Program szkolenia „Zarządzanie Strategiczne”. Moduł 1

Transkrypt

Program szkolenia „Zarządzanie Strategiczne”. Moduł 1
Program szkolenia „Zarządzanie Strategiczne”.
Moduł 1 – Wprowadzenie do tematyki zarządzania strategicznego
a)
b)
c)
d)
e)
Podstawowe pojęcia
Zarządzanie strategiczne a myślenie strategiczne
Model organizacji uczącej się
Pojęcie skuteczności w zarządzaniu organizacją i jej determinanty
MBO – czyli koncepcja zarządzania przez cele
Moduł 2 – Proces budowy strategii organizacji na przykładzie Strategii PGL LP
a)
b)
c)
d)
e)
Zarządzanie strategiczne a Strategia PGL LP
Kluczowe elementy: misja, wizja, wartości,
Cele strategiczne
Kluczowe projekty
Proces grupowego podejmowania decyzji – wybrane narzędzia
Moduł 3 Metody i wybrane narzędzia w zarządzaniu strategicznym
a)
b)
c)
d)
e)
Strategiczna karta wyników
Analiza SWOT/ Analiza TOWS/ inne metody
Benchmarking/Benchlearning
Ewaluacja strategii/ monitoring strategii/ aktualizacja
Model Canvas
Moduł 4 – Wdrażanie strategii w organizacji
a)
b)
c)
d)
e)
Przełożenie strategii na procesy i strukturę organizacyjną
Komunikacja w procesie wdrażania strategii w organizacji
Kaskadowanie celów
Kaskadowanie mierników
Dobre praktyki w procesie implementacji strategii – wybrane zagadnienia
Moduł 5 – Zarządzanie ryzykiem
a)
b)
c)
d)
e)
Podstawowe pojęcia
Zarządzanie zmianą a zarządzanie ryzykiem
Tworzenie indeksu i rankingu ryzyk
Karta ryzyka
Działania naprawcze i profilaktyczne

Podobne dokumenty