l Dokonać zmian w budzecie gminy na rok 20t3 po stronie wydatków

Transkrypt

l Dokonać zmian w budzecie gminy na rok 20t3 po stronie wydatków
ZARZĄDZENIE
Nr 0050.1.7.2013
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w budżeciegminy na rok 2013
Na podstawie art.f57 ustawy z dnia27 sierpnia}OOgr. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr I57, poz. I24O z poźnte1szymizmianami),
art.30ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorzqdziegminnym (Dz.IJ.
z 200I r. Nr 142 poz.I59l z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady
Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238120|2 z dnia 28 grudnia 2OI2 r. w sprawie
uchwaleniabudzetugminy na rok 2013, zarz4dzam,co następuje:
$l
Dokonaćzmian w budzeciegminy na rok 20t3 po stroniewydatków według
załqcznika
nr 1 do niniejszegozarz4dzenia.
$2
Zarzqdzeniewchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniknr 1
do Zarządzenianr 0050.1'7.2013
Wójta Gminy DobrzeńWielki
z d n i a3 1 . 0 1 . 2 0 1
r .3
Dział
datkina reaIizację
zaoanstatu
i na rea|izacjęzadań sta
Y,,
włgr II

Podobne dokumenty