Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę laptopów

Transkrypt

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę laptopów
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu .... ............. w Lublinie, pomiędzy Regionalną Izbą Obrachunkową
w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ul. Karłowicza 4, reprezentowaną przez:
1) ................................ – ........................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a .............................. z siedzibą w .......................................
.........., reprezentowaną przez:
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
,,Dostawa laptopów” wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 20 szt. laptopów.
§2
Koszty dostawy (koszty transportu ewentualnego ubezpieczenia itp.) ponosi wykonawca.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu określone w § 1 laptopy wraz
z fakturą w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2012 r. za uzgodnioną między
stronami łączną cenę.........................zł. brutto (słownie zł.....................................................)
§4
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczone laptopy przelewem do
24 września 2012 r.
§5
W przypadku niezrealizowania dostawy w określonym w § 3 terminie Zamawiający ma
prawo odstąpić od zawartej umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej. Wysokość kary wynosi 10 % (słownie: dziesięć procent) uzgodnionej ceny brutto.
§6
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego
stronie zapłaci on Wykonawcy 10 % (słownie: dziesięć procent) uzgodnionej ceny brutto.
Załącznik nr 5 do SIWZ
§7
Sprzęt będący przedmiotem umowy jest objęty ......-letnią gwarancją producenta.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu cywilnego.
§10
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający
Wykonawca
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty