protokół nr 58 z 11.09.2013 r.

Transkrypt

protokół nr 58 z 11.09.2013 r.
Protokół nr 58/2013
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się 11 września 2013 roku
w siedzibie Rady Miasta, budynek B Urzędu Miasta Józefowa
Przewodniczący J. Sekuła o godz. 17.00 dokonał otwarcia posiedzenia, a następnie
stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych.
Oprócz radnych w spotkaniu wzięli udział: Zastępca Burmistrza M. Banaszek, kierownik
Referatu ZP Dariusz Rogowski.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 58/2013
z posiedzenia Komisji ŁPiOŚ
z 11 września 2013 roku
Przewodniczący J. Sekuła przedstawił porządek obrad:
1. Analiza zasadności przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.
2. Sprawy bieżące.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (nr 56/2013 i 57/2013).
Ad. 1
Przewodniczący J. Sekuła zwrócił się z prośbą do obecnego na posiedzeniu Zastępcy
Burmistrza Miasta o przedstawienie informacji na temat terenów, które kwalifikowałyby się
do zmiany w studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa.
Burmistrz M. Banaszek przedstawił tereny, wobec których należałoby zastosować zmiany
zapisów w studium:
- ścisłe centrum Józefowa (zmiana polegająca na niepodzielaniu obszaru na jednostki
terenowe),
- teren pod oczyszczalnię ścieków, a dokładnie działka znajdująca się w bliskim sąsiedztwie
wspomnianego terenu (na działce nie przewiduje się żadnych inwestycji, a bardzo
prawdopodobnym będzie pojawienie się konieczności usytuowania na niej obiektów
towarzyszących przy oczyszczalni),
- teren byłego Domu Dziecka w Michalinie (będą trwały rozmowy ze Starostwem czy
pojawi się konieczność dopuszczenia na terenie obiektu o pow. 2,5 tys. m²).
Ponadto Burmistrz poinformował, że właściciele tzw. terenu „Pod Dębami” wnioskują o
dopuszczenie lokalizowania obiektu handlowego o pow. 2,5 tys. m².
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że studium Józefowa uchwalone zostało niedawno, bo
w 2010 roku, ale nad zmianą zapisów odnośnie niektórych terenów warto się ponownie
zastanowić. Burmistrz powiedział, że na nin. posiedzeniu radni otrzymali również wykaz
wniosków mieszkańców w sprawie zmian zapisów w studium.
Kierownik D. Rogowski powiedział, że przedstawione wnioski dotyczą głównie zmiany
1
przeznaczenia terenów leśnych na tereny budowlane. Z wnioskami radni zapoznawali się
na posiedzeniach komisji, ale nie zostały one uwzględnione.
Pan Rogowski omówił pokrótce poszczególne wnioski (15 wniosków).
Wykaz powyższych wniosków stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu nr 58/2013
z posiedzenia Komisji ŁPiOŚ
z 11 września 2013 roku
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że jego zdaniem uwzględnić można by było 3 z
przedstawionych wniosków, natomiast pozostałe wnioski są niemożliwe do zrealizowania,
gdyż nastąpi ingerencja w tereny zielone.
Radny C. Łukaszewski powiedział, że Rada Miasta wiele lat pracowała nad obecnie
obowiązującym studium i jego zdaniem nie należy zmianie zapisów odnośnie terenów
zalesionych. Radny wspomniał, że zgadza się z tym, iż można byłoby dokonać zmian w
przypadku centrum miasta i obszaru pod oczyszczalnię, ale teren „Pod Dębami”
omawiany był około roku temu na jednym z posiedzeń komisji. Radni wówczas
zdecydowali, aby na tym terenie znajdowały się usługi turystyczne. Radny powiedziała, że
jest „za” tym, aby dokonać zmian na działkach miejskich i tych, które nie kolidują z wizją
zielonego miasta.
Przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że podziela zdanie przedmówcy i
wspomniała, że niedawno była dyskusja nad terenami „Pod Dębami”. Przewodnicząca
przypomniała, że w trakcie uchwalania studium w 2010 roku, radni mówili mieszkańcom,
iż wytyczone zostały pewne granice, poza którymi nie będzie się ingerować w tereny
zielone. Pani Jakubowska dodała, że mieszkańcom mówiono również, iż kolejna zmiana
studium nastąpi za ponad 10 lat i trudno będzie im teraz wytłumaczyć skąd się wzięła taka
szybka zmiana decyzji. Przewodniczący J. Sekuła powiedział, że próba uwzględnienia
wniosków mieszkańców spowoduje lawinę innych wniosków. Zdaniem przewodniczącego
należy ostrożnie podejść do tego tematu.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że zmiana zapisów odnośnie trzech dużych
nieruchomości, o których wspomniał na początku posiedzenia jest nieporównywalna z
innymi zmianami. Burmistrz powiedział, że przede wszystkim należy zastanowić się czy
władze miasta są zainteresowane ingerowaniem w tereny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. Następnie Burmistrz nawiązał do terenu „Pod Dębami” i powiedział, że
również warto się zastanowić nad jego przeznaczeniem. Burmistrz powiedział, że
mówienie, iż należy w tym miejscu zlokalizować hotel jest życzeniowe, ponieważ ze
względów biznesowych nie jest to możliwe to zrealizowania.
Radna U. Zielińska powiedziała, że obawia się, iż w przypadku powstania dużego obiektu
handlowego przy zbiegu ul. Wyszyńskiego i al. Nadwiślańskiej niemożliwym będzie
sprzedanie terenu w centrum miasta, na którym ma powstać obiekt handlowy. Radna
przypomniała, że wcześniej mówiono, iż w tej kadencji Rady nie będzie się zmieniać
studium.
Przewodniczący J. Sekuła powiedział, że jeśli przeznaczy się teren o pow. ponad 10 ha pod
obiekt handlowy to charakter miasta zmieni się w sposób zasadniczy.
2
Radny M. Batorski powiedział, że łatwiej byłoby podjąć mu decyzję po sprzedaży terenu
znajdującego się w centrum Józefowa. Radny wspomniał, że za środki finansowe z tejże
sprzedaży będzie można pobudować nową szkołę.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że kilka lat temu Józefów nie był celem dla tego typu
obiektów, ale czasy się zmieniają. Burmistrz dodał, że teren „Pod Dębami” nie znajduje się
w centrum miasta tylko na jego obrzeżach.
Radna U. Zielińska powiedziała, że w przypadku powstania obiektu handlowego przy al.
Nadwiślańskiej, władzom miasta będzie bardzo trudno sprzedać nieruchomości znajdujące
się w centrum Józefowa.
Burmistrz M. Banaszek poinformowała radnych, że prawdopodobnie na wiosnę
przyszłego roku ponownie na sprzedaż zostanie wystawiony teren centrum miasta.
Radna U. Zielińska powiedziała, że jej zdaniem nie należy podejmować żadnych decyzji
na nin. posiedzeniu, gdyż każdy z członków komisji musi zapewne przemyśleć omawiany
temat.
Radny C. Łukaszewski powiedział, że w Józefowie powstał hotel Holiday Inn, a w
Wawrze Hilton i obiekty te dobrze prosperują. Radny wyraził zdziwienie, iż właściciel
terenu „Pod Dębami” nie myślał wcześniej o tym, aby w tym miejscu zlokalizować usługi
hotelarskie.
Radna U. Zielińska spytała, czy właściciel terenu „Pod Dębami” występował o zmianę
przeznaczenia terenu przed uchwalaniem studium w 2010 roku.
Kierownik D. Rogowski powiedział, że sprawdzi powyższe do kolejnego posiedzenia
komisji.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący J. Sekuła powiedział,
że omawiany temat jest zbyt ważny, aby już na niniejszym posiedzeniu zapadały
jakiekolwiek decyzje. Przewodniczący poinformowała, że za dwa tygodnie odbędzie się
kolejne posiedzenie komisji, którego tematem będzie koncepcja miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren „Pod Dębami”.
Ad. 2
W ramach spraw bieżących radna U. Zielińska zwróciła się z prośbą do Burmistrza M.
Banaszka o przedstawienie na jutrzejszym posiedzeniu informacji na temat planowanej i
już zrealizowanej liczby przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Józefowa.
Ad. 3
Przewodniczący J. Sekuła poddał pod głosowanie protokół nr 56/2013.
Komisja ŁPiOŚ w obecności 7 jej członków – jednogłośnie zaakceptowała ww. protokół.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący komisji zamknął obrady.
Sporządziła:
Marta Wrońska
Przewodniczący Komisji ŁPiOŚ
Jacek Sekuła
3