Zarządzenie nr 033_09 w sprawie zasad korzystania ze służbowych

Transkrypt

Zarządzenie nr 033_09 w sprawie zasad korzystania ze służbowych
Poznań, 11 lutego 2009r.
DOP-013/33/2009
Zarządzenie nr 33/2009
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie zasad korzystania ze słuŜbowych telefonów komórkowych
Na podstawie § 42 ust. 4 pkt. 1 i 7 oraz ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustala się zasady korzystania ze słuŜbowych telefonów komórkowych przez pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określają:
a) zasady przyznawania pracownikom Uczelni słuŜbowych telefonów komórkowych,
b) miesięczne limity kosztów opłacanych przez Uczelnię za korzystanie ze słuŜbowych telefonów
komórkowych,
c) zasady postępowania w przypadku przekroczenia przez pracownika przyznanego
miesięcznego limitu kosztów,
d) zasady zwrotu przyznanych słuŜbowych telefonów komórkowych.
§2
SłuŜbowe telefony komórkowe przydzielane są Rektorowi, Prorektorom oraz Kanclerzowi. Pozostali
pracownicy mogą otrzymać telefon komórkowy, jeŜeli wykonują oni obowiązki słuŜbowe poza siedzibą
Uczelni lub winni być w stałym kontakcie z przełoŜonymi bądź współpracownikami poza godzinami
pracy.
§3
1. Wniosek o przyznanie słuŜbowego telefonu komórkowego składa do Kanclerza zainteresowany
pracownik lub jego przełoŜony. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zgodę na uŜywanie słuŜbowego telefonu komórkowego, którego koszty finansowane są z kosztów
ogólnouczelnianych, wydaje Kanclerz.
3. W przypadku, gdy źródłem finansowania są środki inne niŜ koszty ogólnouczelniane, zgodę wydaje
dysponent środków.
§4
1. Pracownik otrzymujący słuŜbowy telefon komórkowy podpisuje oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pracownik przekazuje do Działu Płac i Stypendiów. Kopię
oświadczenia z potwierdzeniem złoŜenia w Dziale Płac i Stypendiów pracownik dostarcza do Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia.
3. Przyznane telefony komórkowe wydaje Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia.
4. Właściwa jednostka/komórka organizacyjna prowadzi ewidencję przyznanych telefonów.
5. Pracownik, któremu przyznano słuŜbowy telefon komórkowy i limit kosztów opłacanych przez
Uczelnię, zobowiązany jest do utrzymania telefonu komórkowego w ciągłej gotowości do odbierania
połączeń oraz nie udostępniania go innym osobom.
6. Uczelnia pokrywa następujące koszty korzystania ze słuŜbowego telefonu przez pracownika:
a) koszty abonamentu,
b) koszty połączeń telefonicznych słuŜbowych, zgodnie z przyznanym pracownikowi
miesięcznym limitem,
c) koszty przyznanych pracownikowi dodatkowych usług telefonicznych,
d) koszty napraw telefonu, jeŜeli uszkodzenie nie nastąpiło z winy pracownika.
§5
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania w terminie 7
dni od otrzymania faktury od operatora sieci, po opracowaniu przez jednostkę/komórkę organizacyjną,
do Działu Płac i Stypendiów wykazu pracowników, którzy przekroczyli miesięczny limit kosztów
rozmów, w celu dokonania potrąceń z wynagrodzeń, z jednoczesnym powiadomieniem tych
pracowników o kwocie przekroczenia.
§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością wykonywania połączeń
słuŜbowych przekraczających ustalony limit, pracownik korzystający ze słuŜbowego telefonu
komórkowego moŜe wystąpić do Kanclerza bądź kierownika jednostki o obniŜenie lub zwolnienie go z
obowiązku pokrycia kosztów przekroczenia limitu.
§7
W przypadku nie uiszczenia przez pracownika kosztów wynikających z przekroczenia limitu, karta SIM
zostanie zablokowana a kosztami tej operacji obciąŜony zostanie uŜytkownik telefonu.
§8
1. W przypadku kradzieŜy słuŜbowego telefonu komórkowego, pracownik obowiązany jest do
natychmiastowego zawiadomienia:
a) operatora sieci telefonii komórkowej w celu zablokowania karty SIM,
b) najbliŜszego komisariatu policji,
c) właściwej komórki organizacyjnej,
d) Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia.
2. W przypadku utraty słuŜbowego telefonu komórkowego lub jego uszkodzenia z winy pracownika,
wszelkie koszty związane z jego naprawą lub zakupem nowego aparatu ponosi pracownik.
§9
1. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu słuŜbowego telefonu komórkowego do jednostki/komórki
organizacyjnej lub Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia niezwłocznie w przypadku zwolnienia z
wykonywania obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, a w innych
przypadkach na wniosek Kanclerza lub kierownika jednostki/komórki organizacyjnej w terminie 7 od
Ŝądania zwrotu.
2. W przypadku nie zwrócenia telefonu, karta SIM zostanie zablokowana, a koszt tej operacji obciąŜa
uŜytkownika telefonu.
§ 10
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
§ 11
Pracownicy korzystający ze słuŜbowych telefonów komórkowych w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego
zarządzenia zobowiązani są złoŜyć wymagane oświadczenie w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia
w terminie do dnia 10 marca 2009r.
§ 12
Zarządzenie niniejsze wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca
2009r.
Rektor
/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2009 Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2009r.
WNIOSEK
o przyznanie słuŜbowego telefonu komórkowego
Poznań, dnia……..……………………..
Imię i nazwisko………………………………………………………………………….
Stanowisko słuŜbowe …………………………………………………………………
Jednostka/Komórka organizacyjna …………………………………………………
Wnoszę o przyznanie mi słuŜbowego telefonu komórkowego, który będzie uŜywany przeze mnie
do celów słuŜbowych w zakresie*:
tylko podstawowych usług operatora sieci telefonii komórkowej,
podstawowych usług operatora sieci telefonii komórkowej wraz z następującymi dodatkowymi
usługami……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie wniosku *:
wykonuję obowiązki słuŜbowe poza stanowiskiem pracy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
przełoŜeni i współpracownicy muszą mieć ze mną stały kontakt, ze względu na wykonywane
przeze mnie zadania, wynikające z zakresu obowiązków, dotyczące:
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..
inne:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
konieczność korzystania z dodatkowych usług wynika z :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………….
podpis pracownika
……………………………………………………………………………………………
………………………………….
podpis kierownika
Akceptuję:………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Kanclerz
Przyznaję słuŜbowy telefon komórkowy z miesięcznym limitem kosztów:
( łącznie z abonamentem i podatkiem VAT ) w kwocie …………………… PLN)
( taryfa:…………………………………………………………………….. ……PLN)
( słownie:……………………………………………………………………………...)*
Nie przyznaję słuŜbowego telefonu komórkowego*.
Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………
Kanclerz
* zaznaczyć krzyŜykiem
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2009
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2009r.
OŚWIADCZENIE
Poznań, dnia……………………
…………………………………….
Imię i Nazwisko
.................................................
Nr telefonu komórkowego
Przyjmuję telefon komórkowy:
–
z numerem abonenckim…………………………………………………………..,
z miesięcznym limitem kosztów ( łącznie z abonamentem i podatkiem VAT), opłacanym
przez Uczelnię w kwocie ……………………………………. PLN,
(słownie:……………………………………………………….) PLN,
–
ustaloną taryfą abonencką…………………………………………..
1. Niniejszym oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią Zarządzenia Nr 33/2009 Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze
słuŜbowych telefonów komórkowych.
2. WyraŜam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia kwoty kosztów poniesionych przez
Uczelnię w przypadku:
a) przekroczenia przyznanego zgodnie z w/w zarządzeniem miesięcznego limitu kosztów
połączeń,
b) zablokowania karty SIM z mojej winy,
c) utraty telefonu lub jego uszkodzenia z mojej winy.
…………………………………………..
Czytelny podpis
osoby przyjmującej oświadczenie
………….….…………………………….
Czytelny podpis pracownika