PRoToKoŁ - SSM CZYN

Transkrypt

PRoToKoŁ - SSM CZYN
REcloNAlNY Z\IVIĄZEK REwlzY.'NY
sPoŁDzlELNl MIEszKANIowYclI
szczEclN UL.Żt'BRÓw 3
z
PRoToKoŁ
LUSTRACJI PEŁNEJ
DZIAŁALNoscI
SŁUPSKIEJ sPÓŁDztELNl MIEszKAN|owEJ
,, czYN
w sŁUPsKU
'
ZA OKRES
01.01,2009 r. - 31.12.2011 r.
SZICZ&CIN
MAJ
2Dl2r.
PRoToKÓŁ
z |ustracji
De|uej działalnościs|upskej sPó|dzi€lni
'
Mieszkaniowcj
''czyn
słuPsku U|' Leszczyńskiego 7
'
przeProllldfoncj 1! dniach od 05.03.20I2 r. do 28'05.2012 r. prż.z
IuŚtralorow
:
JADWIGĘ LoRYcH
ADAMA MARCZYKA
dział.jącvch na podst'wi€
Doważn i€niż R€gion
! l!
cgo zwiąfku R.łjfyjntgo
Miei,t.nio$\ch $ s/c/ecinl.
snJtd/ieIni
I,
u
u|.
żubtos J'
INFOR}TACJF] \ISTEPNE
l/2' t\li\vo\Yl
i
umoNnł podMrvą praNną do pżepro\radzcdjx LL's cji p.hle] dzjąl5|nośc
a\arcie nolv} ]ro|riędfy Rc3ionJ1'l}'nr Z\Y]ązkicm Rewi4]]nrnj
spóldzie]| M csfk.niorld] w szcz.cinje U| ftrbróR ] ] sluPską spóld7ie]rrią
SPółdzic]ni b}]o
MilsfkrnnlY:' ..c7y|..\ snL|6ku s'dniu l60].20|2..ol.z upowaŻnienje nr 0|/20l2 z
d|ia ]ó.0] 20|2 |. do pż.p|o\yadzenń lNr..jj 6tawoq!:j pŹBf lLśtrktró\v:
. ].d\vigę Lorlch . (icrołnikł 7f,spofu . uplłwnicńic n. 4284/9|j;
.
Adiml
M .zykr
]' Dane jden!.tik]cy.''jc
.flonLg zesl)o{L'. lPrałnienie nr j30:/]0l0
spó|d7ie]']i
shp\k] soóldzehlja Mie5zkxnio{a
r39 000 -80,7(
- r\lP
- Re8.n
\}Pńana
.r.
B]3 2]-?2
Llslrłcjl UQNota
3Ll!.2011i * zatrcsc:
vj
{,ł .j..l
I
..
czyD
'' 7ó 200 slupsk
uL'
Lcszlz)'ńskiego 7
000,135552
d. K'ajo\clo Rljcslil'
16. |łx: 59
]
sądowlgo
Nr
000012.|3.|3
' nr
|eLefunu:
59 3J3
obj9tr spółd,]eLnję fJ okEs od dn]a 01'0l'f009
r do
25
dńi.
3
.,lllgfuln]eri
..g!D,oqjildr j slnożado\!)ch spólJfj(lnj
b]ślnu pT\łnego !ruńtó* b.dąq.h le }hd.ńju s}'łd7ie]rri.
cl spmw .zlonkory\kich i dlsporlcji lokaLxml
d' d7iałlIn.ić in\rcst},.\j rl .
e/u!!!dni.ń gospoda j f6ob.nri n]ieszk i}vym .
lsospodrrki tumontN.i
g/gojtodJrki
s
r$obxch miesz[xniorv\ch
linlllos.j spó]dzich] s ty'n
Śpi.N
spożądzcni. sPnNo7drnia finłnnNego 7a ?0|| mk
]! sprarv
.
zcnia
prrRiJ]ow.ś!
]
\nielion).h p'd7 RegionaLny l$iąz.k Rc$if'n)'spóld7.|nj
M]ćs7k]nio\).h
\!
szc7ecjjri!.
.ea|j/ncji sni.sk&y Polśracyjn]ch , tot.zednjej usmcj
'spnMfcńi.
'/dfii]a|rcś!i spol.czno,
|r informa.]j
ośNjx(o$cj j kuLl!alnej.
do\.Zące \}koŹldrnix ś.Jkó\r pub]icfn}c1 jFnDco\y.h
W]n]j.riony \\'Ą'zej zak]!s lcnity.,ny h[tf.cji
0sf.zc!ólo$it)r!
o
^ś.ł
Zx.f4du sPólJfielni
',I]nkl'. i \v b uŹe ZaźiLlu spók|ziclni o
rof]l.Z.nił kosflól zu)cir \vod) za ]0|| .ok
ę 'ozpoczęlo w dniu
\Y dn 23.05'2012 r'
5/6. I-$t.a.
ń. wiios.k
lnnk{onoRłric końlilji do]rźnlch ]rad} Ntdzolcz.j . uŚicnic
spóld7ie]c/v'n Donu Kull'try
|j!lokó|u
.
05'0J'20]2 r'
f
PńlidnJ}.!ć
zikoń!zońo pUdpŃłnienr nin]ei\zeg.
l
lo]ościodpowi.dzir i! fr Z.z4dflnj! sPó}dzie]ni4 . za 8.spodarkę 7asobanli
mj.szk iu\'D]i go5Podx (ę remontową asohów
Pln K'yszlol Murawski ZatudnLon). Z.sl.l l spóldfi|lni Z nicm 070'l20lor.]3k!
insPektor techni.7|) rlból lrudo*al)ch.7 dnjern 2j0720]0r' po\vicżono ml oboNi4zki
!|órłn!go sPe(ił]iśyd/s gosPdrrkj 7x$brmj 7 dnjem 02]|.20]0.. po{!lan} foslał
|ch,'dą R(ll! Nł .łląej ń/ 64 /2|)lt) z.tńi( .1a-2a1ai nx ZaśęP.ęPre7eśl dls
cospoda'kj ZNobanj ,
z doem 2.1'0220ll r' poNoła'y zoŚ.ł Ó. Prcz!. zxa4n! athŃh!
RId| Nadzo.ąei n| 24/20l| z nnią 23'a2-2a]] L
) -.:
4
Zmńny rv pcłnienn' funkcji l,rezesa Zr.4d0 wPisaDo do Kmjo]vclo ReJesl.u sadoweEo
KRS nr 000012.13'13 srgn r[l CD.\,III NS - R!J.KRS/005236/I1,930 ],dnnL .04.2011r.
2/P i
hvon' Fa|kowska - zlsleDcl l're7osl clóNnv Kqiololvl
*' c.lośljodpowiedzńld. Zx gÓs!.darkę fi naDso\'Ą spó]dz c|ni
P!|j lMna Fł]kowska zośałJzatud|iona u'spoldzic]ni z dnje]n 0l.o4.20l]r' nł nafuNisk.
Glówńego Księgorve8o'
nnfu 21.a420]]
r'
dnienr ]602.20|2
r
Z
dnicm
0]05'20]|r
U(hwtrltl
R(.ł N1n.orczej 4l)/2ł]] z
z{rĄdJ ołóq'nclo Księgorvcgo,l f
zośa]ani faśęIlll,rezesa c}ównego Księ3o\'cgo
powo]sna zonah na cz|Ónk|
poŚolrnr
Ikhqdh! Rnb Ńn.orą?j ,| 2l)/2tll2 z dżk| ]6'02.2012r'
Zmian} w pclńicniu lnnk.ij 7]5tępc)' lteze$ rvpisano d. Kftjowe.lo Reje$ru sadoNeBo
KRS nr 00001143.13 slgn. akt GD.rr'IU NS RllJ-XRS/0030,1.1r2l103 !v dniu
3/PNni vio|efu
AnDnkk. s.r'e|ec}| '
ł calÓści odpos
ed7ja|na
cŻ|onek
zf,.ądu sD!qid!51L!]l
/9 l.uDkljonow.nie posfczcgólńtch orylnó]V samożądoĘ.h Óńf
dokumentorł.niB i.h Prłcy , sprał} o.ganiz.c).]nc' c/loDkoNsko. |ok.lorve j dziąlaLność
spolecfno oś*ialÓ$! ktr|luB]ną'
Pxni Vjoletla Anrpu|ska slrze|ecka z.tudniona { sPółdfie]ni od d|ia 04'09'|939 r j o
specj!]6k d / s słmauqdoRych' Z d| em 0| 08'2oll r' powicżÓńÓ lej obo*'jązk
Śpecjł|ht)' d15 s!moź4d.]V}ch .s!Śeńla zażąlh. z nnilh ]ó.a2.20]2 N achiuk! R!d!
Nad.orc?j h| 21/2a12 po$ołan. 4slrb na czloDki Z.źądu spec.]a]isĘ d/s
zńiml w
KRS nr
Z.żąd( \$ismÓ do Krajoveso Rejcsfu
s)gn rkt CD,yIll NS - R!J.KRS/0030{a/12lt03
pelnjeniu |unkcjj czlonka
0000121343
s4dÓwegÓ
w
dniu
3.w dni0
z
.ozpoczęcil niniejs-j iustEcji tj'0503'20L2|. w spolkann' Za'ądu sŃ]dzie|ni
ustratora|n ucz.Śnjczll PŹclÓdnicfd] Rady NJdzorc,ej PiD fdzńIaw TÓkarct'
|uś.acjj i ,ak'esem
odPorv cdzia nośli te łly.bcj cfłÓn[órv fclPo]u |!śłacyjnegorv(.Zyli trpołażnienje
RZRSM s szcz.cinj. do pżśpfuWaLu.niahalracji tr9lw!\ve ssM,.cz)'n'. pŹ.z fesFć}
Lunmlorzy zlpoznalj uc,eśnikól spotkonia
a:J
f leńalyk4
5
l'o nfonnosrno ]tŹcwid|.f
''.|.!o
PUł fJk.es
sv slk cfijłcrcll
Rl ) $ c1n.ośCillh hNrlqj'l}ch
R lJ N zorcf.i o ńlot|iN!ś.i \!n]esi.|iĄ Przez orlad
teidy..]y ]ustac i h.] ź sf](i] ud7irh] pr4z cflonka
9' fu p7cdn.\ionc |0!.!!&n nil..illy pąięte d. hndlnia i udzic|.ni( (.s.Nn}th
nlbrnNqi j s-\Jrśiień Ś ly!]r sp t.lh odpo\icdfi3 ni b}] .
Pir
Kuyylo|. Nltr \Ys[i. Prczes l]rżłdu i
|\oni li|ko\sk| ' hsĘpm Pruzrg 'Gló\nvxijlgU.s :
Prni vio|.nr
' st/l|śkl . (ilon.k Zal4du. spel'iJ|kh d śs !r4dot-a.h:
^mpukk.
lMi T.r.sa Knso\:tl . sPe.ja]Ńi dls cz|onko\sk|- jc9kańiN}lh i
Pt li J$lynJ slcz!!ro(kr . Jńspełol 1!Ćllniczny loból o!{i||lobudoN|xń),!h l
]'idi I].xlJ HoPF . ||speklor tclhiic1nl bhót o.!o fubudUN]ln)ch:
lxn sta!ńl]\ lcłli.[' lnsp.ru Nhni|fn} n'ból ogń|nobtr o\|Jn(h,
Pnni
lll']'uŚń.]ę njni(isztj \|]\ano d. ksi.]f[i L\'jdcn.ji koDh'
ll'
s
Por
]/:0l.
nI' |9 ry doiu
bi.aco ]
fogukŃih.!|.ż.c sk|.ttki
'i
. dh Kiajo\ci |{kl\ \!ró|dzi.|u!j 1v s!śo(ości].r0..7l l()(l.i.:
. d! ZwiizkL |{$Y]1) nlso spó]dzic|n] Micszkannl\).|h llP \ lvxfo/łsi! { kNoci!
5 tl]2.:]0 7l rocŹl c. on.hia skl.dkq p'.kazMo \! niu 08 |].?0lI l $ \r)soko(i
9ll.io zl { SSNI .. Crtn N$ipil. r. Z\i@kr /!oJni( f (;.h\.li n! l7r :010
s!óldfi.lÓia
f!ro'! /!nia cf|onkó\ obn'J!!€!o \ dni!(h 090ó |8'0ó.]0l0r' ),
ssv ''cz}n..\ slupsku 1 na d,cń ]uśn.j) j.Ś sli|dfi.ńił nigzŻlsŹorq \l Żxdnyń
Z!iłfku . ! \)ko|.]]i! ńińjeiszej Ńft]] 7|ccila Rc!njnl|.mu ZNj'zko$] |ł$\i,}j']qn!
sŃłi/i.l'|i \Iit'fk3ni{Ń)!h \ szcz(ińic
w||nc.!o
o |U'k.]i 0.-!rnizcjispó fi.l|zr(h
nodysvi( "r1 L]cll\!a|} Dl !/]0]0 leh.łrł ()3o|.!oKfi!|$!- ]tad) Spó]!]1ic|(ze
|un.ab|z} i'llbrmu.rl| .
l |)lllzotrUś(i i dJ.ilŚNści b.J.ń}.h N spóldz].|'li l.n
'!$
usi|cDi! |$rfuji UpJn. Zo\uly ru FŃ)żej Nzńianlo\ln.i innnlktji kt]n N \
l2' |,Nncj. p7t'Pnl\rd/.n. /sodnic Z iNrul'qtl
\51.a,j. n. kr!1erir ctr. :
. l, ]tgl"lś.i t :ran,Di.i |lznlldhnt : łb.\,il!:li|l|'|ni P:lP^dnri
k4|lĄiindr,i i llh\lu,li .|E.ućn !dhllo\).h vtjlLlz]llnl
Fn|, shllhl
,*-1,
ł.,
6
2/E.s?ortd'nśCi , .e]oyfE. l .y.1l|l3. d'vofuł.n|u śnnklr]i m nsadarh |a.hlnk!
?k.honicznlao ?r'| zarvnenńI kat,io cL.nkan :7'ł.lzi!1j1i .nz \yknzy1nej nu].ż'el
dh.laśłIo
:dbciite!ńi.
n|okl|kl:
3,/|z!lt1fu'ri ]j n.kmlnin ni c'nfuś.iz!:alłn]a ze lurtn,z!.}ł^lv'
w l 9 uŚ. ] la sam! instnkcj! rvskazu e . iż c!' ] ', h6h'dlo| zoho\,iąnn, je! .]o
a|] )n,fu j! z lndleth|ańi z paplze.lniej h^brcji ) jnn,|h kontolj Ł\,nęhl|ch
prŁpa\nl:onth ł abe:ie obj?'ń hic.ą.4 l1^td.ją
da,,eący,i b.ar.yh sę fnllsi|' !qltJ|'th''
Jstf t'| ' .botiank a kló|'n noną n 4n ] .bejfl4r ń,niŁ kanie.zność
,nailńk.łańfu |i? d. |rk.t!,fulfu ?t.: s|óhŁi.!hi? ,hikó|, no1!.h!?l9\|)!h konlrali'
!\)roĘ1 ron'annne| tnnn]ńośĆivo1tlzie]ni y alkrulie prab|rndt::ki klóra ]e!
?rdnialzłl hlłąq|h h&luń '
It.
IISTALEMA LUSTRdC,TT
Bxd|nic ł złkreŚie ruli'l.ii
nrraz sDóldziel ś wniostós pr^ slłłion'c nj.
L
@
..
przeprowadzom zośa'a N dniach
|,olrzedDja |L'stracja l,ołńcj dzia].|ności ssM cfyn
'.
od 02.02'2009l do 03'0ó2ńq|' za okres od 0|'0|'2007r do 3|.l2.2003r. pżez Zwrązek
Re*'jzyjny sPółdfie|ni Mi.szk.ńjotr}ch
RP w waNfawic' LuŚlłcia z]cconł zonal.
przez
zarzłd spóldz]e|nj m podŚa}jo wniesjonej pŹez Wa|ng Z8lomadzenie cz]onkó$ Udnva'j(
nr ]]/2008 trrv4|ędninia..j prbhnal)kę nicc.asid]orve8o rof|]canja zu){ej łod) w
zsobfh nricŚzkaniowyoh f! |a(! 2004 2003' w lemJ'ycznr'.h uŚlLeńiach Z.wadc zostal}
lakże sl)rN'
do
. ch
xkteue j'(crscnc}jńyń qno9one wczełriej puez czJonkó\Y spółdzic]ni
organóLv sPóldzielni .
fwiąfku R$lizyjnego
\ Órco"ok -\la!i' ql| ".'
U h\D'
spó|dzie|ni Mieszkiniou)ah
ra . 'o?|.7'| ' {od' V 'ieru!\..'
wsk.z.nÓ na niclzNaddjonc de.v7]c o 7rk Die nieruchomości grunlowe]
N
'
7f
l Bie o'i!
Ónd
'rl'
li;r.
RP
,,,:1,*j
7
wljoski poLL'!n'c!ine Fłjęte 7o(a|! plfcz Rid{ \Jdzorcz4 zgodnic l.ń'93s'l lJsllw'
P.Nvo spóufjcLcfc i pr7edśaNionc || oju |ll c?ęś.]w!ln.!o Zlroitd/cńi! czlońków rv
2()09 l ( 7 tr\xli n| bnk |]slu po|$!"!yjń!go l
dniu obad l .zś|i wiLtrdgo
rk
z |inli zapoznlni )' \ył|ne
C/lonńv ( l| i lll część) prz]]ęb sni$ki L].hN!lą ll 9/2009 4odń]e f'/8n!nld^n].
nń ]3 $|
zgfumxdlcnil t] 2206]009
lkt
j lkl.\}
.19śśnic zoshl'!
Pr'\ro spóIdzi.|cf.,
. \\, tśi!żc.c\id.nqi konto|i Ź!\ń';tŹl)ch .dnot\rm. fosul\ k.nło|. spóldzi.lni
o'!!'N\ zo't p.t? poJ'nn{] lpń\nioń ł,:
|/ Puńsl\.\.!o Po\Li'l.\.!o l'[Dśk(Ęsoillrncco \ słllsktr \ dnii.h |].l|5 .
19'05 ]009 r dol {łnl sJnjlJntgo li$kownb \ zasoba.h Spóldziclni b.7\vł.łi[oN.
2/1,((lfunk l,Lrk(i S. . Oddzirl s Gllvni N dni! 6072009r dot spm\ldrlnh rgldnolci
d.1yŃ i. 1tmd }!sokoś(i Nn]łl \!ńjcsitltrl.h tr! po!f.l sp}.1} ]feL!t1 ||Źlz LokinYLn( 7
lokunN|llmj t.7edfurvon)fii p.l./ sPól /idnit 4 okres l
!
5,\ Oddzirl { C\ltni { niu |7 0a ]ona r dd sln$J/(nii lŚiJ(ncji
Jni|il).Zn.j z t]l U śPhtkRd)l! iod*l* ońz prdjściorYego \kuPicnii.dsd.k od
\tdllu ii.h oprccnlo\.nii p'ł.p 'hjJ...!o u pos^zŚó|N |oki|( micvk n.
3/
rNt) Bonr Polsti
( Jni..h 03'l] . ||'|2'2 0ql dot.
Łiu1ll!bzaE!44j4!]śz
1!|tjs73|i do ub.zlic.Zcń s'olcllń1dl pru\Yidł$\ośc].b]icżnja. pltąclnj. i ob]ilzlnjł
!k| uk n| ublzpiccfsnił . unl|ań l trpr(snigń do ś\'adczcń Z ublfpie.Ź!ń s]l)lcc7nydl.
\v}jlsiln a 7aśŃidn!z.ń no c!ló\v fL]s zł L
tr
2006 2008 bez\}D]kosi
i
5/K.n]isie domŹne RadV Nanforucj
dniJth 290l ]|0] ]009l' ( l pżL h',żuńirm Llo dnir ]|0520l)9l')dot
z&'JrniJ 7Jk'.sU r.a|izrji aillń 7l!.ońt.h Złklado\ri lnsla|aloi{\| srni'Jrn.'lo
(''o l'lna|żrcńnŃ GdaNc i Ś|ugdsU p l|.nryka colcJ \ zot(si. !n!Ii4
' Ś
\
.'cz\n.:
' \ dniJth 0j,ll. l7'I2'](xlr,r' dot' konro|i ćaliza.ji alcccń z dnii |80]':000r. i
/ dDb 20052009 r, \ sly3\ic s'-konańiu rubJl polclajłf]d1 ńa 7n ! o\!niu
kml.k \! tNorrch komind\ w.{|J.1
spółdziulcftr.ch p|zll ?,trk|\n P fl
Jokum.nló\! d7iJlu t\ięgo\ości i\]końlssb|.
ssN1
^soblch
{i,
r.,.r1:;
.,!
,j"1
I
KMhj. .lo|ułt. poldo,. ?ą.. Radl !\ła aft.q ni. a| sa,Wlj.h,J1ti ołEand'ii
|I]i\liilh,i i Ii. !! PothfuLlli up|al|lÓ,)'ili o pĘ'{proiddzanin
..|Dężąn!!h
^o,toli
npisnji. \i| do L\iq.*i t|lilhn.ji Aon|roli ze|ńł|ł,'Jth :
ó/
I)łlisllo\r hrDe|llłl N /dN
*o.inii b.4ric.7nego u/)lko\aDi'
7/j!i|l\oru
Budo\11neq. d|ł nr
snBki \ d|u
hud\D|(nr mieś7|t.|n}ch . bcf{lni|.o\a
oa'02'20]0
|'
dol'
:
\ s]!Ę!lu \ diilllr ():.(|7' 20.07'20l0r. dor'
p7$lżc.!rni! \]bEn)ch ,JgdDic'i pratr. Fr!. p|,osl'*iofu /a|N.li! o:
. rdzi.ldne r.leghrh !,k,p(ny za bk 1009ssz)$tin podles\or p.Norvni[om.
. udzielĆli( casu \Volnc3. zl pr&ł poBd Ńh} \r \\nri2'rc l] 1 lrlloD! I]j!.|nry
.
llBDekcje PIJuY ()ddzial
srnxcl Unco\riLn.
z z![Au
\
do: fl[ouik{nr'
. pzepnN tzcn(' in{rukl ! sldlo$i\to$.Śo Z zalE\u blrP \ st$Unku do ]
|]7cp'oMd/cnj! ijstukfu/u ogó]N!.
sŃl'jfielnil pisn]n
z dni.
06,09]0l0
r'
blr|
pon 'onDo\zlł
s(onn|u
Pll, o \](omnfu Po\!żsl]cb
P|er od'j''l \r slulsk! s dliJch ol,o'] |]0]']0ll l, dol
P.Z.slż.!ańi. \Nhrl.r..h 7JgadniĆ|i lń\l pllcy lt'/oś.\iom ra|lr.tr]J o:
. pzc{.^aonje .ho$i&uincj.!h F4|)hów \ 2kr.sie lo|Un.|h\fia plZśtllolrad7lnci
fu l)ł| n(n\2 lnsDckci(
!
.
cen\ ĄfJra 7l\ooo\ulo:
u^F.lrrieni. Llo[utucnr.cji z nrzcptr\v lronej ocer_v
Ślslcplia.clo Prz} \l|.nlTaniu pDc] ll sho\istu
'r'_t
. .il.'
\r.i:0 ..\Jr 7.rv''i'.
Dztla
'n'c.\li|
Txsodo\rgg.
ndnlńislaqi''o
pzrś.2clmie .ho\ilujcc]ch pllJpinlLl do']cf.!.].ll htudnilniJ FJCD\ DiLós du^\
! riij9cjr .!posicJnich J7i.lań Dai.cych Dl celu do|Ioud1lnie do Ę(on)slbia
pż' s|u,Ę b.7!ŃfcńssB i hilicn' Pnc) ciqżaqch niDi.j 7idai'
l'(ń!dlo \9 Nniku dokonmvch ushL.ń Jot obiek(nv i nojnlcszcf.ń nrzcztr|ulnvch n.
s \ rnnMi
\l lu'l/ !!]!|!!L'i|U
$dJnu
\\lonMi.
s
!]\LI!ŁL
'L'lu
l' \
budrnk{
bilń
r 2bc7pi.l4ć
tf'l
rcm'iDi. od 07l,irurr
r do irui.loll
r
soóldfiś|ni:
przld tofbi.icnl llt]e szuanc
\
dl,\ViŃh rrejśCioBlh do PonrioŚzcfcń
hilro\}l|' va/ lncp.lśu:\|loŚilrLh nJ t!/|om'. F'ńrru
9
ZaPcl'nić \Y pomjesŁfenilch uŚęŃv wenlylację ńcchanicfnr odziałaniu .ią3]}m ]ub
o7nako*!ć popŹez Ęiróz|jcni! ko|olcm kontanujłcym z kolorem posadzki
kmrvędzie dotni schodó]V q'Ćvnęlznych prc\'adzących na pleRsfc piętro:
pżcproNrdzió occnę qzyka alvodorkgo wystfl]ującego pŹy s]kÓń}wan]u pmc}
inspeklofu technic7negÓ
d/s
ogó|nobJdo*lanyc]r. s'njlrn]ych
i
clckt.ycznych,
2
UfnakoMć
w lido.znynr
rniLjs.u przezrocf}śe !.,wj \ejścio\rc wykon.nc
szkla|ych do FDrieszczeó le8o budy|ku
wylviesić
pży .pteczle
z
tafli
i
instn|kcję udzielani. pjei!łszcj Pomocy medycznE
w
.azie
z dnj 0605,20||r'. |ó,05,20||r j240520||r' poinl.mowa]a PIP o
*lkonaniL zalcceń omz cfęśl]pral ujętych 1r nakazie. Pńnem z dnia 09 05,20|I r'
spó]dzie|nja fsró.ila się P.ZedłLźcnie termińu w)konanjl prac .ernonlorych N siedzib]e
spółdze|nj ujętych s nlkazie z dn]. 13 0420]] r. do dnia ]0'06'2012I' *
z
sPó]dze|nja Psmgni
^viqfłU
hklen FdJanja biura spół&e|ni kq]ita|neml ]tmonlowi t'tEkcje. któf.eo n.stąpj ń.in'
I1jnisna sto|orki dŹs'nnve] omz pŹebudorvx pom]eszlz.ń $.. PIP dccyzją z dńi.
|7'05'20Ll
:]| 05
r' |'ylŁil f!.dę
20ll I' n! dzień
Óa fmiMę lc.ńińu \lkonanjr decyzji naka?jrvrh
z
dlja
30'06 2012.'
N.
9/
dzicń dzisicjsą tnrÓńt biula spóldfjeLńi zoŚał zakończon',
plńśrw.NeLo PoNialowelo InsDeklora sanitarnelo w s]uDsku w dnju 07'06,2011r dÓl,
Mnu sanitrrnego piasko\nic *' asobadl spóldzie]ni bc^wDiko\a l
l0/!(Q€ff! !!]!!i !
Ń dniu 09'03'20|| I' dot' sPrxwdzenia eRidencji
xna|ilycnej z t),lulu splal k]ldynL i odseiek ÓB, p'ejściowego ]łlkupienja odsetek od
k..d'lu j.h oprolen(oBanń przypadają.ego na poszcze!ólnc |Ókalc mjesztł|nc
l. 74!dnieni!
orqani7lsine sDółl7ielni
l.l'sijlulÓn7 n.rmv ł'ś9n!t'nco chjr1kleŹc r&u|'nińołvń'
w
|]'
'\.
o
'o^
okresie objętym nir]iejszą nstBc]q RproMd7ono do
(oo d/n i'
j. U
J'|ó.
sla! u
ko|ejne zmiao}
ll
l'l'|'|ro shlutj obo\ixlui|(.!O Z LLnicnr ]3 0L 200!] | lzlotrko\\Lc spółtl7le ri \|.ś|j\!lasn)
pfuj.kl !.l|vl]] .l(i.e1iu kJd.tjj R.d! Nidzor|flj Z.] J. j Ill. z'lnnijsf!dix skłr.ltr
oŚn]onelo R.d\ z ]0 do 9.n]b |b! J7i]łłlJ efek.\}nj. spfulni. orM niJj. sposobu
..n _rLL-.,ri. r.,rr r,ilr .) zon nc)j(I, fr-cf \'.,f< !!i,!tr,/rrN
lJchlxlą nr I9/2003 prz(ProlrJf.nĆg. \ cf.scńlh \ diiN.h d 0j06.]01)6](]oiJl.
/nr ]r) st.ltrt] Ll|t lr'nL|u RrJr \idlor.fx l|iJJie z!Ś.]] do KRs nr 0000]]481] \
dnl0|03:0l)l !)!| ]ł (;l),vlII N!lł|i KRs /0I050t/0ll/ l'|0'
)r|su! fmr.iJ doll(ll l]ro]7l'Llkol]ni! 7łjnn\ dr!rto\r]cl s Zlodno]cj l r.etrrmi]romi
\\l]n!g. 7sr!n. z.n[ cz]on|ós ' Ridl N.dfor(/e. \Łj.nM!!
r vn]ntrm
'ol|j.ZMil
snólduid|i\ Z|L]C\]t koszlón j .boliq^ólr stók|l.hj !ob.. .fłJ][dv lnriln! d.
\LlunL |r4lęr. 7ono!Ę l:chnllą ir
/ 2009 łx|n.Jo fJ.ntd7.n. cf]ł]kó\
'5
| /epro\lizo|lgo \ |Z!ś.iN!h \ dnjt]r ]]06 ]0 07 ]00' ' j !|is|nc do KRs n.
r)000llrsJl sr!n xlr.CD.Vlll Ns Rcj (l{S/011395/09/J02 n ni 25.09.2009..
zL]m} L|t sktll \tn\\x /.De t'E7 $]]fu /':!r!!Ą!Z!r!! ]!Z]]!L!! pz.nuYru.nc \
!Ze!.iach \l L]njlch 09 06 l3 06 ]0|0 . fl.hlrlł nr l'1 ] ]0l0 dol)(Z]ł] u.h]'|.nił
]r|l 16 l \ \ ]5. tr.hlLJLr Ń, ] | \ 59 . fu/sl{/.]iJ 7xpistr uś] \ lj ]j dol okrtś|.ojx
\\|]qn]d7.i r lt{]\ |.i]Zor.f!] \ \}rLńrlc tljtorcl(jnr]jrrn d. !bt.Óo!tj nI
l!|j /Jlj].h r upo.7xdL.onxni] 7rpill trŚ ] ]rkl $ \ \ ]60l \Pnrn( .śl]t Llo K](s
n| 0000]]]|']] \ ł]nL 30,06'20]0r' s!|]l. !|n' GD'VII l N\ Rtj Kl{ti/0l0J30/10/3i9'
l.l'2' \f\nrGd.|. skl(f zx$jCfu\ p!nx|o]YjInir l]n.\\ Pn\o spók]fjcLvc.
|o!ado|r.n L]js\] ! \pólLLfjeLrixlh n]ie\Zkan o\'rch ] 73.d|. !\\l) f jn|]'mi o!óLni.
oboniuL'i:t.)nri rdrmi p..rn)n, /D, xr! la(i. \prctra(zono do Sldrlnr {)i [rl] rn in 7
Lllaleń l'otj!ólnB p!P.^d1ió k}trqi co \YDrlgxIo i]riIjzy skt(ó]Y j mo.nowJó
rY.\nęr7|\d] ]].d
Ti,nt .L i. n'irszluio\t.
l't'3' \|s[i,rnc \]Ż!j sLiuLj stóldfj.Lr'i j. Ukcllonr $)mogi \ennęnzn. o .hM.kt.ż!
kgolrDrn.\rDr prrC sao! lonrpcrcr. o \l ith uth{łLronL P\7-!ze!ó n]nl o.g.noń
\ !h.\jilLli.t]||]
sraNi!h loZJ'ZygnLccir l]/grxni./4ą.e konpete|cje
or.!łn!\ do trchtrlL]nil no.m tr$fn.t,nrd] l.!Uh]jł :plily f\y]nanc f
sPóld7ie]| Pf7\ ętĆ
tosz.z.!ó iy.]
dzir|'|oi!iJ. sDó]dz
.
e
Ii
zJps\
lńjł .ofln\o<ć
|oŚ!po\xni. or!|no\ \|nro.fIdUR}.h i
]ror9pondlil slufb .1do\]'|h spó] Zic]'!
.lospodrrki spóldzic|i ofu7
soŚłlkó\ fiĘdŹy sŃld7je|nlą
l/\rl|nc z!remidzfnir unrd\ni.nc h\l\
-
uch1Yl|lnia
sldlló\
.lÓ:
sŃhjli(|n..
\''ln!go Z!rurRl/(nh | !.hNal. nr 2 / 200' obBdljłcĘo \. d.ii.h
. 20'07']U09 r : do /ip.2ń.ńi. sil z nim na każd]n nJsĘPn)m \!!|n)nl
Regulaminu
]] 06'
nr
R.gulmjnl Rrd] \ld^.!^j |YĄ'ę'ego uchlrl!
b/Rłdu Nld^rcz! z.od|i.
-
7
jqi koilÓ.l|n! lm k]Nl
200s tu(z
'lnir
udo$c|)n'!ni!
23.09.2009
L.
po]njes1renixmi
'
|iniń$Mj uśhtJĘaf t
l 2009
!.!P.d!(z) ]
(
r
v.o |l'o l!.lulinlin
\
i
L()klh|
dlia 2ś'o2-20|t, |.
mh$aĘ
'lokume.6\ .flonkon spóld7i.lni
ltclu|lmin dFponU\ińi. |oka|i'ni ńiśszkilń}ńi ''2 odz}skl
Z JniI 17'12'2009 r.
Woln.
:
tcr.nxmi osicd/os'lnri on7 tnNłlzcń|l dzńła|noś.i!.spodaruz.i
micszka|n]fl uch$rĘ nr J6/?008 dni!27'|0'2fu3r'.
. R{Ullmin
.
!'ylko\.mi .
Reguamjjr Bos]jodłrU\ln]ł ]o|{|nnj
Rcgu|amin 7asad .lospUdJ'Li
-
i]]
17 /
.
!r$/:0o' ,
'' uchtu|łIr 3l/!m9
!.hsa|otr} u.hN.łą n. j0/2007 7 dnin
Rc!0|imin Llli]dLn.(!i spo|.Czn! ' ośłlto]vej i kuLtu'ahjł Uclłllł nr I / 2010 z
dnir |J'0I'20l0 r' ( zlod1ic Ź LLdlvłl. nr 5l2007 Zlbrani. |rr^dshsic f|]
cl]o|kóq z dńjx 2.l L|':007 r \Y sP \ri9 lvzno\vj$i!
lej
dzi'la|n.(.i ).
- Rclu|ińill ażądu uch*lh nr s / 2010 z dni3 || 02 20|0 r. ( lrŃil n0(
RguLJmjn u|h\.|onl u.h\llł lt j7l]00j f dnił l3.l]'](J0]r.).
- Rc'eu|Jmin PÓJljno\llil iNrcj)tji F|tgdjjcJch n. btrdo\i. . rcz|icatriJ kosaćt
budo\) i unJlalix \{ńości !oĆ,I]l|to\ej |oka|i u.hrr.|ą Ir ł/20|0 z dni!
J0.03.20l0 r ( 7lodnic z u(hsJ|łmi nl |j i |6: ]0l0 Nahtuo 7unnid^nii o
\,no$ienn' Jf'rl.|noś.' inNśl).jn.j) '
s\orzlii. j \lko'yŚ'rrMił runduszu rcńonlo\tlD oraz fin.n$trinił
(ńonlór! l roból . ch!.akl. L intr.sl].)]ll) ucht'alą nr ó3l2010, dnin
R.gU|Jmi.
23.0J.2011r..
lll
r./
l2
Rc!tr|Jmin Komisji RewjĄjńcj Rady Nldzorczcj uchw{!Ą
Regu anjn
t
f7
|2o|| f djia
Końńjic.spÓdłIkj lasobxmi Ucltrrałą nI23l20l| z dni!23'03.2oll r'.
Regtr].ńin trzy]nr*'ani' cz]onkó{, ptzydfiału
powieŹchni ogó|nejb
ynk
iamian}
mieszk1ń Ó z ]d]pb.ji
nace|ejnieszkanion.LLchl'alonyul|lLvałąnr'1/1997
z
foŚ.} trch}|o.! uchwJtĄ nr 33/2011 z dnia 2?.l0.20ll r'
Regl|amiń \:vnrjnowanj. oka|i m]eszka|Dych uchrv ł Dr 3'{ / 2011
dn]a 2404.1997r'
27'1o'2o]1
r' ( ś.aci]nroc
rcgularnin u'.t'*uiony
u"n""q
. : l .ll
uslahnia opłal z lylJlu zuz}cia $od' i
odpro\'adzanń ścickóq Uchw{łq n. 36/20r| z dni! 22'll.20ll r' ( lmci moc
Ę3uhńin uchwa|ony u.hł?h 5,1/2009 z dnja 0]'l0'2009r' ,6j/20]o 7 diia
13.lt.20t0r oru 5/20|| f dnia 21.01.20 r.).
Rcgulamin roz|jczłnja koszlórv
i
i UżłtkoRanig]okaLi rv z.s oba.h zu ądznnyc h paz
sŃldzie|ni9 uchrvalą nf 2 l20|2 f dni' 2].0l.f0lf r' ( slmcił moc regu|amjn
Reau|ańin poźądk0 dÓńowego
UchLva|ony ulhwa]ą
Rcgu|am
a
nr 2/2010 zdni. |4'0l'20l0r').
n roz|]czlnja kosztóq' gospodarkj zas.b.mi mieszkani.wymi juŚalania oplat
używanie
lokli
uchwnlł nr 3/2012
0ch\yaLony uchrvrlami
nr
:l,J
f
/2004.4 /2007
dni!23'ol2012 r. ( yla.ił moc
i
regu|amin
9/2003 ).
Rcgurnijr.ozLicza]iB kosaów doskwy.iepk do |okdi ofz pobierinja opłal i
uśalania z.li.fek a ddntane oglzewanie i podaż.nic woJ' uchR ą nr 8/20l' z
dDia 16.02.2012 i ( Ś.Jcił ńoc rogul.ńin uchła|on} uchNał.mi nr 35 /2009 f dnia
29.12.2009.
. 48 /
2010 z dnia 10.03.2010 r., 30 /201 |
r
dnia It 0t.20t
),
I r.
Reru|amin z]ecanj. dosta\ł i usług obc]rń tlkonaŚconr omf udz]e|ania zamó\yień na
roboly budow]łńc Uchv.lą nr 9/2012 f dtri.ló'02'.0l2 r. (sfucil nroc
uchwa|Óny rchłalq nr óól2o09 ,dnb 2910'2009r')'
Reg łmjn Ók.eś|a.rąĆ} obowiązki spół]zi€lni
i
uż)'lkołnikóN ]oka|i ]v zak'e5ie
i konsuMlji uch''lł nr l0/20l2 Z dni! 16'02.20|2r.
rc!!|anrin uc|rwa]on) (blvalą [ 3/2010 zdnia |4'0l'20|0r )'
napraN
c/
zlad sDóldziclni onJ:){jl]ML
- Z*}ado{l, L]kłsd ZbjoroĘ P'acy zav!
regulamjn
y pomĘdzy zarzłd.m ssNl
(
strłcił ńoc
,.
czyn
..
a
złt}'dowym 7]VĘ7kienr ZaMdołym '' Budo\lani * SSM ., Czyn ' rv
200] r' wpk&) do rejest.u z!k]ado\ł}ch
]adów fbiorcrh prac}, w dniu
t.
. ..
'. r,I
,ł,1
lrl
28 0.1.200]
r'
pod nr
spńanic dÓ rejcslru
l.r 07.?01| r. pod
l]. DxcvII
zUzP
pŹez okęgot'ego lnspeklor PBcywcdańsk0 .
prolokótu dodllkowego
l
nr
dokońJńe 7jslało rv dniu
nr U-DXCVll/l.
p'o F \!
'i' ' ok.| i /rk'do^.8 Fu u / ś.|'.7.'.o. a|n)('
'' 'U
Uthł1th lr l0/2004 ( akt']]izorvan}' aneksomi: ff l /2009 z dni.0'1.02'2009 r' i
oe'''|'n
nl 2/2009 Z d.ia 2310'2009|'.(Ł
nl1|fIll z
dnia
020ff0\2t')'
R*uIanin pra.y. 1996r .dcksoł.ny w l997r' iw2002.,.
. księgo\)ch . ]996r
trż)Ąuni. odfjeży ochronnej oBz
inslrukcję obiegu dokunenlów l]nansou'o
normy prz'dzilh i
osobńtcj.l996.' incksowanc w
Regul.ńin orgłn]zacyjny
|nŚrukcję kance|aojDą
.
.
|993 r'
1997l' '
1997r.,
tr, \.l" I]o.podrl "o\ej,,o."uJd " r.0. 000
Regu|amin na najłidnjejgy brIkon i oerćdet Pzydomorvy
23.oó.20o2 r. .
atwierdzony
protokól z posiedz.Dia złuądu 2]49/2002.'
lnslrukcję konto|j
i
odczytóN $odomierzy uchwalą
procadurę windykacyjna obowiązljącą
3
spźętu
*' ssM
.,
nr
1 / 2009
z
dnia
dnia
czyn ,' wprowadzon4 uchl'|ą
/20082 dnia 3.'2,2008 r,
1.'.ś'wymen!one Do'm} Nsvnę!"nc o lhlraklefe Ę8llamino{ym wykaane w st.tuci.
v sprz.czności l
' końpLclng w r.guLicji , njc 5ą
oboliafL'jącymi Pzctjs!m i'nc.ylol}czoj9 bczzast'eźcń'
prec'4inc
|'l'ory'n''cj2
2/ Rsda
Nadzomza
|/ pżcpisy
uŚNq
/
innyńi
d?i3hh'nści oreui!l!o!ĘĘ!!!!E!Ls!i!dz!!!!L
:
f
fakRs dzialania
|6 w.zcśnjx 1932r'
poz' ]3.13 z FóżnjcFz'ńi mian.mi)
.'.
shtiem orrz
Ę
j
Wa|nogÓ Zgrcmadzenia
'.
P6ryo spółdzje|cze'.
shnoBią:
(Dz'U'z 200]r'Nr l33,
a.,
l4
]].n3l u\u\ o
spóldzic|ńi&h micsfknnnŃ'.h
125, poz |l7j z Ńżnic,jsfrmi ztr1ian. i
.1l
)
lcgu]amin n7}ięly u.h{ał.l Wł]|(go
sblul
! 27 lŚ ] j ]
z dńia
|.1,06,!l'07 r. (
Df' U' f:oo7 r N'
|
lenlnldz.ńi! nr212009
oh|aduąccgo ł'okresie
iż z. \Vzgqdu n! du7ą |j.fb9 .fłonków Wa]ne
Zgfuńad7cnie
by! połZiślononł o?'!i! l podzi0lu nd częśc dokonuj( R|dr
'nozc
Nadzorlza sloŚiąc /łsłd9
nil dN'|n fi]icllć czlonk{n! upń\niod'ch do bka]i
'
zńa]dLi4.)ch sit N ohlębi. jcnn.j
./
w
llano\Vi '
ni.(lhomości do ńz|)l]r c7ęś!wiln*go fgromJtlfenia.
Z!rc ł!^niłw|5 słnowi . l. $l|n! zglomJrt,t'nie jeśpodzi.lonc
na !fęś.i\cdlug zs]d ud]h y.h DŹ!. R(d9 Nldzotvl|'
R.eU|aDin R.d) N.dfor.zlj ! tz.ś.idÓi. f!kr! dzi.hni. rv $ 7 pkl 29 sllno$i :
'' nokon1aBE Pon:n n lfdlrygo z,!fufunL.nh fu cęvi i ,ł1!4ni( zafii! :d|n:mia
thnh^I tk, Ptc.ajldn'l} Ćęii łit'!, zrn,D!Łdnl
Rlgu|an]in l!!]n.go
|,/\ł?Im Zgrom.dInń co.trzniq llo|itrc
Nadzorcrc.j
. s
i
l' l
. B\lzinl. \YalN
b)"l).'
Zgn,m0dzui!
z,.L1d n^ p{dsli$i. Uchłż| Radt
c7ęśc. uMględniając. Rjoniajl
Ę!u .
zrodni z rchrlhl
NadzU|4j d| Ió/2n09
^|lb
usb|ono lermin) po5z.z.gó|ntch (u.nj:
2009
czę<ci
s
]. |l .zęś.i\
]' lll
I' l człś.]Ś
2' || c7|ś.Ś
,
dnia l90j20t|,
dniu !:'0ó.2o$ l.:
dni0 2,ł'o(,2ftl) r'
I
.7łści\ {]|iu 2(,06]009.'
v 20|ll rol{u . zgodDi( 2 lthwtl! Rdll'|
uŚ.lońo lcrmin) noŚŹ(Źg!ó||yŃ !1i!.i
]
p.e
n!
N
zo|ą.J
rr 3/20!0 z
dntr
||0J.)0t0r
dńiL' (]9,0ó,20]0i'
dniu l] 0620lo.'
l|I .fęści * dńiu ].l(Jó'2!|0l.
4' lv
5 v
częścj\y dniu |6,06,20]0r'
lzęści$ dnj0 |3'06'20|l)r
w 20rl rUkU Zlodniś r
'.łr'{4
rilr'l Nu
Undo.o lennin! p.Vlzrgó|nl.h !79ści
- 1t "..:'
zorcrtrJ
d/ 29/201t z dnir?i
0lloll
r.
li
I
tl
;
(/ /Ni.rl.{ni(nir o 7\olJniu (,br.
\}ńi.lnjń!.h p7\FJko\r z\ricft|jl :
- i'llnm cil o d]cić inlicjs( obn 'lh k],Jej c7qici $||ncgo ZEo.Edz(nil '
- inlbnnrcje ^ Ąodiic l llP]scm \ ]8 uŚ. l slittru cz|on.k snó]']Zi(h] oy]bl
]]zYll|a nNfe brić !L'łl $ wd ńy|] lgfun]dfcnju lj.|ko osobńci! '
- intnmrcj. Z. Zlodni! \.0sfulllL gn].e nlo7 nrcś!( fgod|r 7|lt$cdj
]
\u!śncis,eg.,To,nitril sj( 7 d.]{nr(nLimi Ęd.c!ńip7ednliLne'n obrld Wl]nlgo
/gfunndzcnia ł lrnr ? n(juklitr]i u|ll$ał kt'e Ędą w t! lgL0 $l]o'o|! s
sir&ibi. spóUfl.|ńj \ st'|]końlsN!''rq Poul|sszY od Jnil j\! god/in!.h pmcJ
- inr.rM.j. Ż! c/|onko\\ic . \liś(i.it|. pńl| do gf,d:\ (ló.l) pdŚiadai.o
j nN/.n'i. lllul pri\n] do n1i$fkrlii \ /J$b].hŹu&Jn\ch prZ.Z sB]|dzi.|ni.
Łk\l|il]|o\ani zonó|i do ('i .Z*(i NJ|n.go 7.qronl!dz..i. kŃr ob.jNi! icI'
mi.s7|ani!: czlol.k posiJJl'j&} (iIkx (\fułó\v p.r\n]ch do lokaIj uśzcŚniczy \
s)bnn!:] P.fez sjebc c7ęsci lv{ nulo ZlomJdz.nio \ nńrch [!nc
|U
n''in i!'i j .i z L!M]i p'.\ !l)D t.\j!di $!ł prl*'ny do Eim^ i 'osi.dl
nils/tln]ł
kMltiko\lnr jen do U!/c'Ll]!1\vl N (.i c4!. wonclo ZgfutridA)r lrńn
óelnuje tltul |m\Ą do ń1i!Śzk r ł ] cślilfłonkos]vo w społuic]ni posi ]ij.l
oboj. malŻonko\lc jxko Nsn(il\lnil cil]! pld\rx do k)kx]L ich u.^slni{\{j \
lvdn)m f!funrrd7.nn' olll.icli !Ę do
s..ri vfściNl|ncgo zglońhd7cńi.'
'!'i
/r\tixJÓmi.ni.
/
nolrcj.
.
\
n|a.7cniu k'do..|&'Yo zn\i!Ól. .ozan.k obńd \\a|n.so f!^! du.ni|
iŹ mo7. U|s 7mirńic \. P'.rF |[ pzcŚi&ianqo \]bon' cŹh,nkln\ ll.dl
!]ł^!.zcj Jolx.,!n! b]| \]ci0g l Rc!!|!nri.! \|a|'tgu Zlromrdfeni] \ |\ \Źó.
łŚ!]!dl7!n]i ĆZlonkr N\rvlitl|.go zgodl M klńtl}do\anie do Rad) orif tan 4łosfenń
k}IlyLrt Dl .zło|k] Rtdj. NiL|ZorcZ!.i'
fu\Vido|lieńa \ym,, Po7ądkien obNL] o!]iszaig by]y na \Ias]ej sloni! nEll!()sq, w
llkric
ł,
-"
o.rsic
\
odnjcsjcnfu do
l.;?-
ul!n(tn\ ol4ku]ąc)ch. Ó. kLłlk&h (hodoNyd] . s
'ł.I
siedzibje snóld1i!
li '
ińd)tridu!trie \Y lgr jne 6hlon}m
ullNq\$ li' 2l
dni przcd driem
k'dci Pit.\!^j c7ęś.iwaLncg. zg.ÓD&zś|iJ'
Terńińr i .|Rih żNijd'ńi'ni. o n,o|llfu %|n!ch Zlmn'dfuń $Elnilfu $.tńdi
!Śt'sosl. ś.itnńt i
r!€tr|rnlinoNc
1.2.3.Uslllor0 t,P.liieg Wxlnvclt
Z!r.mi'l'tti
fulu $r|n! Zllo]n.dzol. Pdz]e|oDe na tzy raślini. odb}'lo się zgodnj. z
'00o
uch\alq R!d] )tndloft^j i fgc{nic . l('iĆk(cm porzłdk( obńd' |'fujckt pordku obBd
r/l
opni.z \\nugó\ śpmNozd'r(czt!|!.l'i'| 7a\icńl o.7.drh\rieni. \niNkńrY mlL{nc'inKh
s\nitaiacvch 2 nrclot(ilu |unncii nńb|.ń.\.j i reln.i d7i'h|n!śĆi ,ł okrs .d dni!'
ło dna ]l'|22008r ó.7.nhg.dalći .Ź.f frviŁfk R|wi7vinJ s.óldfic]ni
Nlirś/krniLnw!|l RP N wlś7x\vt ' klóNĆh snóldzie|n]l |. ńlż!vn]3|ł Ez!!L'l!jl!]I$r
7dićtv z Dorzrdku
I częściwr ń0ro j/!ft]madzcdia \| 1|V['7ku l c7rn ten nukl
^{|]
0|,0L']007.'
li{ Fh'slrjc\i'tr \\Dl\nal d. soóltl7i.lni / oni'trić.icnl U \'t]triu 06'072009.
\\żnołd|i./|.nkńN UŚla|eń \| prufuk(i|c |unrł'i i N.iGkóŚ |^'$lńc)jn).h \)nus.|i
pD\1óŹśni. ohhd posz.^góln)ah c4śi1r n.ylpuąqch t.rDin!.h
. I c7ęic] { dniL| 1507]o09l':
. ll !4ś(iN dnjx.]] 07 07.]009 r. 0t)07.2009r
. lll c/9!!i { dfimh 16072009r if0.072009r
Ro^\' nc Ń|\ uśll|etriJ .Iolokólu tlol'.icn'|i./nnia .' hić/lco \ msz.zeeó|nrch lauch
ni.dob.fu $,od) nf !oŚ^f.!ó|n. nicit.hotrnści oaz akunu ni!.uchonńfti !runlo$li
I
I
55.li] N l|i.{ollic b./ trch\.|.nir !9ńo\iĆnir d7i'h|ności i'n\Ślcjnej D7€2 wrlń.
ZlI!!!!Ł$]!
DD porzd kl ohr.d sD.ow.dzono 4 Udnvr|l *ncs]one Dżc7 czlÓń{ół snóld'jeLni'
nr
Pożądck otłd j!. if.]van] byl
zgodi
c z ftgo|ri1in.fi
wa|nego Zgfuńad.ni.
sp.lniający|] \)Da|!i uŚa\o*c j sltrlul!|vg
$j.lń. 4lołhd/eni. ś!i.lo uchslb \ iPn\ich obj.l}ch połądkit ohrad ń.iń':
. 7'Ni.lJzo.o sPB\ofd'nic
sŃldzi.|ni ,a ]003 r' i pod7iafu rudużki
'iłan$$e
bi'rńŚo1l.j . och{a|a nr 7 /2009:
. przillo
nrotokót'!
,
f
9 .zęściwln(go ZgronladzeniJ Ódbt1.go \Y
..ł1,,;.,.
2008 r,
))Ą
'
u.ht9o|a
I7
Io7Ft'ono od$oh|ie by]*o członka spółdz]c|Dj od dccyfji
sprawic trlkrcś]cń z rcjc$ czlÓńków. uchwll. nr.l/2009j
Rady Nadzorcze']
fńiany do r*ulaninl walnugo fgfumadzenia uchwll' nr
u.hwa|ono
slafu!. uchwlla Dr l5/Ż009i
zńiany do Rggu|łńidu R.dy Nłda.czej
2
/2009
|
uchwa|o|o znriony do
uchwa|ono
ud7je|ono sbso|uloriLm Prezesoq'i
.
dokon.no
k.dcncję
.
Uchwlla Dr17l2009;
za'{du Plnu Zenobi$zowi
WójlÓl'iczoł'i
\1bo
norv.go 9 .sobowego składu Rady NrdzolcfBj na
nchrv!|a nr 3| /2009 '
ogól!ń wa|ne Zgmmłdz.ńjc Podięb 17 uchwał . nje
Pod|ęIo
]
|etnił
|.| uc|nłał N spąłach
. t./}jęcia
Rłd) N3&Órczej a 2003r' ( u.hwxlj n. 6/2U09);
. pż'ccia 'nło,drnjł
spnwofdania Z.rz.du z dzń|nlności spóldzielni z 2003r' ( uch!v.l.
. pż!j..i. wniolkó{
poh6(...)jnych
z
pŹcpro\.dzońcj ]uŚmcji
fa
okes od dni.
0L'0l'2007.. do d|i! ]l,|?,2003I' ( uchłd} nr 9/ż009 nieblla pue8łosoMna n!
lszyŚkńh częścialhWa]n.go Zgrcmadunia . skeślon. z porządku obnd I
.
udzielen
!
lbsolutoriunr
:
L' PrcŁso$i zaźądtr Panu Pjolro$i ]ędżejcako]Vi ( u.hN.|a nr t'l/2009),
2' Zastępc} I''ezesa oló}Dej Księgo\rej Płni c ż}nie Kościewicz( !chw!l! nr
]
4
.
cz]onkovi Z.żądu . KicroMikoNi Dz]ału Te(hni.zneto
( uch{.la nr 12l2009),
cz}onko*i Złrrądu {'ZMcancmu
nJLlę NJ''tf!7l
Leśniowskcmu ( [chrvłł!ńr 13/2009 )l
Piń
Ha
llnu
inic Len& k
wJldcmglo$i
wznowjenił dził]x|ńościLn\łcslrcyrncj 1
Frtkrven.ja
[}nion!
b/ł 2010 roku
7'ó9 %
\!ah]e Zgromadzen]e pod7iclone zośa]onJ
nr 3/2010 Rad} Nadzotz!:j
Pfu]ckl p.rz'Ądku obfud
z dnń
ll03.2010r'
i
5 c7ęś.izgodnie z
uohwa]ą
projeklcń póponowan.go poŹądku
z$!i.r.ł sym.gi sprawozd.$.2.. walnc zllońadz.nie pŹyjcło:
l8
.
.
.
prlÓkójil 7 ]j c7ęściwa]j].go Zgronidzuń Ódb}|cgo
o
i]rfonna.je
sposobjc rca iza.ji wniÓskóN
udzj.|enie łbso]trtoriL'm
ł
Pon'lrac'ny.h
2009
a
r'. uchvll. nr
okes 2007 2003
;
:
]. PEzesowj Zrr4Ju Prnu slanisłauowi t]|aDołski.mu. Uchwnla nrt0/2010'
2' Zaśgp.y P.czesa G]ót'Dej Ksi.govej Pani Gńżynio KÓściełicz ' !cl'rvał!
]' ZŃęIrc}
P.e7-e5a
Zaś9pc' Plczcs.
Zazqdu Pail Mie.z}'s]!wo]Yi wiśnicłskiemuucll{ala
d /
uchNa|enie zńiań do
s
cospodrrki ZaŚobami Panu sIinislawo\'i Kanińskiemu .
statufu U.hrvxln nr |4/20t0
i
R7no\']enie dzb]aln.ści ińlveŚVcvii.] Óo|c!łirc.i na hudovie gamżv
vic]oŚano{isko$'vch. głl{i! łoLdogojrc!.h Ó.aZ mjejs pakingorv.wch - UchPa|a nr
Rzno}'je|ić d7ń]ahmś.i nNedv.v]m] 7w]'3Ąei
wvslaoignie
z. Zwiazku R.Nifvinceo
z
b0dowńjctvch mjeŚ7kaniNum
sDółdzic]ni MieszkMiowvc|r R|, rv Wais^lvie
'
zbycia nien'chomojci nicfuchomości grunto*ych zabudo*'anyc|l śmjani', tralo
'. .
dolychczasowych nairncórv . uc|lrvłlłnr
r9l
Zbycia lokaLi mjeszkalnych na
uecf
rczpaiuen a odwoł]ni! c7,]o|ka spóldfielni od decyzjj Rady Nddbrcz.j owykoś|Dńiu
Z rejenru
cz]onkół Ucl'rY5b nr 20/2010'
ogć|eń pż!]ęlo 1? uchw.ł. nie podjęto 3 rchrya] rv spmrvoch udzielelia absoIutoriun:
l.
2
]'
Plezesowj ZaŹądu Panu
Pilto}j lgdri.fakowi ' uch}'l'
czlonko\i Zażąd! Kiero\nikołi Dzillt]
u.hlvrh n. 3 /2010l
członkorv] Zl'łdU \}7iac7oicmJ p'cz
DziarnoNskicńu . Ichrula nr 9/2010
Te.hn
nr ó/f010|
czdec. Prni Ha|inie
P]d9 NĄda(L] |'nl
Frekrvenlja wyntoslo 2,64 %
'*l
|gnacik
jśrr.m
'
l9
c/ł !0|l r.tu ['|nc Z!runr łńi. pod1i.bnc
zoshlo nJ
j c4ści/A\|nic l rclNdJ
n'
]9]:(l| lt!.l] Nrdzorcz4 z dńiJ :]]1()3,2()||l i prcjśklcn proponorvan.lo lolzdku obr
\ta t lson&]floic mi]]o chari|ll| sp lvożd'\.l) za r0]orok j pŻ)icłt)
. n({okó! z 5 !Zę!lj
\'i]]1Ćgo lg'onlu1u]ia odb}lcllo
. ldzicl.ni. rhsoldo.nu,
L Zl{śpc}Pt7.sd zirŹ{du Prfu
\! 2oj0l . !.hytrl|
nr
N]i!u7)l|.\o\i \!;śnj.\rskif l
/:0l l
(./d.ko\ri larzdu \)zn.czoncN| p7ć7 Radę N.d^foZtl l'Jlu .\d.mo\i
4
(ilnLiliśki.'nu ' !ch$l|n nr 13/!0ll '
lrś9!|! Prcf.\n d ' \ cosNdiłi /$obifii Panu K.z]szdn\i ]vl! Nskicmu .
u(l'$!l! .r Irl2011:
'1 ucll\.ł} do1' rozpłtzc1il o \n'rnń .złonkót| snliłd7ieLńi ÓL| dg.yfji Rady
N fl.lle .\]kreśLeDl,
vl(lńkóN Uchr'lł. nr 2'J.] is/ 20ll:
. ]
udlvr|). dol
'!il(!
^}.]a
|gn'd|otrloś!i lo|lLUlyr'ch uchs'.h nr
ls o.!, |ó/20ll]
Plj$o I{ Uch\l3l . tril po i9tl 2 urh\ | \ ŚI'ra\rach udzic|lnii ńłl|ulollum:
| |tlzcnNi h7rdu Pan[ slMislNo\i t |anuŚski.ńu . UónJb nr |0/20ll.
:' l]y(p.j Pr.f.sa J s (iospodrrli l!śohimiPrnu sbnidr\!\i Ńimińlki.mu
!clrnrl! ir l2 /2011.
l).!ol!n
F(k\vś|cj! (yn os]a ],'l7 %.
j/ b!L|in!j dokmcnlxti tźed{ó\voly!] obnd wxLn}ch fs.ońrxd/lń \tlniki ,
t'eLji!g obfud N L(oole|i.]e *ań.gi]\ sIi1trtr| trŚ.\-\ Prl*! sŃ|dŹ]ś|!7g i unxsr'
5pók|fi!]niNll mieszkanio\.ch niśn.nLs^| l!!'l rr{:
- FJ7|!d!k Dbfud f u(fll.tlńicnilm \noś7on).ch pżcz .llońk(n( uch\.| h)ł
u\2ij|cJnion] \ a\i omicńiich r obńJad| \ u:tso\}m tcrń'inil pr ,jqlr"'n n
sr!ur(i. i relulaminie obod P.r4dul obrxd \\ krdrns ictri!,Jn prl\pldku brl
!dolu'n.nl!\m] !osu\n]mi dlJtćrirlłnli i plojekt.ńi u.h\al.
- zidjo\lnJ h)lJ
-
,l
Pra\oDrocńość N.]
.Śo Zlroń.dfcnia J! Fdcj'no$.nń
U.hŃxl'
lł.k\tn!.ii fJd.Ri]:t].a,
g]$o\tlojJ nrJ (]nvJłxm |.zet]ś!r|0 \r sposob zaló\yno ]x*1' ' jak ik]ń! na
\s7)9ki(h (f9itixdj wxLńcg. Zgfunklzenja zlodnic f lg.!u|j incn obmd i N
s|]m\a.h L'bj.!ch Poradkigń obńtl'
t!-
:,. :.
f0
rv 2009 .oku sPowodo\'ało pż.nicsjonie d.lszych
teni'lmh ]ak *!k@no w ly.u|o waIncgÓ fgrom3Jflnił
niowfcfcrpanic pożłdkuobmd
obrad
ł' j'
yd] Uda|onych
waLne Zgmńłdzcnjl zg.dnie 2 af' ]3
|'
2
U$Nł} Pń\r spó]dzielcze:
l
Podc]noMły uchwłły *' sPra\yic uohwal(nia kicrunkórv rof$oju d,jałllnośli
;o'Ioda17. om/ Ne!'1o o.ii|ovo L||LrĄh. ':
uch}!l4 nr 3 | 200J r diia 24'1] 200?., l7now ono dziah|lośćspolcczno
oi\iatowa i kuLtum|ną'
$
uchr9llą
nr I6l20l0 z
dnin09.06..l3'06.20]0r' Lvnowońo dfialł]nośći.weslvcvjna
7si4zkl 7 7'bud.!vł tefontr m bvł.j kodorvD
i aktrbion. nie chon.ścia lrunto\ła |I 55a/2 rv Bjerkowie'
ł2 f'J. l lĄ|' '.'\b \ .p!.A I do)'/ąt)!
sDółd7ie]ni rv
L' zanvie.dzańil spfu$ozdłń
2'
Rady Nadzorczej
zatrvierdaD]a sprarvozdań rccznych
i
''J
!l ca.ńclŚkci
]]A
'
,
sp.]rvozda]l fioansoĘch omz co do Fnioskóv
członkóN sI]ółd7ieLńi . Rady . Zarzłd( w
ly.h Śpr.N.Ćh j u&]c|ania
czlonkoń Z.żąd('
'blo|ulorium
spra$']' b9d.acc przedmioteń oblad ró\'njeŻ łnoszone dÓ porz4dk obrad przez czlonkól
spółdzie]ni będą..
rł spl-czności z
propoz}cjomi ziŹądu b}']y rzslrzygane
ghloNana nad uchwał2mj ry|icsonyn]i
|fzź z^(4d ) cl||nkó!
w
|ońic
spóldzje|ni( uchwaly
dot!cz)']! przede wszyŚkin zapisóq regulamjDolvych 0ch\'alo|ycb pżez R.d9 Nadforczą
l.2.4' Ana]i7j dokumentół wa]nyd] z-qro]n,dzoń
20]] F7\'ł|a lhljerdf
ć , fe
)
członkół ]akie odby]y się \' latach 2009
doklrnedrxcja Ą]ch Óbrad
blh
spo.fądzana zgodnjg z
\.noglffi shtiu zwj.mjłcego hjłny wynilojące 2 Ńbwy Z dnia
l.l'07.2007
r
lr
.ześci proc.doNnnia Wł]ny.h Zgrom.dzcń . teńalyki objąej PoŹadkicm obrad ' podcjno}anir
uchRa{ ]v sPmłach pŹełi&ianych t' pożądku obnd rbŚo|utornLnr d|a posfczegó|n}ch
cz]onkó\' Zażądu udzie|an}ch kiidemu z nilh jedną , odĘbną uchłalą \' 8loso]Vaniach
jłNn}m' Protokóly 7 obfud Podpis'ne b}ly Pżcz lpowxżnione wybrdne osoby pelniąle
obowązki pŹcwodni.z]]!.go isekrelaŹa ob.d
dokumcllacja zawicra]a lisly ob$noś.i
'
niczajnicszkxl'ch w jcj zasobach . ProlÓkóły
.Zło'ków sPó}dzie]ni ańiBszkjlych j
posfcfcgó|nych końńjj z za]ącznjkańi omz wnjoski i Fodj9tc uchw.ły sbnowią
..}Óść pńtÓkó}ós 7 obrad wJnyd] ZgromJdfeń'
.1-
'1
\\M
",t
]nLegia]ną
2l
Pclna dokur.nbcjr pzcbicgu obr.d wllDych Zgronldz.ń odbyttch
okresie jesl ko'npletn' , cł'lelna i sF)ni' ł'amogi Ud5{'o*'c
'
hoMdzony
jśtfuj$ir
* badłnyń
sl'lulÓłc i
uchNll podjętych i njęodję.lch lŹoz w,l''c 7-€rom'dxnil'
Nud,o(Ą s)blłncj lV 20 . osoboB}nr .kladzie lzef Zobńnie
c/|onków ł dniL' 26'06'2006 r' n4 ,1 ].tńń k.deńcję 200ó 2010 ' n.
Fmkc]ÓnL'ił.ej Radfie
P.zedslawicie]i
Lvniosek cz]onków spółdzjejni. wr|dc ze.oDEdzeDie obfudLiące w ddńch 03'.20'0ó.2008.
skócilo kadencję
tlo<^l
o l rok ll'do
2009 rck! ifnnjeisfy}o sk]ad Rady
z 20 do 9 cflonkół
u.nli'h .ńie,io'\ h' r' l' !/|oDĄ!j!]!4]j
\ńó]d7ie|nj dot' skńccn]a klde|c j ltgdzie Nxdzofolui hniiś7e| l iczt'v czł.nkóŃ Rad! j
zni.nv 7$ rwnromdzań]. c7onków Rrdv' UzlMdn eniE rmiekiu tj nchrvah skazuic nl
brłk ńetÓff,rej oods'łs d. r.?oślawjenil4 |clńic
*vhr.nci w 2oo6t . kóra |icz!ła aż 20 c7tonkó\'i *'fcnawicnju z
rv xdminkb]cjj soółdfjgln] okot. 44 elalórv . I c7łonek R.dl
pQ!!! B\
Fo]{1
ten nic ba|azl
uzasadnienir
ń]cszk.nio]rydr jł[imi z.żndza spóldzjeLnja. Ponadlo
|iczb
nadzorÓwał
2
'
ch.
ló{Ói.ż \' \ie|kościzaŚobów
dotych.zaso\ły apis slalul0 dot'
R.dy Nadzorczej Poft?lxl ńa osiąeanie maks}ma nych dÓchodós
przewid7]łn)ch pżcpisańi pot.zez mnożenie iościposiedzeń rożnych grcfiju Rady, nie
za*sze.feklywny.h na co zNrć.]lvulurę frpńy ł 2 ch popżednidj pr.lokółach |un cji
zł okres 2oo4 2006 i 200' 2007 pżeprowadzo|y.i Prez z\lilzek Rewizyjny sń]dzie|ni
Mieszkanio$}ch RP w włrszawic t]*aLeniJ rych luŚrccj] ówneż dolycfył} pfukaczanja
\Ę]na3rcdzenia c7]onkós
kmpelencji Rady $chodĄ.ą w zau4dzanie poLegająca na pÓdejń.w.niu ńtotnych dec}zji
rchwałami Rad' za Za.fąd spółdzielni z Późnigjsz'ńi ich koDsekwe|.jlmi' Nadzrdn}ń
cekm dfil{łń Rtd'\ bylo z'nnje.lgenic Śruklury 7llfudnienia N dziłle lechńicznyn
łdńinistf.cyjn)m oGz f.*ar.ic u]notl na obslugę lechnlczną z nierz.lc]nyn
l,rzedsjebiońlBtń obs]iri |nNe*yc nej w Bydgoszoz} . Zakłz spżcd.ży nieruchomolci
budy'kowej pr,y I| Wojs]o PÓhkic.go 16 . od*Óknic wi.|ole1n]e!o Pre7esa Zaułdu zl
njegospodamość po|cgają.a na zbj.cnL dfiałck budow|o|Fh ]v |999., 7godnie z uchwałamj
L
f dzi.]a|nością spółd7ie]ni
onz Podję.ie U.h\rcł.v nr 53 / 200|t o nJbtcil'
ńioi0ohoności grunto*ej w Biclkowie I jE!lk!:$EL.! !q!
cflonkó}
ńieszk.ńjoł)-ch noNego P.uzcs.
Zebrania Pżed*.\'icieLj
niekorzyŚnej
..a'j
i
nigpu}dxhc]
i
zah|dnienje nieobltego
j,ł
22
jśił&qcj':b(Z \n.pn\ch /xlozń i'N.!).\jn)th c. li! lr.nicz]lo Z dobĄńi .b]cz'jJnli
r c|acjańi Z \\h.rcinli' c7ł!IkMl] slo|dzic|ńi i
IJut od^\icl.icJ|.nic N aisach
'n.
z ob(d poy!l9!(j|'|]ch !7u!.i \\l tr\d] zgrornlJz!ń'
Fi[l 1 n]jci.j \ic \ !rid li.h .Jlll\i|Jf]lLno(r b\łelo Zn7xdu j hlllj R.d!
\.dro..r.l rr \/[.dr \\rz 7oi. st,ildr]. ni 7!idn. I S i u! I Rllulxrninu trxdJ.
N]d7orc7ej o odDorrj( fjł|ńtili .1lttrlk]\v lt&h l li| J3 l*$\a Pm\!o sn1]łd7e]tze.
prolokołó\
'/No]vJ
lt]dl N.d7or.7. \t)brlni Zonl]| il n .ai! ]009 20L] N śk]]Zic
9
osobosy'n
n| r dr./ęś!Nh\|n|ńś!ol!!ń]idfśiii1tr]h].\iLi||!!go sj| q L|nji.h 22.06, 20072009|
N]bor} !Jbl|\
zlllnju f pd'4d| dtr] olxd wx]n.go Zslinodzenń Zgodnje 7
'Ę
tr.h\loo|\nr RcllLJnrio.nr N]Nq! f!n!I[|.!nl lie!trlmli'lJn Rad! \aJzorcrej mŁ
fg.dn e 7e stiir(Ln] sp!ł zic]ni lnśłiJi|l!}l1 \)lb!i Prx\J s|óldz e|!z.!o ań ]5 s$ |. ?. ]
i 5 ' ad 56 \\ ]. ] '] om7 .ń 57 ] tr$ł\) 0 ltó|Jzj.Lnixch mi.s7kJnioq].lh f Jnir
ll.07lljlr7
r
skład RJd]
:
N3dz.rcl.j \
,rr.B: osr
.1
o\obN|j
l'rł\'"|'ln7I\ |ł'lh NJ']!r.7ti
Ni.n{holńci lr ]|q]:
lr{cNr ltlNoJii.zr.Llo Rrl\ \rdzorc-j
sC(t|J./ |l l\ \
^łcZ..
(
:
1''ń(|. |l'n]\ N''J7U(Zr!
Cznqr( l(nd\ l\!d/.r!z!.]
('/ rk
llrLlt \kLor.z.i
(f]ońr]' |iŃ} \'d1o.cf.j
c.f]lŃk ltnd) N.('orc/ci
.
p.
Rllnrd rid.rhiclriv
(
lldrek l{rnlt Ni(roru.j
po LLkoin)luo\Yxniu sit \r nn] ]''(]7']l)l)' r' zośrl\yP]s]ol do xrioulgo RljcŚnL
Sq orllgo \)gr.ikt (;l).Vlll NS R[,t,}(RS/011395/00/302 z ni! 2s.0t.2u09i
o.crnj/a.]! pl.c] Rld) !Jd1or.z!j
|' sln|ktrti $c]!o{tfDl . zasad] .\obv"ńjx
PosieJfeń Rad\ i jcj kłijsj ' n]nr nri.). /lk..s fitll|noś(i Pr.7\Jium Rxdl z.\"dc
fośJłYs Rc!tr|3'ninie Rid) Nod10rL1!j u!lNl|l,n}n lż.Z N.ln. f.[n,mdfeni. obradująl.
\ dnirch::06 :0071009. !.hs.h r. t7l!009
b/
s
ó R€U|Jn'inu
!.ńo\i:
23
Nłdarczłfc s\tgo lrna l]bicl. PRfldium
,,oa toqol_ 4ai 7. 1ir'grr.Lo':.
Rada
Rady l
"'(I'b "'an.
czl.nck Rady może rc7tstnic7yć *' t.felłĘach w ro|i obs.Natora ]
uch\2łą powolujc się końńję $.{ą |ub dońŹńą 2 fłkeŚem . |jczbą. skhden
człŚookresem iei df ialania'
i
wńioski komńji
N.df olcf cj dÓ ńzP.tf eńił'
spruwozdlDja
Usla|enia
uch*ll
c/
fc
i
k.ńisji
wnioski
mają
Z pŹeprc\\adzo|ych kontro]i p.Zedklada
charłktel opiniod'łcry
przez Rade Nadzomzq.
sp.ałozdań
Rł
'
NadzÓ.cze]
\r
i są pod$aNą 'lo
się Ra&ic
podeińowania
badanyn okrcsi.2009 2011 rvynjka. Źe:
- Rada dokonałi $}bolu Prczesa Zlządu spo|dzie]]ril drodze ko|kuńu,
- zjęla się rtai,acia rchNłl wł|oegÓ Zg.omadfenia. rv t}m laka wspEBe
udzielenia absolutorium użęduja.ym cz]onkom farządu $ z|Viązku
z czym
nie
odlvolano
ich z zajmoRanych fmkcji j Po}o|ano no\y.h cf]onków
zazłdu,
ulhwaIono reBtrlaniny dol' rcgulacji i
lrybic pi|ńyn znowe|izo\"no i
zasad
.o7]ic?jnio medjó\' o€z funkcjonorvania spóldzjc|ni( 12.eguLan] nó{') ' projekly t}ch
regu|anrinóN konsullosane b)ły z ozłonkańi sPóldfigIni zł Połednictvem śrÓn}
- w
-
zbadanic rzeteInoś.i Bykonania zlecenh
Komisji
cZM
Rady Nadzorczej
i
dol'
kal
końinoły.h zlecono
\y łynikl ŃaLeń ie., k.n]i'ji R!d! Nld,orcza
montazu
skiclowjła wnjoŚek do org.ńóB ścjgania o p$]vdopodobnym popc}ńicdiu przgslępsM"
ścig.nego Z uŻędu Prz.z by]ych czlonków Z.źądu !' Zxsl9pcę Pfoasa - cłówncgo
oruynę Kościewicz j członka ziŹ4du Kie.oNńika Dzia]n
p' ll.linq lgnacik' PoŚFow.nic w spraNic foś.}o umorÓnc w dnnl
Ksjęgo\t3o p'
Te.hnjcznego
czlonkowjc R.dy rofp.tyva]i, opinjowaIi, anoIizo]vaIi mat.fia]y
i
dokumcntację pżcdlożońą
pzez uauąd spółdzie|nj ztlinroryxLj się lcńalamj łynjkaj:rymi z Potzeb bieźących i
wDjesion'ni do rozpalrzenia pżg cztonkó*'sŃ]dzehl] w fomie pism |ub e fia|j
Wnioski j decy,jc Rldy n]i y najczęściejchxmkier kompromtoł} j uch\z]ane b}ł}
7rYyklą q'iększościq 8losóN
Docjckliwość cflonków
;
4odnie
Rnd'
f
obowiązującymi zasadmi ino.nrarni l€rvnymi'
u]a1vnil.
szclc!
njeÓmwidlowÓści
u
}
sDÓrzadfłniu
dokumdńv x|x|j7
x
lonrlldD
kx ktr]x.'
j pl^l
li3de NadforczJ oÓld l.1'
j..o\\!i|!ą!qh !aEĄĘ ] |!!3|!r]'!]'
n.drlkóN od nienL.h.njości , .D] lt konscl\.!]c'
ks
IJ
dr \ ,, tuk( n., [uLcin\
:n-ilL./-'
'l
t ff -oln h n-li
r,1r.! t l!j!!_!! r!!u /. Lr
,, n'zqrt
L.i.]
i
,
'
nn\l]x śi!/l! rtrl] ]jnrnn\r. rir i p.o\ru|n]x J/iJ]lh]!ś!i spolllzńo
o(\irt.\e i krltmh.l
ir| /!lłl| : Porvj.]śZ]l'|! si9 irn l ]nz.| uf]tko\lnjk.tr |Ukili ńilszklLnJ.h i
u.!tk.sl.1 7 qnL|u.||Jl j\ lYDkl d7i3]i
7ltt']u lJd]ufJń idfjdrń
'/i'!du
d]sc]"P|nL'i..]l1 plo}.d^n]!]r tŻer RlJę \ad/.rt7,l \1l]L.7.io lJ .zloikóś'
12$ p!/qó\ !adon).] Ll. .ł.|tr|jl;
fNięś7d]. odnłrhoś|i7 t}tr J fu4i]]iil fiieś7klń ś]ro\u]o!xn. było ń Ln
obnif!'cnl J|!hodó\ llrtrlłtr P.l\(ó\\ t !x lI gn\7'.d .].\ tv|j z l).fu]|
Rx.lx 7.
\rrm!\\itr. tr.N.j {nLktr\ olMn.rrirg ijcj arviddr. .i
|ż}jt! c n 1lnY .d![n c7n](ll lj. n.\YoJL'i.!r,d] \rrenr o]rlr| 7x l1|4mJj].
cz9i.j \spó ń).h lj ophl] .ksP|o.ti!]jnlr ]tos/.m foniljj/.n]J ,al tr i.nia
o\/c/cdbiri s k.s/hc1 trt7\nxnia Rrd) Nrd?orczej
Pil.dsi.bLorrq.ro Otr:Itrli l \c!)rtn.rz Bldgosz.rr obslugul:Lcrr. reor v kklB
I(k]i \id/ojczx l plpż.dnL Zazll| ' I nlnJni! l x|r
'.k.ncNl.\a|i clpv.dnii
.gruriou ( ro nnl*Do N prol.(.h pon.zcdf.i lLsr..li):
- ltrd] n.n'Nv]łl sk.nnrrć sÓm\.
łktrnu {|7i.lkijjJ
/
] s
]li(ko\Y]e do 7błdxnix
p.Zcl .|glor ścigJrr nod k:lin] !]utrdzdrx c7:! todjęte d{'zj. n. ń.ją.nr.klłl
U0.asnlpdlljd oi.!! p!p.l i.ilt Plz.Ś!c!}l rr !O!'n|u do b]llgo Plr7t\r P l'otx
.,.dź.'i.ll|'x Z|!!p.] P.c^sx c]o(if!o Ksiego\€g. r (ł.7)'!). Koślcrv].7
podpńl]łc]cll .Lit |oli' l]n) z po\lodu triedope tricnj. obo$iąZ|ó\ j P.fekfu.flnjx
utra\iielj lloktrmtm uDo[) a dodaŃze| e \obec !..ku zń.mio. .z!nu
łbrloioics. ( d. 17 ! I pl(l1 (fL( i
]lnnfut r\li| \!h|| |/o lnolo^ófu| }Jr..'1".ln|1 : },lohnihn1 R.i|,D|.] | sl1lp\kl t|
\li r. ł1):; )]J , !|) 1|^\l.|h1 . :t l]h,.k.i} fl1\tnth|hn ],Ą,2|'| Jtn|a'i.alku a|\fuIl
lf^ lfo|:ni! n:lrl!,|.h c ,,i1 o\Il^l s|.Il:i.]ni dt n:'|i!ł|.,\| |it1:]r|1Ę :
?fi|.t..
'
..',.
]).l\kd,II f|:.: Ąk'!. ,rch!|lń.r 1hkurl.nnl]i l ||1!,dh:ond"|I
t1|:..
25
orldo s!x'ĄLi!l,i |'|,kł ,ilnl.honoł'i !|!ńn\|.h \r oko/n| 9!^h v n\,j*, (a!o
ahlnial l\t!1.l pta!' .Dntl ponj4l hh\\l. prr R.lę xdll1,|'!!
l ttdlkihl ru:F^l\' lEn nht l,? JÓ , ] l |'vxĘiad: pre:Bl L\J : '. n dfunŁkI \fulĄtia !'rz
s^,ld:i!h|i| |i!ĄI.honńk'i h.|h1 :]!Ś\hI R1l| llful..,'c.2j *funu futkt de\l\ula.
fuA |cl i nk4 :!:o|1| Rd.h | !h1 1 to |ie.!i
?|:.:nd.:4lhr \fu.lkD|, lihańfu|,]l'h
'
"d
|].l!c!|i! ,nh|tił |b]|thanołci :ł|lń
^\li
I
akak"\|i| ltó|d l,i.]d 1\.i |t:!z,..zonu l\,1
1hkla|| z|,ien tln h|n nlb|dłŃi .|) |lDnń jedńaru|l'ih!|.]] Duh]
<n!fuNo
rnezes
l.: nt h|h' !\,rabl :EEąllańĄj ?kĘlńorgrni1k1ito liĄ,,n^|\lh "
l':!!!Lnj!!rr!L]]]jj
i| \f4 kdl lńl'lli hllu' hn{ h '
'\dlll,iil l,|!?\ |'\j!śni.,|l Ki.^ oht]nk,1|n!D, lano\ixh) Pt!!9 fn1!<h
|.:lnn^il!"] Ś\ói .D |0j'0il s!,jld:i(lh ],, l)luhi. l|n hl alku| hildlchnbi:
!|,lon!i Ni! 1't|k. iu |k!:),].n llo llaliak,ii l|!a pld,| fua|)|!l |1. ń|niez nl.h
t|.I.,'!:d tllnl ah]ig.|dhl ł1hi! |h .i.!0 fu:! .z?cil ' \ l|,! k&'e n. a|kupk
ntsnrelnnoł'i lfllńla\e] Fno:.fu} |' l}i!|k.|iŁ L! b]b nie:hnlnł llo
slxjl|bielni
^,a|4L
''''' '' lń|ltll |br'|!1fu ńnJlil: nhlnbi'i n,u,loiej s7jLŁi.n'i hlkbnJ'-o &fuj\|
j.|nfon,Lnn,Th L)kninn! ' :. jst to lłl:!ń1f ' PÓni.l1l: rr:.lnnfuLili\it)' nndli:| l'
'
,!:\!kj.
i
&nl
iru&i
iżki lwjh
nŻE !1<,:-ć(!.!
.ffułt1,1! s1\j|l:iehli( po:]1b
!,,:ąfunxdl,L'i
!!
dh'li:,|
L|n^r)| 1nnn i1k | ||:!ł!!ha,h I l,r.ku\lnt! i ||:(l slllt"j ?t...:
:khal. ni.l)ldnl:^|! tr,!śli!nu b.\i.D n,.ilkair $ n.kwtlhk|ji s!,|j1.l:!!hli flal
rllliaLjj altl\ nifithonDllj
Ę.|Ęjn s/:, :j.hJj ]bP?: hh6!!4r i
'łLinh!.h'|hn
btkk"|f :0 &,ikj\r hlno|dl:is,^th 'afu,li.! jlŁ9bó"' tidnnh i iĄ tón' !,ł:nkln!l]t
fu in|L\l\.^' ',fu al.:io|p
ltni
jdNgn lL)kDenhl u klkilj h.ścl
ni!! |ifu l,r:\i{dd |.|!\^|,.|l:i Pfu:lfu | r.ohmhr! , ]dk i In'?,l
:!nan'|Ł!ńń| ih ||.!. 1! atŚonu /
D:^|i
^:4!!u
L,Ć
u |ililh 20|0 20II Rldl Nidfo(A n!dj] \Ęp.']ńiala nvojc obol,iqzki i adani'
\nik.ji!! f uslx$os)cń i Ślalllo\t(h li|n|.ji dh l.go o.EnDu'
Rada /.'tricnl2'|. p|łn\ pac) Rad! N l^fo^j P|łN finanso{o. gcpodlrŻ m hh
l0l0 i 2Oll . no\. sra\ki eLsploati.\in. . mllizosda i ,ih\ic zrh ph.! bierictth
1
/:. '-"
2ó
koszló$ ul.f}ńania Plłn! Źeczorvo . lińańsowe .emonlów końsu|lowane f
nLuruclbmościamj rł ramach Posiad.n}ch łodków finansołych . al\'iordzjla vslępnre P|an
inłeślq!ńyw ^-iqzku z cą]n zaidniala koniecznośi zńjany i z5s'ie'dzcdń struklury
organizalinci spółdz]c|ni . złlwicńz.ła rgulrminy co do których \lprorładzano da|gc
zmitny dol. rcz|icłń ińanso\ł}ch z trZ'\lkołnikami ]ok.|j , fal\'ierdziła no*y R.gu]amin
Żlrządu \lń.ga]ący l'dfuŻlnia innych rcgu]aminós do| ..7\7cr7eib 7akre$ dziaIania
Zarządu w akesie \ffnllvicn]a dzjablfuści ilweslycyjncj zgodńiD z podjętynri uchwalami
pżcz Wa|ne zglomadzśn ie cflonkóq'
Rada Nadzo.c7a .ofpxnywsła łnioski Zazadu
spóldzielni
a
o
\ykreś|enic f
rcjcslru żłonkow
zaległoścj} oPł.tach zł L'ż},rko*anie |okali oraz doryczqce ińnych lemolow
. rozp.rrywa]a sprat} wńicsio|e be7Połcdnio do Rad} pŹcz czlonków sńłdzie|ni'
Nł posiedzenirch ońal'imo zllcllościcz}nszowś i sFsób rvindlka.ji' przebieg pnc
remod1o\łTch zasobólv spó]dfielcf}ch, K|ubtr osicd|oNego..
5'.jlvozd.nia |tady
i Żażądu. syniki lininsoRe.
Emkr.,'
sicdziby spółdziehlj'
Pż],Eoto]Vsnia do waln)ch 4.omrdz.ń.
zmia!' do slaLull ' reaLiz.cję rvDioslóW i posiulłlów zgIaszon)th na
Zg.ojnadzeniach !v dńiadr
09'. |3'0ó'20|0., i w dniod] 0a .
r5 06
2(l|l
w.]nych
I
wszyśkic sPra\9 omaNiane przez Rade objęt9 by|y pożądkiem ob.ad,
Z protokó}o{ąny!|r Psiedzcń Rady \ryd]ka . że sPra*f }n.szon. na ro.uń prz
czlońków sŃ|dzic|ni ślnowjl)isrohą .zęśÓ Bszys*ich pofuszanych poblenrós Ń związku
f
czynr Rada
łtz z
zan4dcń
z du,'ń
zaaDg!żo*anień slara]a się rozwiązyweć iakie
wuń}nl prob|cńcn jlki Ęśąpiljuż w 2009 r' byl ZlkJp gnnfu Ń Bierkowie ] na
ciqg d.kz) gdlz utnika z resliz.ii uchwltv n.2912009 Wrlnego Zgronadze'id zbvcia
zikupionego grunlu s Bie Ówie i jeŚ 1o uchwała wniesiona pżcf czlonkó{ spółdzie|nL
',
Rada Nldzorczx podjętB u.hwałę o nlbyciu gluńtLl. 3 Złrząd jł ae.lizowll:
l/Z
pÓńińic.jem pNĆldur} przellL.ao*gj od podmiÓfu pr}wdtlego zaLlJPU dokonano w
jesl niezgodne f $ l53 s(alufu
nośPie.h!bcz za|ożt'ń orsan]zac''ro - finalso\r1ch Ćo
2/
bez ozefnanń
i
Bch[nku ekonom'.fńc8o
łszyŚknn NLrI.v soli |ajEyższceo
kompetencji na|eiy trń|unio kjerunkós
]/
przede
..4-1
z
zrchouanicm ko.7,}ści dla .złonkót'
21
trtf]'m!\ł|i. sjtrnt.N .!1}.h hęd7i. o|..'lł. .7lonków
ob.cn. R.d. N.dzorufr xcllł'h nr 25/20l0 l dn l5'0:l'2|Jl||t' 7.b.\
1,
u.l
/i.7.d
't l)t ,t
1
o kL
-o'1r - o Jr Dn.nr
]]!!!!!]4! |l!?ś1!l]!1!Lln /!Z !.!!!!!! .!ł!]! 7c ./l[ł b!l.!o Prcf.\x SDó|J'eni om7 D
o zfi. Koi ts t/ b)łeg. fr{rtĘ&śzś!!:!!]!!! !śręgN.l5l).k|7j! ii l1 \/kod| ssN]
', cfvn.. l]dNxl3 l] Dr in iJno\i . ]/ tr/\!k]|e in].o.nlł!je z.q.(. \ op rij pn\loej sl|
\]śnur]trc. lr.by f rjfulomji lto(u'xtrr! R.]or,\ij \ słLLtsk! o trlr.tr opodobnj.ilu
pol]ekl.rł |f7e*i]rnl. ścigR|e3o 7 |.7edl |r7c7 b}']*. Jt.'.\i spól.lfi.]ni i bł.!o
|rr.us. c]ó(ni Ksj.!otr. po]..!i]il..!o n. ńr.dOP.]nL.onL obo}jJlklnr orxz
'/xnęc|ę
F.Z||..o.Z|onL up.l\nJi it\.nt]'|J.n dzil].|l Dr sfkoJ! Spó|dz.|n ]Ń]rll./ lI\r.j.
utr]o\|]. dlbJ. r ii.nltho'n.s.j glu!D\!' \ |].'k!\. b.l l..]'łc]i nosolnr.lr kh]Ył]
\l|!\!.1ń
Llliih]j]n\cj n\.!)r)jjl. t|/ff \!xLn. lsr.nrl'.ni!
!.so\i}.]r ]c!trlJni0o\ o'u r]x|ół .^.7o{o ]n]llsov]d' )
j
znb|iq(]/e| ]
lj[xlxn]nr P.^/ (z|Jn[ \ slljłl/j! ni h]l n]o|'i7 lidćk
n.t..\]c' nil\nłii!)dj 7] jc7cj.czcii! l).l.\!'|h .N!o\ kol'i'n\\].h PŁ!L| pl.|. i
sirł.)ni !nLrfL|r $ mo!l! bj'i fl!.ożtnj. fn.o]Yir iŻ].rx n]i!s^xicd' KrxlL(i le
cx])d] zxlobJdr hNl uJ.|nnv ir {.s.\'nr'] ]r!!\ru) pźull!oł!j M
!r !oi.|j c lrL( dtrlt] L]os.i (]lh Cltm.n{ós .o fulnill nit hy]o z!..lne z ł}nx\y]onx
lnnvor \x/o]nr Pfub|ln.or
sp !x
p nnLki !b!]tr!L!lĆ!!o RrJ. NlL|f0(fl| f|
||.$d.]rodob| .nic pop.]jj.nj.] p|f!n(|sllvl \Lj!ł]cg. z u'f{du \O'Ęc( żlgo flollni! f
urlnulrl trr 6/2010 RMy ur,orc^j 7 dnir 11.02.2010r. 7x\iid.Dotro P,oku,alu|t
Rcjońo\i tr s uPsku ! .j.doFln].l(| ob.\'].trzkó\ oriz plz.kfulfł] u trP|.\ń iń tź)
ZI\i! nnL uu\\ tzu t crxf]n9 Koś(i.\itf b]l.gU zr(qĄę I,relc\l c'ó\tl K5ego\l'
p ]l]LiĘ ]!tr]. I h\ .!. ( 7|.Dkl lJ7]dl Kilml'nikJ ]]/i! u ]!!h] cfdclt nopll9z
Al],|dljg (n^]\ Ej unu!' qm d/]x|J]y i. s/dLę S'óldfjelnj
Tllnniem hrdrj ej r.r tfrt K.nriii Rxdy. jnk i imcj Rtulj- N3d,or.,.j nsed,or \v
plotoko]c K|mrjiL l dn. |7'|]':009 r n.P siL|ło]Yt!.j b]ł! lr]narc7xją.e ]7eb)'
zltr rdorlii Pjo(|łu.c ltejo|o\'I] N słu|lku o up.o\rdopodob| cnj! popołiiedji
o.Z$l.Pś\x 7x lJr tłn odl.]ano f Pcłniun.j juoL(cji cf].n|ł f[AJtr Kicnnrni[r
, ).,t, \tn i ., i.
D. '.
L X..
ufninl loJ l
Pz.l
t3
obu rrrrrxrlL{$h tj \ spmsie,akupu dzLalki tr.55.ti1\ Bi.rkowi. o$z
nlonl]^ Lfd(]t !\łono\yth || kon'nr(h PfoqtrŃlil do!h!dz!]. lł]orZr']a \skrZLL].l! i.
N
|.NhY]erd7enh iiłu |.tehri.]iJ 17]nó\ kIaLrlc1 P7e7 oib)
łlkazJ|e
\v
l-UŚritt /.po7i.]i.ę 7 t.ścil p|.bkól$\ro]cr Posjed7ei..lb}llcr s ]3h|h:]009
]0Ll l,r01!l'ó|\ f p!5L(d^ń s. |l)l.ń! trdok|fi.|l.\]|. ntqc k]n].7a\'j{ajq |kt]
hjorł.eso
ob.|no!.j (ll|'nkótr R]d) N.(^||ZLj i 7tr|]f.s7.|)|h (.7l.|kó\ /m7adl ..'
|J7J \ to\j.JzeriJ.lr
n.x\n.g. K.z.. Fosj.dz.ni! ot]bvlo si. f.lodńjc z pż]j.l]n)
PLań.n1 P.x.} Rxd] L prz).!.t!Nidvt] po?ldken obxd 7x|i3doniq]3 o po\!!d^nj]d]
ltN|) \nz f nrd.|]rl ni {|!.!./a|c stl \ uśr]on]ln l.minic | ' n] 7 ni P'cl
.cn'o|i.7n3 \ ńnie ]r]]rienNc] |!.i]kó! 7 Psi ftń
]nrno\rnrn po\]tłf.nj.n]
'D(l1Lj
]lr Fd]risrDnL |Pe7 l,I7.\od]i.Zl(.!o j s.k.dłl7] ltod) \ld^!.7!'] \]oię|D! \:l 1r lfnri|
jnlcrnd.rrcj Ii nloi]c \|óld7j.l.j
]r\!nlnĆj i,xn]].v.ll|. t \'.rii
.l.l$łlt
]r!Lc!
dom/t [.olnjt \ k\.ni |ll \wń.!.j$lch v!7.!ń|ltrti
pod \/!Lrdrm lrrr nr(!. '4J!:!r!i!
'o7c7rai'
!rlś9i.fJlLcr!truj;rca uLrr s]reIorłlJ,
\\ \!\{4ti!oł(h (f|onkó} Itr ) r|.cnlo\xno !|łrr! nmln. ..!Jj7xc].o! gosnoJr.kj
lnrxE.\. it!d .rn.
*sobanri
'nicrr(i,ro\)ni
|irnLlcic nomx(\oI Rldi sF!]ńilIi |opl7.7 u.h\xIa|]. f.gtr]afij']ol \Y.\|ęt'nrd]
spo]dz.h]j[sk'J|).]r I/c/ slrnl J]l słrji\ojci Rrd\ N.dzol.flj'. { sz!l.!o nosci
ks7uIh\rla /]sJdt g.ltoLl[]ti spółLLZi!]nLomf ionu|ó\
spók]li.1|ą i !lonkrD]i
'niłL]l)
pp.^r rr]lrrlcn e regtrLrnn,!\ !)krzxntth f pkr l.! .l b rif(is/!qo pr.lLrkolu
Fu]li|i. 7a'3dl.]]]|! R]d! P.ł'rion. b}]] p!p.l.l u.h\.|.n. l|..!n\ losFdJ.zo
l]n.d!!B!!h sp|ikli. ri ]i szcz.gó]olej m|]ifj. ntt p.|ni.isfc!! fAtokorrnj. pltl.b
./b1[.\r . /a|\ cfu]n|i. śnl'trv o.!|l!fr.\ nlipj7)|]o1ol)Lv.olj c'!/ l.[7ąd kIoj] jxk.
Zxz[Lfź{l].]' fnr t.tZCb) .1.tort! do \)]lon}la|ir 7.d]ń \|óld7jeLnj . ubvlxni! i
{.j .d inoj'.h |Ńdn]idol co nx|.f] do Loi1P.l.ń.]j R.dv ' z 1]nl
ob. r'lii! ..n'.lb
]ednJ[ ,r decrza hL(r n]usi nj.ś|ii się \ -!'xnic) nd\\lzsze] U]) zoljo\47ri.JkJ
SPó]dzc|ńi. ńof. z..i.gDoć. !nl]dt] ]]r7el $hLrr Zgmm f.nL. ' cf.!! ni. Rzynlono.
\\:kłlxno r! t4ścidot !nnnó\!
i,
29
Funkci. rcDrcz.ń'..!inc Rrdl" po|ć!!|) .J fxx.L.idolvJnfu cf]nności p.Js.ych mi';dl'
( l'onli. u!|NJ|
sF'|J,n'hiJ J ./|onlJ'ni
fuqiy\s
im^l'ł7\sJni.
'nin
'n'.
'/l'aJl
nosunku pnc! Z cflo.*loi l!?łdu lnnlańie \!$k.ści \\nż.g.o{Zeń dI. .zlÓńkó\
orlani?Jia posillrf.ń Ra'I bh 4odM 7 |t.g[|lmin.nr lbdy mhNJ|on]m PP.f
lsmnJd7.ni. i4odna 7 fJpisJmi o|d!|on)ńi \ slrt'ci.tj
. c7.stol|n\ość co nrj'nni!'i l
\ ili.Śiłcn.
\\nlnc
. (r!b oil|Jnix po.ft ku obnd Plfłdi0n] |tJd) \łdzorczej .
. |órml 1.rńjn fl\ildom]n|il czl(l1[ó\v Ri t o posi.dz.ńiu .o nxjmnEj fu 7 dtri
P7ed lcnnin.ń Posie fd]]t i'niJ' nfujł \v rif f malclj]łami pzc|łf]'\vxnn .cł dlogq
elelftonioznł (e D i]).
. furńi nr.z.|h.jj fir'eljł|(nv . (|('( |'rji być p|^dmiolcnj obmd pŻ!d\l.si{nu
]
oma\i.n. pŹ.z i/!r4d
\\'Prclokó|ach odnolo\.l. śą\lńik k!],Jc!o !10sU\\.n'.
n
\nioska j
i (h\!łaDi dot
R&b \]dai.72 \ okrśicśtojljkrdMdi ..1'|ih\a|a 2d'niJ slatulo\. i r.! |. ińotę
.
.
'
5| F^ildzcń nlcmn]\.h i
12 tsiedzeni. l'../.rJi!n
?J2 \nioskó\ i d.qfij
ljlhłab. łniojti sł duslępl€ lł (llolkór fółnież n! sron intentlolti'
/ fukh l|]/.UL1. \|]!j bi !]i&i łnni n.\n,)l|l |t.| l! : il1,,,i a|clndDi sP|jł.l:illli I
:a:ą!i!n.!.i z 7j|z!d!rr .L! l!! l)rhhlkilh1 i1i|lł ch,1ku|nr sfuhlzillni d ZI':I\|L\,
I'1lo,kd i sP|jld:i(h1i
}i,fu :d.larie |.?|e:.,to|d,nl i ath!:1)n*ł|d il!fuv|
|nn\ h\! .!ń|
Łnlhllhić sl,l!?-kt nu'Pl.1żi.lj|i
ż(: s!j|ihłJ.]!I , ].j .7.ńkn|
,i!kłllhk|^\l kJ|nć Lf|h|jt ln tjęhn,ić |:iżj|!t|L\.: rAnr z aqń| n,\P\lN|l:)
l\}t|:(3óln\Ih L:L,lkó\ n! nićk!|'rŁ Bth|:d! l(iul! fun|( palniollnl pllial!fih,
\\.ĘIRht'' jlsl knt,|Iik] tl'ocil,|th^.|,l11\,11fint| y:a 1 ao C:lo,kl ld*:t h']l] Rah
\futoERj fi nie nld. t,lht.j .in|'s!łr! lvjl?aka donk'n R1nl : Zra!fun, l
N]na!nx]u!Ti. crIontó\ Rfuly okNś|ofu
!Ji\) o
.rl
d,t',
sŃldziuhliach mieś,laniNr(|l'
^\la|o
\ sl.lu.i. \
:s
]j
zsodni.
ł.l
f
!ń' 3' ust' l
i0
\ doktr.'.l|i.ii Dlc\ Rad\ N.d,.ru,cj |'d lh|ićrdzońo ani j.dre3o EJ4r:jdt!'!!!@j!
\ komnĆ'ć..i!.ne!o .r:'nu sŃ|d/iĆ|'|i ' \v
l.mk'encii zŃfxfu s'ijld7i.lni'
^D
Nł podlt'l'ic pŹIdlo'oncj .lok{Dl(trll|.ji pncv fudy Nldzorczlj llsiord^
|.łdl n]wi|tzyłrIl się Zg srojch tunl(ji n!l|Zoruro kotrtro|nych ruIi,os0h
si9
' ż.
funkcjc
orB!ntr u \rohsczc8o lv p.slępolljDi|l *$rlą|rApóldZie|czym' DZil|!It|o!ć ob..ncj |.rdy
knd.'lji !009-2l|l2 pŹedshsijnJ byl! k'żd.go roku slr.$ozdls./oto n! wllD}ch
Zgron|ddr0niu(l' \ spor,'dzJnJó snrllyoldanilcIt ! b'd.nic funr'$jnc Dońvi.rdzilo
lfu$nthsńć i żgte|nośćltd| spnNru !ń nl r'odśali.cz!.,|!lli!
nmlokól!r,,!.' |'o\ied'cń Radl i j.'j kon.tji 0rob|cmoltch. ZN.'rżxń
'lU
'!t
|'!,'6.
s.nr trcści prclotó|lr4
Ii( (lksiolo-
lbl!ĄlL
J)o ŹilLii i/lrlfullL nx|.Ż) rol|iił|]r Jzillh]fuś.i gosp.J!'lzej sPókZi(]|l z.lodnie f
pż!(imol.nr omśontrn Ś sLrt'cie ik.n|nkln] uch\o|onynj pż(/ \\'l|fu lgrunudz.nLe.
r |a|ż. p|ińinli lospodrr.z]mi rch\yJbn)'ni r1.7 lł.d! Nidzolczą'
l/ /!.Llnic u. slalutcm:r .13 zrad sl|idJ śiśz tu.ch .z|oik(n1
pż\ mjo.i('i iś]n.śo
f Jślśpc!.
c]/knltln\ /.l,]du N}t]icń na (Zts niĆokrclbn} i odNnfujc Rad! Nllz.rca \ gł.lł\raniu
llin]n1' od\ohnie lzlonk'
u*a/ł sit z. !kut!.ZneiezeIj 7l tr|h\iILl gło\o\y.ło co
^'7jd!
Ńnlrilj 50 % nd(u('i Li.fby cfnł]k l ](ndj N,d7orczej |ub cO nlj htri! 50 % .b.cn)dl
nl Wl|nynr /3to|rłdf.n['
wl]nl l!funrod?e|ie njo'. od\ol{. |)|h lzlonkór! fł.r:łdu k|ól) nl. udzr.|iło
slaiun' zgodniĆ 7 \)Do.łlD'i L]sli!} Pr'1lo sBllJl!|!1? !ń'J' !ś]
.bso|LŃ.iunl'
^pisy
l, śń'.|{) lll ]:''(x\ol.ńic.Zlunk liŻ|du h'b z\ricsnnc.qn \ ./)..u!.ii(h ni. nJnM
jcro (Ęnl\niń \]ni|.Jjź'c]ch /. josllku rJ.J |ub inn.go slon'ńLu pń{ncgo . łbr+o
pżcJnrn'lm j.n ś\'i]dc,.ni. pac\ ..
\t
!009
i .
p.\!oł!ny N d.od7c
l,ol. J,idż!j.li|
[oiklr$ l7cz
lkj,Ży] \-YloRieLlŹeniÓ 0trl)wy o
.ego od.jacii z dnLcm
I
byla R.d| Nłdfolrfll Prg7gs lalządu n
t!cę l
dDiU
290]2009r zc
\kutk]em
05.2009 r.
ł]po\tjud^ni! lło4| \V.lasie (nvJdil Nrl(.]j PtobLemo\€ a |.ll:0()7. ]008.
N jcgo micj\N Rr& \3d7orc^ or]Jc|ggo\ah7e stroje.lo.!rcńa l',.r^go |)7i!.noNśkĘo
nr (ri5 ql dnir 030510C9r do i0.O6.lo09r.
q-
,l-l',
lr
3l
\ !ńi&|l ]]'L)ó'. ]0'07'2009 L nir Ud7ie]ilo 3bśofu|oli''m
b).l.mu Pl.z.$\i p' Pioto*' JldŹejlakoNi ( u.hsŹli nr |'l ] :0.09 ) i wJ|n.
fgrorod7t'ni. s ]0l0 niś..!ś|4idib..jrb5q|rr|g|E I J.mmU
p{lńiacgntr
')7io.no\YstiLmu
Innkcjc Crlonh Z'ranu N 1009 r. \ TrniJsb\i.( uclNlla nr 9/1010).
Nllne 7gmmJJ7rni. obmdqq.c
U]śk]l]ńNnicz
p' cńŻlnr Kościc\icz . ZN(Ni ltc4s! (;ló\n) Ksn'!o\] ( uch\a|a nl
^fiso|ulorium
nie
]
- p lll|ińa lgnlci| cz]dle| zi^d! - Kicnrnik l)7i']u
12r2009
c/i!!! { 0!hłn]. nr
).
b/Nouo \)bnna Rnda Nrd/o]!1i
d'oL]^ konk
lt.hn
ń |(d!|!jq:009
Au na P.czcsł spó|JZ]lLn] *tbll|!
p.
20]2 pżLżlv.nc zgrtnnadŹśń Ć N
Śb|
dasa
L
|ino\skjcgo
l
dn gnl
lj |0']009l UchrY.lą nr ś212009 7 dtri! 23'09'2009r'
w z\|j.zku z nic UzJ.sk.nicm {b*)|uo!ium R]dJ od*olała .7lonkórv z.tadu p
o 4nl Kościesi.z i P' H]lint ]Bnfuj| i \y ich Ni.jst ni 1!fuosek Pfof.\i ńa cfbńk{i\
',
-
p'
\In!z]sli\a $'iśńi.ss|i(!U. m zJslvp.9 Ptur{ ( uchtrrl. n. 7l /2u0o r nlc
-
p'
slJnislJ\| KJmiń\li.śo .
m
l.sl9p.ę
( uch\.|. nr 7Jlz(xt9 z dnir 12.11.2009r.
r' . fłnęIcl PrgZgsJ drs &)sNdff|i flsbanri p' st.nńl.\| Krńiński \ |ip!u
]l]|0 .oku zło4łftz].!na. v z pl{!} \ spo]dzil|n] R dł . do c7lsu \-r'bo.u DoN.lo
.Z]oik. f&rdu Ęzna.zyh
$hiśgo groli do pel'] enń lcj lih](.ii p'
^
^d.|nl
(.7en\ińs[iego Ucl'ryllą nr ]5/20l(l
dtrh 29ll7'20l0 r' * Ok.esie od dnr :]0'o720]0.'
'
w
2010
Pl.zcsa ] J G\poJl Zlsobln] R[h Po]lołxłłp' Krzysznj|3
^ntocq
pmco\nk. dzi.}u t.hńi.zn.go uch\r!|ą nr óJl20|0 ł niu 28'lU'2Ul0r'
Ni
$ 20ll L
Nlurxsśkjg.!Ó
20|| $ dni! 2j.02l0ll r'
la'ldu p' shńisl!\ri l |!re\:ki€o unajac ' iŻ jlgo
fudJ Nrd,orc7] lchsoĘ !r
2J /
od\ro|
l
dol]chca$sego PE7esa
'lzia|nnii
ni. b)ll rgodn. 7 oc^ti\rniami Rid).
Jol]lh.asoN.mu fnnęp.)
fu.kcjv P!.'Zcg z& ]u R h po\icż]|ł tr g|olNaniu
'ajn)m
PĄ.Łv d]s cospodlAi Zisobmli p' lłf]'b|n\i Nlum\ski.mu 7 dni.n ],],0:,20||
uchtralą nr 2l
til''
/Ż0ll z dnj. 2J'02'20II .'
-.4.
Co niu
\)rug
o rofpignia
Lonkursu.
ł1
32
\!
..Lu !rrp. ii.rLr !k rdu
lfz{ u r
Rrdy odd.l.-!!nrno nr (zrs p.lni.rlx lnfl(ji
c/lonkJfł'Jdtrt\lJjx|łKob]'łrckjego(dOLhiJ]J006 ]0Ll.]U.hł'alllr25/20||7
fłrZ'J spóldz.|a] fu^'] Jł trnalY9 o Prx(9 f gnlYnr k\il!.\4 p c'aż)|ą tro..ics.z
( b)bm /xłęl]il l,r.7e ) z dnic lJ'0]'20ll r.
Nx łxn.\ s[. slil\ ]cg. ś\.g.{.g. \Y]|onjono ]r J]odfc onL(uLtr P |
Fa]ko]r\k]
'e
loj7łdtr Rid. \rd/.r|Z. cowokł. d.
klo'. u (| tr ]]'0.] ]0
..7|. x7]I7ldtr .jló\u.g.
Księgo]Yeg.
u.h]rllł nr 'l0/20lt 7 dnir 2l'0J'20ll r'
Z dol)!h.z.so\i !|ó\ńą kJęglq1 | (nJŻynl li.!.]e\']cl tr]^j.4lxnx 7oklJ unllvr o
p.l.t Z. skul]ticln na zicli 3|'05.20lI r. | ]c7 nł.{|c7cij. pml]. $ okl.sj! \)poli.dz!]j.
l fniązŃ l cl]ko\ilq utdą zrl]..n]] : [ifu l)ś.a]r |a 7 ]ro\ódNtfi fl7ćciwko
stóld7ie ni o ods7|.d.\xni. j odprx\. Pi!.].Żn. do sądu Rqjodoq.!o v]'df[l Pncy l
L be4 e.z.ń spol!!lłYd] s słL'psku
Dol]'.h.nŚ^! cf|onck Z1IZldtr P \1i.t/-ts]xtr' wifij.$ski z ddjcń :]'0L':0L2. od{o|.i}
fonlł f |nnL(ci UCh\aI4 l.5/2012 l|ld} N'dzor.zcj.
N. dZj.ń ]$!xc] t] ]IIt.
mri
:0]]r lrzlkl śrnonil
. nlgr nl'' Kżvs7tol' N]u.iłsli P'czcs Z.]fądu:
. llgr lllotrl rr'koRs|{a . Zlsl.Fx l,relesx .hnvn} lis]eg.\y to\ohn] uchłxl{
', ln 20ll RJ'lr \.!l/ur./.j 7 Llri.' l(0).f01:
. violctr AmPUkk! stuclcch c'oDlkffuf.dl SPctjlLjśi d / s SxnrUIZJ{|o\}Ćh
poNolrnr udn}tltl Ridr Nłdzorczcj
2] /2012 z dli! |6.02.20]2 r'
'r
Zi1ilÓ] n Za'łdfjc spokLficnj b]b |-\\lo-rn ]ej$ts\m \' K(jo\m RejeŃipololrnjB nlsego \kłr tr;/J'ttlLL * okresic
od\.Imje.złonk.N b]'ego
'/xrzqdu
obrqLrm Ni!!j. 2001) ]1)]] \y! |x|. 7 oce|y ]rr..:. f].zqdu n'.7 .7]o|kóN \pó|d7j.Lni
rc7enni.7q.).|r w oh.Jdlth wł|n]'th z!.onmL1zcn. L]]Nrioń! zon.ly Ócpm\(dloYości
dol}.fl]cg pnede }\4nki]n nńźcldrclo .ozi.z.nr \ody ń. Posz.z.góLn)ch
iicfulhońoś..t1 ń clz.lc]ń.Bo zikupu nietrchomości g|unlo\e] \\ BLerkotrLe
niczc'|]nclo fłL(trpu i olonlrżu kIł( oślnoq'd] |. konli']ld] bcl 7l.]jo\l ] a lonńln'dr
]rr...dU' i7x\'a4|\ch l.s71ó\l.m7 ni. UdZj.eri| łbjnuMjunr Pos7cl!g1j]]1)'n cl]onk.ń
d.|rJs]]ąc s]. i.b
Jlu
odl.]JiI
irl
ZaŹądu z8odnj. z RcEu|m]incm Zlrządu zaxvitldfon'ń pzlf Rad{
Nad7ortz4 Uchrvałą n.5/20|0 7 dnja ]],02,20|0r' 1Ó PrtŻs. fJslętcJ PGzeso iczłonek
c/ członkowie
Każdej |Unklii cfłonkłfazadu p.f}pisrno fakrcs odpUwicdziaLńoś.i p.szcz.!óIn}ch pi.nóa.
w
oprrcfu o Irośrnowjeniłs 4? is 50 st.lutl spółdfie|nj clłokszlłhem dzirł.|noścj
bieżą.ej spółd,ie]j]i kje jc i arządfa z]r,]d spóIdzi.|nj . klór} pnclc ko|cgialnic na
odb}rvłńyth okrt\dwÓ Posicdzcnia.h Dccyzje ko|e8iane
statuI, Rclulani]r Zaż]]du i .ojnoNe zakresy ćifiz|gna
Ziądu
szczegółoNo okrcśają:
z^7l!Jl'
lbrmje rchła{ . zł'J&eń rvervnętzn}ch,
p.Śańowień zxpń'q.nych N protokóle z pośiedfeD]a fa'qdu
ośrvjad.fen]e rv.]i7r spółdzielnię składaj4 .o najńnioj dwaj cf]onko\yie Zar4du h'b ]edcń
Decyzje koh3jaLne Zar,4d
czlon.k zlrzndu
j
pode
pellomocnjk
w
nruje
\
spmwJch dÓl}cf{.}Ćh d]spoz}cjj środkłnriPjeniężnyńi
j łodkańi tnQłymi ośViadlzenie woirvinno
okrcśa.,łcj.cr
upm\rnjc|il
i
]VD]osek
.
z
zachorvani.]n pżepisół
oboNiqfkj g|óRncgo ksivEowcgo'
Posicdf.nia Zażądn Ńb}avają sj9 nic .zadzi!:j n]ż 2 mzy v
które złołUje Pfufes f..fadu z i']osnc] in]cjaoał1 \' m]arę polrzcb |ub na
Regulanrin ró*'njeż śano\yi ,
miesiąu'
być sk]adlne
t
cz]onka Za]z9du lłkżcnl Żądanic R.dy Nadzorcz.]'
UslaI. lernliń}
\.anikający
f
i
pbje|t F'adku obGd który po*nrien prełid)alrć rozprlŹenie sprał
'
d7ilh|ności spółdfjeLnj, za plasidłorrc P.f'gÓlo}anig ńalcrij]ó]v klóre
maja b}ć puedmiorem obnd odloN ada *bścnł}cz]onek ZaŹ4du zgodne
N' podśałiepzcd}ofonc.j doklńcnt.cji
-
poJedzeń ZaźłduslNierdzono. iŹ
z
podzjałem
]
P.otokól.łane posiedfeniJ aNicnjźl ko]ljną ńl|ńgtję . dłtę posjedzcnia, obelność
czlÓnkórv Zlżądu i jnnych osób ucześnicząc}ch]V posiedze|iu. pldjęte uchwa]y |ub
zJządze|ia NewnęlżnB . PoMnÓwjcnia , zalączdiki do prolokól0 .
u.h\val . wyniL{i glosowania:
był! zgodnic
rchrvat'
p.aNnynr j'odejmowJre
melltoryczÓl
f
końpgtcdciańi
,
lćśćpodjęt'ch
Zgodnie
Z
Porządkicm
i
proyadzonyjśśle]st uchwi] . wnjoskót'. dec)zji Zaułdu,
d/ZaŹąd spożądzat spm\lo7dłnia 7 &iah|n.ś.isPółdziclni za posz.zc!ó|n. laM' z$viera]y
o'e
n). . |'Jn
. czloDków spóldzie|ni i
o9re po'\/\J
spółdziehli
sFol'.1'
gospodalki
\ ')ń ' 'F'ar J''arlłJrc
]okł|hi . l'nikj glspoda i zaŚÓbańi'
34
d7i a|nośćspolec7no .śvjxl.!vi]i kuhuralną stan majątku i s)ruacji finam$rej
slóldziclńi , l]xnt rozrvoju spó]dzie|ni i zamieŹenia nd plzysz|ość omz podsumowanie
fc
odby]
s
2009
v
podjąl
spń\vozdań Lych lównie7
.oku
2009
45 Posicdzcń
rcku
]]
'
$]|ikl
W 20|0 rok0
'
' \'20ll
roku
uchł2l. . ]V 20|l
roku
46 posi
uchłłły.N 20l' rku .
l
2cń
rea]ib\ł.ł poslulal) c7lonkó{ spółdfielni i rchwab z walnychz!rcmadzeń:8loku
35, u
2009 -
rcku
2010 17.l
roktr
20ll-15.
za|ądząj no\ał 5 ę spm\nfoj ńł].ż]cyńji do je8o kom|etencJj m
iI
:
- oprgloNaniem p]anórv finansos''vch. fin.ńsoNo rczo\łych i
- pod.]NoNll dec}zjc R spraryr.h .flońko$sko mieszkmioNych, pracownjczych:
- lnl]izjl dfjał]lnościspóldzie]ni . \ł ryjn r)rob]emołą ana|i7.ą zlżycia medićR
- rof\liuyRał Pfub].my zw]ąnne z aovÓdJrką 7asobłmjmiesfkaniÓ$'ymi]
- .zuła| Dad rcaLi,ł.j. phno$łn'ch zadaji gospodar.7ych 'o€ania.yjno finansovch
I
, reńonloBo rcnsenvocy:]nłcn
:
mlizoNal fadania \ynikające
-
rcalizoNal probLen]y rĘnibjące
z uśaNy Ó sPóldziclnia.h ńidsfkanio$'Mh ,
ze zńieńjają.ych siq u]Va.unkow.ń pE\'n}ch
dfj]łilnościspółdzieIni
i ldoŚępniania ich kopii na snlosek
fuhłaIonyń pżef Radę Nldzofoz4 uchwa|ł Dr 50 /
Zrrząd zobolviąz.ny był do udoslępnilnia doktrńcntós
członków spóldz]ehli |.eg!|anrine]n
2009
f
dniż 2J'12'2009.
Dokun.Dly
spó|dzi€]ni
jik:
z
st.,lut. regulaminy }}dłńe nł podstaNje
ł}hczeniem sp w osoborqch
.
statutu
uchqa|y orearÓt'
prolokób obmd oĘanóŃ spóldzjeLni z
spn$ osob!\9ch . .oczne spra{ozd.ni. linansorłe spo]dzie]nioriz polokół} z
lustmcj i ndostęPn i]ne są d|J człÓnkóq ńł slrcnig ijnernelo\'ej spółdzie]]]i
Dostęp do dokumentórv JÓL uch}łłor!.DóN , nrctokó]ów ' spra\o,dń mrjł tylkÓ
N].]aczenien
'zan'd spó]dzi.lńi
.. B]iżoj Nas,'w nakhdzie
Panadta
_1
cyk|jczńic N}daje {łasn} Informal.. stółdfie|czy Pod
ó.300 szlLLk
nż\lą
JeŚ to ńicsiacbik w c{loś.ifinanso]Vany puez
{
l5
jesl dosfueany befpośfudniodo odbiol.ó\'/ uło.ków' Treść
lńl.rńdofu Frus7a sPraĘ, |ajbafdzicj intulcsująct micszkgńlów i jey lomą i'|onnowenia
o pracy p|gna.h spók|ziolni i jc$ sb}yn e]ementen] kontakt] sPółdfielni z mieszk.ńc.ńi'
rek]onrodaqoów ]n|ornalo.
DokuńenlłcjJ prNcy zlŹąd! jest peln! ! crytelna j zJPny rv ltolokołach z paiedzcń
.fylernc, notynlny'n. i podpisane nr'0' (połżżnioneosoby ( Drolokohńt. .ztonkołie
fużądu }' sposóh dokuń.n1ow'ni. pracy ZaĘądn bez faŚ|a'oń'
l.3.Srrukrur! ors.nibcrin!.
r'3'1'
stuktra Órgan,jcyjnł
spóldzje ni
i
rł bmic sĆhcnrt'
o€]n]zacyjDego
zawicla
$!kłf
safuodfielnlch stłnowjsk Fdpożądkowan),lh in'L@ralnie i je$
zalwjcńfaia puez R]dę N'dfo'.zą zsodDje f$ a2 usl' l pkt 6 slłtutL
komórek oĘlnjzacyjn]..h
sbuktr' pod
*za]ędem ]ncryto.yun)n z.b.ZPiecfJ funkcj.no]vanie spółdzic|ńi jłko
jednostkj rospodalcfuj Prz]p.r4dkorvaDB
jesl |t*u]ajninorvi org'nizac)'jnemu spóldziehi
]Ę'moggjącelo bczNzg]9dnic ukt'l]]1ienja,
w
okresie objqtym lunuc.ją obowiaf],Nlla Śn|klum fJ|wie'd7lno prz byłłRrd9
Nad7o.czą ucllrvałą nr 5t / 2003 rvynosz4ca .l5.5 eblólv' slruknr. ta p.fe]viJyM]a
P,iornie ]!ku 2008. wystąpjł' jgdnak bmki ksdlose o j etaq
N Dzia|e cospodarki Zasobani 2 pot'odu zaNar.jł lmolĘl z PŹcdsiębiÓnbvem obslugj
7anudnjenie !v 2009njku na
lnrcŚyclnej s Bydgos7czy. kLóra s fami![e b}l.go zaŹądl i b)]ej Rad} Nadbrczcj
r..al / xa jn d,lrfr e. pr4 , ej oL,.tBi .e.rorl q.
Obe.na
R r
Nidzo^za
l
flcgol4j.25
ro]rotniczFh |a rck
uchwalą nr 72l2010 Z dnjx 16.12'20|0L al*']erdzi|a.1.1,5 glatóN.
.tatów d|a śanowjs[n]e.obohicz}ch
i
7 dn'a 21'04'201l
dl.
|.25 ctalu d]. Śano\'isL.
i atwicdzi]ł na
nanowisk .ic.oborniczl,ch
i
t.25
z dDia 22.12.20ll r. fih\'icrdzjłł nł rok
dlł llanorris[ nicrobohicz]'ch i l,25
)
36
Zalwicrdfonc ŚnLkt'ry slan.wia podśas9do p|onóN wyna$odfcń
ro7|ic7enjoĘ sh'kiury opracorva|e nr 2011
konórck or!łńifa.yjdych
i
st
o$isk
i
samodzielnych slanowńk oraz zasady koordyno\'.nia ich pracy z
koniccfn}ch
i j€j Znilny ł bdJyn
r.nliflcji adlń spóldzi.l
l'3'2. fmiany
ńin' f
|jk\']dacją dano}'kk kie.osnic7ych
oboBiązująca struktur!
pran'jdlolrej
k'żd} rok
i20]2 lok awieBry mrnoqe zikrcsy dzjabnh
wymaganyni k*'alifika.jJni, klórc *}nikał]'
łąc7e|iem
na
w {IJknE.
orD
aia.
sPowodo}an}ch
po\o|y$o|
okrgsic
em
Dowych
ZaPĄni!\ *lrunki
i'
organizrcyjnci do|yczy]y
pż.de wszyśkinr prx.ołników
ńd
shnowiskeh kcroNniczych z vieLolerni'n $ten1
odnąpiono od
b
snia akt osobotych. gd!ż badan! były N popżcdnjch ]uśla.jach, a
billnja potqie.dzające zdo|nośćśNia!.fenia pmcy
na,ajmowan'ch śanoNiskr.h *''vnikaj4cc z zl|...ń pokontro]nych Pxń!{owc] |ńspckcjj
Prrc} co aPisano na \Śepic njńicjszeeo protokołu
Do obsfugi nBcŚońkjej zatrudniono 2 osob} f p',ygoto]van en arvodlwym Z
up.J{nicniJn]i bud!!vIanyńi o spccj.|ńości ogóhDbudow]ane] i sanjlarnej'
ufopelńiońD
zoŚ.ł!o
aktLa|ne okesowe
odwolłdł 2 nLnkcii Zanępcy P€zeM-c]ówna
Zxżąd ro^iąza] unoNę o pńcę z dniem
Kięlowa
]|0''20ll r'
p'
cEż}!a Kolciewicz,
z
klórą
ze *zg ędu na utritę aufani.
do
je] sob! ., o glówre] ksiego\€j f]oży]. pozg} d. s.dtr o odszkodo}'an]c f |yt]]u
nieuasldnjo|*o rc.liqz ia *.slnku rrrłcy' sp.aw. s lÓ|U s}gn' akl' vP ]6/ LL'
Rozqiąano śosu|ek nEcy z p Il!]inq |gnacik ze skutkiem na dzień ]00620|l r' z
powodu Liklidrcji sbnoliskn pr..y Spe.j.llst] d/s techni.znyrh wyslqpll. on. z pozw.m
do sądu o Mnani. za bezskuteczne otrzyorąnego \rypowje{benia i pryrvróccnja d! pńcy .
sygn. akl vl]74/ l0. u.okienr z dnia 2]0],20||I' asądzono od spóldfje|nj nł.io.j żccz
Ódszkodosłnie Za nieułsadnion. \qpÓNicdfcnie uńowy o p.acę' w \'-vniku wnicsionlj
PŹcf sFó}dzic]ni9 .pc]łcii słd ok..!owy ł}-rcki.m z dnia j0.06.20ll r. oddxIił posódzlNo
v zNi4fk z
aNvierd7enien pżez Rłdę N|dfo..Zą $ llniL' ll I l0 r rf'l ' rt
oĄaniac]in.j skulkurą.a |jkw]dscją sBno]viskr Glółnego specjJLiś} d / s (iosp.da*j
Zasob]mi \}porvicJriłno
]],0]2012r zł.ż)}.npozcw do s4dl o pr4wlóce|ie do
'ĄU!
\'
r'''!''|.'
)''dI
v|l-
prac} na popżldnio za]no\ane
||'
ł
.
I
31
D|a członków z!Źądl fgodnie ze slłtulern j Reauon]Nm Rady
Nadzorcfej
*rnagrodzenie ustala Rada Nadzorcz.
spo]dzi.]nid
nic
poŚiadd nołggo UŚalonego ReguLaminu Zakł&|Ówego Funduszu
syŚ.ń ochmn! gosPodJ.czej |L'nkc.]onorvą] Lv ramach kontoli insl't'cjona]nej
sptawoivoicj prz Rad( Nadforcfa i jei konrisje prob|enrowe powobs.nc dofuźdid Ó.'f rv
lłffa.h konto]i funkcjomhej spn\'owłncj na bigą.o p.fez Zazqd q lym g]ówna
księgoqą N opxrciu o obowjązki j trpra$nienia wlnikrjące z akrcsów .fynńoj.i i
l'3'J.
puniony.h rmkcii' Mechanizmy |unk.jonoMnia 1e3o syslemu opane
blly
ńa Rgwnętun)th
ureg[|oNa|ilch w s}śemje info.matylznym pżetq'oŹania dan}ch określonlch w !śawie o
ra.hunko$oś.i , na poprarvnyń spoźądzańiu j rzljczmiu
. k.nt.]i
olłf inwenlal}z!.ji
sk]adników
sk]adników Pjeniężn)'ch
' pra]Vid]o\'m podził]c czynności
pncown]ków apobj.gających łącfcniL' upm\nicń d}spoz}uyinych z łykonaLvc7)D]i
m]j{tko*}ch
'
t'ł|jzacjj rvzorórv Podpisó*' upow!żnioD]ch do zaciqllniB zobo]viłzań i d,sp.now.n]a
mljąlkieo spo]dzie]ni. pisemn)n powieŹaniu pra.ownikoń njenia popaiyn dck|rracjłmj o
pr4jęciu odPowiedzi]lnoścj materia|nej orz prawjdłol}m pr7echo\'yw.niu akt i
dokumenlrcji
' ochroni. nlienia ró*'njeŻ poluez abezpjcczcnig .|.rń.łe , ubezpieczenie
jnaJąlku
lv'l.osarzyn\ie Ubezpieczeń., UNIQA''
rj'4. lżyjnowanie ińtcrcsantów Ódbtw! się codzjcńnic
v
biuże spóldzie]ni bez
om7 za pośredniolw.ń slrony intcrnctovcj udostępniÓncj człÓnkÓm
sŃldzehi'
2.sbn nrllvnv[runniB hedlcvch lvo łład2niusDó|dzielni i rłcjona|nÓść
2J. ]]'|2'20|| r, sPółdzjelnia posi ała
?abudo\tne i pżezna.fone do zabudolY.
Nien'chÓnrości
namłiqcć łhsność
t ł)nLpskuopoN'
. r' Jezierzyach o po!.
. w BierkoLvi. o po\'.
.:,
I
297.770 m2/zabudo{2ńc
L
]4 ń2
2.4.65i
/
do fabudo*l
n2 /do zabudov)' /.
,J4
ogran]czeń
l8
l'.\i..f chni! rlo,lcbniona
|oka||ńi nf'ndź'co f Ial 2003 :0|U
. B'l,{llc \r aŹądzi. sŃlt'i.|ni
r)m
N
en|chonoi(j
!funt\ic v
uŻyl(owfi
0
ń:
l00 3'15.9]:
]23'539'03m2
Nr.czysym r pozoidid $
n!|oż.nc \V lli!jscoNo$ acr:
. u
. s
jj'95] ń] / abudoŃ.lr.
Slofsku o po$.
D(bni.\ Knszubski.j o poN.
P\ił1chńił \]oJĘbniom
f |ot.hn'i Mlłllijąco z lat ]003
ó ó3]
'n2
l
7źbudo\ane
rv l)'n
.
noronilo
s
]0]0
zar7adzic spó|dri. ni
srod|Ńn ono n].ruchońośc] jednobudtn|o\|! i $jśLobud)nI'o\ę
\. !.ulh.]]
'hudo\ań]ch
f U$zg|.dl]cńicl1 ci!-qóN pi.sfo.j.7-dlych \.qńąlźosicdlo\)th. ńl|ci mhneklu.J
$ zcsbNieniach ni.ntho.bś.i gru.bN'fth
i inli!Śn(lu.) co u\i1io./nion.
^sfulo
i arlrrlo o /\i.ri.dlcni. rv ksiVlrlh \i.c/Je$h.
Zcs'\ri.ńia t9 śknolYil flaczńiki do
nr 2
'lh|iq
l,olvicż{hni{ !nlnló1! ||9|owąn! do llbsdo\!!
cań.mski.j ]^ ri.n'Ch!ńość Dl 27 o
iBidko\lordrialka nr 55.1/2 o
:'!' 7rklP li.'U!hnm\'i rn'n|-\!j
i
.!os!od'rt. !n|ń'.n]i'
lo tren p0 h)łci kol]o\vnj p.zy
!|
|loN
P i.rahnir .!^n!:
pobl.mo\rj
'
25.737
\ |li!t|o\i.
ń2
7u\tl i'v (}krz.ń)
(
rrch|o|.
pcłńcj Llfiłła|Dościspó|dfif|niNkonl\*ne 7g.dn. 1 \!n(\(iśdl
$i| clo 7grumłdf.nh d. ]3 / 2r)0R pżcPlo\tdzonej P]Ź!z zNił^k Rc\izyjny
^
spóldfi9Lńi Micszk.nio\lch RP lv wmszl\ic \ n]iesiacach hiy aJ 2009l a alr 2007
u.hM
\ł Pro(,ko|. tj tuśmcj' Nsk.7!no M nicacho\Bni. zŃ]kld nłlcżrGj amnnoś.i
Kh\oNj i ŚduoEj prr podjęci'| d.qzii o akupie 3runlu F,e| |1'\ zaa4Ą i
ni..n.!.lo4.Źńc ró\nig' f ńicacholitri.ń nłllŻtl!:j slaranmści t)odję.jc Uchłłlr
'r
r,l
lllr
ivt
,b.!
i9
2003 F7c7 byłłltadę Nldzofcz4
skulkiefi nlbyul . ziłłkiiicu.brooNi s
^
isko!.] lmictń sli . o KZ{łł(i.poRicrŹdui kilku tójktóry . ńiupr4&lnyh p.d 7jbfuotrl
53 /
b
l.go srudu N l|i.rlo\i. \! {)(aiu ]009.'
Śfunlu l| s)czni!:009r'
'.go
(Rat J00,
blł| ,ień h^h|t),iM] )
")|,b,1|.h)|l|
Lhll|!nił N ziklgsi. 7.s.dn!!!i zakupu dfialki brIl og.ani.fon. 7 urvryi Dl nico|'!ni!
|u!nk)n\ri FsiJdMcj dokun.ńlacji i nic prl.dna\ieniJ Śoy'Nn\ch lla.nicń Pz.f
'/]rzld
rólnic/ N Żad3n)i| \}ixśnioriL' N lnrmi! |Śc'nnr]'
'|.ł l zlkupu gruntu \ lJiLrkosic b:.l t.n
\nicsi('nyn do hNtrłcji !'e7
'cn
pżślo\ici.licfkńkó( sF]|d7ic|ni { |n.nie pisentLj do lŚiaf|u lł.\i4jncso \
Narszl\id Uśr].iii\r prok,kr|d ]uŚlJcj \yikijłLc lz.d. \vŚŹ)Śk m z 7rpisó\Y posieJ/.ń
Zażąd! i R. ! Nndzol.f(i \Yyso|ilj hut]nY. enDcj( i konto.vssj. .fłoń[ós
uc7tslnic4qch \ .l'!da.h Nl|n.!o Zg^nid/inil (o stutkoslh' podjęcir uŃ$a|! nr
]9/2009 l śIrlsic sp'7ctlo,,.\ dzillłi nr 55''/2 Zi€nj orn(j o poł.2.'|ó33 nlz ł
l'|'til|l.|.' lrĄilr'\h|IJ
hhn''llt I, ! l,II, 7!||thl:/4l l tl!jhh'!'
nnfu |)10.20]0 l tr|łd:l{lł"/ l'{ : h'|l(tlt l. oL(^
^hlnnfl
1^al,rii
J | łV / ' ] fu nhd|ił.lk koli|duni,i|l nłnl|.t: lrli.ln,ilj
\fu : rfuiłilkn, lo.-..!ć\th :i! |,hlL?ń", \!.ln|,)|h ' und|o,@:
o kis(n|$ch fu^yoju k.żdgj Śpó|dfielni jlŚ
z*^śicMrunknr una\! sŃldzicl.^i' slalut ssNI . cz}n ..
\d R!']c!trj{y obo\'olui'..r \ lnjrch podi$śil dcc)'zi] \ Rjelko*ic
Pod.jńo$.nja Ll.|y/ji
[ :l spóklfi(|nir t!Ńl ]zi dzin'{|nlył M F n.\ric shtufu uŚilv! z dnió
|ó09'L93]r' |rłl! sŃ]dlie]c,. ( ])z U'z )9|)5l f,r 54 ' pof'2|J|J7 Późnicjsfylli
Źnjińlmi ). trnl\} f dtrii |5'|2'2o|U.' o s'(i|dfie|nirch n]ilvknnio\lch (Df'(]'l
:00l. Il .l . po7 :7 f Eiźniejs4 [i zmianltni ] i inn]ch uft\'.
\ 3 crltń
s|róldfj.|ni
i.Ś ^spokqlnie
\ ]'s!óldfichli! po\ l,i $sj!
I.
polrz(h n]]e5zkann\Vlch '
dfilla|nośćy|nFd'.|ni(' \\' Bmach l.j d,idl.|fuici
ltrilJzi.lnii - budui. i ndb\Nr hud)Dli . ..
{ 5 Dh rel]f!{i 7adJń ok.ś|on}ch N.{ .1 snóldzic]ni]
!nn\3dzi d/!hl.oś łN\N}.)jn'.'.'
mo,! plo\n{]f]ć
-
,
i]rną drnlh]]rość
:--,
]
40
sknltr są postenosieńiami Uslawo$'mr }'pśywanyfri do
.'o|d'e|.
\ł lj '4' zapua.h fttutów okltś|onesa
' ' ''|3'o\).|''
'
,'ł1ań'a lrkonrq'.zc' Z4LD]!
Przedslawionc Śkóty zapisós
c'|'.
fuom.'J7rnia
s forńl.
ł
d'
dłd1|fu'' ..'|d7'|n .o fn-!/\
'r1|rn'o '.'|'o'
'
: 1,. I r, . \-r'or' . :. .7o ".\ \rutyetn \^in(!j
u|hNJh
spółd7ie|n]. na pÓd(arvie wa.unków
uslłt.wych
mogą dop'c.o rch$atq uposażnić Radę
N
i
slatulow}ch *lmjenjon}ch
zorczą zgo nie
z li 42 un'l
.*
*rzcj
sbtulu do
u!|nvalcdia : p|anijw gospodarcz}ch ] prcgon]ów dzia]r|nośc] . do Óodęimowlnja uchqał R
sÓrawie nabvcja njcn'.honrojlj
' flbezpi.czenia kedylu ]V lb.ńie hipoleki na ńicfuchomości
dh klóry.h p.feznaczonc bqdą nodki finansowe pochod2ącc z takie8o kRdyu po uzyskaniu
pEemnej zgod! wjęks7.ści członków sPóldzielni. którylh
pnwł do
]oka|j z]viEzane będą 7
krcdy1owan4 n]eruchomością
Zar4d
w
momencie
akupu
nie]uchomości
V Bje !Śie q luien!
trpo*ażnion} b,l sazBgólnie:
\
- ł nkl 2 do z.wierłnia umów o bud.le |oka|]
- }'Dkl 9 d. rDorudzanił Dnieklórv nsnótr'!.sDÓdarczvch iÓrolr.niR d7ida|noścj
nŃic.dznvch Dra B4Le Nadzolcza i
- w pkl ]0 do prcw.dfenia gospodarki spóldzicini na Podstawi. uchs'llo rych p|!nóB i
:
Lukon}w.ńia c7unoś.] oĘ.nifnclin)ch ifinlDsowych
i
- ł pkt ]] do zJbefpjecTn]a mająlku spóldfj9Lni i
- w pk |5 do pueproMdaia pŹ.tar!ów m ]Varunka.h
Dilej Sktul
-
w!
określon}ch pŹcz Radę
153 stinowi o:
U*. I podejńÓwaniL' p.7ez spó]dzic|ń]ę pżedsięł?ięćjnwcŚq]Ć]'j'ych' Jen lo ń.żLi*e
opmco*aniu zalożDń oryanizacyjno linańsÓ*Th i uchwxlcniu pugz Rad9
Nadzo(zą planu żcczÓło fiDanso\€lo inwBŚycji mieszkanio\rr'ch oraz €BuLańjnu
Po
Óz]i.znia kos7tów budowy.
l'
2
usl' 2 zrłożenia org.iiacyjno' finansose inwestycji pÓw]nn'
krą!.sób/nabywcóv, na źccz klórych
mńeh Ea|żowalcj inwśq.ji'
sl.ndard technicznl
.'a
-1
i
Ustanowjonc
uśa|jiłszczególności:
bęą tyuly pfsBn. do
|trnkcjonaho uŻ)lkoł)- bod.wanydr b)l':kó
,t
|Ók.|j w
4l
/mdlo finJn$\rni,' in(d\(ji r' v{dl' \lr\ne nr\vh,h
kEd! b{I*o\l i śfulkiN/}sl!n( f inn\(h żn cl
'r ar-{ania.j. ot"luli ptucr!' in\c(){n.-!o.
l3c}to\an. Po{ano\i.ni. slŃ'lu spó|dui.|ni '.cz)D'. \}s'.p'!ją \.i.znliennej fomie
iinl.rprelicji od 200] rokD 'ninD if Ani$huo dfil|i|ności in1|.ŚJ.c'ńlj \ \vniku 7bFi.
plaŚr
Yiccf}ltlo
uż!ńo1r.nii
l
. 2 ch dzi.}ck objęlldj Kv
2')'J78
pż} AL' ]
.!o Nlaja uchs]|ł Z.brańii
|?ednisicje|i cf|lnkólv nl 8]99 1dnid 2(l'0ó'L999r'.
. |5 śudzilłek obęt!!h Kw
Z
|7ó5j
plly
0|
wiłt(Zncj \
dfud^ nr^hrju
n'osi
ł|]snoś.idzidck ńjc7lbtrd.s.|rylh !!h$nL4 Z.br.ńń Pr.dna\vlci.li czlonków tr.
9/99 z dnr 26.061999 .
prlokólln\ obrod 7 llmlcg0 okt.$| u)n kllo
iz ]rodję! ć d(yji o Zbyciu
nierudlomości gn'nlo\J.ch poLl)ktn\!ńc b),ło h
kilfr łodk \ ]]ńańs.Mch ia r.7!.c7r.ić
@j$'!Ł
\lJsn].h łodró\ fu ZNxrciu lośo$Nj 0'no1$
b]|!
T.nal ten b]|j.dn} 7 \"7l]ch Łżuló\ s ocMi. pmcJ bJ|*o l.żldu
l07 dol'
R.dc \.dzorcza zapign].h rY Nłrzdni.n pnnotó|. h'shcji n' stomch l0] ']Ź.z
niegoslDdrrno{i fr?ndu zt 1007 rol.
2.2'2'
f lnnokól nr i|0/]003
poŚi*|1(nil
|utł Nidfofoflj \ d.i[ 27||':ft8r
synikr. i7 P.zt .|..b.iJ tcgo Posied7śni] nic u\fg|JLlnil podj{gił uch\.l)
r! spr.\j. ń.b)!]l l]en'.honl)!( g LnfuN!'' li(lcm j.Jnak jesl . Żc
hrlku rv
'ninŃ
: Z oltm'D0icj lyixl : .' Pfu^! Zxżądu Piot ]ędżączak
]ro7.adku obnd hki..!o
'śill|'L
p7śdśNi]P.oickl trĆh\a|). \ s|nlN]śnłby.ii nicnrchonloś .{runto\€j pod l)z}sz]u
].Jno7navni.
inwtsly.jc' PojnlUrńo\!al
.,|r
i'n.o'nrl!jq ń{ 1Nnrl ff'żlnroścIablcil gnlnllL ool.,.ncgo
tr
@Zdl\i]ą
pozysk'nj. (:] rliadoności llrqTo\ld7ono Ńncnne ielocia.e nie /a[fudJjrc Dodi..it
@(p.śiedzeni.
&udtr
ni.udokumcnro\an.
I.
irgNj&ji c.no\].h t sp.7cd!rr.1
z.ńic d]k4..h d7ixhń \ t'i spń\ic. \
'}ń
srunfu t|.żnione jEd ÓJ u\śkxliinr N\j.lvg lgcl! Rrd'. NadfoR2uj fgod'i. zśJ2
6l' l pkl ] sl.tlu' Dodll . 7r t(n !Ilul-.z&id{iśjr..L! jgłlr\!!.!J6!! g4u
i!!!
l,o\
t
-a'"
12
Z n.ZYlour]nln] i 7x|Yied7.n!fi z.!!ŚnoL]llo\Ylnien ter.ntr o.7.7tr../otydl Dod
bldo\v| cb!!] ]!!y!!rj!& l?pc}'nixl , ż! p|łn ZJgo'rodJrc\Yanin pż.Jrzcnneg. |.,sriduje
zaŚosorr.iLc nis|ie] /xbudo\''v bld)|k$ni 'edn.ru|7ifijy'] szcrcgow]m] ]trb bIjh 3.zyłli
73lldd\ą bu]j).nk!Jni lzl.rorodZinn}D]i 17N c7No'aklni v.dlu3
,Ps\|e]ia |rc7c!] ń\Y.n.\|.|]j. \ l.n kjłLn.]\ f pozionnL sPołdzielnij.Ś ]cpszyń
ro/\iqu j.''.jż jń\.Ś!tvxńi! l buJo\ńid\r. lie]ojod7jj]ic a)soko|ondygnactjn.
\'.'
, r. ! ,:-rrir,o ,-/ll'
",
R]dJ Nid^l./r \j..ll.l| ! l[.óton!' i.j L.d.ilji d. .f.n!.a ]009. lodjela ullN.lę nr
jj/2003 \ sPrxr!. nxlr\.r tej niemh.nn,ści gn .ŃĆJ |]i'lo bia|u lakiclo lcmdl N
po.f kr obnd lfticd/urr Rrd) N3d/o,c/.j \v dnlu 17 Ll2003r.zN tr(h\au sl.{unr t7
c,|.nkó\ R.d] N.d/ol.Zci \ sF.\Lc iaby!. Dicn]lhonfuś.i
\ lłi!Ńo\ie
'lnnloLvĆi
\{r?Jnx| !Ę ] .zl.nek 7 ohecrrc[ podc7js 3loŚoN. h 3.fl!DLó\ Jtxd! :..]xdzorc^i.'
... R.d. Nxuo.,r sPó]dzie|n]
rrodejjnLlre m]l\Tr. rr s]n]\ic |.by!j. i]ć!Lcl].ńoś.j !n o{!'i \' obrqhi. Bi(korvo
jjr I u. ].5] hd 7l .ene iiL.ż!ki(,.].tr.L .Śd\ r3 .I
o-n !!nrl I I \ Ll,
'
'rJ
(
!]\]
Zl
]łl:
DLc
b.d.. apofdina f h]n!m.żt } lejgrnj'r e fioż|R ub)ć
] łodłll
ko..lnnL.iszt dziJ]ki !ftulol. zx ł.dojo 26.0ó zł )
|'/rj.vo|!j pld l.r|jzacrę
Ahtrd.\t niel,kJrio\ej j.d].Fdznrł z njoz]\ości! zlŃdos| sl.(lonri bud}nkłnrj
l.dno.odrinnymi trh /abudo\! \ric.roJTi'nrl $ Drrllch budtnki.h czr'okh(o\j-.h
2 w\klDiDj. (.lltr.|l p!\!j.rz' !c ZxżtJ{|o\Yl spólLlfjcLn]
'\
'.
| ] Na pod(\ . \ ']2
tr{
pL]'
] sl
Lńu ssNl '. cz)n
RlJr Nxdzotzo nilla oborYązck \Tklzlnii
!fuńt'' ł ni! ]vJd.!i.e|| /r |m]
Źtridla
pzcf RłJ! Nłdforcfl u.hlvr|r
5j 1:003 \l driu 27 ]003 r' upo}ifńił.
'r
/iiz.(l d. n!dj..in daLsrr!h lrrrtr!!.i Llollcr,'rrrh łL(upu gn t' \ R e*oLvi!. \ z*iizku
f 1]nr ]r dniu ]0,]] ?0l][. 7.ix| ]rod]rG.n). orolokol u7godiicń łlirl]ZJ' '' KDP' spólkł Z
o,o,7 \jed7ih4 l |]. iolvh nr |?l) rq]jc,cn'o*Jn. t'!, j.drcosobo\) Z]ż!J p, s|a]Yon'nx
KfuticNs]tilg. sP.7ellxj:r(ego |ien].honUść dLr ss\'l .. (.7vn . 7a !.|. jj .- zt 1 n]
Podr9l.
p'.z P.!z.M ZllLa
tr P' Piotra ]gdżcjlzaka i Zxnę]r.e ]t!z.sa Za|z{du
(;ló\'ocgo K|Ęs.\e!o p o az]De Koś!.\ c7 kupJjo.llh
spzc ti|!] onrbJ.Z)'ł . f. .iśl\vł cj. c|.n dz]n{L(j nr j51] 2 o po\ 2,]65] hi poLozone]
rep.ezen(o\l.jr.
l
I
tsj.rkorljc lbiclt] k\i9$ \rccf}\Cl nr SLIs/00016]]2/?Pn\x.lzon4
|źez VlL wydz].l
[!i4! \\ie!7j-n).h SrJtr Rcjox\\cgo ry
funał) ot,.iL]Zulja
|]H]I)ol.[x
S]uFku .
a \v
dziL'l(
!$l.dr\lx|ł |.nrho|rości \Y ]r.ś].]hil].Ek i
U..rlu
hc7nr ].auc].nr
ł
\]'soLoś!j 7j60000'.f]
rrrlh \y tr]solo(i
\.n.n.:o (ii7i\Dict\r sA.
lr lllporr[l trn.sfx
:71J.771.9
rl
IV lcj k\i.!i
Lia\diun!
są !]
M ż.cz RxilicścoB.n|
n. ll../
P!]![i|g! cólI clli
]'o]jki!!o cóm.1{x
Hi]alc( trn.s|x ou!]jnx tr $sDkoś!5l)o0000 ' ul n!
'e.l
N.lro\.!o L Ci^\\D.t\r sA
\1r Ń l.koż)nn.] !.|Y. .Li.jiż.nia h ai.cfÓcgo ' nLcL{o.z}nńelo kszfuh( po\i.ż|hni nx
(:] ńj.fuchonNlli ' bl]slo\i \l\]pi\ka ] \p: xmi łn.cj lrv b L(u trZblljj ] ' slroi]
ą7]|) śi! d. /a]rł..ir umo]D spi,cd.żt lvsk.zo]9] .l7j]llj LV l.lnje ]lifu
^ljo\
oohrirln.lo . dnir ll.0L l1r0t . 7r ku.re 5i . /ll m + ll % \'AT li l.ll55.9Li .- zl +
]]98]0 l07 co d!]. cen. bll(() 65.12]6..][z] L]śi.r, 1!7 7. [l.h L]j59]5. Zl
h{xric 4phron. \f dnil
ci, JktL nohrixLncg! po jtlo po pisxniu N kofrx
^s
\l[a/xr. D/./ sp|IJ:l l.|.!o ( \ 1]n:P(lN(' iRlinsen |lJn[]. x kl.t] ]9[]o],-1oZł
nrro\fi4.r fodrl.L( V,\l \!.i.!r ll dni .J \t{xłenir lrlttrt t.r.z,.KDP' n. kotrtr
-r]
.KDI'
Zdtn
ffinł soół(/i! li ofi!]rk]]e D7VJł
|r7!dnrkn.r.i dTixlki i nri'no (. /d.rvdo\rxr !e nl
. \ sL h! .drie hird<. n .tr ! n.i Splll
*fdłnic nicruda]nbścj n|ślpj l Jniu Z]rli!.
Dr. pnnlkó| trflodoj.i sl.no\i
'
akn iohr:xn.!. o.zed ].!! P.dFisxiic'] .jx7 7e ds s7e s7c7egl]nNe Ńa]enx nron i
on\i5dc7enix .lo1!c7l.e tł|irl..ji fr]YldC Zo!iii \ akci! iot!|a|'j)'Dr
w dniu ])odpsana ]rr!b[l]lLL ugodntń l'l0]22003l odb)l! !]. u\dj.Ż posjldzcojc
/].7łdu $ |r.bkólc l l<!! ]]o:i|LlfU]]. lmządl za]r $Do. iz .}t :.. /r'łd trno\!]żnjł
l,rtl'sx j rxrrn.. Pr.z.j! do t!rdt!5$j! !!1!!!l!!
!!!aj r!
I \ llie.ko\1. /r !.f. -r-r Tlrn \ \| l']7 7J.L!.L trmlj.. ]trnn' Łi nnl|\hu] LUni \ 1n'ni. .klu n{i, i n.a' I rxnTr
.]r!!! !]ś!]j !!!!!r] ]]]!]il!!:]!!r: !! I ol-.j t.- /ratd ( \n!
] osobosJ 1Mad trpo\]żni ] 'lo|kńY $oj.!U ś.Ndu do lcl|zalji)
r]'l) ]]'}]]adk /3I7+l ni.7a!ho\.l z\1kkj tr.|.z!"lq śorarnoś!i raruszy] x]t,j5.r
] ŃN\) P.x*o sp1j]J7it](f. .ńZ \ 53 slllLt| spóldzj.ni .)1 ..Z]'rd nnlqł k]fidić
ł
l.!
r"
2'2'3'All'lofurir|nl . unro\. sP7ed'y ll 5ó0/2009 aNlńl \v d|ill:9.0],2009l opis.na
ZDŃł|J $ poP7edni'n n'(iokólc |$t].ji' D|i rłshĘci p?.prosJd'oni tJnŚ!k.]iŚsLJtrt
jen Prz.JnarYińi. spo.uiJl.n.j Unr\YY'!nu\\ni. :
l] oN! a\icrn d . dolllfące sńlki 7 o!mnic4\ .JENien7ia|lNścił..(oP..
( K|i'j]k. Doktor] Pońn]ofu ) \r |]ierk!si( 'kt]n dtrii 09'0|'200j l klLPla Bn'l U Porv'
l:1.170,j hr nr dziLrlli 55lKwtrr SLIS 1000.16112, 7 Srf Rcjonorl { SILLp\ku vll
w)d7inl Kstl! \!ill7)ś).h
$ L!i.d.r \i..7\!ó \ \\n ni.fu.honl'i.i |), |v. iśnic].\pń} (s |]kn )j
- |r zccz l.ai'].cisśiBJnk l'okk. s.A hipolckg u o\na kau.\i'lL| do kMtJ.
7,560,000 .' 7 ct|.nr frbc4rec/q]]l ked}tL rvraŹ / odsttkami (naj*s z dni.
09.02.r:005... flrrrlą do dnix rl00')2ill0r.
- fu r^c, |'olsliugo
\\ k\oric
^\!kh
G&nicdra Nl|]Ó\Yu!o
ioazo*niclu sA' hipotlę
1| ce|eD abgpic./cni!
5'??.l'77]'9|
pdrozumienja ŹN!.ń!go dnia :9'{]'l'f003r'
phhei JodI
l
uno\nn
splJl} \\i.ż]cicIo\ri z
jo'0]]0|
| r.
- l! |f.tf |os[]c$r cómjdNJ Nlnnnvelo i Głlo1vi.oYJ s,^' h|o1c(9 unro*'nq
[!!c''\ do (\o') 5 000 000 '. / c.|.łl Z1bq1pi.lletri. Ś l \szyŚki.h
\n.ż]ld|noś.iń|ogx.!.h por'shć 1')fulu nics)końJni. |ub niena|c7)l.!o $Lon i!
lnorv! sp.z. MJ lur Tienncgo r dnir li ll!00i r. n! Podshsic ponrunicnia z
dni.
29 01.1008 r.
Ni.nLchołDśćulś!łrgg.lezlincńu poJ'iiloLvi . \r
njln|.homosć ozn..ZoN
\
.\iden.ji
lnDól
onal.łfu doc!/jł $ójta cD]iń'
nr
unj|u
{'ia|('
55'ł
]rlór.so
r:
po\slłłi'i'l'
D poN ]'J65] hl l s
slL||sk zal!\ic|Jz{łll
ni..U.homoś(i z niu 0j'L0'200Br'(s | ]klu)'
Eojlkl
PodŹial(
{
I
/ \yym
uch\ala nr 51/ ]003 Rld\ Nłn2.fozlj ss\| '. cz)o '' r dnia l7.ll.:003 r N
śpmlvicnabxil nic.ucho'ności rndo\cj \ aicrko\icnl dTialki 55.rr: ($lnkr ll
*)(i,,g 7
dir 0i
22009
| I
rDk0zu rmhn dM,-!h lsidĆ|c)jtr'.h'avą],oIy
w]nń 7 dniJ::'(||']0('L z Rjcnfu g.unló\t ir\r-\ś 7
La\ id.n.)jr'!j \lrdrnr
'Mpr
l)lz.z sta(lśe sl1||skic3o ń.iń' d|r J/ia|ki..554]2. z k(ólśgo $}nika że dziłłk.
Lv e*jdenc]j
Ł
!n
(nv o,naczonajcj
ji!ś44!!!..!I!!( $
L
45
f. d7ia|kr nr 55l;] mloŻo'! i!ś nJ l.Eni. ' d|r Lrótll ńic nB ohc.nic
'ni.7} '
obo* rżuir.lgo n]]n /llo'Dodan$anil DrŹcgrzenaeqo ( $ | p!' ] akfu )
co
spl1rdł.!] p.ZedlÓ'y| |.dto ( $ | l|'l l lktu ):
. shMl. .r xv ] |j] / 2003 Rłl} (imin] slulsk z dnil :'l'0'l'](|l|3 r \ Ę.altil
(iopi.fu lPtŃą|]ictril Jo sporządzcńix nlicjscoNgo p|an(
^goslFdarc\anil
flfĆśrzcnnegod i lcjliu q cz9lti oblębóq BiclkÓsÓ sl.fc|in. ( ! 2 i1r1'' )
Nn n,illi h||tll:]i Ghiil nrhn'ń. l.i ,i! |,|kDnlld 'r,hk,tń.iu(n h|!' fli?^Ćor4.
p!4!-ttt!rp!4@ir tri!5lrB!!33L
. d!r\/ię \\.ójk otrlin} slupsk f dnil| ]l0'l.20o3 r uqa|d4cą \rnlnkiabudo\} dh
łlrilEcni] poLelljl.llo na re]|jfaqi] Zrbudo\Y! fŚfk.n o\e.' 'ildnorodfjnne z
s,etgow.j budrnkmi jedtro.odziln}mi . lzlc(jfgnentoŚ)ni
hud.\!.n! ńi ofu bldynki j.dÓofu'l1ink v Ztb o\iś\DInosbj'c.j j
moż i\oścj. Zxb0do$
l
!łr.,żnmi I)7.\
b|iż'ircf.j , !fil|fmi \budo\in]n|i h'b pz}.budo\Jnlni ' ahudo\) Ni!'lomrbinńcj
\ n[|\.h btrd)n] (h !4e.olo]ta|o\}.d1 (.Ś LŃl InllL)
De.v7ir U Śln'nkach 7lbuJo]u GB7]]]]||-]22/2003 7
ilii
230'1'20oBl'
fon.lł \)dań]
ad.linis|i'c\iklo ń/futrlld/dń Minisln'
|nfmsn'|.lud i.J.ćbń\.h {oŚ\vn}th.?Ćnhó$ Nna\rir7idi Jo Nniosku
|'j.ndl?
',d/
[i^',lJt'!Ł działajxĆcl! |a iz..f |m]l. KJ)|'.,SD(]|b 7oo z silllf h'l |]crkovo |]t)
76 200 shjnśk.
na ńodla\i( Drz[niYn\ XoJe*str func*ŃmiJ
-
|'l'0l']009
i
I'o|Śkjc Gjnlicb\o
|i!td$ prcnBl llodj" na
($ 2 rklu)
..KDP..sp z !'.' \y l}il*!si.
dzilł]ii Dr 55.l/2no olz)maniu \tphn' nic ni'szej ńjż550'000.
' 240l2009r lth1ylll
Z.!lomid7cn]{ lv\pó]jrikóN
\)krcś|.oie hipolcti
z1
\t
sPRs ic spŹ!{]|f} .icl'chonoś. i
- ]|'0l']00qLlki|lii*l B.nk P.k|i s.A prcńcsl /'god) na bc.iqh(N\e odl.czcni.
d1illki z Śjr.!i Nilczynlj nr 554/] pod lann|iuD ' żc Da ftnnek B ku
\]]..ońx fos]nie k\!la j00'000 '. f] ( s 2 .ktL')'
r ju 1801.200er. rkr no'arhhv l
-
d/rltu nr
z pol'rżsfc!. d7illino
.
bardfo polp].sfnig
jil I !.|\ar
l..165l
$ l'nl]c.m
b€7
vAT |']jj0l5..zl
c.n. lprzŃ'uy obljńującq VA| [(D(i|l.y fobo\'jPal si. /p] cić w nd{ęoLLiJc! sposób
PŁcki |i 'id]!nek b]nkoB N dri! D0dpis|ia.ktu |.laria rcgo (iN 'ł łfu):
- 500'000 '. / Da rachuń.k Rli'f.is.| Bank PDh[l sA flod.jc l lruścąs1\''vm
-
550'0o0..zl na tchun* Pohki+o Gimic(\' Naio*e8o
i (i..Nli$Ęfeglni. , \
ó0']]16.]0f| n3 richonck spŹĆ .\Yly tr Pxo BPs'A (N |rc|okó|. ufg.Jnień .
rdil.k VA| z.pla.o.y bq.lziL Po t!7llnrniu faknĘ $lennin]g L'ł dni)
K!!!l' 1'riizxn. z. sco.zod7enilfi i]{lu iola|ja|ncgo ( Nl}dl o|liĘ Śłdo{l|) ponosi ]
uisfca g!L(n\ (ł ssNl.. cfrń.. ( || 12 i |4 lkt'] ):
-
- otkl! s o\e
od \nioskó$ o
\lit ło księ.li
Niecfysl.j
ó0'./l! 60'.7l-200'.2l
- .| cz\ńńoici nolłidnc 2'900..2| :
- v^'I, ŹJ Nh'gl nol.riłlną ó:j8 ''1|:
- kUś7tj. ląfznie ]'3:3 '.zl'
vnosl
d. Sldu
po\oIanlch
b/kl]l'L:ll(! ss]!l
\{
|
\
Vll
Wydrial Ksiag
lu dokuoEntós o dokonnnic lvpisu rr dzi'I.
Rcjono\ego
Slunsku
''cz'n.'o
Nrrunki.nr Zlo,cńjJ
\
dokoŃńic bdzlilfM,$|go odlączcnia 7 dzjllu Pje^Vszego.Iod
sldric do c|N\i| ruZpoz|ł] a l.go sniolku Pńn \ldlnlch pr2'ż
Rdłtise. itMkPokkasA, iPo|skiu córni(l\o Naliott i cazo\vniclvu s.^' z$vieEjąc)ch
b.z\.nlnkÓ\. 7.{oJ! u od|ą.,!.ie |icrcho oii ozucfon{.j nr JŹill*i 55.l/2 b€z
jr jii.llilśzJllqli.llj5!
obciążeliJ \ lt}ń hipotłan]i . ?.1bŻgifu||ŁĘi@!!Ą!
N ni.i nm\Yi \lr{ńUś.i na 73cz ssNl ''('1n.'
,.. \
,4f
iP,t'
17
z!i4 nn |,}k.śl ir hi?)l.Ai Pn!s,iq:! Giiti.ltn Nrllarlga
spn].i|hfu.tzlnfuh lPi00
,rnr\ Banttt Rrillliu bntk
n'
l,i1t
1)'a3'20t), Ł
l'l)P.. . ,e pldcinue d/ia]]n[ ib)
p.lvlolo\łt J. sprzc .7\ le.gn cf!ś! plIo^icj \' RjeroŚi! ozuy.nĆ; rL Śr d.tr
t|en pżczdr|7-!n] noJ bldo\djd\o iflofv oFllę
snLn(órY l! !Ł xkk 55'1/j ] 569 , lkJ
7ak lju t.] njśnrchonmś.i\' o].n\v.j |olej']oś!i SS]!l''c4n..
7 ttś|jakt' }l.Ii|Lllc!. d]ri }\njka ( '\9 x[t| l' ,:
( { ]rkl ] ) ni in .h!ni.i li I e fiadL'jl ir żfurnt d]'c\x
1 ! | okl 8 ) nicn]dj.n.i. lx ci w.|n. oJ \.7ĆLkjd] / n'!.z\sz.z
Pon.dto \| 3L.i. Zl\lijte 7o{]ło oś\łild.f.nji.'
rk h I rL nilr
nL- \r
o.z!k..zairs.h !b.rr(zLLJr.. n!nn
z!!fu !r!.!!ś!! ś!E!r!]oll\|3do\is|i i.l|ldó\ co tri! eJi nml.lJ'
\x nLłudj.DŃi(i ' jll Pu]]/!j rL' \vl]]on]iJn. ( j J.k \'.| [J l Z
i..bgl]li.zi. ) !.srlL ('xkj iJrzc\r|. jcn \ bLnk.ś.i us)|i!ko !nLt.
nlcn'ch.r..!ć
].!
n 1ie./]sftZoDi
rt ok. i.7|.]|j z!\r[ ł 1.] lr'n\rkcji n{j.nll.no o(/$!ńl! trjenrxu nllIIj
njc (! k. \ ]l!B!]!f| trlhlcjx ń].n'|htnŃl!] {trLnn|\ci . c
!!Yx*ni!ń tr!Mó\ sDókD].hj lj Zn./ n] i Rldl \3d7.r.^j } Donxci tr]/o.r.d7eń
2'2'J.AtrlLj1
\\
a!i!.!!!]!4!]]!
\\njt( r]q|iśd!1!Ł]]ęz!!i!!]!! !]r\!
- B}|) l,rc,$ fr.Zad P |,ilnr Jęd7ej.zJt |] |osie fciju Rod)' Nrdfll.zlj rY dn'u
2t llO08r \ni,r! proickr LdnYrlr- of ii/1003o rab).e d! lrr! di! trTbroronll
Dj.((hoir.i.i .!rtrńnnr!j \r BiłLo\rie l ij. zlNierJzon]nj l!!.ś'odlro!Y|n].m te.co
lrrrnu n.d |trJo\nLct|. D]i!slk|.\e nlt /.kłxdłjl( noLl]ę.ir d.i. a1
\\jdiotr. ]lmLcrldą dLx
in\.ś].)]l).d] . \Jttfl c.nq lnn]fu 53 . / /
'i ]rk.
trlkyłnń iLódli finxnyl\a|ia
l^go nrE|3
j3 '.
lrj-! n]a]\'njotr] lfjc|l ]7 xl ]Y Óe!o.]o\JnnL t.l] Lj] lej Lllńlki ( do
7l]m] \ł\l]Pi[\sZ. oti.j]|Dt zginle].\o\Mi! śę7ł(nloD]''n g!trńcn' cl/c7
Rafu \xdzorlzo
^nlirsl
zxperYD]enii
do
!/łoiko\ R]d] o(Ln.tolrrn! { |!toln]. 7 |Ń\ eL|lcnjx koni\ji clNl |{|'l]'
Nxd/Ńrlj \ dnr 060rl0{r9 r ( lj t. zoboNl.Taliu Prcr.s. redr^rrr[i do
złoż!ńj! |Ltl or!\i *onNnYlb |i\!mnJ'd' $yjJs]ień, Zińj.ś \)jxnrj.oja ]rr!,fs
I
'.1t,
48
p?r\hl r\o|nicni. lqli!ńki. . i \ \\znacantn dniu do podpisania
prclakćlu |uskJcji ot/!ś7blll qpo\iśIf.nic p.lc} \ sńl&ic|ni zc \LU&icń nl
Jęd?€jc,lk
KonisjJ cZ\| ńiah f!po7'uć się dutlncnl ją i Z.tupion]m l.Bn.m' PrtokóI!
'
z una|.ń Komisji GzM ni. ok'dńU' $ ż ]ńym inn}m dolruncnci. ' \ l)m
z p.li.df.ń RJdl ]L'nB|ol nic łsicrdŹi, ŹJlisó*' , d}skusji o FtPebie nJbylia
dzialki i nrd d.kon a .i'rz l nHrl.jrr,
złoptr.!il|ńn] doko|a|o bv u{lk)n!!h pouflb spó|dzc|n] b.z \icdł' zg.d!
czonlov \fllLlTrln ! \\ilnrc f-!n',f,( h ' b.z \stęn|}th plzruotolva]i do
}fnoNjcniJ drił]xk|Uśliis.Ślll}'lti' lłkl]r ren b)l nieoli.jx|n} ro plsricrdzi
{)j.nrjc|ic do pFloó|u ]'oPvcdnilj |(!| !ji a ]au 2007 ]1)(l8 \vy!łanc do
1Niązku J.e\i7]j]rc!. * W!.szt\tj. ( /.|qlfńik nr 57 nr 2 ) cyl' .. z..Zid
oś\\ńd.2. fe !ż.Il(lvł'j] njzNtrYt ]ullodnicnia \ $\oi sroni. Ekr tPy
udzirIc mdcó\ P.J\ń]ch (nLl]c' \ Jnfu ]6'||']003.'..' Dl|!j lo s.ńo \ljlśnicli.
n..lq1.:..li*( d.lonlni! z*upu zosrrl /rpN^nroNlny ( pftf Iushror' ) \ lbmi.
nająaj \zbudzii U (zJlclnik pql.:j./!ńi. . jcs( lo mJ.ipuIJc.ia pomskjłc' N
śP7cnościni.
f innn'Lljł h'nńĆji i 7i|gccf,iJmi f\izku ReNi4jńlgo
'!|I.o
'!cz
nallśDjic..() r. ?i\ odo\\ fu{(tĘ' D/iahnh zJŹ4du i fudt \ad?.r.^j blIt
F^jz]n. i l!Ódrc z pra\.n' Ni.nl$om!śi jrsl \olńi od ob.iążeń co\}nik. z
odpisu z księgi NiNf:.{cj ( . 23'uł']([l) L no s' rccniu dlusóN pftz sńldfi.|ni|
]3'0l'2009 r' ) Ni. ishilj! P]xn AlosPodłfuNini. d|. tr:j niń[hońośli j.dń.k
islnieje dec}zjn Nój|. c! o \a^|ńk(n! fab||do\f\ ( lo nzfdtanńj \nio:tł P'
Mn.!łd\a in,u|'ki!!|) .
!Lht,,o.ni]n| !pl:!n|Uq.!p l/:'ltf ) ' która ,sleprL]e \v
bkjej s)(J]!ji P]Jn fdloi|l.dMo*rńil|, D7lllkJ je't L,bDjona .qdy7 w pobLi,'u jul
ishicje !]eć rvodo! ą!.wl (.LLLcg|ośćokolo ] kn] ) ob.cdic lBł budolł k.n.lif(ji
infoflni.jg
$ni'łrej ( m d,.i |Lśh( j 'c!Z!l! i. r!4oc,qla ) ws,!łkic
'e
}rnikaj4 f akfu n!|lr]i|ng8o..( nic \}tri0jn . iońu |ikl)czńce. ) vlaśni.n]c
]rodp s'nc by]o ]'.r
P cruŻYlę KoiljeNjc7 . t lll]inę lgnkjk i P, JĆzugo
Dzjamo\skic!Ó .dd.lctsorv.ńc3o cŹkJn|tł Rld} N f.lcz(:j Jo \kladu złż4Jup'c7
h f|o(ŹliZo\Ma j.Ś M nólnocń} Ż(hc{ od slulsk. ' okolo |.5k!n \ |i ii
prscj d nollso c''crkzł onv o|iolo |'ikn od spo|ami i \}sypisla ini{i
końuruló}.h' Z 7lchod.i.j gńni.) dli.lki lo śnlicUlisko jśt NidNzn.' l,7)
ach.{nnj eń.icl d7jJlkj '!n'm /ł 5is ni\YicMnc odFd! co Nidocae j.ś \
Dfi]lkJ
'!
49
dokunEńacji l.logfu]i.łcj w|19{! alhodńtj djcn'chomości r.{\ b.fof}
lrli.
7ośalaslcjęk r]l.gi1Ćt
' kljrych
dr'€łiłli
dzii]k id nfun) ]vschodn]ej pon]śn]tL) 'icsl
]śchśyniKsftałt J7ialki nicrugu 0|ń! . 7h|żony do tój|ą'a co jśldlżym
ń.u i.ni!ń \ prZxolU\YJńnL koł!.p!ji z.lospod.ro\Y]nja tĆ8i lcllnu on|nl ni. 'gŚ
z mrD s}t'aĆ]jńo - LvyŚ]|Dś!io\!j najblj^j ,|ob|izo\ańc Śfudnie
''bojońr.'
t.r'|i,4jnc oIż pz}|.cf! .PJII hiJ'ii si. Ś pobliżu is'ni.jicqo osi.dh Pco
cf\|i \r .dlellości okolo 0'5 - | |t od dzidri or j5'l ] 2
RldJ Gmin) shĘsk \ dni ].r.N.]003 r f.dj.lr !ch\i|. nrxv'|]l/2003 o
pn\sqpieniu do \po'łd/cnil fń'iso\wgo plmu /lBosp.d.N\ania prŹf,nr'rńńcso d|!
tl.lóq \ tzęścjob'ęhlj} |lj.rkr\r - stz!]ifu cnrina s|uFk i ni ''lzic|i hŚBlji
( lN.cieD 20l]r' )hkj.g. l]łnl ni. otrlNNano
vó cm]ny w}'dl] dccrlj$ o Nł!n{c[ 7łbudo\y nr GB 7]]]]]]. |]] / 2003 2
'
?3.012003| Da \Do\ck p Mltun0\lr Wrwnrvskiego dzialoji.*o tu rY llmry
''KD|'..sŃ|ki zo.o l sd1ib4 \! tl]..ltoN. | 1\|h I'\^}I|| lliĄ||nn|ki |b]!knn
,4\!!i!
' D01in| L-hd||nl\ )klńt hi.ń| n,t E\l ltłĄnolnikienl s!,i/kl kI)P
s!d|u! mDndu z ŃRs f dni|m ||0.|']001l 7mićnil! dliJh|noł \dha PKD 1
n)|ni.b\ż i
lo\i(NŹ n'
nr4\gotNanic tTcnu BJd budo\e \rnoś7c.ick.nlD|dn\ah
ich./tili . in^ni..ia lądoM illdńl'sńlilrlb i.{ \t
4rza4zr!!4@!st$}ĄI l)ok0dt rj. lóloBnfiCfru sicd,ib\ sPjl|i Bi.ńoM
obi.kórY budo\]]n\ch lub
lłlllJ Cl]nin)
slupsk pisnr(ń
sl/y]702]]0']'03 zdni. ]|,l2,2003.
N]n|.oflno\(| li.mt
..KDP'' o zarvarciu ló!l]008r. 0notry rca
kłŃ iz..j sdri'.inqi N mid)
'o!ję
., Zakończcni! i|]*c$}.cji
s|uPska
.. I ognml !ÓspÓdJrki ryo|nościcl.o\V!'i {
'!jooj.
pLlnoslN ]eŚ *'20 0l.T.ki.j in\.{y..i N d/]qi |rul.iljijcsflz. N re]onie d.ii|kj j54/
] niL rozpo!,elo i nie je$ jeszc7! łln} ( liJmo nl I,1 1k$,l]675 / |2 Ź dń l ]l)'04']0|2 l'
'' Nodo.i.Bi sh'psk.'sp'foo'.}l':.. fu d'ień dfśi.jsf}. pr4 ob.cnic po\iJnJncj \ric Zl
lil n]oż.m) ap€\.ić odhioru ści.[.\Jnnil$')cb z pI orYr..j ,ahudoĘ micv|inios.j
Na podŚ'\i. $]d'ń]th \t 200s.okl F7.l ońiół o.lloyćń o ]-.h pż.|&!!ch
lilalgrmi.Zonlch nJ sly7ćdaż nieabuioqrn}ch nilru.honrolci F|oŻ.|)th \v Bi!łko\ic z
Nv]n\oicił podĘ.Z.nń nh do I'ońunł ń('i inlint1ruklu.\ l..hnicfnlj . (nłnrnÓ.cny h]lch
d7jilu. tj I,'rddlgiono \| .cu poó\u in l) lln z.eną zokupu pżcdnn'llNlj dfhl[i
IQ!z ztr'qd
l,,
"'
spó}d7ie]r1i
:
,,ł,...
50
\g cN.7l:Jl,5q-5 J:007
-
\rg
c.M lm;
cN 72241 71)-.|/2007.& lśMlm:
sg
GN 72141
3
- 30/:003
$g GN721'1
9ó
|12007 8.!m lm.
\ój( otri.! s' \}\iadlic db ..c|osu
będą mog|] kupi. dfixlk] Po
nr k]|k0|!iric
N
rrl}
splaccni !5
nrJlŚyn]x|fuc na
| |il).h!.ii |onBrńicflj
|,omofa
]0
%' ich
z dnia
s.ńośoi '
a ..nę
l
resztę
r \:kval '
iż chęhi
będŹi. .żdłmzlof'ć
l1'
.glos,o.i w '' Glosi. IlojnDżo.'2 d.i! 2|'||'20||r'fożń. b'lo
kupić d'i.|k'; nr ]]ół) l po\!' 'l.77 hJ rY |tie.ko\ic
dzia|kę
25.02 ]009
fl c.nę
15'20
flr lfub
nnicjv;l
|6.2fi7l/ń|)bcf VA'|.
\ł|n. Zlrońad/.tri? \ .^ny!u. |iptu:0o9r' !.dj$o uchrva|v lr 29 /:o09
MiśiońĄ !'rZu cflon|ó\ \ spńNi. sp'cdlżt atupion.j dfiłlti ij,lr2 licmi orncj o
poŚ' 21ó5j ha s Bil o1vic:
]/za ..ng nic niŻszą D Ż LLn! a j!k4 dz]nlkq f upiono l
2.2'5.
2/koszknli fakupu. sp'!dll)'. laks} nohlin|nlj oB, koś7|imi ul!Z'-n].nh dzialkion].j no
osu jcj spz tżr obcit)t P7rs!dńic/:|.!gD Rad| N l,!rc7.j p' \lod/inli.rh PilEk'flo
R]d\ N.dzo(z.] P Marię (nn.z. klóz-\ B{Piśl|ikh\J|ę j]/206 z Jńi]
27l|'!00$l s spriŚi! |lby.ii Ój.n|chomo!!] gn]nlo1vlj 0n' cz]onk&\ Złiządu , klóż}
i s.kd!r4
Podpisii lkl nolrr]3hy o /lktrPie ncruŃoooii !runblej N dnnL ?3'0]2(|(|9l' lj'
p PiDh,.dr^jc7jkł i o|ó\n.a KsięŚo\Ytl !''cn4n. (o!ś'u\ru
N
lm|\l]e tN"nia l)Lh oblad \\ł]nclo zglomadzcnia
li. lv dniu
|'r.07'2009
r
Pre,eŚa
co j.Ś
. ci sinri prz.dvat'cie]e fł.zadu Podli'l llct $)']Jłl]eii{ do frv ąŹkl
Rc\yiłjnc.gÓ j
$?.j \l oŚoblth p'Gł')nt Koś.ie\'icŹ i P' H in} lgnł.ik l'.lton.n}th
o przqirz)s! ci i zlodno(i 7 pm\!n akupu dzialki 55.r]2
si9 do L;uęd!
^tŃcily
zaskakujqcc
Gmi',) Slupsk z pinnen l,Cr02l4l/U9o od/ic!.nic innnrr.ji nr r.matc)(.
ti,
kÓ!2ó\ jlki! |i ffa]oby
ś!ć\v prz)pxdktr 7 ńn' pżcf|alz.nL. grunló1y
ozn.czon}th w .\r]dcncji jłkU grull) orn. nn dzialkę o !ŻlhśczeniuPod
-
..
-
budo\ni.Ńo mi.ś'lanio\c.
kosz(ó\ j]tie na|.'jlob' ponieść\ trzlpadku ó}cil N/\n dziJlki'
of|\voś.i fń1iMl dec]zji ptle||łlzenia du alkj pod ,!budo*9 Lvie]orod,nńą
budvnka'ni sirlolo|'L(NYmi
PoD
5l
PÓsinlJ
lak. o poNi.rd4ni.
i M kNl Gnrin!
do
\)końinin k!ńl|iŹ[ji {o{eiąeo\.j
i
gnitam.j p.az
!ńnic n$7.j d'iJlki.''
.'lk B\nir! / no\aż47.!o snó|''i!|nir dolofu|J ńicDz.m\ś|mclo i ni.D7rddńcgajlg
@u!e
!d
9]!]t!.
!!!1Ąi
!E;
soó|dfillnił
. d. ch\ii.bc.n. mr fu\3f^\ PnlbL(n] Z frlosDod1(\rlńi.ń ii|rut|nDości
|7v te7 $ mia.c korzyśi1 \.ż.dnżr lc] I !!lf!]i!!j.!!Ó!dzjś]dj!9
!o n.nvierdli] oD.ni y.dńko\ł \xaoQi n'nkoLvei 7lkuo]o|ej dfiJl|i nr 5j4 /2
njczabudoMn.i ' sńorz.d7onv n'r7 lzc.7o1i3scc l1tlidko*'.!o nl ZLcccń]c l.|7xdl N'
tłkcit Nlkon$anrch c7vnnolcj h*txtv]]]!.h 1] ( mr]tr ]0]2r'
r]ń\J s]ó\l.(j !/il]|i
. $RL -
?.ł2.110 .-
rl
:
- \:noić nnko\J ń' dzi.ń lł'o5']0l] i
r NRL - r50J20,- zl.
oplnl sacuko\\ rcdŚ'J un\ni(z si!Ąśx|noii atfu notariJlo.g! nr j90..?( 9 \
czcści : s I nkl ] c)t : .. Ń ni.n|cho'xJś.i llj nic aijdujq się ldng dzc\r łni kr.\'-v'..
i l łtt 3 c]l': '.li.nlchon$(. ll 'i!j \o|'m od ss4nk;ó Z''i$f!szvśń łodoNiśkaopiś
ńi.nrllomości róMi.7 PU|\iun|l. k(ni.jł.e \! ńddmi.ntrj ilGci śmi.ci rv P.slaci \orltó\y
foIjo\}.h p|Ze\ic\.ń]cll 7 \)\rPi*l koń(ńa|ń.3o a Śan ślńi.jąccgo z.dlze\icnir
L
z]k'ac7enia nr .f.śCi/i.lki ś$lc7j. l lyńl Że \ dniu 23'0| 2009 r l]kżśi$|ill|. a
rólni} si{ jcdynic $iuki.n] dollcZy l(l ZlrówiÓ Ź]dl7e\ycnir lo\r(alc.!o z słmo!o$ó]Y ' ]!k
tŻ cz9ś.idzLa|ki , k(óm M nrłPi! do cc|óN t.ojgkldvy.h f 2003 ruk! ofni.zol! bykt
i wóilł (ińli'l} 7 23,01,]0|] l . |l ny.cnion.j dzilllc
dro!o\'*o s |jnith
,.n.nj. \r]dzie|otr] Ila\ lc(.nu dLł NtŹg) |orc|ty
'xs. ]ro\Yje'rhni dfirIki \
loz.lnnjczxj.c\ch ]: m i Ii n' !o b9d7ic Ś(ulko\nkl zńnicjszen]en]
częici ktjm mollrb} b]ć pŹchlc,nm lFd ahudo\ę.r.Z olrani.z} ń!fli\\.śc je|
]'onadlo. \y \y]'ńjku znli!n)' d!ly/.
lbiór do\odós po\olan)ch i omó\jo.Jlh \ lE;ci Nńtfu :'slan pE\n} grunlŃ ','
lr,.
w spl.\Yje zrkuPu dzil|ki góitoNE nr 5'4/2 o'is.n. zoŚały
c?-ęścj Ii!iejsxgt Plolokó1u z |lLslraci].
Inne usl!]enin
J.s!m'v .'lbnleski..
ŃlUfu
!ń*n.
do t. .a|i
s
'li|,zd
i dvśnwćfu|oł ami.
].l. sDóld7i.lni. .m$ad7i rcjcnr cz|onkórv s.óId7ielni i Óśób nie b.da.kh członlini
zlodnie z Ntfiogłn' .ń' ]0 UŚa\} Prdlo spóIdzielcze'
stosołnic do wyńoEół' ]ń, 17. uslawy o sPółdziglni.lh nljcsŹkdńjo$}ch spól.lzjc|nid
pDNad7] rciesf ]oka|i dla klórych zonłly zalÓ'.ne oddzic]rc ksi9gi lvi.c,yllĆ (l3lomó*).
ej€sfu\!.e
J.2.
9
Rn\fitż hipotełi oa |'osaa.góhB
loka|e
z!.dni. 7 ms.dzonvm Eieślrmc/Óńkó\. Bb|Óm gat'Ś
c7|onkóv sPj'łdzi.|ni Ń
|.l..h nbidlvĆh n]ńiĆis'] |us'nch:
L
Lieri \)rkironr.h dqzji
3.]. D.ńe dÓht7:lg!
n.dy
N"dSL
{fukhń Śanu pńŃn.!n (ż\tko\lnh k'kr|i o\vtktrlanvch rv zv'b!.h
s!!łdz!d!!
.1:
',rl
.1,1
lok!Ęółd!ll!4w|Bm;(o*
UdŹi.ł %
silN pEffilo |okjli miek.lnylh:
.odĘbni łlenold
u(ąć spouł&ónFh ok6w pEw'lh
. 2ql9ok! . 20l0Ótu .
t 20ll ńtu .
|brć |*tli
j
45'
ńa
loł.|i odz}.k!ńJćh
qókl!
Ópracowan.
p.a
4łdy pżyjnoMnia
członków
sŃłd2ielnię. zr!.dy okrol|onc zost'Ę
i R.!ul'mini. d'spdlNloh |oklhni ńiek!|ń!mi
Ę.1
odĘbn.j whsoś.ii pBniBiqi.
r47 j
'4lfuryd'
3.4. s|)ółdfi.Lni{
|3
a73
ull'@iria
i
uśdnawiinia pF{ do
ł st!fu.ic
sńłdfi.lńi $s7'
54
l/ fgod|i! z rclulxff nen i slłtrknr sŃldzi!]ni \ ]o j/lrzlr] |z)]mLLi! 9lotrkós
z|ożrniI d.|l'mtji cznrn|'.śs|tiej i \li!śi!njuńzialu i Npis\clo U.h|.la zfułdu
D/ L]{M.Nienic ŚpnUzi(lczlch |ok.loskioh pn\| do |ok
sŃl zicInixch'nieszkifi iLlv)c[ |i!apiło
' s 20l)9r. .
. \ ll)l0r . \ :(}| | r .
i M Fdn.\ic ad |i (Ja\.
9 t|fu|n\ pn\ńr'dj]
.l r)brlt praNnc:
6 t{uk\\ lń\n)(h'
N. l)odŚNri! lkl lll'!]kowskjfh Dr |7]9j unl|ono. 2 t}fuł |n]v|) d! l.klu o
nrtr'\]ł lokrllrskinr \!:.!lsl f dni.n ]9'o]']007r' 7godńfu l u!h\a]ą RidJ. Nk]forczcj il
|]']007 \r \pn\ic 1!\kl.ś|e.i! z foj.Mn| cz|onkó\ ( nl .7l 969|)u p!\qh' Ńi.lo|dn'cgo
fadh,lni! \r \}sokośi li.]Jj..zl sŃlrbiehlia \'asląpili do s |u Ó ck\mkje,
Dluńik urllukNał {\f]viki. ni]c/łc z!bo\i.l7Źń]3 sjJ Umorlył PoJepoNlnh
poŚl|uvicnicjn sygn l( I(. lj'1103 1 dDjx II'07'!008 |' z ]'o\lUdL 1.1..Z.ni. się
l\Źl7dńjt p.zez s]]ó|dfi.| i. 1. śzgqd! ńd 0.egu]oNJ]i. nłL.,Dości\ oplih.h' 1,okator
pisńlm 7 dni' ::'D7'2l)08l' z$r&il sĘ do zal'ldu o Prz}(óc.ni. ś|itr'slczlonki
splrl]zi.|ni no':\ując Ś!i. lls.bpitnic spliq allDfnia \ .lldici
uxż4d \lmzil flodt" ń( |).\]zsZ. Po (ltriuljtr \anlńkdl sl).ząd7enia ii Nl!!n! kos71
ol).rnlu JzJcunko\y.tso .trlllljąceeo $doii rynlro\$ |tjk!u j Zbż$L d.kLa Ćji
.z|onko\llkilj ]Yrif Z \plalł N |nsil sŃld,i(|'li |$olj. ]00 .'fł Ź l)Iufu Ópł!
cz|onko\rŚkich ( ]0o.' / \Piso\..lo0.-Ź| ldfill )'
|J!t)zk zxr4du ( |lhl N.2ó.ń ]1008 )z Plli.Llz.nia \ dni( :.r092003 r' pż\j4l Nniosck
|!kł!tr{ ] olz!ąl tso \v ]loczcl lz|onktny u*lZ Zhv.n uńlo1vt U unan.Ni.oil LokłlIskego
N
{thuh .Tronkorsli(h m.in, dcklim(jr culontoNsk trr l7l9i 7 ditu O7.l2l0l0r.
oP€ńl Ś7a.unko\] o r}nkoMj \JdoiĆi |ok|u nilvk ń.8o. uńo\3 nr.l].lj20|0 o
Ńańo\j.ric \ńldzie].zclt |okrlośkiclo pfu\v. do ]ok3|( fa\lnr lv dnfu 07.|2:0l0.. '
rcŹ|kŹqll. i](lrJu ]ni.sfko| oryego ł 7$]]/([ Z }lga!ńję.iul PrJ\a ]ok.lorskiclo f dnia
0l.L:.:010 r.
(zlonl| s''ó|d7i.lni \\jnpi|J.
o p?l|93lccni. uz)s|.rn.!o |o|.!)ski.so pń\a
'/jządu
JC' hkl|u N DdĘbna {|isność\ u\iażlu z cz]m do*omlu ruflicr.nia tnńnśo\eeo \
,lviiZ(0 z P7eniesicn]cnr \lJ!lości do kló(.!o P7}sIugu]c sPóu7j.k7. ]o|r{1!Ń]e tr$o
do okłLB n]ic\ZLaln.go z {|ńjx 09 |2,]0|0 | W .ka.h .zlonkowŚL(jlh ' lll nohlir]ny n.
55
7610/10. umo\a unalolvi.ni' odĘbńcj
ł}-pis ushnowioncj
kli i
whsfuści
wieozystej złrojestrow!rcj
przcnicśienia pmqł lvhsnąni
orr
Nilslrzg pod nr |92] / |0
dńia
f
21.t2.20],0r.
|d.nqeną pfulduE
7slŃĘńo rł pu}pa&u
now?eo nun.fu ald cz|onko*skićh
lhli|oqicnic pjnła odĘbncj rv]aśooiśidla lokaLi odzyśklnxhdo tdrych wygaslo
sń|r|'i.|'3 brabśI(ic Fa\ro do |Ók'l! usb|oru M pŹyk]adzic lkl |oklto6kich n.
]0/y||'r ( nie c,.łon.k )'
. rchłllq f.bdnia Pż'.dŚllvicie|i czlonków or 7/2olŃ f dni! 24'06'2006 r' $]kluczon'
ZÓŚIl| cz]ongk sPó|dzie]ni nr ]:]203 7 pÓaodu zadlL'!ń nł|cfnoścj{ob{( spóld,ie]ni.
eksDilowlDy pżuz komornit. symc|do!0ny , !u]idu' N. odĄsk.ny |oki| spoŹldbry
'
ztrlal !p.ńt *cukoĘ o .}ńkoNej Nnńdi!. |okalu nics7-|6|ncgo. Na lok.l l.n oglosań'
asl.| ustn} niramniczony pzeta.B n! u}sljDie I'i.NŚań!N! do uta.oqienia pE$a
c/
odĘbńcj wl$ności z lgńli wywÓ}arvczą i {idiu'n'
w)loniońo noNfh |db'scóN lokl|u w pźcroleu ipowiadomiono i.h
lisnr'n cs/2607/
do dńi! |''0920||.' l'(.|u,lrYmic
20II o loni<znołi $pliccnia \Y}licy'o$ind krvo1y
nohń'|n!j Unorvj.. o l't!ńo\iLTi€ odĘbtr.i r Mośi|ok.|u' w do|on.nl!.ji lok.|oqtj
aNfio I pDlokó| zd{Nzo odbiorczy . k!ń! in.onnacyjń{ znriany Ńaści.ich pra\w do
|oka]u
i lkt nolarjł|ń! nr 42|3 z dnił J0'03'20|l r' umowł ustnnoNienix odĘb|.j s']asności
Pdlobnl N pocedruN przypad.k doty*y
z
Usl'@\Yi.niu
2010r.
3672.
rylu]u *]gd3njqcin sPóldfe|cz.!o |ok!|orskie3o
|dóE po\ysbIo $ vyńitu airn}
lok.|u uf'lkowgo z pŹ!kszl!|c..i€m l.|oka| miey'I{a|n} *
PB\a odĘbncj rYlónoici dl!
p.ffucz.nia dot'czt l-go
all
|okalu
'
5ó
PŹcksztll..|ic prał( najnN k,ki|u ńievkalmeo s pEwo odrębndj M.snoś.
,odlbrvic !ń' '{3 usla{''Y o sńŁlzielnilch mi6zk'ńiovylh ńastn'pilo s I pu}p|dku
/
dz |ii)
o.zck'iqcych. rv s'ńiktr p.ze6r!u cz]onek nlb}ł priNo odtębnej
slf,\nÓści n. lokaI uyllo{}. kóry pŹ.kse|co.y 4shl po jego nodcńiacji w Iołf|
c7łÓ|ków
|,rccedum nłby.ia loka|us odĘbną łlah!śćzosl.h
ł la*a| n. prassh
najmu
żgodnie 2 \tynagau
Ptrldurą
&sEl
dÓt.
z[hovłna'
\,$tiku
p'ct&gu us1.mN.on!
|oła|u pży ul' woj*' Polskiigo
v Śpr\eh
dolycz.(!.h usbnia czlonkoNa i N!$unh sPjldzi.|ce8o |ok.toćkiego
pm$ do lol!fu pośępo\Mi. sŃdzi.|ni by|o .aodnc z pŻ!:pigmi !n' || Ń' l i 2 BbB'
o sŃIdziglnift h ńi€sz*anio$th'
3.6.
w badnnyn| okśi.2009 . 20I I nic byl' atlicń.d !no*! najńu |oł.|i nicsżla|n$h
llośćlololi \Y mjnie !!toz'qj.l..]uż!j. za9dy $'nljmrvJnil lola|i Fi.'zh|nych
J.7.
opdco*lne sl| w Rcsuldminc atwierdzonym uch\"|{ R{dy Nadrorc4j nr
31/l0ll z
dnia
f7.lO7all.,
f (Mbmi
(
środłobie(y' by|i czlonko9ic ) z
tylulu Ny9s|l!o spó|dzic|lzego |okolorskiuro p.'*a do lok1|u . ań']] N,2L.} i 2 u{a*]
]'3' Roz|icf.ni. spó|dzit|ni
o sr.jldziclni*h micszkanioNlrh
3.9' sPó}dzicIn]3 podcjmowł|t
upDwnionlni
:
cfynno!l] w
b.z l).Ulu pmvnqo w spośób ńastępujący
'osUnlu
LJU
ońb U?yIkuj4()!h
]oka|e micsrLvInć
57
J' Dzir|.lIDoić
iń$!y\clil'l
DfirIa|nośćin\Śl}!}jna
\ ssM . czln,.Nf'otfunJ ashla \ lu.z
\ dni.cl 09 . |80ó ]0l0.' Uch\i|ami:
- nr l5/2010 d.' bu !Ę glBft $i.lośrnolisko\tlch . *o]nośujttc)ch oro
wa|ne
f!ro'[k|Ź.ni. cflońkó\ d|b)ll
miljsc
upUNł'1i}. Za.z.d d0 {Zno{ietrii \]7ił|(ń ia t.f.|olIl
P{r|']n3ox]ch' l]Ćh$alJ
'x
\'11\
1'|(/J..'h do sIlrl'(|ń' !''I Irb\|..|' od ĄUDrZ((i\l Ż'oo|.T Iin]r\nŃ
'n'.
b)ć łodti \lrlnc PzIsz|)th \|łś.ici.lib€7 ln$Żo\inia ł.ikó\ sńldzi.|ni'
l'.h\r|ł do!us7(/a przeiśl]o\v. !]nanso\ani. fć śroJkó\ spó|Llzic|n' rY celu
o|rłco\rnia kon..P.i te!h!i.fn!j co pozwoIi trŚlc ić koszty b osl
- nr l0l:010 J'{. \/n.i\'.nir !,1'hln"ni in\(n).}j"el ,\ivJn.j
l'i../(dni'"\]T l'h$J|J t lpo\]żnih żjł'L|\r{ |Jo
|' k'|!jnr.h pńh zhj.cjx zj.łkjt' Biłko*'ie.
:' /.].'' l' Jk |'ur|'cd'i|' j.' .J'Z'0| 'ó ' $dzi. r
i. turp!.zccia i'Nc{)lji nrieykrnio\.j.
t bu'ln\nnn\rn'
58
w.Ś f
]
do
Nzno\vcnid dfiałl|noś!]nqcslyclj]tj i1icszkatrjo\llj
3ruńs\cj po b]lei kol|o(li p7.\ ul'
j
cJnuśtilj jA \
nł nicilL.lonbści
słupskl'
lińJńsouni! 2. łodkó! spó|d'iclni FxŁil|u d7irl*i
s Rie.koNi! na slnrodZi!'7.Jłio\.
ńc d7iałki btrJowlxn. d ]v p.fyF.dku dzilłki pły l|'
camc!rs].i('i ]^ konceNji |łthilckoncncj Pod kql.n uslł|lnja k.szń\ budos}'
\\'iŚ
JoPnvc7a si{
ln\nJ Jo \/nU\tr'n'l J/ńl.|nosi 'n\.{]()|n(|.
- ŃxNn z |6 09,|982 l Pm$o snóklzic|.Z. ( l)f' U' z 200:]
|U{'tr\i
'
nr
|33
.
noz'
L3'{3
z
póżnil]9]ńi znri!nlmi ).
nieśftlii$Bchz l5'|:']000r' (l)f'L]-z200].' n. t19.
Usttr\l o sńlJzic|'lith
Poz
-
r'
llló
z pó,iqjsflńi
.
trsLsvł kodekś(y\vj|Ó]"
!óżni.j\z]ńi zmiMuri
- lŚ.\. o
:]0.l]0ó4
l.
n.huńko\ości
z
crju.lrBl
r (bl | / rd|
r l
Dz.
l
7 1009
ńr 6
r. rr li:
pu/ rl
por.
l::J
z
ńżnicjszymi zmjłnlmi ).
-
Stltul SSM.. Cz)r ",
- R.g(lMli'l
.qosFx].lki lin.n$!v!j
ss\t.'c4o'...
pŹedc \s/-)Ś(i!n ..R!!(|lmin
in\|.ł)!ji
nł budo\i! . rczli(fcńi.Ch toszlóN budo$]v i
.
'Ddljnlo\a'io
'nIegdłqch
trŚ.]iiiJ sMoś!] poczłlkoŃj
Lokl|j w ssM .. c7]n
P.z)jll} Uch*ilą ltrd}
Nśdzol.z.] nr ]7/]l)]0 rY dnju]o08,]0|0.'
Reu|mi. dol).7) buio\t]: bk.li dli.s,}a|n}.h o im)m prlac7śtriu !i' $ruż'r ' |okali
u4l(o\y.h. hiYjsc posl(|io\r!.h rv g0n'Ż!ch \rie|onmo\isko\''v|h i iejs. Po9ujoscń
. llnrulu\lniJ
ri.lJniJ
roz|iczltril kosf|ó\! ijlleś}Cljlrch polcg.jących nl budo\!j. no\rJ.ch obi.klóN.
7rlrdv Una]rni] \radościpoczqlko\|lj ( ]ros7Ń
rea|izo{Jn}h
{
budo\!)' ) posz.7c3ó|n).(ll ]ok!]L
ńnm.h iN\enydi.
/i\. \nrv(nB ''.|.i
na
Nl^(i( |o\aó\
7r ini] inŚ.{\r\jn.ro'
z c/]onkarnj f tyfu|u \|kladL]w hudoŚ'Llń}ch
z Mb)Ncłmi lok!|i ni. będąc)'ch (zionkami spóldziclni.
7xsr{|v rcz]i.7e]i
Podjlcic dzialaIności inNtst)qjn.j
n3
\Śl.pi.
popŹedzone
ńicszkańc(n! bud]nkó\ łdminśtnl*iy.h PrZcZ spóld7ielńil
il
iZ
l]tulu.en}. nlhycia
zslłlo poNiadomi.niem
o
ńoŻLnvojci 7b'enil
ł":
59
zlinl.t$Ńinia nib]Cia !'mż}
''lckllmcji
f nl. o-llosrqi \r pasiB. n!.nr.ic
\\.prZJp lku M|iz.!ji u.|N!l) nr
dot'
55'ł' ] \ Bicrlo\ie
'l7ialki
'ór]0|0
'7aż4d
sF,'ldzic|ni oglosił na nfu.iśin(.mekl\.j \s,.4cic |bśę!.\Inil\ tBaif !'i9ńncg.
])jzśLllgu ol..{ow..!o 1ł sl)P.daŻ ńisud]oDoi(i g'ul|o}ci . L|fjnlLlj budoNhDlj
po riz |$|.jn}. \
ni(^hudoł.n('i |v Lrj.rkosi! już rv sllcfniu 20lor' obecny
'/nll.t|
k\i.hiu ]t'|2 r' olIoŚil Ff.lirg na ś..?rd.żtj dli.lki Jlt.ńat\\ni. ińton u4c o
fulPdcze.iu nibolL d]91'l)![ M 2kup nl c!z|oń N hudvD|r.h nr.]ą|\!h t.\ś.ćn{ o\i.d|u
qtyń $ l]i.lko\i!' |bzpoczdo Pnlc PżtgolJ\llrvc7. . proiekl bud}Ńó*' i
^n1ki
jln Juloślu prRo\rnikóN sŃ|&i.|ni pod nlJ^tm PNfc\!'
l \i.śnicń \ snn\i! uzYskanylh o.l pmco$li|ó$ l..l i.zn)ch \)nilu , iŻ
7
któ.4 p! 0zlskJnnL \vngPnJ.ch
|j1.Prurvad4Do j!/ |ic7ne
'o7lnou ^]nlś.eso\!łń!n)]
inlornrcji do(' lotti|izi.ji ł7i.|ki ").rnńią obr\|r a ni!l')i!nn.
znB'.h] 7e
7|l(||izo\ane3r \ pob|iźU /rkhdu utr|izqi .dp.dó\ trb!:l \}$cf\ńre n' pn'icko\u)m
osicd|u 5z.zś.ló lie N o|frsic ]9him Roznajwc} nNł 4 nl.Blolvlnie nflb)lL.m l]rn
r!)s}pń|o łni..j i sp3LafirJ z|okJ]i7.$!|. sł $
n](\zkinia po L]lNicd7eniu \9 o tlm.
^
odl.glości okol() |.r kn \Y |inii posllj !J pz\s7|!.{o o\i(d|'. Nl |.olm intcm.lo\-ln
\'lisi. o lÓkl|]Ź.cji dfjtlki s bliskoś(i lvrs)Iljsta śn]c(iicmcnlMul s4 |icplz)ChJIne j
ń..h ..rą.N JÓ n.by.il uił ki lLLb |okł u mieszki ncro'
fuicgk'ń
5-c
ntr
ark. 7-Jnnn'ni ]u'gsłklnii!'ńi
ś'l'silniloQin\t.
€stlhc2trÓ.
nor'ndk.$Yi lcchIirzny 7$n}ósDirśzk'I lr.h'
5.|'l.shn i|()ś(i.\Jfxlubi|( iich \rpou.ni. pv'.{stNia tJbĆh ff s \ klórcj
\)kMłno i]oś. bldynkó\ ilo!ć okiLi n1ieszka]nJdr j lokł] |żltkouch oml ich
pÓ\i..f.hnje użllko\e . \ lyn o!źĆ$lnl(h c.nt.lni! ' k.Ź'Vsd ('!h z centilnli ciepłej
Ńd] i d.\igó\\ o$bÓ\r.]ch' \\'s4sllit budJnki ni.szk!|n€ i Nohofuj{t. lokl|c uŻ)&o$t
ŹÓŚlIv o.lcpIL]n! \\ Śopniu \]masant nornramj t.lhń cfnlmj obo\iazL'iąc)mi \ .2sje
.h oci.t|an]l .l.da |.kkt ń.kr4 7modu^ifUq.no njNnież si€ć !.lmLńllu o!Ź.\!ni!'
opÓnlimMno |okJr lD]ci. ci.p|a 1Y bU.jlnka.h i loka|!.h mi.Vla|nlch' Lok|.
iljno\.cz!śjji.jsze ul4dŹenil pońianlv. ciep!. / odc7lcm
ń ioqm ( bc7 Pot7eby \rcllolfcnir do l)c[ Lokx|j) irnry '.lsfu'' l cd.ńskn Wy iln)
\)p koN]ch B,d7i.|njkó\ .i.plJ m nosc dokomno \t :0ll I'
llics/tal're *']'osJ7.no
łl
\
ful'- m
Źłdr.x'l !.'.z iqż.A
o? ó|
r--T
'
r'r T 1
ó
I|tl!*'s
..
'aqr{Fl,rr
\
^t
oi:|F|qos
f
!
r
|
|
.|
F!.!.r rt
4ryr rx
'dłqf 'op|Ę!q
'.@it'Y'i{z'o|06.!YF{|d
.ńr'n'v n'ę .| l l.. qp'Jrl
o. tl ż'
'lpl9^\
N
:
OCffxS
oJttnd.]w 5!r U'hB|spad
}l|slufl J ro|!|Ęu|upt
AOS " S1(tgIsO
^Ę:|UIPn9
ll*nuol.J .!u.lń.EJz
.u.nsonls
I]JEzJago
!u ' qsdnŃ !t*lu utrllu'J A
|)PrPnq rż}*(p.lod
ffi
A Uof.l
! lrltu
'qsdńłs
'Najqb]'|u!uP!
h żoĘ ,(q!|.'zp {
b!ŃÓBl.
! |I.tl.|'lMoui1l
'llb!$.|ltAz
^uoł.!
śżd '].ruboĘdr "9!o|i! - lFl@^l.bt.!zpÓd soluRlFslu
&Nz
^
h e9|ł . .lrvlpc 2.Ó!ż.ds
z .aó|uopfu !! '{ząUÓPoń
.@@vonę .|@sż zl0z
N|oo
.tr@Ima
@q..I' ,(u! u,tuorpa u.*rpo
'rtlurti.l "
.ul|ufu Óuo"plAdo ll0z - 0l0z ll| |u.f]s.ao
'N
09
r
go
Ma! rr. a, B{oflo
:j
Ii1
T
ilt'
t
utf
a
\J"l
\lJi
I
62
wt !kcy'
użylkowania n. dzj.ń
Budynkinienieszk!||le'ło|nosloją.c *g
olv6u
]l'l2'20lIr
u,,JtkorYani!.na dzicń Jl.12.20ll
Posz.zlgnh. b0d)nki |Vybudorvme m*xl! głó\'ńj.{ lcchń!]Ęii
..
szczecin"9A
'
i
owT.wK
tadyciicj up'.mysrolionej.
\\ynoś]żonezo*rb } jnŚ.L.!jc gżo]Ve { z *''vlączen'em
eLektyczne . ccdh|ńego olrzewania ( z s]lądzenicm 2 Ńd)nków nLtnidr ) ,
\odnokanalifa.yjńc . \tnlyLa.'ne . teLe\i,ji kłbL.\ycj . dońolono\.j' indylidua|De
\odomierze Lvody zjmnej j ljedcj Nod! omz podzic]nikj ci.pl!'noj'loss,!8o syśemuich
odcł|r'waniJ, WlsÓkic budynk] Ępos]żone fÓJrły Ś' dżwjgi osobowś. .l bud}nki w
701
Dębnic} K6zubskiej o!.zeNane s4 ekoLogi.zn}n syslenrem grze*!4nr
\Yłxltj kotlołni oleje]n .P.ło{yń
-.'.1
7
'' Ekoterm..
,"1
bezobsłIgowcj
ój
5.l.2.
\a
po'lsa\ie
d7ict]
.i':6
jl'l]':olI r'
nfu \Jnfi|) lr p ki \\ołrśbni.nianicfuń.fuści ol
Usla\} o \r'ó|dfie|niarh icszkt io\]ch
Lushbą I)r4
sl ńl!\u lcitrilk!' ins|Ekluń lcchnic5cgo do|ona|i
s]ekl]\rej \r Ą1&.ji ll*]bó\ n1i(,Z(miÓ!}lh Pod (!len utz)fu.nj. c7.vdoici. fuDU
.n.lyc7|o pożądkotrc!. ilg.hnj!7n.8o nFż|]\|!o do uŚalĆnja \ fakcj. \izua|n!!.
5.l.3'
Prolokól
f
ud7ia|e Pina
p.fc'llłdtr n]io\Yi /i|{!zi]k tr. 1do
5'2'Kos7ry
j n7rchod) !.llltr|)'.ki
ust'laDjł o.l]Ń
^
uż'lhtrio |!'rlli'
lińiljlflgo
'trsobtr
nniokóhL
i nlic{7k,ni.rwńi ofu7
nrBt'idloł'ość
i'2'l.U'Urmorunfu wqfnd.1n! sP]l(l1i!|ni *rc(hiltg z'y l usb|3nia |.os7ińw
g!!Pd!4i2qo!!4
lJńi Óru7 '!Śldr Unlhnir on|!l '' tr slni.
sFild7ieInh od ]00. r'
Bśh:u. !i9
ńilszl'nio\lmi iLsta|]niaophl
nr jJ;200] zdnir I6.l:.200.1r.
R.guhn]ińu.l ruz|i!żlniJ koszló\ gosp.dirki asoblńi
pzd nidc
Źr trżlsalfu |ok.litrch\i|Ón)I
zgodni. z ftlu |Jnrinen kos7l)' sospod!.| i zl$
bicżł.!j. odpis] nJ |undusz rc onlo$!
Ń
i it i$zkJ
i n*lful)
'n
n
\.ad7.E7j u.h\a|i
iD\ !m i obćjnuj ą koszl-\
.hplo
'
1'' e 'p|od
a
enflgię
doQ\ę zinlnej \od)
gJ4 s'j] bk.I. aopaĘ\!ńc
']:b'Ją..'i oll(''nLJ d'vJrJirl)r;r)Jj'i IJ
!.[ll'.Znł ( 7triy\v.n. o
i
kon*n\arj{.
]odpro\ z..ic ścickó(' \)\u ńic(l\llol.i\ll|}.h. doslalvl
s3 \ gif si!!io\r] i ńjc pts]łllii i] )\iL]u!]n)dr gżo|li.rzl.. cksp]orlacjg j
K
acj
rtmonl)
oś$i!l|.njlr nigft'(homości orr do nipęiu użidzeń
r on\idL.nie lc.e|tr i'.go ko|śśIVn|jq.
a ut'y'nnni!.f'Jojc] \! olocflnn] hdJ.nkóg.
a konse rcję bicł.ą 7aśobó$ ł].!/[itrjo\. ].
{ konsc^Vacjg id!łh. i .'.' i ! $''
1 ubezpie.fcnia ń.jątko\. ńn,bln! mi.J^unio\).h ońf
qs'i|nej z qluh ażadz.nii ni.furhomÓJciJmi
l \na.lrodzcńia pmco\nikós l .i.1u|m'i.
r d'alinośi kullurc|'$ oś\|iJto\ą'
Ó4
r pi.|ęrn.Cjv l.renó\ 7i.Ion]!h l kosAni. h\!.\}cińka
l Fdil.k od g.unlu. nićruchoności' bud.l$|i i Ńicc4ncso
^
korzl)
idDi|ńta.ji
Użltko\:tri| l.rm(is'
obsItrgj b|nk0N.j.
d.Zyn]!k!ji, cfysf.zenie końiDoN' cZ)lz.zenie
.!lily
|U.Zlo$'c. sado\e. o!]osfcnil
|'oJshlvą do !o7|ic^|ia koszló$ .gosnodl*i uł$blmi ńi.sfkanio\9nli.
uf)$ańj! k'LJlij.9 fuczn] p|an gośFd.t/o - linlnsoE kh\a|'n!
|(oŹ|ićf.nii kos/óN dokonuie
Kos/l
).
osó|nL.l.
1 PofUnrl. (\7t!. nt: dł{lra.jl'
kltrł|]zł(j.Ioszly
d7śN' naŚ'd/ i!
.k!p|Ó.lrcji p.n.l/.ne
plNNe
ull lnia
Rid.
ofa7
oPlat za
NadzoN./n'
''żł si( z |alińi
sic \ olBsNh rfr7n]th. plk^nlii(tah
lżJf sŃldzi.|nię są
e\'idencjonosnn. Ónlgbnic J|x
posz.7r!t1||t$ di.ruchońoścj l lrodŹld|e m ry|) ok.|i K|Ucze Podza]l] [0s4(nl /lllYie.dzl
Ponos7on. kos7q fuf]iĆfł si. n3 |osf.Zlló|fu ]okaLe
nos.łc jednonk fu/iczLnioNc:
nf FNicŹchni Użllko$ej |osf|} (tsP|olbcji bieżąccj' toyl} l(monhn\ ikDns.^l.cji'
\-\k.D\\!ni.dzi alności gosPdaru..j N D'i*kxniu:
I
- koszl! st\ozu niccz]stŃci nJ|}.h. kolzl) do\hlv'
$oJ) i dnreMdza.in ścickćrv'kos/t} dośla\\-a' g u zbiorcfcao. kos'! .ksp|o'tacji
oR}bJ
z.nEldorvin.
{
ami€sztal.
\'ktz!.ir
)
tr.zrdfcń Ptn]a.oR!dj - 7i'nn. \vodr
clqklryc4l w prZtpxdk0 pod]iunikós'
j
odPro\"dZi'i( jL]gk&\' en{ga
- splz.lllnie k]alck llhodo$lc1 i D\vl.. Posilhńic
lź.7 ]Ókotor.. kożlQnie z pla|'l]. zuŻy.i. engrgii
fr}CrlłlNlana kuob mics]lvntr
!Óńlirsz.Z.ń frbudo*łnlch
c|.k|.lznd \ !'rłż!thbfz liclnik'\' FBiad!ńi. punklu siyi.lIneso Ń Pi\rni{'. fuż]ti.
N'dJ i odnro\adani. niclólY. onli$/tani. ct|ań n. asobach' dfi.r.!\a tT.n['
do7ór
ńi.sfłJń z$olnion th do )'spol}tji sŃldziclni-
ok((lenir.b.i4'fń po5z!zugó]')'.h ]o|rli kÓsaami ekspoakc j jgj łcdni r.c,n}
|o\/l 1! Pr.]cfcnnL na 1 nr] oo1r.ż.hlj Użrlko}ci, c,'onkoNe ziimuiNy |.|ok na
\V{i0nk{!h snóldleIlzero pra\a do L.kłfu 0ruz !zlonkow]e b9dą.' Nl.śli.igłDiLokaIi wńoszą
ol)ht}'N koszlłlh ]v}asn)ch l.Jkly.zii. |ol].siDtr).h oP|]ly te
ś)nikl(. kl|]kulłcjj
'nus,i
\l|]ś.i.ic|. |okali n'c bcdaq cflon|(Jńispóldzi.|nl oborviąańi są l)okry1\ic |osult ulrzymłni]
ich |ok!|iońf niul(humłni Śsfil|n)ch m z.sldi.h obo\iroiJs<h./onló{' oPld]'l.
ńNfą rrynikf z ta|ku|.cji
PoJ\fuqą dÓ
,/,
ó5
Z LoIcirujrmc]
loka|' mi.s7k|nlc|l i u,).ńo\l!ch \nos?ą oPhly
ckspIfrlqjnc
\ \ltsolośi
okr.lIonej Ń u'no\riu nljnu. l oglbl ajn'ujż[c |ok!l bż q1ul Pn\neŚo \no9ł do
sŃldzi.|ni od9ko{osan'c a bęŹunoNl. u41to\ani. |ota|u'
ob.i'rnić Frc7.gó|n\.h
morć h)ć ponn'i.jszonc
'
l
|ok.li ku\/.nli Cklp|oluji sospodarli asob.mi n]ievkJnioq.ńi
o:
pr4słU!L'i(} cz|onkom s|i'ld/ilhi
U
firł $ poż}lkrch 2 mdqtku gsń|ne8o spóld'llni'
P,Ysłxguja.) \łaś.cic!nl |!kl|]iudfi||ł
\v Po2!1l4dr ?
rz.clolo
Dlx \vlÓdrębojon)dr Iienthofuśc s]xl7l|{|.ńÓ
nien'chomÓś.ią będqce eLcnrenta'niskIddoN!n1i|
nieruchońoś.i Nsp(]]nrj
!nu
llnąjso\! p|.nv zxrz4 fłiil|
lospodfu.fo finrnsoNego spó zieInj
f
ad' '] trdllyi. o sn(ild1i!|'r]rC[ ńi.szk.ni.Ęch ró,nku']e obcjąż.ńir
l'os7lami łiahlnośtis|rl'|d7i.Ini ./|ul!$y i osób ni! b.dąclch cf|onk.mi' klóż) sa
spó]dzi.Inir flodni.
PŹtŚ|trts'i! sń|dzi.|!z! pń\| do |ok'li Ró7nico\ani.
odb\\r si. popŹ.z trdfi.|nnic.z|Un|ton sŃlu.i.|ni bonifi(ol z
poŻr*ó\ Z \l$ńcj
'yuh
dzilhhąici lospuIJrcd sŃ'dfi.lńi Ś].,.ił.j.qth np l Nslępn<o njz|icf.nił \lnitu
\|.ś!i!i.|imi |!*rIi
I[b
|l'rń
z pP!7nJc7.ni<'ń ńl n.k.J(i. \},d kó\
'ińMso\<.!o
i Ul']mani.nl li..uchońości akresic oh.iIlfidN} czlookós.
fqiuĄch z
.kspIn.'i(jł
'Y
P.ł.dto | | Un, 2 Pkl l Uch$rlJ ńr ]/2()|() oruz nl 3120|| \'alńc!D Zgfumadrcni) c7|onk.l
s!uPikje sŃłdzie]|i NJjeszko|] o\!j '.cl)tr'. \V !P$vfu zaNierdzcnii snfa\vozdania linansosĆgo
ssNl'.c)yn'. \y shLPskun]00l)' 1(l
()
r!Lt
]]mdzl|0 |.dN'ŻkibiImso\q|. Wi nc ZrronmłZ!ni!
czlonkó]v p.zcznrc4ł! k\olę 97'|'970.5') f]
o
7 k\votq 609422.52 f]. na która skłidiją si{
DoĄlki spók|zi.lni f rnrcńil Śłndwilllgo sp.|dl]gLc^ 7!Śobr. meszk.nioYł oru ł'nk nl
LllilhLności gospodarc7cj . 7godń. 1 ! Lsg 0* : i .| slrtiu. oJ po[|j-cie ĘdltkŃv
z eksp|onhcją i ulrzJ.minicm nilru.h.mo(i R Żkresic ob.iąZijąc}ń .fłonków
^!]yaDv.|l
7i |oki|. M din' rot l pIrnit zec7.No finanso\)|n
óżnicę międł łosŹl]n'
dmcj ni.fulhońoś!' - a PzlchodamizoPlrl
'yff.nii
spóldzle|nb
Nz3|ę.dnix
Pr'
krlku|r.jj oPlaly
l-Nrja $\j.dza. ż. sńldzic|ni.
mi!.V|JioNch okrc.ilając..Po. ż. rćźÓi.i
Llr^d^n.j prrś]\pi' 7i.|nię na
b.
6
ńĘdu
u( l Usb\
} kosznńi urz\mrnb
o sńldzi(||li.ch
danej nicnrchonB&i
u.s.m.. a pP)-chodanri z
opl
o
klón.h mo\J
\ fi'
+
Gt | : il
u'sm'
.|sp|Ńlicji i nląmJnia .l.ńej n'.n|.ho|n'iti
\! u$
2 p]{t' I
\Y
^|i.ksa
lub
anilsa
uupo\i!\tn.o
koąv
fulU .dsttp.}|.'
slallu slu|skje ŚpL5ldze|'l MjesfkJnio\rj..cŹ'ń..s shjrkl 7JpisJno.
lóvJdfj odlębnie dh żdojIicń'ch.Dbście*'jderriIifuflcfenjep','chodó}
s |49
if, spóhj7]cLńii
|os^nt oksp]oalil i i trl.ft'n{nl h]kui. nicfu.hońości ss!ó|'rt.h i li!fuchońości
Ś.no\iil)dl ń1ilnic sp!]d7i.Lni. / ko]ci \v i 7 un : rcgu|rnrinu gosPodl thlnsolvei
sluprhi(j srnldzicl',i it'i*kanio\tj .,Cz)r" $ slupsku u.h\!lo.o. E stildtelnia po$ad,i
.dĘbni. d|l kl'qj ni.ruchon]olci c\idćńję Ff}tho{óN ońf |os^nr ckp|uh{i i
ltruymrni. ni.n'lhamości. i \ !'ŹJFdku trBlióN odĘbn. .Nidencj! dh k'tlqo bud)nku
LŃń!j. nni.ftlzJ' ż. spóld7i.|ni. łŃ|izo\ala \r}nosi olnś|on.rY.n' ] Ń']|pkl. I
tr{i$' o
spó|dfjcInjach mi.s7kxni$vt!h
5.2'2'wvDosD'g ic hudl'nkóE
i |'lki|l s lŁJ 7$i' noDilr[v. 7[żv.fu n'!
sntj|dfj.|nil posiid. 89 bud].nkó* nricślkn]n).h 37
zu.\.in (icpl[
l
l \szlslkic
|okx|. nicszł.|n.
\
z
nich
jcŚ opoorimovMtdl
sFiM| 2]
)
bl'd)nkó\r
Uńz |i.7likj .cp|],
zlklesie
o3?!\fnił i
(.'lB|n.!o oeus'anil
2 bud)'n[!!h opó.z ]cznikóR.i.Plr zŃoso\lińo jidlyidua|ń.
urlko\)ch. ||
$
1v
l)ch hdJokach są i.dJ\vidMlnic opomiJruslnc
Pozon.l. drM bld$ki ni. !'osiadają inqa|acji C(nln|ncgo
ps7c7..l(i|ni n'!lko\ni!t o.!ft\r:łtl s\tojc |okłlc óżn}mi Ź.inh.li ci.Ph'
600] trliuszkiń
ilny'
jrŚ| \tpos.Żon)ch N in{a|'!){
o|omifio\{nj. f(zycja .icpłx nł Poh7cb! Ó-(|Z!słńil popŹ.z 7dślosnvłnjcc|lkkon cznych
nod/!ni(nv fus/n\' opojni o\Y i( obuihLłś30 społód ]1 lokx|l z'ljdLLj.lclĆ1si! s (xh
opońi.lo\.ńic Źuż}.ia s.odJ n. d'eń ]|'|2.:0ll. I'edshłiJ PÓniżsh l.bc|ł.
1P
1!:I
/-oródt roz|itfcń spóldzig|ni z uźllko{nlklmi lokJu
DÓn.tn
^ad!
i
Z
Itl|u doiu\t nldn]$
hrutodżaqfu ściekjh'
sŃ|dfi.|'li] posird] .'Rr!u|a'nin ozlic7trni. tosaó\ zułci| Md\ i odpNNidżińia ścictórr *
67
ssN! .cf].n'.
K.sfiy
\
sfuPlku.. który 7on!l o.h\T|ony
i
pr.z Rldr NklzoRzt|\
nn' 27.|D'2008 r'
lszysl(j.h |okalj podląlbny(h dÓ
\ldomierzy głó\vifd1 llji$alo\łanyd] 1| poszczegó]n)d] bud}nhclr lub h)'ddn ioĆh
i s)''ni...iko\nii.h dla zespolóŚ b!dynłó\. Śg su'n) k.sft!\1 \]ńikaj!c)ch 2 i(h
donx\v}, \od). uslJ]ł si9
Roz|i.Z.ri( kosztó\\ óost!}
.
.
\od'
!Óz]ic7n odlębn e d]r
oŃj'n'!ic:
zl zu).i. sody zimn.i i odplÓ$r&rnje ści.kós.
oPlll! \] lik.jl.e7lJ.y|y 0PIilzn sod9 iścjckioj0Z1|!'ńc.d
oPlJĘ
innc
s|r|d7ielnil nP !P|lly
1 óŻ!ic. s fu'\ci( \od}. iodpn!
ściekó\.
^iiu
l opla|y zl oJ.zJl) i rofIicfcni. .uŻt.ii \od} s |Ó*J|Rh'
pojlli. ''Ńżnic \Y z!ży.n' \oJj.''' pżlz któ.. ozumic si{
^|!lińi$rJno 'a*żc
ko\/ njepo(D1) Nrilsion]mi o.Z.z lfylkownjkóN |ok.]L oplildnr. ngui|]cy N ksiqli.1
mchunko\Ih trr tonie. okrsu tur iyqriorvego 1 nictuzlic4ny [os/ do*a*y Nolt ]
\)njkai]c! f ńfni! \s|ufJń pomitdZy \vod.jnicŹani głó$n!n] ł s|mł \skaań \odonl]Cjf-\
lv fug anińi.
|ok os]ch i tr.icsi(Jn)ch ol)|!t
\'ikljN](ll
z ĄtŻ|tu dh |oklli
'|illponriare\unltfi'
! 1!k7.
R'f|i'!ńi.:
..'(\olJ róŻDi( Ś z!ż]ciu \yUd} fsĘkŚ'J kosfi} zuŻllii 9N|' \ nasllpńy'n okcsjl
lozlicfniosyjn ] Pod|..!. roz i.ze|]tr ponlildzy ł!z!ł|i! okllc \y obrębil buJtnku lob
n6lepuj4q sp(eb ich
zlspoh bud)_nk
{
r
|.frzcz:
uśrl.nlc opld ńi.sic.zn}.h dl. Ioklli mrcs^.lny.h. ! no.7rl\s/.r od rzlirz.nr! m
v,
Nk.N!./cz iŃnom4Śą
ŚPhl9
lq!l] róaic.P
2009
rufIicz.niu NkU
j.dn.nzotr. obLiażIni€ |ok i u'J'kÓĘch i Pońicy.2ń !oŚpod']rcz)cb.''
Rr]żn'c. \! ruż)ciu \y'dy rczJicf. sil nl \sf'Śkicb uŻ'l(oNńikó$ |ok]|i
Zł.ńljoLvano
W
czę!Ćidrulilj j.!tr]3ń]nu 0r.gu
w
ś6
^
I
o
\va| o
ok!|unieoFm]r!o\$n!g!'
7łsMy od cz)'lów ircz ilz!ń
apislno N9dzy i.n}!'i.7.]
usb|oi. |'\ol)
Śni.sn).J.$ oplol nn
\ouó\Y fu]ci! \ody. poniqsioń)th kos/ó\ zuyci. \od)
'.łĄ.i.
onz \)n kl roŹJicflni.'
na *otriśL|tMdu8o okEn' rcz|icz.nio\lcgD d|! k'dego bu])'nl!
księgi ochun|tosc sŃlJ,ie|ni 91 r'fu$a]zonć N spośób uńoż|Ńia,jąg
lLLb
i,.
t ż! ruię.ic]oka|u$yposuoncro\rsodomjeĘcjd(i
4śpoIu [!ij.Ikółi
zuft!l \!UJ] omz Nn]esi0l! oplat} przel Poszcz(!ó]nc budynkj |uh l$nob
budJnfu\l \ lkesic .o7lic7śnilńlYtrl. s3 6blao. nł podna\ic [!iąg rachunto\!Ćh:
kosztr.
..-,';.
Ó3
l bf|i9ddi.
ńżnjc \r ZD)cn' vod) slmusi qrrębĘ pofy.ję op|il|
^ #lko\rnict
lokJ|j \ą ob.i.żini kos7rlmi dcz}lu
i
rcz|ic7cni! \od) l)rĄ' oz|icz.niu
sbno\i odNb.ł pÓzrcję ozlicz!ń kosfńl Zużltia rvod)
R.gulmlin okfo(|! t!tż.
opl J. Ą(4holt ńl Pokn.ie ko\/l.\ uuż)cia Nod! d|a
'nicŚ'ę.7n(
].kl|i
ńieopońilovJnjĆh / ńic posirdda{-vch \odonli.'.v Ioka]o$'\ch 1.
'ni!szkł|n].h
pÓdlłcfon'dl do No omicrrx lló]vtgo s ](so!jc ŚłnÓ\viącej j|o.7yl ]5 nl) \ody n. I olobę
fxmr]do]vi( l 4D es7k]lą / [ oka]u ] łklR||nl] €ny stNsunej ]1r'.7 dosl.\yt9 sody, w
pż-yp.dku nb 7glLBzenń adnlj osbt. !.7)jmuj! si{ żeł |oklllL frmic\zkuj. osoba
Z ko|.i $ bld)nkŃh \ryPosażon)ch \r insl!|i.j'; |enln|ni. cicpllj qo'lr Pż'ńu! si|. żc \
i|.(.i aczo|h\ęj nr' \'o<l] . 9 ńf slmo\ri Mda 7imn 6ńj slańorti \vodl podguM
Po akoń.z.Dil' '.krćsu m7|icznioŃ.lo / rotu k.|endażo\tlo j M $.dsh\ric ksiłg
chunko$ch lś.|rń! jcŚ llnik roŹ|ic7cdin koszló\r ipz}.hodós z l\lulu zu4cia Mdy'
łyDik lrjcnnl} nł!.\i n]cdobó| (sajdo n]gdoP]xll) ]r'.}cho ó\v l tp|!l n].szkańcóq \
śo$|nk0l! Pol.s]o|ych kosllórr' wynk doJlh śaŃwi n.d$r'kę ( sl]do nadPłdr )
pzydlodó$ . oPłl| nricŚfkJńcó$ iid po| csjon}mi koszlanli |{óŻni(. s zużyc u vod]
podlggljł ro7Li.zlńnl N oPl.tach l'Dośróń$h !żcu \ysz]nkt lota|.' \r nunępnJ.ch okEs..h
rcZ|iu.nio\lll' l]')lko\Yńic)' IoIQli 7oh\Yia7'ni są 'lo.okqciJ ńicJo&'fu \nilsion)cb oPłal
okfoi|' ()b.'ąZ.nir
'o
|
lub Upm\nicńi JU
^mtu
n.d\-\żki \tricJion)ch oplJl n d kosf'.li, Nicdobó.IUb nad\yżk.
uślala.c 5il F$|i|(jona|nie do i|ości
{o{)' $)-kx,.nej pŹCz Nodońli.ra |oka|o\e oru
^Z)t.i
jLÓjci \ody uŚl|onśj \v rj"całcie dr ]oka|i niBopoń ..Órran)ch' |'odjstq .oz]icfcń
'tano*]
jość\ul} u*l|om d]a .oku
'oz|]czlnl!!'
czcśiLżś!iórc80|ińjnu orJcśhoho1yiąłki ufylko{nik.
]ok]|u. ńalo in9l !zęśćc7sa a
N h'shlan)D
okmŚic sńldzic|.ił
Nz|.czcń z ltl!fu Josbs! \od!
'lok{nra'lla
idllnn\ld'ćńid ś.ilłó\dh kźd$o hud)n|u odĘbnic
|,z!.hodJ. i koJzlr. N |uŚR'\alym okruri. Z uv!Ędnienicm rvlniko ruku pop..dnićgo
ksztalloM] Śi! lslępujqc.]
-llŃ
i.2-
.'a
/-|,
69
w
r trz) (lŻ|./.njJch
u\|fg]!dnio.o lvtnik kvdej |cn|$oi ściz o]']!s|
p.l)'cd1icgo, klórr cwnlgń..]odoqm' bll nl ko|cic 6113 ń1|].zenj. ńiędŹj.ńk'uŚUuc' wvnjk
qcmnr s \-sokoś!i 9lt]2.lj7l doĘ.Z)l budvnku Bosusln\] x '1'
2u09
\ ]l'|o L b t\oh ]':79,]30.|0 7l. nr'omiJ( ponicsiune kc,l)
'o
]'57l:5!'.](| z|. co dlkj \)nił dudllli s \j.$toni 3 |]0'70 zł. nr klnl skłldnlY sie dśl
\1nil c7qslkorv! dol!!fl!! b0dr.nk0 llljgus lla X .1 ( 9l]2.3j z{
\y]'nik
'Ó7|i(7o|o
L'icN)) f p!p.Zed|ieli
orłf hUJ}ńktr |lllbĄqzńa |0 (. 692'Ij f] )'
'Ó )
Ro|. ]0|| zJ'n|nal sic \]niIicnr dodahi'n \ |\oCic |'(|9].Ij f|' kńrr dÓl!.4l bud]nku
ltz).hD
\
osiagnięlc
Fń4.2n! l0. l}ń sim\fi loz|iL,lno l\nik !i.mn}7 PoP7cd.i.go ok.ćsl
Nl d.jcli
*!d) i o
Z!odń'!
]L L]]0
L
|
Pntrlad7enh
f.nrŁ .of]iczonn. J sa|dÓ lo7fu.hunkó\'1l'lu]tr
1! rkó| *r'no\ 0'oo 7|' Roz|ilfcni. 7o 20lL fuk
\vodl
rÓf|j.feniJ
^Ślilo
/.ho{iązui!}ń ldg!|!'nin.n''
dokonin.
N L'ślloN!r)]nokresi! Lv slóUfieIn] obo}i4ly\ła|! sr ruguxn] n) ŃfJkłsi! \]osla\v ciep]a
Pi.Nsz) u nich.. R.g!|ińlin fuflicf]ni] !osf|ó\Y doshs) (igl|a do |okali oń1 pobienni.
opht 7l ..ntłln. os'.\.ni. i E,dgrłlojc Nody ..zon{l pz)ję't p.zcz R:'l. \arblde
Uch\l|l nr js'](().l l J|fu I6,|]]00.1 r' i olBrviąŹ]\rl do d|il ]l.12]0o9 r' Ś zlkresic
trśł]dlilL.|kt] lol|il1ci ]tos7tów po(gżl1il }.J} omz do dnx ]]0,062o]0 lo(tr odnÓlnie
una|iDj3 UPhl lraz .oz|]./lńia kosztnv lcnta r.!o olll$łLnii Dn'!j (l$lLotr) \ d
]9 lnldni! 2009 r' PrZ(f |{ad. \3dl.tr/:' uchlęh nr 85]:009 lt.g[|.n|iń ruf|icania
ko\^n\ d6lN) .iep|l olu pobi.ńnil U!'|Jl i Ebhnia 7l|i.fek na cclk nc Ugz.$Jnic
ipolg'llri! MJ) .boNjrl)sJł od dńil 0|'0|'2010I'$ /JkftŚc uŚ3]iniJ n al jroz|icf!ń
|
koszltnv !.dgrz.D x \ody ..'
od d
rcz|i.ZMh |.osz'.\\ !..lĘ|'N!o o.!'f\ańii'
l
0l 07,]0]0
'
odnośnicudxhń]d
N fosul.ilini( una|ono ńaŚ.nuąc. orRsf nz|ic,rn.oN:
|) \ /ll!sic rozIicztli{ |o!uln\ Ś{ł}ch c.ńtr|ńcgÓ os?c\|i|l]l
dIr
op]
\s4śkch l]lóN
olł1
|ÓkaIj
2)N zl|.ru\]e r.7]ic73|il [os/ó\Y fmicnń)t l oen!alńclo Ull7$Y!0Ll]
i) dh h l)lkós nics/|.|n](h oE |okn|i zrojdujlt}ch sie rv ttlh b d]nłach . od 0l lipll
k]7d€so loku do ]0 lfg^\cJ rok! ń'n.pnq.'
b)dln bŃ)Dkóv njcrnjqs,li ń}.h
:])
\ fims]. n],]icnih
|okx|i
Ł.
-
lDk
kilcndaioŚ'
;l.i '
i k]|l]i
7trljduąc)ch s]9 1v lydr bul]r.nNllh. miśsi:|.
Ios7lóN sla|).Ćh ]7]nicnn)'ch pod.tZłnil
\.dy
d]a \ysltsLkj.h lypó]Y
'70
Na pody.Nic dłn}'ch erYjdcncji
k5 ęgo}'e]
( kos^y do$aĘ cicp]r d|a ]robzeb
co c'w Ę
cwideńcjonołJne ircz]iczane na poszczc!óhc budynki n'b z.sPo}y budynkólv' z podzjałen ńa
okaLe mieszkalne, ufytL{ovc
śałc,koszt)' fnrienne
!,1uh'
1
i
7r'Ąci!.cpł! m
usla|o
!
i
!Ómjesl7enia gospod!rcze oraz M
ko5,1y rozIiczeń
)
odzic
koszlów
dokonuje si9 r.fliczenia kos7tórv
lj
koszlY
iu$a|a.pkly
Z
potŹcb} c.o. N btrdynkalh micszkaln)'ch wg 7jsad:
sĘ dvie opl.ty na pok!'cie koŚztól cieph na ponzeby c'o':
oplalv n'enną,
Podnłt':l uft|mja oplalj. stalej
5ą:
UzltkoM Lokl|i u' budynk
Jed|ostką roz]iczcnlo$ą koszlów Śallch dońwy.iepła dla PotŹeb co jest m; połi.Źchni
uz!ko[.] loklh', ]icf.ny Z .k}adnością do 0.0| m2' o/atl na pokrycie kosztó\v $ały.h c'o'
Pobiranajeś co jniesiqc od koŻdeeo u}tkownika. ajej wysokość nanoNi i|..4,n powierchn]
uz-tkorłej Ókah] i p]Mowanych kosftów śałychc'o' p'],pad!jąc}ch na l mr suńy
^
PÓ\'jezclrnia
PoweŹchni uŻ}tkos.j uszystkich |oka| N daDym budynk!'
PodŚ.Ńą ńu]eniJ 7aLiczki oplaiy zmje||ej co' są:
|) suma
koszló\| zmiennych bud}nktr,
powj.r.hńi. uylkÓ*x bod}nku.
]) lroFrcj9 s€d]us jakiej .oz|ica sĘ koszq zmi.nne' czy|] % kosztół' roz|iczanych
2)
prÓpofoion.lnie do porvie.zchni |!kąli
i
%
kovlós
roz|iczanych pmporcjona|nic do \rskazłń
koszq z 4'cia.iep}a { lok!]u rv popżed|ich okrcsach gŹewczych'
PŹy loz i.2annL kosztórv zmjennlch Iszględnia 5ię }vspółczj'nnjki ]oka|oNe koĄ'gujące
4)
zapotżebowlnjc cicpła olaz lspółcz'nniti grzc]ńikowe, odzwjercjedIającc rvydajnośó ciep]Dą
zainś.Io}.nrch !.ząn jków
Naloniasl koszty znicnńc c,o w kwocic yanowi|]ccj]
*Źewczyn 20l0D0lI - |5% o!ólnej ktoly koszlów zmicoo}ch ł'okEsie,
'\Y okrcsie eŹewcz],ń 20ll/20l2.23% o!ó|nej kwoty koszlóLv fmienn'ch w oklesie'
b)]V
ok€sie
c) pmzqrvsfy od ok'tsu 8.7ewc,ego
rÓz|icfane
2oL2/f0l] ]0
sł lDporcjonalnie do toNie[lhnj
% ogóhej
uży'kowej |oklli
kloly koszlóa zfiicm}ch
N każ(yn Ńdynku
s
KNot.
unikaja.afŚy]icfcni]trzcdŚawbnegopo$zcj,PÓdfie]onłp'ezsunrępoqieŹchniuz)tkoNej
rvsłslkjch Loka|j w danym bud}nk0 sl.nosj koszt pŹ]p.dłją.y na l ń] 9llvicz.hni każdcgo
11
in'./!n po\i.Pchni uŻ!lko\.] E)lz.zegÓ|ny.h |okili ko\zfu rlr.P.daj4l.go nJ l nr
'
|ÓNLeżchni Ślńo'i l c/tśćo|lxl] fń]śnrqi c'o' od ]okl tr'
Lok.lu. a
o |.\olśkos.ló\ !o'l|€góilt4 fuZ|i.ze.iu 1V | .zęści
(\.tc kos/'ó\Y uni!.ń}.h c'o' pod|cśljącamf|iczlni \edłu!
śmo\ri] 'Dnmie,js,r'o(
Koszq znicnnś c.o. ogo|em
o
Dilńńlj.
'l}
śskvań Polfit nikós losfnnv ogrŹc$tiił rV poslc/c8óhl)ch
5umy
skoDgo\ltrv.b ]v!p!ikz)nnik'nri |ok5|oRvn
i
bud)nku!|r
||!u (j
k\ory
g|złnjko*'ynl \sk'?a'j NdzcInjkóR
o.Jz g(o\in}<h \skrhń \. \s/.\Śki.h Iok!|..h \ dan}ń
jrdn ski ozli.^n'o\v.i s r\n btrdlnku.
sl.lo\ri koŻ
hod).nku.
(.,ęść|I oPhly,nj].ffcj od |okr]tr Ś.nUNi jLoczyn jldDoiek fuf]ilfqriov}.h. !śL|]oń)th nl
D{dya\ić od.l)ó| Pod7i.hli[ó\ i %co\Tń q'|o|.llu.
6l onclo b )nt[. \ Lńr\m Z.lj(h|ig się |okal'
'l|.
orŁ kosz( jcdtros*i rt,z|icaniokj
flodn]e 7 |(.!l|imine'! ło sśiL]ni!]|o!!j '.dnont| .o7ic7enos\!h
Fdzielniłó\| 'u gr^jnik]lh oponimnLin].h.
:) szacunko\o $!|ic2onJ.c|] d|. pi']n'nv gże\TfJ.(h
pŹ.\jnnLi! sję
5Umę
|)
o śftdnil] Niększcj
\ przlpldku fuz|ic,..ir v{co.(n\śś'|(||tn|(
Nihnii micśi{^.jzl|ic/ki ńt B'kr}ci! kos/ń| oPlJlr
j}%cunło\o \]|i.zon).h
okr.ikmo bkżu sposób
Mego |.kl|u - /llczko
Na
n'slr\al)
{i|oNi
$Lmę oP]łl częścil i
(z9!!j l . Z]|iczki Nti ane
są
okrus pżJ|łdd:| lż] fo7|i|zcnia koszló\\ zrienn](h l!ńMaln.eo
ogŁ!\aia
lpoldzie|njl przekafL'je fimrie JokodLłą.g] loz i!7eń ł z.!|n\t lńi. ob.innLjąrt f.
.$idśncjono\.n! kD9q zn1ignńś.ś|lmlncgoo8lzg\!ni{ a okrcs od 0|'07 d!|!tso rku
do j0'06 rÓku ńiŚ.pneg. orif k\Tte pfudńl fn]junn)ch cenlń|n.go ogr4Mnil bfuno
\łlic5jony.h $ okEsic t|ud|)!,nym jxk z..śjcŚro]vłn. koszt',
v Podifsz..] lń.Li PżldsllNi!i. zbiulz. rof|c7.ni! ..ntdn.gt U!rf.{i|l]ł okfusós
L /..?".,:
I
zrĘ!.'
;,:;,'
a
:l
:,,.,,,.
-t
::tq!'
.,",,1
.j
:=ś+
Dan. ujęte
N
tabeli świad.,ąo lo7]ic7lniu p.fcf spółdzie|nję koszlórv centaLneEo ogrŹ]vania
na koniec każdcgo okres' rofliczcnioNcgo
5'2'3.zńjanv' Nrrnłnściiednołk.lwcl' kxztóweksD!@!!o!j!!4!Eiu!9@b@ś!
orlz fmjnnY rv nvsokości i.dnołk.ł-Ycl{rvck o.lal z' U'łT'njc loka|i'
Zmi.n} w jednoŚkoĘch kosz.ach aospodltki fasobumi nrieszkJniolv)'mj obciążljących
nieszkalne przedslaNie (ablicaT.
|oka|g
W lUkÓ\yanym okrcsic nanąp]łvzrostjcdnostkot''vch.ocznydl kosftówek5pLo ac']iz 45,9|fl za
2009 rc[ d! 52 :]'l 7l 7x 20]j rok. co nanowi l l4.0l %' Największy udział rv koszta.h e|sp|oatacji
ł laIach 2009 20ll slanorvlą:
1 nazll koszló$'rdńinistr.cji ogólnej |7.87y! s2009r'.19.75%
r Rywóu ś'nicci3.'l3 % w 2009 r''7.52% w 20ll r
I woda i karDliza!:le 26,95 % \ 2009r.2,1,60 % t 20ll r.
Roczne
w f0||.,.
jednoslko\. koszty cent.a|neEo o8zelłnia R lLtrlÓryan)ń Ókrosic $ynosiły |3,53 zł q'
1009 rcku' 2].85 zł w 2010.ÓkI ofuz ]9'37
zl \'20|| roku clós|ą
pŹyozyną wJhdń
icdnoskowcgo koszn] cenlra|nelo og[elv.di. by}y włrudki łlńÓsi.cryczdo' Koszt}
te
fuzym)]vłły się n] nhkim p.zionic. co jest e|ektm docieplenii zaslbóN mjeszkanior9th
Roczn. kosa} jednostkowe eospodarki zasobrmi micsfkanio$'ymi
2009 rok do99.,]5z]
zr 20]]rok,
v|os|, z
9f'21
zł za
cÓ nanowi]07,73%.
Poni-j pŹedŚiwiono u'iększośćulhwal podcjmowany.h pŹcz Rad. N.dzorczą spó]dfieIni
ł zaklesie zmjan \v $ŚÓkości jcdnoŚkoĘ'ch staNek o|hl z! użya{nie |okaLi w b!d]n)nr
,41
:
I
'l
*.,,.1,.,-o,*."-"-",
odŃłLnM9q4']GJ
T
- \-/r'll
".7
Posyższc u.hs8l} RłJa Nadfofufa p.dcjńowała na podŚast:
]
s ]52lŚ'
kRocie
7 pkt 2 ppkt .'a..
I]o7,}lki
zwiąfańych
f
slłhllD - ńad$'Żkę bilansoNą pŹczdacz. się nl
f lłasnej dfiałrlrrościlospodar.zej
cz]o|ków, Foporcjonl|nje do
2. śl52
obcjąiającynr
użytkowgj |okali]
'osicz.hńibiIansołą Pzcznacza się na pokrycie wydalków
I statutu nadrvyfkę
.ksp|oa'acją i ulrzymonien nie.uchonrości ]v 7rkresie * j5kin zostda
ust' 7 pkt
fNi4f.nyoh Z
I]r7ez
spóIdzie|ni ) pokrycic wldatkó}
j utąłnlniem njeruchomości w aklesie
gksp|oallcją
( w pÓZoshlEj
tc nieruchońoścj $}g.ńcrwana
3, s |j3 !s' 2 shn|tu -
poży1kj
( poŻy1ki
i i[lc
z n'e|uoImmości )l
p.z}chod}
z
w]asnej dzi!]a|ności gospodaraj
spółdzie|ni przeznacz się na pokrycje r9datków .viEfan}ch z elrsploaiacją i trtzynrnicm
nien'chomści * faklcsj. ob.jąfajqcym czlonkórv. Zasady ustllnja udzjalu człolków *'
poz}tkach
z
dzjala]nÓścj gÓstÓdjtzcj
pÓżylków
ok.ś|a R.da Nadzorcza|
$ .l2
| pkt I
Ń
slatiu -
s 42 uŚ' I pkt 20 statrfu
-
onz
sposób w]-kożyn.nia lych
do fikresu dzillanja Rady Nadzorczcj ]Y sazc8ó|ności na|eż}
uchrła|lnie p|onó}' gospodł.c7-}ch
5.
spółdzielni
i
progmmów dzia]a|ności społ.czno kulturalnejl
do zakEsu
&iabnia Rady Nadzomz€j
]V
9.ze8óLności na|eż}
rchNx|ańie lelu|aninu roz|iczali! kosztół 8ospodarki zasobanri mieszk]nioł)nri
usta|ania
s 42
i
opłit a uł'lkoNanie lokali]
uś| pkt 21 stalLiu -
Llo
fakE$
dzialania Rady Nadzorczej N szcz.gólności naleŻy
u.hNo|!nie leguIonriDu rozIjczani! |oszló* do!lł}'y cjepł. do ]okł|j omf pobieńńi. Óplat
z
.ent.]nÓ ogrzcwanic
i podgrńic
wody:
a lakfe oborri:]zL'iący.h N spółdzi.|nj reguhmlnórv.
Lunncja ponlierdza. że zmian !Y rvysokości jcdnonkolvy.h s'awek opłxl a używanio lokali
dokonłval orgln do lego qrńwnloryc4li Rada
spó]dzie|nja 4cho{ala
ust'
7i
7]
N
turcza.
Ęmogi poNiadomienil o zńńńjc \qsokości op]at
uslaq o spóldze|ni&h
okreś]oig w ad'4
mies7kaniÓwyĆh'
Ponjżą pżed{a*'jono *'ynjki fidrd!.re sospodarki zsobami mieszkanio*ymi rv ak.ese
ekŚPLÓ.b.ji j utfyń.ńia liru.\ońo'. r por''/(.ó|n)(\ dd'| ol\|J.| b. Jn;. '
a-
\".
,-
,4/
50
?.,,"i1
s;tl ,.J ,r
cłfułslr]'i \ 7's..]| 6,
tza
3
o6lL
u! q!!?
vń E.z rrB'rF In[tró'
!l1i'
3
Ń
ł.
J,xl
!i
19
r0 |BłI|'' |.}'$ktĘo7
] |ż{'}o'o llurc-. :il.*T z:rl lx
F,
F '.d,|..l"g. |.t. |B'|c
T ]l?,ł6J4r4,'ż64l 4ó4?,ol l,.l7T |'
.:i|lua"oi
- 4e1l,?s]-l?lz'oel zoclłzr '',f l'll
_
lM"j"'"
- L
.o,o'''o' t;{!n!,.
|;60l'l' r!-".a1
165':."ó' !*-lal
l'oo
lql= 99_T
Srs
ll'".l"+n''l'
-4o'
| łlrł:'q| .'':J
ó|xl!|
t.};
'*'Ń,"d*.'
'',.|
,'.*o'| ''-''' ''.I .'
"
,.1ifuqrrq,'B.s"u,,.r**".":::
l llł'zT.i
.'lzs.,]ł:!',]
-|''4.?5
'l
.346,N
s
cl.l'łi]
{j clEż.L.lidbzo
'1ó c&& (ńLo$.j hdłi$:D
]
L
| |00JJ|7'4L '30,1|.| |ór?&Jó| ''ul
Prł.rody
l M'i.a
|0 6ńrńto'y ! ńnrb$ł}
!1łŁ
LF
L
Nbruóońolć
--
l779|'xi |r 475
|]9&'?5
.3924.]2
-zzolcc.
0'0ł
Łl
lrtl
---
lI
10'0
ek
]1m
4|,02
]7.00
.4|'02
|ń'
njrłt4ł.o
-*l'!
l
llnroror:
.l0łó''
l: Tl."asl*'Izs.zo.li- zoollsE lrc'r.lll. :-lłr'l
ląul zic55
!:"-m."l"ł.**llxsr"*,x
jLn.!!!st",
s|.*n&|o2
7f77f'lJl .53Ł|||
1fńf'tl:
J8'''||l .39ó5'79
|-;lllii,
a
łt{ ó!Ą4ł .l! ó5&'f
BlbĘo'l
lt ]5t..;
c.ffib I
i|
|1M!jrr''
r
|.!'!
l
'
l
\rd"i\iI
!!!l]!
'Mi|'''iłrj
lł,r.r+ro
]!!!rskłł]
<--.1
Jł |Źż'l]|
-
_ I
--
?|!f'
:))!'11|-:|:!Ł
:yĄ |śĘ
.22'5'',6 j|t02'0ć
13ł!34'flI
BM'flI .22'5',6
so2'oć .3,o4 .2J'
r,3'l;o-jło&]_ .slll.llt
.,l'ł',!
17
|3].5' 'ł'llr
z90
.rl.os
i6r43o6
&7ó132|
----
|D jJet. |'J'9h!!!|i.lo7
l| Bjefu''B
]] li/ludtkitgo |A,lB. |c
]J ] MJJiał' a|
B.JMł|7ó
! JMł|7ó
|}M!jrD.m 3|
'Jl
1r. |(óhftj Jalvisi |
|łs c.*
lb
17
r.r.l..
ro
(b6a xńb$q JdqirilD
o'{igi ] M!j.76
MZ!!L
.:1
l&'f
|
|
'
.l0l
6s50
.t
_5orl
t62.q!| .2JJ.óó| .ł3| 4j9
l
|'|Jj
4 t3'
T]-.
:
.mł'..2j
.5u,o5 .2''9
njljł|
ł634.|4 923|'34
.o.1J
|łż!'t'37
r,ł7Jó'63|
]947Jó'ś3| 2613'|3|
)615'|3' |9l9l'l'l| o'ó7
4Jó|
o'ó7| 4lo|
'o'ol.!|
ł'o|óąJ|| | 5t9.9| 7vą)7| o.]I| |n
'l'|ó7ą]o
i
|5'ro'.' '?"','r'' "l"*-l
"l's.'
,'0'5dl ółżo'0'| '@5.'5' !J|'7,|
ó07]'10] 34|'7|
!'6J
\-il
.'or|
a'os
5.53
3l
*:
,-'--
1!l!1],.
tM',-
i4
rMrjo!],2!,emprr
''|ll.zl
t6 Me*!5
l'.r'łIr"'r'r" rr
l'
-2
ó|2.6l .l395.5l ł.07
7397'6'
9Jl3|
.|2ti'o
tn' łe' n9.. r
ll ón*Il.z'*
w.ów2''|'ą' kzjmi!ń
f AltlM
r
z.-{
l'lł.ll |2ś'
.ó'07
|9.
a'
-3J7
'ó.3!
-3.3O
t]!l!!
zrr.e .reo7..3l
.ft99.,27
łoóm$?l .|ól|4.76
|! 95]J0
'B{
lololil'.f .'6s|'.'ó]-]B.?r'o .r!s
iołz.:r'łr-.o rol,Iol .,nlr.ll .ix[Jlt
.]
Pi|5!d!ki.!o |D
Augu| |} |'' 20' Bł |'.7' 9'
ltu-r'o r, ]. sobi*ri.lo 7
:c z
r
7ó'
'
.rj93s,9r
l"]u;ł'l."o
r1:
ll:ql
.2
tir r*o*s*"bz
oJę'rłt.F.trou|
|l Ęh Kle Fó!)^rD |o' |2'
l
o.łl'.'"
llelll| ,;ir.'ryE|
:lr ł-!
|]'J' ł91 .5J'
-
I
|
'!Bf'6| 1.1,| .1,f
.|l2!.3l łt' .7.57
:llił.] --r"'
r22r!6.!rt r!r.07
.2
rrr'.".^
r!,{
1!l!|Ę . r70''lL .,,7,'B| '',49 .]Ą
.l.6ll oril
łm ol.łl i-. n as.ol l*.ió
l, turt
|]
l!?i
'ź]!]
rd2o
iunp:{,!
ltsol'el- 'ą"l ł.li
959,44
||
| |
3J3J5 4j7
247,9r
.iJ5
.|óJ
a.rl
l :pń.o:i .l:lsiT nl?.s
tlłinulr -
:r:\htre.30.3l
16 f,ńbl.jldligi|
n
kob{(ihd}isi
LL rr. !,b usrksoe
l
{"r5
jrŚ5l.ł{.|?
{.4 ;l
6
1
e cE !rNhn!:
ll
'.lo:.r
-,r.
'o
-r,7
slNki oplrl ińd:.\nhnInie Llh k.żd!j nieĄrhomÓści. Z P''cdsl.nion}ah
\yika. żc dIJ \ięksajci \.lhieniÓÓ'ch ni.ochońości z.cbo\vJa zonalJ
sf'ółdzieInj. ust!h
poĘż.j d:ulr.h
(is'no\agł finanlo*l
s
lospod'fu\Rnir' /asob.m' mi.lzkanio\9hi
BBk óNnolvosi finnDnnr.j dlje \i| ,ju\iż'ć N ianęP{|.j$ch
M ikorrjsk
r 6. edzi!
nad*lka
l9'ó % bcfnlch
niun|chomościach:
*sploatr.tj nlch nr koniur
^osznnv
p.zr"Ćhodó\v za 20|L rck.
20
|
| rok u
sranoNih
klórc 0rłzg|{dnia]ł Poz}tkj
z
ni.Mhomościj* i po7'yki z \|6n!j dzi llnołi goqrcd.l.zej spóld,i.lni:
WÓ]ska
Pu]ski.lo
16
26.|3 %:
cłmcafśli]B5l'76
cllaic clhcI\M 2A . 25.5Ó
(j!mŻt
%]
yo
snó|dzj.|nil uĄŚL łx Pofy(kj inńe Prrychody
n
cN.honrośoi ]Vspó]i.j
ou z
uł{snej
!o:Ąll'i zlsodńi. , \tlilo$mi ań.5 usl l.2
usl3ł! o snó|dz].|niłch nlicszkaln\Yr.h .o as{lo zl{{ńc lakż! w punk.je 5'2l
lfilla|nołi 8crdratz.j
.1
i pżlaacz)l. le
z
33
5.3'GosDDdł.tł lUlł ni u^lkolYrmi
j tyb Ębo
Dljenrów |okali użyrkou}ch 7.o$a| okeś|on]' N .,Regulaninie
loŚpodińwania lokł|afui uŻylko$yńi, poni.szc7-cnian1i !ospoJ.l.4fij i ler.nłmi Ósicdlo\}mj
o.V Forvadzen]a dzi ahlościg.spoderc7.j ł |oka]u nries7kaLnym... klóry obo[iązuje na
Zasady
'no.y
uchN.]y nr ]9/2007 R.dy Nadzorcz.j slupskiej sPó]dze|nj Mjeszkinio}'ej .'cz'n.,w słr|ps|u z
Jnia 04'102007
r Pos!ższy rclulamjn zośJłzmicnjonJ'ulhMł4 nr 3ó2003
uŚ'],4 6 $5 'egu]ami'ru:
1 usl' 2 Dobo|u najcn]cós ]okl|i
Rady Nadzorcri
Z.lodnie z
Uż}iLlołych spólJzic|nił dokonLLje w drodfe Przetargu
unnego rub Psemncgo.
a uy 4
R.fu Nldzolcza moŻ. częśó Loka|j użytko\tJ-dr N}dzie]ić na
prrvad7f,nie
dfjłłj]noś.iokftśLÓńclo lodzaju z u\"gj na poLrzeby niesz[ańlólv os]edh Iub bldynku
Dobotu n9jemlol
qch
ł'drodze pfelargu ograniczonego; Ustnego
falcżnościod Narunkóq, jxkic {ińńy b'ć Śpełńionc P.Zy \yydaj*iu
|oko i dokonLie się
tisejnn.co N
]ok.l0 (np'.odzaj śNjadczonych uslug. konicczn.śćp'flro\ad7enia rcmonlu lub
]ub
1
-w
Ęn]jcn ]ok]|U rv drodze puelaj€u ustncgo LLlb
Pjsemnetso, fa'qd sŃldz]e|n] może za}Żeó lmo*ę n]jmu na Mfunkach
okrgś|on}ch \y drodze ńegooi..jj. w lym sam}m trrbie mo8ą b]ć zawj.Ene unro\ł)
n]j'n ]okali r}t.znÓj.j Publicfnlj. a pŹ.dD wszynkjń pżcznj.zon]Ćh fu dział.|ńość
zwiąanąz l0|t0i.' oś\[ta. ochroną z|roNia i poŹądku p(b|iczt!o'
1 usl.6-W mzic braku moŻ|i\ości rvynajęci! Loka|u w mlnach dfia]ań na *nrunklch
uś.2 ]ub 5 Zarząd sPółd7i!]jri nroże dokonJć Ęboru mjenrcy fa połednictvem
ust 5
rafie bmku o|erentórv |a
syt]'Po$łnego
w
$6
pkl 5
bi(l
ob..(u nicru.hońościln '
Ęgu]ami]n' fapilJn!' Że
fłŚłd] pŹcp.osłdf.njł przcbrgl n.
o.J' '7.lo.r'. oL l /.1..7d| .0 r .j,." '." h' i.'
Óddanje
w n.j.m
zsad P'et.orvJd7anjx P,etargo m oddanie ry najenr lokJIi użylkoN}.h $
słL'Fkie., sPółdzie]r1i Mieszkmiosej czrn', q s}upŚktr 'spóldfieIoń' rylznacfa le.ńld
p'ela.gu na n]jenr Lok]]i u)tkÓĘch Ónz podxjc do Pubhcfńc.j {iadÓmości o jclo
puePfu*.dfcnju f Nyp.fedzcniDń ńińińum 7.d orym, poz\'al.jącyn zainlcrcso]V.nym na
łfię.je N niń ud7ialu ogłoszlnjc o pżelaBu' okreś|ające podslaNowc zasady ]e8o
plzepro\9dzcnja. unjesz.za s]ę u pnsje Lokl|nej' nł Ńlnie nt{Ntorej spóldzielni oraz $
l3odnic z s
ińńy.h ńicjscach unJn}lh
^
1
na^vę
i
miej$e
pzcf
spółdzie]nię
fJ cc]o}c
ogłoszenie lo {'inno okeśki:
sied7ibę spółd7ieLni'
i żs przeprosldz.ni.
pżdargu.
d.nc doly.Złcc lok1|j objęl}th P.Zckrgicń, a i szczc!ó]ności: i.h wic]kość. Jd.ss.
c\tnfuańiBńdzj provłdzcnjłw njch dzi.ł.lńości.
i
N [lórym możn{ obejzeć wynajmorvane |okale,
usokośćśaskjR'jcio$ei . micsięczncj, usuloneijrlro] op]ab za I
Lokah' !]bo opt a 7' caĘ ]okaL.
jniejsoc
lcnnin,
wysokośćoraz tgrnjn
i
'niejsce
rn2 powieuchni
wp|!tyw]diu'n'
c. Że wrdnln pŻcl a na.fc.f spółdfie]ni' jeże|j aden z u9estni|ów
Przclr|-gu n. ?.o|eflie śa*'ki oplrt óBńej co nxjm.ją sl]łcc łv*llawczej.
inrormalję, żB słdj|ń o|cfunk' klórclo o1c a /-oślal. pifyjęl. ZoŚanie frrachoNłnc na
zast.zeżcn
l.c7f,l pienvs7ydr oPlat c7j.ns7owych a ńaien\
in|ommję o w}nagsEj kaucji w zwjązku l Ndpisa|]em umo\'y z osobą
a
\
l
miejsE.
'ennin
i tyb
sktgdrnia o|eń.
jcżl]i nJ drny
obejm'|jącą
|oka] nie będzie o|erenlórv w
ze wid]Lm p'aDgd! na żecf sPo]dzic]ni. jczsi ofe.enl klórego ofefu
^s|rbŻeni.'
m$anie Pr.vjęta, Zef]gnu]c ]lbo uchy]i sl od Podpnańja umowt n]jmu,
aslżeżenig' żc spóldfie|nLa ńoże \Ę]coiaó f Pźctalgu ]okale bef pÓd.ńia przy.fyń,
o|bo amknąć przetlrg bez \'rybrani! klóRjko]wiek z ofeń'
olloszenic o pżchr$ nano$i zaploszenie do ozpocfccid rokowań'
r koki rv S 2 7os.d puer.ov znoia p.zerarsr na oddanie w najen, lok,li u4lko\}lh
usla|ono. że puehrg uŚny odbyrY! 5ję s drodze pub]icznej |ic}rrc]i w tennilie i miejscu
l)zn!.zon).n1
q
og]oszen]u.
!
przelarg pGcmDy odbyw! sie N |ormie ofeń składanych na
piśńic * lerminies dni od ch{jli odbyĆj. przelareu uŚńcgo
P.fclargi na ntLieDr |okł|i UżylkoNych pżcpr\\adza Śię kÓmis}jnic (
1
{
]mU Yl
$
]
i!dnoliLoń\rh \.oRiLh' w um!sa!h
'ŁąL' n!.Uj'L] n' ujc
,alącfnjh
do
u|rc(]onÓ]
njjenrcę pop.zez ljrm!.,adrcs] rcpEf9D(ująclgo.
przedmiot umoN}: po]ożenie' powieuchnię. rodzaj l.olvadzonej dziokIności,]Vyposażenie
a_'
.";
85
r
a
syŚ*ość
'niesięczn!.h
op|at o.?/
?is!d) ich l.l.r!acji.
7.sady lorlicanla
qruh
^ tlly z
'nedior,
ti.(crfuinowyth opł{l.
a abolvl.r(i rrenrcy i Nytrijm(jr!c!o.
1 ok(! n! jlki za{ano uńoN9 orłŹ 7oŚidy lozw]v}wanla umo\vy.
lv .7Jsi. lu!fuql doton.no 5pmrv z.nia i oEn) n.!l.puja('(h lnó\
.
ńo{i Mjńu
\
lok'|u UŻ-]lko\t3n P|ofofulo N budlnk[ prz} U|.
s|unrku !'7.nac^n..!o ńa Jli J|'uśćlDńd|o\o 6|UgoĘ. o
o'}lko$.j 77.30 m] Za\!ńa
rv
dliu
nl'iDu
/\|. 5.eo
l n(i
Ioka|i
lv|ai 82Ź6
posicrz.hni
|0'02'2009 L z lr.neu9cn P.chu|*inl. u|' Nonvid.
('/i9.76-200 Slupsk:
l uN\s mjrN
]o|a|u
użllkoslll Poło^|ego \' bld'ńku
przy U]
Z'gl!'ńli
^tr!Ńa
N s|0osku pzcfnrczońclo ń. .jn.|q. o łłcfńcj poRier,.hni U'y|ko\'! L05.]l m].
z$\lą Lv dnju ?9l)3.2002 l ' Z l].m|| pn Anleka.'Pod Eń1k4'. nllr hfin, A|i.j.
wśilk.[|, zlgmunk AUgUnr I]/'l.7ó']00 s|[Psk' ['l..z.Dto\.n. pŁś7 |,.ńh A|icjr
wnsiitz.D. \ Slupstu. !1. Bri K.nr)nn\\ki.qo 1129.76-200 Slupskl
]4/1
^ Mb\i mjmu lokah ')lko\!go polofoiśld rv budlnłl pu] tr|. l,nM.|u 7]]9 s
s|uplku p.7rz.&&ne!o ni dlinh|no$ h!.d|o(ą. o licfnlj Flvi.r'chńi UĄlkÓ\.j
(l'7q ni. a\"Jńą
rv dniu
o]'0]']0||
ll
vł.iola córcctą'
u|. Pilstrdskicgo ó216' 7ó.200
1 ufuM mjjN' oklju uz)lkolv(lo po]ofoncg! w bud]nku pżJ u] WojsM |,okkiego
|6c N sh|psku pżcznxĆŹÓ|glo |i d7iih|no!ć h.ndorvą. o ]acfdci nowieEchni
!Ż)lko\Y.j j('.lo nr:.
aMtlą N
dniLL
04.0].]009 r' z |rmą pń, sk]c! ogó]Nxpożlvczy
Kti'sZlUI Jxtti8Nicu u| camcań|i 7]''ł. 76.]00 sIuPśk:
^ nffo\! Mjnu loki|u U4t|oseso polożÓn.go \| bud}nłn p./.\ u|' 6im{u|ti.j 7]'] \
sll'p\l! p?r ac7on€o n. łfi!|.|fu!i h JIo\4. o h.zncj po$i.żcllli u')lro}ęj
|.ł8.3| trl.' au'i|] \ dniu0,l'0:]'2o|(..zlinnłpl|'vcb.l Bis Jelf) o|.k.[|, wojskl
I'olskicc(i l(rl. 16 200 stupsk.
f
l]lułtr ujnn' loka]i użrlko\}.]l są Nirikve od poroszonych PŻg| sPó|dzic|nię
kos^nv icr uk7)'|tlńi. i jxnowjł loż'lki Ć7|otrkó\r społdZi!]ni , jnJją1[! spó]dZicIni.
|tŹ].]rody
Lu$m.i. nie {ykya|. Ic|m$ Iowoś(iw losPdxrorYaniu lok.nm użytkovyn]
]roz}'t!\iic o..nir ochronę jnle.esór 5póId.ichi'
o.a7
sjj.7'śadv i
!'rtku
(n'|, UlloiĘnniJnja nJ dzjl|!|ndć {!!!od4rc'j
on7 Ńoh'!.c|| .rfunćs.
funieoPń qót|@
\\ rczdzi.lc ll| Rgl| ri'n'
€ spodnru\inil |ok ]ni lż!lko\}mi. ponricvc7cnimli
o
s.rpodlrcZJ.mi i l.rĆna'ni .siedlo$nri oruz Pb1ud7€nil dzi a|noś.i golP.dllczej \ |ok.|u
7aqnlło\aI)łl''z.słd) soŚPd{osxnjr poDries7.7en]lnj lospodlrc4ńi..
unoinoq.no fa*d] d.boru u!1to*i lis slfudli.lly|h Po'nieszczcń gospodxrcĄdr l]
pomi.sz.zcnii loslodirz! unij( Śiv ]0tl e. klóre ńi. sP.|njli:t \rrukolv okrcś|on}..h
t.rwc budoł|in)m J]x |okł i u'lko\lyth. 0 w s4f.gó]no.ci Poozon! \ pofiomit Pnv]ic]
r posiaturrc odd,ie ne $ejki! I r$r r4lrr bLdj-n(u:
ńnclfka|n'vnl
r
do klóllth
Pi^jś|je {.lLł. |'fcf lvsŃ ni |Ll||t
schodo\a budlnk!
Pon.s/c^trja le Z.ż.d SPó|df]śL[i nL'lvs\ujc \L mr.h pr.lva'lzon).h iń\.sl!. i
nlicvklnio\].h. xdxplr. i /ĘL]DycI pomj$^Z.ń p\n]c,n).h. .nz nic!f}nn}ch PoirirsZ!Z9'i
\rsPó|nego U.tktr.
{N/łrńi(' |yli,|osnic' \nlki ip' Pomicszczenir gosPdr(^
uz}stinc rv \]ni|u ''r.l.ic'
ft3|tJ.ji r'ońilś,ś/!ń\fólnlgD D41kU nD!ą bli p.fefn.M)ne na
dqlilko\E Pnuic. dh nrie'krńco$ b!d\n|u oru Fo\adfcnie n'. iąf|iŃj dh
nric9r!ńcóN dfi'|.Inoii losplJlfoŹcj'
Pi.N:feńsbro do U4*,ni] pomi.s^^lin lospoJnNŹ{o P7]\lu!uj. N kolcjmści:
I mie9ki'j.o'' d.Nj Lhli r(llodo{.i' \v |.kn!'i Filicszczśńic sic fnajduj.:
] trc?|'ń''.n' huJ\ntl' \ t'on'n u7\.|lń'' |Un'iŚr7cnh'
j n|)'n osobln Ziińlcfusotl|l1fi i.h uv'|.oNmilnl
Dob.|u uz]1ko\,ńikń\ słnn]Jfie]nJc|r ponli!s7.7f]i !ospod&z}lh dokonuje sję
pż$yidzixn}rn d]a mjrnu okl|] uż}1|0\v]lh
\\' Nzdzia|e IV
po\lzsz.lo
(.!u
ł]nifu otrcś|ono Zs.dy gostodl.o\lnil
N qb]c
lclcmmi
osied|o\ly'ni' sPó]dZi!]czc lcrdjJ osi!d]LNo p|lclm!ZoD. n1'
I
1
rr.onto\unle rrzodz.rl
rck
rmotrvlhl
Fna\Yicnjr llnl.fNonylh ob ckŃ\ h0do\! rn)d] nżelnJc,onyó L]o 1)n!fł*N(!o
Lźr'&oŚrnjx N o|(ij. knśf'nl o iń k\lło(i rechnilzńgj, p7ewjdziłn'.|r do
plz.nicsjeiń
\
inn( ńjcjś!. ]ub
n. n)7bitnk.3 tl|fc obi.kknv
btrdoNhn},ch nic
polrgon).h t\3|. z !ruńlcD nP' kiośLj u|iczn.' pJ\i|o|). spru!{.Ź) l|ilzńlj
i s]s'a\ro\(. pż}kĄui. nlmnnorru' uŻ|d7dni. loz4Nko\t. b Jło\of'' *ontncń:
1 Platne F*ingi i Ditjsca F]5lu,jo\u J|n poi:udólY slnEhodo\.ch:
U4lko\fl. są n' Fdsta\t umti$ lzi*Ż!\]. z!\Jn(j m.a5 nisk.ś|onf f ńo'h\oiciJ
ich ro^iq triJ po l7ui$iŃ7n)n okFsic lv)Po\i(ducniJ
i,
' t ''-::
37
l)()horu
dfjczJł(óN (clśnós /aPqd
l s drŃ7€
sfl]ldujcLńi dokoDuje:
p7rhi.cu łiseńdclo. icŻcIi p.Zltfiiot.m dzlc.ż!\] j.( lćfoń
\}go\pod'rotranl z i.i.j!\\\y oĘntró\ s ń74do\'y.h Jlbo minis'ńcji
^ n Miosck.$b) ,'inl.E9NJn(j \Ęd,ierŻ|\i.nie m tcrnu.
.,cż!|i 7 Nni.Śkiem o d7i.a{. t.śo:]'n.Śo lcEnu rY}9!l'ujt \ięś.jniż j.du .soh zorząd
slild7id|ńi o!|ł9i pżćlors piścon) m ńh|Ćni. slx,9'bu Z.gospod!Ń\!ńi. t.r.lu o.u
\yso|$i!i
t/.1nsf
o .LicrŻi]vn.go
Julu i dohór d7ierżJry(nl odbJ.Nl Śil \! dfudzc Pl7.lr.gu. Pr7epily dot]cf.l!!
llktfg0 M
pżcpro$ 7mjl
Mjcm |okali !żylkosl(h !lo$łe Śi9 odlrorlj.dnio'
ś''l'Tcrnlino*o( !rnnlzcni!
o.Irl nr,g, u)irlkosnil.ów
Iok|li'
5''l'l' znilnr rr rĘslkościalellośli D,ilkNnikós' lnkali ł' on|at]ń
fł|.glościN oplahch gkśn|o.kc}jn}ch od
lokl|i
icvkalntch ilunruj. lib|iM nr 8. z klil!)
\lnikai:| ruśrpuja.c rrnioiki:
. PrZ] \zmni. M7n.!o \tmiml opl'l \r ńtU 20||
1r sloślnku do roku 200lł o
I'3j.|'0j3.:| z|. co funo\i ||0.59 %. \ysk'ŹÓik b<Ę!r.. i|om.n sllnu /n|$|Óści
9i( oI.7l i\nosi u dzi.ń ]'l2']0||l'
ircc7n+o Nlmiifu oplll
^lię[V!l
.
}ffu$ o ó| |Ljś.i okł|i
z
^|!gnjąq.lr
^|olovano
2 522 \r oku ?oll ).
'
.
lkjcfuNln!.h \lo {du \r onls.2009 20]l rvynÓsih 9.10
W ]usl.olunlm okrtsi! spo]dziś|f l !/'lsQk 9 syrcków 7 oŻ|!ron{ cklnlis ą. ł
fo nalÓ 2.ś.I izo\va| ydr ll ek'ni!ji.
.
opłata'ni (
r 246l
\v
loku:00q
dn
]]ośćsp.aw
zxIeglości \ oplalłch o 13ónj:.9o zl.
Nl|e'j. au$aż]ć. l l]rzy \lzruścic |vśŹ}śłi.h
n$qpi| \zrosl o jt],.l8j.|6 7l ,j|..(|ości po\-1żej .] mielięcj. Nasląpjlo \iv.
!o.!oe.nie srukur] adhżc'i' BdtŻ n$hpil \zo$ najtrudnicjv)d' do
\śg.k\o\3niJ frIqloś.ij nlicsiŚŹn).h i dlużg}.h
(} pogoNzcnfu sh'tluQ 7adlDe'il Ńi!'l|lr ht'f, ]r^)n zńI al!s|oś!i j'nri.sięlzn}Ch
id|UŻszl.h w k\trie za|qloś.i osó|.n Z 72'06 yq ni toni.. mku 2009. PŻ.2 76'oi yr n!
koń]el 2010 roku do 3l,39o/o M dlilń ]|'l2'2(Jll r'
.
Na o51]h] &icń rokl \y |rutm\vłntm okcse 40.76 (2009 r')
-
4r.02 % ( ]0|0
l)
33
\5z)s(i.h |okl|i
'ni.s7ła|Nah
/i|cg.lo z. sŃimi foho\iąz|nilnli N ncu.ku do
|'om'ńo kigro\anii bildzo dożlj i'ośCispll! do s'idtr
'isllpt|j.
IJ'l s^'Ś
za|Lllośli
li|.g]oś.i s Ó|lłtxcr .d loka|i sżfl|oN!.h pżt nl\jx kblca |r9'
. w
R)ku
]0||
do
n(u
2009. co srrnoqi l0.l.2l%
R)(Zńe!o \yDriaru oplal o l0] 56]'95 Zł. s śosunku
. \łsk!i.il b(da{} ilo.&m Ś
.
.
zl|{|oni i Mzneco \]nrj.ru oPl$ olq| Zń'njsaniu
$ Fló\nańiu do ńku:009 o o.(ń i nl dfic'j .ll'l2:0l l l\ńosi l l.9'l %'
''
Nl ojlhi dfi.ń ro|u \r |[{'u\lńyń okr.si. 72.l'r % ( n' dficń ]|.|].]oo9 oku ) 67.']l ]/. ( fu dfi.ń ] 2'20LL r' ) *szyslki.l' |ok!]i u]tko\r'](h zlLc!łlo
$roi'ni
^
Zobowii,lii'nri w (os|dk! {|o ljpókl'ślni'
Porri o spadl! liczb) lukali 4 cBajrt.)_h r ophtanri r I89 \ ro{L !009 do 132 N rckr
20]] al]l fDrni.]sf.iiLl ]śrot} Zl|.!|ok o j'666.69 7l pololszfniu tr|śgh strukiur!
j|
r. |7'ó| 96 7!lc:|ości dol)cf) {k( I miesięczkgo
29.|1 olo t'
77'2a 9ó /j|!'.!lości do\l'] otEsu ] ńidię.).
^
i d|'urz!g!(n. jl'|r]009. ó2.Ś7'l")'
NJ dŹicti
^|ctsbści'
( n. :l| l:'] I, L
.
u
|2.20||
||.!ć $'n|Y skictoNan)ch
'lo
ł!fu $ okNsic2009 20|| \)nośi|.2',
5't.2.(hnrtrklgrvłvk' śtosołbnJ!0lrshó|'|ziclniŚJ.Śt.mu$ilhl!tjin'lożnościiUccn!
jigo skltconości.
P.Óc.d!ri $i'\,l)k]c)jna Fo\.dzonr przll sŃ|die|ni' pńŃdzonx jN l]rz.dc $y'nkim n.
.Pn{!{uń \indrkacJjna N
P.dn.\i. s?\ń9tzn.go uE!ulo\.ii!. k(i'].m,jcn dok(mnt po
ss\l ''cz]n" \ shlpstu'' Dołlftnl l(tr 4$|
0]ł'|2.]00$ r' ( L ch!łl. z.żądu nr9l]008 ).
uchlYJ|on]
pzcf zlrad sŃ|'llic|ni ry
Dzhhnil ni']q!! n. .e|u odz}'sknYnni. ńi.'ności. f l}'lułu z.lc!]ości\ Ólłafuch Za
p.o\rad4 l)rirrt fi,rnnr.\yo - rkonoN cznJ, ObsluliPrawnej iwirrl)[ .i
P.olcdtrrd \ind)kat)jnx
. łlzy znliallch
Ś zlksi!
]oki
i
micszko]ny.h pŻedsla$i!
oPłat za |oka|! ń1iBŚzkr|nc lokrlo.4"
sil
dniu
Iokd|ś
DlŚę!L|jł.o
otfy'n{ł i|ń.|ndć ę n] leńfi
sa]d.
\$tPuircesi! n. kon ie oPhr.
. Do dlunitó\. klór
|o(l|e mi$Zk'|nc a oktś
ligpźcl'].z!a.} sze.iomiesięcznugo synioru oplal rrJ.\).hnc ał Nlz$ania do
1,,',
r'&.r
-'l
7ł|c.!lją l
oplabnli a
'.',i
39
Zap|a'}'
..
dn||Qlh Kmjo\reo R!jc!n' l)lusóN
Plzy 4]eglo!liłch s7rści.n]ic\].!Zn).h j dłufsf}|h Llo dlL'/Djkó$ \''vs)lłne są \!cf\rań
p.fcds.do\c (ÓŚllelfÓ.)'
We1\tlni'! lc s(ano\Yj.. todśs\9s](iclo\!łl]x śPr](} zk|h]'łlj]
n] Jnlgt Poll!|oNmia są!io\!go.1v
Po u7t{l..iu
l
ljż-J,padku..gdy 7!dIuffniś niśzo9aoj. uft!uILN.ne
pżcf qńld/.Ini. pn\onnn)th nłkuó\ /]plaly $du R.jÓN\lso N
j.Ś ŃcfMnie
pŹćdkon]omi(/.. n2 którym ]})u0m
].$
t\ysokoi! fŃjhLtni3 o|y p'tb|jŻońe |osfi]' końoililzĆ. N tz)Prdku ski.Rlylii
5t.3l! fldh,Nii3 |x .og. poslęlo1vm]a ce.kuclneg0.
Po r$d]ni!' p|Icl Komońikx s.]do(es poŚan.\iuil !,akońc,e.iu .gz.kuc]i
nilz\|dznfu |i!n\\iN sł k.|.jn. \ni(lskio Nsr4(i. !.nlFMnia .gćku.)j''.Ś \
oFrctu D kolcjn! pRrom.n! ńki1t zrrtar).
s|Utsku do LlłL'/nik] \'-t!r.ltńc
Do nljĆłtń\ Lokl] ńL.szk!|)!h. \ P|z-vpadku. -t() 7idlu7enic Z i)fu|u |lljnnL
pŻck.x!ll l'Ź]nje\jęczd! \!ń1i$ o|lat N}s!|lnl '!!l \cf$anic / 1łńlińem
ur..!!]o\nń]l aIegloś.i. Bmk lPl \ Źadh,enia N tłiriD]śok..ś|on-vn Ii \rc7$lnju
\]n!nicn do.ajcDc] pi!n'i. h\fu! fu^il'z Ź nim uńo\l n.jmu |(*llu
'.
'e
nlies*J|n.!. ollz \zDa Śiv dfu'nih do opu9.7.nii l()tJ|u i pz.k'Jnil !o do
dfpozr(ji sl.ld7i.]ni' PD up|y\id llijni'ł pPll.z.nil nli!s7linia kjeni3 si9 fu sądu
Rljo.o\!tsi \! shLpsku pozelv 0 .Śnń.]ę
W ollltl.dku. !d] .złonek sŃ]dz(|'] 4|ega f op]inl 73 |ok]] mjes7k0lńr.. ktne
l.ŻLrŃZli V!ician1i.się.zl]' $\trlifi opłd, Pzygol \o! sig do lrad! N{dzollzci
Śnioski d po!,j.cic u.h\Jl o \)|Ni|gńn' hki.h o!ób 2 Rj.sf( czlo'kó\r sPó|dli.l.i
cz|onk.\iu ŚŃldzi.lni l ólil' \t)kEśleńi. pozb.\iini $ ńoż|n\ościloolslltrii z
pożylkó\ 7iiliIności gospÓdlt.7.j spó]dzj.lnj. (!ó.e \ |UnIi. boniik.t udzuhń. sit
cflońko ] |x NLl|r.l o o lt lksPLLńlic)jr]\dl Zn loL(]ś igs^r]ne
Porbd\ c]i! ll]ońkosl\Ya Jhżn]k{ któr} Po\ńdi ]ok3!Yski! prł\D do |okl u
n .s,]'lhtgo ].s' rr\fu\4 (ic(NJ.il do sądu |t.l(llNc!o ( s|Qsku pol\l| o
s*
kl|je
Po
Uf]sllłill r]Ń,ńocn..!o $rn)ltr o.ksnisj. ?
|oh|u nl].szk!|neso. \Y
oŹ!kł. 7! h]żniom prz)sluguc upli$ńienie do om)nNl]x
llól\
sąd
soqIh.lo 7 (imjnt
ivljano Sl0tŚl fuLr UŻcdU cdlilll $ Dtbńi.]'Kaszu)sIi!i' spóklfjuInja \$lliPLł! do
( jr]!l' od r'|'J \\''nil f l'\J j 1J |. 7''rcl|. |i.
' |J'cń.rJ' t'/lJJ 7',l.n'f
!n
.t /r,l
dIulni|oń |ok||i sfujaIlJch'
|0|nLLL
90
vi' |kł.\jfu \ 4kEsi. bkj|i u]lkorq.h p.Arna\i. sie nJsĘFjąco:
l N.j.ńc:. |Ó[n i Użj.lkosych klórż). z!|!g.j:l z P]ah!!!iłnr /! okr.s do 2
PRx.dura
oluln'ią
'
.śj{.y
\Ygf\Vlli! |a dful'|dl Klj0sggo R.re(.u l)heŃv'
frdłL',dli. Pź.kfu.7l 2 ńlicŚi|llń. oplaiY. \ysyhn! 'i.sI d. trljcmcó\Y łv$Mh
przgds.do$. / ljnicsi.cJ)n t.a.incnl nJ U'eaulo\uniq uidlu/4ia' Nł lĆ7ry!ńil
.'.Żc|i'
fuj'llje si( nn$j.7 o(ŻŻcni.. Ł \l
pr4A1dku ńie ufu9|o\Jnif adluż.ńh nasuPi
fuZNiąanic utrlo\\ nrjmu |oklfu'
^
|nfornrN ę o nlj.mlxch. któży posildl]tr zadlużcii. Po\r/a.]
: F.y
p'ekJfLLJ! Ś9 do
z$ic loka| i p.uyponina
n.,i.nr\ r7!.n.(/lriJn.:.rri\\. jr.Li r nl'( .!\,u./
uEgu|uj. fr|c'!luś.i'spóldfi.|nh M$i'. Z nim ufunr{ i \lfNie do opŃŻniMia
D,iJu
^dm
n]jndi
'/lsobós'. ^inj
nislltol d!n.!. foidn \
i dohro\ol'rgo p.z.kMnia hkntu.
. u' I|/\p''JlL rd\ ńj''\'' lir f1''|n'',1Ą) pv l/\'v['7
n'n ll..\J
spólt]licLnii ]$nirLLe do s:]tl( ltljonoNelo }' slupskl 2 \ójoskitn o ek$nilil l
k]kr]U użY(kU\.gd'
\r(rwi.
l'ośiidr fidluż.nia z l)lul! op|łl Zr mj€m i'liu 4r.+oRal
'a
pŹ.d$do\r sŃldzi.lnia ki.n'ic po/.\ do sądtr Rcj.ńo\.go rr shĘsku \ cll
' cdJ n.jeń..
l
ulskani! r)(lu \\konr\\cze!o. trrkr^ Trph+
Po uflllińu Pfu\o.]o.ncgo ń3ki7u zip].o ]rl'h|. '.n do J}D|il$ Ncf\vi|j.
]rjzedkom!ff Lf!. . \Y pżypadktr hr.ku sPbly zadluftń]x. Iisosi|ry jcŚ d! KoNln kx
sado\ego nrlj" słdfie Rc.jonoNy N sh'p\ku wnios.| . \T7!7*ie poŚT!.\!mji
\\'Frniżs,ej kb.li p7edsk\io.o i|oś$c/]\Jń do zaplll\
fł pr(\
I
b"
..a
d|os) i kompLetńl'
ilhtrii
rD'.cvińe nodśJ'noNu!! Drzez sq!!!ziebi! d]!!!onkóy odno(nid
mo'nlrś.i *korrvslnil z Donocv Śocjnln.j n! śś|..,rńŚ,drvP'
5.'r3'Df
i''fu
Plz! tiżd!:j \iŹ].i! dl /nit jcsl inforńosrńt o
skoż\slmin 2 Pons} N po!.(i
'no'n\oś(i
do.hlku nicsukiiN{.śo pr4fnaNmeso r/l' Gmin.ru Fd'l,\ic tdBnried.i.Śo \niusku.
Na hb|ic: oslośŹc'inijdujacci si. w biulo\rc! spóld7ie|ni (n\!icŻ m.7ja zapozn.ć 5i9
ZJ
slfuny nl{B!trtj !]!]l,!l!!J!r!!!ł1 Droina pthm!
D!c!^mnN) oba$ ii'li.cJ :
I dl! on,ir) Ilicislili Slupsk.
5 dh onli'l} \\n'ilki.j shĘśk
pomoc.l
..5'
Ik|'l'i k.mun.In. i nln! !*|n!i xi'Plnc f €ksnlo.llli[
Nż Pod{r\ić unrÓĘ ńl KH]2]0l z dńii 0|'0(':00l
r z'\ań.j
'\\DKRĄrT.'[n.lg.(}ka (.iep|n. sh'psk sŃ|k z oo'
spólka
\Y|
osck
.
doddok
trieru.|'.ńo(ci.
pÓńriŃZr. ss|vl
.śzyń..i
h zD\nlr do$J\Ti cncBii
ci.plncj na cc|. cmtl|n.śo ogra*\JńiJ'
(rmoM o]'r!śll
do{arc?aDia .ńcr!ii (i!p!n.i u \odzi! golł(ci oraz okgśl.prł$'l
^!ld\
j oho\iązki nnn| lvy|ildłcc f rca]i/łlji i!. Po!.nU\icń
śful/ 1)1'|fu donar.Z'nej eńtlgi !]gp|nej sr taryl)
?ab\i.rdżj.a(. fbiór..n i Ja\tk opli( .Ni4zln]ch z zaopalżcni.'n \ cje'lo' któE
']
zat\iEldznc iouligmc pż* Pft49 Użqdu Rclul'rji Ene'gcD\i lY lr)'bir okftś|on]nl \l
Ńu\ie 7 dnia |0,0J,|997 r, . PGrYo ln.+cl]cfN' o k'd€j Źtri]nju (Jnl dlbiorca sini.n
b}. informo\ań! \ |ormi. pi*mnci
\| trś.o\3n\fioIRsil ohoRĘ,ylvl]j. lóŻn. lrĄl.r. |1ó'J-dj zjnio|\ by]y ogl]57inc \t
|x*ępuji!).ch Df ilnn ft [ U|,ędo\j..h W(lju\v(n|łl] P.njo'skilro
P0dŚł\ya fuŹi.7U] lińinsorrych
^ nrj2N/'|.l'0ZdniJ lótzcrsfr200|łrok0
n'oco-']:l0-
d.cyzj. Pfozell l r7ldtr R.lulłcjiEn.l.qg1)[i
z dnia |]cz€n(i]008n'ku:
^ n' 3ó Pol'|7|3 z dnh 06 |ipca ]00v fut! drrrzj! Pr.z.sa L|l,qdu R.sulmji Hn..Bct]ki
nroGD.'l2|0 |6(|])]]oo9]l'l0rv|||]KK z d|i' ?5.ŻcŃ.J ]0l'9 6tu:
' .r3l
por l77i zdnia l1 lipc. z0l l n)ku-dr.pja Prez.sa llrrldu Rrgula.ji Enerp!'tlk nr
OGD lll0 -
ł
|J(| |!20031l.l0lv||lD]
25(L L)/201 1l401|X/RS z dnlo 08 lipca 201 I
(,(
,1
$ al'.zniki, w
alłrzńil'tr fl{adu szc^!ólo\. poslano\ieni!
dol}a/$c sposobu obIi.ania nalc7no$i' ztsodni. z l 'l tr cżjo< 7 $u|u dsla(ani! energii
cicp|nej.odb.orua 7oh)\riłz| li\: a!!|osić:
' opId) nłl. Za nro.7lnró\{ł'nł. P.zc9yl ialx'nJm.ńt do |j dnia Mzdclo mi!sią.! d..t
|nte!.a|ną c7łściJumo\]
^
\ l.rD'nie do |j dnb kżdtgo Di.śiil(l
fJ doŚircz.nc cicP|o '.zcs:.|
n.Ś.pują.c!! p. nkrt\j. fuZLiIZ!n]o\!!ł']
otlalyZx pozon.|e mnriki' Zl pllcFviń c h'b s7ioł'ienie d!śłwJ..i.pla1v temini.
14 dni .d drry or.rtJnrf r tiklLtrr_.
TikiN N Zal:t.fńlktr ok'.ś|o|o s7l7!'9i)loŃ io!la]o\vj.nia do\cz4cI iIoś(i. ńjczłwodŃśoi
i cilt.!łoś.idosll\' odbnN to{!i] cicp]jL.'
lLecenia na donirlc cńel!ij oj.pLn(j. J2(zśgóło$!,is!d} ro,Ijc7ania endrgij cjcpLncj. $!.uk]
t!|nli!zD.. lr lln ł]ndrd' jrkośĆioLv.ol's|u.!j odborcóN. s^flsóloN. zrjl]}. lś!h|]l
or ill: zmicnnq
moc}
fłńó$o.cj r\oie7
u{x|!inD w al4rzni|r(h'
\\'snm\rch nie urćguld\xn).h
Uni\r z
NJ
dnfu
oo\n
/trsosoq ic
|00l,|997r ltNo En.Ę J(,e,
Kodćk c!li|n+o o..7
'nd! P,€piś!
* l!zic'!c'ch
sń|dli!|ńi.
270.|2D0| i a\arla uńo\ę.r |2 ŚPr,ud*' cic n Ź fJkl'den cÓspoda*i KonNno|n.j N
s| PskU z/s \ Jefic'yli.h' Umo\l oldh Za!ad). dsla.czni] en.+ii ci.plń.j \r \Yodzi.
lorącej. pr]\a i obo\vjazkinfun
zgodnje z unt\l' podśi\.l ro7|i.zĆń |]n!ńso\$.h slrcn są l )-|y Zasj. jł.c fbiól ccn
i k$ck lplal zw]ą7an}ch f /rcPfu/xdiqil \V .i!p]o Al$jcn|zlńc pżez Zilząd cnljĄ s|up!k,
do$.\Yę .n.r.!ii ci.P|nuj J|x ni.ru.hońości p.lożon)cll
N.LcŻnośćsp'.dr\c!
rcgu]oMć
ł leńińio
l ltnL|u
doŚl.|!zl[r]{
śn(rrii!ielhł od6o[[
7obosil|l{ł s9
7 dtri da'cz'Nh od dllr" Ótl,ńjaDia fJktrr}' ]nt.ga]ną częśćlmoNy
' zał'nr | 7].ccnje nr LIÓ(l\\c .ń.Ąil cilp]nlii
r zaI n.] v.zegó|o\t zrsldJ .oz|i.Anil z{ doŚirczoną cneQię c'ep|n|ł:
. zaŁm:j rvarunki (Yhńicflc-skndlil) jłkościaslobslugi odbiorcn\j
y.fćcó|o\. zlsad) uŚhknin ńoq /amórviof,ej
^ zl a'l
sŃld7i.tnia p.s'ada
ńr |92j |09: b9 /1993 z dn'o oj07'|993 rdku o
'
dslrdz.ńic \od} i odp.o\idzmb iliukó\y dÓ tr'lkb}ń *.na|izacrjnt.h z.'\loDoclĄc^Nu
il",",
!,,
I
t"\
t,,ft
ś:Ąo n]ol
t\ -*,-,
tjup z
'r8u 9Z
||oZ
atoz90 0s It0z'10 t0 uuB^lvrhoqo
nlsdn^ A lbqsl'Jlnl IpĘ l|/]6/x !łE{qu
'
:Jóooz'9o'o'.3ooz'1o.Io''UvŃzt'^$qo
D)oJ 3oo. D.ru 3. .'Up z Ęsdnłs ń f)'łsf.]N '(psll 3o/1o'l|1xx uF^\r].n r
:ntsdnls h qs!.rl,{ ap.J zJzd tx ruozprirarrz
sa)o
-
llĄp
U'(1
M )sdDls FqsrJ'N iuluc JzBzsqo Eu l1o)ł'.' .'UufPtMo]d.Ó 5,{orÓlqz
.lu'Żl.JoŹ.^\o]o'qz.z ua. {|oq,t.]fj ĄćŃIzt'^1oqo:[:qo u{uB^\oJrsnl
5poń
^1
'q.Ihouop ,{F.podso?
llozllFop ż
'!łdo
lp '!'Gll
anlp.,n:'7p}q PUPf.lEu
lsorJos{Ń qr'rś| 5poA Ez ]qdo '.sqos{M
aÓ r'U'f]P!l,{'.z
]\\
ĘJn' 5UDzPDĄ{oJdPo I3Pft
.l!'ruz o qJiuuMos']rq'z
ćjuMJrPd q9sods 3l'.ĄÓ e^loun
Ó':U|j^\ŃJ ńś).pÓx ujo |u'ę r€uol'(t |uBsld'zd z }J.t
.eupoh ohBJJ" l'ŃNn ,(sjd.z:d 5u .tnso]Ś .l,{oun łr q ulAo|na'Jn ilu qJhuds M Y
elu5|uop'|Aod q!,sodŚ
'J'ÓUz.lrU
:'l!\uzrruu'tr.u
|'lrzpołzsn qn|
q lz
J'JsourB (9)]unj6^1 u.rugPjzp
p.zd
tltrL
EluzJaldaq.z.'u
|j]Uit { qJĄuFAod qJt{oii']opo,t {z]i]ł(zd I Ńzj.Ioopoa\ (adBo
B'.rJłÓd
^\9żsÓł
:{olruhr nr{z.po flu?uoloD u.l.r q.{soTrJuopo grz's:'uk,J.p ndar$p
Y
y
1|JŃUf'(jyflPUsl
q'{hońt|]opo^\ 9.fpb2lń
lhBIeńU' o'JUhIullJ.] ńu{s o,ę.^\')sll^\.'u9ulzrn Y
Izp.'u q.'u op uzillN i!Ólqo'nłsn l),ur^roqÓ ÓUÓ|9qÓ 5|{Óutr1 ]{
.iŃoui Óp !'U2]ąPf .|'.J!o 1| 0|JJBZ]ltuBjI
j 5po,t ,t dtr|..]'dÓPf |]]Żp',/i lflDllo|dsł. | ,tovuhroqo 5c uu;
:]u{uu'
'/5zpbzn
'
:3ŹpuzEz o'J| Ń q.'(*pAq !:7ptzn
:iMoun op q]ubĘuz Ń
A |u|,lzppds JrzptzjM
q
^r
uiuol'.l)!
Jluuń Ó
l|'|']
qosods
t|Jljbplq ]+ouoFnJ.lu 2 L]]'(uMpeordpo eołJ|3s J|uuJlqpo
l:zJspodsoń o{olIq JlJl Du U5IUżJcUf.,d 7 MosdJfJd
f
uI.ŁIerl|u'({ uoffou,(\ |.$.Bp'IModpo ].sop| o {poŃ l|uoAq ?n
lu|8uou u'(.b!.hl]foun ntr'JuŚltr o dtr'}fJbłIzd |U{uzJ[q]al |u|qunj'h z Jn|p.8z
.tfnft|Moqo
'Ul.lz!l9ds
.'zP!Z.z
^\
qJ{]!Piq lJ'ouoq]nD'U op IPo(
{łit'l q9sods
^\
uIU.zJgFoP
:eAIłgZ
,{ {(\oun op qruzJbłBz q.luÓl).DlÓ
q]'(u|ełzslu No]p(pńq op i'U.ń.'uPo
^\
'u|.P'pdŚ
A UJloIut'Jd hf ..|p3q ts!:fJpt'As BZ nlouzJ|Eu B'uBf]{foJ ,(pcŚBz zBJo .'Rb'mpoN"
z.zd qj{ue'{o]'ÓlJ$]J qJIUci.u7|.U') Uizplzn ot Aoł]l.s Elu'zpEhoJdpo zuo ]polr
h
DIU:z]Bdocz
U.zpian 2 {po^\ I{qŚoP qUnrP,t
Pl! lo
PMoLUn .o.o
f q{9ds ..'sdn.1s
wokrcs]eÓd0|07]00'r'do30'062010I'orż01,0720|0r'do30'06,20]lI'obo*jązyvaly
P'e7 Wodocjągi słups( spółk| f o'o' z-qodnie z an.24 pkl 3 Ńał]
fbiorołym zaopalrniu N wodę i Zbioro}}m odt.o]udzoniu ś.ickó} f dnja (J70ó.2002r.
tar'\fy rvprÓwadzone
o
Na dostawt wod) d|r asobó*' s|ó|d7ieczych N Dębnjc) Kłsfubskiej zosa'to uno|Vę
nr j79/99 ]v dniLL ]]0 07 1999 r z Zak].dcm Gospod.rki Komuna|ne'] *'Dębnicy Kaszubskiej.
N] odbjór i oczyszcf.nie ś.ickółzawado f ko|e] lmoqę z c'nini Dębnica Kaszubska
tu s6/97 N dniu 01.02.1997r.
Ta.!|y cen
i śałekopł za zbiorowe zooldrz.nie w
ścieków d!
l'4dzeń
wodę
i
ZbiÓrc*€
odprorvadz
]e
kanl]izac}jn)'ch pźcdslawiang p.fcf ZakIad Gospodarkj Konuna|nej
B
Debnicy Kxszubskie.' pod|egały zattrierdzeniu przcz Radę cmin} Dębnica Kaszubsk!
nJ{ępującyDri uch\2lani:
^
nr
xxv/l]j,003 f
dńia I0 gn'dniJ 2003
n| xxxvlllD54/2009
01.01 2010 r.
nr v|ll/.l7,ĘoI
DL!
z
lalyfo oborviąz]'WaI. od 0j,0|'2009
z dńjł 26 |islopłda 2009 rcku
r,
hr'|x obosiąZ}s'ała Ód
do 10.06.2011 r.l
l
z dnia 25 maja 20ll rcfu
asob!ł sFó]dfielczlch w Jezjez}cach
,awańo
roku
-
Iłly|. Óbo\viąfuje od 0|07'20ll r' do
i odpraadfenił ś.ieków
zakład rv Jezie'ylach q dnj!
umowę na dosti*ę $od}
Z9k]adem cospodalki KońMa|nDj
w
sl'psko
Na nrocy Uno\u nr]0/s/br/ek/20ll iuńowy fu]] /s/bg/ek/20lI z dnia
5 ]]'20|0 r o odpr.łJdaaje ściekóLv z dnicnr 0l'0I'2olI r odplowa&an]em ściekóu z
wcNnclŹńci inn.|a.]i kana]ifrc).nej z njert'chomoścj sI]ó|dzie]ni położoncjw JcfieŹ'.th
I i szko|nqj 2 ajnn'ia sję ..wodociągi shpsk .. sp' z o'o', a dot}chczasoN.
umo\* obosiązljc n a| w c2ęści dotlczqcej Joś61v)' \'ody' Umowł leg |uje szczegółorve
pĘy
u|. Patko*'oj
obow]ązki
i
upraNni.nia
niedotuynranie slNDkóN
srn
uho\yJ.. loflńzańja należnolcj. odpo*iedzialność ślon za
umoĘ. Umowa
zoshla
spm\rrch niefegJ|owlnydr umou'ą ?ostoso*lnje
sŃy
'najq
njeokreś]ony, a B
p.nanowicnia folu|rminu dostarc7Źnia
i odPo\adzania ś.iekó{ obowiąz'ljącceo n. obŚz.że cmioy shpsk. pnetily ust!ły z
i' o fbiÓiowln faopłtfcnnL s
i fbioo\!'-n odplowłdanju ścjekół
'Ódę
rvmz z przepMfu \ukonaw.zFj orr pżcpk! Kodcksu clsi]nego'
dnia 07'06'200l
'i
95
w
kr!f! c.n za zbioro*t ZropJtzgń. N sodl
7bioro}'. odpro*ad7anic ściekó}' m ob9ziŹc 6ninl slupsk złxriurdzonc:
. !chM|ą .r xv/lj2'003 R.dl oniń) sł psk z dńił :.| l$ielnia 2(Xl3 t'. li.'|i
obo{i:y.\rh od dnii ('l it :r('3 r. tl' \1r 06.:00c r
LLs|.oł2n}m ok|esie obowhz)avnlJ..f'd!y
ł wh$fh nr x\vl]]&]2ool, Rad' Gmińt slupsk 7
otDsiNala .d dnia 0l072009.' do ]0'0ó'2ol0t
^ fhŚ!|ą ńr xxx\jl/3]0l]0l0
r
oboNie'
$ółl
Rady Gnlinl slunsk 7
od dnfu 0l'07':0L0.' do :0'0620ll
rlnia 2]r
k\iśtlia2009 r'' l!.Jr.
dni. |.l kNichia 20|0 r'. kDf.
I
uch\llą n. v|/4jD0|l Rldv (lni'ry shlpsk / dni! l0 nrjJ 20ll
dn
a0l0720ll r.
do 300610
r'.
uryh.bo|V]łZr|! od
2r
Ny*óf odtMórv ko'nuna|n}ch nnlylh ( Ó{|p ó\v pos$łą.)th \ gospodm|Nsch
onou).(|l i ]ok.lłch uŻ}tko\y!h) sFilJz].Ini! D.dpiso|. lńo\rf nr
9 dnju
^/l2l:006
0l.l:1006 r r l,r.dsi.bioaxlcm \!y*oz! Niccztnoici Sbl)ch i Pbnnr.h .. l(lNO sluPŚł..s'c' Pu.dnio'.'n nou j.sl \v)$óZ odpndó\ łonun,|n}ch ś!l}rh.\ |)'n
\ie||o3.b!.1to\$L z \)rn..^ń}th mi(is. ic|l śklado*ania z.!jd'!i.q.h si. no
Nl
.i.n|.holnościtch fllccniod.\.\'
Do oboNi:lzkó* zlcccniobio'c\ ńa|.ż':
1
doslxfozcniE odpo\iednicj
a
frp!Nnicnie lJIię] c7ęnol](vości \\-iNo7u ńi9.zy!os.''
1 .crys?c,
iloiśipoj.mniktnv d. eromMzcńix odpadń\ ń' ślzńźĆuon.
plzy .ll trn[! i opróŻnion u poilmn kó!
^Di.cfrsflzonvLh
ńiej!. zrnieczyszc,on}ch wŚkullk pżlNlni.tril poj.nhikó\:
e miejsc
a trlzyntnic
pojemnikó\
i d.f}ntnkrj. poj€mni|.ó$
ol
l' ńi|.ż)ryń sińit lclhńrzn]m i eśe9c7ń)ń. m'.il
oBz Ęńi!ńa Zożylch lub uszr&Ifon}ch pojeńnikó$|
r l)ĄY& odpadó\ Ni.|kogabaQ1o\ !c|'|
r y|rkt\na zbiórta odpadóN ż fi!@rYmicn' pojcńńirórY o ko|or-!$cc $}ń.8ancj
nŹ!piś!.liu.hlJJ RJdJ Mnjskn:j . shĘ*u N śPflsi.Nd u'aJmnii czJyołi
i poradku na Ereni. mir\h Slops(a:
1 bialko\ani.
)
oslon śmielni(o*'lh i Noilól fslpoN}ch jeden
-.../
;
".r-.-
E N
mku
,t"'l
N okfolir
N| RynJgrodzenie za śu'iadlzon.usługj skłldają ŚĘ
|
.ycfałl ńicsi9cfny *}|icf.ny ]a(o i|olzyn kNol). na osobę bn(lo i|iczby n]jeszkań.ów
frnledowa|}.h ]rc }sfynkj.h fasobach spób7je|ni lvedług falącfnjka do u'novjLiczbę .sób ZrmsLdo\yrn}ch spótd"ie]rlb rubo\iĄzlni jcn p.fedś]wiać .Ł n!
kwml {
^
do 15 oŚatnicgo micsjącaj
'crmini.
ryczah nj]esjęczny od najmcó} ]okali użltkos,-ch stlDo\iac-v i]o.zyn jlości
grÓm]d7!n}ch odpadóN wedłu! lodzaju pfuMdfon3j dzia]a|']ości \'kazńych w
dońl.lvyońfceny w}Rozu ] nrr
sPóldfic]ńia fobołiPana jcn do lc3uiowlnla Śvojch
zalączniku
7obowjązań
N cji]g! |4 dni robocłth
Ód daly otzynra|ń fukn]|'1 zo dany ńicsią.'
wsfc|kjc zń]łn) u'nowy mogą b!ć dokoDywane {' lorń c pisemnej Pod rygorem
nicMżności.. \Y sp'!trach nieulegulowa|j.ch nają zanos.lvanie Pr7episy Kodeksu
w
LLstowJnym okresje \'prowadzono nastqp'iące zmia|! do unror\-:
a .ńekl n. |/2009 z dojł l8 |2'2009 |' n! mocy któl.go wPfu*adfono następLiąe
śbvlik]r.tę 6.]] fł / osobę zastąp]ono kwotą 6'49 zł / osobt, kRotę ]5.3j zl / mr
l
^
zastąPjorck\olą 37'j6
z] / m]]
nl |/20 0 Z dni.2]032010.' na rnocy kló.ego lv|rowddzom zapis' ńa ńo.y
Llóftgo onlaty mogą lryć podqzszone ł teminje od 0l L(Niehia każdego rol0 o
Wś(.źdikĆcn lo\vańv i uslug koDsunrpcyjnych a ok popźedńi Publi|Ówan} *
a|eks
]neks nr ]D0|0 z dnb 05.01 20]] |' na mocy klótelo łprwadzono naŚępują.e slawki|
kwolY 6.,19 zł / osobę zaśqPjono k\olq 6.59 zł / osobę.
LNlę ]7,j6 zl / ń]
z.Śąpiono
k\'olą ]3,67 zl /ń]:
^
aneks Dr 220||z dnia |7.]0.20]|
oraz
l w klóĄ'n fońla
znrieniona
i-M
Z]eceniobioroy
jelo nuńei rłlhu.ku bMkowcgÓ'
spóldzie]nia
d|i b0d)ńk!N
!ław. ( krchni.
ńieszka|o}ch vpoŚłżon'ch rv insla|gcje gazowc
g:'oNe do |0 krv
)
ma podpŃan.
i
odbiorniki
unro\'na dost.rfmie paLiwł eazNego
f'}anc ł dniu 22062(J]0 r' z l,oLskjn oórni.lwem
NinoĘm i cazownidw.m s'A' w\łxńa$ic'
PźIk]adem laki.j uńONf jcsl .Umoia końplckŚ.łł dosla.lzani! pa]i{a 3żo\ego nr
4ólr.]N1024330 " zasańa N Pońorskim oddzialc obrot' Gxzem r s]edzibą przy ul
gazu fjcnncgo'
wszlŚkic
umo{:v fÓŚał!
97
N cizoNni GJlń!(joj l]()K shLpŚ[. u] yor $r|ri |'7ó.]0(]
słup* N. nń!\ lcj Mb$] śp.ada\.łfob.\iU:l lĘ don.fofać E itro gl7.\c !.2
femny do ińna|xcjj hijtlujo(:i si9 ]v fuklh ] obie[lic odbi!(y ft .dr.Ś lhLpsk'
$irt&zna,1^' f ko|.i odbioll' 7.h.\ilal sic Z. h';ttlic odbi.ful pr|i\\o gzoŚ. p.7.'
nJn.p'i|lce fł|dfśii'Bifo\c:|trc|lniJ *!Zo$! do lolw']0s7t
n! c4śnicokeś|on).. l doŚlr.ZMic B|n\a 97o\cgo' ł!/icunil
tgn UPl do{łttib 2 dni.n ]]'06.20|l) r Rozlitan]. zu)lia F'n!r gifo\+. b.dzic
'
NaloNej 'l|1'1]. $o-8j3 odi|sk
odb]Mlo \ii \ o|..sach (V|i.zcńioN:lth ni. dIu5/-).h li' l2 Dri.sie.].
\lo!óhl}ch \Jrunkr.h umo\r) końp|.ky,Mj doJitczlni. F|n12 !l/o\+o. klóc. b n!no\il|
lł]ą.,n]k do umo\!\ konn]cksorv.j zÓśl|] ,a\Yxrl. ńj.d7y [D-\oL:
r tdsr.su\r obo\ir7ki sFrudr\.)i
1 po.lna\o\|! obo\ łfkj odbiucY]
I ułsld! lb\Jdzcni! rozli(/!ij:
I N(hnraf. I bonirird)
lh n\eń| u.jo
:3'|0':00$
dżn tł|h|
|^Ihoh!.h
r sBi|dziclniJ /l(.r|J
.
L]'qdz.li DŹs'jgoslch
]'l ] ]:fi]3 / Z]kIJd(m N!nń\\ i Koos.n9&ji
sĆ*..}.n f\oIin i s].no\!. Przcd]niorcn] trna,l}
\łJ.końy{iń].
unro\1 n. A
;]
'os
Ś .j koNenucji dżsisń\ osobo\Ę$ |ic..c}jn]ch slmda sfiuk ló j |iceoqjn}.h z
drzlvj.nli xll.mlly.znyDi lftrLk ] 7godIi. f l]Nlukcj4 Ńon\s\!Njj i ()hsltrgi l)żrvjgó\Y
|''nno\J!h opdcor$nt! PlŹ.z fRE]tlB K|)o Z l979r
l)o n..lM{1!oŃ}!l] oho\viłZków 7]Ć(gniLrhiÓlc} nt|!Ży:
1ulżlmJnl. urlnd7ln dżNiso\.\tb \ sb/lj sF(Mościt(chnicnlj Ż.\a|rjFj.l
bcfpi..zią i hczllvlr}jnll 9ks|bJh!ję. zgodnic f \f'ogao]i Lżedu DozUnj
:
r
:
1
uPłJZg'i vu , dÓ]izdcm /|ccdiobioty do bud)nku. Ń k|óryD l4
żińna|o\iN urllllzcnia dl\igÓN.l
z*up i\\mianl drobn).h ń.lrl'aló\r nilzbqdn)lh do pacpRnrłdf.nir bieźrcvj
tlnsłs?c]i o \lrltł] do ]0% $naglod4ńia nric!ęcznc$]
mł|o|Jni. ś4b(n\ dż\i.!oĘtll' naszyno1rni ofu7 .|.D(nŃ\ n!|o\-aah N sz,vbi!
Zlod|ic z n]xicn konsc^vilii .ro2 vcd|ug fdc(ń Dozo |,e!hńi.f1egoi
\)mixnr \)klłłh N kłbin'ch' fuI'rl\J i \)miJn d.l).ńli\r drc\nian)Ch k$i..
kÓnseŚx.il
szkLcnic szafck
i
.
\!yłac7nitłfui dż\igóR
t8
f eceniod!\vs jnł obo\ 47ck 7aPe*ni! z|eclniot] oal s\!bodn) Joślndo urfłd7cń
dż[i!o\).h. i \t l7yP.dku micfuchonli.lia rr4d.ń d/\i8o\th nal}chmiJ{ a\i'domi.
L]m.\vr o]r!c!]l llkŻc lłl|ł!fijdzcnic ńi.Śię.fnl nclo. klóN pldn.
'ei \
olńnlniu fulfuĄ \fuz 7 konro|ka n'cllu d'r!igL' rM |EiduDkó\'\g
/ilr.zniki n rl i :i do unDs\ .mz ka^ umosne.
lermjnic |0 dD] po
Nzoru śMo}iąc*o
Nl doŚNę .ngrlii c|!kt]la!i spóldfi.lnin nndlnah umo{1 odrębiiĆ Jh kJdcgo |i{znik{ 7
/ l.&ń Engrg.l]r7ntm s|q]śk sA KJ,J| z !oó\ olfoś|a dli j.|nj ni.ruch.m.i.i (np'
onn$Ńa ] ) i na j.ki. !e|l jcŚ zNdli ( np' oś\iĆ|cniekL] i s.h.dosej ). kjić kwh
nł okrcs fuk[ niel\.c
P|zrla.,ćnja do siccjorv Ni! s.! donaruhńa. odbio( ipoDrs.u
Ą{shsa nvlic7cń lininŚo\I(ń {ron
!n{-q]i !Lcklł../nu obo\iI)lLLąN]j
odpoNndi
q
Etupv
Z l)lulu dostrczin(:j cn.rlii .|.[tJczn!j
ni
|Monic
dza|.ńi
dh
Z3kłxdtr EnellelJ.lz|.gd $!d]ug
trrlnNrj.
pżes}loŚą nł|!żńUśćf. sukccs}rynic pobi.rrną .ncrgł q|ckr}cznq
l)
Ę lrr'!l'
i usluc pżcŚJ.hr4'
:t/\\' /, J trj.r\./,ci, nrl.,r. trd4 ...'
'
I ulidÓiitri! znian \annkó\ &sl|Ezmia enrrgii c|ektr.unlj' $ s,.zcgtjlności
$}'n.sijac\ch pzlslo$sanir uGldzcń e|ek'oc7n)(h do no|)(h \flnkó\|
l kons.s!i.']j i ].3a|i1ł.ji układów Nmiłr.\ylh b!.dąclclr lvhsńoicii Zakladui
ubu.
1
^
\
za\']iłM1ianit o P|.tro*anlch nl..lvodl \ dosLn*iś .nerlji e].|ttczn.i:
nie7]\l(!'c!o lik\id(Ńanń plf.^r i 7rklóc.ń { do$rczl.fu .ncĘi' clc|tJc/ncj:
odbjo(! n] jlgo Nnio\([ upunó\r i bon'|jk fJ ni! olż!ra'i. lińdJ.dÓs
jxkoś(iNtlh cD(rii .|śkt!tzD!j w qfsokoścj pftPJdkr|h oftśon}ch \v liryliu'
Nłloihiag do oholią*ólY (\]bio(! aliczono Drięd7] i|uvn:
.
1
1
I
&12i.|ćni]
t|.kĘJn.j fsolni. zohosiqfujJ(]n. pż.pislnlii \arunrrniuńoŃ)]
UizynrJ.\lnjc ufytko\|łn(:rinŚalacj a Jldic t.chni.zn}n odP!\iłd.jąc}n PŹĆpisoń:
poN]śr'ćńiebtrJo\' |ub dokonywnnb zD !n \l inyl|a. i chkl.!9nlj osobom
pobi.ńnic €n€rgi'
n.\iJJ.'i'tr\ń oJnos'g'ln'. upń(l'.ńiJ' |'\''IlIiLl]\'
fńczpi..fctric p?.d uszkodztnien pIomb' i ł ŚŹrz.gó|n.ś|i p|omb ?ib.zPi!tf!ń
.!]ó\tnylh
u/.
1,'*,
i l'
uklłdfic
l) omjaro\vo
- fufIiczcnio\yyńl
99
|-un.]qa śNicrdf|.
us|llodlso'ni Jokladnie prc.\zujł:
. oto\iłli p.2Jsi';bioB(\ł \r
dosts] okeś|ońcj tr !ńo\ie ush!Śi:
^k$i.
. (boNiązri 3dnrinislnlji ( !Ń|łzic|ni ) \ a]mi. .f]nłniJ invł|ilji
budtńku. \Y l}m gmni.c NlidnniJ
. sysokośćslNrl o/!' 7] uslugii
. lDb rcz|i.zcń ń['$']cll 7i
i
odoo$i.dżia|ności ckspIoal'ljnlj:
uslugi. \ lYm bonifikil i
'loŚhrczon.
b{JŹ fIC jikoś.i.Non\ildcz.ni.u
!!no\).h' kxr u'no\!n].th 2. ni{.nn
^.w!
6'
6'l'
zaśDok'ilnic nolfub leśhlix/lvlhtritrl.hohuścl
N Zór ls|lnic1nv i Ud!|tni! Dot,gll lRhnionvcn nj.ru.hońoi.l oriz
!!Ę!!ś ]!!!!l
ó.l.l' Gospod!.tę rcnrooto\ti z.$bo\ nlicszklniostch spóldzi.|ni do :9'|02(x' l'
nndzoF\a|. cz|on.k Z.żądu - (i..oNnik D'al! Tlchnicmego ińż' Ha|in' lgnlcikiul
r' GlóN.t s!e!jr|i\u d]s oosNdarki fa$b.mi - od 0:'ll']0|0.' fu{tpc{
P('.9 d r 5 oospodr i f.śobr i. l (x| 2].0]':0|| r Pezśzarz4du mgr inŻ' Kr.yglo|
]:j'o7.]0|0
orgMili(inł PEzes ZaĘ4']u nad^n'ic. |0on|)ńdr i
ful]Lca prłcę \Ysz'$ki!b pionół o!!ańifi!tj'ryd] sPółdZidni . \ t]'n sf.fĆBL]I'llf n'ic$
nioń! adnriniśr.c)jno tcd Lczn.. Ln\v.śyc'J'l!30'
fgodnie
7
7abvi.rdfoną srukluĘ
dz]n|u jest
zabezpieczenl.
i
]
'/rdlniśfl 'śgo
pro{xdrcdiq dokurl.nlllji rc.hn'cznlj zasoboLv
qcstm.ja Umó\ Ó plxcc ..Ój.kloNd
:
i
pfu{adf.ni. łŚi'. fl obi(tlóś l'udo$hń}th
i
ich bicŻ .a aklua|i^cja:
przilolo\)a$nic nJl.Iir|ó\ Jo dlfon\ fononńy \ !j!.iu
'!czoĘ'n
finJM\tm ońf n.dzór rod j+o rc{|ialja:
5po?t fanit ok.soĘth s'raNDzd!ń i 3na|iz z Rllinlji pIanu r.mo'ló\
|
sporadzanie koybryŚó\Y n. mboly pod kąEn dłn}ch \t}jścioNycb dopŹJhtgó\v
LL|b
z|cccń
n.
ioh rea|jzncj( i
(:i':-. .'?
t00
pŹlgotoł]Nańie Ę9cyfikacji do Przepmrvsdzaorh pŹctargów .ł prace
obot! budoLv|ale, slnitalne i c|oldrycznc w f f !',ygolorĘwniem'rcjeklowe,
pŃj.klós
zaPe*'nie
e
i
k.mp|eksowej obnugi
Plan renloDtóN i |a inne
pmcc
prolvadzenie pŹetalgól' na rcbot} wyn]ka.'ące z
I
pzgProładz]|ie prrcglądół gwararcyjn}ch rvykonan}ch rcbót i
opnco*}}Mie ÓPinii j $'anmló*' r.chnic.ych zrvivrDych z r.ńonl.ńi i
sfstęporvanic o waruńki Z.budow)
i zlgospodaro*ł.iJ
lerenu poz\ro]enia na budotę
j
spn\'danje zat.ojekbl'ane dokunenttji tech|iczn.j pod kątuń komPlehoś.i jei
opraloNaniai zgodności ze z|ec.niem:
pŹ.plowadzanie Ókcsorv]ch
pĘepisóq'
Uśo\lPENo
.
rocznych L(ontrc|j tech|iqDych sfnik.jących z
Budow|aD. i sporządzan c slosownych protokólórv j
oĘanizac']l okreso]Vych konlo|i objektó{ budoLv|aDych spóldzielńi zgodńie z
sfńogańi Unarq PraRÓ Bldowlane i
pr^Prowłdanje Ni.sennych pą9g]łdów Ósied|j
Rofporz4dzenie'n
MsWiA z dni5
uż!kÓ\'anjł bud}nkó{ micgka
1ó03 ]999
n)'ch {
Dz U' nr
6'l'2. zat.udnieni w dzig]e technjcznym pracoNDicy
'
(
otoczeni! budynkó$
r' ł spr5łie uarunków
7.1
) 4.dnie
Z
techn]czńylh
poz,836]
inspekloŹy tcchni.hj legitymują się
0prxwiieńiami budow]anymi ponvierdzonyDi stosoNnymi dec}zjafri
o
Śłiefuzeniu
pŹllolow.nia załodowego do pc}nienij s'modzje|nych |unkcji lechnicznych w
budowni.lwie omf ziświadcłDjamiodnawialnrmi o członkoslwic w PomoNkiej lzbie
lnfynie.óN Btrdownict*2 .
w badan}n
hsdo,
o
|n!p!lLor o
harhor o
jlk
ró*'njeż łymagrnyni trbefpjeczenia'ni od odpowiedzialności
okrcsjc W dziale tcchniĆfń'ń zatldniońych byIÓ rv posfczegó|o}ch ]at!ch:
.r!n m.! o;dmbldo!hnn
.p(n io:! J iLłiśjjgżo$n
.ptun !o ! .r.rrrlhni oderm"\n
Złtudn enie
Jfja|c lechnich}m fasląpione zoslało obdugą pżez
'
p|zedsębio6tu'o obsłu3j lNvesty.yjltj z Bydgos7czy !a podŚasic uńo{} nr T/ l /2009
fmicjszÓńc
?r*afrej w dniu
02 02.2009 r'
Now} zstąd deq1)ą
(. ptot' ]8 / 2009
z dnia l2ll.209 r'
rozRiqal unro*ę z firmq PoI za nie *]viązyNxnie się z p|zedmjotu unovy'
]
w Lll.lh ]0]0 ]0||
J)o*ró.on! do obs|ugi ins.sryc'ncr st.a\'o1vJncj
pŁlf $łinr)dl
lospc{lrli Nmońo\.j a$bó\ q| P|rn] ..nDnló{ Ztsvicrdan. coMzni. FZ.1
Ro'll \adfoRzr oPnco\ah. m poJll\ic \Śk'jn).h prn'.b nffotr'olY).h i
koiscNŃjn]th N łrolołólach z |on|re|i i Prf.glqdń\r lechnicz.}ch'
Ślużh\ lcch.icznc \sŃl.i( z adńliń'Ś|mtnlnli odpo\i.d2ialne h.7nośNInio \ z Bsic
n.dzDn' tćchnic7n€o nnd za$b!ńi zobliśNlncsa przc& \szlnkim do:
. pzcpm\adżnia okaso\].h Nc/ńxh kont.|i (ańu lcchnicznego b0dyDk.* i
st! lcjj or.f prz.gLłdu ixnu Ś|l$n.!!l l..hni!zn!j iun|o\łej cr|.go obickt]
l|odŚ|Ną
.
bud.(|Jncg. z8odnie z obu\Yil)^|j1(ylriPzcp!'mj - 5 lctńic olfosl!ś ](o|lb|!
zccare \r \Y d.odze P.zch|go\|ci \).(onł\!$nr, \q'Dr.!an|nr unlx\vl].1idl] i
po pżeprc$ndzon!' Ionl!| |ub Irz.3]ądZic ws4Śkich ś\yetl7!n)!h
trękldfBń ]ub uścrckori/ !7!p.hli.iia br.kós . któr. njo8ł\b'. spo\ro o\q|!
/rgrozeni. b.zpiccfńn\l lŃli ll|h milni!:
. sPra\ro\..ia nidzo pżlpnlY ]Z.nio to.toli ab.zpilt^nia p'poż. BuJ)nló\!'
un]njecis
'
obo\ iązki inspcktoró\
d j
s tnhni(fn]ah po|.Śają n!
Ir^Pm\Źdzcniu okcso\).h Nzn\(h Pr^glądtn\
:
zaśobóN :
'cchnica!.ll
p|JnorvJniu rcnrnló\ onz ułzia| N odbiornch
ijako*nN}ch:
'e(hni.zDlth
lspóIprac\ z bift{nli pfujckttrY\n]i ' M.lzol.m lechnicznynlj\lJkUńl\YcJńi ńl l(l{|]ś
oLltt)ń P.fuamj reft)nto\:.
'
|ńlplIlÓfl Ic.I c7ri plosldz'
Llokurenlalję technilz|.. ploltl[ó|J.
z okreqNyd]
Drz.E|adós
lśchni!z|)!h i aw.fi] omf .$idunc.i rghs7lnlch uslcftk:
k$ązki obnkó\y
b
!\włnclnJt1
lo1Y]łn)ch'
/lsi.m ok. on. za|.u$ia. Llót j.no\il|
ź.czo\o - linan$\lch zat\ierd7Jn\ch pŻcl R jc
ó.l3. Dokumenhcja z dokonan}(h,Ęcllłd r
Ndn.sl o
Nxdzorcz],
[$Z!|cdnicnir
\
P|M3cl|
PIJ! t. uvslcdni'j1 {opŃj
pi||pści i.h a\pokoj.nia
ó.|.l' obo\iązki rcmnto\e sŃ|dŹic|ni
slitulu obję!}th
zaphami .ozdzilh
l)oŹldku domo\ce. u.h1valoncg. 1v
-l/",:
i
uż)'lko\nikó\ |otali \\nikJj4 z
collodrrkl spóldzie|ni .. ollz
dliu:j.ol'20|2l. , jak i Regtr|rn]inu
|x .
''
t0l
obo*iąŹti s]róldfi.L1j
j
uf).|kolń]kó\\ |ok!
i s z.kesi! n l jkols.]\'i.j]
0chNi]on.go
Pńcd lcnronfu\. hic'J.. n.pń{J i ronsci\!.j. \!Lonr\an. b)|} pr.Z
]\lkUŃ\cń\r \]lini.n)ch
Ubc$h
\
.lńt.I fuaIizaq 7lL(cń \1nik!jłLt!h z plzeg|łdLnY 1(.lltric7nlch'
ZrLhnir kki! ot!jnruirr o[rcs 2009 20|0 i fśu\nJńo j! \ /a]r4jku f4]5
\tl\hiorczo dokonJnU
6 2.
tinJn$slńjt ro|ńl '}jĄzntrh 7I'otrZbnni t!hńi.'n}mi nicrudnooici'
nl l. )nl}. zasobóŚ nric!^ rio\).h !oplu./ ldpi\ na l(n
'undusz
ob.'ź3 koŚ^! .!ospodor[i AsobHni micsz]rrdiLlN!jnj Jcdn..fii|i. s]ró]dzicInj.
6'2.l' sŃld7eInjx nYor/)
l'l('!
pnNadŹi drcblie dh |l/dcj nieruduNści cNidc.'c \d)\ń! i \\JtŃn\
fuńdlŚŹ,
fundus7u
Lunlł(id pot\i.rd7o. 7. spó|d7i.|nii ..trliŹqd Pośłno\i.lir/Jró\rno ań. 6 U9' j trna\'] o
sPól /il]ń ]ch ]ni.sflłd olvr.dl j.k i lft' a !{, 4l l*l 2 Ułł\) U sńklziclniacll
6.1'f-
7!ś'drfiDnsnN'nir
rohót
^ Ął'nrrll
!JĄifuiąśt!!!i{- !0} !,
7
Po(nónni lŃhńk''rmi nierućhohoici
.r
l poiaŃ\|]r1il|ńi $ lj0 stllu'u sZ!z.gólo*.
'cmonlU\]'lśołDiC
Nspq]Jro(nli! łdk&ni lnnduszu ftmońdlc!. oki|aja .an.puji.c regu|anrin]
\EjłdloInja 1qor?j. li'[|uv
a!&I\
u!h{.|on. P7€f
RJJę
Nk'o(z':
'
Rcgunmjn gosndmki linrnsosl:j s)upskicj spóldz!|n] Nli.sz|vn]oN!
r
RcsuL]mjn h\.lzśńj] i\!j'k!lf]ŚM
imhól o
'.czYl'l. B
l liLńduszu reDfunl(lvl.lo llaz t]mnso\łnil reD]on!ós
chxń|'śrt in.t$}c}jn] s sfupskiej spó|dfic|'li N|icvk!.nNd..cz}n..\
|(nJusz .emolosJ. splli7ieLni bvo.zoi)..i!M
Z.!oL|ńi!
7 !ń' 6
u$ j uśasto
spó|L|Zj.Lnir.h
rJN
ó b r.!tr|anli'll lospoJ|rki liMnso1rli podjęo dclvc' ż. \półd,i.|ni. nfo\Tdfi
o!Ębnic dlr k3żJtj nirnrchomoś.i .{id.n!jc \F|\rńs i \\dl|kóN lnnd!\zu lcnDnlo\.go'
\\]
z kÓkj s6 tkl,3..Rls0|xńinuu\oż.niiisyko'ysł.\,!fu funduszuftmonlo\.go...sunDrvi'
ż zlPqd spóklfi!]n] n.o$ otl(b|]e lLa kzdcj nisulhomoś.i e\idśn!.9 [pbló\
i\\d kó\'futltr\fu.unonto\e!.'' klófu 0$fglcdnia \Tz)ikic !pl]\'] N}dnlki li|ndus7J
r0l
l.DlollÓ\e3. dltr|'j Di|fuclro]noi!i od.ęb'lic .qiden.'iono\an. są Nn]\\} i \|.dllki doĄc2lle
rrnlonlo\ 1| nln'cho'ności \YsŃ|n€j i s\mi!n} |.g|izĄ]n.j \Ddomi..z]'
/!.dnie 7 s ] źnjdlcń svożUj l l.undu!1l lffi'!n|!\.!o 5i |]Lęd7y nn)rn]:
ł |t.vchoJ) Z gospodf| 7asob!n]] fiieszkann^|\m] po.hotlfł.e z \pł!l N'oszoo]ch $
n'n.s'cc7']cl| mkh Pl^z M]r*o\ńik(Ń IokJ|i \l pov.zr!ó||!\.h licn'cnonmłi..h' \t
\-1sokoś.i ($\x|oncj l'7e7 RrJ9 Nłdforca. lno.rcjona|nc do trJ/itrl( ll.h |oh] \
i!i \ 5llj]rL'i.
. |t/]cbod\ po(hc'..! 7 John\o|n).h \Pl
Diśruchonfu
]jr,.,nr/.n}ch fu rel],].jr jtm.nknl
r.kNl(h tżtńol$itó\
|oknli'
ziklśi!s7eś7]mfuh bnrJznj fuszlońło||ynl
od pżJj!lcg. dlł (r|!j triemhoDa)ścj \Y 1![iJn pż)!k]ku koni.(lnł iśl 7goda
sszJśk'ch |^'siJdJv\ pnN do |('tl|i objęt!.h r.'nonl.m' \\ \tsUtU!(i doko...).h
r
i.Ś
didl(kosy oJ|rs na li|tr trs/ remont\Y\'
N.dl'aŻk. bixnsÓ\J spóld7ehlj . nr pod!l(']. uchŚll\ $J|n.go
sP]at nvDr/ony
DoljńMso\rnic .unduvu
'
rv
zlro adtnl
nnd\Ężki bihtrs.Nj. nk'! dol)c/'c
\\l4c7nr. n0kn(ń k.sfn]s .em.|lt]N N aklsic dol]c7ą!ytr1 !zlonkó\ spó|dzj. ni
ń1icnia sPó(|7jcnj. \ śunmku Jo |1or.!o ni( u(no\njn. l.3N i]D\$ oŚ]b,
IL|h
Nl.d)l tr'nko{\' u'l.kińl lulTJdku n! ni.ruchońn'łci dh pukz.b klJĄ'J (ni]l7s|l|
Z..ił!nif() liJno]Yjoiu Zosl.nie 7łhc/liu.z!n. spll!) l.go kr!dytrL !v lillnit hipotk]
Zll]ą!nię.]c |..edvlu \vy|ll!. Ijsg]nńej 29o(t \ię[sZościU,ylk.\nitóN IL][dl
Pśiad.jic](h spóldfic|.'e Pń\J JU |oknli ofu7 ]rs7!s*ich \llścicitIi |ot3|i. ktjr\ch
P.Nrl do oh]i zNi4f.n. s 7 14 ni.Ą(h!dości4. frciągni{]q |lś]fu p.7c7
s]ról{L'jcL|it \'"n.!a /!od! Rady Nldl!rcćj' s|JL kredyfu \|.2 Z od!.lkłnli obciqŻ{
ńicfl'chonbii m ,ćcz rtjEj /.ni| on zciag.icl), Zsoń slnś.i.iś|i|okJ|i nie jcŚ
\)malaM' j.ś|jdoIoniią oii \l|ł'l |\OIi. Zab.ztig!fajE..j JrotĄ(it kosz(ó$
\ akcs. d.Dcząc)rn iLh lokrh'' u lłkifl p.7\PMku
do
'aLcŻłll
lok l. zosr'! \tlrrotu z hiprrt.ki.
n'l' '' 'jb\(R j''"1sw') o.'|f i'.' 'łl] J' ''|'''\''1i'
l.|roniu
trj!|r
sŃ|d1i.hriJ p'.\icła zllJdg ]inan\U\i|ja 7bjfc1c!. { Śt.| lunduszu lemonlow(.lo
spó|dzi(|ńi' llk lr\ \oJrct'.ionl dIi ki/dej ni.n'.|rcmści cooczm e\iJ.ńł $Pl$ó\
\ldxtkńv
rcno!k\|.go 7rP$vtril. zló\'tro$ażenic ty|h $p|ysó\ ] {'d&lkov \!
'.Unduszl
dlu7!^ |i]|u].lDilD o(ts]g. a \$sokośćodpiló\v M l]lndus7 rśimnlo\!]- dr
Fv(1Lsó|n]|h ii.ruchomlŃi .ien flóznico\lnł \ cr|u zbi|anso\.ńi. d|n kaztjcj
n'cĄ]lhońoili \ 5ki| LvieL()|ślnig .rloś!]ponic\onylh n||'ł!dóN Da rcNnny \v d'n!']
n'en'chomÓści
z \i.||o.cia
ni.ruchlmoili \tF]t\ń\
Pochodfaqch
wie|kośći żródln ll.untrl'cjl śrol|kós na fund
lJfoch
b
j' rśÓliol.a n
novl4tó|nycll
ln(3o ołn5u.
$\snkość({Pi\n\ na li]nduy ..monloNl /rtr\icrdzana Rad. Nid,ol.Z. m dm} fuk bi|mso\'
\! hśtosantm .\r.sil
phtry Emo|tóLv 7osl y z.b!'erdfun. nN9p'ił(}mi U(h]!.|ańi Rndr.
llr.0.l.l00q tuku M 100'r r,ki
:{).1(tl(x)9roku (orukrplanu
i 0J :0l0 tuku nt l0l0
16.12.:0l0mkutulOll
I
0l,0720ll.oku
tuk:
rok:
[oruklnn]3nu
2i.03.201 | roku -kor.l(h planu
.
1
.
\
o|fosic obj9l} luŚm(j:' opnŃ\-a\urc był' tr! Pod9a\ic,
rnu?.h s\nik'j (\c|' 7 m7n\c|| F/$|{dń( hud)ntt(:
potk..b s)lik.jąc)ch s Pilcio|lhi.h pżfg|ądórv bud)nkór:
lthńy l.monń\
spotkań k.ns|]h!J jńtcll
( ospodmke j€mon(tr|I|
sIin lnnduyu
z'ni.szklńl.ńi
poszczegó|nlch nicrulhUńości
n$Zklnjo\Ę.h spóldz]rLnj prz shwi.no Nhbc| 1rL0'
bud]'nkós nl]gszklLd)ch l. d7i!'j 01'0l'2009 rc|(u \){osjl
\v fisobfuh
'cnlo|lo\elo
2009l}lnx[ ]i'6]0'j61'99 ZI' N.lońiad
Mk|ad\ Fnic\iun( n! znspofuj€ni. F'lżct l..hnic,)ch b }n|ó\ opicNa\ nJ |\ol9
j loq ljn j0 ?l \''l!LU fi ndl \7tr |.nonlo.ś!! n] LI,nń l|'If']L,tL' rc|u $)nulj|U
|'o3].j7]'29 zl. odFl) ńa lnńdusf fodlonlo\1 tr D|u
I,Lłń rśdlo'ló\ i|lc\]l
Naj$ięcej
$
remo
7
]009 óku
r.
fu ksot.
4'5f7'2L].79
'i'
l|ko$
ll'
.zy]
Urr P|r!.
7Jhd\
o ]j'l09'.l]]0']0
lhodńi[ól. dróg \c\vn ifoŚicd|oŃ}lh. ahin !ńi(|niLo\lrh
infi|ic j razo\lylh ]98 0ó]']0,].
rnoniy dż\igó\ osobo\lah 292.7|8.6]] 7l
'.,'il/r.,,
\!y
\dano n':
*'t|ojJż!n.nr L 2Lo'ol.l.70zl.
remoniY
fl.
to5
w
roku 2010 dochody dłozlce f!|dus7 rc ońlowy ryynÓŚ ły 362]450.2] zŁ D3lońii31
nakbdy Fdi.siofu nł aspokojenie pokeb lcchlicfn]ch bud'ikós łrnioslł3.68ó.ó77,14 żl
Ksola pon'ssiony.h n.k|adós sianosih ó9.88 % plfuov.ń)lh ( 5'275'322'20 zl )' s.|&)
m dzicń ]l'l2'20l0
|unduszu r.ńońlorvego
los,rochlonnc w 20|0 o|iu b!'ł}:
.
r
Nyu o
(+)
\9posożunig]n
|
-5]0'08 l .0,7
,|.
śmiehiłoĘchofu
Eńońt!.hodtrikóN' dóE \twĘkzlŚi.d|osycl\ a|t.n
z
^
^
''
Najbnrdri.j
phcc
abdł
- l.4l6'8]0'97Zl'
renron{' |Śl(Ldcji gazo$f,..h. 533']03.5|
lemońlt ińnn|'cji llcklr}.znej
h.Ek
21.
i pi*nic-579.'{4l'65z|'
boltonów i Iolgii. p.1cbubla ad.1kń
schodo\qch
czą5llo\t emnł lIc*acji. emnty Pl'n
lolgiani'dobldoN!'pcbudowa śi.hlaŃN .ł]9 192'35 zl'
Plo mnlóN n!
20|
| rł
Ś!.nosi| 4'8|2'17a.16
:]'030,I]5.7| Źł ( 64.00% ). odpisy
iunduszu remonlowc8o
n! d,jeń ] |
|
n.
2'20
d' Mbnist
ńmdusz lenonlo$l
| |
r'
\qnloslÓ
|+) 2'7
n.d
|nkl)cznic ł]d2lkÓlvmo
\Tios|y
4.2q2,854.9l zł' sa]do
42'8aa'f7 zt
Do gló\nych obciąż.ń li|ndtrszu rcńonlotggo zs 20|| Ók n.leż} fł|il7yi:
l
1
ćńońty tlm.n|óN od} od.ienia dachó*'. cdon| Pok'}ć daĆhoN}th 529'375.76żI|
f,^'łorY. tńońl.v cl$sji. Rmo.ł p|yl bJlkońrv i loegii. pżlbu.IoM ad!v.ń
|oggialni.dobudo*a.pŹebudo\EN,i!l@lań\'
^
dd
437.055.]5Źl:
remońq ińll.la.ji .lcklrrczncj k|al.k sohodoNFh
i
pn\nic
-'t25'9l4.5],ł.
wiclkołć no l.donych pr^, sr'ó|dziolnię mkl'dó* ń! flJ okojsnic potŹlb
kcbnicaych joj zŃÓhón' o@ @|t|td śmdków lin.nsych n. plMzeaó|n(
triEfućhonoł.i lr.cJsr.Biolo s' Do baj t.|t|i j i u t1kBb.
t
Lłi,
-1
.,
I
I
\..
'{r
\-\.'.
,,.:,
iil"
!
L;l
;1
!]:.ór
II:il
90o5'&
(r
1|lt:,
6sM{ol
! l! 9 9 !
z;;'ń.| rluo.o
:l]
''
E!!9!311x
6
'q;ir
lł. .'o
.L
:'
1
l,]!
!!
l,oni's7y wtkfos połaz'i! Np|a\. syd{ki
r.monro\ulo dortrT4c.go
bldlń|ów ńiśZk3|n)th ł lalJch 2009 - 20l'.
5o00oo0
5o{!00
N lujro$inJm ok6ie l)IIo N otu ]0|0
sńldli.l.i. pB\.dzi
erridenqr Udpi\ó\r
odp'Ś
u
fuńdu5z
rmo.lo\) jJr i
Lv].lcncjł |irnd$ftr ń. I!:alizację (odomi.Ż! plo\rJzoni jen E|
j'k
\!iri
.
m
ĘJi^j. łfunz:
l(rśdy$ n! funlimcję rcbót
i \udĄlk
fMduszu ]ega|izł..ij lv.{].nr
z'l !€lps
ai{aly(h
ó\r m |adą
fun']us/I Nmon|o{ś:!o
L/y|j nł każd. nic ].bom.ść'
Poniżlzn mbc]a obrazLie wpl]w)
\)J.
Lży s
]droLvanyn]
l
z
poln.bani r4hnicznyDi
ni
ućhomoici'
\\' usllo\rdń'n okr.sie spó}dzil]nii nic Z'.iągó|n kcd}łów nJ lcrliz!! 9 rcb& zNiqzan}ch z
polęcbn trś|]czn}n ni.ru!hońo!.i.
l'rc8r.'n dziahń cftrg0J*adńr.|' kÓnl'|.kołU ujńUj{.t
povinnJbć {ykon.ńe Ń .c|u zn'nilj*cnir
cieprr.
'uł.ia
{
-ł!"
akB
b|'ó( j'kic
109
N
20lL
()kl
Spóldzjc|nLn oglo\l|n
llŃ)1ó\ enerlel)cn)ch dlx loL
p clłlg I uolranjc7o|t .t.ńo*f l!
|
o]lm()włni!
ssM ..(.lyn.' \\
sn!!l]]k ijisloLnYch uaru|kŃv 4nln!i.| n' 'lko p,edmid amólicnir o|r.śob|lĘdŹ]"
|'
budy|k
będąc}ch rV arzadz e
spor.ldzeni. aud}ló\\ cncĘul}cltr)tl| ( o[aco\Jnic oktś|'j:].e zlkts o.!7 p&mcq
\slatini.'n
khni.zft i ckoDo'nipn. pradsi$\/i$ia rcrmomodrmiac\jnc3..
^
kns7tó\ EJliacji l.go f7.djiN7i|.ia om7 osr4dności 0l.!ii' nJN\ial.
,jcdnoczc
i. z.|ożrnh do
prujck!| btrdo\|M.go ) or.f
bdJ.nkólr \]5zt7.g(]|s n)Ch
N /lhlfńikl nr :
a0d)n'..nDnur(!o d|i
do śp..}'tik.!ji 7!0Jni! z
'.ści
pr,ennanli I)raN. noinuąC)trli sln74dzti c iudyu ene.-!$c,nego dLr
Pż.dsięs7l.iJ
{sk.zii ! d7iihń
$j '.montolvcro ł ^klcsic
Ndnr (lńtch, \drodlłc}clr \Y 4[reŚ P'cd\j9\fjęć rcmonto$)lh N budynkl'
lNiłan}.h f uzyskiie .!fl4dnoi! \! cncr.lji' spolządz.ni. oudyb \i n] by.
poprzlduoD. ĘtonxdjśnbiJ l l(ino\iz\jielo bldynkńv \ (h] idś||y]jkł.]i
leho
nl]dernifi.}jne.!o o{7 lz!ś!i N
nmslkó\ l.rmicfn).h.
]) $')kon,ni. oblicz.ń oŃiwśnil .iql|''eso Fmi.ś^fcnia i okią^nil (icplttgo
bud\ńku ( n.lod] vc^!ólo\ą - lońi.sfcfcnil !ó ponlie9g..n' l \L \v)rlkich
Ę nońn} l':.l l:N l]3j|200Ó
UbIj..Ii3 loj.kb|inclD ob.il),gńi.
lńnJhci.
(i(p|nlgo''
qz.\!z! \
- n(|u|n
oriz \lt]c7n]'ni 7|\l.l]trl] s
snec)fikrtij. n nx*9pni! urt!|śn]q \tsńkŹ'Dn kó\ N'Rn!na\YcfY|h fuŻ)! n .i|nh nł
U!żś\.ni..\'r.njkijący(h l Po|rrż$lł o|$( N bry|. budynku. o któltnr ńo{T
'
.i1' 45l |ś.9usla\) Itlvo tnulg!()( c l dnjx l0 kwichń 1997 r 1Ńżniojytmi
Ńd}nkmh
nrilnln] zloiD]e 7
3)
olrł.!\.nc
.'
bud|nkJ.h
\v)1}cfn].'ni ziu{\vj.l .lcc!Ó'
n\jadectv |hnr l0r!s|]'(i cngrgt(yczncj bud)nkó\ ?q.dni! z $|a\rą
Prl\o budoNl]nć
']) N pż]prdko bnłU pd/)']{ncj \tl]fikal'ii Judllu .fuecl).7n.so !?(f Bmk
oosrDdaśh\Ź KńjoŃ..!o |ub inn( iN)Ncje' 7 klóI}th N4śt..ńD,ńr łG]Li
finrnso\. \r')tonasu
slilj k'vt doklm .n.zĘdn}th i ( poPnsck
'i
5) l'o /trkoń.fcnn' pż.z lanro$iojłc.lo lllego p?.d\i.rzi(il l.nno'nod.nli7N)jńlgo dh
buJ]nttr objctcgo zanjórvi.niem * opł.liu o t']'|onan) pźcf $ykon!s(9 lfuyt
tnsgcllcf.) wykonx\cx j.ŚI zobo*ilz{nl do qlkonania nouelo rupońu f bidlnia
1.rńU\lif\jDceo, do \yko|dnil ńo$y$ oh|](fcń piojc|(o\uncgo
o)ciłJen !ilPIn!!o
puinicsf.Z.]i Lv budj.nku i !śd].ił nuwylh $spólcz).nnjkó\! N.łń\Ynl\!ll},ch
;t,
ze
||0
Da po]ożenic ńicszkłnił R
wfg]ędu
bĄ
śhudln|'u' ońz
$viadeclrv chanklclyŚ}L(j enflgelyc7nej,
Na podśrNie llraco\'anych aud}lów ede.gel'cznych spótd7ielnja bedzj. nrogłr opra.osać
lrn)gnm d7']lgń e|cĘooszczędoych komp|.ksoło L'innLircy zakrts roból jakie po}vinny być
tlkoDane N cefu dłkfcgo zfonicjŚzeria 7uźvci' ciep]a. haimono!.ań
u]ia.ji
l}ch roból.
P.Zcłidrłanc nx[lodv or9z źród]a ilh sfińansowanił'
Iinrnrn$rnic
fr
n ch,rrktcn. ronscrurqjn!m,
Pm.c o .h.Irkleze konł.wmyjnyjn s spóld7i.lni finansoMnÓ B ]ł1&h 2009 20|0 l'
Gnod] opłaty na konser$a.]9 i renronl) elśPlorlacyjne' ! rY roku 20lI oPłala u Zoś.}a
łłłc7onado od]r no fundusz rcmonlol) ni podsl.}'jc uch*d! RJd} Nad?-o[zej'
Ndk]ady poniesione ńa końscrwacj9 inkll.ji ccńta nego og'!łania..e|tralnic.igp]cj wÓd}.
n.prau bjeż4ce o.az pogoto}'ic ild c7ne pześlw]a ponlisza t.bcLł'
7]|loi]ó .rIU'l.4 ó]!.4ó
.
Mpn$l bieące
]
7
pogolołLe
wsz}śkic P...e konscnvac)jne 7]ec!ne są pltlm]olon zewnętźnyń'
nU,Brlli(7enrc ot'o\E/to\ rcńon'oq\!|' sI)U|t|/ilIni
RozgraD]czcnie obowiązkóq renonlo\yych spóldzic]ni
i
i uĄ|Lnnn'kol
|ULaIi'
Uż}lko}vn][órv ]oka|j ]V
z
rcsie
i kons.nYlcji zonało unolbo$anc ucbwałą Rxdy Nj&ofuzej n. ]D0l0 z dnin
]rl0].]0L0 r PodnłRą PÓsyŻsfego uno.now]ni. jeśniędfy inny'ni Ro4o'łdzcnie Minislm
lnliinn|kt]!-' Z dnia ]2 krvehir 2002 | w slrawie wlruDkó]V technicznych. jakim pÓl'inny
nxpn*'
odPowjadai budynki
sPó]d7jeIn
fgodńjg
jadr
m
i i.h us'luo\ani! (cksl
jcdno|n!
Df
U, Nr 75. Iroz. ó90) oraz usti\t o
jeszkaniowydr
f alnamj
Uch\?]o'ego .*uLamj|u' do obowją7ków spółdzi.|.j w zrkclic nrp.łw
j koDfNacji njgdz). jnn!ńi dł].Ż}:
r N]p|a$a Lub t)miano instahcji gazo\€r do zNłoru odcńłjł.cgo oJbiornik rvr' 7 tlm
^]rocnr.
z \)']ączenicnr sBmy.h odbiornikóq, i ]ch podłą.zcniłdo fl*lru
{
'ł"!
NłpUM |ub \ymiłna \rflmętzfu'] jnsbh.ji cenla|nego o!żc]unił }łńz z
r'.i rl.i.' iinootuoq.'
.,.. ,..,: ' 7 , l..r,i , Lt ,is'.. a'.orc^
'
tenodaiyc7nydl c.d7iehjjków koszlóN .gve\?njo orazgźcjnikós ni.gandmloĘch'
Nnprala l(b !v'fui.n. pjońó} Zińńcj i .jcplcj lod! do ?aw.rów odci'jlj.acydj |!
]okx|! bcl
pÓsfulgó]]1.
\\)]njanł
NapraM
i
lłłoIów odc]n.]'l.}ch'
|egłLiza.i. sÓdo]njer4 Lokł|ÓN}ch bedąc)'ch lhnroścĘu4tkownikl
hLb wymiJna
pionós kanł|iz&jj
sMil ncj
rvrrz
f
kóiniki.n na pionie
l.okj do oborviPkórv uą1|o\nikóB okJ|j ry /f,k.e'ie napm\ i kontnvo.ji |i eią:
a nrp lv) i
*}]njłn} eemenlół budo}|any.h orłZ inŚx|ałj weNnqlz ]oka|i
częścj
ion.|ł.ji fwjąZłnlch qllą.zni! Z Ioki]ani nic f.]icfodc do .b.lviłfklnv spółLlzieInj
obci]zją trf 11kown jkó\v lokaIi.
nap]lNa i\ł1njan. nod|ćs. posadzek. \yk'adzn |od]ogo*f.c[ or'z ścicnn]cr okhdzj|
naPrl\va trb {)Tria|ł o[ien i d.ZRi.
'.pr.rvi
s
lj.m n
pr2.]Yodó]v odpl!\yoqlch. trżłdzeń sa.ilarn'ch
|ub l.Pclow.r]c śĆńń, s]inó]V olxz napmw| us^Ód^n}ch tynkó*'
maloN.nic dŹ{j.oltien or.z inś.].c]i s0nihrny.h
nJP.asJ
i
jlim
gŹe\v!zy.h.
Ymianr inś]lx{j\odocil|gorvcj ffJf z osPuętem
LL'b
lode n.
r
piodó\r zbiorczych.
cz$l.czDc lslvxnie ich niedrcżnoś.i.
ń.oNaic
1
r
aż do
i}PU]
ałór od.inający
mi.szk.n]e, \annr, um)M ka' z|e\łozn}qnk, musf]a k|ozno}t' knn]', batłic,
spluczka. nrtrysk itp.,
i pozi
ninr.
naprola
] \yniaM
nxP.ła i
N}-rn]ana
os[zet' i insta]acj e]ekt.ylzny.h \! obĘbic |.ka]
polzą}śZyOd pusf.k pj.to\'.h uricsf.Zon)ch oa wI,Z k|atek.
konsetrVncja.
r
konseM-acjr
r
Ełdfcnjłnri l}Po:kuch€nk..peqkgxzo*'y, jIp,
napraNa fub qn1ńńa za*'olów tcrmostalyczn}ch i podzie]ników kosfió]v co'. którc
rvj'|y b]i dokoń}alane za obowiqzkoL9D pośrednicn\en spó]dzic]ńi pżcz fińę
inna|Jlji
g]f €j za,Ivmon
odcjiają!}'m
\rv
7
w\k]z'ną Pr7ef s}jłdf ieLnię,
Przld \yljś.icnr } Życi! powlfsfc.lo fogu|a'nnu poslugiwano się Rclu]ańin.ń Po.Zl]dku
I
:Ą
lll
Uoonuvłńi] okEś|on.\ Ngu'.nińic są poF\D.' \l \lnarc?ając]. \Posób ozgmnic7ajł
.bo$illflj r.moDlory! sPó|dl]oID i użyt|o\!njkólv Ioko i'
ó'.r.
\konlsiso rotól }riq4ntch , r'ot,.blni l$hnigJfmi
njcrfthomułi.
6'l'l' Forml nł:ujruin9 łTkonrvxnrcl' rohńtfl iurŃ.'''I)!1Ęg!Jl!rlt!$!i!aur!]
liLr'uthon!oś.i sl'liklziolni'
sF'lJzic|nil nic
ZrtŃli.
(c7
posiadJ s|nnleBo 7akl!d( bldorYI o
nł uńo\ę o
pol)żs7yfi 1*z.lki.
'oboLJ.
'
rcmon'osego (
'2Ś'
pmq pfucorhiló\! fiz)czn!.|l (konsuńv'lolóN)
Z\riąza|e
zBR ! ).
'i.
\! z\iązktr 2
z p0łz.bnn! t.drni!Znym njen(hon ci
spóld,iLIni
zl.care !l| l]rmonr Ł\|9MtrJ n
6J.!' zi\i'lv
lclqłrr'ńid nŹ! doboż: obśó \lkon'rrqif.
lił .LJDś|ih 7iŚxd) NŚ.polvlnil plly
Lv\t'oz( w'.konaNcóLv ob.).h no nr(y
..ftcglLnn]jnl Zlecanil DosliN iL]\]ug obc)ń W)konx\!\'n om7 ljJfj(|Ini Zanó\!jeń |i
Rlbol) l}('do\tlane \ sfupski.j spóldfi.|ni Nl'csfk'nio\ej '.Z.YN.' l sfuPskl.'' klór! zonal
mhN|Dn] pŹ.zR3d(\JdforcA]9.l0,]009rÓkuuch\ilłńró6]009'DniJ |6'02,]0|]r Ucb\a||ł
snó|d7i!
ir']']0L: R.d. Nł Zol.7ł u!h$aIil. no\!y r!.!uamin
|legu]|nrin f 2009 .okl ofli a z.sadt. |i)mlJ. i |ryb ud7iś|q]. amó\'eń nl Rlbolt budo\r|fi!.
d.nJtr\' usłuliĘkonlsin. pi€z obc)dl \-vkooa\c(n|. dosta\vc{n\ / b lsl(gobiorcó\r nl
./rc, shtPs(icj spó|&i.|ni yi.s?łJid\(:j ..(.7In. lY sh|pst[ finańśorYml /ś śodk\
N|isnl![ j N{icżoń}.h'
Plzy trd7ic]xńit' zfunóNiui o \rxfośth lo o 40'000 fl. fo!0hnli'l ślnkcjffuj.!$
b.z!7rlllg|\]. I,żt lĄh]. bc4żctlfgo\Jm Ślsuje się]
l ncroircjc z /icho\anicm ronllNlcji ( nininn'n] z d\omr \}konaŚcrmi llb
l
]
Z(|J.lanic o cerę (fli|)nnum .'ec
fańó\ enie
l \ol'ti
jękj
(
jed
l
\v)kon!rl!ós. unulobiorcórv |'|h do*ł\y.óq
{."końł1v.a' uŚItr'llliolca
]ubdodi\li
)|
)
R.sullnlin dh alnó\i.nii o \'nościhfufu p.^kń.7!jni<j .10'000 zl. JJnkcjonujc lDb
pzch.go\l \ fomic pirc'nn.lo I'rr.r -!u ni.ogmic/.n.go. $ lti'_rn:
x*.so\!|j dolnLvcy' 0słllobiofcy |uh \Dkoń.\cy:
^ sPó]dziejn]a m!żśzą'oić do plzgtl.tstr ni!o ńDicŹońego \!briń},cI p.el si!bi.
do'h\ có\ . !5l!'!ob iotóN IUbrvtkotr!\có\:
'
olfń}. ńog. zl0f)! \vsf's!).7.
tt3
^
bmk ofcrty
rt pżet.ryu nbogmniuońyń
doslal}', usltrli fub R}konania
upo{ażTia z'Ź!d
Bb! s't'j.bie
sŃl&ielni do z|cc.ni.
bczpŹ.talBow'n'
scóldzielniJ in|'oińuje o PŻclar.lu |jcogmni.zonyń otćrtoqym z{triĆszofijąc o8lo*nig w
pfusie lok.|nej i fu sronic inte.neloMj sŃłdfie|ni. o udfic]cńiu Źnmórvicńi. N lqbiś
lvpElargoN!ń o t{ńości bfulb nowyŻlj 4,(lo0 zl,. spó|dzic|nia infornujc pop'o
amicsćni. oglGania M sb'i. iń'.mto\tj sŃldzi.tni' o8losalic b *inno Źwi.mć
^ !az}'ę i
1
łdru$ spó|dzie|di.
rcdaj usluri' dośltf. lLlb robót budow|łn}ch,
L \pÓśób u4stanE 'p.arfiu(Ji Ńotn)cn \arunM\ anńur.nia'
^ miejse i t.min 'rbd.ńia oI.ń'
ko|ci $ pż}'p!dku nngly.h zda@ń |@uych ( hl'n$n. po'r ilP') omz alvdii aldając'.h
'/.
zdrcwiu i żJ.ciu ]ub ci4tsłościdoslaw mcdió$. dopl'Śzczo sil z|śĆĆń'eniczbędńc8o zllEsu
Ńból rv ktbic beąurlłrloNym stosuj'lc:
^ rtgoc.jx.j. f achosuicm klnkuEn.ji ( ni.inum z d*ona \*oMwc.ńi lub
^ ap'fuid
l
o c.nę
(n.ninum ót@h *}koMMó*. ŃIug.biorców
l b dŃ!*tów)'
an'rvi€ni. z \W|Nj Ęki (j.den vykonarvca. ŃłUEobior. hb doslasc. )'
w pżypidku doslll .le,ju oFłowero do ko'ło$ni udzie|eoie złńówień może się odbysió w
llybie bezprzcurgow'|1 śojąc ńpyhnie o cenę ( skicrowlne do ńinillum tDcch
Rśgul.ńin otEś|.t.ta spog'b Prapo* ł',niżPzd'r3u' |'Pthrgi pBpowda Końiśj!
PŹ!'liĘosa' P'ac! (ońisji lv PŹ!lat!! oltńo\Tm sk| la sĘ z drvtrh c4ici: jaNfuj
v
aęś.]jlsnlj Pż.qodnicf4.y komisji pż.lirgo*j $ykon'je w
ollEnlów ndępui4!. cŹ,nnÓjc j:
^ sN!i..'jż ni.na.uśahość|op.n awi...jłqlh ofefty'
i
ńiejawrej
^ odzN.
po ieminie of.ńy b.2 ohviernia'
'oilnefloŻone N l€ninią
l obricń ol.ny
\ odc,y1uj. !Mw'i of.tnl'. ..ol bn|lo
.
ofDńy
ol'
lpruwdzb dokumenl pohri.idz.jąĆy
.bc/p..ca ol'.d}'|l.ń.l-'tii nic potinnJ b\i ujitrn:on.'
^ odpo\iad! a Ęo.Ąd7.ni. pótokolu końis'jrcgo ohwNi. otćń.
,.';'i
ob.cno{Ci
4
$ cfcici
nnjt\nq| KomiŚj]
łll.b!o$. dokońuje
s.ztB(i|o\cj am]i4'.|gd'
\V szczgBo|nuśli
pld sz..|qd. 4odnościz sarunk3mi ld mImi N o!|osżcniu i
l)rf! c.)ń \!
'Lt\lil&ji.dokuiEn(ó\! |ub
!7asadnnf)!h prz:.padkrlll }iomhjł mof. moŻIn\ić olir.nbń uupehll.nii
0dzie|.Djl \v);l!njcji dot l ści.nic|rrl(L[!c1 p|Zc bśk skr.lltń i 0 FlafoBrny!|l DrZg
o|clc ó\'. lil|.]ch i{o'.! \ 'a1! m ficn. o|cn- poKn\n.nir c.n o..ń \ non'nku Jo w!ńości
kosz'oi]$\ in\'cśośki.lfub \.noś.i Ń|'l'nikoŃj
Ńomn]a \nioskujc do zllząd! o UJr/Ńenic ol.n \)konrrv.ó]!. ktł7r nic !z[rlńi|i
braIu]c!(h dokuncnló$' ńic dokod.| ]]opn\ek j|]c llolyji L\'l$ilń' llb z P.f}.c7j.n
uZ. ).ll pllcz Komiśic iśhtn€ f puńklu rvidzcni! iń(cl.sfu sB]|dfic|ni. Ioedy{siJ
^
/r?a&tr\i
o|.i!join). Jo !a\t.t'J|n!j n.lcjacji orv sliśUje Folo|ól,
'jko']nnnjs7n
Nłi.Pnje
s'óldz].|n] po nżc]ol|/Ó$xńjLL $nio![t Końńjj N)żg ńelocjoNni (nę
/.mó\i.ńil^ŻllLl
f \]br.n!nl] oltl.ńt! i' |ub lpo\Yażni. |'onka Zażądu i ]t.\odnicfł.ego
komiśjipr2.lireorRj Jo pr,epfu\.dzcniJ n{ocjJcji
jsl Ęhn olł.Dli
7lkońcfeni{N nr..dury Pzdm.lo\Ej
s]rółdzic|']]
orŁ fsv.(ic lDbsy syml8| !j spe(J.likidl|'
'
7Jsri.nlz.trjś (cn'
pntf /lrLĄd
\\'pu.lJ'gu Nn]nl nonljc sie odpo\i ni( p.zcnis! jlk ( pmtaĄu of.ńo\Ęnr. l|c z
I
frp.oŚfe|ie na pl7!ku! uslń) \l r l) ft\v].rrć i]rlnlŃ.je uzupdnjlił!! o:
.(n! 1!)\.la\|7ł hruto ( .s
\]sokoić pontlpi!ńia
t'
nijr
L
\
dó|'
m'cjscc nŁct.llu uŚnlgo.
ohosittzku alozmnia się
og|(!Vgń
fujkoż)stnj.ivlj oieńJ |uh \ańości ]ioszlulsu
z (g(|uinen l'Ź.lllgo\]m udoŚ$pnion]ń nx
i 9m.i! inl.mel$\.j
lrblic].
sŃld,ie|ni. fu.knfo.ntnranicll lclo fukt'sloso\ńtń
on]rnj do !Zyn|e!o !c7!shic^ni] $ p]7clarlu uśłj"n 5j] ofetnci' klóży
\dci|i \rdiunr nJ lrzldmiol P7Nti.g[ \ \lśokoici okEślonej s.gcr|]k.ia'
. ni. lŁ\Śąpicni. o|cfunk do pż.lrlu uślnclo ozn.cza l.l).!ńlLję f ld1ilfu N
p.z.lłrgtr i]Y ()n nlZ!pidku \|ic!jo|] k*'olr lvidiUnr nJ prz!llB ofedo\!! zo$nic
rN!ó.! n.7ecNcdr nr pÓdlny N ol.crcie rac]run.k barko*y.
^ Ff\Ś|łt'i.nic of.(nh do F/.l..gu Unn.go. o7naca pr4jrcic oktś|onJch $
Z'llńvcntr' s'/un[]n1 z. \|Ulki{n PrZ!pr'j|U nr z{f s!.ld7ie|ni snicŚionego
^
uoo\vr'|
sodiL|m. lv r.zie n]g
,{,
fuZn.łrn]ecii
s tlł.!!i |(b
N
c4!.
prz.lłrgu Ńńcgo'
||5
\
Drzetarg
llny l?y
|i.7bie oi.gfonló*
łI'tol9lvca foŚ.ńic
1
Rivksłj nji
Gnł
dół okreś]o|e q
jeden, uważa Śię 7] wizn}, gd}
pÓmniejszon! o co nljńnicijeJno postąpienic
l
|jc)r.ńt lolvi'ljen 7tłosić się nł p.fctarg o$biście lub upo\t'niając piscmnic syojego
pelnomo$ ka' w przyp.dku p.xtargu i!1ernc1o\rc!o. o|.Icnl cos]uguje się olrłmanynr
A
od Zarządu kod.n dośępudo liclt.cji'
]icltaD.i zsłaszarą {
.f$ie
pŹetarsu ko|cjne. nizsfc co nJjmnjej ojudnr post|pjenie
cen! do chwi]i. gdy D]inro tżykJolncgo s}\o]ania. IUb do chwiLi \rygaśrrięcia pżet.rE0
inlemcto\re8oj nie ma zltosfenia |iżlzej ceny'
r ($vicnie
sję jcdnego |]cytanl. Unoż|iwia jcgÓ
ł}bór Da wlkonanie
z. clnv $}Ro|rRczq'
l w}ful{ pzctalctr Ntn*o stajc se s ążtlc} Po jcco
pzed'niotu
zx]nórv]enio
\ ł}ńrk I)rzebrgu
uDleszcary
stsnie ]ntc.ne(trvcj spóUz
jc(
79l\vierdfenn' przez ZJ.ząd
na t.b]ic! og]osz.ń w biuże SpółdfjeLni
na
eh]]
\t rcgu]aminie 0dorńoslno lakże zoNemn]e umól' \rislo|elnich,
Złrzad sŃldfjelnj fxwier. m1oN9 długo|ctiią m obslugę Ś ą zasobóN z \Yyb6nym
]ł].koDsvcą Uńowę lego rypu \eLyfikoNać na|eży raz w roku Jezcli w })niku
p.zePro]Vodzonych
doq]chc7aso\Ye]
scrylikłcii zachod7i
z!żąd pżcdkładJ Radzie
ó.3'3'Trcść umół uY5rl-l,cl
Zgb'!Ę!4iŁi!1!Niy
LŃńtożt
]noz iq'ośćuzyskanił
p'eandizolvlli
..ny obslugj koźyŚńj.jszej
Ód
Ndforcze] zebraną d.kuńcntac.lę ce]em podjęcia
z .hcvni ]Wkol'ł.lńi or' ich re!|izŃie Do Ąltn
snóldziclni'
]oso\'o \yybnną d.kmrenlację na loboty btrdoslMe fJ ok.el
p7elatg nieo3nniczońy o|cńow} na renro|l klalek
s.hodÓ*''vch
i
odnowienia
ponieszczcń pnYn]c7nlh w bud],nku pż} u] sło}'jłńsk]6
Pzdarg n]cogriDiczony oi.now! nl s'nrianę llo|glki dr^łioNcj i
ńboIłńi lolv]'yszącyrni \
,-al
bud}Dkach
pr' ul' f'
okiennej qraz 7
Atrgu9la 76' Pihudskie8o |D'
6
pźolar.! nicÓlrmicfony o|cńÓwy na slnian9 Śolaiki d.fwjowcj i okjennej wrż
rcbotami towajzyszącyjni s budynki p.zy u|. Z' Auguśa l4, cańoxś{ł
cań.ańkl
. przet!Ę
7. Ir7etarg unny d|a Pzedtriolu zańówienj. Gamcrrska o'
|]eoemniczoDy ofer!o*} D! renront NtaLacji . ektrycznych
budynków miesfkaLn}ch PrZy
. pŹelaĘ nieograniczon'
tr|,
N
piwnicach
KI' J.d*iEj l|, Kr']adwigj 1],sÓbieskicgo 9]
oleńow! na reDronl in|rastruklur! lechnicznej zagospodaroslnia
lcrenu puy ul.l-go Maj.79-30-31:
. Irrzeb.g n]eognnic7ony ofcdot'y nj ł}ńianę Śo]n i dzrvn]Rej i okiennej wraz z
robolłńi towaźyszacymi N budynkach pry u]. M ko|gjska 5' rgo Maja 76 k|' tr' Kr'
Jadwigi
I
|okal uzytko*''v
i lącznik. Banachr 7.loka|wbodorvany
. pŹ€llrg nicorlani.zony ofefo\l nu .emonl
schodo\ł}ch ipi{nicy w budlnku prlu] K.,Jad*ig
. przelarg nieogEnjc7.on} o|elioNy nl rcńońt
jnstBacji e|ektryoznej w k]atkach
6;
k|atek schodoBy.h
i
odnoNi.nia
poniesz.zeń wspć]nego użylku w budynku PŹ} uL' A], ]'go N{ajJ 30 k| A'B'c'D.Ej
pueurg uśn)s drÓdć lir}M.ji na Nta|eni. ccny blutto s!kon.ńj. fońontu klalek
'
p'ćtarg nielgra|iczon' oieńoNy na $konanic roból rcńoń(o{}ch dl' wyńi.ny rydjen
i nr spŃowych. rcnontu pl}t balkonowlch, remontu obudowy fe$nęlŹnej zejśch
zbionikl tJ|wo*tgo, nralorłaniB blach ad.sfeń wiatÓłapół * njefuchomośui nr 13 Dębnicł KJszlbsk], u|. Fably.Zńx |0, 12. |4, ]6| pżelaĘ ustny w drcdfc |ic)kji m
uslaLcnic ccńy brutto. Spec}fikacj.. prctokól z oNarciB oiert, protokól
z przetaĘu uslnego
o.D uno*ł nan.\|ia Z.ła.Znik do pr.loko](
Ltrslftloży pŹea.a|ibNa|i calą dokunEntację *^v Pr,eto.gówlj':
r o!łosfenia o przekLlu na slronie intcmeto*tj spó|dzielni, o.qlosze|ia
r
ł
prasie,
spccllika.ję ilolnlch warunków amóNienja.
prctokol z onvarcia ofert,
Protokó] z Puep'orvadzenia
1
po\iidońien o o
pfrbrlu
pfelarg
Lslnggo w drodfc
li.yl&ji
na uŚblenie
(ierosgnr JU Ś)|on \nn\'
.,r1'
.eń'
bfuttÓ
ltl
liNiidomicnix o \\)nik]ch pz.t.r!ó\v.
lllii łsTńrch unŃ{ z\\koDgs(lm]'
Doku'.nl
jJ z
LuŚ.ltł/t
nic \nosl4
p7.pnNJd7on].h pż!l]lŚj\r
lsi8
do dokunl.nlllji
nli w|^| : |,),k.|l\ ąl,i
. t ńm\ś nr ,r : ]0 ]009 f
dnia
f
jcś ron'/ctna.
\.\bmfu nnjko.z)$niłVe
p.fcpfuw.dzÓńydl t.lBlr.gós'
l0'||'łr'9 r' f'\lńo /
|]ima
Budo\|an.
|nna|ac]jn:|
..FRK^BL]D.. repr.z.nllsln! P?e7 KJuĘ)nę RioPkr' klóru NyEah p'et!.g R)Z'żylnięly B
r' ń. j!nÓnl L{]alck s!|]oJos'.h
uL' slo\i!|ir]'r 6 ltmiD zl|(!ńLflli3
o ńoN.nie Ponricsz.zt|i ni\vnjlzn}ch s
dni0 ]0 |0'2009
L
budYn!! prz}
r.aLiza!'i] unloN] unaIL!!j
drl} pr'cj{i' pfuto|olii|k.Śo bud}nku' \\itldBod2cni. uy.lo.o na
t\ol!
Il.|
(}godn]c od
:s'22.l.]0 fI Ńno'
ll{rlono jcdno.lJF\tl |lnn. ro7|i.ż.nir Dbol' J a podj.\c dn s\{aŚicni| tatluĄ i.i.j
lozLi!^nll pz}ję1o no7Iy\!nJ. prtokćł oL|hifil plz.dmiotL u|ll|r'' Ph(ńo!ć łr rIx naŚapjł \
l.rm]n
(
]0 dni od
d!l'
zl!żenia t.a[tulJ.. okje\ gLła.]nlji łlony un]]i|y fu
]
|it3 od dąly
dlbi.'l' c h)ici puedmiotl ult^|j". DÓii l| 022010 roku sto.] ślkJbpro(o|ć|
or]biUru koń.o*tśo o&i| {$i.r&ljąt' t fuboly zclllr \)kÓńJńe ,godni. z umo\4' b.z Uś.Rk.
.,.!]mc/c(nj. oktśońo.(lcs g$fuan.jiL|0 dnir ]0'02'20|:] R)ku Il0]'2010 N|'u \)kona!r.^
l)'slaN]|]i{lLtr{ VA'l r'.l/]0]0 na k\o1! 2l':!4,30 zł rcl'o (26 990,00 zl bnllll). k(óm zośl]i
oll.com !Ł.z spóidzig]ni9 \ dniul.)'(J:20i0 reku. ł!ńos njbót \edlu! u|ro\g orz lvadość
Prtnok.l'.nego
z'fu
Ll0Ó\inJ
\)-,ni(Nh : j,]].|']0 7ł n.to
1
N^ lodstJ\vi. prz.p.o\rid7onego { dńju 02'09'2009.' lż.targtr nx NJnli3ię śol.il'i
drz\ o\!!j i oknnnlj \YrłZ l robotami ntrYllzyszoclni N b ]J.nkach przv u] f' Aulusla 7ó.
\i]laczm lA \ dni!
a\nno unrŚę .. T ] 19 /:oo9 z
/Źkhd.m R{m o\o - |} lo\Ian! '.(i|.zbud..\iko. No\ik' T(ńin ułko'icz.nia Ellimji
uńo\r] trŃ|ono do dnh j0 |0,2009l w)ńagfudzcniĆ lsli|ońo nl kŚo19 l 593.36 zl ntto
z. PodŚhN9 d! syslx$ lnix l]'L(tty ] j.j njf|ił.nia PŹyjl(o pol-!l!*i) I)jltokól odbiÓ(
plz.dn1it'u lnro\!' P/ilhii nrial. n'$ąpil N l.rnifuc |0 dniod dal] fłożlńid flhuq' okłŚ
q\rjńcji ś'mn\ blJ|ill n] fu ni.Śi';.}. od daśproloko|rrncBo odbio.u ldńcol..lo 7'dani!'
Pilsudskicgo |o.
|5.$,20(J9 roku
l)ni! 09 |0'2009 r' Śfuń) spisdI' piolokól odbiofu końco\*o itjból ss\i.rdhj'c. ż€ mbor)
,osllly s)kon.ne zgod1i! Z UnoNą, bez u{cru|i' JedDolzc!ni. olrcślono okres 8vłliń.jido dtril
07'|0:0]']l,w dnju 09 02009 r' \9konlyca s!sla\]l fuklulę vAT nr ]5/]009 na kNÓlt
II'j93.jó fl n€lo ( |2,l|0.]'l fl bruuo )' klóm fosl.l. oP|ócona pz.Z spóldfic|nie }v dniu
3
]6,10']009
r
\\!trl!il loból ]rcdlug un]oN! Ó!Ź lvrdo(ó 7rfakxro\lund Ń'trio\h
11593.:]6
/
n.7!l!.!ó$ tl dniach ]l i 2l),0'l.]009 l na L$trliM9
slohlłi Jz\io\('i i oki.inćj Nw 7 n'|..)hńi lDNnŹlszlc}nli s t!d}nk.cl' ptz) u|' f'
AulUft |J. (]łn.łhkł6' G.rnca6k.7 $ Jn'! |5,0j2009ialvińo ubo\9 nrT/0'/2o0'
7 P'edŚi!bnł{\r!nr L]slugo$o lkId]oq}.m ''N]cli|.RoJn.. Marń \|ÓkkJ lemr n 7 0ń.zenil
PrzcploŚ3d7.n}ch
rca]Lzac]j
0nU\tl13ofudodnił
9]'.1j,]'00 zl'
\
l\Dj 5] ]]().00 7l
l5'0$2009
leno f}g
'
Wym8md7g] e u{!Lon. fu łłc7n] k}.'l n!|lo
AtrluŚn 14' 21.700'00 1l
ieto
carn.arjt! ó.
liklu4 ijci ro,|ic?enia pzrjvto
ncl|o ofi({śla 7 f3 B{Jl!1s !. \y.si..i!
po7-}!\n) Pn!dk(l| odbiofu końco\t3o f.dłni.' Plłhośćnli'I. ńN:lpii \ l.i|nini. l0 Jni
17,1]1'00 Zl
|i|hĘ' okrcs sŃJnnr'ij \In)n) uslalil' na 60 micŚic(J
końco\llgo ll ini.' l0'0s'2009 . jlony zJw ]) .ńlks ń.
ddr" zloŻrniJ
odbio.u
Irzcdłużońo lufl|iL| Zikoiczcnja prxc !o dń
spisano
\
d|]u l]'1,1)9]009
r
L dol].c7-rl
n\iefd7om. zc Rjtt{] /oŚ.l! Lr)konln.
!\.nŃji
do
|7j62oo9 ni
dlir 0j'09':0I.l I'
ł{.l|
i
1|,08 ]009 r' Pn'Ó(ół
ol
Ńdynku
'lołnic
od
dl\
Ud
pfutokoI.m.8o
do Umo\].
ł
klólym
o bion końco\t3o mhj|
lrzy tr] ol lm|ii 7' {'l..bko]c
z uńo\q. b.z uścl.k. o.al ok.cślonoo|r.\
T.tso s'ńcso dnia
\tonJ\cJ \\{aŚil laktuc v^,l
nl
|7,.|j].00 /| E.do (:l']69.-13 zl bru.o ). któn 1o!la|] op|aconJ przc1
s|óldzie|nię Ś']n 0 |0'09 ]00' r
Drugj p.olokól idLJ.n] [oócolvcgo ruból sp sano Lv dn u 0] 09 2009 r' i dotr.c4| on
btrdJ.ńku pź! 0|' (i0.r.J6k] 6' w trulolro]. s|\]cfd7ono. żc roboly f0Śll! \\lkon.n9 zgodDje 7
trno\!. blr u\r$(l.
of
dii.0l.0t.l0l.l r \l dniu 01092009r
na k\otc ]I700'00 Zl nśto( ]6'.u,l'00 Z|
ok.sloDo okrs g\vrunli do
{)konr\cl \lqi\il fakfur€ v^Tnr |7.l512oo9
brudo ). ktim z.{rh lth.om ll7.z strildzi(lnic \v dntu 10.0r).1009 r Dnia 07 o9.looq r.
n(tĄ spńr|r loFkól odbfun' toń.o\l.go oból dI. bl(]lnlu /J.ńunk Atr.!ś! |'l
51\jerd,Ji:'c. f( fubol) fUstab \!'koMrL 7!. n[ Z (ńosą. b.z 0sl.rek. \ klóqm okd|lno
kkf.
okrcs
v^l M
!Nl|łt']j do
17.|3/]00'
pr^ż spóklZi.|'liq
ii
$
dnLa 06 09
]0|]
k\ot." 5],]20.00
''
l)iił
z| ncto
09,09,2009
I' wykonl\Vca \r}Śavi] ńk'ulq
((;5'050..|0 Zł bn(lo ). klóla Zośa]a otlocon!
dniu'|0'09']009 r
\\Jnoś. mbó. ŚLdh'! umo{'\ oru \!ność
\).iosli 9],.lj]]D7lneto,
'|lłkluN\M
' \r por]{l\|i( pfulokoh', dni! ]607'20|0 r spożadzon.go nJ olo|if7no( obv.rcil Ótin
Zllzonylh M !żdi|3 ńieogrlnicfońy olt{Ó\!' nl re]nonl innxklji .|u|rq(zD).ch N cisnicrcll
budynków nr].s7{]tr!d1 Pżl u|' Kl .'adNig ]|. Kl, ']idni!j I], sobiclki.go 9 omz c.o.okolu f
dni! 2907]1)]l) l Ź pże'los?dzon].lh n.8o(.!!ji f l]rn] EIcttos.p spó|ka z o.o. podPkano 7
'{,
ll9
\^r
\ Jij! ]''07]0l r
um.\rę nl T / 3i
D|. tażd.:o bud)ntl ŃJ|ono inn}
']0l0'
l.mlin r.7!ÓĆŹęci] rl'Jc. nłIońńs z*o !z.nił nloń} otr.!li\ nr lj'12 ]0l0. lti!!.!moń(olt
m L{.ż t budrnktr nanoNib \amo fi{Lll! nŁcd|1id trm.sy po |egrj.]c\ o(bi!(Ni i.o7 ic7eniu
$)nig'o(1ciic s)koIaN.) uŚn]ono ńi kNolq bnl'o ]6'44lj,7] l| ( NyńiBI)dŹ!ńie b nie
obĆ]'noNall\ lś]no|n]innł]aqj ( oklnYs(i$ (omó.k.ch pi\uicznyd] ). \V1!n
15.063.56 zlbn,t Knil$\rj JM\isi ll:
7óo.l'{).l7| hrut. Knjk\rcj J.d\igi |]:
|]'77]].:j / bn'no sotJicsłi.Ś' 9.
P.nr IU okr.ś|dN ko\,' ftnonlu i'L'r|Jcji ś|l)k )śkich komó th pi\ńic/l)śh nJ 152.00
']rD{
7a Podnlu. dU \|yn]sieD]r llklLl) ij.j h/|i.Z.ni] p.f'.lo Po2}l]'sń) lroirkól odbiÓn|
kok.N.s. Źndxnl' Pl.tdoś|n]elo |ośl|pj!s l.fl|]nc LJ dniod dat! /|lj,|$l |]|[(ry' okres
!*W]!ji !l]!n) JQ|ly na ]6 ili!sit|). oJ llr. odbjoi0 prz.dn]jofu ufi)qy' Anśkscń nr
l]]0L0 f ria ]0,||,20]0 r slro|Y |rz luż]|} lennin frkoń.f.nil un.\!y do dnja
]9 I]:0|0l. spkatro tŹ) td.|.|\ odbion' końco\.go rubó1:
. dnh o9,|],]o|0 r Jl budlnku Kr',Ńli!i||. \ klćĄ sn\ie.d7dnJ' 7! ('b!(] aslalJ
\\konln( z3odii.
r lńii
z [no\:L b(/
ńlcfuk' oBz okr.ś|ono ok.s !\i(trLji do
dnia
r Jl bld\nku Kl J.d\igil]. \ klór]n snvi.ld7otr.' /. fubott ZoslałJ
$v[.d]ne 7g.dnie f udus4. bś10i.lc(' !ńf okr.ś|ono okrśs!\fiłn(j] o Llnia
r
||)|]20|0
L|lii ]9,]2]0]0I' dl buL|!ńlu sobi!Ś|elo 9. N klóry"m Ś\lj.ft'ofu. żc hbol' fon.ł}
\J.[.nłi! Zlodńjc z unrosq. bśzusl.B(' oraz okEś|.n. o]t.!s !|Vłrnncji do dn]a
$\t.. (J \]ŚnNil j ńklut). Ilo j.u&j o k'dĆ!o pmtokolu odbioru:
.l.ktrrv.\Tnr|l9.loIBfdni.09'|]']0|0''n.k\!!.bruto?9'508.'6f|'nJklóĘ
sk|khIJ. się d\ri. \anoici: Ij.06li.i61| on7 l5]'00 zl l95 tonó I sŃ|''lZicInia hłfurę
onlicił3 dnil ]2 ]0':]0l0.'
. |lkttn
V^T ńr |jo]l0/]]ll 7
\(|łdxłJs v drvjc \m(o!l
1
o]rłł(jllLItrja 2] l0
]0.|]'20L0
: 7'60:l'9.1 7ł
onz
r
n] k\olę
52'00 z] * 50
blllo
5 20] 9'1
z|' na
ktnl
kon rlkl spól zi!]ij l .akluĘ
20 L0 .,
nr l/ll]FB l d.i! ||'o|'20ll r, na ktrolg bll]ll!:8'jl7.:] fł' na klón
s(hdl|] si( d\i. (lności: |j..'7i']i f| o.!z |j2.00 zl .97 kdmt'rck sli|dfic|nia faktu'!
l]|ktm
!'\l
',trr!ih Jni.' :l.0l.l0r
ł,'
L|n
I r.
:0
NJ Fd*$fj. ]!d|1y!| ęcjx p.fct.rll *' dnio 0907]1)lo loL{u Ól r!ń.nl j||fułnLklury
t..hn cfrei złg.sp.dJ.\Jnil
|ż) u|' ]-.!o \'la r 79 30 8l \ ddjl 2] 07'2010 I
'.]ciu
sŃlJ7j.Lnń z.tranx ([ijo\t nr']., 2L / ]0|l) 7lim]ą..fl]RoEs'' SP /.o ].ermi']
r7N./t!ic P cunł|ononaJf].n0|09:0l0'.o z9koń.f.n l ft|]i,xcji untlrr |r
dzień3i]09]0]0r w]nrgn 7.nie trdJ|.n. Dl .rołę 273.900.00 Zł bll(fu, fr podnrŃ9
do \]Śa\ioria |ikl'L) je] lozLjlz.ni. pŹ)jqto pozy\\oj. trot.kó|odb!fu plzu]ńiÓt]
!i]o\1orxz !bn]iar po\!konx\.lY $\Lon'n].h ]rLac' P]alnośćm łh rrłątić Nlernjirr.
d|
lirku'
()L'ct 3R'md!ji lrony u!x|i|v nł 6i] nj].sj+y o.1 d91)
prclok.|Jm.go odbnl! robót' DÓra 07l0.20|0 l jro|} \tjsr|. |l.t.kól odbjo'u
]0
od dxty 7]o7enia
końco\.!o rohól n\i.rdzJk f. obol] l.ful] $\konane zgodńc f umÓ\yi, bel
u{ej?l .hd.olz.ł]]..kr.ś|UDU !lJ.s grrli.n!]i |o Jo]x 06 L02!|' |. i ponniejszono
.\ore \v!rrgodT.rix 7171900.00 t fr 160.i7J.26 zl bft((o lrr'l.nr.J{qp.nir
\ykoutr]a n)j.js.r polojo\t!o' 03'L020]o r \'] ()nJllcr \r]fu\jl l.ikh]Ą VAl
nr ]99/:0]0 |J kl'olc ?60j7l.2ó /| b|ul.. k|óri folali op|.funx p/e/ S]r(]U7G]]r ę w
N] |od{a[. |rz9]!\adzońc!! Pżllil8n dntr ]9072010 r' m Ęnrja|! nol]Ń]
'V
dŹ\vjo\!j
j
]'.!o llx]ł 76 k] E.
\ dn[
\lxf f fuhlnlni o\rnżls/lc)'Dri N bLdY|koch pru] u|' Mjkoł.iska 5.
Kl JłdlYigj LO[r|uir't|orY} jłqc.]k. Banach.7 oka|rvbudolvxny
r' frud! unalrt n. T / ]0 ] ]0]0l Pr^dsięboĄn\em l]s|ulouo
o]ii!nn!'
|9'07']0](l
]|x|do\\or..i\|.lil.Ron'. N].lil WUkk. l.nnin ZrkOń|f.njl.ełLj/x!']trno\t uną]o0o
do iji]o.03]00|'\\]Dlgft lenic Ę|onxrv.j' ok..ś]oi.r |J ktro19 ] ] 0]9']5 f] brul..
Pz!.rrm (rde Z.ft.]t.b nda'i *łlNi]o odJze|'jv nrzcdńiti trnroNy tJdlegl:|c!
;/idinLr okr!iLo(o iaŚrpujł.O:
o fidrnie | ]!|ikołaisk] 5 bdlo ] 96j.907l]
o ZxdMi.] ]go\lxlł76k] F] bn(to2,|3].']7l]
Ó f.d.ni.] K.,Jal\vgi] Lrn(b.l ]]3.7]f].
o u.d.|r..l Blń.!h.7 bub L3l7,30zł'
7x t.d$]lę do {)ś.lj.ńh lanury j j.. rof]]czcńil p.f]'j9t] n.,)tY\n] po(okó| odb]o'u
|oritorv(lo k.Żdlgo r'dJir l,ld (ć m]]ll nx$JPć l t. Dr nie |0 dńjo d.1] Z|ożeni. fuk(ulJ
of* g\łrrnqi dr.nj. uł]]i]y na rń n]].sĘ.' od dlłl .dri..u pj7.dD ot] ul.o\}
spisi|]o.ut.r! n.ot!{o}} OlbioilL |.oń.orltgo loból,ł \]'kÓnJłc] \:.śJNlc7lcqt.iktury
. lrolokó] tt|.\nn L(!ó!Ncgo.ohót f dnla ]l03]0]0 rcku dt K. Jad\ili l. N klórJJn
Ś!ic('on..
łr
l
że ft]bolJ
fołJ]) \'}|onxnc
7godnje 7
Ufo\!.
b.Z
lslł.k' !\y.Ian.]a
d!
Jn
]0'03']0l] r. fJkiun v^T nl l]73l2ol0
7 dnja
]|03,]010.oku
ll
kNolq hruńo
J ]ll.7]7lol]łac.n.prz.zspó| ,.nitdnjr090920l0r'I
.
|n!okn]odbilftL[.ńcow.!orubóL1d|l]]]l13,2ol0rdl ].goMijx76kL'|l.{kló.yn
Ś\i!fulzono' f. r.bol'\ 7.s1łly \!}$m|e zgollje f unb*ł b|z |trlcluk' r1vs [js do
dnir r0.Ol1lO15 tuku.llkrutu VAI Dr 1272'.]010 z drir lrl 0$ 2010 r. fr kuole brulo
] l3].3] zl oPl]con] pzlslókl7]thli9dnlł09'09':0l0 r.:
dbfufu knńco\lgd nłx]l z dtrj, .| 03,:010 r' dl ]tli|(hjŚkl 5' $ t{ór}ń
ś\icrd7ono. żi roboB zo!J|) {)tonMc 7śntric 7 unń\!. b./ u{.Bk. !\!l kjJ do
o lniokól
Llni]
j00$]0|i r' |lkluń v^l nl |]7|']0|0 f
dni3
jl'0l']o|0
''
nJ k\oĘ bru(o
Pżlf sŃ|!|/jrIniIdl 09'09'20l(,r
. pfulokól odbnn koń!o\cg! ()hln Z ltrii j|08f0|0 r dl Btnł(lB 7' \! kńrym
5lNisd,om. Żc .obol) foniłl \Vykonlńc 4odDje 7 unn^!ł. b.f l]Śc k. r\!i(rń!jł do
2 96'r.9{) zI
oPlacon.
dnił j0'03.20]5
]
I f]knn v^'l il
]!71l:o]0 z dnja 3L'o8']oL0 !' 0l k\vo|c bruto
|'3L7'3( 7!oPl]con. Pż!z s|]ńlJ7 ehljq dnia 09.0'
?0lo.
N!d!śiloblil \cdn'.! uńosv .ruz Ś!d.( Zt|il.fuo\3nr \lniosłJ ||'(l]]9']]s
b.u!o
'
M rlxln$ic p'rPro\łLonulo cż.'ir!u \ dniu 0710]0|| f'.i (1!di i'śbhcji
(|cklĘc/n!j \ khtkJch 5chÓdo\r)ch i pirrnic] \ bld}nku l?t U| (. ]n \i.!. ó \r dniu
/ ]0|| l l,]nc ArkJdiuŚz!.l
|8'|0':oll i spó|dfi.|nlx za\rllh u'ńoN! nr cfT ]
'I
U{x|ono l.rnil tozpo.zę.'.
DZicIśń wlanjci.].m tnm' H]nd|ÓNo UlJllgU$.j
p!m
Ll7]ei ]5
]020 .. nin
''Eltjni.'
{{ fikoń.z.nia na |6,l2]0]]
l'
$r|Jgfudztnjc
o|!!.ne nl ó7!00'00 zl bdio. x koszl l.motrtrL i|rslrhcjL \l
o](.lońkc[ [omóIkłch pn$j.Z|tdr n. Ls2'00 blufto od konnil]|i' zl podslaug do
\Jśs\ieD]3 f3klur! i j.. ro, c/lnil nżlqlo poz$\Ynj. I,(n.tó] Udb]ul(' |o'ic.łego
\)kdDx\r|r Zoklo
\ lcali'rie Il dni od drl] Zloż.nil l.kn|q' ok.es
!\tłniin(4] uslJ|iI) nJ ]6 mi.\ię.} d d'l] odbioru pż nliol u|ro\\' ]|'|2':0|| l
nrol) sniglI potjkól odbioru lońco\!.go rebó(' \ klóNm Śhri€rd/Ótro. Ż! Fbory 7cl ]
7 d]trb' PIatnośćńi.la nlnąpić
\'\końm. 4odni. z
lj(.qu 2
u
.|.7 an.^ż.ni.'n. ż. \\)konJ\Yli \'nli.ni \v
|o|o (bale). a|e 1.€o 5an.!t l)p! l Ś p''Prdku
o\r:! b.z usbfuk.
fi.). czujnikin'Cllu l.
inn.go
lj9h\y dkNego drilloil.7lłn |(n! lY k| kalh z |5 nric\Zkrnirmi \!)k!ŃNĆlŹnioŚLje
Dl posz!^!ó|0}th P/njńłch rj.!l] kłL!( do{|łtkoN} czt'j|ik ub islri.ł.) wyn]eni na
nodijfitoł] o lhxr.klery$}ce doo[u]]L'' lhrTg3 do klłlck ]5 ń].sfkll]o\!)ch dÓty!z)
słflo okRn' gMń|!j ' o\ lfuil zosliłi Ud7ieLon. do dni. :0 ]:20]'l r $)k!na\\ca
\]n]\'ił fuktrć v^l F^s1|j]]0|| \ dii! ]] |220ll ., nl (\otq lnito ogólcn
.t
,)."
112
75'600'00 f]. 1v tJ.m lcńÓnl i'rsbIx.jj ó7'300'00,l. rem.nI komólek Pwn ufny.h 65
V(
|:0.00zl r.klura zosll! oPl'con! |'r^ż sŃd7i.|nir dńi.2] 0|,2ol] r'
nl C'l.J / ó4 / 20lL r dnj. |9'L220 l r |o (monl kLd.k slhodoNylh i
pomi.s.^ń |nvniczn}ch $ budynku pż} ui. Al' ]..!o N1aj.80 k|,
E a{ł.lo z
^'B.c.D
'lip..iaBkin
Ztkhden \li|l6|o
Tldcuv G|odossti u Fodstlsi. bf r4gńiic8Ó w
UnloLvę
l
dlith05.01) 12'20||
l.7et].gu, Uslo|onUlcfln nlo7po(zęci0prncnidzuń090|'2012r,
.llolli'd z !|i.7..iJ .l |'l.02!0l: l.
wlnlgrodzenie wv|onl\.y 7oslnlo ok.ś|(tc na
pudnaŚl do N\na\i.nii li*fuD i ji ruz|iU.nia pŹrjlt)
|]ol!tyavń' Pbb](ól odhidtr koń.o\tlgo pź.dnkntr uńo$y' Pł]tnośiłl]i|l nłs{p]i s
lcaninic l0 !tri od da'] z|oż€nja fłkn|ry. okrcs !*.mncji shtr} usll|il). M ] latl od dłly
59'000'00 7| bn|f,o.
uJbioru pŁudDiolu
f!
[i)o\l!' 20'0:'2012 r
slfuń)'
spi$b Pmbłól
odbioru końco\śgo
R'bó(. N któly]n Ś\Vilrdzono' Żc reholy zośały$ykod.nc zgodn]c z trmo\vq. b.Z Ust.r.k.1
rklcs g\.6n!:ji ok.ślo.o na l9'0]']o|5
li'khĘ vAl nl
Ol.0l.20L2
l]nDtrę.r
\yj.nr.n}
r'
\t]konarvcl \r d'|iu 2tl'tl2,20|2 L
|/2012 nł t\ot9 bfu|lo 59000.00 zł' tlóĘ
$llNil
sńldzi.lni. o/miIa \l dniu
r.
(il.r J |9l ]0|l z dnjJ 16'06]0|| t'.! t]*onłni. rb.'l
t'ii.D i nt spuśoryy.h. rcńoń|l p|}r bJ|koio\'y.h.
l.troń'o$Fh dl'
nonlr' obudos}
,!\nękzrcj Źejści.2bio.nikl pl|iqo\qo.
\an'c b|.Ćh zdrśft|i Lviatol.pós \
'n.l
licn|ńomoś(i nr 18 DŃnica xivubską !|' f.bry.zno |0' 12. 11. 16 podpń.ńo f
lłkl em ()góLnobudov|fiyń
Knap nł podŚiNi! rozśrzy8ń ętego pżull8u
^trdżcj
\r dniu i|'05,20|l .' l suloÓo l.nnin lozPftf{ia pńc na &jcli Il,07.20|| r.
n.lomi.s zł|oń.żrni. nł 25'08'20|I .' w,.vtlEgó|niońl zkEs pńc Bnon'oNych
N,Że pod].8{ć odbioNvi i indtsidu.lnen i('f|j.zeniu' w'ńlgroL]fnic lvyk.ńnNly
u{.'|ono ń. k\o|{ nF'.n bdd.' 7q'!6l'3ll /l' \ nnl \\mirn.' +ni.n i ru'
51.082..1121. runonr tt pbl b)lkono\r.h 2i,(36.1J9r1, NnDn' obudo$) -2.0dr.96zl.
D luNxlio b.Ćh- ]77.54 f], z. Ndsh\ę do \!Śa.vj.]ir frklury j]ej rozLiluuj a
Prololól odbi.ru końco\lAo p?fdnit'tl mlo\}' Pl nośćłlida
\f lślmini. l0 dniod d.l) z|of.nia l.kl['' okEs ts\aruncji Śńn) un.|j|' nl
ni{łPić''o4\l)snJ
Prz)j9lo
5 |al
i
od .l!L} odbion] p.zedmjolu ujno$
|au
m poŹon'lc pnce ftm.lo\.'
nl
{)miang ryńiu]
02'09':0l
|
''
i
ntr s'usto]Vylh orM
sl@ń!'spi\Jl\ pm.okól ollioru
ż. tobo'} zonai]" NtkÓń.ne zgodn'c z
0no\a bcz uś.rek' w)"kona\!l wdńiu 05'09']0ll . \ylllsił fatlulę VATDr 22E0il
końcowego lobót, N Ńórym ŚNi.ld,ono.
'-
t2i
n' k\olę
hrulkj 7996l.s0 7l. kló4 sŃ|d7ie|nia oplJcila
* lniu
]5.09.20lI
r
\łvDrienione trmUR' plc]flitl fr|Jls ohÓNiąfklnv ś.oń.oośhją]<ary Jmo*nc. fufrni'ly
odbioru ] aplal! (]mo$) ,9hc,Pj.c,ljł inlcrcs sló'd,i.|ni. a rcl|izo\aN b}']I ?3.dnic z ich
flpigńi' sŃld7i.|ńid \}ńa!. od $\lon$r.o\' mhol miłdz] innlmi r\li hnił
Ube7ł'iec7tn ił Ód q|po\ i.dfiJ'noś. i c) \ |'rj. k*fukoPi i upń\nic'i \ sŃ|pmc uj ac!.Yo I i.rtu ik.
nlb \ńz z ziś\i.dlf.niśmo j.go P7ynl|cznąni do |fb] lnż]ni.ó\ Budo*'nicnrł' Tn[ic
i
NnępoNrni. Zlb.4ljccŹ] inlcfosy spóld7r|ń] ŚZg]gdcm osób lŹ!!
||nr'to'y nic
6.J.'l' \ad7ńr
oh
wlos7.l u\2! Jo rclhzrcj !]nó\l.
in$'ldofiki
n
s}kon!*sh on fu|'jl
^
i'7'nYn
rkhnignrn'j
' lorr2cbąni
W sku 2009 PŻJ.golo\ntrie i n'd^'r n0d rohofumi fwjąznlynl 7 Nl./tb.ńi te(hnivnyjni
ri(u.h.mości Ś|n\o$3lr film. zśutrt'żM Prz.dsięhi Ś\o obsluli
llrJlorar Oddzial Slupsk
In\rl{J.!yijt.i
()1| Ą]ku ]0|0 n:dzn. ze slruI] s|ńldfic|ni md robo|lnli
z
^fiunrmi lok3blmi
(<Chnicł)ili nicn|.hońośli jesl strn\oNłnJ p?!7 f'trudnion)ch \\ |)zia|. T.choica)ń
insp.(lo.ó\. któz) |c!ł)nlu]ą sil !p.!\.itn]3mi budowlanymi p.try crdfon!ńi yosołnymi
d.cPjxnri U Ś\!c|dfg]iL' pż}!Uto$i|l { zsvodostlo do I)L|n(nia samod,ieLnl.h lnlkśji
lc|hni.zn]ch \| bldo\|.nlje * llrĆjlLności](onŚluk() do . btrdo\l.ńcj. guo\rq|
iC|c|'t}c/n.j f!oś\icrJlońcj ś\i'declŃtrtri k\aIifikrc}inymi ..|:'' h'b..D.s]dJn}'!i prlf
unmMion. |ol|ń.jd k\||i|]I.nc}j
7'
.'
7.
cnŚnnllIrLi
l.
}odślĘ nohłNine !U$dl|.Źki
fi
ninsnrrl spókl7illni'
lin!nsolrci.
Norn) $cn n{rr c ol.nśhjąe z$dt gNF}r.rK nn.nsot.j'
sFiuficInfu polird. ..Rc!l|Jmin gospod!*i |jmns\!:j slupś|i.jspóldfi!|ni iljivkanios(j
sł!psku.'' któn zdni| Nh\lł|onJ przru RłJq Nłdforczą N dliu:5'0:':009 r' ( uch\iłi
7.|.| '
']'2009
'
) ReE0|lDriI len !k.śja mjędzy inny]ni
ocóln.
7łs y
pnrtrad7tnja !o!tol|Ąlkj |ińJn$}cispó(lzi!
^ 'JóJL linitry\lnia
:i
ni.
dzial.lńości p \łJzonlj p.2f sŃld7i.lńic'
I
W
dzjala]nośćlospodarc4 spółdfie]ni.
(g aninie okreś|ono:
{ Ju|]jusz. s]asnc spóldficIni (
ł
Udzia]owf. asoboLvy'
j b!do*|Jn}ch). \Fsób ich s'o.ze|i! i
,n
Nkładół nrieszkrnb*''vch
]ejszcni.t,
|undusze spec]alne, nvożonc na pod$nwje odlębnych
p'rpisów' |0 któfo skladają
siv
Il'ndosf reinoolo\r} oraz z,k]adowy lundusz świadczoń so.j.|n]ch,
7'1'2. K!ęlorrośćspółdfic]ńi lnnkcionuje nr pÓdŚawie
,,Podshlvorve zas]dy / po|jqLo / rachu nko$o śl]
onf
z9
aktua]ne8o opmco*ańi. pod tytuIcm
k]adorvy plm kon..fdrvierdf.nego
p.fef
Z.iZłJ truhwał.łnr |/2008 z dnjr040L'2008I'
W opracoWni0 lyń lięl. {}b.ane pzBf sPóklfic|nię .ozwj4zania *]njkJjqce z an l0 usl'
uŚ$vy o mchunkowości. \' lyn .egut!. melody ipfucedury dolvc7qce:
1 okreśIenja roku ob.o(osego rok ka|e'dauo*.\'. i schodząlych \Y jego sk]ad okesów
I
r
1
spmMfdłwcz}ch - ńoEą nimi być okresy hiesięcfn3, k\2nJ]ne' pół.oczne.
l)ceDy pr4lhodós, rozchodów i Śt.nóN bi]ansowych posf.zególn}ch poz'.ji aki}NóR
j
ró\Ynież zasad szaoowonja odpisów aklua|]zująqch unaĘ $a.lości,
Ir3s)1vórv.
jnwenlłĄzacji akllwów i płsy]ró\y. fc szcfcgó]nyn akcentem n! nwcnl.lyzację w
|ofl
nie Ner}fr kacji dokumentóN,
1 asad
rercnvoNanla rv bi]ansie częścj*]niku fiDa|so\'ggo na pŹyszl. zÓbowiąfani.
\obcc bldż.lu Óńz zas *l}wow.nia
a
pr4sf]ych Pot]ceń z ltułU odroczonego
podarktr dochodolvego.
zasad t\VoŹenia
i salowańia
rczcnv na pŹ}sfłc zobÓwiłunjł ( al1' ]5 d ustaY o
Echunkowości ) i refeN na pŹ}sfłe koszly, w tyfi fu nłgrrd!.i0bilctrgowe j odPraĘ
enByl!
nc
(aj1.39uŚ.2
2a usla$'-V o mdlunkoNośoi].
l 'po'''J7 i. ''''5'||' 7 |ó^
'
' 1 . | .F N'ó' n...Ą
sńtd,ie]'l]a tosjada takŻe aklado\) plan kont, klóry j.st a]ącznikjeń nI
rach0nko{oś.i ss\'l
.
cf}l.
u.hsa|on)ch w
dnnL 04'0L'2008
.
'
| {].
Zaklado\q
zJsrd
/ Po]ityki /
pLan kont
z.wjem
^ vykJz kont ksjęci glórvnej z opjsem,
^ lymbo|e nlme.y.7ne stoso{łnyoh .ejestów gruPujących opelacje 8ospodarcZ,
^ }'rnośćpocfqtkorvą oru unro'enie nadfień0|,0|'2007r.środkó]v tM]yd] c py,
a PodŚłłołc klucfe FÓdfjł{J kosztół nł ńio.uchomÓści iw nm]ch n en|chomoścj na
' ob'
ni.
'/
''ńio\.
po/o
- l - ,'i'
\
/,
--
'
''].'
tf5
zasadach / polityce
\
^
/mchunkoŃści ponadlo okcśLono]
wyku ksiqg mchunkowlch,
qykaz ploc[mórv
komputer*}ch
z!
pÓmocą któ|y.h pr.ludfone są księli
^
Lu4d7jnia eBidcnc}jn. śńdkórv ltra]yoh oraf
.
r
odzaje dowodórv księgo*]ch'
1
1
{
I
|
\kiościn]emaIeria|nych i f.awn)th'
z$ad} prcrvad4nia konl ksiąE PotrÓcdhzych oroz ]ch powi{zania z kobtani księgi
osob} ÓdPÓwiedziJ|ne
za merytoĄuną' fom.]nÓ rmhunkową konto]ę dołodólv
sposób poprlviania błedóN księgaĘ'ch,
sposób eryjdencji d a ce]ów usla|enia doohÓdl do opodalkowańl..
p.,-el,!vós pienięŻD.h -nrcloda połedni!,
]Varunki, po spełnienn' który.h spółdzie]n a spożądfa fesbvienie zńiań }'kapitale
nrelodę sporldzania ńchMktr
\! zakesie pn\v łowolc stososanego syścmuksĘgoRoścj|LEtgcja polwierdza, ż!]
^ spónŁjelńi. p.zeslżegala ciągloścj slosorvlnych z8ad mchunkowości' w lyń w
pŹedmiocic pdvidło\ościoN.lci' ksj4g fuchunkołych na0|'0|' roku badanego,
r prw]dzih lv lrosób popr.rvny ksi*i rłchunkorve] pŹy użyciu w]xś.j*'}clr p.ogr ró]v
Eospodatzc z.ctridencjonowde fośĄ,€odnie z podŚalowlmi zasadamj
radlunkosośl]. w tyn zlodńic f Złsłd4 foemoris]u i ostroŹn9j w}ceny.
^ ÓF.ace
nano$iące podstawę do ujecia
dowod}
'ódlÓłe
spra]Vdzonc i zakłl|jl]kow]ne zgodn
w
ksĘgach rachunko\łł.h b,l!
!ń' 2l uś.l pkt ó uslawy o rachunko\łości,rł
rym min. kwaLillkoNrde ekononricznie puez osobł upmwnionc i na tej podsta*ie
d.kclo*ane technicznie do pm\'jdłorłeco ich uęcił rv ksi*ach .achunkowych'
W akrcsie
e z
zBbezpieczeni. dostapu dr danlch
f
ksiqg mchunkow],ch i do{rdów
księgo$dl
oraz za ponrocą komputelów stlviedza sję.że:
^ spółdficInj.
l
przccholvLie zbiory lY iormie s]'drukótr papiero!)ch |)ane le aajduą si9 n.
mrgner,vcznych dlskdqh twardych
j
pżcchołyv5njc dosodów ksi9gow'ch. ksiąg ńclr nko\.ach i spraNozdnń finanso$Th
dokon}włne
.:a'l
je*
rv siedzibje zarządu spółdziclni,
*
orygina]nej postaci, w podzi.]c ńa
a
z an,
74 udawy o rachulkowości, tj':
lPrawofd]nja finanso\e l'echorvl$aDie tn2łe. a p!7-ost!łe zbiory 5 |al . li.fonu od
okrusy p.ZochÓwy*fnia dan)ch byl} f!Ódne
poc?ntku Loku następneeo.
7.r.3.
Gosh.dx.k. k!io*..
osoba odporvicdzi.lńa za nan środkóN pj.niężnych w k.si.zło,żyh oświadcze|ie o p.z''jęciu
odporviedzia]ności
oboq'ązkó*',
z
za porviczone w]lory w aklach osobowlch ,Dajduje się lakfe fakes
którym osobl odpowicdzja|m się zopoznala oraz dokuńcnl o nickara|nÓś.i
Kasj.rke zatępujc j!dń. osob. Z.ŚcpslNo to jeśunomo\\ań. N zakRsje oboRiązkó*'lej
Nob}. w aktilh osobow}ch jest dek|aracja o Pnoszonej odpowi.dziajności ń.lcri.|ncj z.
p.we'one tien ądzc j inne *ańości rv kasie'
spóldzielnia poshdx rachunki bankołe
.
.
.
ł:
PKo BP s,A' oddfi.ł I w słupsk!.
KEd},l Bank s'A' oddzjał ws]upsku'
Rriffeiser Bank Pohka S.A Oddzirl w Slupsku.
flożo|e rv bankdch wzo4 podpisólv osób mogących dysponowaó łodkani pienięinymi
\\'a|ory penięzne sa
u
sposób naleiyly zabezpiec7jne
pr4d
krsdz
eĄ. Walory
są
pie|iężne
Ffcchoł}rvrne są rv kasete meta|ołej p.zechowywanej w pomjeszczeniu kasos]m u kasje
panccmcj' Do pońieŚzcfcnia, w klór!ń fdajdujc sĘ kasa pańcelń.. Prol'adzą nrehlow duwi.
zamykaie są ia jeden złmek' okna zabgzpiecane są katomi, a ponieszczenie
dodllkolvo synenrem aLa.nrorvyn' spóldzi9lnii posjida Instrukcję Kso]Ę z dnia
29,||'1996 r złtvie.dzoną pzez 7źrząd sPóklziolnj j]ko z]}ącznik nr l do lnsnukcji obiegu
kIóf
dokumcntólv fimnsowo
. ksjęcowylh Zgod|ie
z
$ 5
iniruk.ji k'sowej uanspoń gotówki z
banku i do blnku moŻe obejmo\'ać naŚępujące \ie|koś!i:
.
wkNocicEzekaczającejl.5jo.podlegao.h.onelrzezuzbrojon]'koDwój,]ezelitalspoń
piesz} nje dajc g\łlrancji bezPieczelistwa na|eł dokonać transDoltu sanochod!'n|
. s
.
pż}pdku nic Posi.dańia ub.ojonej straż! fub
uzbrÓionych konrvojentół można
kolzysiać z odpłahych ushg konwojos'achj
pńcosńikosj pŹcsoą.uńu wanoś.i picnięŻne ha|cży pŹtdzie|ić co n.jmniej
ojednĘo uzblojorcgo konmjcnh, jc.|i k\o& nanspońo{2nych łłnojli rv]nosi od
<
j o
rl :-
].5 do
117
b)JN]ch uzbrcjNr)ch l. nsoicnló$' ]Ćf.]i k$ola transtoi.\lll'\ch lanościryDosj od 5 d.
o
lrrcdr
i \iq..j
ubro]on]'ch |lhNoi.nló\.
.ic4lj klota ousnońo$fuych $dtości
]'o' lojednoslt.. ob|ic^.io\a Uz\b do o|Bi|.ni3 |imilu n'tśbo\\\\ch i tańFno\rińtch
\an.ś.i nieni$żn\.h. knna \nosi l]0 knlno$ n.7ccichcuo \trlgod7cniJ niiesięczlcgo (
lospodme uspol.lzi oŃj
Ńld]dD
^
Ubiell! |]rnń(l.rr! ob\'iesa7cDia Pr9csn GLls
\ic|kośćzapa*L loló\\(j
Nni.szcf.ń kxalr)lll ni k\|ote:tol)\ fl
Do\od\ Kl, i K\\' $ tnkto\aic jilo nrki
\pru\dz.nii .r.r d ldso\a niicpuja.\ch nrron(nr
'lddtroc7€śnie
$
klsit. \v \ylnLnlach 7alt4ićĆŹetr]n
or,d]
r\N
o$ro!\
rlrA
sar,Do
.t?1r7.80 .10757,t3
&asDnęo D't'
1t20t0
2]]:0|0
Nr r'puńu łłsolr.fo D.'!
ll':0||
:]j]]o|l
]ó': l
.]1l|
Nlc nNiril/ońo ńi.|rj!{idk\Ńścj ()L]j!ll gUló\lkoLrc s! !(o|ung|lNue
dorŃdanri ki$B!Iji' klóN byly sprr\|d7one l1od \'ze|cdenj i19ryloqcZnrm.
rochunło$lrn i al\i.ftlfnnc puez \r|o*^n\. o$by'
\\' oslatlin dniu
iohĘfnr kŁdcg.
]rlsy hlrcluĄ1dtię
11531.93
0,15 r95r.JJ 15631.3r)
]]]]'s7 j0']].90 ]]3l']'5ó
15|'ó0
]jj6ó.|ó
:l.li).73 10997.:l
opUńuk'${.E. obml\l\\ ()|'ru|! nLĄ s^LDo
,1163.113 73it.61 ll33!.4.1
0907 r0t0
ut.or l0t0
.rr07.:9
16775,70
J050.00 ]|7s,]2 186
]0 0] ]łl]0
fuIodu ktnn.qn obrot'v l]]! ob.o'J. }|A sALDo
0]03]0]l
J3 ]ńl']l|
]063L.j0 ]3]157.3&
rl0rl0||
| i6:.67
19910.t5
7]'ó.rl ]jljr.8]
:]0 0B ]0| |
r3,r'3,] 19s.9i :] ]|o'7]
]ó 03 ]0| |
]103]0||
]:|'o'J ]]ó0.0o ]] |8l.7i
]],0l ]0l|
:'l0l|3.07
60
Nrnpodu
]50ó].']ó
(ls\ |a dzj.'j
(kl
]j0
\r|a!!i$Jnli
l.omra|ńo
ohichunko$eg. p7.nro\ad4B jesl in\q a|1aci!
]],]()I]
r' dol'onałłl.ojn]sjl Ś||.dają.! sję z
d{óch
o{]h |' olrecności [się-'o\c kasicra
Po7a n\ut.r].^li.l fu Loniec nrktr nok||L|ir się ni.frl.\i€(]fłrJch k..lrol lalÓiótr
pMigżn\clr \\ kasic u'|lhclr ]0o9 ]0|| nllcproNłdfono lI nid7lpoNiŃfifi]ch końroli.
P'I
l2lJ
W badm]Dr o*l.śićsNierd7ono ót) prDlotol{nl Zdauo.odbio(7)ch' klóre lat'e śimoNiq
lionuolę Śłnu in)dkó$ picnięzD]ch
\
|[sic.
*
lyn:
l. \ l00t r.lu 221
l. \ :010 rotu l0:
lr \v20ll tulu-27.
u tnk.il lust.l'ii dnkoMno inMnlarr-,acji Bo|óN|i N tŁśićs tru|ci. dnia 0j'0J']0|:.
sb .lońrki b)| zeodn] Z dnra y.| rnp()ncm ta\o\! .l po\dfonym rY syŚt.n'ic
komP .nnvyń
i
\r)dosił 2'172.]82l
7'l'4.sDr|so'dirrczość nnnnsorv! Śnludzielni'
:'a sprł\Vo/dulic l]tr.nso\e 7a ]009ok skl{dl
a
Bi|ins. khjr\ pÓ slronie
106.117.871.97
Jkl)\ó\ i
r^15).\ó\r
s:k'f.'il sltt hi|iń$\a
\r \'l$kości
rl.
slEl \rykŁujący $1nik lin.nsotr]relo N \[,solości l'l
^
Rllhunck /')sló\
'
sploŚofdalic z dziala|j$ścj spóldzi{ ni'
a
\ię]
i
wprolvddfśtri. do spra{o7dania I]n(nso\re8o
2
zl'
15'123.89
rok 2009 or.7 dodatkowe in|omaoje
!Ńo\.
sŃld7ielni Asn|o Fddanc had.ńi! PżśflieŹnleżnelo biĆglce.
Bridfl'a. $,]boru podmio'u UPa\dÓ.clo do hJ.lŃia spr.\ozdliil ijDinso\ś$d.kÓ@lc
R'da N.d7oA7. lch\Jti ńr 8].0or) f dnil |7'|]':009 r tr. podys\ic \v$ru jL{n.j zot.n'
sprarro7nanie |j
|adcusz s'c|.k. klór!
ieJ
bieglynr re\nbnM] o nunrerc euidenc)jnynr ]3.l9. prcsadzącJ.n
Pżcdsjębiorslwo Uslugowc Ekspeńyz j Dojadfr1k lrinanso$o Ksietso\Vc.lo ..llN-R'ĄcH.,
sp
7
o,o \r ljilc. !] o' Nl K.]bc l]b (nr e\rid 9l2) $ldal Dozylllvu o] 1i. o pras'idlo\rości
spo'qdzc|jl sF{\ozdMia ]]nmso\'ego' \! oPi|rij ś\lieldfuno międ1t j0nyiri. żc spmM,danie
l:llmq. \. ss2lslkich isbfu}ch Npcku.h pżnia{ia 9flćlnie ijunb \ts^slkie inlnlmcjc
mj!'kÓ\śi i fu'iny!\t'i sŃlŁiclri M d7ic|i]jl'l12009.'-jak
jej \)ni|! filańfu$elo z. o( Óhn'o\\] od0|'0l']009.' do ]l,l:20(/)r'
islolne d|a o(cn! s)1ucji
\Frr\ o/a.r
ti
r|
4/.. - '
c
':
).h\..u! \fo
d.
i(l
'i
/:. :'r)0
lol
/o
r.' o
-i"t
też
179
spord.ne $dliu l0ńfra20|0r'or'podpńłnel'.ż'li..oddnia l2nlaEl20|0r.
pzjele n./.Z lt.d. N.dzo(Z dcc],jł f dnia |J'0,r'20|0...
7atNierdzong tr7.7 wa ńc zgmfułd1śnig czlonkó\' słuośki!'jsPóldfjeInj Nlj.szk'niNej
..cfYN.. oh.idqLl!.{okcsieod09c7c^Vądo l3.Ze^V.!20]0r nam.r}, U.hwślyNr
pzdJn. do
skańo\tlo
s
odańśku z
Nl spl.sozdłnie fi|inso$c h
.
Bihns' klóD Do (roni.
.
.
fuchlnekztsllnv
'
2010 i(rk skł&ln sil:
i
'kt}YóŃ
i$rdĘklzdl.y
Wp.osadzcDj. do
Rachunek
wtdfiJl KRs \ c{ltńslu. l,omo6ki(!o t]r4ttu
achoqlden lenninćrv o.lu o8lczonc \ M.|ib7ś
sndu R.juno*ęo v|l|
sp
pis)avórv \'\*uuje surlc
synik finansorvy n.llo s \!Ślkości l 75|'50|'4|zl
lvo7dani! l]ńa|!u\!!gU za
!Ę.Pl)\ó\
bilJn$\l \ trJ.$kołi
'ok
pic.ięŻn}uh Śporzl.]zon)
20|0
!ńz
dodatkowc i'rlblm(cie
N \v.riłńci. pośrcdniń \)kuuje
prz.plr.\] li.ńię'n. lŃo fun Ń Ń\$kośc. ó9'.rl9.0j fl. śmdki picnic'żne nd pltrzłlek
okresu rv krvoci. |?,0]],95|.l{9 Ź| ońz ł.dki Pienicżnc M |onicc okrelu $ kqocic
! Z.i.wicnlg /miM N kapit le( funduszu ) yrasnym.
. sParyo7drńie z dzial'|ności spóldżie| .
spru\o,d i. fin.nsoN spółdfie|ni a'fulo FxIdJ. badaniu pvf,z ai.z|.łcgo bi.glulo
Nvidcnb \bolu FdńiÓlu UPrrqniol.go do MJ.nń spfu{r7nmi. fin'n$\clo dś(o.lla
|tŃi Nrdforuzł rch\i|q ńr 74/2010 z d|ii 27'122010r fu tod{(N c \ybonL jcdńcj l ol..n'
ldfis|$Y Pajof' klórj. '].Jl bicgłtm rc\lidqtrlun] . ntrmcrzc .N d.nc'jnynr 2953' pfuNodz{!j.m
r\g?nlię fuchun|o1Yoi(i' Iinmló$ i Pod{ttó\' ''KĄI,l ).Al,.. N Koś.!|ini.. ul lt|.trch 15B/4.
\}dll pozJl!Ńu o'inir o pB{idloNości {Dnądfenia spm\ołlmia linanśo*c.lo' \\' opjnii
ńiędf) intr} i' ż€ spm\rcfdlni! finfusorrt \e\ \sztsk.ch isfutnj"ch lsPektlch
rfcdŚaNi. .fclB]]1ie ] ]r$o s54Śki9 infunlcre islohc d|ł occnr s!u..ji mlj''lkoNej
fin{NoŃj spn]dzil]ni n[ lzjeń ]l.|2.]0l0 l,. jak t' jlj N'niku linł|so\vego z0 Ńk
sNli..dzono
obldtoN' Ód 010],:0Lo!. do ]|.12,20]0t
\nH$Pdanir |ińrńvŃ. sŃ|dzie|ni
a
]o|o n'r ?d5|o:
',.-1
ll0
sBtr/dzon. \\ dńil| |8l[reJ20||r'.
p'Z\jilśp'l'' F"Jl \'ld7o'.7' JcJ)4'' /
dr'
''l:U
fłNvisdzone prleŹ $ł|n. Zlromld1śń d czlonkóR shl]xIi.j sEj|lzil ni lt1ies7krtr]o$.i
..(./YN..\vobrJduir.sokr.si.od0lc/.nrcrdo|i.flnro]0|ll.M'nDlyUCh1!łb.
|'Ćnlnc do sąd! R!.!no[ego v1|| $)L]Zia] KR| \ cdansku. P.trBĄkiclo Ul4du
sk.lbo\veg. w ft] i)k! 7 zadlo*lniBn ternjjló\! omf ogł$Zonl N Moiilovf,
Nl spn\o/'!mie frnańso\l a ]0|l
rok
sk| a
się:
.
B |]trŚ. klo.J. po s|hnig
.
.
RJchlkk 4skó\ isuil \)k.aiź'C] \tnil linanso\ ncuo\ \a$koicil'7lJt3j|.||lz|,
Wpnl\
d! splł\ozda|ia |]nl[Do\.go /a.0k ]0|| o.J dodllkr\. in'nma|j(
ik\M\
] !!s)'\!ólv
\!|ł^i( suDlę lri]ł|nn\ą w
\y]'$ko]i.
'.nie
. Rłlhun.k prztpbs(nY deni.Żnllh sPrad'.n} ( \!rrim.l! p!łulnim \r)kaŹujt
p.e'|]() pi.niężtrc E.do rem $ \$k(rn' |']']3'j68.00 zl. ś^i]ki pi.ni.fnc nl
no.1illu.kr.su \ \\oci! |2,0l):]:]70''] zl oI2 łodki picnj9zn. d] ]ońi!. okrcsu s
ktr.ci! ll111 7ll!.9i rl.
Ze{r\ioi. hian \ kopnob ( f,'ndN^
spfu\i/i.lil f dfill n.ś.isŃ|d'c|ni,
) rvlls.\trr.
snc\ozdłn]. l]naxo]Vc s|ól.lzieLnj zoŚ.]o po łne bldll Przez nilzlL(żn|go b]eglelo
'
rc$ł]enla' $ybo u podnjolu uprrłnion(lo .lo błdlni] Ślli\oldmia fiiinloŚ.go Jo[oia|.
ltaJa Nadzo(4
T'deusz slu|.c|t'
Ęh\!lą ll35120|| 7 dni!]]'ll':0||r,ńrp.dn.\i.\h{uj.{ncjzol.d'
któ'-a jen hicsl}ń r€sidcllt
o numczc c\idćn.]jnrnl il''l9. proMd4cln1
Ilrfcdsjlbi(trsl$o Usłuloscllks|]etr.z iDorłdZl*! |.iruisoso
o
xsi*o\tgo .'l.INJrA
(.l]..
sp
f
Nl. Ko|b! l]h (n. e\id' 9]2) N)dł| lo7tlJNn{ opir1ię Ó Praryidlo\yośĆi
tN'Źdz.nii śln\o7ninii |nr'lsol..go \\ opi|lii snri.rdfuńo |Dicd4 inn]ńi' z. $r.\ozdM'c
In|rnso\C \.s NszJslkich i{o!l)th asF-klłoh Plz(lsla\il ż.lcIni. ijallu \sr\nkie infoan.!'jc
o'o' ]V Pi]q uL'
islotned|ao!.nrslt'].jnrijąl{oNcjjfindńśÓsq]sl)ół fjllniDl!dzj.ń]:!0
t'vnik!t]nilś\re{o7r.okoblo|o]vv!d()|'0L'20lL r'do]]L L]:0 r'
\IlńśU7JJni. |jnxnśUś!sn''hl2ie|ni
),
. t'.'
zi ]0|| rct
7onih:
r''jłk {cf'l(.]
spoĘądzone rV dniu |4
20l2I',
'na..a
puyjęte Pzez Radę Nadforczą dec}zją z dnia05'04'2012I
i
termin! jn\en1a.],jwmia skłrdnjków m]jątkolrlch aw!fre ?-sto' w
Znsadnch / po|illcc / ńghMkowości flodni. z l)mogamj usta\ł} o Bchu|kowości' Uśalono
naśępującą czę$ol| \'ośćjn*mtar}zo]vmir składditół mdjłtkÓłycb:
Melod}
.
.
.
co
'l
]ab środkilRłłB J]t 26 uś'] pkt ]'
.o 2 ]ala dńkÓceńnc składniki ńająlku objęte e\rideDcją pozab
pozostale sfuadniLi aklyrvó\Y
pasy}ół co rok'
okcśloho t.kż. sposoby pŹeprowadaia iNvenb'-azacji
i pasywół s4
akryrvórv
|oDsową,
inłcntar}zowmg
fa
$u z
okrcś|cnjem. j*ie sL(hdnjki
pomocą kazdc3o zc spos.bów przeprcNadz.nja
f
6laleń |uslEtora rv}njkJ' że lennjny pżcpro$adfonFh in\€nlaryzalji są flodne arówlo z
Nrwą o mchunkoNości. jak i z prz'etyni pftz spóldze|nje asadami.
7.|.6' Pro*adzono ]v spóldzje|o] ą|aLilycznl clidcn.jł zadh]f.ńi.
friDgk.nioBch omz nalefuych odselek
Ew]denc']a 15 zapervniJ
2 l}lułu krcdy1ós
rea|iację pośanowień Eb\y z
palśM ł Śp].cie njek(órlth kredllów ńicszkłńio\Ęlh o€
Ędanych na jej podśawjefufpo.fłdzeń $Ykona czych' z ustalcń ]uśmtola*lnika' że
dnia 30 |istopadi ]995 r. o nomo.y
spó]dzic|nja pńwidłoło \ł5kony*'ała postanowienia uslarvy zdnjł ]0 |jśoFda |995 r
państwa !v sptacie niekló.}ch klodylórv ńicszkanjoslch
onz u.d.nych nł jcj
ro7pouąd7eń *ykonawczych,
7'2.
El'ekhavność'osnod.*i lin.ńJorvci sDól{|
!
M',
,.-*
.l
Lł;l
o|ni'
Ó
pÓnÓct
podslawie
tll
fil|.do$\ Fń']uV Ś\ildc.ń
$]'sĘpLl qc. ńm 0sz. Nvo'onĆ są zgodni! 7
PdŚawo\.h s4
?.2.2.
r
sŃ
spo$odowane głÓ!ir.
l
|jfcf
\.iLlloli \!hl\th ł.{kó\ tinlnnlv)(h
Lokd!
zielÓir
sBlrtu sPóldziclni' /nlńńy \ |undusz.ch
ł!odrvb.j$ic Ie]ry(h \'1mnoś!i Iokr]i
|50
i śP.śóbich
s]korĄsinń |r^dftvh
L
Mnkt]{Ć
.i! tźj.ńa nadmi..nrch
poniższl
9 oon 000.00
ł!\]kórv pieńiężn]"ch tr |tasic' sI| onc n. n.hmkłch
honłoN)ó' 1o.7rd. \sz\nkifl PE.uji M |okal'ch l ńro\).h' ś\ildczl o ltm u7)5kJe p.Zcz
linan$N ( BBllci dlsukk oJ lok bankd\Ęśh1r |aczncj r!$koś..
sńldfi.|nil:
'Ęxlrcd}
7']']. srjó|d/.|nił w h]$orvrnym okfos]. ni! łn!lio$'i]l {o|o]ch
aLcji. udzirló\y \Y ińńych p.ddiolach go$pod c7lĆ]l
7.2'{.%Ś!
r ro'|ic'!ni' kwtós
oń|n...,tt
!u]lóŚ
fi|jńsot'}Ch $ zikup
ur'lcżjcdnoslek u(7.{nic(sł \!
s olEi. objęlm
fu
uszxch
|UŚlń.il.
Roz|'.z'nh tovló\ pośrcdnith. ogó|ń).h sń|Jzic|ni. któĄth ni. nn'ń. Pz'po7nnkorv.ć
bezpolBdnio do rĄ(hodó*' op.datlo\rM$ll | h zlo|nionr.h. dokonuj. sir l cicżdr kośŹów
opodi!kołlny(h iz\!o]nioD).ch \Y lnkid Śon1i'|. *']łkiń pozoliją do !].b $$/)si[j. pz}chod)
zc
'ndclopodłtkolvan}ch
iz*oIoion}.h -7g.dnic z $ |: uśó
\lbadi|yD okjlsjc kosay o!ólnc fuf|iclonc byly
, lr.,r**.,*,r*.*
t,
w
ńlŚ.puj+!
/
^słd Po|]1}'kib.honkowoś!]
\PosÓb:
tla
7.Ż's'or!ni zhi1n ll łlni. obślu{iśDlihlredl.órv ,!{ii9ni.Ń(cl D7e1 Ęó|'|'icl'ljc'
ńićszkń sll,cila pzrd ok(ę obj.tr m
|udrri.i' ob..nic do sp| )
od\q|i od frcixśni$)Ch |'Bd\ló\l obslqę \Pl ) odd.k
'o7staią
oL] k ł)1ó\ njjes7|]Di \!!h
za.jągniq'y.h lr/.7 stóld'i.Lni( iIuŚfu]e
nr |]'
sBi|dzic|ÓiJ kRd]t] zici:|gniflc
\
PKo |lP
nn budu\T
'xbIicn
N ]LLŚnlvxn)ń o|ts! 7 (Z]otrkó[ dokon!ło !alio\ 1cj s|lIlly Złdh]Ż.|i.. |].zoŚ!] |flońko\vi.
spl l|i adhr.de \ \\w(ości nornrrl]\nd pr^Nidfi:mlj Pl^, odrębn. pr^ln\. \! n,i.ń
\obdc IJ3'05'].5ó /l na dzi!ń
]|'|:']0lI r adhulnic \ob.c b'.k! \)nusi l6'55ó''j
0l
0L 1009
r I zrdhv.ni! /nrnnjlzrlo
\iq o
l19
ol, r.
'|
7'!'6.T!nninolrcśó io'unlr.Dia 7.bonil7!ń finłnso\rlch sD.lldlielni
nlh|icaln l nodllli. ztJs.
\!
\r).nik! ma]if}
Lr)l'(
r
rol !|Nrk(i}
U
thrnklerz€
|,Flł(|N l.
publicfd.
.
pfu\ńy!|r sBiłd/ielńi
dokoilN n3{pUm]ch
rtkrod ni.n'ch.r!'(i
r-,darmrltta.!
t,J.l cńij] Ątsl'.'' K'Mut'J'r
\pó|d1i.|ńii spoŹądzll.|'('.zn! dlk|arcje'Dd.ttu od nicru.hollo$l on7 r.mino\o dokotr$alJ
ni!sqcŹn'.h
$
pł.l do l]Żg u N1icjskicgo
\Y sfunsku. U7!dLL G0li|l}.
Ir!bnjcl(lsfubska\ lcuinic do Ij B. kłżllo n esi.ila.
i1.00
53
\l
{r.,
LrL)
sluPsk ofu7lJnęfu 0min:.
Lll
\) | odglrl. !n!]]U!!\ J .d.ś.i |7J! nr!l]
\trlxtckdoch! !\|y od osóh n7-!czÓ!ch p|zekxfyl.|l] b]l
J] niL]J!]' L]J! od lun
lcn'no\o
iJ .]l] p ś|)\h'
Ę
],odłlck do.hodo\.1 od osób t|Jwn}.r
pżlklz}my b]'] lc.nin.l. ó
Pofuosk].g. t].f9du
1.) Podil.kodh\itu{ iuslrg VAT
f"d-rr.,Dh^ IR-r."
h"!''"1r
MI
|,lalack od
|'1)
{5,
ro\ańl ius|ug VAT pvek:Lyld) |ył do Po
oNk
tń^.Ń]
clo L]lędu stx.b!\ego \
oPl.t. z. rv]ćc7)ne Ll]lko\Yanje gn'nto]{
k"r rcDLk d,{
t
t,nr"b
'.fL-*
t t!
tr7.v|kol.n
dO U'7ędtr
jc
-![nló\' spó]dzieh]]x \|osi].
\ kmirc
do iL
vieis]lic30 lv słLLPs|tr
:iq
5r3.67 l
uyko\?n]. grunló\
do Ulzędtr
rl' i|i\.
Gfijn!
\|
sPó]dlLc|nj. trnosi]i
Dęb1i.} K.szl'Ąskje]
JrLln,rl! u.rcL'
re!l ll
Bt
|'!) UbQpig(,Ćli. śpohzn.
I
JrbdllaDhturu sdo
tc
ino\o d0 fak]łdl L]bezpi!|zu]i sPolec7|y.h
l
;T\fu
Irr|7.({l
K\'ot! Śkłłd.. f l'fu|u PrRoN q
\
/!h.\iqzń rlubIj!ho .
Prl\nJ..h' ||óru /nJI) |zez spóldzill'i9 7lPl$)n'' ods.lki t. \\)nikjl!...ltlŻ.n\ch korekl
deł|ańqi poJ tu od lo\łnn\ i 6|usv^l'
spó|dziś ni
7.2.7.
okftsie objęq]n Lustrł!ją s'nliŚ'lono '16.oo /l odsel.k oJ
Tcrnino$n(ć
NlkŃ2nil Dżc' sńóld'i.|'i.
@i!jr!.'i
spó|dzi. |
o
ł \v L0Ńfr\v]r}rn
okfu5j. fxp|i| |'l
n'nv.|'
.'). s!ók|,iś|liłbrt'
'obo$inań:
lq\lrit |ś]]] z|nr]settl
?
L
ńiŃr
ń.tr| | JLŃaj
pozosh|rh 7obosjązlń. Ztelo]
r
w2009ru|u
68.2.r
zl
1 s ]0|0 ruku- óó.ó0,!'
1$l0llruku-l9l0zl
K\ol'
\}n1icr/on}.h i apl'coÓj.ch
rz.l
vóld,iś|.ię odsclck od rozosla|\lh 7!b.\i4ań jcn
anaLeżnoś.sprj]dfcInjP.,e,jejd]u7nik0$(b(fZklIuż-eńzlytulu
''2'|j'Iu'liDo\vo!ć]!g!]o\
oPłxlŹn u)\! . Iul'ili )i j ri.
dZił]r1fu podcjnlo\!l]. spół fjeInia dlr \)r!/Ć|'No\{nj.
sŃldfi!|ni| nic P.\i.d! pżel. limNnnJ(h no|(żnołi innych' niż z llfu|u
h
;,/
oPl n
sloi.h
u4lko\anie
136
7'2'9. K|ucżÓve wie|kÓści bźMględde
charaklcryzująoc wynik bi|ansowy
jsdnostki ońz jcj sytuację mojątko\q i
i śnt,bi|ansu oro
w}nik dfiałł|n.ścigospodarczej, miany rachunku zysków
,inabo{)"5 |-Jr"Ll.DżJ|a jbcc
w)(rc') podJne |oF''ei
Ąh {o'.'t' r n |' . /|7 !!hun(oĘm /'o(m"|eni.n 'ek\
7|'
2010
Wyśf.fe9ó i
wskaźników
s
eniĘ
6-
7
fmhna slanr
kv
ok {
kw
!dz ar! 2011,2010 201r /2009
fj
e'i s n't)s1t-l
92 634,7 37 0 .2 916
5
*
,33
u
P
37 533J 35 3
51,0
23
0,1
tr
Etl't
96,7 -7 959,3 91 r
qLo0
'f""
or;ft
00
925ft.6369 2333{967
109
5
01
.23
7
0 459
3!
I
zn
35
93t
0q
i,
19!y..'
I
16,1
0
5f
50,2
;
15
222f 5 2Z
13,3
ń
1d')oIi.sM
AxTY]yA RAfEŃ0
552
i7
942
6
0
t0f
1697
12
0931
I343
1202
46i
00
1
11!, ts 506
I
00'
.!
tu
I
136
B7
AktyM w
|alĆh 2009.201]
I
PJ\]{ł dan! s lJśz
z
fu|hun|ol\ń ziolJą!.n cn],.tś( z
}ł-/
D.L
ftrr@"".
00 10
33
!r37
o3
7ool, 69
69El
d
5 3Ł, !0'6
00
&3 ro8
j
Ę6 9
]?]!
2ó16 eoq
latach 2009-2011
I
|
l\,|ają!ek i
żód]a fnansollania W atach 2009.20]
7godnic 2 pÓlvyższ)ńi dinynri' \q|ikrjącymi
z bi|.n
.na|ilycznego na s)'tuNję jednÓlki
islolnic wpłysają nasqpLiące aspekry:
1 lk$}a tNz}e ŚnńoNią 33'9% calego mająLku spóldzie|nj|
l j.dnocz.śnie u'jdoczn} jeśspłdck bilansowlj tr'irtości '..zo*)ch aktll'ów rRłl)!h,
(ys / ]cŚ on rczu]latem prede
który \v p'-cd7jł|e ]] lat (2009 20]]) rvynoli
''959,]
wszyśkjrn w!Ódrcbnieiia pclnych !]asnoltj |.kł]i ńicszk.Irych na nocy ustowy z dnił
|4
.fc
'cr 200?
l
o z'nianje uśa\rlÓ spó}dzic]ni.ch mieszkani.v]ch ouz o /njanio
,. ! ,L'#
140
ni.klóĄlhiÓÓ'chusb{(D,
U'z2007rokuN. |2j'poz.37]):
varupic nali4lku obloIo\łego odDÓlo$!tro \wroslo l'304.41t3'
d. rcku 20]0).
ł l'slosunk[
do loku 2009 o 2'474.0 l'.ś'
g|óNni. n.n in\r.rydi kńtłoll.mirol)ch (
20|0
rcł! i o |.J|7.9 tts
lz$l
z| \y slGunku do 2009
/
z] (]12.5
(ll7'9
%łtoów|n|lill
%). któly obcjmuje
o l.3.l?.4 l)s' ,| \r toóNnin do
Óku )' ń!|.,ń.ści kó&ol.mirc\-a.h o
525.l qs zl 1 20|| do 2009 ) or&. nn.loric,nie. wności kni{koEnnnrN}{h fufli.'rń
międzJokreńNych o
ł5. zl:
'06.l
1l pasylłach bilińŚl uw.8ę z\riĆł spld.k ksolo\y
k{pifu|tj\v
/ li|Dduszy $lłsnlch N
zpo$'-vfr7"Vm
!7€d7J|c!-/..hhN(rÓł'Uych]aio7'4|2.21)s'f](92.5lL)\tzwi4zk
udzial l.un'lus7y wl$nlch t' fin.mliniu mlją'ku sŃ|dzh|ni fini€jsłl si.i f 9]'5 % no
dzi.ń j|'|2'2oos.' do 9l2 % fu d2i.ń ]|'l2'20ll r' \r slosunlu do ogóInej ślny
rv
hrelń*"n)
d]ugoleDi1os}d1 267'6
l.{qhtrnck
odńoto{!ć ńal.ży odńÓlÓN'ć Mrś zobo\riąŹa|i
L's' zl ońf łzmd zobowiazań l{rólko1{n]Ńs}ch o l 279.| lys
m okcsie
zJskó{ i$tml (wtys zl)z rachunkosyn aok.ągleńi.ń s.l.k fl'
<^
l'1
{
'{:/
t4t
m14r^6
I
::"
I,, r-l
7...
l'lnansorvego
o..
'".
r
v[
lBate
Wypmcorlry rysk
neno
.rov!1) n
...4
o(r.i.
sl.nowiwsrosufku do:
Frzychodół' ogółem 5.09% (.entorvnośćneto )'
aan:żoł'nca.kapitafu
łłasncgo|,l2%,
$'mr aklyt'ólv ogółem l'05 %'
,4
pŹlchÓdów Ógólenr 7j24
,i, I
yo
na osiąganjc doddniegÓ wynjku
.
.
.
.
z.ańgizow.n.lo |!tjla]u *łxsncgo
sujnya[tyló\ o.!ółcm l'72
Pż) chodórr o!ól ejn
1,3i1%'
91.
7.]'% (.cntołno!ć dc(o),
k.Ito]u q'l'śnego |'36
%.
sumy akqlvórv ogół.m ].70%'
wYńjkfińansoN) nenonaprf.łonriclłrk5/'1ujĆsĘnldę|Lląco|
Wyn I f nansowy wl.lach 2009-2011
lfskćhi ki d l,noś.i'fu)an$ęi pŹcdŚNviiją
w5k.źll{ FŁ!lnoi(i
-
fi
sję
naŚ9Fojłco:
DrŃdy.j
ń{.lKje kłbtrońoi1
jkórv 7
PÓżqd.n}ni wańościajni nie \vslQfL'jc ńł s}st.po]Vanie
Po}]Ższ]".h Lvsk!źn
Ryńxg.Ir).ch zoboq Lązań ws[rźnik pł]nnO!|i llI slop1il
//
ć
\ Lł''|''".
llm. fe inłeśy..,ekńlkotłnin.Re spóluie|ni' plrcf kló.e nl]eŻv rc7u'nieć łodk]
pje|iężne l'LQsc. |x redunkJc[ banko*].ch omz ]okalJch o temjir1ie 7rI]&da noścj k.ols7yjn D]ż
n]ó]vi o
j
niesiące pokywają !V 168% zobowiązania sPółdfieLni
l'l\łdj,iłi |.,/dl,,if kszl.ltujĄ
się Dos(epują.o
'
aayląLhrfu fo 4dl l1o:|yq)
!4' qdvo b.l!h Do,erFitiĘ6d,,x
osiag.nc w lLśrÓ$anych htach z}ski posldują' żc Nsz)śki.vskxźtrjki a t.n okrcs
\ta.tość dodanlją
Mająt.k spó]dzie]ni
ge|erorvał
f)sk R wysokości l.0'
grosza
*
pą.mqł
2009
gńsz.\'20|0 r or.z |'70grsfiw20l| |. |ajcdn4f]otórvkę zMnguoŚmtl \ xkt)*r
M(ośćlclo |Vskażnik.. ly'n |epiej vj-korz!{yNłnl jeśmJ.]4lek sPóldfie|n '
lm
r',
L,72
łtŻsza
vskaźnik rento\ności ndlo |iczon} iJk. rryńjk tlnrnsorr} n.fto do p.z}d]odóv'o!óle'n ]V tokL
20]| pozoŚal na zb|jŻon)m pozłlnie do oku ?0l0 i fn..zojc *flóŚl \v Śosuńku do
\łskaŹnikrcilouDoś.ikłpit]|urvłasoego.Podobnicj.ksskłŹnjkrcńt\rio!!jńc(o,rurósIw.oku
20]0 ł Poró*'n]nnl do 2009, Z koci N 20ll rc(u jest zb|]Żony do \ańoś|i osi4gniętą .ok
vsk.Źnik dź\łignifinansoLvej ry clltm
h[t.Nr|'n
otJgsic l(rzymLLje \vaności dodllj e. co
i, 7yskownoić kłpihłL'w}łsdclo j.Ś \ł)ższdod slopy ?yskoqnoścj n]ajłtku. .zyli nie
t'}ścPojcncgł|)wnc Zj.]rńko lz$' miczus] fi|aDsofej. rjdyż koszt obslugi krPjlJló!
ob.ylh był | zy.V od Ąskórv zftrli7owanlch dzilkj Z..ń!lfo\.niu kipt.ló\' ob.)'d)
oz|acza.
t)
\tr:nnt trkr Jt przed{r\iJj,t
.--,1
\ir nJ{i,!j,tr!:
--!x!49<!Ź!]r!urBu!!!!]]]j,L
*D9|qr|Nl^niis!fu|'|!thpful|'dl
\' prj|| ''
|" "p]J\ /mó!1' ,\'k'..
'o]('. 'hl"'").'
f.|^l$trli obról nJl.,noś.ilmi \ dniiĆh \Y |[9oNan)n oklrsi.
'b.o|
'
/.o-i''T i'l
'''|
szrósł Z 23 do
j5.] d'ia'
zołxN iu!ń rY dnia.h Nkuuj. na
Pońrulją. 9rbkośćobnnu mleżnoś.i.mi\Y dnilch z iola!:i4
lo.
lollciJ nalcbolcij.sl okolo dNukmlli. śryhs^IiżZobo\ti4Ań s!óldzic|ni'
'ś
Z an!]if) |oticjiZlpłsnv \v !niach. s'.Vnika żc \'201] .oku p.Źc.lilńy !zas ln*niaj.dl.'!o
rokic popLzedńifiPrr$c s l
zlńro,Jńil śfudlóry pieńił/nlch \Y ap'$Ch'
obslo\vcgo 7apasórv \v ]1o!oNnmiu *'
co ś!vi!d.z). o ni.
l|\k :ń*i no dndlil. |\ti|,wj i
?i.n\!j
n]. fmicnił jŃ'.v(o!i0'8 dnia.
hihlull
:u'l."l.
jt''it \]rialia
'''''"-
j!']io9ri $
'NŹ|olt
*n\i l^\ah.
$sknżn]k ..r]otej .eruly l]nlnsowao]] . \!yisz'
xlrtysóN
t|.Ilth
fundlszani N|.sń)mi
l'"ńl :'uq,J
Lt",
!lŁ!r"!!
Ń
cykLL'
o
l00 s}gna|fLi! flnrv lo\oić s]jndńsoNrnia
iśp'yj! llŹ-}jmniu óBnlnrali ljnan$yĆj sńld7ie|ni'
ó\nie, rvskżtrik.Jloki Egu|' fino9rvi.i...' 8d}f 7oboNiązińia sŃ|dfi.loi nie
pźśkrczljJpÓlos} k]pn.lóN $I.sńrch. c4'|i ni. śd)\ujan.os|!ni.ni. pl}nności fin.|soqcj'
Potvi.fda
to
/,
rJ5
\\'hNtÓMńtm okfusic |iś.p]l sFdek \v{noici bi2nsoscj sNd7i.ldi' cz!L] rkywó\'nen.
odPow.dlLi$!)ch ledoś.]\vncson).h \V!|ncolvxny.h ka|iliłtn! \yhsljyc||' s'Mlja t. r!Ś
spo\ot]o\ Jn! \!oJĘhnicńicl) pcł.t.h slasnoi.i |o|aIi nli.ś/|(ll.l.h
7''']0' ldo no!ć snó]Jzil]tri do ont}nUo\vłnil dZilla]nosci N l)k! M(qlń]ń po bi]anyń
njezńi(nimyn] (lohi. f.k'.sig )'
(
\
L\f!|R|ni.j.c \}niki hi .ni. spń\Ual ii finmv\\.go. \\k.żniki doroń..!:j luliz]
ckonońi./'o finm\o\tj .n7 zdazcń Ś\Fihtcz-\th' kk]r. iłsl.ipil} po ńiu bi|ln$$
snYjcdz{ r]c. le !kłtn]nl J)l'La!ja sno]Jzich] ni. qro\riznj. !o !ksljońosxnił 7l8|oŻ.nia d]a
konl'nua( ]
jlj
dział.|n.ś(is fuku |aśtpn).m po ro]ru Mdnn)
spóldfi! 1iu l].oR.dl] dl]ili]nośćspolecznt.0iLvifu$o. qlIlL|'l |.l m Podnl\io
. ]il '| un' 5 Ńl$! f di a |5'|]'2000 l . s$ndzi.lnił.h ni.szkli o$l(h (t|n].'ltroLity
D/' t]'z ]Doj
rnl ||9'pof II|6 z Ńżn'f'niinanil
Srdu.uSSM..C4n
Il.uu|nDinulospodi
\
]
slupsku.
linanś.NłssNl .'cz\n...
Zeb.xni! ltzcdśrwi|ie|i (2łUd|óR slups|ilj sńldze|nj
Nlis4lnioŃj '' (.l)n .. \ sh'Ps|u z dnh 1.] ||2007 r \ rPn\i( rtr\: 7ćnin j
fi ..ńł\anid pvclC7lonl(n\ d/iJh|'Ńni \p.Li/tj. !n\iłll\śji klkuri|'L.i'
,]0|0 i R]dr Nidzorufr rch\2li|3 foiu|łmin dfihLio!.j \F]eczłci. o(viaIo*ti
L-(ltrv!ły n. 5/2007
\]l'|l/
(|'
i ńi j*ith
.
ś/'.Lniosł ' cZ)n
''
$ sluplku
zis.do.h ńoże korz).slii
2
Reg1
.ł] n okftś]l
dzialo|ności śPol..zno
Zbllt linans\Jnii iodp|Jtności' l|l\^utzN i fo.nr) R]Iiacji
spóld,i!Lnil nNadz] dza]l|'Ńść slro|!!no . ośu]xt\!o (!|lLrfu]ną \ }iIt|biu sn(jIdlje|czln)
|'] N sIup\ku'
''EltIKA'' ].ży u],fr'gjntrł
^ulufu
\y hlfih ]009 ]Ul| PŁ.Pros fono Nic|c i'npNz i zjcć' |r(ilh jJr:
. zrirci! nru4.zd) -{!k!lne.
! g hDn!r![] (orek.riri dh dzieci.
. zŃl\} chojnko1|!.
Mni.je sz..ho\€
i
lc.i{ Śolo\t!.'
^ (onklń! kauoke.
^ andz.jk . nrikohrri.
. \iNz.zr NieiLinc
r konktrry Irn).fo.
l teŚ]ny M p.{itłnie ]vjosnl i łli'
wrln. zg.onudfenje czlonkow oke!]a kie.uDk] m^\oju d't]alno!.i 1lŃ e.fńo ośliłkJ}o
kuhulaLn.i Do 4l'eśu Radt N.d.fulcj na.7] Uch\li.njc p|]o&\
-qospodmczo
j
jcj
(!l1Pul.l.ii
Jjń.n3,l'rcr' l).
nalcf! Udr|aDic todejńo\\inic udNa] .o do k\ol)
obcirżJjłc!'i .,roi(ó\. PońLzej p.ftdnł\.no ześ$Vien]. obo\jłfL'ittc}ch \! ]uŚ.oY.n],ń
i k' L r rli
t13.127.t9
,I
ll
'1lilA
rrl {.J.onej
|az
Sno|!]Zś ni.
Źn'.lhlli t]nrn\U\ińil
o|ht\
'ILrnNó]r
s
1\lf
.Io
rqj
łc łiL![jg!|trvi|un!']
ń]!r'l '\JJII iL ifu J!r' R.e N'l
LĄcz\F rRz\c||l,|,t InocIroD.|'
r?r!!krr) z dnrl.'Ln\!i !.rporr.v!i pi$\rtomi
.]ol
]]
fcL srlill]f |ln 91llL
)tigk\/ór'
\niLl {|/ixlrInoś.i Ś] !!zio - ośqi!nn|]L.tr|l!'l]]re ( b./ trsflL9Jn cris dUcha tr
\rMjftl\mia nlcrz.^ń dri/ do.h.ttu ] sh\ z ()d)stnil |linm]ldr ''BLizćj NiJ'.)
. \:0i)9tuktr- 1 7l.Ojl.ll l
. \ l0 0.ol,u- ( 10.765.11
. \:(|||mfu l 7r l]l.ól
|)Zi!|!l''ui. spoIe.lno oś1il{nYo
- l{Dhui'|l! bv|i Dr7cdniDien ll lótr 'lgo\yo.
|in $lr.t' |r'ó( u.h$!|nfu blb s hNlrorlrln o*Bio pr&' R! r Nad'.Bz{. r
zlrzł spóldzi(lni ś!.hdllRadzie i{'dzoĘ7oj sDra$u l ił z d'illa|nośśioruz
śil'Ic'iL
q' hlnc
d!
lffląd
\}ildziś|ni7\nicil
nlko$'e
sĘ Jo
|t.!i('n.l
.so z\i'|'!
R.Ni7}jr.go sŃ|dŹi.|.i
\ sz.7cc!ni. o !s7cr!gó}$\i.njś b]Jrnjx hjŚ.rc}jnclo ss\l .' c4n '' fr
.1.:009 ]0| \ /lkles]e upnNDjeń idZalalności konrisii dońŹn)!hpo\Ńb\'ń!.r pll.z
Rrd| N]d7odzr 'nr^Ffu\id,on}.h Pr^ln'.!&\ n! 7itlP i \]nlia!śa\onn\
N1j.s7(M
.!.Z!j]]
o\ach
ko\!cr ' o|JuNtiixnu(|)lóv en(u.l\c,n!c1 . monrir (lcktonit/o\ch l)odziuLńikó\
ci.płrl.d.7]llDd].\tnli\]|oDil]a
'n
.ł,
.-
ł/' /'| ć'1] at 7 k' 'e J . '' '|
7.lpozn.nie sic f zPi\llli slallu sŃl&i!|''i
.s,l] U!'
j i ,l:
148
zapozninic się z R.g |x!ri..nr Radt N.dzor.f.]\
6Ń ]']'8:
ll
2i
trn.
l baści|do[l]{ln\ no!c.l/có lt!d] ( lr/y|ń lu{]r(jn hel lskazj"$alii dll) ) moill
\yNrioslolłć. iZ.zlonko\ie Rld] polLzednjej La|enc]i dale| nr.j. loszczcnia szlltdcnr
7a]?ądu o łl'bor7e o].re.(ó$ ]v l'elargx.lr i |'ekra.7nnia kol/lnv.P' z l]luh' Ę.riany
/xlo.ól s]/ĆjnikoN'vch / g]Nvjclrni lcmosl11!.Ztr'rnri lv bud]Dkach nrjoszkalI}oh' moDlafu
elelt..j./n!th poJ/iel]1iln\ kos71ó$ . o' 7 od.ĄI.d r'dntrl)n r 7l\adn.ści
Llo|!l]'lłnl].h \!iliJn hLi.h trlfLtLf.Ii'
7!]7u1) czło|kó\ |onrisji dor!żn)ch Rdd)
.b ele
w
e
konrpci.r.
N
/o../d s! nje 1)lko
L]eff.]sadle
!l.
lez nje
rni
uc4j.jc7! c/ło]l.o\i9 R1JY . . ob\cnMi$7) i z plo(o|ólórY l'clr
trlchlgtnr .jr l!nlk. rb) obseńqRv] 0licIl a](ickoL\\l.| obl.kci. $ l)ch sni{a.h
l.|zid 7lqszc ponos od]ro1\]edzj.lioś. 7l k'dl \rlbln i Pdjęq dec)zJe
czlonek R!d' Konrhji doraźfui Dt r.ożc k\'.nion.*xć ldti.b de.]'l L !dr/ fue r.sl do
Dr/elirgłch
Zxrzld spóldf!.].j olLpo{jada jn\uicf
fi ś.|lr|d!Dkó}'
Dricszka|l\ch
i i|n.sn
ntr9
fi
spLa\) leclnricłr. sf.fegól.jc odpo]Yi.dZil||i \t| I]|łco\niq 1.chIiczni spóldzicLn], klór,)
zobli.!olaD są do dostonNlni. obieknnr bu|o\ll0Dch do no\lobo*iązllmlclr DoIn
lcch.icrnrch 1!rnilal,i.r!|
dni. 190j20|0.
\
m.h f dyfcl()rv pi
xmernr euLop!.is[i.!.
i ildy 2l]l0rllrh f
sprllvic chariktcryst'ki .DeBelr.zncj budlnkó]v'
sFrx\r Jol \\)nriJD)' Pd7jc].j[ń\ cLe||l l.q.ń\' 1e.n nJ1!c7n)ch c7'\ \odom]e'.l 7
od.7ylcń rxdi$\)nr \!\LuniĆ 7oila|} } 2ńjc.7.liarh lrr7 tr n)njkq.!.y.h /c
sEJ$o/Jfu1ix 7!7ąl]u /! ]0l]r jnie (1icld7olÓ 1v ltfu /Jk]esjc njep \yid]NY.ści
Zat7ąd rcxIiztj. dzj.]ania spóldzi.hri elJporvo
N ce|l
s!ścDralycz|cj pop|all
rva r(ól zalricszkania y zisoblch spól.zicllri ij.ś 10 rcl nic lr.lko ŚafulowJ a|c i
ust!\o\\]' zar7.d robi to p|o|cson.]lic lnVZ ]eŚ do lcgo 7obo\łi.izan] co rónicz
\}nika z zisid fin.lso\)ch o!óh]ic Dr,rier)'ch \ spiłd,ie]|j.dr nrjeszliiniol'ach .
dol)|Zy lo szcfe.!ólo\!ch fuflicleli n]e|ió1' / c,onknni spóldfiel.i'
I ushlo]') ńjd \Yjd/q /,teń Nb/rbr' l)jrśiianix re.! lnl bjurJ s|ó}d7 glnj L SDK
.,
\lrnj(l|) ró\ eŻ Z Zaleceli
.. l. |1 gdrż rg]nonly tt h)|)' bldlo l.t/.bnc
pokoDnll.].lr P.ńŚsolrl.i llspe(cji llacy,
I19
\łj.kon c lud]! e|er.!eĄr,n. rcn!!llo(! !l^dc \sz]'$kin poslu4 do opraĆoMDi,
da|s4th nrognnnN modcńizaq]u]ch u\infintcn Ź oganic,eniem Ż!ńlPćhorv id nu
enersie 7\i'. m.a ńie lllko z ciep|4 \1d|i ullto\J c7'\ ccntalnln o.q.r.\anicm
lustrJlor4 odnosa sic ń\Ynicż do UŚi|c|i rlF./cdńi.h pro&ltóló\ lunacji. $ tlól.ll
nsl'}$'no ńi \kńczanie b]lćj Rid! \i forczlj \ |omp.lcncF lJ?adu B)'|! Radl
)(nd,orc,a i konriśje Pob|!rno\. \|śl.zvs) m niclospudmość
. n Dic 7b.dll.
.lospodamości
i
zóadności np' zalup!
lnNtr \ Rieiło$ie nic
'..ado
zlobiono z l.ro
poNo(iu
' njektóq'ch c7lłjnńv
ŹlżItr' h)leńu ZaŹadoNi i $!oj.j lt&l7ig obcot d7iala|a
lft ial]'c[ l c{oso\.e (lś7.7ciii stl pż{|n).7Ćńi.nr UP.asni.ń . nic mogą dl]cj
Rody
mjdć
()llaDizolanie pnc) Rady \Pt!z}\ll ńi ]c] |t']li|]n ]'rd}wjdUa].r .7!.nL.*jc |łatlr. Dic
lŃri s0noiśnych utra\lni.ń do \y\P.]]ljln]| Złl{ji i koż]ś.Diiz upIa\!je|i I)7i!| ju
\ Śo!u|u do iDrIch organó(
) |ub pEco$nikn\ nrus/J b\ć FFfedfo.e uch\.lą ..xljqq ń!
]ńJy$jduah]c Ćf]o.tó\\ Rad]' Nld7oj.^j
Sllildzi.lni
(
F|.namtN
^t7'du
PosT \Not\
|E\|ł Koi('o\t'E
|' 1.l.'
7'\'.''
' '.l
spóldzi.l i hŃratoń\
|'']..l
r'11'|'(|'lł'''o
zrprib\rn\.h |?.,
t'.rz.td
$ icgo lrcś.ilablicc o7nuc7.|c
Dunrcmjni od nI 1 do.r |] .mz fłl0c7ni| nt ] .d |t ] do n| lq doqczalJ. zikuPu
\v |}ic lo\vic i faIącfnik E ] od nr I do ń! ]l
nicn|chonrości grunloNej d?j'!|i t
2' htcrr.lną cfęściEprcl.kó|L| Śą s-rys7ckg(i|]1i('1c
dot]ĆząĆ\cll \zno\ienia
3.
-
Prolotól Yx'!d2.ńo
Rad)
dzi!l!]noii'5'1/]
inLVcslJc)'ińl] \ł Bier|.oNie,
\
] jednobflnli:ll)ch.gfcnplirznch z prc7nlcxniem J|!
\Jd,orĄ ss\! -cz!n'. (
Znrzldu SS\! ..
(l4i
s|upsk!.
\Y Shrpsku.
Rclionnlnego 7\rivku R.Niz\jtr.lo spi)|d7il|ńi NlicgkmiosTcb
rrnr.kol Tonil podpisrnv prz.1 7lr14u soJ|dfi.|ni
j:
ur{'r
ę-.,,..,,.
Ń
nnl 23 ńda
N
szczecinie'
2012 r'
Lt sl ltATollzY

Podobne dokumenty

Lusr:aPR - SSM CZYN

Lusr:aPR - SSM CZYN D,illr](. i.sl ub(|o!a, gdyŻ l, pob]if! jUż iŚtnicje sicć to(Locia.qowł' ob.cnie r.$l budo\'. Ian{lifacji snDitamci' \\:sz]s(kie te itrlbmracjc $-anikają z aklu noląrqlre8o. Dla polwie|dzenia lo\ł}...

Bardziej szczegółowo

T - bip.kobylnica.

T - bip.kobylnica. (lJ.$dd i akralonroli{r :145157,549i555) \v odpo{iedzi n! pytania cyl.: ,,1:b zain.val lt pohitranient n.ch.tlte htd.clar\ch I ro2d.i.tlr 85228a/az kt. brl :ohownL.lnr .t o.lpr.w'.lzantu 1rh .totho...

Bardziej szczegółowo