Strategia 2013-16 - Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

Komentarze

Transkrypt

Strategia 2013-16 - Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
STRATEGIAPZTO
NA LATA 2OI3_2016
1. TRENDY ROZWOJOWE DYSCYPLINY W ODNIESIENIU DO:
a) Zmiany w przepisach
b) Modyfikacja spzętu sportowego
c) Populamośódyscypliny - zawodnicy,widzowie, media, sponsorzy'obiekty itp.
2. STANAKTUALNYPZTO
a) osiągnięciasportowe
b) Wskaznikiilościowe
Kluby
Trenerzy
Zaurcdrncy
Sędziowie
c) Organizacjaszkolenia
Kadry narodowe
ACSS / WCSS
Kadry wojewódzkie
sMs
d)
e)
fl
g)
Systemsportumłodzieżowego
Sprzętsportowy
lnfrastruktura
Szkolenie i doszkoleniekadr
a)
b)
c)
d)
Mocne strony
Słabestrony
Zagroizenia
Szanse
3. ANALIZA SWOT
4.CELE STRATEGICZNE
o Pozyskanieśrodkówfinansowychna realizacjęstrategiii planowanychprogramów.
O opracowanie i wdrożenieprogramu plzygotowań do Io 2016 i wywalczenie maksymalnej
liczby kwalifikacji, oraz dobregorezultatu.
o Doprowadzió do współpracyz innymi sĘlami i odmianamipod kątembudowy reprezentacji.
. opracowanie i wdrożenieprogramuszkolenia w taekwondoosób niepełlosprawnych.
o opracowanie i wdrożenieprogramuszkolenia i współzawodnictwaw taekwondodzieci.
o opracowaniei wdrożenieprogramuszkoleniai startóww poomsae.
a. zintensyfikowaó działaniamarketingowei sponsoringowe- koniecznośópozyskania środków.
b. planowezw.iększaniezasięgudyscypliny - zagospodarowywaniebiałychplam.
poprawió wyszkolenie zawodników i wynik w zawodachmistrzowskich,
) rozbudowai wdrożeniesystemuwspółzawodnictwa
we wszystkich kategoriachwieku,
zwiększeniei poprawapoziomu wyszkolenia kadry trenerskiej,
doszkoleniesędziów i poprawajakościsędziowania.
a) Plan wdrazaniastratbgii,harmonogramdziałań,
b) Monitorowaniei kontrola działan.
PoLsKI zwIĄzEK
TAEKWONDOOLINlPIJSK
IEM
00.643Warszawa'
u]'Nowowi€jska
5,ił4
|al'+Ą?'22
8Ą04557' |ax22?E,i
NtP779-20-2&124
REG0N
a) Zmiany w pnepisach
Taekwondojest dyscyplinąolimpijskąna tyle krótko, że
wcię jes'zczeewaluujeposzukującnolłych
tozwięań zmierzającychdo uatrakcyjnienia1rzebiegu
walki tak,
'i"ł".ię ilj";ej zrozumiałaala
widzów i bardziejwidowiskowa.oó-Io w ńekinie "b' nie zmieniająsię
[r""prsy..portow"
w większym
zakesie. Nie wdrożono elektronicznego ti"zeiia
punkiów przy utul.ucr,'.jtowy
..i'*
.
pomimo
ubi.żą.;on
zaawansowaniaprac w tej kwestii. Zmiany * ty*
*oińa*.
.oko'
Światowa Fedęracia Taekwondo, a * siuJ "ł,'.,i.
za.
federacje
kontynentatn
rozpoczęĘ
e
'nią
intensywnąpromocj.ę inn1ch
t""l,..'"oo" .jut.i*i
,ą układy (poomsae).
-ilcme
od kilku lat
organizowanesą Mistrzostwa t'e1ento*
Świata (takżeEuropy) w uktaaacĘ
'ię
szkolenia
trenerówi sędziów.
"atv,i."ji.
Rozegranotrzykrotnie.MŚ i istnieją realne szanse.
-włączeniatej dyscypliny do programu
igrzysk paraolimpijskich.Modyfikowa''" są pr"epi'y
niepełnosprawnych
i dostosowywane
do cotaz szerzejprowadzonegoszkolenia.
"u*oao*
W związkuz planowanymiw 2014roku Mistrzostwami
Świata kadetównależyspodziewaósię
również modyfikacji przepisorv.w tej grupie wiekowej.
Te dziatania władz międzynarodowych
po*nny spowodowaó w PZTo rozpoczęcie
szkolenia w grupie
ch i budziej
racjonelneszkoleniew grupachmłodszych.
"lepełnosprffi
Nic nie wskazujejednak na ąkcętacjęptzez władze.światowej
federacjiod dawnastawianych
wniosków o coroczne rozgrytvanie lr,tiłrzóstw Świata
i dopuszczenie do corocznego rczgrywania
mistrzostwkontynentalnych.
Nic nie
'w1ka3ujer91niez na rozwiązarieproblemów współpracyz
inn1$'o!1ia1ami i stylamina poziomió
ŚwiatowejFederacji'
b) Modyfikacja sprzętu sportowego
*
ljopracowanyzostałsystemelekkonicmegoliczenia punktów.
W tym roku praktycznie
majązostać
'gło"Ję.-.wprowadzenie
zastosowanekaski umożliwiające.elektioniczną re;estrację
udeizeń na
elektronicznego
hogo zmieniłopizebiee *au i zmnlJ:sło. roię subiektywizmu
sędziowskiego przy
przyznawaniupunktów.Do rozgr1tvaniazawodówi
sz'koieniauzywanyjest praktyczniesystemfirmy
Daedo.Nowością
w ostatnimczasie (w kontekście
,y,t.ńo* elektronicznych)
stałosię wykorzystanie
podczaswalki uderzeńw ochraniacztułowiapięśóią
co do tej po.y ni. ń"'i"---'"uą
zdobyczy
punktowych'Te zmianyi elektronicznesystemyliczeiia punktów
umożliwiajązawodnikomz innych
podobnychdyscyplinwzięcieudziałuwe wspólnych
'a*oau"n.
c) Popu|arność
dyscyp|iny-zawodnicy,
widzowie,media,sponsorry,obiekty itp.
^
Dyscyplina taekwondoolimpijskiegojest óardzo popńu,nu
.nu świecie.Spełniawsżystkienormy
dyscypliny olim-pijskiejobej1ując swo1ryzasięgiem,wszystkie
t*tyn.ntf u1i'yriina zostataw
grupiestałych25 dyscyplinna Igrzyskao]impijsl]e w
2016roku.w zawodachrangimistrzowskiejw
Europieuczestnicząreprezentacjewszystkicńlra;ow europejskich
a na mistrzostwachświataliczba
krajów uczestniczącychdochodzi aó stu t<iltuoziesięciu.
na różnych
.ropurńosJ.-J;*yp1ió
konĘnentach i w różnych krajach jest różna' W .u-..i tytto.
E*"pi. .Ji;iJ;;
bardzo
duże.
Największą populamościącieszy się taekwondo we E.anc;i,
Hiszpanii, Turcji, Azerbejdżanie,
Niemezech,Holandii, Włoszech'Grecji, Chorwacji.w niettoryci
p'ń;il;;ń p"p"i"l'"ie dyscypliny
jest
ł:::
Tit"P..Polska
Kilkadziesiąt
jednymż kajów, w rcó.y.t.,poputu.osJłi'"yp.rr"y
średnia.
:est
ktubów (w większościUKS), praktycznie,dwa.A.CSS,o*u
Ńśi*ilaczą
o jej nie
największymznaczenil, Manłamentem,ale iez szansąjest istnienió
'" s*i"ł. i * Polsce wielu
odmiani styli. Po1skajest jednym.z.nielicznychkrajów w Europie, gdziebudz,o;";'";;;;;;;;;
inne odmia.y taekwondoszczególnieTaekwondoitr. t.tni..ią".
ze sobąna
;;'py 't;-ilń6;óą
rzeczsilnejreprezentacji
narodowejna Igrzyskaolimpijskie. Podejmowanepróby konsolidacji
spełzły
na niczym i musza zostać zna|ezioneinne sposoby zmiany
tego stanu. Wdroźenieelekhoniczrrych
,|fu'*,?,ąy. opisanepowyżej,zmiany w
'pizepisach id| zdecydowanięw kieruŃu zwiększenia
atrakcyjności
dyscypliny. Przepisy
ao przyspieweniawalki, p.il";jl-k;;;ęĆ
wysokich,
,zmieua;ą
zaliczenia uderzeń rękoma (11 tułów;.
wpio*ua".ni. elektronicznycir ,;i";i;;;-.
pewnością
uaT*:yjnlpr:bieg walk. Polska wprow.adza
wszystkieniezbędne
ao .y,t.ńil szkoleniabez
opóźnień. jak w innych sportacńw.alkinie obserwujesię
".i*y
|ak
nłJiow ią ayscypliną.
Na pewnobrak stałychznaczącychwyników sportowychj e "uint",",o*,*iu
stjeanąz pnycąnt..g*i*u.
/
a) osiągnigciasportowe
vslągnlęclasportowew ostatnimoktesie
czasu przedstawiap.oniższatabela.
Ręrczeańaqiabl*i
ustabilizowała
poziom,
zdołała
wYwal."ye;.Joą
r..*ulin["":u
68kg).Regulaminrozgrywaniazawodów
ii;i"h.i;ffi--d ka*go'i.
"iiloi:.tu
'i,t,,o;;ń;...'"
.yl.lu a-*..l"ai._oo'" un"t *ty"n
lermmÓwmistrzostw.również znacznie
utrudniap,.,Jat"*",piilffi;;dlai
Zatównow WTF jak i ETU,.ą p'o*ua,JnJ.ńii*iii".,okujące
szkolenia.
zawodników
reprezentacji
povczegóInych
narodowych.
Polska moze ;.i;';;ffil
osiągnięciach
i prńnięcie się w
na .ryfszy poziomwymagawieludziałan 90 śr*ni.ej.grr:py
ze
strony
zwlązk,Ji
będzie
oslągnięcia
bardzotrudnedo
bezpomocyWładzsportowych'
e Szczególnąuwagę nalely pojwięció
kwestii znalezienia.
zawodnikówna odpowiednim
poaomlesportowym
w dotychczas
ńieobsaa"any.il
olimpi;skt.h
dóil;
*i,i-.n.
DANE
ffi
:: :
:
oGÓLNE
lO łw
lo
4
1
"'--"--""'""
lebagsad.9'yqkńk*"'cj-"!i']łsk-j"h-TL|czba obsadzonVch konłl lra^^il^I];llli--]]]---
2012
MEs
MĘm
MŚj
11
7
ó
1
::
2
2
1
ł
i
3
2
3
4
4
1
1
Kluby
b) Wskaźniki iiościowe
|iłt:
#{{!"*:'ii'K::il"ffi3$Ti:,ffil,::::.i3
tym.8
klubów
nieposiadało
licencji
na
ffi#.:fi
lTi.kl*'#:.;.łlt*l':-m**:*{!l4;#J.';,|ź''f
J'n:T:,,";,
województwach,
częsc
lstnie1ąc"y.r'
ti"io*l"',f;ffii;#;o#",;#:jil,.#il"'T.#iJ
Lp.
2
1
4
5
tt
ar,
ł
o
Region
N
o
ź
o
.l.
q,
ł
o
o
EI
I
3
o
o
I
.:l
o
\tr
&
o
IR
\o
o
It
o
3
]lość
k|uEów 8 2 20
Inne
34 6
UKS
AZS
n
10
6
tz
10
6
0
ó
o
t0
7
o
lt
o
I
o
I
ł(J
o
I
o
N
!t
o
J
o
o
o
o
Q
o
t
o
E
o
a!
(J
ł
10
'ą
11
L4
:
o
N
L
ł
o
6'
ta
N
!
\o
I
\o
ł
o
o
o
J
ł
o
(n
o
o
o
rc
\o
I
o
U
0
0
0
J
I
ł
I
|!
ą
t!
,!
o
N
)
T
2
2
1
1
0
o
l
0
1
6
I
J
7
3
2
z
8
ł
I
t-
I
N
5
6
5
5
4
3
1
2
2
2
0
0
1
0
3
0
0
2
2
1
I
I
I
1
0
0
o
1
0
0
n
o
0
I
o Pilne sąkonkretnedziałania
poprawiające.
',zmianęgeografii,,rozmieszczeniaklubów.
o Należypilnie uruchomić
sekcjew wojewoazt*acńo,na]mniejszym
potencjale.
d
0
0
0
0
o
Trenerzy
Strukturakadry trenerskieiposiadającej
licencje PZTo na koniec 2012
nastg)ująco:
roku przedstawiasię
{'
KobieW
trenerklasymistrzowskieJ
trenerI klasy
trenerIl klasy
j
Meżczvi.ii
1
t
T
;z o
a
41
:
7
n'ffifiI#:.i*ffi"".::l
RazeĘ
2
76
83
zmiany.
Przyby.ło
dwóch
trenerów
\:::::łyistotne
klasy,M,, otaz
t,.n.,,yp,o*ujd.;k;;;i.K::::x''TT?iffłiilff':*"::g
t''il'k.;;;\#d;,?T
"!cu
*":"t::i:l':t"'"j:":-1ł::'l'il;.a-k;b#iiłiiill;'.łff*,"rystycznajestmałal
o Pozyskanie
ao sztol"nia
mstruktorówna trenerówII klasy
*ił:{q-F$'"T""'ffi1'
to niezbędn.a'i.i*i.
Zawodnicy
Liczba zawodnikówposiadaia
(przekwalifrkowan
.
w .o""*olenie
ramach zwuku.
PZTo nawspółzawodnictwo
p,".a,tu*iuiu.,ii;;,iui;il;l1.'.hlicencję
sportowe
w końcu2012roku
w.grupie
*T-"j."',:.j+
Yffiffi:i1:'t#:#ffi:;I".l^'i.ł9:Ę^.*
- ĘoPi.
j.uniorów.
Wgrupie
zepńtyc-i;;;;;."
całym
całym
cyklu..p."""ntui"
cyklu..p."#."j"
z nichw
l."Ł."n:T*""'':J'""
il.:"*""":::j'T'łi'i''K?;'#.iiilą?:{;."ł.1'#:ffiil
lŁ |:ł1'r*yjąe,
*i#Ł;."i:l;
ji:'i'-'*ł;*llt*,$*nl.*':lr*b:}j-JŚF;ź;;"ffi
{'"zestaw
f'fri?'d;"
liffi::f:'1.#:i:Ji'fffi
*Hl'iil;m,l:m;r,-ll.'n:ll#ffi
i#ŁTffi:?
o Zwiększenieliczby zawodników
w kategoriiseniorów i młodzieży
jest pilnym zadaniem
dla
io'pir"i"lJJiy,'"ąiiJiiloi
ffi;,1':ę:l$i'-.ł.i;ff,łffi;j*.E",.*"."
*zyskania
o ' Celem
dfugofalowympowirrrrobyó budowanie
prawidłowej
piramidyilościowe.i'
Sędziowie
Liczba licencjonowanych
w PZTo sędziówna koniec2012
roku byłanastępująca:
Klasa
|||||ęu.ynaroooWV
------_--zw|ązkowY
oKreoowv
;___H___
Kan0ydat
-.-_;-_------_.---:-..-....-._.J-
t--Ł--nazemI
Koblety
1
I
34
47
Meżczv:tn1
Razem
lo
zu
6
48
7Z
I
ó2
113
I
lj
Wzrosłaliczba sędziów*..|.|:óYTi" do.
lat ubiegłych,
Niestety
poziomiesędziegookreeowegoi. kandydata'
odbyłysię na
.zmianyilościowe
znł"źn;"
bo
dńkrotlnJ.il.".i,'li.,u"
kandydatów.
sędziów
o 50%wżiosłaii."t"
'ęal"iJ',ł;|łitł-"n
;HH:#il[]
.
i.ok;|o'ói,.,;;Juil 'i."uusędziów
zua.n.ęa"iu
ńjial'"*"a1il'; dalej
jesttodwieosoby
(trzeciąjest
.pnybył.
ędzia
Przeszkoleniesedziów, ptzywrócenie
proporcjiw poszczególnychkategoriach
wdrożeniesystemurangowaniapowinno
sędziowskicĘ
uip,ń'i" ^1poo'1,,uą
oztaranra
na Ęm polu.
o Wyszkolió należy kadę
'sęa"io*'tą * utł"ual.i'
co jest warunkiem praktycaego
wdrożeniasystemywspółzuwoani"t.u
i |oq:ęcia,ywaizac;i na poziomiemiędzynarodowvm.
I
i
:
. c) Organizacja szkolenia
w ostatnimcyklu strukturaszkolenia
opartaby,lagłównie
'k;sultacjami
na szkoleniuklubowym.Szkolerrieto
wspieraneorganizowanvmi ptzez
było
PZTó.."#.i;;;
i zgrupowaniami szczególnie rv
młodszychgrupach wiekowy"n. r.,ygoto'un'i'.
się o indywidua.Ine
szkoleniowe
zawodników:
ścież&i
-o-pierały
"ii'pł.t*
Śńi;.j', ;;;";'ii"ii,"*r..
Michała.
W ostatnim
"*:::.
roku
(20l2).dofiil;#ń;^ł"*y"'
zostałkoreański txener
z Chorwacji. W.edf.t;d;;;itacja
olimpijską zabrakłojednak zuao*łają.ego
*y'ińl;;#ycn
. odrębna analiza cyklu przygotowań,
brak zadawalai
5;*;ńy.i,;"'oiJf i"rooi.*,u"go
zatrudniony
"u*óańitJ;-,;;;;*
wywalczy'ł'apo
raz
tgrzyskach.
drugi kwa'ifikację
i;f;iit,Tó.",."ilnd;;i".r#;;;f##"l1.::l#ii"H#
ń!:r-T:?i;;
ffi
:\x?lfi,!;:,ilffi
#,"JT##''*T:gctwakrajowegowew
:,-Ę:ffi
olaęgowym.
wojewódzkim
Znacznemuog'*i.'."i.i
i
ui"ó
ffi-i:ffi#::ilffi"
lŁ':ŁT'-ie
o Koniecznie
naleiv
odbudowae
'y-.t.. .',plłffił..w
zapewniając
ilośó
niezbędną
walknietylkozawodnikffi;;]il"j;;fiff#kowe krajowego
środki
nawyjazdy
zagranicme.
Kadry narodowe
ACSS / WCSS
W minionyn okresie szkolenie. prowadzone
było w trzech Akademickich Centrach
Społtowego:
Szkolenia
,Poznań,
Warszawa-i
bls,,y",
oi*-i.i,i^ wcss * Poznaniu.
oparciu
o AWF Warszawa
w
acg * oi.rrr"rI"d;;r'oy ro ezs * ACSSW.wadziała
op*li" o U'i*"..y,.,
y'5x#.-'''l''Ti;",;;;;":y;";,rjtł""*
*i".ń"iii]il,ń.r,*
flff#ifiYffi#}'l
o"ss,
Na
2013 rok oprócz dwóch'ĄCSS
olsztyn i Warszawaprzy Z*ządzieGłównym
o*e grupy
zawodników:
ezs oŚ Poznań
i ezśroai <,iń"źi,"ńałtt,ńi""#ń:i AZSdzia|ają
,,"'*-?ł':T'."H.'**u
pokładanych
w nimnadzieiistniejący
w Poznaniu
o Zagmatwanafikcyjna
'.*::::
winna zostać
uporządko}ęB
1ęss-ów
-lo''y,,*i.
i,la?ii'
i.1:'t'$TJ"1fl
Współpraca
tp&
sililx'f::::"
a"i"ł"tłrśfr
J.1"J;'#x".ł'ff
T:il:ff
ff :.ównieżwi;ledozffi,
SMS
funkcjonowały
dwieszkoty
ilił"śil:'j'3;"j;J,:.uxd^o olimpijskim
mis
.^"$
zol:p*''aońffi".r'illt#'
y1}ffi.:l
\-,"óń*l"
"il,inii:ilil.#rj";Ti':.
^*'"if,"śi;3"B?P,"q''.''e.i".ą".:
SMS* ro.*iulJJ,no
tl"i,i'o.n"a?;ił,'i[:jn]T'"no
skupiona jest młodzieŹ
słownie,;.o-l.s;;a i województwa
Warmińsko_
jyj
Iłr#H#:TT:""ryi,'."#'v*"ry;;'
.rułioil*iu
'"gn...*T".i',ii)li'osc
* a#r*',;#'ff:"-:ril;;Jxr::::,:':'y
późniejś
;:*!K.*.'"Ńl.łtŁii$Ś:#fi
'#
il;:fl
:lłłii'i'"'l#ff
i'iiJ!"il,::
;ln'.',,*::w-l't'ł.xęł*l
j!*#-il':T:łniapokładanycn"lj,i"iĘtssdz
v""*.l.i.go..ił-'.Z,tyn
.
.
[1'ff,*r;:":l[:,:ffi',.J:];;
# organizacyjny,zasady
rekrutacji,
postęp
sportowy
i
Ponownienależ! rczwłżyć,
moziiwościuruchomieniaszkolenia
SMS w Poznaniu.
w .'*o"*o],|ijl:'Jłłx"P:dzieżowego
\-ilłJffiL:.1'ffi
j:
:#;.##;
&
J;i111ę:j:.ł"$Jl};i-#i'#
.
'uńJto
-*wlązu.'ącychaktów prawnych
ze szczegó|nym
Akfualnie.o,,u,.?l|.'":,t.u
-,.,',
r..t.""i".óffiĘ:.f1*''fi!''l"u;'"'*,
przepisy,pono*. Związek
.
i wewnętrzn
zasady.szkolenia
i współzawodnictwa
1ymagają
dzieci.Bardzo
iaTii'."":iś;#'T::-i.
rozwoju
d'yscypliny.ńl;;il#;',;
stowarzyszenie
ł":::..'*"b"l*go
";
o orzekaoir]
*T"'"
"**;ń';iu'#il*"/J'.o,,ll*"T,
.
ł;il# Tj":r;#ff;
.J;:ffi
:,l3'Tgxm#a#l'l#:T;r#L"#::;
..---- ,lw uqlv.l lrruzllwoso
szkolenia ośrodkowego
w Poznaniu.
zawodników-kaagz
w.cajr
niezbędny
sprzęt
ochronny
i
il"1rffltd{.L.fldfi}o.*,,
#5:,"#,"_Ti:;,;m:t"";hr
ifli'*:ffiJili,::,11HXTJ,Tnft
o Dodatkovrych środków
wymagało będzie w
obowiękówego wyposa.ieniawczasie
elektronicznych kasków jako
zawodó-Prowadzenie
, f) Infrastruktura
n aorynarodowe
pZTO korz,
z ośrodków
Letruewle.ośrodkite
cos' łąicłi*
wyPos.fone
w
maty
środkówstała
specjarlstycre
soeciali'ry.#
stałasię o".,n"iJ,
"",."|-.Ł1l{chczas
on"l
;;##
Ylli1:":
1aty
& r
organizowania
.r..lr'.""."nl"r.ograniczeniaszkoleniacentralnegoi a
kosaem
zlil..ia"wały
rakil'sj;.ńi:'fl#*'m
Szkoleniowabazaklul
kluby dysponuj
ą . J ;;;#'1".:]
w innychosi&i=.al
oy- ciągupozostawiawide
9"]
.'?l,:Tl*:!!::i:;:ł";;łł^1,-Jił?j'-;#;.'-1o.l.u'u
'.:"1 ql.Bly ztĘyclu.
.
"ff,':'".##
j""T
;'.T,#l.trŃól;ilrff;'ff
Nalezy przeanalizowaó
s;
C zorganizowaócykl
kursów instruktorskich'
Szczególnauwagę
.,
uwa.,pnależy
ńą|a,ł-'
_.-.
.lzwnicić
na'ikweq'ę
,'.i'
"oń,ł"il,ł
';r.[*łru;'.--,*i'"ll*,oolx.
f
.lłH,::.^ti'i,{TT';:::'"y";;;ili:'":''f;
;ffi:*ł:ł'i;:T1iłffi
i"T::19*"=kiej.Szczeg
;'H:;#;T[:}:j}:i.o,.'#j!"i.
tenerów kadr woj
możliwości
Do doszkoleiw miari
tug.*i"illchwuJew0dzkich'
o zorganizowac
"a"zi.^ił*i.iilenle
ao.rtoi.ni"tll^Tlnttot
ozweryfi
kowaoń;;;'"Jry.ff
fj.:ffi*[?Tffi
3.
,:::,,aTiepełnosprałvny
a) Mocne strony
o pozostawienietaekwon
. ffiffiffi ffi#Jłlil"Tilj:H:",:.ffff na
2o,
6rok
il':,::Tiskim
-.o"*osprawnych
o Rozpoczęcieświatowvch'"*J'-:'.^.***'":':"
do programuigrzysk
ilr:::i",Iff:r"J*:J,ili1x.,ff
:,y3i:''.J;il;'ffi
igrupachwiekowy
:J'sTlffi
.il::f
,ffi1rl.{T'T"śil::ri""rl.j..p"n
tr.:fi
b) Slabe stronv
o W programieolimpiiskir
.
!'"l' ;G;},.,!iff
k9$urencji
i uczesrników.
T'*'t 1ało.
:3fffi"T':Hii*:$*,'tT#łi''':.;!il]u:i:,iktórychni
: n*,.'TłTł*l#*"ł:x"'.ry'!!i:Ij.łJ,
tsowych,nie istniejący
marketingi sponsorine
., c) Zagrożenia
o W.ielość
taekwondoi rł,ynikający
'odmian
z tegorozpros:
:;:ff ffl],T"1!ifjgi#:,_*łl*y'i".g",ii,";j.#i::ffi
#j]datównazawodnikó
prorozwoj
.
P.uk
owv
ch przezs.o
ao*isLo,
i il;;ffit:]i'lmtęozynarodowych
-z'nian
"k.il;;j
środowiskó
med;;;;'*-
w szkoleniua'".j '
l.'i"ń
młodszych
przez
regulacji prawnych:w zakresie
P:*j:::l*
orzekaniao zdolnoód
oezpleczeństwa,uprawnień
trenerskichitp.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
'\.
a
a
d) Szanse
oqTi:l'T: fubzlikwidowanie
*j:':* :t "iemożliwe
słabych
*rooi :
iJTf 1::d."żeniestrategiidziałanPZ:Iona{*io*,źi,a'
ilI,:.'-:H:,::.lji#i'lY.ńd:lg..y.toiin'pł.il;;;;;''
opracowanie
i *a.oz"oi"p.o-ińi;#il,#'"'.]''?
w taekwondo
upracowaniei wdrożenie
'icpń
programurozwojuszk"l*i"
* o.l.*""a" aad
upracowaniei wdrożenie
programuszkole;iai;;;;;u;;;*..
liczbykwalifika.:i, o.- łoi..."g"o
iJ"lilf,
hxiovry
rqez
iliji#*1'jffi
i wo.ozeni"
:[H:";i##{*yI#::,i::::l't'ta3n!łuovu
proela;,;.,1łffi;",::i.$"Hlp3'-ą=
|r::::*i.
osou
niepehowramlrcb.
opracowanie
i wdłożenie
i.i,.''.,, Eż|.^|^-:^: ,|
.
opracowanie
i *a.oz"ni.
proilu*,i
ffiff i ;#ffi"fiffiT:.
."0,"#'J,'r",i".*.,"*Jifr
frffi?,ffi_.J":',llTJ,#?ij,rJ:il:r*anie
.3j:r.'.'f
"'.,;#iŁ"#Ht1.j#x'*;;;'tl;J;-ffi
,'dil:'Jreprezentacjiw
: :ffi;"-H#*"'fl:1'*".'"
taekwondo
niepe.łno:p1?wnych,
dziecii poomsae,
" taekwondo
r".*ńl.'tił\zczegó|nie
daa
*".;ńoJł*
oi"'fiL.'''Ji:*r:lŁ
"i'fJi:n.*l"
i wvnik
wzawodach
misrrzowskich,
:r ,:*?il*ffitilffiTf#'"'";xr1li',H:
usprarłłrić
spójnysystemszkoleniu
tiasffiowych, SMS, ACSS,
:i:ii:j;J:#*lT*.,'''".''jJJrłłiti*.odwóchwkatw
:'#:fi
. wykorzystać
.agoinryct1
alffi ,'.u szkolenia
reprezen'acii
J*Tl':i:ę""a"t'
l opracować
i warózyc
a"a.*"*".y.[- o'##ffi::u}ffi#2yźu
*yoil,ispofiowe.
.
c) poprawa poziomu wyszkolenia
kadry trenerskiej
o organizacjaszkoleń
krajowy.i' . '.p"''i.iil'i
. organizacjas tazry
ig,ulic,nvch.
" rykładowcówkrajowych i zagranicznych,
o popularyzacjafilmów,
vrydawnictwi innychmateriałów.
.
d) poprawajakościsędziowania
; ,
qosz(olenie
i weryfikacjakadry sędziowskiei.
ilości
sędzńwm{oń*"i"#,Jt.
| 1wic{sze.nie
o
oĘgowych.komi.:i'ęa"i"**r.r',.,'
.powołanie
o opracowaniei wdrożenie
systemuocen i .y.i.*u współzawodnictwa
sędziowskiego.
działania
marketingowe
i.sponsoringowe
Dlarealizacji
*n.ł'!|:Tf i:::,
programo*
nn*.o*y.ń,uto1;il";#9**ególnych
lia'i. 'u'p.*ni.ni.
środków
|wety|koptzez zintensyfikowante
"i*tia*
działańw zakresiemarketinsu
i
iiŁl]ffi ;il.ł#'.T':l",ff]nn:ug;lfiffffi ąące.
Poza
upływami
zstatutow
jednocz.*.^'o*ffi
;i:ł'[:T-&':':*ffi1lJ.ń';..^,::'q*u..przy
j:*i'#d;ŁTn".{';łl{'
m:r*xlrulę::#*
.iffi
;i*:I#fi#'ffi
'.r:*ffi
#"'3i#i*::Ę"Y
o
dlaprawidłowego
wzrostśrodków
fi'mkcjonowani"
będzieniezbędny
i aul.,.g" .'*Ji1lzacji.
.'*'nill"'i""ul"1J}':lŁ.harmonogramdziałań
*:;l..*.#fu1ii{{f"lłńłT*ffi
ń*;ff
i::xff
i.'ffi
poo'iutu,uiJ
i"ilil,ł
::iln:T.l-:il:,1iiff#ini#t
ji#trłj.:,o.ógiu,.
a".l."'
.'"u ."jlyi:itołowanie i kontroladzia|ań
V'*.ffiil.:':HŁj:.fi"".:f;ilrj:i",T#ł?JiJT a.,ydraża1ia
i realizacji
sttategii
zaĘąd
rylxozaplanowanie,
wdra:żanie
a"ru.'a"y
l."*'""""g.
i*Ł,1',,il"jłT^Ę':Tffi
i*l-1?s-.i**ffi
:g;6'irĘi.f"''*#ł
"o.'..3[x:łT*''*ł***li****
j#','t'#"T*H"'"',*
i[*;
?:*.ł:JJ:::i.
,#'*:;*
:łłąili
j:i:xffi*"i'-ń*J*Ir'i#aa*o*y"t,..ło.il#*
anla muszą działać
zaalrgażowaniem
z dużą determinacją i
.il"ą1Y:,ń.:n:,ffi::,fi
i$ńj.J."::*:',:''.ff[r;r.1lźf
*:łnusibyóprowad
J{Zał,
l. planzadan.
2. Programprzygotowań
do Io 2016'
PolskiZwią2ekTaekwondr
,",'*,*uł.i{t,i;il,;W,::y
0&!W'".'|''!:
"ry*
[!'!''liifńf,'ł
T,Yff*y
Nlp
ns.20.26.iil",ńe'óóń..ih'i,u,,,3
rer.+442284
., W,jlW

Podobne dokumenty