Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku

Transkrypt

Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku
Regulamin konkursu plastycznego dla szkół pt. –
"Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej 4 pory roku"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku" dla dzieci i
młodzieży jest stworzenie pocztówki przedstawiającej Szkołę/Przedszkole jako Lokalne
Centrum Aktywności Ekologicznej czyli pobudzające i skupiające aktywność społeczną
mieszkańców i młodzieży w inicjowaniu i realizowaniu praktycznych działań na rzecz
rozwoju zrównoważonego, przybliżające dzieciom zagadnienia związane z ekologią i
rozwijające postawy ekologiczne podczas całego roku kalendarzowego.
2. Temat konkursu: „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej – 4 pory roku”
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków.
4. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Urszula
Ptasińska, Specjalista Programu Szkoły dla Ekorozwoju , email:
[email protected], tel. 12 430 24 65 wew. 25
5. Przedmiotem Konkursu są autorskie, nie zgłaszane do żadnych konkursów, prace plastyczne
poświęconych Lokalnym Centrom Aktywności Ekologicznej, wykonane i nadesłane przez
uczestników Konkursu. Tematyka pracy musi odpowiadać tematyce poruszanej na stronie
internetowej www.ekoszkola.pl
6. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są:
- trafność doboru tematu pracy,
- jakość wykonania, walory plastyczne i estetyczne
- oryginalność
- stopień trudności wykonania
7. Konkurs rozpocznie się 2.12.2009 r, a zakończy 28.02.2010 r.
8. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież z przedszkoli, ze szkół podstawowych i
gimnazjów z całej Polski.
3. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać pocztą na adres Fundacji lub dostarczyć osobiście
do siedziby Fundacji do 28.02. 2010r.
4. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę, na formacie A4, wybraną przez siebie techniką
plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika patchwork itp.)
obrazującej główny temat Konkursu – "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory
roku" . Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
5. Jeden uczestnik konkursu może złożyć wyłącznie jedną pracę.
6. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną dziecka, wykonaną ręcznie i
samodzielnie, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach.
Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o wypełnieniu
powyższego warunku.
7. Każda praca biorąca udział w konkursie powinna być opisana na odwrocie (pismem
drukowanym) według wzoru (zał. nr 1):
- imię i nazwisko oraz wiek autora pracy
- Nazwa i adres placówki do której uczęszcza
- imię i nazwisko opiekuna
- mail i telefon do kontaktu
8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem
naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.
9. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.
IV. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace Konkursowe powinny podnosić świadomość ekologiczną uczniów i zachęcać ich do
aktywnej ochrony środowiska. Na konkurs mogą być przysyłane prace nie zgłaszane na
żadne inne konkursy - zarówno prace aktualne, jak i wykonane w przeszłości.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury powołane przez organizatora Konkursu, w skład
którego wejdą przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych.
3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze 10 zwycięzców.
4. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub
przyznaniem nagrody specjalnej ostatecznie rozstrzyga Organizator.
5. Uczestnicy nadsyłają prace do 28.02.2010 r. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych
powinno nastąpić w terminie do dnia 31.03.2010 r., o czym Organizator poinformuje w
terminie do dnia 3.04.2010 r. na stronie internetowej www.ekoszkola.pl. Nagrody zostaną
wręczone laureatom konkursu podczas IX Ogólnopolskiej Konferencja Szkoły dla
Ekorozwoju 28 maja 2010 w Warszawie.
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź –
za zgodą Organizatora – przyznać dodatkową nagrodę.
V. NAGRODY
1. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców następujące nagrody:
W konkursie zostanie wytypowanych 10 najlepszych prac – uhonorowanych nagrodami
rzeczowymi na łączną kwotę 2000,00 PLN oraz dyplomami.
Prace zostaną opublikowane w formie pocztówki na www.ekoszkola.pl.
VI. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym
przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r.,
Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora, a także w Internecie w kontekście informacji o konkursie i jego Laureatach.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w
celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i
rozliczenia nagród, a także w celach marketingowych lub reklamowych wyłącznie na
potrzeby organizatora.
Organizator Konkursu
Załącznik nr 1
Imię i nazwisko autora :
Wiek:
Nazwa placówki/szkoły:
Adres placówki:
Tel. szkoły:
E-Mail szkoły:
Imię i nawiązko opiekuna: