Oferta korepetycje 15.09.2011 - Powiatowe Centrum Pomocy

Transkrypt

Oferta korepetycje 15.09.2011 - Powiatowe Centrum Pomocy
Załącznik
....................................................
(data)
....................................................................
...........................................................
(nazwa i adres oferenta)
Oferta
Do
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Hajnówce
Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące realizacji
zamówienia publicznego przez PCPR Hajnówka w ramach projektu systemowego z
PO KL dofinansowanego ze środków EFS mając na względzie art. 4 ust.8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nt 164, poz.
1163 ze zm. ) , a dotyczącego:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
składamy ofertę następującej treści:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ...................................... zł.
słownie: ...............................................................................................................
2.Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego , w zapytaniu
ofertowym warunki.
3.Oświadczamy , że firma/ usługodawca jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT o
numerze identyfikacyjnym NIP ..................................
....................................
(podpis osoby upoważnionej
pieczęć jeżeli osoba posiada)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty