Wesołych, szczęśliwych Wesołych, szczęśliwych Świąt

Transkrypt

Wesołych, szczęśliwych Wesołych, szczęśliwych Świąt
ISSN 1734-1132
Bezpłatny
Marzec 2012
Wesołych, szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją
i wiosennym, radosnym nastrojem
życzą
Wójt
Gminy Wodzierady
Bożena Płonek
Przedszkole Samorządowe w Kwiatkowicach
„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno,
ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!”
Przewodniczący
Rady Gminy Wodzierady
Adam Szymański
Szacowanie strat w uprawach
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wodzierady
szkód w uprawach rolnych w związku z ujemnymi skutkami
przezimowania roślin informuję, iż zgłoszenia strat w uprawach
polowych można dokonywać na drukach zgłoszeń dostępnych u
sołtysów w poszczególnych sołectwach, oraz w Urzędzie Gminy w
Wodzieradach, pokój nr 5 jak i na stronie www.wodzierady.pl
Wypełnione zgłoszenia strat będą weryfikowane na spotkaniach w
poszczególnych sołectwach, zgodnie z załączonym harmonogramem.
Pierwszy Dzień Wiosny obchodzony jest co roku 21 marca. Od
wieków dzień ten uznawany jest za magiczny, przypisuje się mu
niezwykle właściwości. Towarzysząca mu równonoc – dzień trwa
dokładnie tyle samo, co noc – jest symbolem końca. Końca mroźnej,
okrutnej zimy, która ustępuje właśnie miejsca budzącej świat do
życia wiośnie. Jednym z najbardziej charakterystycznych obrzędów
powitania wiosny jest topienie Marzanny – czyli zimy pod postacią
kobiety ubranej w stare łachmany.
W ten właśnie pierwszy dzień wiosny – 21 marca –
przedszkolaki doszły do wniosku, że ZIMA POWINNA ODEJŚĆ i
pożegnały ją z nieukrywaną radością. Maluchy już dzień wcześniej
przygotowały kukłę, która ma symbolizować zimę. Z okrzykami „
Zimę żegnamy, wiosnę witamy” dzieci przeszły przez Kwiatkowice z
Marzanną na czele. Korowód dotarł nad pobliską rzekę „Pisię”, w
której to wylądowała paląca się kukła. Słychać było okrzyki dzieci:
„Precz zimo zła!”. Przedszkolaki pomachały jeszcze zimie na
pożegnanie i z uśmiechami na twarzach wracały do przedszkola. W
drodze powrotnej na czele korowodu widać było zieloną i kolorową
Panią Wiosnę, a dzieci wypatrywały jej oznak w przyrodzie
pierwszych. Pogoda tego dnia była typowo wiosenna – ciepła i
słoneczna. Mamy nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz cieplej,
bo Wiosna już na dobre do nas zawitała.
Opracowała: Beata Filas
Informacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Gmina Wodzierady złożyła wniosek do Lokalnej Grupy
Działania „ Dolina rzeki Grabi” o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 z PROW na lata 2007 – 2013 na realizację
operacji – Organizacja święta ludowego „ Dożynki” w
Kwiatkowice Kolonia oraz zakup strojów ludowych dla zespołu
śpiewaczego „ Kwiaty polne”. Wartość projektu wynosi
23 656,00 zł.
W miesiącu lutym 2012 roku Gmina Wodzierady złożyła
wniosek o
przyznanie
dotacji
ze
środków
budżetu
Województwa Łódzkiego na realizację zadania p.n. „ Remont
drogi dojazdowej w miejscowości Przyrownica” na odcinku
0,980km. Szacunkowa wartość wynosi 222 563,07zł brutto
( wraz z nadzorem ). Kwota wnioskowanej dotacji:
100 000,00zł.
Na podstawie złożonego wniosku o płatność z realizacji
operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013” Gmina Wodzierady otrzymała dotację w
wysokości 391 125,- zł na zrealizowane zadanie p.n.
„ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Wodzierady”.
Na podstawie przesłanych zaproszeń do złożenia ofert została
podpisana umowa na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa
sieci wodociągowej PCV 110mm
długości 280mb. w
miejscowości Włodzimierz” . Wykonawcą zadania jest firma
WODNER II Kazimierz Żurawski za kwotę 16 949,06zł brutto.
Termin realizacji: do dnia 30 marca 2012 roku.
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy Szkoły Podstawowej w
Kwiatkowicach. Projekt opracowuje firma ABK – PROJEKT za
kwotę 47 970,00zł brutto. Termin realizacji: do 30 listopada
2012 roku. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 30
ofert.
W dniu 14 marca 2012 roku została podpisana umowa na
budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości
Marianów. Wyboru dokonano w oparciu o przeprowadzone
postępowanie
przetargowe
w
trybie
przetargu
nieograniczonego. Na przedmiotowe zadanie wpłynęło
20
ofert. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez
PANPRO SPORT za łączną kwotę 130 540,96zł brutto. Termin
realizacji: do 31 maja 2012 roku. Powyższe zadanie jest
dofinansowane z PROW na lata 2007 – 2913 „ Odnowa i
Rozwój Wsi” .
Opracował: Florian Podębski
Uchwałą Rady Gminy Wodzierady nr. XII/118/2012 z dnia
18 stycznia 2012r. został powołany Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A,
który swoją działalność rozpoczął 01.03.2012 r.
Do zakresu działania GOKiS należy:
1. upowszechnianie i promocja kultury, sportu, turystyki i
rekreacji, organizacja imprez oraz świadczenie usług w tym
zakresie,
2. administrowanie gminnymi obiektami i urządzeniami
kultury, sportu, turystyki i rekreacji:
a) budynek siłowni sportowej – Kwiatkowice Kolonia
4A,
b) boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą –
Kwiatkowice Kolonia.
Wójt Gminy Wodzierady powołał na stanowisko Dyrektora
Pana Frank Romana, który jednocześnie pełni funkcję instruktora
piłki nożnej oraz prowadzi zajęcia na siłowni sportowej. Zgodnie ze
Statutem GOKiS Dyrektor powołał Społeczną Radę ProgramowoOrganizacyjną w skład której weszły następujące osoby:
1. Władysław Tomczyk – Orkiestra Dęta przy OSP
Kwiatkowice,
2. Adam Baczyński – OSP Kwiatkowice,
3. Florian Podębski – Zarząd Oddziału Gminnego OSP,
4. Jadwiga Szymańska – Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Polne”,
5. Joanna Walczak – Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
6. Marzena Łubińska-Wojciechowska – Zespół Szkół w
Kwiatkowicach,
7. Iwona Nowak – Klub Kobiet Kwiatkowianki,
8. Adam Szymański – LKS Kwiatkowice.
Plan działania GOKiS do końca 2012 roku:
•
turniej piłki nożnej dla dzieci,
•
organizacja Dnia Sportu dla dzieci i młodzieży,
•
Dzień Dziecka – festyn w parku,
•
„Sobótki” z ogniskiem i zabawą w parku,
•
uczestnictwo w organizacji corocznego festynu
sportowo-rekreacyjnego w Kwiatkowicach,
•
współ-organizacja Dożynek Powiatowych,
•
i inne.
Ponadto w planach są konkursy z nagrodami min.:
•
fotograficzny – promujący najpiękniejsze zakątki
Gminy Wodzierady,
•
„Mój ogród” – aranżacje ogrodowe, rośliny,
skalniaki itp.
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31
lipca 2012 r.
GOKiS złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki
Grabia” o dotację w wysokości 32 tyś. zł. na dofinansowanie
mundurów, instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry
Dętej z Kwiatkowic. Realizacja projektu do końca października 2012
roku. Dofinansowanie Zespołu Śpiewaczego „Kwiaty Polne”
realizowane będzie z projektu złożonego przez Urząd Gminy
wspólnie z dofinansowaniem Dożynek Powiatowych.
Zapraszam wszystkich chętnych do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Zachęcam do bezpłatnego korzystania z siłowni
sportowej od poniedziałku do piątku w godz. 1800 – 2200
rekreacyjnego biegania, chodzenia z kijkami – Nordic Walking, gry w
szachy oraz innych form aktywności ruchowych.
Dyrektor GOKiS
Frank Roman
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi
w terminie:
Spotkanie z poezją
KOMUNIKAT
Wójt Gminy Wodzierady informuje, iż 20 grudnia 2011 r.
Rada Ministrów określiła nową stawkę zwrotu podatku akcyzowego
na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w
wysokości 0,95 zł od1 litra oleju.
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie .:
- 1 - 31 października 2012 r. gotówką w kasie urzędu Gminy, albo
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Limit ilości oleju napędowego na1 ha użytków rolnych wynosi –86
litrów.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70zł (86 lx 0,95 zł).
Wnioski dostępne będą od dnia 01.02.2012 r. w pok. nr.
1. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu : 43 677 33 22
w. 36.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w
Kwiatkowicach w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji.
zorganizowała spotkanie z poezją pani Jolanty Kaczmarek w
świetlicy Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach, które odbyło się w
dniu 22 marca 2012 r.
Pani Jolanta mieszka i pracuje w Kwiatkowicach. Wiersze
pisze od trzech lat. Posiada ich ponad 200 o różnorodnej tematyce.
Dotychczas żadnych nie opublikowała, pisze do szuflady, niekiedy
dzieli się nimi ze swoimi bliskimi.
str. 2
Podczas wieczorku
poetka opowiadała o początkach swojej
twórczości,
o
inspiracjach
twórczych
oraz
prezentowała
swój dorobek przenosząc przybyłych gości w niezwykły świat poezji.
Tło dla wierszy stanowiła muzyka łagodnie płynąca z magnetofonu,
która jeszcze bardziej podkreśliła refleksyjny nastrój wieczoru.
Spotkanie
zorganizowała
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w
Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach w ramach obchodów
Światowego Dnia Poezji.
Spotkanie pokazało, że wśród nas są ludzie, którzy posiadają
różnorodne zamiłowania, niezwykłe talenty i których warto poznać.
W związku z tym, biblioteka planuje organizowanie cyklicznych
spotkań z lokalnymi twórcami pt.: "Kawiarenka twórczości".
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby podzielić się z innymi swoją
pasją, prosimy o kontakt z biblioteką, tel. 43 677 30 42,
e-mail: [email protected]
Poniżej prezentujemy jeden z utworów:
Jolanta Kaczmarek
Taniec motyli
Słońce, pełnia lata,
Pąki kwiatów pękają
Swoją bajeczną barwą
Motyle przyciągają.
Ku wyżynom lecą
Tańcem upojeni
To znów lot zniżają
By dosięgnąć ziemi.
Paź królowej nad partnerką
Nisko czółka chyli
Zaraz zaczną cudny taniec
Walc – taniec motyli
Lecz nie osiadają
To ułamek chwili
Gdyż wciąż się ruszają
Skrzydełka motyli
Gdzieś z oddali już cicho
Świerszcz polny przygrywa
Paź piękną partnerkę
Do walca porywa
Tylko na chwileczkę
Na kwiatach siadają
Tam poranną rosę
Z kielichów spijają
Delikatnie ją barwnym
Skrzydełkiem oplata
Ona wokół niego
Jak mgła lekka lata.
I znów się unoszą
Do promieni słońca
Tak jakby ten taniec
Nigdy nie miał końca.
I jedwabnym wachlarzem
Swoim go owija
On jej piruety
W powietrzu wywija.
Ich walcem urzeczona
Otwieram szerzej oczy
I nie wiem, czy to jawa,
Czy sen mój jednej nocy.
Tęczowe skrzydełka
Ku sobie zwracają
Jak dwoje kochanków
Lekko sie muskają
Lecz gdy słońce za horyzont
Głowę swoją chyli
Cichnie świerszcza muzyka
Kończy się walc motyli.
Wieści z OSP
•
•
•
•
•
•
•
Od miesiąca stycznia do końca lutego 2012 roku w
jednostkach
OSP
odbyły
się
walne
zebrania
sprawozdawcze, których celem było podsumowanie rocznej
działalności za 2011 rok.
W dniu 6 stycznia 2012 roku w OSP Chorzeszów odbyło się
uroczyste spotkanie opłatkowe strażaków z jednostek OSP
i zaproszonych gości.
W ramach nawiązanej współpracy z Nadleśnictwem
Poddębice
jednostka
OSP
Kwiatkowice
otrzymała
wyposażenie w postaci sprzętu specjalistycznego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Zespołu Szkół w
Kwiatkowicach przesłały prace plastyczne na Konkurs
Plastyczny Pt. „ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak
nas widzą tak nas malują” do Komendy Powiatowej PSP w
Łasku.
OSP w Przyrownicy realizuje projekt pn. „ Remont świetlicy
wiejskiej przy OSP Przyrownica” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.
Wartość projektu: ok. 34 tyś. zł. Termin zakończenia:
sierpień 2012r.
OSP
Kwiatkowice
podpisało
umowę
z
Urzędem
Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie realizacji
operacji w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa
wraz z przebudową strażnicy OSP Kwiatkowice na cele
kultury”. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 939 tyś.
zł.
OSP w Chorzeszowie złożyła wniosek do Lokalnej Grupy
Działania „ Dolina rzeki Grabi” o przyznanie pomocy z
PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji „Remont
i
modernizacja
świetlicy
wiejskiej
przy
OSP
w
Chorzeszowie. Wartość projektu wynosi ok. 34 tyś.zł.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Wodzieradach
Florian Podębski
Spotkanie z sołtysami
W dniu 2 lutego 2012 r. w Sali USC Urzędu Gminy w
Wodzieradach odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy
Wodzierady. W trakcie spotkania omawiane były inwestycje na rok
2012 r. oraz poruszane były problemy poszczególnych sołectw.
Wójt Gminy – Pani Bożena Płonek i Przewodniczący Rady
Gminy – Pan Adam Szymański złożyli podziękowania i kwiaty za 11
lat pracy dla dobra sołectwa Wodzierady Panu Piotrowi Choińskiemu,
który z dniem 15 grudnia 2011 r. zrezygnował z funkcji sołtysa.
Obecnie sołtysem sołectwa Wodzierady jest Pan Andrzej Podębski.
W spotkaniu udział brali również przedstawiciele banku
BGŻ – Oddział w Konstantynowie Łódzkim, którzy zaprosili sołtysów
oraz rolników z terenu Gminy na spotkanie, które odbędzie się w
dniu 15 lutego br. w Sali OSP w Wodzieradach. Na spotkaniu
omawiane będą nowoczesne możliwości obsługi finansowej
gospodarstw rolnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wodzieradach
Informuje, iż od stycznia 2012 roku realizuje zadania w postaci
świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki
szkolne) przewidziane ustawą z dnia 7 września 1997 roku o
systemie oświaty.
Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają:
Ewa Podębska
i
Beata Grzegorzewska, tel. (43) 677-36-99
Tekst: Jolanta Grabowska
str. 3
Bal z okazji 40 - lecia Ludowego Klubu
Sportowego w Kwiatkowicach
PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
REALIZOWANE ZADANIA
W ramach programu prac społecznie użytecznych realizowane są
następujące zadania:
•
•
•
•
rekrutacja i kierowanie
społecznie użytecznych,
naliczanie i wypłata
wykonywania PSU,
osób
do
należnych
wykonywania
prac
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i
sportowych:
- Pani Bożena Płonek – Wójt Gminy Wodzierady
świadczeń
z
tytułu
współpraca z instytucjami i organizacjami z terenu gminy
do których kierowane są osoby wykonujące PSU,
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
ZASADY ORGANIZACJI PSU
Do wykonywania PSU uprawnia spełnienie jednego z poniższych
warunków:
1.Posiadanie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku
zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku (PUP) oraz
korzystanie ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(GOPS) w Wodzieradach zgodnie z przepisami ustawy o pomocy
społecznej
(świadczenia
pieniężne
i/lub
niepieniężne).
2.status dłużnika alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2009 Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymują
świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę
wynoszącej 7,30 zł za godzinę.
Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych nie będzie odprowadzana składka na ubezpieczenia
społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.
Świadczenie wypłacane będzie przez GOPS w okresach
miesięcznych – z dołu.
Od świadczenia nie będzie odprowadzana zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych.
Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy
społecznie
użytecznej,
co
dotyczy
również
nieobecności
udokumentowanej - wypłata świadczenia następuje jedynie za
godziny
faktycznie
przepracowane.
UBEZPIECZENIE I BADANIA LEKARSKIE
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta
ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby
bezrobotnej).
Wykonywanie prac społecznie użytecznych może maksymalnie
trwać 10 godzin na tydzień – zatem rozporządzenie nie przewiduje
poddawania osób kierowanych do prac społecznie użytecznych
badaniom lekarskim na zasadach dotyczących pracowników w celu
ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac.
WYMIAR "CZASU PRACY"
Wymiar „czasu pracy” osób bezrobotnych wykonujących prace
społecznie użyteczne wynosi 40 godzin w miesiącu w podziale na
10 godzin w tygodniu. Harmonogram wykonywania prac uzgadniany
jest
indywidualnie
z
poszczególnymi
pracodawcami.
MIEJSCE WYKONYWANYCH PRAC
Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach i
organizacjach na terenie Gminy Wodzierady w miejscu wskazanym
przez Organizatora.
LKS Kwiatkowice 11 lutego 2012r. był organizatorem balu z okazji
40-lecia istnienia. Uroczystość otworzył Prezes LKS Adam
Szymański, który przedstawił historię klubu.
- Pan Edward Potok – Prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej,
Członek Zarządu PZPN w Warszawie
- Pan Maciej Bukowiecki – Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Sieradzu
- Pan Kaziemierz Kurtasiński – Przewodniczący Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia LZS w Łodzi
Goście przekazując życzenia dla LKS wręczyli pamiątkowe patery –
Wójt Gminy Bożena Płonek w imieniu samorządu podkreśliła
znacznie sportu w życiu mieszkańców i promocji Gminy wręczając na
ręce Prezesa LKS Adama Szymańskiego pamiątkową tablicę.
Przypomniała również o awansie do IV ligi, mówiąc, że jest to duża
promocja dla Gminy.
Zasłużeni działacze i sportowcy zostali wyróżnieni odznaczeniami
sportowymi.
„Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej” otrzymali:
Złotą
– Antoni Dąbrowski
Brązową
– Jerzy Szymański
Odznaka „Zasłużeni dla ŁZPN” otrzymali:
Złota
- Dariusz Kaczmarek
- Jan Kaczmarek
- Paweł Jędrzejczak
Srebną
- Roman Frank
- Cezary Pacholczyk
- Krzysztof Szkudlarek
„Odznakę Honorową LZS: otrzymali
Złotą
- Zbigniew Kaczmarek
Srebną
- Jarosław Gabrysiak
Odznakę „Za zasługi dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi”
otrzymali:
- Bożena Płonek
- Adam Szymański
- Jacek Omieciński
- Jerzy Szymański
W imieniu Zarządu LKS Kwiatkowice Prezes Adam
Szymański i Skarbnik
Dariusz Kaczmarek podziękowali za
współpracę i pomoc finansową Wójtowi i Radzie Gminy Wodzierady,
Firmie Nasiennej „Granum” , PPHU „Alessja” oraz wszystkim, którzy
pomagają klubowi.
Po części oficjalnej rozpoczął się bal z licznymi atrakcjami.