Dz.U.04.122.1271
rozp. 2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
Ponadto w opracowaniu wykorzystano:
Programy komputerowe do obliczeń w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami
ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji - PIOŚ Warszawa 1994 r.;
Stanisław Chruściel, Maciej Nowicki. Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery. Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej Warszawa 1977.
Jan Konieczyński „Oczyszczanie gazów odlotowych" Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1993r.;
Praca zbiorowa pod kierunkiem Marii Suchy Stan środowiska w województwie podkarpackim Raport Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Biblioteka Monitoringu
Środowiska Rzeszów 2006.
- 87 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XXII. ZAŁĄCZNIKI
- 88 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
XXIII. DANE I WYNIKI DO OBLICZEŃ – emisja zanieczyszczeń
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 2.0 DLA PC
według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
określonej w rozp. MŚ DZ.U. Nr 1 poz. 12 z 08.01.2003
___________________________________________________________________________
Obiekt: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Odcinek obliczeniowy nr 1
PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE
---------------------------I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]
-------------------------------------Współczynnik szorstkości z0
Rok
Zima
Lato
======================================
0.50000
0.50000
0.50000
I.2 Stacja meteorologiczna: RZESZOW
Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane
Sezon: Rok
Wysokość anemometru : 21 m
Wysokość anemometru przyjęta do obliczeń: 14 m
Średnia temperatura: 280.6
Ilość obserwacji: 29214
Statystyka wiatru i klas równowagi
------------------------------------------------------------------------------UA |K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
===============================================================================
1 1 3
9
25
34
22
9
34
9
22
6
3
9
2 24
36
78
67
42
49
64
76
56
38
22
29
3 49
66
129
93
68
66
97
114
110
42
38
55
4 94
143
221
141
78
117
164
263
245
117
99
94
5 5
26
39
13
13
24
45
39
39
16
8
8
6 80
200
334
168
76
175
350
414
171
57
57
76
------------------------------------------------------------------------------2 1 3
5
5
8
6
10
15
7
2
1
1
1
2 29
31
64
71
48
58
100
87
49
38
36
24
3 65
55
139
87
55
86
117
122
101
78
61
43
4 101
99
205
102
40
89
215
221
250
121
89
84
5 4
5
17
10
11
14
44
25
26
10
6
4
6 26
77
201
76
36
77
202
197
114
27
18
6
------------------------------------------------------------------------------3 1 0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2 15
15
47
41
30
32
63
52
43
39
36
21
3 44
50
109
50
27
73
101
86
106
51
63
47
4 101
97
181
66
33
66
181
175
271
131
104
75
5 6
12
24
10
6
21
38
30
35
14
7
6
6 15
46
169
45
12
52
120
88
85
16
9
10
------------------------------------------------------------------------------4 2 14
18
70
60
20
21
76
54
33
21
24
23
3 60
45
178
81
45
95
154
102
168
108
129
61
4 125
119
265
111
29
84
267
206
375
203
156
62
5 1
3
51
18
7
40
42
28
62
22
14
4
6 13
20
153
34
9
34
85
36
47
10
12
7
------------------------------------------------------------------------------5 2 1
0
4
1
1
1
1
1
2
0
0
1
3 26
25
107
60
20
61
74
55
96
68
53
40
4 67
97
234
82
23
89
201
121
298
189
144
58
5 6
7
84
21
6
57
41
15
52
10
14
10
------------------------------------------------------------------------------6 3 16
19
57
53
8
21
49
21
41
45
25
13
4 64
83
355
167
15
152
387
178
422
258
183
64
------------------------------------------------------------------------------7 3 2
6
13
15
0
6
15
2
3
13
9
5
4 34
53
210
151
9
183
368
108
332
195
158
48
------------------------------------------------------------------------------8 3 0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
- 89 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
4 19
51
268
193
14
174
476
105
381
269
164
37
------------------------------------------------------------------------------9 4 12
10
90
100
4
87
148
35
167
138
70
14
------------------------------------------------------------------------------10 4 0
8
20
17
2
42
45
9
49
19
11
2
------------------------------------------------------------------------------>10 4 1
1
24
5
0
43
43
12
52
34
13
1
II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 1 z 2003 R. poz. 12) lub
dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami
tolerancji dla danego roku (Dz.U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796
uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da)
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
172 150
630-08-0
Tlenek węgla
30000.000
18 16
71-43-2
Benzen 2007 r.
30.000
8.000
0.800
186 164
Węglowodory alifatyczne
3000.000 1000.000
100.000
187 165
Węglowodory aromatyczne
1000.000
43.000
4.300
83 70
10102-44-0
Dwutlenek azotu od 2010 r.
200.000
40.000
16.000
159 137
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
280.000
40.000
25.000
151 132
7439-92-1
Ołów, pył od 2005 r.
5.000
0.500
0.050
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
88 72
7446-09-5
Dwutlenek siarki od 2005 r.
350.000
20.000
6.000
III/L. Emitory liniowe
-----------------------------------------------------------|
|
Współrzędne źródła [m] | Wysokość
Lp |
Nazwa
|----------------------------| źródła
|
emitora
| początek
|
koniec
|
|
|---------------------------------------|
|
x1 | y1 | x2 | y2 |
[m]
============================================================
1
g1
115
57
179
459
0.50
IV. Emisja gazowa
------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
|
[kg/h]
|
Lp
|
Nazwa
|em. liniowe :
|
|
|[kg/(h x 100 m)]|
========================================================================
172
18
186
187
83
159
151
88
Schemat emisji nr 1
g1/pora dzienna,g1/pora nocna
----------------------------Tlenek węgla
Benzen 2007 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu od 2010 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.02590
2.0E-0004
0.00330
9.9E-0004
0.01193
6.6E-0004
1.0E-0006
8.6E-0004
- 90 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V. Podokres nr 1 : pora dzienna
Długość podokresu w godz. = 5840
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura podokresu = 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie: pora dzienna
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
L
1
g1
1
5.00
V. Podokres nr 2 : pora nocna
Długość podokresu w godz. = 2920
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura podokresu = 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie: pora nocna
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
L
1
g1
1
5.00
Emisja roczna w Mg (numery substancji jak w p. IV)
Emitor/nr sub. 172
18
186
151
88
=====================================
g1
0.924
0.007
0.118
3.6E-0005 0.031
-----------------------------------RAZEM
0.924
0.007
0.118
3.6E-0005 0.031
187
83
159
0.035
0.425
0.024
0.035
0.425
0.024
Koniec danych
- 91 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
351.268
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
16.828
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Benzen 2007 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
2.712
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.130
7.200
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
44.756
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
2.144
900.000
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory aromatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
13.427
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.643
38.700
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu od 2010 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
161.800
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
7.751
24.000
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 200.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
4.476
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.214
15.000
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ołów, pył od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
0.007
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.200E-0004
0.450
180
420
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
11.664
130
150
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.559
14.000
170
380
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Koniec obliczeń
- 92 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 2.0 DLA PC
według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
określonej w rozp. MŚ DZ.U. Nr 1 poz. 12 z 08.01.2003
___________________________________________________________________________
Obiekt: przebudowa drogi gminnej "GRANICZNA" na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Odcinek obliczeniowy nr 2
PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE
---------------------------I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]
-------------------------------------Współczynnik szorstkości z0
Rok
Zima
Lato
======================================
0.50000
0.50000
0.50000
I.2 Stacja meteorologiczna: RZESZOW
Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane
Sezon: Rok
Wysokość anemometru : 21 m
Wysokość anemometru przyjęta do obliczeń: 14 m
Średnia temperatura: 280.6
Ilość obserwacji: 29214
Statystyka wiatru i klas równowagi
------------------------------------------------------------------------------UA |K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
===============================================================================
1 1 3
9
25
34
22
9
34
9
22
6
3
9
2 24
36
78
67
42
49
64
76
56
38
22
29
3 49
66
129
93
68
66
97
114
110
42
38
55
4 94
143
221
141
78
117
164
263
245
117
99
94
5 5
26
39
13
13
24
45
39
39
16
8
8
6 80
200
334
168
76
175
350
414
171
57
57
76
------------------------------------------------------------------------------2 1 3
5
5
8
6
10
15
7
2
1
1
1
2 29
31
64
71
48
58
100
87
49
38
36
24
3 65
55
139
87
55
86
117
122
101
78
61
43
4 101
99
205
102
40
89
215
221
250
121
89
84
5 4
5
17
10
11
14
44
25
26
10
6
4
6 26
77
201
76
36
77
202
197
114
27
18
6
------------------------------------------------------------------------------3 1 0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2 15
15
47
41
30
32
63
52
43
39
36
21
3 44
50
109
50
27
73
101
86
106
51
63
47
4 101
97
181
66
33
66
181
175
271
131
104
75
5 6
12
24
10
6
21
38
30
35
14
7
6
6 15
46
169
45
12
52
120
88
85
16
9
10
------------------------------------------------------------------------------4 2 14
18
70
60
20
21
76
54
33
21
24
23
3 60
45
178
81
45
95
154
102
168
108
129
61
4 125
119
265
111
29
84
267
206
375
203
156
62
5 1
3
51
18
7
40
42
28
62
22
14
4
6 13
20
153
34
9
34
85
36
47
10
12
7
------------------------------------------------------------------------------5 2 1
0
4
1
1
1
1
1
2
0
0
1
3 26
25
107
60
20
61
74
55
96
68
53
40
4 67
97
234
82
23
89
201
121
298
189
144
58
5 6
7
84
21
6
57
41
15
52
10
14
10
------------------------------------------------------------------------------6 3 16
19
57
53
8
21
49
21
41
45
25
13
4 64
83
355
167
15
152
387
178
422
258
183
64
------------------------------------------------------------------------------7 3 2
6
13
15
0
6
15
2
3
13
9
5
4 34
53
210
151
9
183
368
108
332
195
158
48
------------------------------------------------------------------------------8 3 0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4 19
51
268
193
14
174
476
105
381
269
164
37
------------------------------------------------------------------------------9 4 12
10
90
100
4
87
148
35
167
138
70
14
- 93 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
------------------------------------------------------------------------------10 4 0
8
20
17
2
42
45
9
49
19
11
2
------------------------------------------------------------------------------>10 4 1
1
24
5
0
43
43
12
52
34
13
1
II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 1 z 2003 R. poz. 12) lub
dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami
tolerancji dla danego roku (Dz.U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796
uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da)
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
172 150
630-08-0
Tlenek węgla
30000.000
18 16
71-43-2
Benzen 2007 r.
30.000
8.000
0.800
186 164
Węglowodory alifatyczne
3000.000 1000.000
100.000
187 165
Węglowodory aromatyczne
1000.000
43.000
4.300
83 70
10102-44-0
Dwutlenek azotu od 2010 r.
200.000
40.000
16.000
159 137
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
280.000
40.000
25.000
151 132
7439-92-1
Ołów, pył od 2005 r.
5.000
0.500
0.050
88 72
7446-09-5
Dwutlenek siarki od 2005 r.
350.000
20.000
6.000
III/L. Emitory liniowe
-----------------------------------------------------------|
|
Współrzędne źródła [m] | Wysokość
Lp |
Nazwa
|----------------------------| źródła
|
emitora
| początek
|
koniec
|
|
|---------------------------------------|
|
x1 | y1 | x2 | y2 |
[m]
============================================================
1
g2
228
461
159
2
0.50
IV. Emisja gazowa
-----------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
|
[kg/h]
|
Lp
|
Nazwa
|em. liniowe :
|
|
|[kg/(h x 100 m)]|
========================================================================
172
18
186
187
83
159
151
88
Schemat emisji nr 1
g2/pora dzienna,g2/pora nocna
----------------------------Tlenek węgla
Benzen 2007 r.
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Dwutlenek azotu od 2010 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Ołów, pył od 2005 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
0.02620
2.0E-0004
0.00333
0.00100
0.01220
5.9E-0004
1.0E-0006
7.7E-0004
- 94 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
V. Podokres nr 1 : pora dzienna
Długość podokresu w godz. = 5840
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura podokresu = 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie: pora dzienna
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
L
1
g2
1
5.00
V. Podokres nr 2 : pora nocna
Długość podokresu w godz. = 2920
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Średnia temperatura podokresu = 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie: pora nocna
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
L
1
g2
1
5.00
Emisja roczna w Mg (numery substancji jak w p. IV)
Emitor/nr sub. 172
18
186
151
88
=====================================
g2
1.066
0.008
0.135
4.1E-0005 0.031
-----------------------------------RAZEM
1.066
0.008
0.135
4.1E-0005 0.031
187
83
159
0.041
0.496
0.024
0.041
0.496
0.024
Koniec danych
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Tlenek węgla
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
361.540
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
17.624
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Benzen 2007 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
2.760
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.135
7.200
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
----------------------------------------------------------------------------------
- 95 -
RAPORT ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO
przebudowa drogi gminnej „GRANICZNA” na odcinku 0+000 - 0+605 w Radomyślu Wielki
Węglowodory alifatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
45.951
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
2.240
900.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory aromatyczne
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
13.799
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.673
38.700
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu od 2010 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
168.351
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
8.207
24.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 200.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
4.071
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.198
15.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ołów, pył od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
0.007
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
3.400E-0004
0.450
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. StęŜenie 1-godzinowe (występuje w okresie pora dzienna)
ug/m3
10.625
210
340
0.0
2. StęŜenie średnioroczne
ug/m3
0.518
14.000
200
230
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Koniec obliczeń
- 96 -

Podobne dokumenty

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (etap uzyskania

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (etap uzyskania Promieniowanie jonizujęce i elektromagnetyczne ............................................ 91 Dobra materialne i dziedzictwa kultury ............................................................ 91...

Bardziej szczegółowo

Do pobrania raport

Do pobrania raport Rysunek 5. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim ___________________________________ 28 Rysunek 6. Tło akustyczne w okolicy inwestycji _____________________________________________________ ...

Bardziej szczegółowo