szczegółowy regulamin konkursu „xxxii jesień poetycka”

Transkrypt

szczegółowy regulamin konkursu „xxxii jesień poetycka”
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU „XXXII JESIEŃ POETYCKA”
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie.
2. Tematyka konkursu jest dowolna.
3. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej, doskonalenie, popularyzacja
twórczości amatorskiej oraz stworzenie możliwości kontaktów i wspólnej dyskusji autorów
nadesłanych prac.
4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego nigdzie nie prezentowanego
utworu w dwóch egzemplarzach maszynopisu lub w formie pliku tekstowego.
6. Każda praca powinna zostać właściwie opisana:
a) utwór należy opatrzyć godłem (nie graficznym),
b) to samo godło powinno być umieszczone na kopercie zawierającej kartkę z imieniem,
nazwiskiem, adresem, wiekiem i numerem telefonu autora,
c) w przypadku korespondencji elektronicznej dane te powinny być umieszczone w
załączniku.
7. Przesłanie więcej niż jednego wiersza przez tego samego autora podpisującego wiersze
różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
8. Rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez
Organizatora.
9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
W możliwie najkrótszym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o
rozstrzygnięciu Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone także na stronie internetowej:
www.mok.slawkow.pl
10. Prace prosimy nadsyłać do 10 września 2016 roku na adres:
Miejski Ośrodek Kultury ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków lub [email protected]
Decyduje data wpływu.
11. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się
15 października 2016 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej MOK, ul. Młyńska 14.
12. Organizator przewiduje przyznanie nagród w wysokości: I miejsce – 500zł, II miejsce –
300zł, III miejsce – 150zł
13. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagrody przechodzą na własność
organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania utworów bez honorariów autorskich.
15. Uwagi końcowe:
15.1 Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych autora przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych) oraz nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do
publikacji w wydawnictwach pokonkursowych i informacyjnych oraz na stronach www
należących do Organizatora (zgodnie z art. 50 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych).
15.2 Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający prace oświadcza,
iż praca nie narusza praw osób trzecich, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej,
odpowiedzialnym za naruszenie jest wyłącznie zgłaszający pracę na Konkurs.
15.3 W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem ewentualne spory rozstrzyga
Organizator Konkursu.

Podobne dokumenty