formularz ofertowy szkolenia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Transkrypt

formularz ofertowy szkolenia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
( pieczęć adresowa firmy )
Miejscowość ……………………………..
Data ……………………………………….
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
Ja / My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………….…………………………………………………………………………………
( pełna nazwa i adres firmy )
Nr telefonu : ……………………………………………………………………………………………
Numer faksu : …………………………………………………………………………………………
Numer REGON : ……………………………………………………………………………………..
Numer NIP : …………………………………………………………………………………………..
Nawiązując
do
zaproszenia
zawartego
w
zapytaniu
ofertowym
dotyczącym
realizacji
przeprowadzenia kursów dla 30-stu beneficjentów biorących udział w Projekcie „Bądź aktywny bądź najlepszy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
na potrzeby :
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. OŚWIADCZAMY(Y) , że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia:
Nazwa szkolenia
Opiekun
osób
starszych
Obsługa
kasy
fiskalnej
Kucharz-kelner
Fryzjer z elementami
wizażu
Bukieciarstwo
Kurs
księgowości
Kosmetyczka
małej
Operator
wózków
widłowych
Spawanie
elektryczno-gazowe
Operator
koparkoładowarki
Ilość
godzin/ilość
dni
szkolenia
Koszt
szkolenia
Badanie
lekarskie
Catering w zł/
Ilość dni x zł
Koszt
szkolenia
ogółem dla 1
osoby
4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym
w zapytaniu ofertowym.
5. AKCEPTUJE(MY) warunki płatności określone przez Zamawiającego.
6. UWAŻAM(Y)SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
7. OŚWIADCZAM(Y) , że w przypadku wyboru naszej oferty , zobowiązujemy się do zawarcia umowy,
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia
jest :
........................................................................................... …………………………………………….,
tel. .......................................................
............................................................... dnia ........................
.………………………………………………...
podpis i pieczęć Wykonawcy/ wykonawców

Podobne dokumenty