Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Wyższa

Transkrypt

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Wyższa
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego
W dniach 22 i 23 kwietnia 2009 roku Instytut Melioracji i Użytków Zielonych i Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach zorganizowały konferencję pt.
ROZPRASZANIE AZOTU I FOSFORU Z ROLNICTWA
DO ŚRODOWISKA W POLSCE
Konferencja była połączona z jubileuszem 80-lecia urodzin prof. dr hab. Andrzeja Sapka, a
patronat nad nią objęła Rada Naukowa IMUZ.
Celem konferencji był:
•
•
Przegląd wiedzy i poglądów o procesach i źródłach rozpraszania azotu i fosforu z
rolnictwa do litosfery, hydrosfery i atmosfery oraz nad jego ujemnymi skutkami
ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.
Ocena skuteczności działań dotyczących rozpraszania składników nawozowych z
rolnictwa, w tym wynikających z wdrażania Dyrektywy Azotanowej.
Program konferencji obejmował:
•
•
•
Sesję Jubileuszową prof. dr hab. Andrzeja Sapka, na którą składały się wystąpienia
okolicznościowe dyrektora IMUZ prof. dr hab. inż. Edmunda Kacy, zaproszonych gości i
uczestników konferencji oraz referat wprowadzający Jubilata.
Sesję programową o następującej tematyce:
o Rolnictwo polskie i ochrona jakości wody, zwłaszcza wód Bałtyku;
o Obieg i bilans azotu i fosforu w rolnictwie;
o Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa;
o Przemieszczanie związków azotu do wód podziemnych i powierzchniowych;
o Uwalnianie azotu i fosforu z materii organicznej gleby;
o Rozpraszanie związków fosforu i azotu z produkcji zwierzęcej:
o Czynniki warunkujące wyznaczanie obszarów szcególnie narażonych na azotany.
Sesję posterową
W konferencji wzięło udział 95 osób: pracowników uczelni wyższych, instytutów naukowych,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich,
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Regionalnych Zarządów Gospodarki
Wodnej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Wygłoszono następujące referaty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Referat wprowadzający: Rolnictwo polskie i ochrona jakości wody, zwłaszcza wód
Bałtyku - prof. dr hab. Andrzej Sapek
Dyrektywa Azotanowa i jej wdraża nie w opinii uczestników zeszłorocznej konferencji prof. dr hab. Edmund Kaca
Kształtowanie obiegu azotu w makro- i mikrosystemach rolniczych - doc. dr hab. Stefan
Pietrzak
Rozpraszanie związków fosforu i azotu z produkcji zwierzęcej - doc. dr hab. Jerzy
Barszczewski, doc. dr hab. Tomasz Sakowski
Emisja i absorpcja związków węgla, azotu i fosforu z obszarów wiejskich w Polsce
SUSRURAL - doc. dr hab. Janusz Igras
Nadwyżki fosforu w wybranych gospodarstwach rolnych w zlewniach wód wrażliwych dr inż. Jerzy Kupiec, Janina Zbierska
Bilans N i P w rolniczych obszarach karpackich o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW) - dr inż. Sylwester Smoroń, prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr
inż. Antoni Kuźniar
Uwalnianie azotu i fosforu z materii organicznej gleby - prof. dr hab. Barbara Sapek
Migracja związków azotu i fosforu podczas wezbrań w małej zlewni rolniczej - dr hab.
Piotr Banaszuk
Rozpraszanie azotu i fosforu do zasobów wodnych rolniczo użytkowanych gleb torfowomurszowych - mgr inż. Jacek Jaszczyński, prof.dr hab. Andrzej Sapek, dr inż. Sławomir
Chrzanowski
Bilans azotu i fosforu w rolnictwie polskim - dr inż. Jerzy Kopiński, dr inż. Arkadiusz
Tujaka
Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa - doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski
Emisja amoniaku podczas przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie - mgr
inż. Marek Kierończyk
Emisja amoniaku z przechowywania odchodów krów mlecznych o różnych wydajnościach
- dr inż. Jacek Walczak
Emisja amoniaku z różnych systemów utrzymania tuczników - dr inż. Jacek Walczak
Wpływ warunków pogodowych na zakres emisji amoniaku z pomiotu kurzego - dr
Wojciech Krawczyk
Osobliwości denitryfikacji na plantacjach roślin sadowniczych - doc. dr hab. Eugeniusz
Szwonek, prof. dr hab. inż. Teresa Włodarczyk, dr Magdalena Nosalewicz i in.
Stężenia NO3 w wodach odciekających z profilu glebowego w świetle wytycznych
Dyrektywy Azotanowej - dr inż. Marek Kopacz, prof. dr hab. Stanisław Twardy
Czynniki warunkujące wyznaczanie wód powierzchniowych i obszaru szczególnie
narażonego na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego na terenie
RZGW w Szczecinie - mgr inż. Agnieszka Skotnicka
Identyfikacja ognisk zanieczyszczeń formami azotu na podstawie badań izotopowych w
górnej części zlewni Ścinawki - mgr Małgorzata Przychodzka
Ładunki azotu i fosforu w wodach powierzchniowych górnego Sanu (w latach 1990-2005)
- dr inż. Antoni Kuźniar, prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr inż. Agnieszka Kowalczyk
Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt jako punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych mgr Jakub Skorupski
Zróżnicowanie potencjału biogennego nawozów naturalnych w zależności od rodzaju
systemu utrzymania krów mlecznych - dr inż. Jacek Walczak
Ocena administracyjna jakości wody w Polsce na przykładzie działań podejmowanych w
województwie kujawsko-pomorskim. - prof. dr hab. Jan Mikołajczak, dr inż. Andrzej
Baranowski, mgr inż. Anna Górska
Zagrożenie zanieczyszczeniem wód gruntowych związkami azotu na skutek wypasu bydła
- doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski
•
•
•
•
Ocena wartości pokarmowej pasz z użytków zielonych na tle zasobności gleb w badanych
gospodarstwach ekologicznych - d r inż. Halina Jankowska-Huflejt, dr inż. Barbara
Wróbel
Wpływ uwilgotnienia gleby i zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość
makroelementów w resztkach pożniwnych zbóż - doc. dr hab. Ludwika Martyniak, dr inż.
Irena Burzyńska, mgr Jakub Kolasiński
Ekologiczne skutki intensywnego wiązania wolnego azotu w drzewostanach olszy szarej
(Alnus incana (L.) Moench) w Bieszczadach - dr inż. Tomasz Wanic
Efekty gospodarcze i ekologiczne melioracji trwałych użytków zielonych położonych na
torfach w sąsiedztwie średnich i lekkich gleb ornych - dr Jerzy Prokopowicz, dr inż. Józef
Lipiński, dr inż. Halina Jankowska-Huflejt
Sesja Posterowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilans azotu, fosforu i potasu w wybranych gospodarstwach rolnych w otoczeniu jeziora
Miedwie - dr inż. Piotr Burczyk
Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby rtęcią na zawartość azotu w wybranych roślinach
uprawnych - prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
Straty azotu podczas pryzmowego kompostowania osadu ściekowego z odpadami
roślinnymi - prof. dr hab. Franciszek Czyżyk
Wiązanie fosforu przez mineralną frakcję koloidalną gleby na przykładzie wybranych
minerałów ilastych - dr Magdalena Dębicka
Ocena zawartości wybranych frakcji fosforu i aktywności fosfatazowej na tle
zróżnicowanego nawożenia organiczno - mineralnego - prof. dr hab. Jan Koper
Zawartość fosforu w glebach a zmienność florystyczna łąk nadwarciańskich - dr hab. Jan
Kryszak
Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu - doc.
dr hab. Zygmunt Miatkowski, mgr Karolina Smarzyńska, dr Jan Brzozowski
Wpływ zadrzewień sródpolnych robinni akacjowej (Robinia pseudoacacia) na zawartość
azotu ogólnego i węgla organicznego w glebach uprawnych - dr inż. Ryszard Mazurek
Finansowanie z fuduszy celowych ochrony jakości wody w Polsce na przykładzie działań
podejmowanych w województwie kujawsko-pomorskim - prof. dr hab. Jan Mikołajczak,
dr inż. Andrzej Baranowski, mgr inż. Anna Górska
Wpływ nawożenia gnojówką bydlęcą i nawozami mineralnymi na plonowanie i skład
chemiczny siana z łąki pobagiennej - dr inż. Dorota Pawlos, prof. dr hab. Piotr
Wesołowski
Bilans azotu, fosforu i potasu w wybranych żuławskich gospodarstwach rolnych - mgr
Anna Piwowarczyk, mgr inż. Marek Kierończyk, doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski
Metoda oznaczania stabilnych izotopów azotu (δ15N-NO3) w celu identyfikacji źródeł jego
pochodzenia w wodach powierzchniowych i podziemnych - mgr Małgorzata Przychodzka
Ograniczenie przemieszczania się azotu do wód gruntowych i powierzchniowych na
obszarach nawożonych gnojowicą - dr inż. Marek Soroko, dr inż. Maria Strzelczyk
Ocena efektywności usuwania związków biogennych w procesie mechaniczno biologicznego oczyszczania ścieków - dr hab. Bożena Szejniuk
Ocena efektywności usuwania związków biogennych w procesie mechaniczno biologicznego oczyszczania ścieków - mgr inż. Maria Śmietanka, mgr inż. Damian
Śliwiński
Ocena strat azotu mineralnego do wód gruntowych metodą bilansową na łące trwałej w
warunkach mad żuławskich - wstępne wyniki badań - dr inż. Jerzy Terlikowski