formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej do udziału w

Transkrypt

formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej do udziału w
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA OSOBY FIZYCZNEJ DO UDZIAŁU W SEMINARIUM
w ramach projektu „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz
wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”
Temat seminarium
Miejsce i data seminarium
Lepiej Zrozumieć Ekonomię Społeczną
Chrzanów, 22 lutego 2011
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
(w tym województwo)
Telefon
e-mail
Aktywność zawodowa
Miejsce zamieszkania:
□ osoba bezrobotna
□ osoba nieaktywna zawodowo (w tym ucząca się)
□ osoba pracująca
□ miejscowość poniżej 20 tys. mieszkańców
□ miejscowość 20,1– 60 tys. mieszkańców
□ miejscowość 60,1 – 120 tys. mieszkańców
□ miejscowość powyżej 120,1 tys. mieszkańców
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Partnerów
do celów organizacji szkolenia i doradztwa w ramach Projektu „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”. Dane są przekazywane
dobrowolnie. Informujemy także o prawie do wglądu oraz możliwości oprawienia danych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
……………………………………
Miejscowość, data
………..………………………………………
podpis kandydata/kandydatki
Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Formularz prosimy przesłać do dnia 17 lutego 2011 r. na adres email: [email protected]