UMOWA O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ IMPREZY

Transkrypt

UMOWA O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ IMPREZY
UMOWA
O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ IMPREZY
Zawarta w …………………............………, dnia ……………….......................……… 2011 r., pomiędzy:
……………………………………………, zam. w ………….....……………, ul. ………………………………….,
tel. …………………….........…….., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
Wojciechem Gamza zam. w Stanowicach ul. Kościelna 61, tel. 668 362 563, zwanym w dalszej części
umowy Wykonawcą.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie wraz z obsługą
muzyczną, wokalną i artystyczną …....................................................
2. Uroczystość odbędzie się w dniu …...................... … roku, w godzinach od ……. do …….. rano
dnia następnego w restauracji
……………………………………………………………………………………
3. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub w obecności dodatkowej osoby, (po wcześniejszym
ustaleniu z Zamawiającym) przy pomocy własnego sprzętu muzycznego.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne
oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą
starannością.
§2
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie ……..… zł. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma ……..% wynagrodzenia w gotówce,
tj. …....... zł. Pozostała część, tj. …...…% kwoty, czyli …..…..zł płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy
§3
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do 30 dni przed dniem imprezy
wskazanym w § 1 pkt 2.
2. Oświadczenie o odstąpieniu skutkuje zatrzymaniem przez Wykonawcę zaliczki wpłaconej
przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
§4
KOSZTY DODATKOWE
1. Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem
niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty
za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie.
2. Koszty dojazdu do miejsca wykonania umowy oraz koszty noclegu pokryje Wykonawca we
własnym zakresie.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
2. W przypadku choroby, zdarzenia losowego, lub każdego innego czynnika, który uniemożliwi
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz zapewnienia osoby, która wykona umowę
w jego zastępstwie. Osoba ta będzie zobowiązana do wykonania umowy na warunkach
określonych niniejszą umową i na tym samym poziomie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w
Rybniku.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i
jednym dla Wykonawcy.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.
Zamawiający
Wykonawca

Podobne dokumenty