Prezentacja modułu

Transkrypt

Prezentacja modułu
dr hab. in . Krzysztof W. Ksi
IIiGW PK: Kraków 2009
y ski
!
!
"## $
%
&"'"("(&)
*
*+ ,
!
""'
"#) $
%
!
&"'"(")(-.')/'0(1'1
! 2
*
*
3 4
54
6
&04
7
!
!
!
! ;
!
!
!
! :
! <
68
4
6
6
9
:
6 6
+
6+
6
6+
6
6
6
6
Materiały
=
!
4
>
!
!
!7
! 54
6
>?>
.
@
!
A
&)
B
7
,
C
68
D
9
9E
9
%
!%
!
!
!
!5
[email protected]
[email protected]
4
9
9
6
9
,
8
24
29
F
G
*
:H7
.&1'1
6 <
6
*D
F
: ;I5 D 4
@
,
;
@
G
J
%
J
4"))"
F
6
6
4
,
9
.&1/"
!*
4
@
6
6
4
6
@
:
;
<
6
4 K
5
6
,
.")))
6 4
5
%
9
:
G
@
G
6
6
<
4
+
69
4
6
6
G
*
9
:
6
6
6
6
6
68
6
9
I
L
6
6
6
9
L
6
;
4 G
;
6
MDN
4 ; 6
6 * 6
9
9
;
@4
4
8
4
6
4
@
<4
@
6 4
@
9
@
9
9
9
4
Zasoby wód słodkich na Ziemi
Mapa Bioró norodno
G4
G4
G4
G4
G4
O 6
6 .*
.D
<
P;
*
C
G4
G4
9
G4
=
.
B
O .
.O
G
.: .
,
*
G4
G4
G4
.
6
6
6
B
O
C
.
Bory
13
=
F
;
*
6
, "))(.*
4 "))1.=
*
54
6 4
4
")&)
Datowanie na podstawie rdzeni
Okrzemki i otwornice
wyst pujace
w osadach
oceanicznych
15
Kr
enie CO2 w przyrodzie
16
!
Ze lizgni cie si l dolodu Zachodniej
Antarktydy do oceanu spowoduje
natychmiastowe podniesienie jego
poziomu o 6 m.
To mo e nast pi ju wkrótce!
Katastrofa Zachodniej Antarktydy
17
*4
6
4
6
+
9E 4
0/Q
4
6
4
6
(0Q. 9
6
4
budownictwo
HERBEWO
transport
19
*
G
G
G
6
6 <
4
D
6
+
! @
! @
A
*
G
Batalion
5
9
dopływ niekontrolowany
oczyszczalnia
cieków
bilans azotu i fosforu
na powierzchni pola !!!!
Erozja, spływ powierzchniowy
drena
infiltracja
dopływ kontrolowany
Ładunki azotu i fosforu
ze ródeł komunalnych
Ładunki azotu i fosforu
ze ródeł rolniczych
;
6
4
6
69
,4
6
F
G
6
,
6<
6 <
O
=
6
4
6
9E
+
6
Produkcja
materiału
Tranzyt materiału
Koryta rozgał zione
i pocz tek meandrów
Odkładanie materiału
Wykształecenie
meandrów
oraz delta uj ciowa
=
4
4
BC
B
R
C
B
.
B
C
C
BC

Podobne dokumenty