Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych

Transkrypt

Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w międzynarodowej konferencji naukowej
pt:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji
przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych
…………………………………………….
/ pieczęć firmowa z dokładnym adresem /
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł /stopień ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa reprezentowanej placówki ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Ul. ………………………………………………………………………………………………………….. Nr ….………………………………….
Kod …………-……….. Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………..
Tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon (kom.) ………………………………………………………...............................................................................
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł referatu ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ogółem należność w wysokości 400 zł zostanie przelana na konto:
WSFiP w Bielsku-Białej: 28 124041421111000048230360 do dnia 30 kwietnia 2013r.
Adres, na który należy przesłać potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały po konferencji:
…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
podpis kwestora lub głównego księgowego
……...…………………………………………..
podpis osoby akceptującej udział

Podobne dokumenty