Pobierz pełny Przegląd Rynków Noble Securities (pdf z wykresami)

Transkrypt

Pobierz pełny Przegląd Rynków Noble Securities (pdf z wykresami)
Raport poranny, 10 grudnia 2014
Najważniejsze wydarzenia
Przecenę z poniedziałku na amerykańskich rynkach kontynuowały tylko największe spółki. Indeks DJIA stracił 0,3%.
Indeks S&P500 zamknął się płasko, a NASDAQ zyskał 0,5%. Najmocniej zyskiwały najsłabsze ostatnio spółki wydobywcze,
wspierane przez wzrost cen ropy. Mocno, ponad 4 % wzrosły notowania srebra. Słabnący dolar wpłynął na notowania w
Tokio: indeks NIKKEI stracił 2,3%. Rynki chińskie po wczorajszej gwałtownej wyprzedaży próbują odrabiać straty: HANG
SENG zyskuje 0,4%, a Shanghai Composite 2,1% w chwili pisania tego tekstu. Listopadowe wskaźniki inflacji w Chinach
okazały się gorsze od oczekiwań, co sprowokowało spekulacje, że rząd podejmie kolejne kroki stymulujące gospodarkę.
Dane:
8:45 Francja, produkcja przemysłowa, październik
10:30 W Brytania, bilans handlu zagranicznego, październik
16:30 USA, zapasy ropy
Spółki:
PGNIG spółka zawarła porozumienie z Qatargas w sprawie dostaw skroplonego gazu, ograniczające straty związane z
brakiem możliwości odbioru zamówionego gazu. Zdaniem spółki w pewnych okolicznościach umowa ta może poprawić
wyniki spółki w 2015 roku. Zgodnie z umową Quatargas sprzeda gaz innym odbiorcom, a PGNIG pokryje ew. różnice
pomiędzy ceną z kontraktu a ceną sprzedaży.
SERNUS odkrył złoża gazu w Rumunii, potencjalnie opłacalnego do wydobycia – testy planowane są na luty 2015.
DUON dziś wchodzi do obrotu 1,052,670 akcji serii L.
1
Analiza techniczna - GPW
Neuca Zgodnie z byczą wymową świecy
z 12 listopada (długi dolny cień), kurs
zwyżkuje
w
kierunku
górnego
ograniczenia 3-miesięcznej formacji
prostokąta (233). Na chwilę obecną łączy
się
ono
z
oporem,
natomiast
w przypadku jego przebicia uzyskany
zostanie potencjał wzrostowy sięgający
256. W dłuższym terminie powstałby
wówczas sygnał kontynuacji wybicia
ponad
linię
trendu
spadkowego
z poprzednich 4 kwartałów, w którym
pierwsza część wspomnianej formacji
prostokąta stanowiłaby klasyczny ruch
powrotny.
Najważniejsze wydarzenia, dane, wiadomości ze spółek:
Departament Analiz Rynkowych Noble Securities S.A.
[email protected]
Analiza techniczna – GPW:
Krzysztof Ojczyk, Starszy Analityk
[email protected]
Tel: +48 12 422 31 00 wew.113
2
Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym przygotowanym przez analityka (analityków) Noble Securities S.A. oraz ma charakter wyłącznie informacyjny i
nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, towaru czy innego instrumentu lub produktu.
Niniejsze opracowanie ani żaden z jego zapisów nie stanowi:
•
oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
•
podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania,
•
publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, które autor (autorzy) uznał (uznali) za
wiarygodne, ale ani autor (autorzy), ani Noble Securities S.A. nie gwarantują jego kompletności i dokładności.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze wyrażają wyłącznie wiedzę oraz opinie i prognozy autora (autorów) według stanu na dzień sporządzenia niniejszego
opracowania i i nie powinny być inaczej interpretowane. Nie są to opinie czy prognozy Noble Securities S.A. Przedstawiane w niniejszym opracowaniu opinie, komentarze
lub prognozy mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.
Interpretacje wykresów są subiektywną oceną analityka (analityków) dotyczącą oceny technicznej wykresu (wykresów).
Niniejsze opracowanie opiera się również na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne.
Niniejsze opracowanie nie zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego
Rozporządzenia, nie powinno być też rozumiane jako opracowanie o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.
Niniejsze opracowanie nie stanowi również porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej
sytuacji inwestora.
W zależności od okoliczności informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą stanowić podstawę do podjęcia przez poszczególnych inwestorów różnych decyzji czy
zachowań inwestycyjnych, w tym także decyzji czy zachowań o przeciwstawnych kierunkach.
Noble Securities S.A. mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne opracowania, materiały i/lub dokumenty, przedstawiające inne wnioski, również
niespójne z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Każde z takich opracowań lub materiałów odzwierciedla różne założenia, metody analityczne przyjęte przez autora
(autorów) oraz różne oceny. Noble Securities S.A. nie składa zapewnienia, ani nie jest zobowiązany do zapewnienia, że takie opracowania, materiały czy dokumenty będą
podawane do wiadomości odbiorców ani czytelników niniejszego opracowania.
Obowiązujące w Noble Securities S.A. polityki i inne regulacje wewnętrzne mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania,
pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zamieszczone na stronach
internetowych Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl, www.noblemarkets.pl, gdzie zamieszczone są również informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem na
rynku kapitałowym, a także informacje o Grupie Kapitałowej, do której należy Noble Securities S.A. Podmiotem dominującym w stosunku do Noble Securities S.A. jest Getin
Noble Bank S.A., a w skład Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. wchodzą również spółki, których instrumenty finansowe mogą być przedmiotem notowania na rynku
zorganizowanym, jak również mogą być przedmiotem niniejszego opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania mogą być również instrumenty finansowe
emitowane przez spółki powiązane z akcjonariuszami Getin Noble Bank S.A. Jest możliwe, że Noble Securities S.A., jego akcjonariusze, podmioty powiązane z
akcjonariuszami Noble Securities S.A., członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A. posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać instrumenty
finansowe, towary lub inne instrumenty, które są przedmiotem niniejszego opracowania.
Osoby korzystające z niniejszego opracowania lub jego części nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia okoliczności lub czynników, w tym
czynników ryzyka, innych niż te, które zostały wskazane w niniejszym opracowaniu.
Noble Securities S.A. ani osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób lub podmiotów korzystających z
niniejszego opracowania lub z jego jakiejkolwiek części ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania lub jego jakiejkolwiek części,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji lub opinii zawartych w niniejszym opracowaniu lub w jego jakiejkolwiek części.
Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części ponoszą wyłącznie osoby korzystające z tych
informacji.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest przeznaczone do rozpowszechniania lub
przekazywania, bezpośrednio ani pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani obszaru żadnej innej jurysdykcji, gdzie
rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji. Niniejsze opracowanie nie
zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z
usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego opracowania (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody Noble Securities S.A. jest zabronione.
Niniejsze opracowanie ma na celu promocję usług Noble Securities S.A. i stanowi informację handlową.
Nadzór nad Noble Securities S.A. w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
3