Spis treĘci - Wydawnictwo Szkolne PWN

Komentarze

Transkrypt

Spis treĘci - Wydawnictwo Szkolne PWN
USW–V_SPIS_prod-2012:USWV_SPIS_prod 12/7/15 9:07 AM Page 5
Spis treÊci
Schule
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Meine Schulsachen 8
Thomas geht in die Schule 9
Stundenplan 12
Die Wochentage 14
Für Intelligenzbestien 15
Für feine Ohren 16
Für Leseratten 16
Schnellsprechverse 17
Post für dich 17
Tematy:
szkoła, przybory szkolne,
przedmioty szkolne, dni tygodnia.
Zagadnienia gramatyczne:
zaimek dzierżawczy
w mianownikui bierniku;
szyk wyrazów w zdaniu.
Essen und Trinken
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Heute im Angebot 18
Beim Frühstück 19
In der Schulmensa 21
Hunger und Durst 24
Für Intelligenzbestien 25
Für feine Ohren 26
Für Leseratten 26
Schnellsprechverse 27
Post für dich 27
Tematy:
artykuły spożywcze, ceny, zakupy,
jednostki miary i wagi.
Zagadnienia gramatyczne:
stopniowanie przymiotnika;
koniugacja czasownika essen
w liczbie pojedynczej i mnogiej;
czasownik mögen.
Freizeit
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
In der Freizeit 28
Hobbys in unserer Klasse 30
Markus kann alles 32
Was Tiere können? 34
Für Intelligenzbestien 35
Für feine Ohren 35
Für Leseratten 36
Schnellsprechverse 37
Post für dich 37
Tematy:
hobby, zainteresowania,
spędzanie wolnego czasu.
Zagadnienia gramatyczne:
czasownik zwrotny sich interessieren;
czasownik modalny können;
rzeczowniki odczasownikowe.
USW–V_SPIS_prod-2012:USWV_SPIS_prod 12/7/15 9:07 AM Page 6
Mein Tag
4
A Wie wiel Uhr ist es?
Wie spät ist es? 38
B Ein Telefongespräch 39
C Ein Tag bei Familie Möller 42
D Am Morgen 44
E Für Intelligenzbestien 45
F Für feine Ohren 45
G Für Leseratten 46
H Schnellsprechverse 46
I Post für dich 47
Tematy:
czas zegarowy, rozkład dnia,
pory dnia.
Zagadnienia gramatyczne:
czasowniki nieregularne lesen,
sich treffen, sprechen, sehen;
czasowniki rozdzielnie złożone.
Rund um das Jahr
5
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Das Wetter 48
Morgen für Morgen 50
Körperteile 53
Mein Körper spricht 54
Für Intelligenzbestien 55
Für feine Ohren 56
Für Leseratten 56
Schnellsprechverse 57
Post für dich 57
Tematy:
kraje europejskie, pogoda,
pory roku, części ciała,
choroba.
Zagadnienia gramatyczne:
tryb rozkazujący;
zaimek nieosobowy es;
czasownik modalny müssen.
Tag für Tag
6
A Der Alltag in Deutschland
und in Polen 58
B Beeilt euch! 60
C Ein Pechtag 63
D Ich habe keine Zeit 64
E Für Intelligenzbestien 65
F Für feine Ohren 65
G Für Leseratten 66
H Schnellsprechverse 67
I Post für dich 67
Feste und Feiertage
7
A
B
C
D
E
Martinstag 68
Adventskalender 69
Weihnachtskarten und -grüße 70
Weihnachtsgebäck – ein Rezept 70
Ostern 71
Tematy:
typowe czynności dnia
codziennego, pozwolenia i zakazy.
Zagadnienia gramatyczne:
czas przeszły Imperfekt
czasowników haben i sein;
czasownik modalny dürfen.
USW–V_SPIS_prod-2012:USWV_SPIS_prod 12/7/15 9:07 AM Page 7
8
Theaterstück
Wir suchen Matrosen 72
Opis gier i zabaw 80
Słowniczek alfabetyczny 82
Objaśnienia piktogramów występujących w podręczniku
A
B
C
Prezentacja materiału
Uwaga!
Nowe umiej´tnoÊci j´zykowe
Kim-Spiel
Gra lub zabawa
Zadanie j´zykowe
Tekst i zadanie na rozumienie
tekstu czytanego
Tekst i zadanie na rozumienie
tekstu s∏uchanego