OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

Komentarze

Transkrypt

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
-29-
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego ułożonej w ziemi na terenie działek Ew. 68/1, 131/1,
131/11, 131/12, 131/13, 131/6, 131/7, 131/9 OBR. 66 wraz ze
słupami oświetleniowymi w Legionowie ul. Listopadowa
2. W/w działki to drogi dojazdowe i publiczne
3. Projektuję się budowę części podziemnej linii energetycznej
kablem YAKXS 4x25mm2 wraz ze słupami stalowymi 7/3 z
oprawami jednokomorowymi
4. Powierzchnia zabudowy
wynosi ok. 84m2
projektowanej
instalacji
elektrycznej
5. Powyższe działki , na których jest projektowany obiekt budowlany
– linia energetyczna
nie znajduje się na terenie zabytków
archeologicznych co jest wpisane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
6. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej
inwestycji , teren jest nie wpisany do rejestru zabytków – nie
podlega ochronie konserwatora zabytków.
7. Planowana inwestycja budowy linii oświetlenia drogowego nie jest
przedsięwzięciem , która zarówno w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowała by szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na
środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny
wpływ na higienę i zdrowie ludzi.
8. Powyższa inwestycja przewiduje budowę linii oświetlenia ulicznego
YAKXS 4x25mm2 o długości trasy 210m i słupów oświetleniowych
7/3 szt.9 na terenie w/w działek

Podobne dokumenty