Pobierz program - Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM

Transkrypt

Pobierz program - Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM
Zapraszamy na szkolenia
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Temat:
Samochody w firmie, paliwa, części, naprawy - rozliczenia podatkowe CIT, PIT, VAT po zmianach od 1
kwietnia i od 1 stycznia 2014 roku [nr 3813]
nowość
Godzina
rozpoczęcia:
10:00 - 15:00
Data
szkolenia:
24-03-2014
Wykładowcy:
Lokalizacja:
Anna
AnnaWitkowska-Dziadosz
Witkowska-Dziadosz
Dyrektor
Dyrektorfinansowy
finansowywwkorporacji,
korporacji,niezależny
niezależnyekspert
ekspertzagadnień
zagadnieńksięgowych,
księgowych,finansowych
finansowychi ikadrowokadrowopłacowych.
płacowych.
Posiada
Posiadawieloletnie
wieloletniedoświadczenie
doświadczeniewwpracy
pracydla
dlamiędzynarodowych
międzynarodowychkorporacji
korporacjibranż
branżprzemysłowych
przemysłowychi iusługowych.
usługowych.
ZZsukcesem
sukcesemuczestniczy
uczestniczywwprojektach
projektachszkoleniowych
szkoleniowychzwiązanych
związanychzzanalizą
analiząekonomiczną,
ekonomiczną,optymalizacją
optymalizacjąkosztów,
kosztów,
audytami
audytamidziałów
działówfinansowych,
finansowych,procedurami
proceduramiwewnętrznymi
wewnętrznymidla
dlaprzedsiębiorstw
przedsiębiorstwooróżnorodnej
różnorodnejspecyfice,
specyfice,wielkości
wielkości
i ibranży.
branży.Stały
Staływspółpracownik
współpracowniknaszej
naszejfirmy.
firmy.
Miejsce:
Hotel
Prezydencki
- sala
szkoleniowa
Miejsce:
Hotel
Prezydencki
- sala
szkoleniowa
Województwo:
Województwo: podkarpackie
podkarpackie
Miasto:
Rzeszów
Miasto:
Rzeszów
Ulica:
Ulica:
Opis
miejsca:
Opis
miejsca:
Podwisłocze
4848
Podwisłocze
Sala
szkoleniowa
Perłowa
ww
czterogwiazdkowym
kompleksie
Sala
szkoleniowa
Perłowa
czterogwiazdkowym
kompleksie
hotelowo-kongresowym,
hotelowo-kongresowym,
ww
którym
znajduje
sięsię
66
salsal
konferencyjnych.
Łatwy
dojazd
ww
którym
znajduje
konferencyjnych.
Łatwy
dojazd
centrum
miasta.
centrum
miasta.
Program:
1. Definicje i pojęcia związane z samochodami w przepisach podatkowych:
a. przepisy o vat vs. przepisy o podatkach dochodowych,
b. samochód osobowy a samochód ciężarowy,
c. inne pojazdy: m.in. motocykle, pojazdy specjalne,
d. „kratka”, ładowność, homologacja.
2. Lista modeli samochodów, kwalifikowanych jako ciężarowe:
a. w okresie styczeń – marzec 2014,
b. od 1 kwietnia 2014.
3. Dokumentacja związana z prawidłowym rozliczaniem kosztów samochodów:
a. zgłoszenia do urzędu skarbowego,
b. zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdu,
c. ewidencja przebiegu pojazdu,
d. umowy i inne dokumenty.
4. Porównanie przepisów w zakresie prawa do odliczenia vat dla:
a. samochodów zakupionych oraz umów leasingu rozpoczętych przed 2014r.,
b. samochodów zakupionych oraz umów leasingu rozpoczętych w okresie 1.1. – 31.3.2014r.,
c. samochodów zakupionych oraz umów leasingu rozpoczętych od 1.4.2014r.
5. Porównanie zmienianych przepisów w zakresie prawa do odliczenia vat:
a. od nabycia pojazdów,
b. od opłat wynikających z umów leasingu,
c. od wydatków o charakterze eksploatacyjnym (naprawy, przeglądy, części zamienne),
d. od paliwa.
6. Sprzedaż samochodu w 2014r.: zastosowanie właściwej stawki vat. Zmiana treści przepisu ustawy,
zwalniającego z vat sprzedaż towarów używanych, a zapisy rozporządzenia.
7. Leasing samochodów – zagadnienia szczególne:
a. rozliczanie w kosztach opłaty wstępnej,
b. rozliczanie w dodatkowych opłat, wynikających z umowy leasingu,
c. rozliczanie podatkowe (vat, cit, pit) wykupu pojazdu po zakończeniu umowy leasingu,
d. sprzedaż pojazdu wykupionego po umowie leasingu a przychód.
8. Amortyzacja samochodów – zagadnienia szczególne:
a. ustalenie wartości początkowej,
b. możliwości podwyższenia stawki i przyspieszenia amortyzacji,
c. zastosowanie amortyzacji jednorazowej,
d. ograniczenia co do zaliczenia amortyzacji samochodów do kosztów uzyskania przychodu.
9. Rozliczanie w podatkach (vat, cit, pit) wydatków na samochód niestanowiący własności
przedsiębiorstwa:
a. samochody wynajmowane,
b. samochody prywatne przedsiębiorcy, użytkowane w działalności,
c. samochody prywatne pracowników, użytkowane w ramach podróży służbowych.
10. Rozliczanie w podatkach (vat, cit, pit) samochodu pracownika, użytkowanego do celów
służbowych:
a. w ramach podróży służbowych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu,
b. w ramach ryczałtu na tzw. jazdy lokalne na podstawie umowy i oświadczenia,
c. pozostałe przypadki.
11. Ograniczenia co do zaliczenia wydatków na ubezpieczenie samochodu do kosztów uzyskania
przychodu na przykładach.
12. Rozliczanie w podatkach (vat, cit, pit) szkód i napraw powypadkowych, odszkodowań z
ubezpieczeń.
13. Aktualne orzecznictwo w zakresie szczególnych zagadnień związanych z użytkowaniem
samochodów w firmie, w programie m.in.:
a. czynsz inicjalny,
b. wykup samochodu po leasingu,
c. odliczenie vat od samochodu, będącego przedmiotem najmu,
d. odliczenie vat od samochodów „demonstracyjnych”,
e. wydatki na parkingi i autostrady,
f. wydatki na czynsz (najem) samochodu,
g. samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej.
14. Rozliczanie w podatkach (vat, cit, pit) samochodów służbowych, użytkowanych do celów
prywatnych:
a. nieodpłatnie – ustalanie kosztów podatkowych, prawa do odliczenia, wartości przychodu do
opodatkowania,
b. odpłatnie – ustalenie wysokości obciążenia za korzystanie z pojazdu, dokumentacja.
15. Wybrane, aktualne zagadnienia dotyczące samochodów w firmie w innych przepisach:
a. samochód w kodeksie pracy: badania lekarskie pracownika, podróż służbowa,
b. samochód a ustawa o czasie pracy kierowców: kto jest kierowcą i co się z tym wiąże,
c. samochód a transakcje zagraniczne w vat: kiedy występuje zwrot vat zapłaconego zagranicą, wnt
lub import usług,
d. samochód a podatki lokalne: podatek od środków transportu,
e. samochód a opłaty środowiskowe: podatek za zużycie paliwa.
Forma
szkolenia:
ZOBACZ TEŻ inne terminy i lokalizacje
Samochód w firmie zmiany przepisów w 2014
01.04.2014, Kielce Szczegółowy program
02.04.2014, Kraków Szczegółowy program
10.04.2014, Tarnów Szczegółowy program
Certyfikaty:
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
Cena:
Liczba osób z jednej firmy
Cena
jedna osoba z firmy
350.00 netto zł./osobę (430.50 zł. brutto)
dwie i więcej
330.00 netto zł./osobę (405.90 zł. brutto)
UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co
najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego
oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <
Cena
zawiera:
Warunki
uczestnictwa:
udział w zajęciach i konsultacje,
autorskie materiały szkoleniowe,
poczęstunek w przerwie kawowej,
lunch,
imienne zaświadczenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: [email protected]
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą
elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie
zwalnia z dokonania opłaty.
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
ul. Wiarusa 11 lok. 1, 32-087 Zielonki
Zgłoszenia przyjmujemy mailem: [email protected] lub [email protected]
lub telefonicznie 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Konto bankowe: BZ WBK S.A. 9 Oddział Kraków nr 35 1090 1665 0000 0001 1994 1539
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)