ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ
BADA I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ZAŁĄ
ĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(FORMULARZ OFERTY)
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………
Dane Oferenta
Lp.
Zakres naprawy
Cena netto
1
Regeneracja napędów
nap
osi
2
Regeneracja głównego wrzeciona
szlifierki
3
Szlifowanie łoży
ło
4
Regeneracja układu hydraulicznego
5
Wykonanie osłon zgodnie z
wymaganiami BHP.
6
Pomiar i ustawienie
stawienie geometrii
maszyny
7
Malowanie
Strona 1 z 2
Cena brutto
Wartość oferty netto………………..słownie………………………………………………………
Wartość oferty brutto……………… słownie……………………………………………………
Termin ważności oferty……………………………………………………………………………
Czas realizacji …………………………………………………………………………………………
Warunki płatności (termin oraz forma)……………………………………………………………..
………………………………………….
Data sporządzenia oferty
…………………………………………
Podpis Oferenta
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty