DFT-709 - Masterpiece .dk masterpiece.dk

Transkrypt

DFT-709 - Masterpiece .dk masterpiece.dk
DFT-709
Instrukcja obsługi
Kolorowy odbiornik TV z ekranem LCD
Spis treści
1. Ostrzeżenie................................................................................................................................................................1
2. Akcesoria.................................................................................................................................................................................3
3. Opis urządzenia.......…..............................................................................................................................…............4
4. Funkcje zdalnego sterowania...............................................................................................................................5
5. Obsługa urządzenia................................................................................................................................................7
6. Menu opcji.................................................................................................................................................................9
6.1 Obraz ..........................................................................................................................................................…........9
6.2 Opcje...................................................................................................................................................................9
6.3 Zegar.....................................................................................................................................................................11
6.4 System..............................................................................................................................................................11
6.5 Ustawienie........................................................................................................................................................14
7. Osiągnięcie czystego obrazu.......................................................................................................................16
8. Zanim będziesz żądać naprawy urządzenia..........................................................................................17
9. Dane techniczne............................................................................................................................................................18
1. Ostrzeżenie
Magazynowanie i zadbanie
Urządzenie nie narażaj na
działanie ciepła albo chłodu.
Temperatura
magazynowania jest od –20
do 60 °C, temperatura
środowiska
eksploatacyjnego jest od 0
do 40 °C.
Urządzenie to nigdy
nie użytkuj blisko
wanny kąpielowej,
umywalki, w kuchni
oraz innych wilgotnych
pomieszczeniach, na
basenie itp.
Nigdy nie użytkuj
telewizora środowisku,
gdzie występuje wilgoć,
kurz, dym oraz olej.
Chroń urządzenie
przed spadnięciem na
ziemię oraz
zderzeniami.
Nigdy nie umieszczaj
telewizora do walizki czy
innego pojemnika z
powodu narażenia na
ściany oraz inne
przedmioty.
Dbaj o to, aby urządzenia
nie przewrócić oraz nie
podrapać ostrymi
przedmiotami.
Utrzymywanie
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze najpierw odłącz wszystkie kable.
Obudowę
urządzenia, ekran
oraz przyciski
ocieraj zawsze
miękką ściereczką
i małym mnóstwem
Do czyszczenia nie
stosuj ściereczek
abrazyjnych, proszku
do czyszczenia,
alkoholu, benzyny,
rozpylaczy oraz innych
chemicznych środków
1
Instrukcja eksploatacji
1. Do zasilania telewizora stosuj tylko adaptera AC albo adaptera samochodowego (12V),
dostarczanych wraz z urządzeniem.
2. Z powodu bezpieczeństwa odłącz adapter AC od telewizora albo adapter
samochodowy zawsze, kiedy nie będziesz go użytkować.
Instrukcje użycia słuchawek
1. Przy używaniu słuchawek nie ustawiaj głośność zbyt za wysoko, z powodu możliwych
zakłóceń albo możliwego zagrożenia Twojej osoby oraz osób innych.
2. W razie używania słuchawek typu otwartego, należy stłumić dźwięk takim sposobem, aby nie
dochodziło do zaczepiania okolicy.
3. W przypadku wystąpienia szumu w uszach, należy stłumić dźwięk albo urządzenie więcej nie
używać.
4. Lekarze usznych chorób nie polecają zastosowanie słuchawek przez dłuższy czas.
!
Ostrzeżenie
1. Z powodów bezpieczeństwa nigdy nie oglądaj ani nie
włączaj telewizora podczas jazdy samochodem.
2. Jest bardzo niebezpieczne oglądać albo mieć telewizor włączony
podczas jazdy.
!
Ostrzeżenie
Na ekranie LCD może pojawić się kilka jasnych albo ciemnych
plamek. Chodzi o normalne zjawisko dotyczące ekranów z aktywną
matrycą, które nie oznacza żadnego defektu. Nigdy nie próbuj
urządzenie naprawiać samemu. W przypadku wystąpienia usterki
natychmiast wyłącz ekran i zgłoś usterkę do naszej firmy albo
swojego sprzedawcy. Ekran został wyprodukowany z
wykorzystaniem precyzyjnych części elektronicznych. Jakiekolwiek
rozebranie albo naprawa mogą spowodować uszkodzenie albo
rozbicie ekranu.
2
2. Akcesoria
Podstawka
Obustronna taśma
samoprzylepna do
podstawki
Adapter AC
Auto adapter
Pudełko z bateriami
Pilot zdalnego
sterowania
Słuchaw
3
3. Opis urządzenia
Antena
teleskopowa
TFT ekran LCD
Podniesienie
dźwięku
Wybór kanałów↓
Obniżenie
dźwięku
Wybór kanałów↑
Przełączanie
AV/TV
Menu
Odbiornik sygnału
z pilota zdalnego
sterowania
Główny wyłącznik
ON/OFF
Indykator zasilania
Konektor do anteny
zewnętrznej
Reproduktor
12V DC IN
4
Konektor do
słuchawek
VIDEO IN
AUDIO IN
4. Funkcje zdalnego sterowania
Wybór kanałów
Menu opcji
Ustawienie
głośności
Główny wyłącznik
Ukończenie gry
Wyłączenie
dźwięku
Wyświetlenie numeru
oglądanego programu
Tryb
Timer
Język
Pryciski wyboru
kanałów
Kalendarz
Przełączanie
AV/TV
Przełączanie
między kanałami
Powrót o kanał z
powrotem
Rotacja pozioma
Rotacja pionowa
Tryb wyświetlenia
!
Automatyczne
wyszukiwanie
kanałów
Ostrzeżeni
1. Podczas użytkowania pilota zdalnego sterowania należy wycelować w
2.
3.
4.
infraczerwony odbiorniki sygnału telewizora.
Pilot zdalnego sterowania należy chronić przed naciskaniem,
wstrząsami i wilgocią. Pilota nigdy nie rozbieraj.
Nigdy nie naciskaj żadnego przycisku przez dłuższy czas oraz za zbyt
szybko. Czas naciśnięcia przycisku powinien wynosić co najmniej
2 sekundy.
Przed wyborem kanałów za pomocą przycisków CH+ albo CH–
najpierw telewizor włącz poprzez główny wyłącznik.
• Przyciski kanałów (przyciski oznaczone numerami (0–9) i-/- - ): Na pilocie zdalnego sterowania jest
całkowicie 255 kanałów oznaczonych 0~254, które można wybierać poprzez 11 przycisków znaczeniowych
0–9 a -/--. O ile żądany kanał jest jednocyfrowy, naciśnij przycisk z odpowiednim numerem. Jeżeli kanał jest
dwucyfrowy, naciśnij najpierw -/--, do wyświetlenia symbolu -/-- na ekranie i dopiero potem naciśnij przyciski
z odpowiednimi numerami.
5
• CH/
•
(Wybór kanałów):
Naciśnięciem CH
numer wybranego kanału TV powiększy się.
Naciśnięciem CH
numer wybranego kanału zostanie obniżony.
VOL –/+ (Ustawienie głośności)
Naciśnięciem VOL– poziom głośności dźwięku zostanie obniżony.
Naciśnięciem VOL+ poziom głośności dźwięku zostanie podwyższony.
•
MODE (Tryb):
Naciśnięciem tego przycisku użytkownik może skorzystać z pięciu trybów wyświetlenia: Standard (standardowe), Soft
(bezkontrastowe), Vivid (ostre), Light (jasne) oraz Personal (ustawienie własne).
•
POWER (Główny wyłącznik):
Naciśnięciem tego przycisku włączysz telewizor i następnym naciśnięciem go wyłączysz. Jeżeli przycisk ten
naciśniesz w trybie gier, grę ukończysz.
•
MENU (Przycisk wyświetlenia menu):
Naciśnięciem tego przycisku zostanie wyświetlonych pięć podmenu: PICTURE (obraz), OPTION (wybieralne), CLOCK
(zegar), SYSTEM (system), PRESET (Ustawienie).
•
MUTE (Wyłączenie dźwięku):
Naciśnięciem tego przycisku dojdzie do wyłączenia dźwięku, jego ponownym naciśnięciem albo naciśnięciem
przycisków
VOL+/VOL– dźwięk zostanie odnowiony.
•
CALL (Wołanie):
Naciśnięciem tego przycisku wyświetlisz numer akurat oglądanego programu.
•
TIMER (Timer):
Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia (Sleep off), stosuje się do interwałów w zakresie 20 minut.
•
LANG (język):
Naciśnięciem tego przycisku można wybrać język z menu: English (angielski), Chinese (chiński), Russian (rosyjski),
Italian (włoski), Spanish (hiszpański), Portuguese (portugalski), German (niemiecki) oraz Arabic (arabski).
•
CALE (Kalendarz):
Za pomocą takiego przycisku wyświetli się Year (rok), Month (miesiąc), Day (dzień) oraz Week (tydzień). Naciśnięciem
CH– albo CH+ ustawisz Year (rok), naciśnięciem VOL– albo VOL+ ustawisz Month (miesiąc).
•
VIDEO (AV/TV przełączanie):
Naciśnięciem tego przycisku przełączysz pomiędzy trybami AV (audio-video) i wyświetleniem TV.
•
AUTO:
Naciśnięciem tego przycisku oraz jego trzymaniem po czas 5 sekund uruchomi się tryb auto Search
(automatyczne wyszukiwanie kanałów).
•
(Powrót):
Naciśnięciem tego przycisku wrócisz do kanału poprzedniego oraz następnym naciśnięciem wrócisz do kanału
aktualnego.
:Naciśnięciem tego przycisku przewrócisz obraz poziomo, poprzez powtórne naciśnięcie obraz wrócisz do
jego pierwotnej pozycji.
: Naciśnięciem tego przycisku obraz przewrócisz pionowo, poprzez powtórne naciśnięcie obraz wrócisz do jego
pierwotnej pozycji.
•
6
: Tryb Picture (obraz): Możesz wybrać z trzech trybów wyświetlenia w trybie powiększenie
(zoom) w relacji 0,16 : 9; 1,4 : 3 a 3,16 : 9-1.
5. Obsługa urządzenia
Połączenie części pojedynczych
5.1 Instalacja podstawki:
Część hardwarową znajdującą się na podstawce nasuń
do żłobka na tylnej stronie pokrywy telewizora, nasuń
podstawkę w kierunku do góry oraz poprzez obracanie
guzikiem mocującym przymocuj telewizor do podstawki.
część hardwarowa
5.2 Przyłączenie do zasilania
Włącz wtyczkę przemiennego zasilania (AC) do
konektora
adaptera AC, oznaczonego DC 12V.
5.3 Przyłączenie anteny zewnętrznej
Podłącz jeden koniec kabla anteny zewnętrznej do
konektora anteny na odbiorniku TV i drugi koniec
podłącz do wtyczki anteny zewnętrznej.
!
Ostrzeżenie
O ile do odbierania obrazu używasz antenę teleskopową, odłącz
linię anteny zewnętrznej.
7
5.4 Podłączenie słuchawek
Włóż wtyczkę słuchawek do konektora
przeznaczonego do słuchawek na
odbiorniku TV.
! Ostrzeżeni
O ile są do telewizora podłączone słuchawki, dźwięk wychodzi
tylko z nich i reproduktor telewizora żadnego dźwięku nie wydaje.
5.5 Podłączenie wejścia AV
Przyłącz zewnętrzny kabel video do żółtego konektora
video oraz linię audio do czerwonego konektora audio.
Uruchomienie odbiornika TV
1. Przyłącz zasilanie i włącz główny wyłącznik.
2. Rozłóż antenę teleskopową.
3. Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz żądany
kanał.
4. Ustaw poziom głośności dźwięku sygnału TV.
Podniesienie
głośności
Obniżenie
głośności
Przełączanie AV/TV
8
Zmiana w kolejności 1, 2, 3
Zmiana w kolejności 3, 2, 1
Menu
6. Używanie Menu
Naciśnięciem MENU wyświetlisz następne opcje:
PICTURE (obraz)
OPTION (funkcje wybieralne)
SYSTEM (system)
PRESET (ustawienie)
CLOCK (zegar)
6.1 Picture (Obraz)
Na ekranie wyświetlą się opcje Contrast (kontrast), Bright (jasność), Color (kolor),
Sharp (ostrość) oraz TINT (zabarwienie), jak widać na rysunku niżej:
Picture
Contrast
Bright
Color
Sharp
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
80
80
60
50
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem CH+ albo CH- wybierz wiersz Contrast (Kontrast). Naciśnięciem VOL + albo VOL –
ustawisz poziom analogowy kontrastu. Naciśnięciem CH+ albo CH– zaś wybierzesz wierszy
Bright (jasność), Color (kolor) oraz Sharp (ostrość), jak również możesz ustawić poziom tych
wierszy.
Notatka: Wiersz TINT (zabarwienie) w menu Picture (Obraz) wyświetli się tylko w systemie
6.2 Funkcje wybieralne
Na ekranie wyświetlą się wiersze Language (język), Calendar (kalendarz) oraz Game (gry),
zobacz rysunek niżej:
• Naciśnięciem CH–/CH+ wybierz wiersz Language (język):
Option
Language
Calendar
Game
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
English
Adjust
VOL+/VOL–: Adjust (Ustawienie)
9
Naciśnięciem VOL–/VOL+ wybierz z menu English (angielski), Russian (rosyjski), Chinese
(chiński), Italian (włoski), Spanish (hiszpański), Potuguese (portugalski), German (niemiecki) oraz
Arabic (arabski).
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Calendar (kalendarz):
Option
Language
Calendar
Game
Select
CH
/CH
English
Adjust
Select (Wybór)
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL–/VOL+ ustaw kalendarz, następnie naciśnięciem CH+/CH– ustaw rok i poprzez
naciśniecie VOL–/ VOL+ ustaw miesiąc.
• Naciśnięciem CH+/CH– wybierz wiersz Game (gra):
Option
Language
Calendar
Game
Select
CH
/CH
English
Adjust
Select (Wybór)
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL+/VOL– wybierz wiersz Game, naciśnięciem VOL- poruszaj się w lewo,
naciśnięciem VOL+ w pravo, naciśnięciem CH– poruszasz się szybko w dół oraz CH+ obróci grę
o 360°, naciśnięciem POWER grę wyłączysz i powrócisz do trybu obrazu albo wideo.
!
Ostrzeżenie
Podczas grania gier w warunkach sygnału słabego czy zerowego
wskaźnik kolumnowy (game bar) umiarkowanie skręci się. Przed
następną grą polecamy przełączyć do trybu video.
10
6.3 Clock (zegar)
Na ekranie wyświetlą się opcje Time (czas), ON Time (funkcja czasu włączona) , OFF Time
(funkcja czasu wyłączona), Attention, CH– Time, oraz Position (pozycja):
• Naciśnięciem VOL–/VOL+ wybierz clock (zegar), następnie naciśnięciem CH–/CH+ wybierz
ON Time.
Clock
T ime
ON Time
OF F
Time
Attention
CH-Time
Select
--:-- -: - -- :- - -: -Adjust
VOL– ustawienie zegara; VOL+ ustawienie minut; CH–/CH+ wybór wiersza do ustawienia.
Naciśnięciem VOL–/VOL+ uruchomisz funkcję ON Time, naciśnięciem CH–/CH+ wybierzesz
funkcję CH– Time. Po ustawieniu ponownie naciśnij CH–/CH+ i wybierz Position (pozycja), oraz
naciśnięciem VOL–/VOL+ ustaw numer żądanego programu. Obecnie możesz żądany program
ustawić.
Notatka: Ustawienie innych wierszy jest takie samo jak ustawienie wiersza On Time, a
ustawienie On Time jest dla wszystkich wierszy maksymalnie 24 godzin.
6.4 System (system)
Na ekranie wyświetlą się opcje Color System (system kolorowy), Sound System (system
dźwięku), Blue Back (niebieskie tło), Horizontal (rotacja pozioma), Vertical (rotacja
pionowa), oraz Picture Mode (Tryb obrazu):
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz Color system (system kolorowy):
11
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Po naciśnięciu VOL– albo VOL+ ekran następnie przełączy się do AUTO, PAL, N3.58, N4.43 oraz
SECAM. Przy wyborze systemu należy być ostrożny. Niewłaściwie ustawiony system może
spowodować brak kolorów albo kolor nie jakościowy. Polecamy ustawić wiersz AUTO.
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Sound system (system dźwięku):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Po naciśnięciu VOL+ wyświetli się system dźwięku w kolejności 5.5M, 6.0M oraz 6.5M.
Notatka:
1. Notatka do systemu dźwięku: 5.5M znaczy B/G, 6.0M znaczy I, i 6.5M jest D/K, system dźwięku
należy ustawić na miejscu.
2. W przypadku, że telewizor ma obraz, ale nie ma żadnego dźwięku, albo dźwięk jest naruszany,
skontroluj najpierw ustawienie systemu dźwięku.
12
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Blue back (tło niebieskie):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL–/VOL+ włączysz i wyłączysz uruchomienie funkcji Blue Back (tło
niebieskie) w przypadku braku sygnału.
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Horizontal (rotacja poziomo)
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
VOL+/VOL– : Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL–/VOL+ zrealizujesz rotację poziomą obrazu, następnym naciśnięciem obraz
powróci do pierwotnej pozycji.
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Vertical:
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL–: Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL–/VOL+ włączysz rotację pionową obrazu, następnym naciśnięciem
obraz wróci z powrotem do pierwotnej pozycji.
13
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Zoom (powiększenie):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Ve rtical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
AUT O
6.5M
ON H
0
Adjust
VOL+/VOL–: Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL–/VOL+ wybierzesz tryb wyświetlenia: tryb 0,16 : 9, tryb 1,4 : 3, oraz tryb
powiększenia obrazu 3.16 : 9-1.
6.5 Preset (Ustawienie)
Na ekranie wyświetlą się opcje Position (pozycja), Remember (zapamiętać), Band (strefa), Swap
(przesunięcie), Fine (dostrojenie), Search (wyszukiwanie), oraz Auto Search (wyszukiwanie
automatyczne):
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Remember (zapamiętać):
Preset
Position
Remember
Band
Swap
Fine
Search
Auto Search
Select
CH
/CH
Select (Wybierz)
1
ON
V- L
1
Adjust
VOL+/VOL–: Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL– albo VOL+ wybierz ON w wierszu Remember (zapamiętać); następnie po
zmianie programu wyświetli się numer tego kanału. O ile będzie ustawiony OFF, numer kanału nie
wyświetli się.
14
• Naciśnięciem CH– albo CH+ wybierz wiersz Auto Search:
Preset
Position
Remember
Band
Swap
Fine
Search
A uto Search
Select
CH
/CH
Select (Wybór)
1
ON
V- L
1
Adjust
VOL+/VOL–: Adjust (Ustawienie)
Naciśnięciem VOL– albo VOL+ uruchomisz funkcję Auto Search do automatycznego
wyszukiwania kanałów i po ukończeniu funkcji Auto Search wykonasz ułożenie do pamięci.
Wyszukiwanie kanałów przebiega w kolejności V-L → V-H → UHF, i po ukończeniu powraca się
do programu 0 (Program No. 0).
Notatka:
(1) Funkcja Auto Search zaczyna od programu 0.
(2) W czasie odbioru sygnału podczas automatycznego wyszukiwania (Auto Search) powinien
wskaźnik kolumnowy programu zabarwić się z koloru czerwonego na zielony, cóż oznacza
optymalną pozycję do ułożenia sygnału do pamięci. O ile kanał ma słaby sygnał, system
ułożenia do pamięci oceni fakt ten automatycznie jako „brak“ sygnału.
15
7. Osiągnięcie czystego obrazu
Ustaw długość, kąt i kierunek anteny teleskopowej w taki sposób, aby osiągnięty obraz
był optymalny. Po skorzystaniu antenę na nowo ściągnij z powrotem.
!
Ostrzeżenie
W przypadku, gdy intensywność sygnału jest za słaba, obraz nie
będzie jakościowy bez względu na ustawienie anteny. Obraz
będzie naruszany oraz dźwięk nie będzie jakościowy, jednakże to
nie oznacza powstanie usterki w telewizorze. O ile nie uda Ci się
poprzez antenę teleskopową uzyskać obraz jakościowy, zastosuj
antenę zewnętrzną albo antenę wspólną, (CATV).
16
8. Zanim będziesz żądać naprawy urządzenia
Przykłady podane niżej nie muszą koniecznie oznaczać powstanie usterki w odbiorniku TV.
Zanim będziesz żądał naprawy urządzenia, skontroluj następujące:
Zjawisko
Możliwe przyczyny
Brak obrazu oraz dźwięku
Nieprawidłowe przyłączenie adaptera AC czy auto
adaptera. Stosowanie niewłaściwego źródła
zasilającego. Główny wyłącznik jest w pozycji OFF.
Brak obrazu
Brak dźwięku
Sprawdź czy był wybrany kanał właściwy. Wykonaj
automatyczne ustawienie kanału odbioru. Każde
przemieszczenie telewizora wymaga ponowne
ustawienie kanałów.
Poziom głośności jest stłumiony na minimum, albo
system dźwięku jest wadliwy. Może są słuchawki
przyłączone do telewizora. Może została włączona
funkcja ERASE.
Ciemny obraz
Skontroluj ustawienie kontrastu i jasności. Temperatura
środowiska jest za niska.
Obraz niejasny czy niestabilny
Niewłaściwie ustawiona antena. Za słaby sygnał w miejscu
odbioru.
Obraz uwarstwiony („duchy”)
Niewłaściwie ustawiona antena w odpowiednim kierunku.
Antena odbiera odbite sygnały z okolicy.
Efekt śnieżenia
Telewizor jest naruszany przez silnik samochodowy,
pociąg, przewód wysokiego napięcia albo oświetlenie
neonowe.
Bezbarwny obraz albo kolory migotające
Kolory niewłaściwie ustawione. System kolorowy (Color
system) nie działa właściwie z powodu słabego sygnału.
Obraz z rotacją poziomą czy pionową.
Nie właściwe ustawienie wierszy Horizontal albo
Vertical na pilocie zdalnego sterowania.
17
9. Dane techniczne
Nazwa produktu:
Typ ekranu:
Kanał odbioru:
Kolorowy TV odbiornik z ekranem LCD
Kolorowy TFT-LCD
BG:
VHF-L: CH2~4 48,25 MHz~62,25 MHz;
VHF-H: CH 5~12 175,25 MHz~224,25 MHz;
UHF: CH 21~69 471,25 MHz~855,25 MHz;
DK:
VHF-L: CH1~5 49,75 MHz~85,25 MHz;
VHF-H: CH 6~12 168,25 MHz~216,25 MHz
UHF: CH 13~57 471,25 MHz~863,25 MHz
System dźwięku:
DK
I
BG
Wielkość ekranu:
7cali
Wyjście Audio:
0,3 W (Maksymalne)
Reproduktor:
jeden reproduktor okrągły, średnia 4 cm.
Konektory do przyłączenia: konektor do przyłączenia anteny zewnętrznej, konektor do włączenia
słuchawek, konektor wejściowy Audio/video (AV), konektor
zewnętrznego źródła zasilającego
Stosowane typy zasilania: 3 opcje:
1.
Zasilanie prądem przemiennym (AC) – adapter AC
2.
Bateria samochodowa (12V) – auto adapter
3.
źródło zasilające bateriowe włącznie z 10 szt. baterii typu „AA”.
Konsumpcja:
około 10 W
Gabaryt:
szerokość 216 mm, wysokość 144 mm, głębokość 33 mm
Waga:
około 622 g
Matryca punktowa:
0,129 (H), 0,447
(V) Rozdzielczość:
1440 (H), 234 (V)
Prędkość oddźwięku (ms): R: 30 / F: 50
Kąt widzialności:
Jasność:
Kontrast:
18
U: 15 / D: 35 R / L: 50
300 cd/m2
150:1
!
Ostrzeżeni
Niniejsza instrukcja jest tylko instrukcją orientacyjną. Zawierane
informacje mogą być zmienione bez uprzedzenia.
System dźwięku (Sound System), System kolorowy (Color system)
oraz opcja języka (Language) są wierszami wybieralnymi, więc przed
używaniem sprawdź ich ustawienie.
!
Ostrzeżenie
Urządzenie niniejsze nie zawiera żadnych części do naprawy.
Telewizora nie rozbieraj ani nie próbuj polepszać go. Wysokie
napięcie wewnątrz urządzenia może spowodować uraz.
Utrzymywanie oraz ustawienie telewizora wykonują wyłącznie
pracownicy do tego wykwalifikowani.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WŁAŚCICIELEM PRAWA AUTORSKIEGO JEST DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
19
Użytkowanie automatycznego źródła
bateriowego do TV z ekranem LCD
Automatyczne źródło TV stanowi pudełko zawierające 10 szt. baterii alkalicznych typu (AA), części do
umocowania (poprzez zacisk i śruby) oraz kabli prowadzących do konektora odbiornika TV. Dla właściwego
użytkowania automatycznego źródła zasilania jest konieczne starannie przeczytać tę instrukcję oraz
odpowiednio ją przestrzegać.
Rysunek produktu nr 1
1. Otwórz pokrywkę pudełka baterii.
2. Do pudełka baterii przyłącz zacisk.
3. Włóż baterie.
Ostrzeżenie!
Podczas wkładania baterii do pudełka przestrzegaj
dotrzymywanie właściwej biegunowości. Nie używaj
baterii różnych modeli, przeznaczonych do różnych
warunków zastosowania i pojemności.
Zapobiegaj wniknięciu wody do środka pudełka.
Nigdy nie użytkuj bloku baterii (moduł
bateriowy)!!!
Kroki 1-3
4.
5.
6.
7.
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Zamknij wieko pudełka baterii.
Za pomocą śrub przymocuj zacisk na odbiornik TV.
Przyłącz przewodniki zasilające do właściwych konektorów na odbiorniku TV.
Naciśnięciem przycisku znajdującym się na przednim panelu włącz telewizor.
Krok 6
W razie zapotrzebowania doładowania baterii, ustaw przełącznik na
bocznej stronie pudełka baterii do pozycji CHARGE (doładowywanie) i
podłącz adapter. Podczas przyłączania adaptera rozświeci się czerwona
kontrolka. Czas całkowitego doładowywania wynosi 12 godzin. Przy
użyciu pudełka baterii z doładowywanymi bateriami przełącz przełącznik
do pozycji POWER oraz przyłącz pudełko baterii do telewizora. Twój
telewizor uruchomi się. źródło bateriowe możesz użytkować do
zabezpieczenia wygodnego oglądania programu telewizji czy filmu. Czas
działania automatycznego urządzenia zasilającego bateriowego zależy od
pojemności baterii. O ile zastosujesz baterie o pojemności 1200 mAh,
czas działania będzie około 2 godzin dla telewizora z ekranem 127 mm
albo 1,5 godziny dla telewizora z ekranem 178 mm.
20
DFT-709
Návod k použití
Barevný LCD TV přijímač
Obsah
1. Upozornění .................................................................................................................................................................1
2. Příslušenství ...............................................................................................................................................................3
3. Popis ...........................................................................................................................................................................4
4. Použití dálkového ovládání ...................................................................................................................................5
5. Činnost zařízení .......................................................................................................................................................7
6. Nabídka voleb ..........................................................................................................................................................9
6.1 Obraz ...................................................................................................................................................................9
6.2 Volby ...................................................................................................................................................................9
6.3 Hodiny................................................................................................................................................................11
6.4 Systém .............................................................................................................................................................11
6.5 Nastavení .........................................................................................................................................................14
7. Získání jasného obrazu.........................................................................................................................................16
8. Dříve, než požádáte o opravu zařízení ...........................................................................................................17
9. Technické údaje ....................................................................................................................................................18
1. Upozornění
Skladování a ošetřování
Zařízení nevystavujte
působení horka nebo
chladu. Teplota skladování
je –20 až 60 °C , teplota
provozního prostředí je
0 až 40 °C.
Toto zařízení nikdy
nepoužívejte v blízkosti
koupací vany, umyvadla,
v kuchyni a na jiných
místech s vodou nebo
s mokrou podlahou.
Televizor nikdy nepoužívejte
ve vlhkém, zaprášeném
nebo zakouřením
a zaolejovaném prostředí.
Chraňte zařízení před
pádem na zem a před
nárazy.
Nikdy televizor neuzavírejte
do uzavřených krabic ani jej
neumísťujte na nějaké
vibrující místo ani ho
nevystavujte jiným obtížným
podmínkám.
Dbejte na to, abyste zařízení
neprorazili ani neodřeli
ostrými předměty.
Údržba
Před čištěním zařízení vždy nejdříve odpojte všechny připojené kabely.
Plášť zařízení,
obrazovku a tlačítka
vždy otírejte jemnou
látkou s malým
množstvím jemného
čistícího prostředku.
Při čištění nepoužívejte
abrazivní látky, čistící
prášek, alkohol, benzín
nebo chemické
čistícími prostředky.
1
Provozní pokyny
1. Pro napájení televizoru používejte pouze AC adaptér nebo automobilový adaptér (12V), které jsou
dodávané spolu se zařízením.
2. Z důvodů bezpečnosti odpojte AC adaptér nebo auto adaptér od televizoru vždy, když ho
nehodláte používat.
Pokyny pro použití sluchátek
1. Při používání sluchátek nenastavujte příliš vysokou hlasitost zvuku, protože to může vést k potížím
a ohrožení vás nebo jiných osob.
2. Pokud používáte otevřený typ sluchátek, ztlumte zvuk aby nedocházelo k obtěžování vašeho okolí.
3. Pokud vám začne hučet v uších, ztlumte zvuk nebo zařízení přestaňte používat.
4. Ušní lékaři nedoporučují používat sluchátka po delší dobu.
! Upozornění
1. Z důvodů bezpečnosti televizor nikdy nesledujte ani nezapínejte
během jízdy v automobilu.
2. Je velmi nebezpečné sledovat nebo mít puštěný televizor za jízdy.
! Upozornění
Na LCD obrazovce se může objevit několik jasných nebo tmavých skvrn.
Jde o běžný jev u zařízení s obrazovkami s aktivní matricí, který
neznamená nějakou závadu. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravit
sami. V případě závady obrazovku ihned vypněte a závadu oznamte naší
firmě nebo vašemu prodejci. Obrazovka je vyrobena z přesných
elektronických součástek. Jakékoli rozebrání nebo úprava mohou vést
k jejímu poškození nebo rozbití.
2
2. Příslušenství
Podstavec
AC adaptér
Pouzdro s bateriemi
Oboustranný lepící páska
pro podstavec
Auto adaptér
Dálkový ovladač
Sluchátka
3
3. Popis zařízení
Teleskopická
anténa
TFT LCD obrazovka
Zesílení zvuku
Volba kanálů ↓
Zeslabení zvuku
Volba kanálů ↑
Přepínání AV/TV
Nabídka
Snímač signálu
dálkového ovládání
Hlavní vypínač
ON/OFF
Indikátor napájení
Konektor pro externí
anténu
Reproduktor
12V DC IN
4
Konektor pro
sluchátka
VIDEO IN
AUDIO IN
4. Funkce dálkového ovládání
Volba kanálů
Nabídka voleb
Nastavení hlasitosti
Hlavní vypínač
Ukončení hry
Vypnutí zvuku
Zobrazení čísla sledovaného programu
Režim
Časovač
Jazyk
Klávesy volby kanálů
Kalendář
Přepínání AV/TV
Přepínání kanálů
Návrat o kanál zpět
Horizontální
překlopení
Automatické
vyhledávání kanálů
Vertikální
překlopení
Režim zobrazení
! Upozornění
1. Při používání dálkového ovládání směrujte okénko s infračerveným
snímačem směrem k televizoru.
2. Dálkové ovládání chraňte před tlakem, otřesy a vlhkostí. Dálkové
ovládání nikdy nerozebírejte.
3. Nikdy netiskněte žádné tlačítko delší dobu nebo příliš rychle. Doba
stisknutí tlačítka má být nejméně 2 sekundy.
4. Před volbou kanálu pomocí tlačítek CH+ nebo CH– nejdříve
televizor zapněte hlavním vypínačem.
• Klávesy kanálů (klávesy označené číslicemi (0–9) a -/- - ): Na dálkovém ovladači je celkem 255 kanálů
označených 0~254, které můžete volit 11 tlačítky označení 0–9 a -/--. Pokud má požadovaný kanál
jednu číslici, stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem. Pokud má kanál dvouciferné označení, stiskněte
nejdříve -/- - , aby se na obrazovce nejdříve zobrazil symbol -/- - a teprve potom stiskněte tlačítka
s odpovídajícími číslicemi.
5
• CH / (Volba kanálů):
Stisknutím CH se číslo zvoleného TV kanálu zvýší.
Stisknutím CH se číslo zvoleného TV kanálu sníží.
• VOL –/+ (Nastavení hlasitosti)
Stisknutím VOL– se hlasitost zvuku sníží.
Stisknutím VOL+ se hlasitost zvuku zvýší.
• MODE (Mode):
Stisknutím tohoto tlačítka uživatel využít pět režimů zobrazení: Standard (standardní), Soft
(nekontrastní), Vivid (ostrý), Light (jasný) a Personal (vlastní nastavení).
• POWER (Hlavní vypínač):
Stisknutím tohoto tlačítka televizor zapnete, dalším stisknutím ho vypnete. Pokud toto tlačítko
tisknete v režimu her, ukončíte hru.
• MENU( Tlačítko zobrazení nabídky):
Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí pět podnabídek: PICTURE (obraz), OPTION (volitelné), CLOCK
(hodiny), SYSTEM (systém), PRESET (přednastavení).
• MUTE (Vypnutí zvuku):
Stisknutím tohoto tlačítka dojde k vypnutí zvuku, jeho opětovným stiskutím nebo stisknutím tlačítek
VOL+/VOL– zvuk obnovíte.
• CALL (Volání):
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte číslo právě sledovaného programu.
• TIMER (časovač):
Nastavení doby automatického vypnutí (Sleep off) se používá pro intervaly v rozsahu 20 minut.
• LANG (jazyk):
Stisknutím tohoto tlačítka si můžete vybrat jazyk z této nabídky: English (angličtina), Chinese (čínština),
Russian (ruština), Italian (italština), Spanish (španělština) , Portuguese (portugalština), German
(němčina) a Arabic (arabština).
• CALE (Kalendář):
Tímto tlačítkem zobrazíte Year (rok), Month (měsíc), Day (den) a Week (týden). Stisknutím CH– nebo
CH+ nastavíte Year (rok), stisknutím VOL– nebo VOL+ nastavíte Month (měsíc).
• VIDEO (AV/TV shift):
Stisknutím tohoto tlačítko přepnete mezi režimy AV (audio-video) a TV zobrazením.
• AUTO:
Stisknutím tohoto tlačítka a jeho držením po dobu 5 sekund spustíte režim auto Search
(automatické vyhledávání kanálů).
•
(Návrat):
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předcházející kanál, dalším stisknutím se vrátíte na stávající
kanál.
•
: Stisknutím tohoto tlačítka překlopíte obraz horizontálně, jeho dalším stisknutím vrátíte obraz do
původní polohy.
•
: Stisknutím tohoto tlačítka obraz vertikálně překlopíte, opakovaným stisknutím jej vrátíte do původní
polohy.
•
: Režim Picture (obraz): Máte možnost zvolit ze tří režimu zobrazení v režimu zvětšení (zoom)
v poměru 0,16 : 9; 1,4 : 3 a 3,16 : 9-1.
6
5. Obsluha zařízení
Propojení jednotlivých částí
5.1 Instalace podstavce:
Nasuňte hardwarový díl na podstavci do drážky na zadní
straně krytu televizoru, nasuňte podstavec směrem nahoru
a otáčením fixačního knoflíku připevněte televizor
k podstavci.
hardwarový díl
5.2 Připojení napájení:
Připojte zástrčku střídavého (AC) napájení do konektoru
AC adaptéru, označeném DC 12V.
5.3 Připojení externí antény
Připojte jeden konec kabelu externí antény do konektoru
antény na TV přijímači a druhý konec připojte do zástrčky
externí antény.
! Upozornění
Pokud pro příjem obrazu používáte teleskopickou anténu, linku externí
antény odpojte.
7
5.4 Připojení sluchátek
Zasuňte zástrčku sluchátek do konektoru pro
sluchátka na TV přijímači.
! Upozornění
Pokud jsou k televizoru připojena sluchátka, zvuk vychází pouze z nich
a reproduktor televizoru žádný zvuk nevydává.
5.5 Připojení AV vstupu
Připojte kabel externího videa do žlutého video konektoru
a audio linku do červeného audio konektoru.
Uvedeni TV přijímače do provozu
1. Připojte napájení a zapněte hlavní vypínač.
2. Roztáhněte teleskopickou anténu.
3. Stisknutím CH– nebo CH+ zvolte požadovaný kanál.
4. Nastavte úroveň hlasitosti zvuku TV signálu.
Zvýšení hlasitosti
Změna v pořadí 1, 2, 3
Snížení hlasitosti
Změna v pořadí 3, 2, 1
Přepínání AV/TV
8
Nabídka
6. Použití Nabídky (Menu)
Stisknutím MENU zobrazíte následující volby:
PICTURE (obraz)
OPTION (volitelné funkce)
SYSTEM (systém)
PRESET (nastavení)
CLOCK (hodiny)
6.1 Picture (Obraz)
Na obrazovce se objeví volby Contrast (kontrast), Bright (jas), Color (barva), Sharp (ostrost)
a TINT (zabarvení), jak je vidět na obrázku dole:
Picture
Contrast
Bright
Color
Sharp
80
80
60
50
Select
CH
/CH
Select (Volba)
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím CH+ nebo CH- zvolte položku Contrast (Kontrast). Stisknutím VOL + nebo VOL - nastavíte
analogovou úroveň kontrastu. Stisknutím CH+ nebo CH– zase zvolíte položky Bright (jas), Color (barva)
a Sharp (ostrost), a můžete tak také nastavit úroveň těchto položek.
Poznámka: Položka TINT (zabarvení) se v nabídce Picture zobrazí pouze v systému NTSC.
6.2 Volitelné funkce
Na obrazovce se objeví položky Language (jazyk), Calendar (kalendář) a Game (hry) (viz obr. níže):
• Stisknutím CH–/CH+ zvolte položku Language (jazyk):
Option
Language
Calendar
Game
Select
CH
/CH
Select (Volba)
English
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
9
Stisknutím VOL–/VOL+ vyberte z nabídky English (angličtina), Russian (ruština), Chinese (čínština), Italian
(italština), Spanish (spanělština), Potuguese (portugalština),German (němčina) a Arabic (arabština).
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte položku Calendar (kalendář):
Option
Language
Calendar
Game
English
Select
CH
/CH
Adjust
Select (Volba)
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL–/VOL+ nastavte kalendář, potom stisknutím CH+/CH– nastavte rok a stisknutím VOL–/
VOL+ nastavte měsíc.
• Stisknutím CH+/CH– zvolte položku Game (hra):
Option
Language
Calendar
Game
Select
CH
/CH
Select (Volba)
English
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL+/VOL– zadejte volbu Game, stisknutím VOL- se pohybujte vlevo, stisknutím VOL+ vpravo,
stisknutím CH– se pohybujete rychle dolů a CH+ otočí hru o 360 °, stisknutím POWER hru vypnete
a vrátíte se do obrazového nebo video režimu.
! Upozornění
Při hraní her při slabém nebo nulovém signálu se sloupcový indikátor
(game bar) mírně zkroutí. Před dalším hraním doporučujeme přepnout
do režimu video.
10
6.3 Clock (hodiny)
Na obrazovce se zobrazí volby Time (čas), ON Time (časová funkce zapnuta) , OFF Time (časová fnkce
vypnuta), Attention, CH– Time, a Position (poloha):
• Stisknutím VOL–/VOL+ zvolte clock (hodiny), poté stisknutím CH–/CH+ zvolte ON Time.
Clock
Time
ON Time
OF F Time
Attention
CH-Time
Position
Select
--:-- -: - -- :- - -: -Adjust
VOL– nastavení hodin; VOL+ nastavení minut; CH–/CH+ volba položky pro nastavení;
Stisknutím VOL–/VOL+ spustíte funkci ON Time, stisknutím CH–/CH+ zvolíte funkci CH– Time. Po
nastavení opět stiskněte CH–/CH+ a zvolte Position (poloha), a stisknutím VOL–/VOL+ natavte číslo
požadovaného čísla programu. Nyní si může váš požadovaný program uložit.
Poznámka: Nastavení jiných položek je stejné jako nastavení položky On Time, a nastavení On Time pro
všechny položky je maximálně 24 hodin.
Poznámka: Nastavení jiných položek je stejné jako nastavení položky On Time, a nastavení On Time
pro všechny položky je maximálně 24 hodin.
6.4 System (systém)
Na obrazovce se zobrazí volby Color System (barevný systém), Sound System (zvukový systém),
Blue Back, Horizontal (horizontální překlopení), Vertical (vertikální překlopení), a Picture Mode
(režim zobrazení):
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte Color system (barevný systém):
11
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Volba)
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Po stisknutí VOL– nebo VOL+ dojde k přepnutí obrazovky v pořadí AUTO, PAL , N3.58, N4.43 a SECAM.
Při volbě systému buďte opatrní. Špatně nastavený systém může zapříčinit ztrátu barevnosti nebo
nekvalitní barvy. Doporučujeme nastavit polohu AUTO.
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte položku Sound system (zvukový sytém):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Volba)
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Po stisknutí VOL+ se zobrazí zvukový systém v pořadí 5.5M, 6.0M a 6.5M.
Poznámka:
1. Poznámka ke zvukovému systému: 5.5M znamená B/G, 6.0M znamená I, a 6.5M je D/K, zvukový
systém nastavte na místě..
2. V případě, že televizor má obraz ale nemá zvuk nebo je zvuk rušen, nejdříve překontrolujte nastavení
zvukového systému.
12
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte položku Blue back (modré pozadí):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
Select
CH
/CH
Select (Volba)
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL–/VOL+ zapnete nebo vypnete spouštění funkce Blue Back (modré pozadí) při
nedostatečném signálu.
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte položku Horizontal (horizontální překlopení):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
Select
CH
/CH
Select (Volba)
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL–/VOL+ provedete horizontální překlopení obrazu, dalším stisknutím vrátíte obraz
do původní polohy.
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte položku Vertical:
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Vertical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Volba)
AUTO
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL–/VOL+ zapnete vertikální překlopení obrazu, dalším stisknutím obraz vrátíte
do původní polohy.
13
• Stisknutím CH– nebo CH+ vyberte položku Zoom (zvětšení):
System
Color system
Sound system
Blue back
Horizontal
Ve rtical
Zoom
Select
CH
/CH
Select (Volba)
AUT O
6.5M
ON
0
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL–/VOL+ zvolíte režim zobrazení: režim 0,16 : 9, režim 1,4 : 3, a režim zvětšení obrazu
3.16 : 9-1.
6.5 Preset (Nastavení)
Na obrazovce se zobrazí volby Position (poloha), Remember (zapamatovat), Band (pásmo), Swap
(přesunutí), Fine (jemné ladění), Search (hledání), a Auto Search (automatické hledání):
• Stisknutím CH– nebo CH+ zvolte položku Remember (zapamatovat):
Preset
Position
Remember
Band
Swap
Fine
Search
Auto Search
Select
CH
/CH
Select (Volba)
1
ON
V- L
1
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL– nebo VOL+ zvolte ON pod položkou Remember (zapamatovat); potom se při změně
programu zobrazí číslo tohoto kanál. Pokud bude nastaveno OFF, číslo kanálu se nezobrazí.
14
• Stisknutím CH– nebo CH+ zvolte položku Auto Search:
Preset
Position
Remember
Band
Swap
Fine
Search
A uto Search
Select
CH
/CH
Select (Volba)
1
ON
V- L
1
Adjust
VOL+/VOL– : Adjust (Nastavení)
Stisknutím VOL– nebo VOL+ spustíte funkci Auto Search pro automatické vyhledávání kanálů a po
ukončení funkce Auto Search provedete uložení do paměti. Vyhledávání kanálů probíhá v pořadí
V-L → V-H → UHF, a po dokončení se vrací do programu 0 (Program No. 0).
Poznámka:
(1) Funkce Auto Search začíná v programu 0.
(2) Při příjmu signálu při automatickém vyhledávání (Auto Search) se indikační sloupec programu
zbarví z červené na zelenou, což znamená optimální polohu pro uložení signálu do paměti. Pokud
má kanál slabý signál, systém uložení do paměti to automaticky vyhodnotí jako „žádný“ signál.
15
7. Dosažení čistého obrazu
Nastavte délku, úhel a směr teleskopické antény tak, aby bylo dosaženo optimálního obrazu.
Po použití anténu opět stáhněte zpět.
! Upozornění
Pokud je intenzita signálu příliš slabá, obraz zůstane nekvalitní bez
ohledu na nastavení antény. Obraz bude obsahovat rušení, bude
rozklepaný a zvuk bude nekvalitní, což není chyba televizoru. Pokud se
vám nepodaří s teleskopickou anténou získat kvalitní obraz, použijte
externí anténu nebo společnou anténu (CATV).
16
8. Před tím, než požádáte o opravu zařízení
Dále uvedené příklady nemusí nutně neznamenat závadu TV přijímače.
Dříve, než požádáte o opravu zařízení, překontrolujte následující:
Jev
Možné příčiny
Není obraz ani zvuk
Nesprávné připojení AC adaptéru nebo auto adaptéru.
Použití nevhodného napájecího zdroje. Hlavní vypínač je
v poloze OFF.
Není obraz
Ověřte si, že je zvolen správný kanál. Proveďte automatické
nastavení přijímacího kanálu. Každé přemístění televizoru
vyžaduje nové nastavení kanálů.
Není zvuk
Úroveň hlasitosti je zeslabena na minimu nebo je zvukový
systém vadný. Možná, že jsou v televizoru zapojena sluchátka.
Možná, že je zapnuta funkce ERASE.
Temný obraz
Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu; Teplota prostředí je
příliš nízká.
Nejasný nebo nestabilní obraz
Špatně nastavená anténa; Příliš slabý signál v místě příjmu.
Navrstvený obraz (duchové)
Anténa není správně nasměrována; Anténa přijímá odražené
signály z okolí.
Sněžení
Televizor je rušen automobilovým motorem, vlakem, vedením
vysokého napětí nebo neonovým osvětlením.
Bezbarvý obraz nebo blikající barvy
Barvy jsou špatně nastavené; Barevný systém (Color system)
správně nepracuje z důvodu slabého signálu.
Vertikálně nebo horizontálně převrácený obraz
Nesprávné nastavení položek Horizontal nebo Vertical
v dálkovém ovládání.
17
9. Technické údaje
Název produktu:
Typ obrazovky:
Přijímací kanál:
Barevný TV přijímač s LCD obrazovkou
Barevná TFT-LCD
BG:
VHF-L: CH2~4 48,25 MHz~62,25 MHz;
VHF-H: CH 5~12 175,25 MHz~224,25 MHz;
UHF: CH 21~69 471,25 MHz~855,25 MHz;
DK:
VHF-L: CH1~5 49,75 MHz~85,25 MHz;
VHF-H: CH 6~12 168,25 MHz~216,25 MHz
UHF: CH 13~57 471,25 MHz~863,25 MHz
Zvukový systém:
DK
I
BG
Velikost obrazovky:
7 palců
Audio výstup:
0,3 W (Maximální)
Reproduktor:
jeden kulatý reproduktor, 4 cm v průměru.
Připojovací konektory:
konektor pro připojení externí antény, konektor pro připojení sluchátek,
vstupní konektor Audio/video (AV), konektor externího napájecího zdroje.
Použitelné typy napájení: 3 volby:
1. Napájení střídavým proudem (AC) – AC adaptér
2. Automobilová baterie (12V) – auto adaptér
3. Bateriový napájecí zdroj s 10 ks „AA” bateriemi.
Spotřeba:
přibližně 10 W
Vnější rozměry:
šířka 216 mm, výška 144 mm, hloubka 33 mm
Hmotnost:
přibližně 622 g
Bodová matice:
0,129 (H), 0,447 (V)
Rozlišení:
1440 (H), 234 (V)
Rychlost odezvy (ms):
R: 30 / F: 50
Úhel viditelnosti:
U: 15 / D: 35 R / L: 50
Jas:
300 cd/m2
Kontrast:
150:1
18
! Upozornění
Tento návod k použití je pouze orientační. Informace v něm uvedené
mohou být změněné bez upozornění.
Zvukový systém (Sound System), Barevný systém (Color system)
a volba jazyka (Language) jsou volitelné položky, před použitím si ověřte
jejich nastavení.
! Upozornění
Toto zařízení neobsahuje žádné opravitelné části. Televizor nerozebírejte
ani se jej nepokoušejte vylepšit. Vysoké napětí uvnitř zařízení může
způsobit úraz. Údržbu a nastavení televizoru smějí provádět pouze
k tomu určení odborní pracovníci.
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
VLASTNÍKEM AUTORSKÝCH PRÁV JE DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
19
Použití automatického bateriového zdroje
pro LCD TV
Automatický zdroj pro TV se sestává z pouzdra s 10 ks alkalickými bateriemi (AA) a z dílů pro připevnění
(svorkou a šrouby) a z kabelů vedoucích do konektoru TV přijímače. Pro správné použití automatického
napájecího zdroje je nutné, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny a řádně je dodržovali.
1. Otevřete kryt bateriového pouzdra.
2. K bateriovému pouzdru připojte svorku.
3. Vložte baterie.
Obrázek produktu 1
Upozornění!
Při vkládání baterií do pouzdra dbejte na dodržení
správné polarity. Nepoužívejte baterie různých modelů,
s rozdílnými podmínkami použití a kapacitou.
Zabraňte vniknutí vody do vnitřku pouzdra. Nikdy
nepoužívejte blok baterií (bateriový modul)!!!
Kroky 1-3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
4. Uzavřete víko bateriového pouzdra.
5. Pomocí šroubů připevněte svorku na TV přijímač.
6. Připojte napájecí vodiče k příslušným konektorům na TV přijímači.
7. Stisknutím tlačítka na předním panelu televizor zapněte.
Krok 6
Pokud potřebujete baterie dobít, nastavte přepínač na boční straně
bateriového pouzdra do polohy CHARGE (nabíjení) a připojíte adaptér
ke konektoru na bateriovém pouzdru. Při připojování adaptéru se rozsvítí
červená kontrolka. Plné nabití trvá 12 hodin. Při použití bateriového pouzdra
s nabitými bateriemi přepněte přepínač do polohy POWER a připojte
bateriové pouzdro k televizoru. Váš televizor začne pracovat. Bateriový zdroj
můžete použít pro zajištění pohodlného sledování televizního programu nebo
filmu. Doba činnosti automatického bateriového napájecího zařízení závisí na
kapacitě baterií. Pokud použijete baterie s kapacitou 1200 mAh, doba
činnosti bude asi 2 hodiny pro televizor s obrazovkou 127 mm nebo
1,5 hodiny pro televizor s obrazovkou 178 mm.
20
DFT-709
Használati utasítás
Színes LCD televízió
TARTALOMJEGYZÉK
1. Óvintézkedések........................2
2. Tartozékok............................5
3. A készülékről.........................7
4. Távvezérlő............................8
5. Alapvető műveletek...................11
6. Menü műveletek.......................14
6.1 Kép................................14
6.2 Beállítások........................15
6.3 Óra................................17
6.4 Rendszer...........................18
6.5 Memória............................22
7. A képminőség javításának érdekében...24
8. Mielőtt a szervizhez fordulna........24
9. Műszaki adatok.......................26
1. Óvintézkedések
A készüléket ne használja, és ne
tárolja túl magas vagy túl alacsony
hőmérsékleteken. A készülék tárolási
hőmérséklete 20-60 ˚C, a használat
hőmérséklete pedig 0-40 ˚C.
2
A készüléket tilos vízforrások és
víztárolók (fürdőszoba, konyhai csap,
úszómedence stb.) közvetlen közelében
használni.
A készüléket tartsa távol az olyan
helyektől, ahol nedvesség, por, vagy
füst érheti.
Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki
ütődésnek.
Szállításkor ügyeljen arra, hogy a
készülék jól legyen rögzítve. Ne tegye
ki a készüléket rázkódásoknak és
ütődéseknek.
Tisztításkor ügyeljen arra, hogy az
éles tárgyak megsérthetik a készüléket.
3
ƒ Karbantartás
Tisztítás előtt kérjük, húzzon ki minden
csatlakozókábelt.
A készülék burkolatát, a képernyőt és
a gombokat egy puha, benedvesített
ronggyal törölje le.
A törléshez ne használjon durva
felületű anyagokat, surlóport,
alkoholt, benzint, más üzemanyagot
vagy kémiai tisztítószereket.
ƒ Használati óvintézkedések
1. A készüléket kizárólag a tartozék AC adapterrel és
autós adapterrel (12 V) használja.
2. Amikor nem használja a készüléket, húzza ki az AC
adaptert vagy az autós adaptert.
ƒ Óvintézkedések a fülhallgató használatával
kapcsolatban
1. Fejhallgató/fülhallgató használata esetén a készüléket
ne hallgassa túl magas hangerőn, mivel ez veszélyes
vagy kellemetlen helyzeteket eredményezhet.
2. Amennyiben a fejhallgató hangereje zavarhatja a
környezetét, ne hallgassa túl magas hangerőn.
4
3. Amennyiben a helyzet azt megkívánja, halkítsa le a
hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket.
4. A fülhallgatót ne használja huzamosabb ideig
megszakítás nélkül.
Figyelem!
1. Vezetés közben ne nézze, és ne kapcsolja be a
televíziót, mivel ez balesetveszélyes helyzeteket
teremthet.
2. A televízió nézése vagy használata vezetés közben
fokozottan veszélyes.
Különleges megjegyzés
Az LCD képernyőn helyenként világos vagy sötét pontok
jelenhetnek meg. Ez a jelenség az aktív mátrix kijelzős
technológia esetén gyakran előfordul, és nem jelenti
feltétlenül a készülék meghibásodását. A készüléket ne
próbálja önkezűleg megjavítani. Meghibásodás esetén
kapcsolja ki a készüléket és értesítse a forgalmazóját. A
készülék precíziós elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A
készülék szétszedése vagy mindennemű megváltoztatása
meghibásodáshoz vezethet.
2. Tartozékok
Tartótalp
5
Duplaoldalas ragasztószalag a
tartótalp rögzítéséhez
AC adapter
Autós adapter
Elemtartó rekesz
Távvezérlő
6
Fülhallgató
3. A készülékről
Teleszkópos
TFT-LCD
képernyő
antenna
Csatorna +
Opció ↑
Hangerő +
Hangerő -
Csatorna Opció ↓
AV/TV
Kapcsoló
Menü
Távvezérlő
érzékelő
Főkapcsoló
7
Főkapcsoló
állapotjelző
Külső antenna dugasz
Hangszóró
12 V DC bemenet
4.
Fülhallgató
bemenet
VIDEO IN
AUDIO IN
Távvezérlő
Csatorna
kiválasztás
Hangerő beállítás
Menü
Főkapcsoló /
Kilépés (Játék)
Elnémítás
Üzemmód
Hívás
Időzítő
Csatorna gombok
Nyelv
Naptár
Csatorna váltás
AV/TV váltás
Vízszintes tükrözés
Visszatérés
Függőleges tükrözés
Automata
keresés
Kép mód
8
Figyelem!
1. A távvezérlőt használat közben a televízió távvezérlőérzékelője felé tartsa.
2. Ne ejtse le, és ne távolítsa el a távvezérlő
burkolatát. A távvezérlőt tartsa távol a nedvességtől.
3. A gombokat ne tartsa lenyomva, és ne nyomja meg
többször gyors egymásutánban. A távvezérlő működési
időintervalluma minimum 2 másodperc.
4. Mielőtt a CH+, CH- gombokkal csatornát váltana, a
főkapcsoló gomb használatával kapcsolja be a
készüléket.
•
Csatornagombok (számgombok (0-9) és -/--): A 255
rendelkezésre álló csatornát (0..254) a távvezérlő 11
számgombjával és a –/-- gombbal választhatja ki.
Amennyiben a csatorna sorszáma egyszámjegyű, nyomja meg a
megfelelő számgombot. Amennyiben a csatorna sorszáma
kétszámjegyű, először nyomja meg a -/-- gombot, majd,
miután a képernyőn megjelenik a -/-- felirat, nyomja meg
a megfelelő számgombokat a csatorna kiválasztásához.
•
CH ▼/▲ (Csatorna kiválasztás):
A CH▲ gomb megnyomásával kiválaszthatja a következő
csatornát.
A CH▼ gomb megnyomásával kiválaszthatja az előző
csatornát.
•
VOL -/+ (Hangerő beállítás)
A VOL- gomb megnyomásával csökkentheti a készülék
hangerejét.
A VOL+ gomb megnyomásával növelheti a készülék
hangerejét.
•
MODE (Mód)
9
A gomb megnyomásával az öt rendelkezésre álló képmód
közül választhat (Standard, Soft/Lágy, Vivid/Élénk,
Light/Világos és Egyéni beállítás).
•
FŐKAPCSOLÓ
A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket. A gomb
ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket. Játék
üzemmódban ezzel a gombbal léphet ki a játékból.
•
MENÜ
A gomb megnyomásával az öt rendelkezésre álló almenüt
érheti el. (PICTURE, OPTION, CLOCK, SYSTEM, PRESET)
•
ELNÉMÍTÁS
A gomb megnyomásával elnémíthatja a hangot. A normál
hangerő visszaállításához ismételten nyomja meg a gombot,
vagy nyomja meg a VOL+/VOL- gombok egyikét.
•
CALL (Hívás)
A gombmegnyomásával az aktuális műsor jellemzők kerül
kijelzésre.
•
TIMER (Időzítő)
Időzített kikapcsolás beállítása. 120 perces
időintervallumon belül állítható be.
•
LANG (Nyelv)
Az OSD menü nyelvének kiválasztása. Angol, kínai, orosz,
olasz, spanyol, portugál, német és arab nyelvek közül
választhat.
•
CALE (Naptár)
Kijelzi az aktuális évet, hónapot, napot és hetet. Az
évet a CH-/CH+ gombbal, a hónapot a VOL-/VOL+ gombbal
állíthatja be.
•
VIDEO (AV/TV váltás)
Ezzel a gombbal az AV és TV jelforrások között válthat.
•
AUTO
Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig az
automatikus csatornakeresési funkció elindításához.
•
(Visszatérés)
10
A gomb megnyomásával visszatérhet az előző csatornához. A
gomb ismételt megnyomásával újra az aktuális csatornára
léphet.
•
A gomb megnyomásával vízszintesen tükrözheti a képet. A
gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja a képet.
•
A gomb megnyomásával függőlegesen tükrözheti a képet. A
gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja a képet.
•
(Kép mód)
A 16:9, 4:3 és 16:9-1 módok állnak rendelkezésre.
5. Alapvető műveletek
ƒ Alapvető csatlakoztatások
5.1 Tartótalp telepítés:
Állítsa a tartótalpon található
illesztődarabot a TV hátoldali
illesztőfelületének alsó
vájatához, majd mozgassa
felfelé az illesztődarabot és
fordítsa el a rögzítőgombot a
televízió tartótalpra való
rögzítéséhez.
Illesztődarab
11
5.2 Elektromos csatlakoztatás
Csatlakoztassa az AC adapter
csatlakozódugóját a hátlap
DC12V jelzésű aljzatába.
5.3 Külső antenna telepítése
Csatlakoztassa az antenna
átalakító kábel dugaszát a
televízió antenna
bemenetéhez, majd
csatlakoztassa az
átalakító másik végét a
külső antenna dugaszához.
Megjegyzés
Amennyiben a teleszkópos antennát használja, kérjük, húzza
ki az átalakító kábelt a dugaszból.
12
5.4 Fülhallgató csatlakoztatás
Csatlakoztassa a fülhallgató
dugaszát a televízió fülhallgató
bemeneti aljzatához.
Figyelem
Csatlakoztatott fülhallgató esetén a televízió
automatikusan elnémul és a hang csak a fülhallgatóban
hallható.
5.5 AV bemeneti csatlakoztatás
Csatlakoztassa a külső video
kábelt a sárga video aljzatba,
az audio kábelt pedig a piros
audio aljzatba.
13
ƒ A TV készülék alapvető működtetése
1. Csatlakoztassa az áramforrásra a készüléket, majd
kapcsolja be a főkapcsolót.
2. Húzza ki a teleszkópos antennát.
3. Válassza ki a megfelelő csatornát a CH-/CH+ gombok
használatával.
4. Állítsa be a készülék hangerejét
Hangerő növelés
Csatornaváltás
(sorrend: 1,2,3)
Hangerő csökkentés
Csatornaváltás
(sorrend: 3,2,1)
AV/TV váltás
Menü
6. Menü műveletek
Nyomja meg a MENU gombot a következő információk
kijelzéséhez:
PICTURE(KÉP)
SYSTEM(RENDSZER)
OPTION(BEÁLLÍTÁSOK)
PRESET(MEMÓRIA)
CLOCK(ÓRA)
6.1 Kép
A képernyőn megjelenik a Kontraszt (Contrast), Fényerő
(Bright), Szín (Color), Képélesség(Sharp), Színtónus(Tint):
14
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
Nyomja meg a CH+ vagy CH- gombot a Kontraszt
kiválasztásához. A VOL+ és VOL- gombokkal állíthatja be a
kontraszt analóg értékét. A CH+ és CH- gombokkal
választhatja ki a Fényerőt, Színt és Élességet, illetve
állíthatja be azok analóg értékeit.
Megjegyzés: A Kép menüben a Színtónus menüpont csak NTSC
rendszer esetén jelenik meg.
6.2 Beállítások
A képernyőn megjelennek a Language (Nyelvi beállítások),
Calendar (Naptár) és a Game (Játékok) menüpontok:
•
Nyomja meg a CH+/CH- gombot a Language (Nyelv)
kiválasztásához:
15
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
A VOL-/VOL+ gombokkal választhatja ki az OSD menü nyelvét.
A rendelkezésre álló nyelvek: angol, orosz, kínai, olasz,
spanyol, portugál, német és arab.
•
Nyomja meg a CH+/CH- gombot a Calendar (Naptár)
kiválasztásához:
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
Nyomja meg a VOL-/VOL+ gombokat a naptár beállításokhoz.
Ezután a CH+/CH- gombbal az évet, a VOL-/VOL+ gombbal a
hónapot állíthatja be.
•
Nyomja meg a CH+/CH- gombot a Game (Játék)
kiválasztásához:
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
16
Nyomja meg a VOL-/VOL+ gombokat a játékba való belépéshez.
A VOL- gombbal balra, a VOL+ gombbal jobbra, a CH- gombbal
lefele mozoghat. A CH+ gombbal 360 fokkal forgatatja el a
játékot, a főkapcsoló gombbal pedig kiléphet a játékból.
Megjegyzés
Gyenge jel vagy jelhiány esetén a játék képminősége
romolhat. Ebben az esetben lépjen ki a játékból, állítsa a
televíziót video módba, majd indítsa el újra a játékot.
6.3 Óra
A képernyőn megjelennek a Time (Idő), ON Time (Bekapcsolási
idő), OFF Time (Kikapcsolási idő), Attention
(Figyelmeztetés), CH-Time (Csatorna idő) és Position
(Pozíció) menüpontok:
•
Nyomja meg a VOL-/VOL+ gombot az órabeállításokhoz, majd
a CH-/CH+ gombokkal válassza ki az ON Time (Bekapcsolási
idő) opciót:
VOL- Óra beállítás VOL+ Perc beállítás
CH-/CH+ Beállítandó menüpontok kiválasztása
17
A VOL-/VOL+ gombbal állítsa be az ON Time (Bekapcsolási
idő) opciót, nyomja meg a CH+/CH- gombot a CH-Time
(Csatorna idő) beállításához. A CH+/CH- gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a Position (Pozíció) opciót, majd
a VOL-/VOL+ gomb használatával állítsa be a megfelelő
program sorszámát a csatorna megőrzéséhez.
Megjegyzés
A további menüpontok az ON Time (Bekapcsolási
menüponttal azonos módon állíthatók be.
idő)
Gyenge jel vagy jelhiány esetén a játék képminősége
romolhat. Ebben az esetben lépjen ki a játékból, állítsa a
televíziót video módba, majd indítsa el újra a játékot.
6.4 Rendszer
A képernyőn megjelennek a Color System (Színrendszer),
Sound System (Hangrendszer), Blue Back (Kék háttér),
Horizontal (Vízszintes), Vertical (Függőleges) és Zoom
(Nagyítás) menüpontok:
•
Nyomja meg a CH+/CH- gombot a Color System (Színrendszer)
kiválasztásához:
18
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
Nyomja meg a VOL- vagy VOL+ gombot az AUTO, PAL, N3.58,
N4.43 és SECAM módok kiválasztásához. Figyelmesen válasszon
a fenti rendszerek közül, mert téves rendszer kiválasztása
képi rendellenességekhez és elszíneződött képhez vezethet.
Ajánlott az AUTO opció kiválasztása.
•
Nyomja meg a CH- vagy CH+ gombot a Sound (hang)
rendszer beállításához:
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
Majd nyomja meg a VOL+ gombot, a Hang rendszernél a
következő értékeket választhatja ki: 5.5M, 6.0M, 6.5M.
19
Megjegyzés:
1. Megjegyzés a Hangrendszerhez: az 5.5M a B/G
rendszernek felel meg, a 6.0 az I-nek, a 6.5 a D/K
rendszernek. Helyi rendszerének megfelelően állítsa be
a hangot.
2. Amennyiben a kép zajos, torz hanggal vagy hang nélkül
jelenik meg, először ellenőrizze a Hangrendszer
beállításait.
•
Nyomja meg a CH+ vagy CH- gombot a Blue back (Kék
háttér) kiválasztásához.
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
A VOL-/VOL+ gombok megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a
Kék háttér megjelenítését, amennyiben nincs jel.
•
Nyomja meg a CH- vagy CH+ gombot a Horizontal
(Vízszintes) menüpont kiválasztásához:
20
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
A VOL-/VOL+ gombokkal jelölheti be az opciót, a gomb
ismételt lenyomásával állíthatja vissza a normál értéket.
•
Nyomja meg a CH- vagy CH+ gombot a Vertical
(Függőleges) menüpont kiválasztásához:
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
A VOL+/VOL- gombokkal fordíthatja meg függőlegesen a képet,
a gomb ismételt lenyomásával térhet vissza a normál kép
megjelenítéséhez.
•
A CH+ vagy CH- gomb lenyomásával választhatja ki a
Zoom (Nagyítás) menüpontot:
21
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
A VOL+/VOL- gombokkal állíthatja be a képarányt:
0. 16:9 mód, 1. 4:3 mód és 3. 16:9-1 képnagyítási mód.
6.5 Memória
A képernyőn megjelenik a Position (Pozíció), Remember
(Megjegyez), Band (Sáv), Swap (Csere), Fine (Finom), Search
(Keres) és Auto Search (Automata keresés):
•
Nyomja meg a CH- vagy CH+ gombot a Remember
(Megjegyez) kiválasztásához:
22
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
Nyomja meg a VOL- vagy VOL+ gombot az opció
bekapcsolásához. Ebben az esetben a készülék
programváltáskor kijelzi a csatorna nevét. Kikapcsolt
módban nem jelzi ki a csatorna számát.
•
Nyomja meg a CH- vagy CH+ gombot az Automata keresés
kiválasztásához:
CH ▲ / CH ▼ Kiválaszt, VOL+ / VOL-: Beállít
23
Nyomja meg a VOL- vagy VOL+ gombot az Automatikus Keresés
elindításához, melynek során a csatornák automatikusan
eltárolódnak a memóriában. Válassza sorrendben: V-L -> V-H
-> UHF, majd térjen vissza a 0. programhoz a keresés
befejezése után.
Megjegyzés:
1. Automatikus keresés Æ a 0. programtól kezdődik
2. Amennyiben az Automatikus Kereső keresés alatt jelet
talál, a programjelző oszlop pirosról zöld színre
vált, mely az optimális tárolási jelerősséget jelzi.
Amennyiben a vételi jel gyenge, az Automata kereső nem
ismeri fel jelként.
7. A képminőség javításának érdekében
Az optimális képminőség eléréséhez állítsa be megfelelően
az antenna hosszát és szögét.
Használat után húzza vissza az antennát eredeti
pozíciójába.
Megjegyzés
Amennyiben a vételi jel túl gyenge, a képminőség az antenna
beállításától függetlenül gyenge marad. Gyenge vételi jel
esetén hangos zaj, remegő kép stb. keletkezhet, mely nem a
TV készülék hibája. Amennyiben a beépített teleszkópos
antenna használata esetén gyenge marad a vételi jel,
használjon külső antennát vagy kábeltévét.
24
8. Mielőtt a szervizhez fordulna
Az alábbi hibajelenségek nem feltétlenül jelentik a TV
készülék meghibásodását. Ellenőrizze az alábbi listát,
mielőtt a szervizhez fordulna.
Hibajelenség
Lehetséges kiváltó ok
Nincs kép, nincs
hang
Nem megfelelő AC hálózati csatlakozás. Nem
megfelelő tápegység vagy áramforrás
használata. Főkapcsoló OFF (Ki) pozícióban
van.
Nincs kép
Téves csatorna került kiválasztásra.
Állítsa be újra a megfelelő csatornát.
Végezze el újra a csatornakeresést,
amennyiben más településre szállította a
készüléket.
Nincs hang
A hangerő minimumra van állítva, a
Hangrendszer beállítása nem megfelelő.
Fejhallgató van csatlakoztatva a
készülékhez. Túl gyenge vételi jel.
Sötét kép
Állítsa be a kontrasztot és fényerősséget.
Környezeti hőmérséklet túl alacsony.
Homályos,
instabil kép
Az antenna nem megfelelően van beállítva.
Túl gyenge a jel.
Szuperponált kép
Antenna nem a megfelelő pozícióban van. A
közeli épületek visszaverik a különböző
jeleket.
Havazás
Hulláminterferencia a gépkocsi motorjával,
vonattal, magasfeszültségű vezetékkel,
neoncsővel.
Elszíneződött
kép, villogó
színek
Nem megfelelő színbeállítás, a Szín
menüben a Szín minimumra van állítva, túl
gyenge vételi jel.
Elfordított kép
Nem megfelelően beállított kép a
Horizontal (Vízszintes) vagy Vertical
25
(Függőleges) beállításoknál.
9. Műszaki adatok
Termék megnevezése: LCD ColorTV Receiver (LCD Színes TV
vevőkészülék)
Kijelző típusa: Színes TFT-LCD
Csatorna:
BG: VHF-L: CH2~4 48.25MHZ~62.25MHZ;
VHF-H: CH 5~12 175.25MHZ~224.25MHZ;
UHF: CH 21~69 471.25MHZ~855.25MHZ;
DK: VHF-L: CH1~5 49.75MHZ~85.25MHZ;
VHF-H: CH 6~12 168.25MHZ~216.25MHZ
UHF: CH 13~57 471.25MHZ~863.25MHZ
Hangrendszer: DK_______ I________ BG___________
Képernyő mérete: 7 hüvelyk (178mm)
Audio kimenet: 0.3W (Max)
Hangfalak: 1 db 4 cm hangfal
Bemeneti csatlakozók: Külső antenna jack aljzat,
fülhallgató jack bemenet, Audio/Video (AV) input jack,
Külső áramforrás bemenet.
Áramforrás: 3 opció:
1. AC áramforrás – AC adapter
2. Gépkocsi akkumulátor (12V) gépkocsiadapter
3. 10 db. AA elem
Áramfelvétel: kb. 10W
Külső méretek: 216x144x33 mm
Súly: kb. 622g
Pontmátrix: 0.129(függőleges) x 0.447 (vízszintes)
Felbontás: 1440 x 234
Válaszsebesség (ms): R: 30 / F: 50
Látható szög: U: 15 / D: 35 / L: 50
Fényerő: 300cd/m2
Kontraszt: 150:1
26
Figyelem
Jelen használati útmutató referenciaként használható, a
gyártó fenntartja a műszaki adatok megváltoztatásának
jogát. A Menüben szereplő Hangrendszer, Színrendszer és OSD
nyelv menüpontok opcionális kiegészítők, használat előtt
győződjön meg jelenlétükről.
Figyelem
A készülék nem tartalmaz felhasználók által javítható
alkatrészeket. Ne próbálja szétszedni a készüléket, a
készülék belsejében áramütés veszélye áll fenn. Mindennemű
javítást és beállítást bízzon szakavatott személyzetre.
MINDEN JOG FENNTARTVA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
Az LCD TV automata áramellátása elemek segítségével
A készülék csomagolása tartalmazza az automata áramellátó
adaptert (elemtartó
rekeszt), melynek
segítségével 10 db AA
elemmel üzemeltetheti a
készüléket.
A helyes használat érdekében
olvassa el figyelmesen az
alábbi útmutatót:
27
1. Nyissa fel az elemtartó rekesz tetejét.
2. Csatlakoztassa a
csatolószerkezetet a dobozhoz.
3. Helyezze be az elemeket.
1-3 lépés
Figyelem!
Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő pozícióban, a
megfelelő pólusok szerint helyezze be. Ne használjon
különböző telítettségű vagy márkájú elemeket. Ne engedje,
hogy víz vagy egyéb folyadék kerüljön a doboz belsejébe. Ne
használjon akkumulátorcsomagot!
4. Helyezze vissza az elemtartó rekesz tetejét.
5. A csatolószerkezet segítségével kapcsolja össze az
elemtartó rekeszt a TV készülékkel.
6. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a TV készülékhez.
7. Nyomja meg a TV főkapcsolóját az előlapon.
4.lépés
5.lépés
6.lépés
Amennyiben az elemek lemerültek, kapcsolja a rekesz oldalán
található kapcsolót a CHARGE(Töltés) pozícióba az
újratöltéshez, és csatlakoztassa az adaptert az elemtartó
rekeszhez. A vörös jelzőfény kigyúl. A teljes újratöltés
28
ideje kb. 12 óra. Miután feltöltötte az elemeket, a
kapcsolót helyezze POWER pozícióba, és csatlakoztassa az
elemtartó rekeszt a TV készülékhez.
Az elemtartó rekeszt TVállványként is használhatja.
Az elemek működési ideje az
elemek kapacitásától függően,
1200mAh esetén kb. 2 óra az 5”
(128mm) készülék esetén, 1.5 óra
a 7” (178mm) készülék esetén.
29

Podobne dokumenty