Regulamin Konkursu z okazji Dnia Florysty

Transkrypt

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Florysty
Regulamin Konkursu z okazji Dnia Florysty
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pt.
„Konkurs z okazji Dnia Florysty”, zwany dalej„ Konkursem”.
§ 2. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Euroflorist Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Sowińskiego 18A, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000, NIP 78310033370, REGON
630275261 zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 11.04.2013 roku i będzie trwał do 27.042013
roku. Organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. UCZESTNICY I WARUNKI KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, będące właścicielami lub pracownikami kwiaciarń,
należących do sieci Euroflorist, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Konkursie, musi udzielić odpowiedzi na pytanie
„Jak nazwałbyś/aś nowe logo Euroflorist?”. Odpowiedź należy wysłać smsem na
numer 883 052 252. Wiadomość nie może przekraczać 160 znaków.
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
4. Z możliwości wzięcia udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora
oraz osoby pozostające z nim w stałym stosunku zlecenia.
§ 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. W celu należytego przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, organizator
powoła komisję składającą się z czterech upoważnionych przedstawicieli
Organizatora, zwanej dalej „Komisją”. W jej skład wejdą:
 Magdalena Świderska – prezes Euroflorist
 Andrzej Świderski – dyrektor zarządzający Euroflorist
 Natalia Głowicka – przedstawiciel Działu Kwiaciarni
 Anna Burzyńska – przedstawiciel Działu Marketingu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 29 kwietnia 2013r. w siedzibie firmy
Euroflorist.
2. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń do konkursu, spełniających warunki
wymienione w §II ust.4 Regulaminu, wybierze zwycięzcę oraz osoby wyróżnione o
czym niezwłocznie je poinformuje.
3. Wyniki konkursu opublikowane zostaną 29 kwietnia 2012r. na stronie
www.twojekwiaty.pl/do/pages/dzienflorysty
§ 6. NAGRODY
1. I miejsce - pakiet promocyjny dla Kwiaciarni (reportaż o kwiaciarni, promocja na
blogu EuroFlorist i portalach społecznościowych) oraz pakiet OpiFlor (sekator, torba
na ramię Opiflor, karton 20 sztuk gąbki florystycznej Opiflor, fartuch florystyczny,
długopis oraz notes)
2. 15 wyróżnień – 1x fartuch florystyczny
3. Każda kwiaciarnia, która weźmie udział w konkursie otrzyma podkładkę pod myszkę
z nowym logo Euroflorist
4. Nagrody zostaną wysłane do uczestników w terminie po 6.05.2013 roku przesyłką
kurierską oraz poprzez Pocztę Polską.
5. Osoba wygrywająca w Konkursie nie jest uprawniona do żądania od Organizatora
przekazania równowartości pieniężnej nagrody rzeczowej, zamiast tejże nagrody.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje powyższy regulamin. Niezastosowanie się
do reguł konkursu jest jednoznaczne z eliminacją pracy konkursowej.
2.Uczestnik Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu.
3.Osoba biorąca udział w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie.
4.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy a dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
5.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i właściwych ustaw. Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2013r.

Podobne dokumenty