siwz-dost.instrum.muz, 93. kB

Transkrypt

siwz-dost.instrum.muz, 93. kB
OSP.341-79/2006
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 60 000 EURO
Nazwa przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA I ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU
NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA GMINNEJ STRAśACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ W
NADARZYNIE, Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
I. Zamawiający
GMINA NADARZYN, 05-830 NADARZYN, Ul. MSZCZONOWSKA 19
NIP: 5342254895; REGON: 013269195
strona: www.nadarzyn.eobip.pl
e-mail: [email protected]
godziny urzędowania: pon. 9.00-17.00, wt.-ptk. 8.00 – 16.00
Telefon: 022 729 81 85; fax: 022 729 81 75
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.).
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dn.29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr19, poz. 177 z p.zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych fabrycznie nowych i
uŜywanych.
Instrumenty nowe stanowią Zadanie nr 1, natomiast kaŜdy instrument uŜywany stanowi
oddzielne zadanie.
Zadanie nr 1 – Zakup instrumentów nowych i sprzętu nagłaśniającego
Nazwa
Ilość Opis
Klarnet B
2 szt. Instrument nowy, z tworzywa, z ustnikiem, futerałem
Bęben marszowy
1 szt. Instrument nowy, w kolorze białym, wymiary: 26 cal – 10 cal , z
nosidełkiem i adapterem
Czynele marszowe
1 kpl. Instrument nowy, wymiary: 16 cali, w kolorze Ŝółtym
Dzwonki koncertowe
1 szt.. Instrument nowy, lub uŜywany w bardzo dobrym stanie
technicznym, co najmniej 2 i ˝ oktawy
Pulpity koncertowe
8 szt. Nowe, w kolorze czarnym, składane, podpórka na nuty metalowa
pełna
Statyw pod kolumny
2 szt. Nowy, metalowy, dopasowany do kolumny RH 15/2/400P
głośnikowe
Statyw pod mikrofon
1 szt. Nowy, metalowy, z regulacją wysokości
Power mixer
1 szt. Power mixer: 6 kanałów mono, 2 kanały stereo, 6 wejść mikrofonowych
XLR, 6 wejść liniowych mono typu JACK, 2 wejścia stereo typu JACK,
1 wejście stereo audio typu RCA, wyjście liniowe L/R typu JACK,
wyjście monitorowe, wyjścia i wejścia AUX, wyjście AUDIO do
nagrywania, CROSSOVER (160 HZ) z wyjściem na subbas aktywny,
wzmacniacz słuchowy, regulacja:
kanały 1-6: HIGH, MIDDLE, LOW,AUX, PAN, LEVEL
kanały 7-10: HIGH, LOW, SUBBASS, AUX, PAN, LEVEL
master: HIGH, LOW, VOLUME, SUBBASS,AUX, AUDIO, HEAD,
MONITOR
-2Zadanie od nr 2 do nr 7 – Zakup instrumentów uŜywanych
Nr zadania i nazwa
Ilość Opis
2. Saksofon tenorowy
1 szt. Instrument uŜywany, w bardzo dobrym stanie technicznym,
łącznie z ustnikiem, futerałem
3. Saksofon barytonowy 1 szt. Instrument uŜywany, w bardzo dobrym stanie technicznym,
łącznie z ustnikiem, futerałem
4. Puzon tenorowy
1 szt. Instrument uŜywany, w bardzo dobrym stanie technicznym, z
ustnikiem i futerałem
IV. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według podziału na zadania od nr 1 do
nr 7, jak w tabeli w ust.III niniejszej SIWZ.
V. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VII. PoŜądany termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty zawarcia umowy.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy
mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienie mogą wziąć udział
wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki i złoŜą potwierdzające je dokumenty.
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-34) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) i potwierdzą spełnianie warunków
określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych :
Potwierdzeniem spełniania w/w warunków jest oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych znajdujące się w formularzu oferty.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły
„spełnia/nie spełnia”. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie
moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,
którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa
w art. 24
ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji,
- złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeŜeniem
art.26 ust.3 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie
art.
88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na
poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faksem, kaŜda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
-42. KaŜdy wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą skierowane na adres:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 19,
na adres e-mail: [email protected]
faksem nr 022 729-81-75
przekazane zamawiającemu zgodnie formą i sposobem postępowania określonym w ust.1.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do
zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez wskazania
źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
- AGNIESZKA KUŹMIŃSKA
– nr tel. 022 729-81-85
- MIROSŁAW CHILMANOWICZ
- nr tel. 0604 06 76 85.
XI. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2)
Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w
przetargu ponosi składający ofertę.
3)
Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4)
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5)
JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy, naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6)
Oferta powinna być złoŜona zgodnie z formularzem załączniki nr 1 oraz zawierać
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści
niniejszej specyfikacji.
7)
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać
wszystkie informacje oraz dane.
8)
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9)
Oferta powinna być złoŜona na kolejno ponumerowanych stronach.
10) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
11) Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
12) Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo
oznaczone słowami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” i zostanie otworzone w
pierwszej kolejności.
13) Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego
wynika, Ŝe osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upowaŜniona do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do właściwie złoŜonej
dyspozycji wycofania oferty, zamawiający otworzy ofertę.
-52. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul. MSZCZONOWSKA 19
2) Oznakowane następująco: „Oferta na: Zadanie nr ... - DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH ... DLA GMINNEJ STARśACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ W
NADARZYNIE, Z TRANSPORTEM – nie otwierać przed dniem 2006-09-08 do godz.
14.10”
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul. MSZCZONOWSKA 19, pokój
nr 102
do dnia 2006-09-08 do godz. 14:00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul. MSZCZONOWSKA 19, pokój
nr 101
dnia 2006-09-08 o godz. 14.10
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.W ofercie Wykonawca podaje łączną cenę, za którą podejmuje się wykonania przedmiotu
dostawy.
2. Wykonawca wypełnia tabelę cenową zamieszczoną w formularzu oferty.
3. Wszystkie wartości określone w tabeli cenowej i łączna cena oferty muszą być liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. Cena podana w
ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
5. Cena moŜe być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty
(związania).
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XVII. Kryteria i sposób oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert
Nazwa kryterium
Cena (oddzielnie dla kaŜdego zadania)
Waga %
100
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Cena najniŜsza / cena oferty badanej x 100 x 100%
-63. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów.
XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach
wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała
najwyŜszą ocenę, chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŜona była tylko jedna oferta
lub upłynie termin związania ofertą.
XIX. Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.
XX. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XXI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z
punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.
5. Wzór umowy naleŜy parafować i załączyć do oferty.
XXIII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom,
jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przepisów ustawy.
Protest
1) Umotywowany protest moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym
wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę do jego wniesienia.
2) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a takŜe zawierać Ŝądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
3) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6 ustawy Pzp.
4) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu
ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie uznaje się za jego
oddalenie.
7) Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, na
podstawie art.182 ust.2 pkt.2 Pzp, wykonawcy nie przysługuje odwołanie do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w
Dziale VI Środki ochrony prawnej.
-7XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w ust.1 pkt.1 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Ogłoszenie o zawarciu umowy Zamawiający zamieści na stronach portalu internetowego
Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl
XXV. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu, (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez
Wykonawcę.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
- udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy
Nadarzyn
mgr inŜ. Janusz
Grzyb
Nadarzyn, 2006-08-30
Załącznik nr
1
...........................................................
wykonawca (pieczęć firmowa)
Do: ..................................................................
...................................................................
...................................................................
OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :
DOSTAWA I ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU
NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA GMINNEJ STRAśACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
W NADARZYNIE, Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
Oferuję wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
1. ZADANIE NR 1 – Zakup instrumentów nowych i sprzętu
nagłaśniającego
- netto ..........................................złotych
( słownie:
.................................................................................................................);
- podatek VAT w wysokości .......... % tj. .............................. złotych;
- brutto .........................................złotych
( słownie:
.................................................................................................................).
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa
Ilość
Klarnet B
Bęben marszowy
Czynele
marszowe
Dzwonki
koncertowe
Pulpity
koncertowe
Statyw pod
kolumny
głośnikowe
Statyw pod
mikrofon
Power mixer
RAZEM
2 szt.
1 szt.
1 kpl.
Marka /
typ
Cena
jednostkowa
netto
X
X
Wartość
netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
1 szt.
8 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
X
X
-22. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia*)
...........................................................................................................
3. ZADANIA NR 2 – NR 8 Zakup instrumentów uŜywanych
Okres
gwarancji i
rękojmi
2
3
4
5
6
7
X
Saksofon tenorowy
Saksofon barytonowy
Puzon tenorowy
Sakshorn barytonowy
Tuba „B”
Waltornia podwójna
F-B
RAZEM
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
X
X
X
X
Zadanie nr 2: brutto .........................................złotych
( słownie: .................................................................................................................);
Zadanie nr 3: brutto .........................................złotych
( słownie: .................................................................................................................);
Zadanie nr 4: brutto .........................................złotych
( słownie: .................................................................................................................);
Zadanie nr 5: brutto .........................................złotych
( słownie: .................................................................................................................);
Zadanie nr 6: brutto .........................................złotych
( słownie: .................................................................................................................);
Zadanie nr 7: brutto .........................................złotych
( słownie: .................................................................................................................);
4. Oświadczam, Ŝe oferowane instrumenty uŜywane są w bardzo dobrym stanie technicznym
i w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do umoŜliwienia przedstawicielom
Zamawiającego i w jego siedzibie do obejrzenia instrumentów w celu poznania ich stanu
technicznego.
5. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia Zadanie nr ..................wykonamy w terminie
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia*)
.......................................................................................
6. Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do
niej
zastrzeŜeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
b) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;
c) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
-37. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn.
zm.), tj:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty stanowiące integralną część
niniejszej oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej wystawiony lub poświadczony przez organ wydający nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed terminem składania ofert,
2) parafowany wzór umowy od str. nr .......... do str. nr ............
9. Oferta została złoŜona na .................. stronach (kartkach)* podpisanych i
kolejno
ponumerowanych od nr ............ do nr .......................
...................................................................................
podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy
............................................, dnia ...............................
WZÓR
U M O W A Nr 342- ............ /2006
W dniu .............2006r. pomiędzy Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul.
Mszczonowskiej 19, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Nadarzyn - Janusza Grzyba
zwaną dalej Zamawiającym,
a .................................. z/s w ....................................................., zarejestrowaną w
......................... pod nr ......., NIP ..................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym
przez:
................................................
w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym została zawarta niniejsza umowa o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest „DOSTAWA I ZAKUP INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA GMINNEJ
STRAśACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ W NADARZYNIE, Z TRANSPORTEM DO
SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO”, fabrycznie nowych i uŜywanych, z dokumentami
gwarancyjnymi (dotyczy tylko instrumentów nowych) i w ilościach określonych w ofercie
stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy.
2. Termin realizacji zamówienia – w ciągu ...... dni od zawarcia umowy tj. do dnia
...............2006r.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie
w wysokości:
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) podatek VAT w wysokości .... %, tj. ......... zł;
3) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
2. Na wynagrodzenie określone w ust.1 składają się kwoty:
Zadanie nr 1 – Zakup instrumentów nowych i sprzętu nagłaśniającego
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
Zakup instrumentów uŜywanych:
Zadanie nr 2 – Saksofon tenorowy
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
Zadanie nr 3 – Saksofon barytonowy
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
Zadanie nr 4– Puzon tenorowy
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
Zadanie nr 5 – Sakshorn barytonowy
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
Zadanie nr 6 – Tuba B
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
-2Zadanie nr 7 – Waltornia podwójna
1) kwota netto ........... zł (słownie: złotych);
2) kwota brutto .......... zł (słownie: złotych).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega
podwyŜszeniu z jakiegokolwiek tytułu.
§3
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazową fakturą, wystawioną na
podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury.
3. NaleŜność z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
podane w fakturze.
4. Za datę realizacji płatności uwaŜa się datę obciąŜenia przez bank naleŜnością konta
Zamawiającego.
5.Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§4
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczoodbiorczy, sporządzony po sprawdzeniu dostarczonych instrumentów muzycznych,
podpisany przez strony.
2. Za datę wykonania przez Dostawcę umowy uwaŜa się datę podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego.
§5
Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi wymogami i normami państwowymi.
§6
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone instrumenty.
Okres gwarancji jakości został określony w ofercie i liczony jest od daty podpisania
protokołu
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.
2. Dostawca udziela Zamawiającemu ....- miesięcznej rękojmi za wady.
Okres rękojmi za wady liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
o
którym mowa w § 4 niniejszej umowy.
3. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania naprawy Zamawiający informuje o
tym Dostawcę
telefonicznie lub faksem (numer telefonu i faksu wskazany przez Dostawcę w
dokumencie
gwarancyjnym). Czas reakcji Dostawcy maksymalnie 48 godzin, wraz z dojazdem, od
chwili
zgłoszenia konieczności naprawy.
4. JeŜeli naprawy nie moŜna dokonać na miejscu, gdzie znajduje się instrument, Dostawca
zobowiązany
jest przetransportować wadliwy instrument do miejsca naprawy na swój koszt. Na swój
koszt równieŜ
Dostawca przywozi naprawiony instrument.
5. Termin wykonania naprawy wynosi maksymalnie 21 dni od daty zgłoszenia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany instrumentu na nowy, wolny od wad, jeŜeli:
2) uszkodzenia są tego rodzaju, iŜ koszt naprawy przewyŜsza wartość nowego
instrumentu,
3) dwukrotna naprawa instrumentu nie spowodowała usunięcia wady,
4) nie ma moŜliwości naprawy instrumentu w terminie określonym w ust.5.
7. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji,
przechowywania, konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy
uŜytkownika.
8. Nie podlegają naprawom gwarancyjnym uszkodzenia instrumentu powstałe wskutek
zdarzeń
losowych, takich jak: zalanie wodą, poŜar, uderzenie pioruna.
-4§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 1
ust.2 w wysokości 0,2 % łącznej ceny określonej w § 2 ust.1 pkt.3 za kaŜdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
2) opóźnienia w wykonaniu naprawy instrumentu w stosunku do terminu wskazanego w §
6 ust.5 w wysokości 0,2 % wartości sprzętu podlegającego naprawie, za kaŜdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po
stronie Dostawcy w wysokości 20 % łącznej ceny określonej w § 2 ust.1 pkt.3.
2. Dostawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia z
Ŝądaniem zapłaty przez Zamawiającego.
3. JeŜeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego przewyŜszy wysokość kar
umownych, o których mowa w ust.1, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§8
W przypadku zwłoki w regulowaniu naleŜności Dostawcy przysługuje prawo naliczenia
odsetek w wysokości ustawowej.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustaw - Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny i inne przepisy właściwe dla
przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie
osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: oferta stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej
umowy
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla kaŜdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA