Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
1.Temat opracowania
2. Podstawy opracowania
3. Zakres opracowania
4. Dane elektroenergetyczne
5. Warunki techniczne przyłączenia
6. Zasilanie
7. Pomiar energii elektrycznej
8. Oświetlenie
8.1 Klasyfikacja oraz określenie wymagań oświetleniowych
8.2. Sterowanie oświetleniem
8.3 Projektowane oświetlenie- linia napowietrzna
8.4 Ochrona przeciwporażeniowa
8.5 Oprawy oświetlenia ulicznego
9. Ochrona przeciwprzepięciowa
10. Uwagi końcowe
11. Zestawienie materiałów
12. BIOZ
13. Rysunki i schematy
14. Uprawnienia projektanta
2
1.Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci oświetlenia ulicznego
(działka nr 228) w miejscowości Pęclin gm. Wiązowna
2. Podstawy opracowania
-
Zlecenie Urzędu Miasta na opracowanie projektu
-
Warunki przyłączenia nr 12/R3/12453 z dnia 08-08-2012
-
Obowiązujące normy i katalogi: PN-92/E-5009/41;
SEP-E-004
N-71/E-02934
PN-IEC 60364-5-523:2001; PN-75/E-5100, ZN-96/TPSA-010, BN-72/8984-22
PBUE I WTWiORBM cz. V ”Instalacje elektryczne"
3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
- budowa linii napowietrznej –oświetlenia ulicznego po istniejących słupach.
- dostosowanie skrzyni SON do zwiększonej mocy przyłączeniowej
4 Dane elektroenergetyczne
Napięcie znamionowe zasilania
- 230V
Moc przyłączeniowa
- 1 kW
Moc przyłączeniowa ( całkowita wg. warunków)
- 2kW
Współczynnik mocy
- tg
Układ sieciowy
- TN-C
3
4
6 Zasilanie
Oświetlenie w ulicy Różanej będzie zasilone w energię elektryczną z istniejącego SON
zasilanego linią napowietrzną ze stacji 1287.
Łączny spadek napięcia dla projektowanego układu wyniesie:
U 
2  P  l 100%
 0,03%
  s U 2
7 Pomiar energii elektrycznej
W istniejącym SON-ie znajduje się licznik bezpośredni 1-faz rozliczeniowy pomiar energii
elektrycznej wg. warunków przyłączenia.
8 Oświetlenie
8.1 Klasyfikacja oraz określenie wymagań oświetleniowych
- wg PN-76/E-02032
- wg EN 13201-1
kategoria oświetlenia : C
Ruch motorowy lub ruch mieszany o małym natężeniu i umiarkowanej prędkości.
W oprawach zainstalowano wysokoprężne lampy o mocy 70W celem spełnienia
obowiązujących norm oświetlenia ulicznego w jak najwyższym stopniu.
8.2. Sterowanie oświetleniem
Sterowaniem projektowanym oświetleniem odbywa się za pośrednictwem obwodów
zasilonych w szafy SON.
8.3 Projektowane oświetlenie:
Z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego wykonać przedłużenie linii oświetlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25mm2 po istniejących słupach energetycznych. Na istniejących
słupach linii zamontować trzony i śruby hakowe, oraz z zastosowaniem uchwytów
izolacyjnych podwiesić przewód AsXSn 2x25mm2.
Wykonać uziomy szpilkowe, głębinowe słupów krańcowych. Rezystancja uziemienia przy
współczynniku 0,2 winna nie przekraczać 10
5
W przypadku stwierdzenia pomiarami przekroczenie dopuszczalnej wartości uziemienia –
instalację uziemiającą należy rozbudować do uzyskania żądanej wartości.
Na słupach zamontować oprawy SITECO z lampą 70W. Dla linii napowietrznych oprawy
instalować wierzchołkowo nad przewodami na wysięgnikach na słupach. W wysięgniku
zamontować przewody zasilające oprawę YDY 2,5mm2. Wysokość montażu opraw 10m, kąt
nachylenia 20 stopni, pozycja ustawienia odbłyśnika pozycja 4.
Na końcu projektowanej linii zamontować odgromniki typu BOPI 0,44kV/5kA oraz uziemić
od uziemienia słupa zwodami z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm.
Zabezpieczenie opraw bezpiecznikiem Bi 6A.
8.4 Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewnia:

izolacja części czynnych obwodów,

uniemożliwienie bezpośredniego dostępu osobom nieupoważnionym,

odpowiednie oznaczenia i opisy
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
Ochronę dodatkową dla projektowanej sieci oświetlenia zapewnia uziemienie ochronne.
Uziom stanowić będzie taśma stalowa ocynkowana [25x4]mm ułożona wzdłuż trasy
projektowanego kabla oświetleniowego.
8.5 Oprawy oświetlenia ulicznego
Cechy szczególne oprawy firmy SITECO:
1. specjalna konstrukcja wyposażona w trzy rozmiary dla szerokiego spektrum zastosowań
2. bezpieczne ochrony IP 65 dla komory lampy i komory osprzętu sterującego
3. wysokiej jakości system uszczelnień z membraną przepuszczalną dla powietrza dla
optymalnego wyrównania ciśnienia
4.
płaski
pokrycie,
minimalne
odblaski
i
ochronę
przed
aktami
wandalizmu
5. indywidualnie ustawiane technologii oświetlenia przez promieniowe szlifowanej optyki
6. wysokie wyjściowe wskaźniki świetle oprawy
7. regulacja nachylenia (0 °, 3 °, 8 °, 15 °)
6
9. Ochrona przeciwprzepięciowa
Na słupie krańcowym linii napowietrznej zainstalować ograniczniki przepięć typu BOPI
0,44kV/5kA które należy uziemić. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie
przekracza 10Ω.
10. Uwagi końcowe
- Układ zasilania –TN-C
- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-IEC60364, PN-76/05125,
N SEP-E-004, PN-75/E-5100, PN-92/E-5009/41 oraz PBUE wydanie IV
- Tyczenie oraz inwentaryzację słupów i linii oświetleniowej zlecić uprawnionemu geodecie
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część V – Instalacje
11 Zestawienie materiałów
Przewód AsXSn 2x25mm2
Uchwyt końcowy
Uchwyt przelotowy
Hak wieszakowy
Zacisk SL
Bezpiecznik izolowany
Ochronniki BOPI 0.44kV/5kA
Oprawa oświetleniowa
Szpilka uziemiająca
Taśma FeZn 25x4
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303 C6A
Bezpiecznik topikowy 16A
Przewód LgY 10
-m90*1,03=91
-szt. 2
-szt.1
-szt.3
-szt. 2
-szt 3
-szt.1
-szt 3
- wg zestawienia
powykonawczego
- wg zestawienia
powykonawczego
- szt.1
-szt. 1
-m 2
Inne drobne materiały dobrać według potrzeb.
7
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji
obiektów budowlanych.
Adres inwestycji: Pęclin działka nr 228 gm. Wiązowna
Inwestor: Gmina Wiązowna, 05-462 Wiązowna ul. Lubelska 59
1.



Zakres robót
Montaż konstrukcji wsporczych na słupach
Zawieszanie kabli zasilających na konstrukcjach wsporczych.
Podłączenie projektowanej linii do sieci oświetleniowej.
2.



Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia
Drogi o średnim i małym natężeniu ruchu
Budynki mieszkalne
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 Linia energetyczna niskiego napięcia
 Drogi
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych.
 Porażenie prądem elektrycznym,
 Upadek z wysokości
 Niebezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
 Sprawdzenie ważności okresowych szkoleń z przepisów BHP
 Sprawdzenie aktualności badań lekarskich
 Szkolenie na stanowisku pracy
 Zapoznanie pracowników z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
8
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
 Zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt BHP potrzebny przy wykonywaniu prac
przy budowie sieci elektroenergetycznych.
 Brygady powinny być zaopatrzone w podstawowy sprzęt ochronny i apteczkę ze
środkami pierwszej pomocy lekarskiej.
 Prace wykonywać zgodnie z poleceniem na prace.
 Prace przy podłączeniu projektowanej linii do sieci oświetleniowej, wykonać przy
wyłączonym napięciu istniejącego obwodu elektroenergetycznego.
 Bezwzględnie zapewnić sprawny dojazd do budowy(droga ewakuacyjna) pojazdów
ratunkowych(karetki pogotowia, straż pożarna itp.)
 W widocznym miejscu należy wywiesić tablicę informacyjną z nr telefonu
kierownika budowy oraz telefony alarmowych i ratunkowych.
 Roboty będą prowadzone w pasie drogi powiatowej oraz gminnej o średnich
natężeniach ruch. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej
ostrożności podczas prowadzenia tych robót montażowych. Zaleca się, aby sprzęt w
czasie robót montażowych w tych miejscach ustawiony był poza pasem drogowym.
 Kierownik budowy powinien bezwzględnie przestrzegać ustaleń dotyczących
oznakowania drogi i zabezpieczeń, jakie znajdują się w zezwoleniu na zajęcie pasa
drogowego.
9