wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Transkrypt

wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki
Łódź, dnia ....................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
/ imię i nazwisko inwestora, adres zamieszkania/
STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Referat Budownictw a
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź
WNIOSEK
O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY/ROZBIÓRKI
Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz.
953 z późn. zm.) wnoszę o wydanie ................. tomu dziennika budowy / rozbiórki* dla
inwestycji polegającej na:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
położonej na działce/-kach nr ............................................. w miejscowości ....................................................,
gmina ....................................................
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr ...................................... z dnia ........................................... r.
....................................................
( podpis wnioskodawcy)
ADNOTACJA SŁUZBOWA
DZIENNIK BUDOWY NR .............................................................. TOM ..............................................................
WYDANO ODPŁATNIE DNIA ....................................................... KP NR........................................................
....................................................................
( podpis osoby dokonującej rejestracji)

Podobne dokumenty