KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

Transkrypt

KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300
fax. (32) 415 87 36
REFERAT
ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
I. TYTUŁ SPRAWY
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY/ROZBIÓRKI.
II. PODSTAWA PRAWNA
 art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U.
poz. 290 z 2016r. z późn.zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia,
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z późn.zm.)
 Zarządzenie nr 131/2013 Starosty Raciborskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie
ustalenia opłaty za wydanie przez Starostę Raciborskiego dziennika budowy
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Sprawę załatwia – Referat Architektury i Budownictwa
tel. (32) 45 97 353, fax. (32) 45 97 361
e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek
od 7.30 do 17.00
piątek
od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę stała się ostateczna.
V. WYMAGANE DOKUMENTY
 decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (do wglądu)
VI. OPŁATY
1. Jeżeli inwestor posiada własny dziennik budowy/rozbiórki opłata wynosi 4,75zł (za
przygotowanie dziennika budowy/rozbiórki).
2. Przy zakupie dziennika budowy na miejscu opłata wynosi 12,25zł/szt. tj.
7,50zł (koszt dziennika budowy) + 4,75zł/szt. (koszt przygotowania dziennika).
3. Opłaty należy uiścić w kasie na parterze lub dokonać wpłaty bezpośrednio na
rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego nr 80156011402227750630000003
4. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Referatu Architektury i Budownictwa w
momencie wydawania dziennika budowy/rozbiórki.
VII. DRUKI WNIOSKÓW
Brak.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego
pozwolenia na budowę/rozbiórkę i stanowi urzędowy dokument.
Jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego zwolnione są z opłaty.
Data: 19.12.2016r.
Data: 19.12.2016r.
Opracowała: Anna Pelc
Zatwierdził: Leszek Szymczak