Doświadczenie oferenta

Transkrypt

Doświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Doświadczenie Oferenta w realizacji usług informatycznych
………………………………………….
Pieczęć Oferenta
…………………………………………..
Miejscowość, data
Doświadczenie Oferenta w realizacji usług informatycznych na rzecz co najmniej jednego klienta z
branży turystycznej.
L.P
Opis projektu
1
…
..................................................
................................................................................
Miejscowość, data
Podpis(-y) osoby(osób) upoważnionych do
reprezentowania Oferenta
Strona 1

Podobne dokumenty