Nagroda za projekt

Transkrypt

Nagroda za projekt
Nagroda za projekt
muzeum motoryzacji
arluszStachyra, absolwent Politechniki Lubelskiej,zostatdoceniony
przez Stowarzyszenie Architektow Polsklch. Jego praca
„Muzeum Historii Motoryzacji
Polskiej na bylym torze testowym FSO w Warszawie" zdobyta
wyroznienie SARP w dorocznym
konkursie na najiepszy dyplom.
Nagroda, ktorej obecna nazwa
brzmi Dyplom Roku jest przyznawana od 1964 r. SARP
docenia najiepszy pracQ dyplomow^ wykonan^ w danym roku
na wydzialach architektury
polskich uczelni. Tegorocznym
zwyclQzc^ jest mgr Inz. arch.
Zofia Bednarczyk(Wydzia*
Architektury i Sztuk Pi^knych
Krakowskiej Akademii Im.
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego). Mgr inz. arch. Mariusz
Stachyra, ktory tytut maglstra
inzyniera architekta otrzyma* na
Politechnice Lubelskiej znalazt
si^ w gruple szesciu wyroznlonych z roznych polskich uczelni.
- Przyznano je za wyj^tkowo
trafn^ ide^ lokalizacji oraz
organizacji budynku muzeum
motoryzacji polskiej w oparciu
0 reaktywacjQ dawnego toru
testowego FSO - czytamy
wuzasadnieniujury.
Wyrozniona praca ,,Muzeum
Historii Motoryzacji Polskiej na
bylym torze testowym FSO
w Warszawie" powstate pod
kierunkiem dr inz. arch. Natalii
Przesmyckiej.
Jubileuszowa uroczystosc
wr^czenia nagrod odbyte si^
w sobot^ w siedzibie Stowarzyszenia Architektow Polskich
przy ul. Foksal. Gali towarzyszyte
wystawa wszystkich nominowanych prac.(OPR.AA)

Podobne dokumenty