Regulamin konkursu plastycznego na ilustracje do wierszy dla

Transkrypt

Regulamin konkursu plastycznego na ilustracje do wierszy dla
Regulamin konkursu plastycznego na ilustracje do wierszy dla dzieci pt.
„Rymowanki Anki” Anny Bzowej
I. Cele i regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest propagowanie lokalnej twórczości, rozwijanie
zainteresowań plastycznych oraz twórczej wyobraźni dzieci, a także
inspirowanie do pracy twórczej najmłodszych mieszkańców Miasta
i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat mieszkających na
terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do jednego spośród
12 wierszy. Prace nawiązywać mają do treści wierszy, które można
pobierać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonowie
Pomorskim.
4. Pracę należy podpisać podając:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek,
- adres zamieszkania,
- imię i nazwisko rodzica lub opiekuna wraz z numerem telefonu.
5. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Narysowane lub namalowane ilustracje, wcześniej niepublikowane,
w formacie A4 na białym tle, składać należy w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Jabłonowie Pomorskim do dnia 30 kwietnia 2015 r.
7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
8. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
9. Wraz z pracą należy złożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
przetwarzanie danych osobowych autorów prac w zakresie niezbędnym do
potrzeb projektu. Formularz zgody znajduje się poniżej.
10.Po zakończeniu konkursu praca przechodzi na własność organizatora.
11.Jury powołane przez organizatora konkursu wyłoni najciekawsze prace,
które opublikowane zostaną w tomiku poezji dla dzieci.
12.Wyniki konkursu oraz termin i miejsce wręczenia nagród opublikowane
zostaną na stronie www.jablonowopomorskie.pl do dnia 6 maja 2015 roku,
a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą pocztową
o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
II.
Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna:
a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych na
potrzeby konkursu plastycznego na ilustracje do wierszy dla dzieci
pt. „Rymowanki Anki” Anny Bzowej zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
b. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów konkursu
wizerunku mojego dziecka, na rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi
w ramach konkursu, w szczególności w mediach elektronicznych w
tym na stronach internetowych, prasie, telewizji, broszurach,
ulotkach, gazetkach itp.
c. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą
nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam,
że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
........................................
Miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………
podpis czytelny
rodzica / opiekuna prawnego*