PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL - Pro-Vent

Komentarze

Transkrypt

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL - Pro-Vent
Instrukcja oryginalna
Urządzenie posiada
oznaczenie
PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL
WENTYLACYJNYCH
MISTRAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RC4, RC5
(v. 2015_11)
PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna
ul. Posiłkowa 4a, 47-300 KRAPKOWICE
Instrukcja obsługi RC4, RC5
SPIS TREŚCI
1.
WPROWADZENIE ................................................................................................................................. 3
2.
WYGLĄD MANIPULATORÓW ............................................................................................................... 3
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
PRZEGLĄDANIE NASTAW URZĄDZEŃ (WIDOKI) ................................................................................... 6
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
ZNACZENIE PRZYCISKÓW .................................................................................................................. 4
KOMUNIKATY INFORMACYJNE.......................................................................................................... 4
STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI ....................................................................................... 5
TRYBY PRACY ..................................................................................................................................... 5
PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRALI – WIDOK CENTRALA (PODSTAWOWY) ........................... 6
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ WENTYLACJI – WIDOK WENTYLACJA ...................................................... 7
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ NAGRZEWNICY – WIDOK NAGRZEWNICA............................................... 8
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ CHŁODNICY – WIDOK CHŁODNICA.......................................................... 8
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRZEPUSTNICY STREFOWEJ – WIDOK STREFA ........................................ 9
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI – WIDOK WILGOTNOŚĆ ................................ 9
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ STEROWANIA WG CO2 – WIDOK STEROWANIE CO2 ............................ 10
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA – WIDOK BYPASS ....................................................... 11
SPRAWDZENIE USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA – WIDOK GWC .......................... 12
USUNIĘCIE OGRANICZENIA CZASU DZIAŁANIA CENTRALI (WIDOK DEMO) ..................................... 13
ZMIANA USTAWIEŃ STEROWNIKA (MENU) ....................................................................................... 13
4.1.
MENU GŁÓWNE – NAJCZĘŚCIEJ ZMIENIANE PARAMETRY ............................................................... 13
4.2.
MENU PROGRAM AUTO .................................................................................................................. 14
4.2.1. ZMIANA PROGRAMU.................................................................................................................. 14
4.2.2. PODGLĄD I EDYCJA – PRZEGLĄDANIE POZYCJI PROGRAMU ...................................................... 16
4.2.3. PODGLĄD I EDYCJA – EDYCJA POZYCJI PROGRAMU ................................................................... 17
4.2.4. PODGLĄD I EDYCJA – USUWANIE POZYCJI PROGRAMU ............................................................ 18
4.2.5. PODGLĄD I EDYCJA – DODAWANIE NOWYCH POZYCJI DO PROGRAMU ................................... 18
4.2.6. KOPIOWANIE DNIA ..................................................................................................................... 19
4.2.7. ZAPIS I ZAPAMIĘTANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO ......................................................... 20
4.3.
ZMIANA USTAWIEŃ WENTYLACJI – MENU WENTYLACJA................................................................ 20
4.4.
ZMIANA USTAWIEŃ NAGRZEWNICY – MENU NAGRZEWNICA ........................................................ 21
4.5.
ZMIANA USTAWIEŃ CHŁODNICY – MENU CHŁODNICA ................................................................... 22
4.6.
ZMIANA USTAWIEŃ STREFY – MENU STREFA .................................................................................. 22
4.7.
ZMIANA USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA – MENU BYPASS .................................................................. 23
4.8.
ZMIANA USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA – MENU GWC ..................................... 23
4.9.
ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI – MENU WILGOTNOŚĆ ......................................... 24
4.10.
ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG STĘŻENIA CO2 – MENU STĘŻENIE CO2 ........................................... 25
4.11.
WYMIANA FILTRÓW I LICZNIK PRZYDATNOŚCI FILTRÓW – MENU FILTRY ....................................... 27
4.12.
USTAWIENIA WIETRZENIA – MENU WIETRZENIE ............................................................................ 28
4.13.
MENU AKTUALNA DATA I CZAS ....................................................................................................... 28
4.14.
MENU SERWIS ................................................................................................................................. 29
4.14.1. INFORMACJE O CENTRALI (CENTRALA) ..................................................................................... 29
4.14.2. REGULACJA PODŚWIETLENIA MANIPULATORA (PODŚWIETLENIE) ........................................... 29
4.14.3. TEST INSTALACJI ........................................................................................................................ 30
4.14.4. NASTAWY FABRYCZNE............................................................................................................... 31
4.14.5. DIAGNOSTYKA ........................................................................................................................... 31
5.
KOMUNIKATY ALARMOWE................................................................................................................ 33
5.1.
5.2.
5.3.
6.
UWAGI I ALARMY ............................................................................................................................ 33
AWARIE – AWARYJNY STOP............................................................................................................. 33
BŁĘDY .............................................................................................................................................. 34
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY) .............. 35
2
Instrukcja obsługi RC4, RC5
1. WPROWADZENIE
Na automatykę central Pro-Vent MISTRAL składają się dwa układy:
 sterownik wewnątrz centrali, kontrolujący samą centralę,
 manipulator ścienny, umieszczony w miejscu dogodnym dla użytkownika, pozwalający
na regulację podstawowych parametrów pracy centrali (wydajność, odzysk ciepła),
a także dodatkowo dostępnych urządzeń (np. nagrzewnice lub chłodnice kanałowe,
dodatkowe przepustnice itd.).
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, sterownik jest urządzeniem
niezawodnym i oszczędnym, zapewniając przy tym rozbudowane możliwości sterowania pracą
całego systemu.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia instrukcji
prosimy o kontakt na adres: [email protected] .
2. WYGLĄD MANIPULATORÓW
RC4
RC5
WYGLĄD
NAZWA
MONTAŻ
WYŚWIETLACZ
Poziomo
4 linie po 20 znaków
FUNKCJE
DODATKOWE
Podświetlane przyciski
3
Pionowo
4 linie po 16 znaków
Dodatkowe diody:
ON – sygnalizacja pracy centrali,
HEAT – sygn. pracy nagrzewnicy,
BYPASS – sygn. pracy bypassu.
Instrukcja obsługi RC4, RC5
2.1. ZNACZENIE PRZYCISKÓW
MAX
STOP
MENU
WIDOK PODSTAWOWY (WIDOK CENTRALA)
Uruchomienie procedury wietrzenia (chwilowe zwiększenie wydajności centrali do
maksymalnej). Patrz: MENU WIETRZENIE.
Zatrzymanie wentylatorów centrali (brak wentylacji).
Wejście do MENU, czyli edycji nastaw poszczególnych urządzeń oraz programu czasowego
AUTO. Dokładny opis poszczególnych pozycji MENU znajduje się w dalszej części instrukcji.
Zmiana globalnego trybu pracy centrali MANUAL / AUTO – patrz TRYBY PRACY.
AUTO
WIDOK
Zmiana wyświetlanego ekranu WIDOK (na kolejny).
(VIEW)
OK
Przycisk ignorowany w WIDOKU PODSTAWOWYM.
Zwiększenie wydajności wentylacji.
Zmniejszenie wydajności wentylacji.
WIDOK DEDYKOWANY (NP. MENU WENTYLACJA)
DODAJ
(MAX)
USUŃ
(STOP)
WRÓĆ
(MENU)
<
(AUTO)
Tylko w MENU PROGRAM AUTO – dodanie pozycji programu automatycznego.
Tylko w MENU PROGRAM AUTO – usuwanie pozycji programu automatycznego.
Wyjście z menu.
Przejście do poprzedniej edytowanej wartości.
>
Przejście do następnej edytowanej wartości.
(WIDOK)
OK
Potwierdzenie edycji.
Zwiększenie aktualnie edytowanej wartości..
Zmniejszenie aktualnie edytowanej wartości.
UWAGA! W niewentylowanych pomieszczeniach nie powinni przebywać ludzie!
W ramach ostrzeżenia sterownik może sygnalizować brak wentylacji (sygnał dźwiękowy w odstępach ok. 7-sekundowych).
2.2. KOMUNIKATY INFORMACYJNE
W czasie normalnej pracy na ekranie manipulatora wyświetlane są informacje o aktualnych
parametrach pracy centrali oraz urządzeń dodatkowych (np. nagrzewnica, chłodnica itd.). Gdy jest
to konieczne, oprócz parametrów pracy centrali na wyświetlany jest dodatkowy komunikat
informacyjne. Jeśli następuje kilka sytuacji jednocześnie, wyświetlany jest najważniejszy z
komunikatów.
4
Instrukcja obsługi RC4, RC5
PRZYKŁADOWY KOMUNIKAT
rozmrażanie
brudne filtry
nieustawiony czas!
chłodzenie
grzanie
grzanie i chłodzenie
UWAGA
OPIS
Centrala jest w trakcie rozmrażania.
Filtry są zabrudzone i wymagają wymiany.
Należy ustawić poprawną datę i czas.
Chłodnica jest włączona.
Nagrzewnica jest włączona.
Włączona jest jednocześnie nagrzewnica i chłodnica.
Wystąpiła sytuacja wymagająca sprawdzenia
użytkownika/ instalatora (patrz pkt. 4.14.5.).
przez
2.3. STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI
1. Przejdź do WIDOK WENTYLACJA (przycisk WIDOK / VIEW).
2. Zmieniaj stopień wydajności przyciskami
RODZAJ ZASTOSOWANYCH WENTYLATORÓW
Standardowe wentylatory (AC)
Wentylatory z komutacją elektroniczną (EC)
.
ILOŚĆ DOSTĘPNYCH STOPNI WYDAJNOŚCI
4
7
Przy włączonym 1 biegu przycisk
jest ignorowany. Zatrzymanie wentylatorów jest możliwe
wyłącznie za pomocą przycisku STOP.
Komunikat „Tymczasowo wyłączona” sygnalizuje chwilowe wyłączenie wentylatorów wynikające ze
zmiany parametrów pracy centrali. Może to nastąpić w czasie zmiany wydajności wentylatorów,
zmiany stanu przepustnicy bypassu, GWC, strefy itp., a także po zmianie stanu sygnału ENABLE
(sterowanie klap odcinających) czy po zakończeniu rozmrażania.
2.4. TRYBY PRACY
PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA ZASIĘG
- nadrzędny tryb dla całej centrali, wyświetlany i ustawiany w widoku podstawowym
(WIDOK CENTRALA).
LOKALNY
- ustawiany osobno dla każdej funkcji lub urządzenia (wentylacja, grzanie, chłodzenie,
przepustnica strefowa, odzysk ciepła itp.), wyświetlany i ustawiany w powiązanym
podmenu sterownika.
PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB STEROWANIA
MANUAL
- tryb ręczny – użytkownik sam definiuje parametry, według których pracuje dane
urządzenie (w przypadku ustawienia jakiejś wydajności, temperatury nawiewu itd.,
centrala pracuje według zdefiniowanych parametrów aż do dokonania kolejnej ręcznej
zmiany).
AUTO
- tryb automatyczny - parametry pracy centrali są ustawiane automatycznie według
wybranego programu tygodniowego (wydajność, temperatura nawiewu i inne nastawy
obowiązują do kolejnej pozycji programu i zmieniane są bez ingerencji użytkownika).
WYŁĄCZONY - wybrane urządzenie/funkcja stale wyłączone.
GLOBALNY
5
Instrukcja obsługi RC4, RC5
RZECZYWISTY EFEKT USTAWIENIA TRYBÓW: GLOBALNEGO I LOKALNEGO
Ustawiony tryb
Ustawiony tryb
Rzeczywisty tryb pracy urządzenia
globalny (centrali) lokalny (urządzenia)
AUTO
AUTO
Według programu tygodniowego.
MANUAL
MANUAL
Według bieżących ustawień użytkownika.
Według bieżących ustawień użytkownika – tryb MANUAL
AUTO
MANUAL
jest nadrzędny nad AUTO niezależnie od poziomu ustawień.
MANUAL
AUTO
MANUAL
WYŁĄCZONY
Urządzenie wyłączone do momentu zmiany trybu lokalnego.
AUTO
W przypadku zastosowania w układzie automatyki dodatkowych czujników do regulacji wydajności
(higrometr, CO2), dostępne są dodatkowe tryby pracy na ich podstawie. Sygnalizowane jest to
dodatkowo oznaczeniem H2O (regulacja wydajności na podstawie wilgotności) lub CO2 (regulacja
wydajności na podstawie stężenia dwutlenku węgla) – patrz pkt. 4.9., 4.10.
W zależności od rodzaju wbudowanego urządzenia, dostępne są dodatkowe lokalne tryby pracy:
- załączony – urządzenie stale załączone,
- auto oC – urządzenie pracuje na podstawie zadanej temperatury (dąży do jej osiągnięcia),
- auto/załączony – po przełączeniu globalnego trybu pracy na MANUAL (lub jeśli nie ma
odpowiedniej pozycji w programie automatycznym), urządzenie jest stale załączone.
- auto/wyłączony – po przełączeniu globalnego trybu pracy na MANUAL (lub jeśli nie ma
odpowiedniej pozycji w programie automatycznym), urządzenie jest stale wyłączone.
3. PRZEGLĄDANIE NASTAW URZĄDZEŃ (WIDOKI)
Podczas normalnej pracy centrali, na wyświetlaczu manipulatora widoczny jest jeden
z ekranów określanych jako WIDOK. Ilość ekranów WIDOK zależy od konfiguracji sterownika
i w przypadku bardzo rozbudowanej automatyki centrali wentylacyjnej może ich być nawet
kilkanaście.
Ekran WIDOK danego urządzenia wyświetlany jest tylko w przypadku, kiedy to urządzenie
zostało uruchomione w sterowniku – np. przy braku nagrzewnicy nie będzie wyświetlany WIDOK
NAGRZEWNICA.
3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRALI – WIDOK CENTRALA (PODSTAWOWY)
Praca
14.06.09
3 program
brudne
auto
Pn 14:20
fabryczny
filtry
- globalny tryb pracy centrali (tu: automatyczny, wg programu tyg.),
- aktualna data i czas,
- identyfikator programu automatycznego,
- dodatkowy komunikat.
- zmiana wydajności wentylatorów (i automatyczne przełączenie do
WIDOKU WENTYLACJA).
6
Instrukcja obsługi RC4, RC5
3.2. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ WENTYLACJI – WIDOK WENTYLACJA
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Wentylacja.
Przykład dla trybu lokalnego MANUAL:
Wentylacja
4 bieg
pełna
- nagłówek – nazwa widoku,
- numer biegu – aktualna wydajność wentylacji (tu: 4. bieg),
- rodzaj wentylacji (tu: pełna – pracują oba wentylatory – nawiewu
i wywiewu).
- zmiana wydajności wentylatorów.
Przykład dla trybu lokalnego AUTO (wg programu tygodniowego):
Wentylacja
do 23:00
4 bieg
wywiew
tymczasowo wyłączona
- nagłówek – nazwa widoku,
- czas zmiany na następną pozycję programu; aktualny numer biegu,
- rodzaj wentylacji (tu: wywiew – pracuje tylko wentylator wywiewu),
- komunikat dodatk. o wymuszeniu chwilowego wyłączenia wentylacji
(możliwe komunikaty opisano na końcu akapitu).
W trybie pracy AUTO wyświetlana jest godzina kolejnej pozycji programu tygodniowego, jednak nie
jest wyświetlany dzień tygodnia. W powyższym przykładzie może się więc zdarzyć, że zmiana nastąpi
o godzinie 23:00, ale dopiero za kilka dni. W celu uniknięcia pomyłki w programie definiowanym
przez użytkownika, zaleca się wprowadzenie co najmniej 1 pozycji w danym dniu dla każdego
urządzenia (patrz punkt 4.2.5.).
Przykład dla centrali z wentylatorami stałoprądowymi (tryb MANUAL):
Wentylacja
nawiew 30%
wywiew 28%
- nagłówek – nazwa widoku,
7 bieg - aktualny numer biegu,
ust. 30% - informacja o wydajności nawiewu,
ust. 28% - informacja o wydajności wywiewu.
Informacja o wydajności nawiewu/wywiewu składa się z dwóch wartości: aktualna oraz ustawiona
(zadana przez użytkownika). W czasie normalnej pracy wartości są jednakowe. Różnice mogą
pojawić się np. w trakcie cyklu rozmrażania kiedy centrala samoczynnie zmienia swoją wydajność.
Więcej informacji na temat rozmrażania znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej centrali.
7
Instrukcja obsługi RC4, RC5
MOŻLIWE KOMUNIKATY
W WIDOKU WENTYLACJA
Wietrzenie 14:23
tymczasowo wyłączona
studzenie nagrz. 25 s
OPIS
Aktywna funkcja wietrzenia oraz czas pozostały do jej zakończenia (patrz
pkt. 4.12.).
Chwilowe wymuszenie wyłączenia wentylacji (np. z powodu zmiany
położenia przepustnic), po którym centrala samoczynnie powróci do
normalnej pracy.
Wentylacja w trakcie wyłączania, które nastąpi po odliczeniu czasu
niezbędnego do wystudzenia nagrzewnic. Sytuacja ma miejsce w
przypadku wyłączania wentylatorów przy pracujących (rozgrzanych)
elementach grzejnych nagrzewnic elektrycznych.
3.3. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ NAGRZEWNICY – WIDOK NAGRZEWNICA
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Nagrzewnica 1.
Przykład dla nagrzewnicy sterowanej z regulacją mocy (wodnej lub z zastosowanym pulserem):
Nagrzewnica 1
t. ustawiona
+20oC
t. mierzona
+19oC
włączona na 50% mocy
- nagłówek – nazwa widoku i identyfikator nagrzewnicy,
- temperatura ustawiona (zadana) przez użytkownika,
- aktualnie mierzona temperatura,
- aktualna moc grzania.
- zmiana wartości temperatury zadanej.
Przykład dla nagrzewnicy sterowanej stycznikowo (załącz/wyłącz) – tryb auto:
Nagrzewnica 1
do 08:30
t.ust.21oC
t. mierzona
+20oC
włączona
- nagłówek – nazwa widoku i identyfikator nagrzewnicy,
- czas zmiany pozycji programu i ustawiona w nim temperatura zadana,
- temperatura aktualnie mierzona przez centralę,
- aktualny stan nagrzewnicy.
W pierwszej kolejności odzyskiwane jest ciepło w wymienniku ciepła centrali. Nagrzewnica służy
jego dogrzaniu przed wtłoczeniem do pomieszczeń. W związku z tym nie ma możliwości załączenia
nagrzewnicy przy załączonej przepustnicy bypassu (brak odzysku ciepła).
3.4. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ CHŁODNICY – WIDOK CHŁODNICA
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Chłodnica 1.
8
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Chłodnica 1
t. ustawiona
+24oC
t. mierzona
+19oC
wyłączona
- nagłówek – nazwa widoku i identyfikator chłodnicy,
- temperatura ustawiona (zadana) przez użytkownika,
- temperatura aktualnie mierzona przez centralę,
- aktualny stan chłodnicy.
- zmiana wartości temperatury zadanej.
3.5. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRZEPUSTNICY STREFOWEJ – WIDOK STREFA
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Strefa 1.
Przykład dla strefy pracującej w trybie AUTO (kiedy występuje kilka stref):
Strefa 4
do 06:31
włączona
- nagłówek – nazwa widoku i identyfikator strefy,
- czas zmiany pozycji programu (tu: stanu przepustnicy strefowej),
- aktualne położenie przepustnicy strefowej (tu: włączona).
- zmiana położenia przepustnicy strefowej.
Przykład dla centrali z jedną przepustnicą strefową, pracującą w trybie MANUAL:
Strefa
wyłączona
- nagłówek – nazwa widoku (brak identyfikatora),
- aktualne położenie przepustnicy strefowej (tu: wyłączona).
3.6. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI – WIDOK WILGOTNOŚĆ
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Wilgotność.
W zależności od konfiguracji sterowanie na postawie wilgotności powietrza może być zrealizowane
na 2 sposoby: sterowanie wydajnością wentylacji lub sterowanie przepustnicą recyrkulacyjną.
Podczas normalnej pracy użytkownik wybiera jeden z 4 poziomów wilgotności określających
wymagania obiektu. Zgodnie z tym wyborem sterownik centrali steruje pracą przepustnicy lub
wydajnością wentylacji, starając się utrzymać wilgotność w zadanych granicach.
9
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Przykład dla sterowania pracą przepustnicy recyrkulacyjnej (np. Mistral BSR), tryb AUTO:
Wilgotność
do 06:00
2. poziom
35-50%, mierzona 47%
recyrkul. wyłączona
- nagłówek – nazwa widoku,
- czas zmiany pozycji programu; ustawiony poziom wilgotności,
- zakres wilgotności dla zadanego poziomu; wilgotność mierzona,
- stan przepustnicy recyrkulacyjnej.
- zmiana zadanego poziomu wilgotności.
Zakres wilgotności odpowiadający każdemu poziomowi wilgotności można ustawić w MENU
WILGOTNOŚĆ (patrz pkt. 4.9.).
Zmiana położenia przepustnicy następuje po przekroczeniu ustawionego progu wilgotności.
Przykład dla sterowania wydajnością wentylacji, tryb AUTO:
Wilgotność
do 06:00
2. poziom
ustawiona
40%
mierzona
37%
- nagłówek – nazwa widoku,
- czas zmiany pozycji programu; ustawiony poziom wilgotności,
- wilgotność odpowiadająca zadanemu poziomowi,
- aktualnie mierzona wilgotność.
- zmiana zadanego poziomu wilgotności.
Aby centrala regulowała wydajność wentylacji w zależności od poziomu wilgotności, globalny tryb
pracy centrali musi być ustawiony jako:
- AUTO H20 (poziom wilgotności zadany jest w wybranym programie automatycznym),
- MANUAL H20 (poziom wilgotności zadany jest ręcznie przez użytkownika).
3.7. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ STEROWANIA WG CO2 – WIDOK STEROWANIE CO2
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Stężenie CO2.
W opcji sterowania wg stężenia CO2, użytkownik ma możliwość wyboru jednego z 4 zadanych
poziomów. Im wyższy poziom tym większy komfort przebywania w otoczeniu (zadane stężenie CO2
jest niższe):




poziom 1. – ekono,
poziom 2. – standard,
poziom 3. – komfort,
poziom 4. – komfort +.
10
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Stężenie CO2
do 07:10
2. poziom
standard
0900ppm
mierzone
0450ppm
- nagłówek – nazwa widoku,
- czas zmiany pozycji programu; ustawiony poziom stężenia CO2,
- stężenie CO2 odpowiadające zadanemu poziomowi,
- aktualnie mierzone stężenie CO2.
- zmiana zadanego poziomu stężenia CO2.
Aby centrala zmieniała wydajność wentylacji w zależności od poziomu stężenia CO2, globalny tryb
pracy centrali musi być ustawiony jako:
- AUTO CO2 (wartość stężenia CO2 – poziom zadany jest w wybranym programie automatycznym),
- MANUAL CO2 (wartość stężenia CO2 – poziom zadany jest przez użytkownika).
3.8. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA – WIDOK BYPASS
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Bypass.
MOŻLIWE LOKALNE
TRYBY PRACY BYPASSU
Wyłączony
Załączony
MANUAL
OPIS
Bypass stale wyłączony (odzysk ciepła załączony).
Bypass stale załączony (odzysk ciepła wyłączony).
Praca na podstawie zadanej temperatury ustawionej przez użytkownika.
Przykład dla trybu Załączony:
Bypass
Załączony
- nagłówek – nazwa widoku,
- informacja o trybie pracy i stanie bypassu.
Przykład dla trybu MANUAL:
Bypass
manual,
załączony
t. ustawiona
+24oC
t. mierzona
+27oC
- nagłówek – nazwa widoku,
- tryb pracy; aktualny stan przepustnicy bypass,
- temperatura zadana (ustawiona) przez użytkownika,
- temperatura aktualnie mierzona przez centralę.
Celem pracy przepustnicy bypass jest chłodzenie lub utrzymanie chłodu w okresie letnim. Tryb
Manual umożliwia automatyczne załączanie bypassu w okresie nocnym (chłodzenie
pomieszczeń chłodnym powietrzem zewnętrznym) oraz wyłączenie bypassu w czasie
upałów (częściowy odzysk chłodu na wymiennikach centrali).
11
Instrukcja obsługi RC4, RC5
3.9. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA – WIDOK GWC
Przejście do widoku:
Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka GWC.
MOŻLIWE LOKALNE
TRYBY PRACY GWC
Wyłączony
Załączony
MANUAL
AUTO
OPIS
Powietrze stale przepływa z pominięciem gruntowego wymiennika ciepła.
Powietrze stale przepływa przez gruntowy wymiennik ciepła.
Przepustnica GWC zmienia stan w zależności od zadanej temperatury
zewnętrznej. Przepływ powietrza przez GWC następuje kiedy temperatura
mierzona znajduje się poza zakresem temperatur zadanych MIN i MAX.
Przepustnica GWC pracuje zgodnie z pozycjami programu tygodniowego.
Tryb AUTO jest przewidziany dla wymienników ciepła wymagających okresowej regeneracji
– umożliwia zaprogramowanie określonych przedziałów czasu pracy wymiennika oraz okresów
regeneracji.
Tryb MANUAL przeznaczony jest do pracy z wymiennikami ciepła które nie wymagają regeneracji i
mogą pracować w trybie ciągłym. Umożliwia on wyłączenie GWC w okresach przejściowych, kiedy
to np. wychłodzony po zimie wymiennik niepotrzebnie schładza powietrze nawiewane do centrali
w ciepłe wiosenne dni.
Przykład dla trybu Wyłączony:
GWC
- nagłówek – nazwa widoku,
Wyłączony
- informacja o trybie pracy i stanie przepustnicy GWC.
Przykład dla trybu AUTO:
GWC
do 08:10
załączony
- nagłówek – nazwa widoku,
- czas zmiany pozycji programu; aktualny stan przepustnicy GWC.
Przykład dla trybu MANUAL:
GWC
manual
min. 07oC
t. mierzona
- nagłówek – nazwa widoku,
wyłączony - tryb pracy; aktualny stan przepustnicy GWC,
max. 24oC - zakres temperatur zadanych, wg których pracuje GWC,
+19oC - temperatura zewnętrzna aktualnie mierzona przez centralę.
12
Instrukcja obsługi RC4, RC5
3.10. USUNIĘCIE OGRANICZENIA CZASU DZIAŁANIA CENTRALI (WIDOK DEMO)
Wersja DEMO jest wersją sterownika z ograniczonym czasem działania, który umożliwia
przetestowanie i wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji. Blokada uruchamiana jest
fabrycznie, a jej usunięcie należy do instalatora w momencie końcowego uruchomienia i oddania
instalacji wentylacyjnej do użytku.
W okresie testowym sterownik jest w pełni sprawny i prawidłowo realizuje wszystkie swoje
funkcje. Raz na dobę manipulator może automatycznie przełączać się na widok DEMO
przypominając użytkownikowi o pozostałym okresie pracy instalacji w wersji testowej.
Wersja DEMO
- nagłówek – nazwa widoku,
koniec działania
za 23 dni
- informacja o pozostałym czasie działania.
Po zakończeniu działania wersji testowej sterownik centrali zostaje zablokowany. Wszystkie
dodatkowe urządzenia jak nagrzewnice, chłodnice, przepustnice itd. zostają wyłączone, a
wentylacja pracuje w trybie przerywanym. Manipulator centrali zostaje zablokowany
uniemożliwiając zmianę parametrów pracy systemu wentylacji i okresowo sygnalizuje dźwiękowo
brak wentylacji.
USUNIĘCIE BLOKADY:
1. Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Wersja DEMO.
2. Wciśnij przycisk USUŃ (DEL). Wyświetlony zostanie ekran jak poniżej.
3. Za pomocą przycisków
Ver.:
Sa_25-150929-1425
nr ser:
kod:
125-10-15
1234
hasło:
0000
wprowadź hasło uzyskane od producenta.
- wersja programu,
- numer seryjny centrali,
- kod, na podstawie którego generowane jest hasło,
- pole na hasło.
- wprowadzanie hasła w celu usunięcia blokady,
OK - potwierdzenie wpisania hasła. Wyświetlenie numeru ‘255’ oznacza
usunięcie blokady.
4. ZMIANA USTAWIEŃ STEROWNIKA (MENU)
4.1. MENU GŁÓWNE – NAJCZĘŚCIEJ ZMIENIANE PARAMETRY
Przejście do menu:
Wciśnij przycisk MENU.
>
MENU
Data i czas
Program Auto
Wentylacja
<
- nagłówek MENU,
- poprzednia pozycja MENU,
- zaznaczona pozycja MENU,
- kolejna pozycja MENU.
13
Instrukcja obsługi RC4, RC5
EDYTUJ (EDIT) - wejście w tryb edycji wybranej pozycji,
WRÓĆ (ESC) - powrót do poprzedniego poziomu,
- wybór pozycji MENU; zwiększenie/zmniejszenie edytowanej wartości,
- przesuwanie kursora w lewo i w prawo podczas edytowania wartości,
OK - akceptacja wyboru pozycji MENU.
Ekran MENU danego urządzenia wyświetlany jest tylko w przypadku, kiedy to urządzenie
zostało zamówione w centrali – np. przy braku nagrzewnicy nie będzie wyświetlane MENU
NAGRZEWNICA.
4.2. MENU PROGRAM AUTO
POZYCJE MENU
Zmiana na inny
Podgląd i edycja
Kopiowanie dnia
Zapis
>
Program Auto
Zapis
Zmiana na inny
Podgląd i edycja
OPIS
Zmiana aktualnego programu.
Przeglądanie i zmiana pozycji aktualnie wybranego programu.
Szybkie kopiowanie wszystkich pozycji z jednego dnia do innego.
Zapisanie aktualnego programu jako jeden z programów użytkownika.
<
- nagłówek MENU,
- poprzednia pozycja MENU,
- zaznaczona pozycja MENU,
- kolejna pozycja MENU.
4.2.1. ZMIANA PROGRAMU
Menu Zmiana na inny umożliwia zmianę aktualnego programu czasowego. Użytkownik ma
do dyspozycji 7 programów fabrycznych i 4 programy użytkownika.
Procedura zmiany programu:
1. Za pomocą przycisków
2. Potwierdź przyciskiem OK.
wybierz odpowiedni program.
Przykład ekranu przy wybranym programie fabrycznym:
Zmiana programu
Wczytaj program:
3 program fabryczny
rodzina komfort
- nagłówek MENU,
- aktualnie wybrany program,
- nazwa wybranego programu.
Przykład ekranu przy wybranym programie użytkownika:
Zmiana programu
Wczytaj program:
1 progr. użytkownika
- nagłówek MENU,
- aktualnie wybrany program.
14
Instrukcja obsługi RC4, RC5
F0
PROGRAMY FABRYCZNE ZAPISANE W PAMIĘCI STEROWNIKA (NIE EDYTOWALNE)
PUSTY DOM
KOMFORT
EKONOMICZNY
Pusty dom
F1 1. zmiana – komfort
F4 1. zmiana – ekonomiczny
F2 2. zmiana – komfort
F5 2. zmiana – ekonomiczny
F3 Rodzina – komfort
F6 Rodzina – ekonomiczny
Szczegółowe parametry programów fabrycznych:
F0 – PUSTY DOM
Zalecany gdy przez dłuższy czas nie ma domowników (np. urlop)
Dzień tygodnia
Godzina
Wydajność
00:00-06:00
0 bieg
06:00-12:00
1 bieg
Pn÷Nd
12:00-18:00
0 bieg
18:00-00:00
1 bieg
F1 – PIERWSZA ZMIANA – KOMFORT
Zalecany dla domowników pracujących na
pierwszą zmianę, wyższa wydajność wentylacji
Dzień
Godzina
Temp. Wydajność
tygodnia
00:00-06:00
18oC
2 bieg
o
06:00-08:00
21 C
3 bieg
08:00-15:00
17oC
2 bieg
Pn÷Pt
15:00-16:00
3 bieg
o
16:00-23:00
21 C
23:00-00:00
18oC
2 bieg
00:00-06:00
18oC
2 bieg
So÷Nd
06:00-23:00
21oC
3 bieg
o
23:00-00:00
18 C
2 bieg
F4 – PIERWSZA ZMIANA – EKONOMICZNY
Zalecany dla domowników pracujących na
pierwszą zmianę, niższa wydajność wentylacji
Dzień
Godzina
Temp. Wydajność
tygodnia
00:00-06:00
18oC
1 bieg
o
06:00-08:00
21 C
2 bieg
08:00-15:00
17oC
1 bieg
Pn÷Pt
15:00-16:00
2 bieg
o
16:00-23:00
21 C
23:00-00:00
18oC
1 bieg
00:00-06:00
18oC
1 bieg
So÷Nd
06:00-23:00
21oC
2 bieg
o
23:00-00:00
18 C
1 bieg
F2 – DRUGA ZMIANA – KOMFORT
Zalecany dla domowników pracujących na
drugą zmianę, wyższa wydajność wentylacji
Dzień
Godzina
Temp. Wydajność
tygodnia
00:00-08:00
18oC
2 bieg
08:00-15:00
21oC
3 bieg
Pn÷Pt
o
15:00-22:00
17 C
2 bieg
22:00-00:00
21oC
3 bieg
o
00:00-08:00
18 C
2 bieg
So÷Nd
06:00-23:00
21oC
3 bieg
o
23:00-00:00
18 C
2 bieg
F5 – DRUGA ZMIANA – EKONOMICZNY
Zalecany dla domowników pracujących na
drugą zmianę, niższa wydajność wentylacji
Dzień
Godzina
Temp. Wydajność
tygodnia
00:00-08:00
18oC
1 bieg
08:00-15:00
21oC
2 bieg
Pn÷Pt
o
15:00-22:00
17 C
1 bieg
22:00-00:00
21oC
2 bieg
o
00:00-08:00
18 C
1 bieg
So÷Nd
06:00-23:00
21oC
2 bieg
o
23:00-00:00
18 C
1 bieg
15
Instrukcja obsługi RC4, RC5
F3 – RODZINA – KOMFORT
Zalecany do wentylacji domu z dziećmi w wieku
szkolnym, wyższa wydajność wentylacji
Dzień
Godzina
Temp. Wydajność
tygodnia
00:00-06:00
18oC
2 bieg
o
06:00-09:00
21 C
3 bieg
Pn÷Pt
09:00-12:00
17oC
2 bieg
o
12:00-22:00
21 C
3 bieg
22:00-00:00
18oC
2 bieg
o
00:00-06:00
18 C
2 bieg
So÷Nd
06:00-23:00
21oC
3 bieg
o
23:00-00:00
18 C
2 bieg
F6 – RODZINA – EKONOMICZNY
Zalecany do wentylacji domu z dziećmi w wieku
szkolnym, niższa wydajność wentylacji
Dzień
Godzina
Temp. Wydajność
tygodnia
00:00-06:00
18oC
1 bieg
o
06:00-09:00
21 C
2 bieg
Pn÷Pt
09:00-12:00
17oC
1 bieg
o
12:00-22:00
21 C
2 bieg
22:00-00:00
18oC
1 bieg
o
00:00-06:00
18 C
1 bieg
So÷Nd
06:00-23:00
21oC
2 bieg
o
23:00-00:00
18 C
1 bieg
Dostępne są 4 programy użytkownika (U1-U4), domyślnie identyczne jak program fabryczny F1.
Do zmiany nastaw programu użytkownika służy MENU PODGLĄD I EDYCJA.
4.2.2. PODGLĄD I EDYCJA – PRZEGLĄDANIE POZYCJI PROGRAMU
Menu Podgląd i edycja umożliwia przejrzenie oraz zmianę zawartości aktualnego programu.
W trakcie edycji przeglądane pozycje można zmieniać (edytować), usuwać oraz dodawać nowe.
W czasie przeglądania pozycje wyświetlane są jedna po drugiej, uporządkowane według czasu.
Program tygodniowy składa się z kolejnych pozycji dla poszczególnych urządzeń w formie:
dzień tygodnia i godzina początkowa + wartości zadane funkcji/urządzenia.
W związku z powyższym edycja oznacza zmianę wartości zadanej urządzenia, natomiast zmiany
godzinowe i zmianę typu urządzenia wykonuje się poprzez dodawanie i usuwanie całych pozycji.
Przykład pozycji związanej z wydajnością wentylacji – centrala z wentylatorami AC (4-biegowe):
Podgląd programu
Pn 14:30
poz.012/086
Wentylacja
3. bieg
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana (tu: numer biegu).
Przykład pozycji związanej z wydajnością wentylacji – centrala z wentylatorami EC (7-biegowe):
Podgląd programu
Pn 14:30
poz.012/086
Wentylacja
5. bieg
(naw. 75%, wyw. 68%)
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana (tu: numer biegu),
- wydajność nawiewu i wywiewu na wybranym biegu.
Przykład pozycji związanej z nagrzewnicą:
Podgląd programu
Wt 11:24
poz.013/086
Nagrzewnica 1.
20oC
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana (tu: temperatura załączania).
16
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Przykład pozycji związanej z przepustnicą strefową – centrala z jedną przepustnicą:
Podgląd programu
Śr 15:35
poz.014/086
Strefa
Załączona
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana (tu: ustawienie przepustnicy).
Przykład pozycji związanej z przepustnicami strefowymi – centrala z kilkoma przepustnicami:
Podgląd programu
Śr 15:35
poz.014/086
Strefy
Załączone: 1 - - 4 5
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji,
- lista przepustnic (numer – załączone, kreska – wyłączone).
Przykład pozycji związanej z przepustnicami strefowymi – centrala z ponad 5 przepustnicami:
Podgląd programu
Śr 15:35
poz.014/086
Strefy
Zał.: - 2 - 4 5 6 - 8
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji,
- lista przepustnic (numer – załączone, kreska – wyłączone).
Przykład pozycji związanej z przepustnicą GWC:
Podgląd programu
Cz 16:00
poz.015/086
GWC
Załączony
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana (tu: położenie przepustnicy),
- lista przepustnic (numer – załączone, kreska – wyłączone).
Przykład pozycji związanej ze sterowaniem wg wilgotności – centrala z przepustnicą recyrkulacyjną:
Podgląd programu
Cz 16:30
poz.016/086
Wilgotność
3. poziom
(min. 23%, max. 34%)
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana (tu: ustawiony poziom wilgotności),
- zakres dopuszczalnej wilgotności dla zadanego poziomu.
Pozycje związane ze sterowaniem wg stężenia CO2 wyglądają analogicznie jak dla sterowania
wg wilgotności.
4.2.3. PODGLĄD I EDYCJA – EDYCJA POZYCJI PROGRAMU
Procedura edycji:
1. Przeglądając odpowiednią pozycję, wciśnij przycisk EDYTUJ (EDIT). Zmieniana wartość
zacznie migać.
2. Za pomocą przycisków
zmień wartość.
3. Potwierdź przyciskiem OK. W razie rezygnacji wciśnij WRÓĆ (ESC).
17
Instrukcja obsługi RC4, RC5
W przypadku zmiany ustawień stref w centrali posiadającej ich wiele, należy również operować
przyciskami
w celu wybrania odpowiedniej strefy do edycji.
4.2.4. PODGLĄD I EDYCJA – USUWANIE POZYCJI PROGRAMU
Procedura usuwania pozycji:
1. Przeglądając odpowiednią pozycję, wciśnij przycisk USUŃ (DEL). Pojawi się pytanie o
potwierdzenie usunięcia.
2. Potwierdź przyciskiem OK. W razie rezygnacji wciśnij dowolny inny przycisk.
Podgląd programu
Pn 14:30
poz.012/086
Wentylacja
1. bieg
Usunąć pozycję?
- nagłówek MENU,
- dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji,
- nazwa funkcji i wartość zadana,
- pytanie o potwierdzenie usunięcia pozycji.
W programie musi pozostać przynajmniej jedna pozycja. W przypadku próby usunięcia ostatniej
pozycji wyświetlany jest komunikat informujący o braku takiej możliwości, po czym wciśnięcie
dowolnego przycisku spowoduje powrót do przeglądania programu.
Ekran podczas próby usunięcia ostatniej pozycji:
UWAGA!
Nie można usunąć
wszystkich pozycji
programu
4.2.5. PODGLĄD I EDYCJA – DODAWANIE NOWYCH POZYCJI DO PROGRAMU
Procedura dodawania nowej pozycji:
1. W trakcie przeglądania pozycji programu, wciśnij przycisk DODAJ (ADD). Pojawi się
informacja o dodawaniu nowej pozycji.
2. Wprowadź dzień tygodnia i czas, od kiedy ma obowiązywać nowa pozycja (
, OK).
3. Wybierz funkcję/urządzenie, którego ma dotyczyć pozycja (
, OK):
- wentylacja (określenie wydajności wentylatorów),
- nagrzewnica (ustawienie pożądanej temperatury powietrza),
- chłodnica (ustawienie pożądanej temperatury powietrza),
- strefa (określenie stanu przepustnicy),
- wilgotność (ustawienie poziomu wilgotności),
- CO2 (ustawienie poziomu stężenia CO2),
- GWC (określenie stanu przepustnicy gruntowego wymiennika ciepła).
18
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Sekwencja ekranów podczas dodawania nowej pozycji:
Nowa pozycja
Pn 12:15
- ustawianie czasu (dzień tygodnia i godzina).
Nowa pozycja
Pn 12:15
Wentylacja
- ustawianie rodzaju funkcji/urządzenia (tu: wentylacja).
Nowa pozycja
Pn 12:15
Wentylacja
2. bieg
- ustawianie wartości zadanej (tu: bieg wentylacji).
Nowa pozycja
- informacja o prawidłowym dodaniu nowej pozycji.
dodana do programu
Program czasowy może się składać z maksymalnie 254 pozycji (i min. 1 pozycji). W przypadku, gdy
nie ma już miejsca na dodatkowe pozycje, próba dodania nowej pozycji spowoduje wyświetlenie
odpowiedniego komunikatu, po czym wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do
przeglądania programu.
UWAGA!
Nie można dodać
kolejnej pozycji do
programu
- informacja o braku możliwości dodania nowej pozycji.
4.2.6. KOPIOWANIE DNIA
Kopiowanie dnia umożliwia szybsze tworzenie lub dopasowanie już istniejącego programu
do swoich potrzeb i preferencji. Korzystając z tej funkcji wystarczy wprowadzić pozycje programu
dla jednego dnia tygodnia, a następnie skopiować je do wszystkich innych dni, w których program
ma mieć taką samą zawartość.
Procedura kopiowania:
1. Wybierz dzień źródłowy (
, OK).
2. Przejdź do wyboru dnia docelowego (przyciski:
3. Wybierz dzień docelowy (
, OK).
4. W zatwierdzenia wciśnij przycisk OK.
5. W celu powrotu wciśnij dowolny przycisk.
19
).
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Kopiowanie dnia
z Pn na Cw
- nagłówek MENU,
- dzień źródłowy (tu: Pn – poniedziałek) i docelowy (tu: Cw – czwartek).
Po pomyślnym skopiowaniu sterownik zasygnalizuje to sygnałem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem:
Kopiowanie dnia
z Pn na Cw
Skopiowano
- komunikat o pomyślnym skopiowaniu dnia.
Jeśli po skopiowaniu zawartości dnia, program miałby więcej niż 254 pozycje, to kopiowanie
nie będzie wykonane. Sygnalizowane jest to sygnałem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem:
Kopiowanie dnia
z Pn na Cw
Brak miejsca!
- komunikat o braku możliwości skopiowania dnia.
4.2.7. ZAPIS I ZAPAMIĘTANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO
Po dokonaniu edycji, sterownik umożliwia zapisanie zmienionego programu. Możliwy jest
zapis 4 różnych programów użytkownika za pomocą MENU ZAPIS.
Procedura zapisu:
1. Wybierz numer programu użytkownika (
, OK). Prawidłowe zapisanie programu
sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem.
2. Aby wyjść z zapisu, wciśnij przycisk WRÓĆ (ESC).
Zapis programu
Zapisz program jako:
1 progr. użytkownika
- nagłówek MENU,
- numer wybranego programu użytkownika.
4.3. ZMIANA USTAWIEŃ WENTYLACJI – MENU WENTYLACJA
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
20
,
, OK – zgodnie z
Instrukcja obsługi RC4, RC5
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU WENTYLACJA
TRYB PRACY WENTYLACJI
Wyłączona Trwałe zatrzymanie wentylacji. Powoduje zatrzymanie wentylatorów (STOP).
Manual
Ustawiona wydajność wentylatorów utrzymywana aż do kolejnej ręcznej zmiany wydajności.
Auto
Wentylatory pracują w trybie zgodnym z globalnym trybem pracy centrali.
Wentylatory pracują jak w trybie Manual, natomiast zmiany wydajności można dokonywać
Ster zew ręcznie z poziomu manipulatorów lub sygnałem zewnętrznym z poziomu innego sterownika.
Więcej informacji: dokument DTR-Automatyka, rozdział Sterowanie zewnętrzne.
RODZAJ WENTYLACJI
pełna
Pracują obydwa wentylatory: nawiewu i wywiewu.
nawiew
Pracuje tylko wentylator nawiewu, dostarczając świeże powietrze do pomieszczeń.
wywiew Pracuje tylko wentylator wywiewu, usuwając zużyte powietrze z pomieszczeń.
WYDAJNOŚĆ NAWIEWU I WYWIEWU (TYLKO WENTYLATORY EC)
nawiew
Procentowa wydajność wentylatora nawiewu.
wywiew Procentowa wydajność wentylatora wywiewu.
bieg
Ustawiony bieg wentylacji.
Podstawowym rodzajem pracy jest wentylacja pełna (nawiewno-wywiewna), która umożliwia
odzysk ciepła w wymienniku centrali.
Sam wywiew można ustawić okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odzysku ciepła, a świeże
powietrze można dostarczać np. poprzez otwieranie okien, co wpłynie na redukcję kosztów
użytkowania (pracuje jeden wentylator).
Sam nawiew może być wykorzystywany kiedy chcemy wytworzyć nadciśnienie w obiekcie (np. w
czasie silnego zakurzenia powietrza zewnętrznego). Powietrze nawiewane poprzez centralę jest
filtrowane, co redukuje zanieczyszczenie. Każde otwarcie w tym czasie drzwi czy okien powoduje
jego wypływ i minimalizuje ryzyko przedostawania zanieczyszczeń do wewnątrz.
Przykład dla centrali z wentylatorami AC:
Wentylacja
Manual
- nagłówek MENU,
pełna - tryb pracy; rodzaj wentylacji.
Przykład dla centrali z wentylatorami EC:
Wentylacja
AUTO
bieg 1.:
- nagłówek – nazwa funkcji,
pełna - tryb pracy; rodzaj wentylacji,
nawiew 24% - numer biegu; wydajność dla nawiewu,
wywiew 30% - wydajność dla wywiewu.
4.4. ZMIANA USTAWIEŃ NAGRZEWNICY – MENU NAGRZEWNICA
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
,
, OK – zgodnie z
opisem w punkcie 2.1.
W przypadku kilku nagrzewnic, przełączenie do kolejnego MENU NAGRZEWNICA następuje za
pomocą przycisków
.
21
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Wyłączona
Manual
Auto
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU NAGRZEWNICA
TRYB PRACY NAGRZEWNICY
Nagrzewnica stale wyłączona (brak grzania).
Nagrzewnica pracuje zgodnie z ręcznymi ustawieniami użytkownika.
Nagrzewnica pracuje zgodnie z globalnym trybem pracy centrali.
Nagrzewnica 1
Auto
- nagłówek – nazwa funkcji,
- tryb pracy nagrzewnicy.
4.5. ZMIANA USTAWIEŃ CHŁODNICY – MENU CHŁODNICA
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
,
, OK – zgodnie z
opisem w punkcie 2.1.
W przypadku kilku chłodnic, przełączenie do kolejnego MENU CHŁODNICA następuje za pomocą
przycisków
.
Wyłączona
Manual
Auto
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU CHŁODNICA
TRYB PRACY CHŁODNICY
Chłodnica stale wyłączona (brak chłodzenia).
Chłodnica pracuje zgodnie z ręcznymi ustawieniami użytkownika.
Chłodnica pracuje zgodnie z globalnym trybem pracy centrali.
Chłodnica 1
Auto
- nagłówek MENU,
- tryb pracy chłodnicy.
4.6. ZMIANA USTAWIEŃ STREFY – MENU STREFA
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
,
, OK – zgodnie z
opisem w punkcie 2.1.
W przypadku kilku stref, przełączenie do kolejnego MENU STREFA następuje za pomocą przycisków
.
Wyłączona
Załączona
Auto / wyłączona
Auto / załączona
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU STREFA
TRYB PRACY PRZEPUSTNIC STREFOWYCH
Przepustnica cały czas zamknięta.
Przepustnica cały czas otwarta.
Jeśli centrala pracuje globalnie w trybie MANUAL, to przepustnica jest zamknięta,
natomiast jeśli centrala pracuje globalnie w trybie AUTO, to przepustnica pracuje
według programu tygodniowego.
Jeśli centrala pracuje globalnie w trybie MANUAL, to przepustnica jest otwarta,
natomiast jeśli centrala pracuje globalnie w trybie AUTO, to przepustnica pracuje
według programu tygodniowego.
22
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Przykład dla centrali z pojedynczą strefą:
Strefa
- nagłówek MENU,
Wyłączona
- tryb pracy strefy.
Przykład dla centrali z większą liczbą stref:
Strefy
2. Auto/Załączona
- nagłówek MENU,
- numer przepustnicy strefowej i jej tryb pracy.
4.7. ZMIANA USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA – MENU BYPASS
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
,
, OK – zgodnie z
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU BYPASS
TRYB PRACY PRZEPUSTNICY BYPASS
Wyłączona
Bypass cały czas zamknięty (odzysk ciepła załączony).
Załączona
Bypass cały czas otwarty (odzysk ciepła wyłączony).
Manual
Położenie przepustnicy bypass zależy od ustawianej ręcznie temperatury wywiewu
(przy braku GWC również od temperatury zewnętrznej). Bypass jest załączany
powyżej zadanej temperatury.
TEMPERATURA ZADANA DLA ODZYSKU CIEPŁA
Temperatura graniczna przełączania przepustnicy bypass pracującej w trybie Manual.
Celem pracy przepustnicy bypass jest chłodzenie lub utrzymanie chłodu w okresie letnim. Tryb
Manual umożliwia automatyczne załączanie bypassu w okresie nocnym (chłodzenie
pomieszczeń chłodnym powietrzem zewnętrznym) oraz wyłączenie bypassu w czasie
upałów (częściowy odzysk chłodu na wymiennikach centrali).
Bypass
Wyłączony
t. ustawiona
+24oC
- nagłówek MENU,
- tryb pracy przepustnicy bypass,
- temperatura zmiany położenia przepustnicy bypass w trybie Manual.
4.8. ZMIANA USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA – MENU GWC
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
23
,
, OK – zgodnie z
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Wyłączony
Załączony
Manual
Auto
MIN
MAX
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU GWC
TRYB PRACY PRZEPUSTNICY GWC
GWC cały czas zamknięty (powietrze do centrali pobierane z czerpni ściennej).
GWC cały czas otwarty (powietrze pobierane poprzez gruntowy wymiennik ciepła).
Przepustnica samoczynnie zmienia stan włączając się i wyłączając według
ustawionych przez użytkownika temperatur MIN i MAX.
GWC pracuje zgodnie z ustawieniami programu tygodniowego.
TEMPERATURY ZADANE DLA PRZEPUSTNICY GWC
Temperatura zewnętrzna, poniżej której następuje otwarcie (załączenie)
przepustnicy GWC pracującej w trybie Manual.
Temperatura zewnętrzna, powyżej której następuje otwarcie (załączenie)
przepustnicy GWC pracującej w trybie Manual.
W trybie Manual z chwilą wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej progu MAX lub obniżenia
temperatury poniżej progu MIN następuje samoczynne otwarcie przepustnicy GWC. Dzięki temu
następuje wstępne ogrzanie powietrza (zima) lub ochłodzenie (lato). W okresach przejściowych,
kiedy temperatura zewnętrzna znajduje się w przedziale pomiędzy ustawionymi wartościami MIN
i MAX przepustnica GWC zostaje zamknięta.
Ze względu na dużą bezwładność cieplną wymiennika, wprowadzono w sterowniku dodatkowe
zależności czasowe i temperaturowe ograniczające zbyt częste lub przypadkowe zmiany
przepustnicy GWC/czerpnia ścienna.
GWC
min. 07oC,
- nagłówek MENU,
Manual - tryb pracy przepustnicy GWC,
max. 24oC - zakres temperatur, według których następuje przełączanie przepustnicy GWC pracującej w trybie Manual.
4.9. ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI – MENU WILGOTNOŚĆ
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
,
, OK – zgodnie z
Rodzaj parametrów ustawianych w MENU WILGOTNOŚĆ jest zależny od zamówionego
sposobu regulacji wilgotności powietrza:
- sterowanie za pomocą przepustnicy recyrkulacyjnej,
- sterowanie za pomocą zmiany intensywności wentylacji.
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU WILGOTNOŚĆ
TRYB PRACY NAWILŻANIA
Wyłączona
Funkcja wyłączona. Centrala pracuje z pominięciem wskazań czujnika wilgotności.
Funkcja pracuje według ustawionego poziomu wilgotności, skonfigurowanego
Manual
ręcznie przez użytkownika.
Auto
Funkcja pracuje zgodnie z globalnym trybem pracy centrali.
ZAKRES WILGOTNOŚCI DLA POZIOMÓW NAWILŻANIA (PRZEPUSTNICA RECYRKULACYJNA)
MIN, MAX
Zakres wilgotności, według którego pracuje przepustnica recyrkulacyjna. Kiedy
zmierzona wartość wilgotności przekracza poziom MAX następuje zamknięcie
przepustnicy (osuszanie). Kiedy poziom wilgotności spadnie poniżej poziomu MIN
następuje otwarcie przepustnicy (koniec osuszania)
WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI DLA KAŻDEGO Z POZIOMÓW (STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI)
Wartość wilgotności, do której dąży centrala zmieniając odpowiednio wydajność wentylacji.
24
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Stan przepustnicy recyrkulacyjnej oraz sposób regulacji wilgotności zależy od umieszczenia czujnika
oraz sposobu podłączenia przepustnicy. W przypadku centrali BSR sygnał ten steruje pracą
wewnętrznej przepustnicy recyrkulacyjnej, która umożliwia podmieszanie powietrza wywiewanego
z nawiewanym. Podmieszanie umożliwia odzysk energii, a także ogranicza ilość powietrza świeżego
w powietrzu nawiewanym do pomieszczeń, co zapobiega ich przesuszeniu w czasie mrozów.
Przykład dla centrali z przepustnicą recyrkulacyjną:
Wilgotność
manual
poziom: 1.:
min. 24%, max. 41%
- nagłówek MENU,
- tryb pracy,
- aktualnie ustawiony poziom nawilżania,
- zakres wilgotności zadany dla ustawionego poziomu nawilżania.
Przykład dla centrali z regulacją wilgotności za pomocą sterowania wydajnością wentylacji:
Wilgotność
manual
poziom: 1.:
wilgotn. wzgl. 41%
- nagłówek MENU,
- tryb pracy,
- aktualnie ustawiony poziom nawilżania,
- wilgotność zadana dla ustawionego poziomu nawilżania.
W przypadku regulacji wydajności wentylacji w zależności od poziomu wilgotności zamiast
biegów ustawiane są dopuszczalne poziomy (progi) wilgotności. Poziomy te na sterowniku
określone są jako:
1- ekono,
2- standard,
3- komfort,
4- komfort +.
Podczas normalnej pracy centrali, użytkownik zmienia tylko zadany dopuszczalny poziom
wilgotności (analogicznie do zmiany biegów), a sterownik automatycznie steruje pracą
wentylatorów zgodnie z ustawionym dopuszczalnym poziomem i aktualnie mierzoną wilgotnością.
W czasie, gdy wilgotność w pomieszczeniach przekracza dopuszczalny poziom (próg) sterownik
stopniowo zwiększa wydajność wentylacji, co prowadzi do osuszania pomieszczeń powietrzem
zewnętrznym. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionego progu, wydajność
wentylatorów zostaje stopniowo ograniczana do minimum, żeby uniknąć przewentylowania
i przesuszenia pomieszczeń.
Zmiany wydajności wentylatorów realizowane są z pewnym opóźnieniem, dlatego nie reagują one
na chwilowe wahania poziomu wilgotności w pomieszczeniach.
4.10. ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG STĘŻENIA CO2 – MENU STĘŻENIE CO2
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
25
,
, OK – zgodnie z
Instrukcja obsługi RC4, RC5
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU STĘŻENIE CO2
TRYB PRACY FUNKCJI
Wyłączona
Regulacja wydajności na podstawie czujnika stężenia CO2 jest wyłączona.
Funkcja pracuje w trybie Manual, niezależnie od globalnego trybu pracy centrali.
Manual
Zadane poziomy stężenia CO2 są ustawiane ręcznie przez użytkownika.
Auto
Funkcja pracuje zgodnie z trybem pracy centrali. Zadane poziomy stężenia CO2
wynikają z ustawionego programu automatycznego.
WARTOŚĆ STĘŻENIA CO2 DLA KAŻDEGO Z POZIOMÓW
Dopuszczalna wartość stężenia CO2 dla danego poziomu.
Stężenie CO2
auto
poziom: 1.:
ekono
- nagłówek MENU,
- tryb pracy,
- aktualnie ustawiony poziom stężenia CO2,
1200ppm - nazwa poziomu i ustawione dla niego stężenie CO2.
W przypadku regulacji wydajności wentylacji w zależności od poziomu CO 2 (dwutlenku
węgla) zamiast biegów ustawiane są dopuszczalne poziomy (progi) stężenia CO2. Poziomy te na
sterowniku określone są jako:
1- ekono,
2- standard,
3- komfort,
4- komfort +.
Podczas normalnej pracy centrali, użytkownik zmienia tylko zadany poziom CO2
(analogicznie do zmiany biegów), a sterownik automatycznie steruje pracą wentylatorów zgodnie
z ustawionym dopuszczalnym poziomem i aktualnie mierzonym stężeniem CO2. W czasie, gdy
stężenie CO2 w pomieszczeniach przekracza dopuszczalny poziom (próg), sterownik stopniowo
zwiększa wydajność wentylacji, co skutkuje doprowadzeniem większej ilości powietrza świeżego.
Jeżeli stężenie CO2 w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionego progu, wydajność
wentylatorów zostaje stopniowo ograniczana do minimum, żeby uniknąć przewentylowania
i ograniczyć zużycie energii przez centralę wentylacyjną.
Całkowite zatrzymanie wentylatorów (STOP) możliwe jest tylko w razie ustawienia poziomu 1
(Ekono). W tym przypadku wentylatory zostaną zatrzymane gdy poziom CO2 w obiekcie spadnie
poniżej wartości ustawionej dla poziomu 3 (Komfort).
Zmiany wydajności wentylatorów realizowane są stopniowo z pewnym opóźnieniem, dlatego nie
reagują one na gwałtowne, chwilowe wahania poziomu CO2 w pomieszczeniach.
26
Instrukcja obsługi RC4, RC5
4.11. WYMIANA FILTRÓW I LICZNIK PRZYDATNOŚCI FILTRÓW – MENU FILTRY
W MENU FILTRY można sprawdzić czy zastosowane wewnątrz centrali filtry powietrza nie
wymagają wymiany. Kontrola stanu filtrów może być realizowana na dwa sposoby:
 zastosowanie wewnątrz centrali układu presostatów, które wykrywają zwiększone opory
spowodowane zabrudzeniem filtrów – w takim przypadku automatyka centrali reaguje na
rzeczywiste zabrudzenie filtrów,
 licznik czasu pracy centrali – w takim przypadku automatyka nie określa rzeczywistego
stanu filtrów, a komunikat jest określany na podstawie szacowanego czasu pozostałego do
ich wymiany. Po wymianie filtrów należy zresetować licznik.
Przykład dla centrali z presostatami (wymiana filtrów niepotrzebna):
Filtry
nie wymagają wymiany
- nagłówek MENU,
- informacja o dobrym stanie filtrów.
Przykład dla centrali z licznikiem przydatności filtrów (wymiana filtrów niepotrzebna):
Filtry
wymiana za 14 dni
- nagłówek MENU,
- informacja o czasie pozostałym do wymiany filtrów.
Przykład dla centrali, w której konieczna jest już wymiana filtrów:
Filtry
brudne filtry
konieczna wymiana
- nagłówek MENU,
- informacja o konieczności wymiany filtrów.
Przykład dla centrali z presostatami (konfiguracja określająca który filtr wymaga wymiany):
Filtry
brudny 2. filtr
konieczna wymiana
- nagłówek MENU,
- informacja o numerze brudnego filtru (1 – nawiewu; 2 – wywiewu),
- informacja o konieczności wymiany.
W przypadku central z licznikiem czasu pracy filtrów, po wymianie filtrów należy zresetować licznik:
1. Podczas wyświetlania MENU FILTRY wciśnij przycisk USUŃ (DEL). Licznik zostanie
zresetowany do wartości maksymalnej (domyślnie: 92 dni).
Istnieje możliwość zmiany domyślnego okresu wymiany filtrów przez instalatora (patrz pkt. 4.14.4.).
27
Instrukcja obsługi RC4, RC5
4.12. USTAWIENIA WIETRZENIA – MENU WIETRZENIE
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
,
, OK – zgodnie z
Funkcja wietrzenie umożliwia szybkie okresowe zwiększenie wydajności wentylacji do
najwyższego biegu, np. w razie konieczności usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
Uruchomienie funkcji:
1. Będąc w dowolnym ekranie typu WIDOK, wciśnij przycisk MAX (patrz punkt 2.1.).
Każdorazowe kolejne wciśnięcie przycisku spowoduje wydłużenie czasu wietrzenia o
dodatkowy czas (maksymalnie 99 min).
WARTOŚCI USTAWIANE W MENU WIETRZENIE
DOMYŚLNY CZAS TRWANIA WIETRZENIA
Czas w minutach (domyślnie 15 minut).
Wietrzenie
Czas: 15 minut
- nagłówek MENU,
- ustawiony czas wietrzenia.
W trakcie wietrzenia czas pozostały do jego zakończenia wyświetlany jest w 4. linii ekranu WIDOK
WENTYLACJA.
Funkcję wietrzenia można wymusić sygnałem zewnętrznym (opcja) – patrz Dokumentacja
techniczno-ruchowa centrali, rozdział Współpraca centrali z okapem kuchennym.
4.13. MENU AKTUALNA DATA I CZAS
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
,
, OK – zgodnie z
Ustawienie zegara czasu rzeczywistego (aktualna data i czas) jest niezbędnie do
prawidłowego działania programu czasowego oraz zapisywania historii alarmów w pamięci
sterownika.
Aktualna data i czas
Czas:
Data:
14:53:30
Wt, 27.10.15
- nagłówek MENU,
- czas (godzina:minuty:sekundy),
- data (dzień tygodnia, dzień.miesiąc.rok).
28
Instrukcja obsługi RC4, RC5
4.14. MENU SERWIS
W tym podmenu zgrupowano wszystkie pozycje przydatne w czasie serwisu urządzenia. Po
wejściu do menu SERWIS wyświetla się następujące podmenu:
Serwis
Diagnostyka
>
Centrala
<
Nastawy fabryczne
- nagłówek MENU,
- poprzednia pozycja MENU,
- zaznaczona pozycja MENU,
- kolejna pozycja MENU.
4.14.1. INFORMACJE O CENTRALI (CENTRALA)
Centrala
Nr ser: 125-10-15
ver.: Sa_25-150929-1425
RC4-150716-1149
- nagłówek podmenu,
- numer seryjny centrali i sterownika,
- wersja programu centrali,
- wersja programu manipulatora.
4.14.2. REGULACJA PODŚWIETLENIA MANIPULATORA (PODŚWIETLENIE)
Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków
opisem w punkcie 2.1.
,
, OK – zgodnie z
Podmenu umożliwia regulację siły podświetlenia wyświetlacza oraz podświetlenia klawiszy
manipulatora (tylko RC4). Sterownik po wciśnięciu dowolnego przycisku przechodzi w jaśniejszy
tryb podświetlenia, co umożliwia łatwe wprowadzanie zmian i obsługę manipulatora. W celu
ograniczenia zużycia energii przez automatykę oraz manipulator, po kilkunastu sekundach od
ostatniego naciśnięcia klawisza, przyciski i wyświetlacz automatycznie przechodzą w ciemniejszy
tryb wyświetlania.
Przykład dla manipulatora RC4:
Podświetlenie
Poziom
Jasny
Ciemny
Ekran
28
10
Klawiatura 20
08
- nagłówek podmenu,
- parametry podświetlania ekranu,
- parametry podświetlania przycisków.
Przykład dla manipulatora RC5:
Podświetlenie
Poziom
Jasny
25
Ciemny
20
- nagłówek podmenu,
- parametry podświetlania ekranu na jaśniejszym poziomie,
- parametry podświetlania ekranu na ciemniejszym poziomie.
29
Instrukcja obsługi RC4, RC5
4.14.3. TEST INSTALACJI
Podmenu umożliwia uruchomienie procedury testowej, która pozwala na przetestowanie
pracy centrali i urządzeń dodatkowych poprzez wymuszenie ich załączenia.
Uruchomienie procedury testu:
1. Podczas wyświetlania MENU TEST INSTALACJI wciśnij przycisk OK.
Test instalacji
Czas: 163
Rozmrażanie
- nagłówek podmenu,
- czas od początku testu (w sekundach),
- aktualnie testowana funkcja.
PRZEBIEG PROCEDURY TESTOWANIA
SEKUNDA
TRWANIA
TESTU
0-60
60-75
75-90
90-105
105-120
120-240
240-300
300-360
360-420
420-480
480-540
540-600
600-660
660
660
TESTOWANA FUNKCJA
Czas opóźnienia
Wymuszenie 1. biegu
Wymuszenie 2. biegu (3. biegu dla wentylatorów EC)
Wymuszenie 3. biegu (5. biegu dla wentylatorów EC)
Wymuszenie 4. biegu (7. biegu dla wentylatorów EC)
Wymuszenie załączenia układu rozmrażania wymienników
Wymuszenie załączenia nagrzewnicy 1
Wymuszenie załączenia nagrzewnicy 2
Wymuszenie załączenia nagrzewnicy 3
Wymuszenie załączenia nagrzewnicy 4
Wymuszenie pozycji przepustnicy bypassu - otwarta
Wymuszenie pozycji przepustnicy bypassu - zamknięta
Wymuszenie pozycji przepustnicy GWC – GWC załączony
Wymuszenie pozycji przepustnicy GWC – GWC wyłączony
KONIEC TESTU – wyświetlenie ekranu końcowego
SYGNALIZACJA
(LICZBA DŹWIĘKÓW)
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
Po zakończeniu testu instalacji centrala wyświetla ekran podsumowujący:
Koniec testu
Rozm +00
Nag 1 +01
Nag 2 +02
Nag 3 +03
Nag 4 +04
- informacja o zakończeniu testu,
- informacja o testowanej funkcji; różnica temperatur mierzonych na
początku i na końcu testowania danej funkcji.
Dla przykładu, w przypadku rozmrażania podawana jest różnica temperatury czujnika
rozmrożeniowego na początku i końcu wymuszenia rozmrażania (pomiędzy 120., a 240. sekundą
testu). W przypadku nagrzewnicy 1 jest to różnica w wartości temperatury czujnika nagrzewnicy 1
(pomiędzy 240., a 300. sekundą testu).
30
Instrukcja obsługi RC4, RC5
4.14.4. NASTAWY FABRYCZNE
Podmenu umożliwia szybką zmianę wybranych parametrów konfiguracji sterownika. Więcej
parametrów można zmienić w trybie serwisowym sterownika, jednak niektóre z nich możliwe są do
zmiany jedynie fabrycznie po jego przeprogramowaniu.
Samodzielne, niekontrolowane zmiany niektórych parametrów mogą spowodować zakłócenia
i nieprawidłową pracę centrali oraz niektórych urządzeń dodatkowych. Z tego względu wszelkie
zmiany z tym podmenu dozwolone są jedynie po uprzednim kontakcie z serwisantem lub
producentem urządzenia.
Nastawy fabryczne
Numer:
000
Wartość: +4
Min. -9, max. +9
- nagłówek podmenu,
- identyfikator parametru,
- aktualna wartość parametru,
- zakres dopuszczalnych wartości.
- przejście do kolejnego/poprzedniego parametru konfiguracji,
- przejście o kolejnych/poprzednich 10 parametrów,
EDIT - edycja wyświetlanego parametru,
OK - potwierdzenie zmian.
PARAMETRY PRZEWIDZIANE DO EDYCJI BEZ KONIECZNOŚCI KONTAKTU Z SERWISEM
IDENTYFIKATOR
OPIS
000
Korekta termistora w kanale A0 – czujnik temperatury czerpni.
002
Korekta termistora w kanale A2 – czujnik temperatury nawiewu.
003
Korekta termistora w kanale A3 – czujnik temperatury zewnętrznej.
004
Korekta termistora w kanale A4 – czujnik temperatury wywiewu.
006
Korekta termistora w kanale A6 – czujnik temperatury pomieszczeniowej.
007
Korekta wskazań w kanale A7 – czujnik wilgotności pomieszczeniowej.
008
Cichy dom – wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej przy braku wentylacji.
4.14.5. DIAGNOSTYKA
W czasie pracy centrali monitorowane są wybrane temperatury i testowana poprawność
pracy niektórych funkcji i urządzeń dodatkowych. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek
nieprawidłowości, centrala zapamiętuje takie zdarzenie w logach (historia pracy centrali).
W podmenu DIAGNOSTYKA użytkownik może zobaczyć skróconą informację o kodzie błędu,
godzinie jego wystąpienia i ilości powtórzeń. Przeczytanie uwagi potwierdza się wciskając przycisk
OK. Komunikat UWAGA znika dopiero po potwierdzeniu przeczytania wszystkich pozycji.
W przypadku częstego powtarzania się komunikatów UWAGA, zaleca się spisanie wszystkich pozycji
i bezpośredni kontakt z serwisantem lub producentem w celu określenia przyczyny alarmu
i dalszego postępowania. Niezbędna może okazać się zmiana konfiguracji w celu usprawnienia
pracy centrali w specyficznych warunkach.
31
Instrukcja obsługi RC4, RC5
Diagnostyka
12.06.20 02:28
Kod: 06 002
Nowa pozycja
- nagłówek podmenu,
- data i godzina wystąpienia alarmu,
- kod alarmu i ilość powtórzeń jego wystąpienia,
- informacja o nowym zdarzeniu.
Zgodnie z powyższym przykładem błąd był powtórzony 2 razy (czyli wystąpił 3 razy).
Wyświetlana pozycja jest nowa, tzn. nie była jeszcze przeglądana.
KOD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
OPIS ALARMÓW
OPIS
Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy 1.
Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy 2.
Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy 3.
Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy 4.
Zbyt długi czas rozmrażania wymiennika ciepła.
Awaryjne załączenie rozmrażania wynikające ze zbyt niskiej temperatury
wymiennika.
Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrożeniowego podczas rozmrażania.
Zbyt niska temperatura czujnika rozmrożeniowego podczas pracy centrali
z wyłączonym jednym wentylatorem.
Alarm temperatury w kanale A0.
Alarm temperatury w kanale A1.
Alarm temperatury w kanale A2.
Alarm temperatury w kanale A3.
Alarm temperatury w kanale A4.
Alarm temperatury w kanale A6.
Alarm temperatury w kanale A7.
Brak przepływu na nawiewie – presostat.
Brak przepływu na wywiewie – presostat.
Przekroczony maksymalny spręż instalacji – presostat.
Przerwa w pracy pompy ciepła.
Alarm wystąpienia awaryjnego stopu pompy ciepła.
Alarm temperatury w kanale 0 expandera.
Alarm temperatury w kanale 1 expandera.
Alarm temperatury w kanale 2 expandera.
Alarm temperatury w kanale 3 expandera.
Alarm temperatury w kanale 4 expandera.
Alarm temperatury w kanale 5 expandera.
Alarm temperatury w kanale 6 expandera.
Alarm temperatury w kanale 7 expandera.
32
Instrukcja obsługi RC4, RC5
5. KOMUNIKATY ALARMOWE
MOŻLIWE SYTUACJE WYKRACZAJĄCE POZA NORMALNY SPOSÓB DZIAŁANIA CENTRALI
Uwagi, alarmy Sytuacje nieprawidłowe, które nie powodują konieczności zatrzymania pracy centrali.
Jeśli sytuacja taka jest sporadyczna, nie musi ona świadczyć o nieprawidłowej pracy
centrali. Wystąpienie sytuacji alarmowej powinno być skonsultowane z instalatorem lub
producentem centrali.
Awarie
Sytuacje nieprawidłowe, które powodują konieczność natychmiastowego zatrzymania
centrali wentylacyjnej. Każdorazowe wystąpienie takiej sytuacji powoduje wyłączenie
centrali i wymusza na użytkowniku ręczne skasowanie komunikatu. Wystąpienie sytuacji
alarmowej powinno być skonsultowane z instalatorem lub producentem centrali,
świadczy bowiem o problemach w pracy centrali.
Błędy
Uwagi zgłaszane przez manipulator, uniemożliwiające jego komunikację z centralą
i poprawną pracę centrali wentylacyjnej.
W przypadku kilkukrotnego pojawienia się uwag lub alarmów, należy skontaktować się
z instalatorem centrali wentylacyjnej lub serwisem firmy PRO-VENT – [email protected]
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub błędu praca centrali nie będzie możliwa, aż do
usunięcia przyczyny komunikatu.
5.1. UWAGI I ALARMY
W przypadku sytuacji awaryjnej, która wymaga zwrócenia uwagi na centralę, w czasie pracy
na wszystkich ekranach widok wyświetlany będzie komunikat UWAGA. Komunikat będzie
wyświetlany do czasu wejścia do menu Serwis i przejrzenia wszystkich nowych sytuacji alarmowych
(patrz pkt. 4.14.5.).
5.2. AWARIE – AWARYJNY STOP
W przypadku pojawienia się stanu awaryjnego, centrala jest natychmiastowo
zatrzymywana, a zamiast bieżącego widoku wyświetlany jest komunikat:
AWARYJNY STOP!
Temperatura w kanale
1. wyższa niż 55oC
- nagłówek,
- informacja o przyczynie wystąpienia awaryjnego zatrzymania.
Awaryjne zatrzymanie centrali może wystąpić jedynie w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego zakresu temperatury w jednym z krytycznych dla poprawnego działania centrali
kanałów pomiarowych.
Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej centrala nie rozpocznie ponownie pracy nawet po ustaniu
przyczyny, która tę awarię wywołała. Po usunięciu przyczyny należy ją ponownie uruchomić poprzez
reset błędu (jedno z poniższych działań):
- chwilowe odłączenie zasilania wentylatorów,
- wciśnięcie przycisku OK podczas wyświetlania informacji o awarii – spowodowanie
sprawdzenia przez sterownik czy awaria została usunięta.
33
Instrukcja obsługi RC4, RC5
AWARYJNY STOP!
Diagnostyka
Czekaj 19
- nagłówek,
- informacja o przeprowadzaniu testu sprawności centrali,
- czas do końca trwania testu.
Po zakończeniu diagnostyki centrala wraca do normalnej pracy lub – jeżeli przyczyna awarii
nie ustąpiła – ponownie wyświetlany jest komunikat AWARYJNY STOP.
5.3. BŁĘDY
W trakcie normalnej pracy centrala cały czas komunikuje się z manipulatorem. Brak tej
komunikacji powoduje, że nie można za pomocą manipulatora sterować pracą centrali.
Brak komunikacji
z centralą
Brak transmisji
- informacja o błędzie,
- informacja o prawdopodobnej przyczynie błędu.
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BRAKU KOMUNIKACJI
Brak transmisji Całkowity brak komunikacji pomiędzy manipulatorem, a sterownikiem centrali.
Najczęstsze przyczyny tego komunikatu:
 podłączenie manipulatora do pracującej centrali. Wszystkie połączenia należy
wykonywać przy odłączonym zasilaniu centrali i dopiero po zakończeniu połączeń
podłączyć centralę do zasilania ~230V AC.
 brak ciągłości przewodów A, B (transmisja). Należy sprawdzić czy nie doszło do
uszkodzenia przewodu i czy został poprawnie podłączony do centrali
i manipulatora.
 uszkodzenie sterownika centrali. Należy sprawdzić czy sterownik centrali pracuje
prawidłowo i migają na sterowniku obie diody transmisji.
 jeżeli pomimo zresetowania centrali (odłączenie na kilka sekund zasilania) przy
poprawnie podłączonych przewodach A, B dalej wyświetlany jest błąd, oznacza to
uszkodzenie układów automatyki.
Niepoprawne Błędna komunikacja. Manipulator odbiera transmisję na magistrali, jednak jest ona
dane
„nielogiczna”, przez co nie możne on nawiązać połączenia z centralą. Najczęściej
przyczyną tego komunikatu jest zamiana kolejności przewodów transmisji A, B albo duże
zakłócenia w przewodach pomiędzy centralą i manipulatorem.
Pomijany
Brak transmisji z danym manipulatorem. Manipulator odbiera transmisję na magistrali
adres
i jest ona „logiczna”, jednak sterownik centrali nie próbuje komunikować się ze
sterownikiem manipulatora. Najczęściej przyczyną tego komunikatu jest błędnie
ustawiony adres manipulatora. Inną przyczyną może być wymiana manipulatorów lub
podłączenie manipulatora do już pracującej centrali. Wszelkich połączeń należy
dokonywać przy wyłączonym zasilaniu centrali i dopiero po ich zakończeniu podłączyć
centralę do zasilania ~230V AC.
34
Instrukcja obsługi RC4, RC5
6. PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY)
Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, że po upływie
okresu użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się
z firmą, w której dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach:
www.elektrośmieci.pl oraz www.auraeko.pl .
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.
Jeśli w sterowniku występują baterie, nie należy ich:
 ładować ani rozbierać,
 podgrzewać lub wrzucać do ognia, zwierać biegunów (+), (-),
 wyrzucać razem z odpadkami domowymi.
Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na biegunowość (+), (-).
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej
instrukcji prosimy o kontakt na adres: [email protected]
35

Podobne dokumenty

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL - Pro-Vent

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL - Pro-Vent OSTRZEŻENIA, ALARMY ................................................................................................................................. 19

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL - Pro-Vent

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL - Pro-Vent OSTRZEŻENIA, ALARMY ................................................................................................................................. 34

Bardziej szczegółowo