Regulamin warsztatów dla dzieci - nauka czytania

Transkrypt

Regulamin warsztatów dla dzieci - nauka czytania
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH NAUKI CZYTANIA METODĄ
SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNĄ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KLASY
1.
Organizatorem warsztatów jest Yoda – Jędrzej Cieszyński os. Centrum D 1/51 31-932 Kraków NIP: 677-212-1876, REGON: 120072682
2.
Warsztaty odbywają się w Centrum Metody Krakowskiej przy ul. Grochowskiej 39 A w Krakowie zgodnie
z harmonogramem, który zostanie przesłany Rodzicom/ Opiekunom najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Harmonogram będzie również dostępny na stronie organizatora www.konferencje-logopedyczne.pl
3.
Koszt warsztatów to 450 zł. brutto, płatne w gotówce w siedzibie Organizatora lub przelewem na rachunek
bankowy dostępny na stronie www.konferencje-logopedyczne.pl w zakładce KONTAKT w wyznaczonym przez
Organizatora terminie.
Cena obejmuje cykl 14 spotkań, dodatkowe materiały edukacyjne oraz poczęstunek.
Opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość otrzymania zwrotu jedynie w wyjątkowych sytuacjach na które
Rodzic/Opiekun lub Uczestnik nie miał wpływu i nie mógł ich przewidzieć w momencie rozpoczęcia kursu.
Maksymalna wysokość zwrotu to 50% wartości kursu.
4.
Opiekunowie Uczestników proszeni są o zgłaszanie Organizatorowi ich nieobecności telefonicznie (690 107 886)
lub mailowo ([email protected]).
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach. Nie istnieje
możliwość wykorzystania utraconych godzin w przyszłości.
5.
W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora zaproponowany zostanie inny termin realizacji zajęć.
Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w harmonogramie zajęć. Organizator niezwłocznie poinformuję
Rodziców/ Opiekunów uczestników o zmianie terminu lub ewentualnym odwołaniu zajęć.
6.
W razie rezygnacji z warsztatów Rodzic/Opiekun zobowiązany jest dostarczyć pisemne oświadczenie
o rezygnacji.
7.
Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
……………………………………………………..
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

Podobne dokumenty