INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Transkrypt

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
SpiS treści
Władze Uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PWSZ ugruntowana marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
EKONOMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatyka w biznesie i administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inwestycje i nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachunkowość i skarbowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turystyka i hotelarstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
21
22
FILOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filologia angielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lingwistyka stosowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prAcA SOcJALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prAcA SOcJALNA ii stopnia .................................................................
Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej ..........................
Zarządzanie projektami socjalnymi .............................................
25
25
26
28
28
30
32
32
32
FiZJOterApiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOSMETOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieLĘGNiArStWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rAtOWNictWO MeDYcZNe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
36
38
39
BUDOWNictWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budownictwo energooszczędne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukcje budowlane i inżynierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eLeKtrOtecHNiKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemy automatyki i elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odnawialne źródła energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MecHANiKA i BUDOWA MASZYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inżynieria produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metody komputerowe w projektowaniu maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojazdy i maszyny robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logistyka transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
45
45
45
47
48
48
48
49
49
49
Zasady rekrutacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Szanowni Państwo!
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, w szesnastym roku funkcjonowania, posiada w swej ofercie 8 kierunków studiów licencjackich
i 4 inżynierskie, łącznie 17 specjalności studiów pierwszego stopnia.
W minionym roku rozpoczęliśmy kształcenie również na studiach drugiego stopnia
(magisterskich) na kierunku praca socjalna - w ramach dwóch specjalności: wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej oraz zarządzanie projektami socjalnymi. Szerokie
kwalifikacje, jakie nabywają studenci podczas dwuletniej nauki, powodują, iż studia te
skierowane są do absolwentów wielu kierunków licencjackich.
Nasze dalsze plany rozwoju oferty dydaktycznej wynikają z głębokiego przekonania,
że powinnością uczelni wyższych jest kształtowanie perspektyw rozwojowych społeczności, w których są zakorzenione, ułatwianie dostępu do dóbr kultury i innowacyjnych
osiągnięć gospodarki.
Z tego przekonania wypłynęły m.in. starania o pozyskanie środków samorządu i lokalnego biznesu na zakup nowoczesnej karetki pogotowia na potrzeby kierunku ratownictwo
medyczne. Urzeczywistnienie tego celu, dziś umożliwia nam, jako jednej z nielicznych
uczelni w kraju, prowadzenie praktycznych zajęć dydaktycznych w doskonale wyposażonym ambulansie medycznym, a w przyszłości może nawet zabezpieczanie wybranych
imprez masowych na terenie północnej Wielkopolski.
Wielkim osiągnięciem minionego roku akademickiego jest stworzenie i realizacja
innowacyjnego projektu dydaktycznego, jakim są studia dualne, obecnie prowadzone na
kierunkach inżynierskich. Współpraca z kilkudziesięcioma renomowanymi firmami, umożliwia studentom podział tygodnia edukacyjnego na część poświęconą zdobywaniu wiedzy
na zajęciach akademickich oraz na poszerzone praktyki w przedsiębiorstwie. Konsekwencją
tego jest lepsze, niż w standardowym trybie, dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku
pracy. Świadczą o tym oferty zatrudnienia dla absolwentów, odbywających studia w tym
module, składane jeszcze w trakcie studiów.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
W pilskiej PWSZ, przywiązujemy także wagę, by nauczać umiejętności zespołowego
działania. Inicjatywy samorządu studenckiego i kół naukowych są tego doskonałym
przykładem. Wierzę, że Wasza w nich działalność skutkować będzie realizacją świetnych
pomysłów.
Wybór PWSZ w Pile to dobra i trafna decyzja. Nasze kierunki i specjalności wynikają
z głębokich analiz rynku pracy. Programy edukacyjne są tak konstruowane, by dobrze
przygotować do pracy zawodowej, ale i studiów magisterskich.
Dziękuję, że zechcieliście sięgnąć po informator dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Mam nadzieję, że jego
lektura przybliży Wam Uczelnię jako instytucję przyjazną i otwartą na potrzeby studentów, ale również jako miejsce nowoczesnej edukacji, warte zainwestowania potencjału
intelektualnego.
Rektor
prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski
1
D
C
J
B
F
H
G
K
A
Uczelniany kampus przy ul. Podchorążych 10 w Pile
A Rektorat
Instytut Ochrony Zdrowia
D Instytut Humanistyczny
Studium Języków Obcych
Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Sieciowo-Komputerowe
B
Instytut Ekonomiczny
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Kosmetologii
Zakład Ratownictwa Medycznego
C
Biblioteka Główna
Galeria "Na poddaszu"
F
Auditorium Maximum
Centrum Fizjoterapii
J
Instytut Politechniczny
Zakład Budownictwa
Zakład Inżynierii Mechanicznej
i Transportu
Stacja Kontroli Pojazdów
Zakład Fizjoterapii
K Hala Sportowa
G Kompleks boisk sportowych
H Instytut Politechniczny
Zakład Elektrotechniki
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
Władze Uczelni
Rektor
prof. nadzw. dr hab.
Donat Mierzejewski
Prorektor
ds. Dydaktyki
i Studentów
prof. nadzw. dr
Ryszard Bania
Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy
Międzynarodowej
prof. zw. dr hab. inż.
Henryk Tylicki
Kanclerz
mgr Sylwester Sieradzki
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
- doc. dr inż. Jan Polcyn
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
fax 67 352 26 09
[email protected]
www.pwsz.pila.pl
Dyrektor Instytutu Humanistycznego
- prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski
Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
- prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c
Dyrektor Instytutu Politechnicznego
- doc. dr Andrzej Kraczkowski
Dyrektor Biblioteki Głównej
- mgr Irena Łosoś
3
PWSz –
UgRUnTOWana
MaRKa!
PWSZ - ugruntoWana marka
Państwowe wyższe szkoły zawodowe
powstały w Polsce w 1998 r., by ułatwić
dostęp do wyższego wykształcenia młodzieży
mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Uczelnie takie działają w oparciu
o tę samą ustawę, co uniwersytety, politechniki i inne uczelnie akademickie, czyli na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co
oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym
standardom kształcenia.
Dziś w całej Polsce istnieje 36 tego typu
uczelni publicznych. Dzieje PWSZ w Pile
liczą już 16 lat! Od 2000 roku pilska Uczelnia
dowiodła zaangażowania i troski o dobro
mieszkańców regionu oraz wysoki poziom
usług edukacyjnych.
4
TeORia
i PRaKTYKa dUeT dOBRze
SKOMPOnOWanY!
Odpowiadając na potrzebę zapewniania
możliwie najwyższej jakości kształcenia, korespondującej z upraktycznieniem kierunków
studiów, Uczelnia pilska przystąpiła do stworzenia STUDIÓW DUALNYCH. To innowacyjny
projekt edukacyjny, zakładający równoczesne
zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego, którego przewagą
nad tradycyjnym modelem studiów, jest to,
że w chwili ich podjęcia student kierowany
jest do konkretnej firmy, traktowany jest
jak pracownik - zyskuje takie same prawa,
ale i obowiązki, odbywa więcej godzin zajęć
praktycznych niż studenci standardowego
trybu edukacji; otrzymuje stypendium
fundowane przez pracodawcę i ma możliwość realizacji specjalistycznych projektów
branżowych.
Pilska PWSZ, współpracuje w tym zakresie
już z kilkudziesięcioma firmami m.in. z: Philips Lighting Poland, Quad Graphics Europe,
SeaKing Poland, SAPA Aluminium, Hjort
Knudsen, Farmutil, czy H. Essers Transport
Company Poland.
Oferta studiów dualnych, stworzona
przez PWSZ w Pile, według opiniotwórczego
czasopisma Forum Akademickie, obecnie
należy do najbogatszych w kraju.
Projekt studiów dualnych realizowany jest
przez Instytutu Politechniczny PWSZ w Pile,
kształcący przyszłych inżynierów.
Rozwijanie umiejętności cenionych przez
pracodawców oraz uzyskanie doświadczenia
zawodowego, jeszcze w trakcie studiów,
to w dzisiejszych czasach niezwykle istotne
elementy planowania i rozwoju kariery zawodowej. Podczas praktyk w renomowanych
przedsiębiorstwach, studenci poznają najnowsze rozwiązania technologiczne, zyskują
nowe kompetencje. Absolwenci, którzy już
odbyli praktykę, po wdrożeniu w działania
firmy, mają większe szanse na zatrudnienie
w partnerskim przedsiębiorstwie.
Korzyści płynące z kształcenia dualnego
są obopólne. Jak podkreślał Tomasz Kędziora,
Wiceprezes Zarządu Quad Graphics Europe,
pierwszej firmy partnerskiej PWSZ w Pile
w ramach tego modelu studiów: Quad
Graphics jest firmą komercyjną, dlatego też
dla nas istotny jest fakt, że możemy zyskać
potencjalnych pracowników, którzy szkoleni
są już w trakcie studiów. W przyszłości, być
może będziemy kierowali studentów także
do naszej placówki w USA – tak jak naszych
pracowników.
Jan Malczewski, Personnel Manager firmy
Philips , uważa natomiast, że: Studenci wnoszą
świeże spojrzenie na tematy, którymi się zajmujemy i wielokrotnie zaskoczyli nas pozytywnie swoimi spostrzeżeniami i przygotowaniem
teoretycznym, które wynieśli z uczelni.
O zaletach studiów dualnych przekonani
są sami studenci. Tomasz Czernik z kierunku
elektrotechnika, który jako jeden z pierw-
STUdia –
naPRaWdĘ ciĘ
na nie STaĆ!
Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują – nawet studiując w bezpłatnym trybie
stacjonarnym, należy liczyć się z szeregiem
nieuniknionych wydatków: na dojazdy na
uczelnię, pokój w akademiku, materiały do
nauki, życie studenckie…
Budżet rodzinny często jest ograniczony,
dlatego warto wiedzieć, że wraz z początkiem
roku akademickiego, otwierają się możliwości
wsparcia finansowego. Jest o co walczyć,
ponieważ kwoty stypendium sięgają kilkuset
złotych miesięcznie.
Opcji jest kilka – warto sprawdzić, z której
można skorzystać:


STYPENDIUM SOCJALNE
STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPOMOGI
Warto podkreślić, że w samym roku akademickim 2014/2015, PWSZ w Pile przeznaczyła na ten cel blisko 3 mln 400 tys. zł!
STYPendia
i nagROdY
FUndOWane
PRzez
ŚROdOWiSKO
BizneSOWe
Inicjatorem i fundatorem STYPENDIUM
„DIAMENT” od 2010 r., jest firma PHILIPS
LIGHTING POLAND. Każdego roku jeden ze
studentów pilskiej PWSZ, wyłaniany w drodze
konkursu, otrzymuje przez 10 miesięcy stypendium w wysokości 1000 zł (miesięcznie).
„Głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede
wszystkim działalnością naukową, badawczą
i organizatorską. Bardzo cieszy nas fakt, że
mogliśmy poznać studentów pilskiej PWSZ,
którzy mają tak wielki potencjał. Znaleźliśmy
wśród nich diamenty!” – mówi o programie
Agnieszka Pypeć – Dyrektor Personalny PLP.
Dotąd stypendiami „Diament” wyróżniono studentów kierunków: fizjoterapia (Łukasz
Kaleńczuk), politologia (Paulina Kołutkiewicz),
pielęgniarstwo (Elżbieta Modzelewska) oraz
praca socjalna (Anna Płocińska).
W roku 2014 po raz pierwszy przyznane
zostało STYPENDIUM SPORTOWE, ufundowane przez Firmę „Grapil”. Jego celem jest
wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo
studentów PWSZ w Pile i promowanie szeroko pojętej kultury fizycznej w środowisku
akademickim. Pierwsze stypendium zdobył
lekkoatleta Bartosz Kowalczyk - student kierunku fizjoterapia, a w roku 2015 stypendium
trafiło do Pauli Kułagi, studentki ekonomii
- złotej medalistki Akademickich Mistrzostw
Polski w judo. Stypendysta otrzymuje 600 zł
miesięcznie.
Do grona firm, które wspierają finansowo
wybitnych studentów i absolwentów Uczelni,
w 2015 roku dołączyła także Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, która
ufundowała nagrodę EKOpus za najlepszą
pracę licencjacką lub inżynierską o tematyce
ekologicznej. Zwyciężczyni pierwszej edycji
konkursu, Barbara Henclewska (absolwentka
ekonomii), otrzymała 3000 zł.
edUKacJa
W SOlidnYM
WYdaniU
Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 136-osobowa kadra
nauczycieli akademickich: 15 profesorów
tytularnych, 24 doktorów habilitowanych, 55
doktorów i 43 magistrów. Wywodzą się oni
z wielu renomowanych ośrodków takich jak:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego oraz Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy, a także jeszcze wielu innych.
Student i jakość kształcenia są w PWSZ
priorytetem. Ostatnie lata przyniosły wymierne efekty w realizacji założonych efektów
kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna i Komisja Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego
zbadały i wysoko oceniły następujące kierunki
studiów: ekonomia, filologia, pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne, mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika. Wszystkie
otrzymały ocenę pozytywną. Elektrotechnika
dodatkowo została wyróżniona za osiągane efekty kształcenia.
Konsekwentne działania PWSZ w Pile na
rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia
i stosowanie procedury ochrony własności
intelektualnej, zostały w latach 2014 i 2015,
uhonorowane tytułem Uberrima Fide,
potwierdzającym spełnianie w tym zakresie
najwyższych europejskich standardów.
PWSZ - ugruntoWana marka
szych odbył część studiów w firmie Philips
Lighting Poland, relacjonuje: Podczas praktyk
poznałem strukturę zarządzania firmą i sposób organizacji pracy. Znajomość podstaw,
jakie zapewniają studia w PWSZ w Pile, ułatwia działania, jednak zadania realizowane
w ramach pracy są zupełnie innego kalibru
i wychodzą poza schemat akademickiej analizy problemu. Niewątpliwie w ramach praktyk
nauczyłem się samodzielnego rozwiązywania
problemów elektrycznych i konstrukcyjno-mechanicznych. Wartym zauważenia jest fakt, że
praca podczas studiów ukazuje, które aspekty
nauki są istotne z punktu widzenia praktyki
oraz pozwala zapoznać się z profesjonalnymi programami używanymi w przemyśle
(w moim przypadku to np. Eplan i LabView).
Studia dualne to doskonała propozycja
dla osób świadomych możliwości, jakie
oferuje współpraca środowiska nauki z biznesem. Kształcenie, łączące zdobywanie teorii
z praktyką gospodarczą, jest modelowym rozwiązaniem dla wyzwań stawianych zarówno
przez europejski rynek edukacji akademickiej,
jak i rynek pracy XXI wieku.
5
PIotr SoBoLEWSkI
(absolwent fizjoterapii 2012-2015)
PWSZ - ugruntoWana marka
monIka tomaSZEWSka
(absolwentka budownictwa 2011-2015)
6
Na rozpoczęcie przygody z PWSZ w Pile zwlekałam do
ostatniego momentu. Pierwsza rekrutacja dobiegła końca,
a ja nadal nie wiedziałam, czy chcę studiować w rodzinnym
mieście. Przypadek zdecydował za mnie i tak oto zostałam
studentką "pilskiej PWSZtki".
Teraz, po 3,5 roku studiów i obronie pracy inżynierskiej
wiem, że to nie przypadek zdecydował o złożeniu dokumentów
na tę Uczelnię.
To również nie przypadek, że spędziłam tutaj najpiękniejsze lata młodości, poznałam wielu wspaniałych ludzi
i w końcu najważniejsze - miałam okazję uczyć się zawodu od
najlepszych wykładowców, prawdziwych pasjonatów.
To tutaj zrozumiałam, jak ważna dla mnie jest praca
społeczna dla dobra wszystkich studentów. Studia na PWSZ
w Pile pozwoliły mi aktywnie uczestniczyć w Samorządzie
Studenckim, którego byłam przewodniczącą przez ponad dwa
lata. Właśnie ta droga doprowadziła mnie na sam szczyt samorządowych osiągnięć - dzisiaj bowiem jestem członkiem Rady
Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Mój kierunek studiów i działalność na rzecz braci studenckiej udowodniły mi, że nie ma rzeczy niemożliwych
do zrealizowania, że problemy nie istnieją – a są jedynie
wyzwaniami.
Jeżeli stoisz teraz przed wyborem Uczelni, to nie zwlekaj
tak jak ja, do ostatniego dnia rekrutacji na studia. Z całą pewnością mogę polecić Ci Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. St. Staszica w Pile. To bardzo dobra Uczelnia, która studenta stawia na pierwszym miejscu i pozwala mu rozwijać się
w różnych kierunkach: sportowych, artystycznych, naukowych
czy społecznych. A przygotowana baza dydaktyczna spełnia
wymagania najbardziej ambitnych studentów. Wybierając
PWSZ w Pile dokonasz dobrego wyboru!
Matura, a po maturze ten najważniejszy wybór, z którym musi
zmierzyć się każdy, czyli wybór kierunku studiów oraz uczelni, na
której chce zdobywać się wiedzę oraz umiejętności. Mówiąc potocznie, tak jak większość studentów pilskiej Uczelni mówi, wybrałem
„PeWuEsZetke”, co okazało się trafnym wyborem. Jestem przekonany
o tym w 100%!
Swoją przygodę rozpocząłem na wymagającym kierunku – na
fizjoterapii. Te trzy lata studiów licencjackich były czymś, czego nie
zapomnę do końca życia. Zaliczenia, egzaminy, pokazy praktyczne,
kolokwia… - coś czego każdy student doświadczyć powinien. Wiele
nieprzespanych nocy, uczenia się trudnego materiału, ale to tylko
okruszek tego, na co składa się studiowanie fizjoterapii w Pile.
Zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką na wysokim poziomie, objaśnianie specjalistycznej tematyki oraz profesjonalne pokazy,
to wielki atut naszej Uczelni. Istotny był fakt, że większość wykładowców to fizjoterapeuci pracujący w zawodzie, a nie tylko teoretycy.
Studiowanie na kierunku fizjoterapii dało mi wiele nowych umiejętności, które zdobyłem dzięki zajęciom w Centrum Fizjoterapii PWSZ,
przy użyciu najnowocześniejszych aparatów do rehabilitacji. Miałem
możliwość doświadczenia na sobie - jak działa jedyna w północnej
Wielkopolsce kriokomora i inne zabiegi fizykalne. Dzięki udziałowi
w konferencjach i sympozjach na Uczelni, poznałem również naukowe
środowisko fizjoterapeutyczne.
Warto wspomnieć także o tym, co każdy student przeżyć powinien
- czyli o życiu studenckim w Alma Mater: naukowe koła zainteresowań, sekcje sportowe w KU AZS, imprezy studenckie i wiele innych
możliwości jakie, jakie stwarza PWSZ w Pile.
Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich, więc
moja przygoda z fizjoterapią trwa! Cieszę się, że pilska Uczelnia dała
mi świetne przygotowanie. Z przekonaniem stwierdzam, że nie zamieniłbym tych 3 lat na żadne inne. Studiując na PWSZcie mieliśmy
poczucie, jakbyśmy studiowali wśród swoich najbliższych przyjaciół,
tam wszyscy są jedną wielką rodziną.
Studia w pilskiej PWSZ wybrałem głównie ze względów
logistycznych – była to jedyna uczelnia w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, która oferowała interesujące mnie kierunki
studiów. Szybko się okazało, że był to strzał w dziesiątkę!
Profesjonalna kadra dydaktyczna, świetny kampus akademicki, to tylko niektóre atuty studiów. PWSZ w Pile stwarza
klimat i możliwości do rozwijania zainteresowań (naukowych,
PWSZ - ugruntoWana marka
PaWEŁ WIŚnIEWSkI
(absolwent fizjoterapii 2009-2012
i politologii 2012-2015)
sportowych). To właśnie w PWSZ w Pile miałem szansę spróbować swoich
sił w organizacji przedsięwzięć Samorządu Studenckiego, dzięki czemu
poznałem wspaniałych ludzi i zdobyłem doświadczenie, które wykorzystuję
teraz w życiu zawodowym.
Po zakończeniu studiów na kierunku fizjoterapia, zdecydowałem się
przedłużyć mój pobyt na Uczelni na kolejne 3 lata (kierunek politologia).
Dzięki temu mogłem kontynuować moją działalność w Samorządzie Studenckim, organizować takie przedsięwzięcia jak m.in.: Juwenalia Pilskich
Uczelni, wybory Miss & Mistera PWSZ. Miałem możliwość uczestniczyć
w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie oraz przez Parlament
Studentów RP.
Podczas studiów skorzystałem także z uczestnictwa w programie
wymiany międzynarodowej Erasmus. Dzięki wsparciu Uczelni i wysokiemu stypendium, jeden rok akademicki studiowałem i odbyłem praktykę
poza granicami kraju – co istotne – bez własnych nakładów finansowych.
Było to niesamowite doświadczenie. Starałem się nauczyć języka, kultury
i obyczajów kraju w którym studiowałem. Zafascynowało mnie to do tego
stopnia, że obecnie żyje i pracuję na Słowacji.
Z czystym sumieniem mogę powiedzieć że tych kilka lat spędzonych
w murach pilskiej PWSZ, to czas wytężonej nauki, ale i bezcennych doświadczeń. Uczelnia stwarza doskonałe warunki do studiowania, jak i rozwijania
pasji. Ja wykorzystałem swoją szansę, do czego zachęcam i Was…
7
PWSZ - ugruntoWana marka
PWSz W Pile
UczelniĄ MOBilnĄ,
czYli naSi
STUdenci POza
gRanicaMi KRaJU
8
Od 2010 r. praktyczny wymiar kształcenia uczyniliśmy jeszcze bardziej atrakcyjnym
umożliwiając studentom i absolwentom PWSZ
uczestnictwo w zagranicznych praktykach
i stażach zawodowych. Zdobyte w ten sposób doświadczenie zawodowe pozwala na
nabycie oraz rozwinięcie umiejętności pracy
w warunkach międzynarodowych, doskonalenie kompetencji zawodowych, a co najważniejsze zdobycie dodatkowego doświadczenia
nieprzewidzianego w programie studiów.
Wszystko to w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pod
nazwami LLP Erasmus, Erasmus+ i PO WER.
Mobilność studentów nie ogranicza się do
zagranicznych praktyk zawodowych, ale jest
przede wszystkim szansą na zrealizowanie aż
1/3 studiów za granicą! Studenci PWSZ w Pile
wybierać mogą między uczelniami partnerskimi w Belgii, Bułgarii, Czechach, Hiszpanii,
Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji i Turcji.
Od początku uczestnictwa w Programie
Erasmus, Uczelnia otrzymała blisko 790 000
EUR z budżetu Komisji Europejskiej, co pozwoliło na zrealizowanie ponad 700 wyjazdów
oraz przyjazdów studentów i nauczycieli
akademickich.
Znalezienie się w międzynarodowym
gronie studentów z uczelni „erasmusowych”
to wspaniałe doświadczenie! Zachęcamy, więc
do wykorzystania czasu studiów, by jak najlepiej poszerzyć horyzont swoich możliwości!
 WARTO WIEDZIEć
Stypendysta Erasmusa otrzymuje
miesięczne stypendium w wysokości od
300 do około 700 EUR, jest zwolniony z opłat
za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej,
z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych
przez wszystkich studentów, np. za wydanie
legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp.
Jeżeli otrzymuje stypendium krajowe (np.
socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to pobiera je również w czasie studiów za granicą.
Cristina Hamurari
Volkan Demirel
Cześć! Jestem Cristina i pochodzę
z Mołdawii. Spędziłam 8 miesięcy w Pile
– jeden semestr oraz lato na praktykach
zawodowych.
Przed przyjazdem nie wiedziałam
za wiele o Polsce, a Piłę polecili mi moi
znajomi, którzy byli tu wcześniej. Niemniej jednak, pociągała mnie ciekawość
kraju, który tak jak mój doświadczył
potworności komunizmu. Polska jest
krajem posiadającym wspaniałą kulturę,
bogatą historię i wiele tradycji, które
przetrwały do dzisiaj.
Byłam pod wrażeniem Piły, jako
miasta „sportowego”. Zwykliśmy tak je
nazywać z powodu dużej ilości parków,
ścieżek rowerowych oraz biegowych.
Spędziłam 8 pięknych miesięcy
w miejscu, w którym czułam się jak
w domu. Zawdzięczam to przyjaciołom,
których poznałam oraz pracownikom
Biura Współpracy Międzynarodowej
i Biura Karier, gdzie odbywałam swoją
praktykę zawodową.
Mam 21 lat i jestem studentem języka
angielskiego oraz literatury w Isparcie wTurcji. Jednym z moich największych marzeń
przez całe studenckie życie był wyjazd za
granicę, jako student Erasmusa.
Moje pierwsze doświadczenie z tym Programem miało miejsce 3 lata temu, właśnie
tutaj, w Pile. W rezultacie spędziłem 6 miesięcy w Polsce. To czas, który zmienił moje życie
oraz pozostawił cudowne wspomnienia.
Obiecałem sobie wtedy, że z pewnością
tu wrócę. Rok później tak się właśnie stało.
Nie musiałem się długo zastanawiać czy po
raz drugi przyjechać do Piły. Moi przyjaciele, Uczelnia, wykładowcy, dom studenta,
miejsca, które odwiedziłem, sprawiły, że tak
bardzo polubiłem bycie studentem Erasmusa. Teraz jestem tu po raz trzeci, co sprawia,
że czuję się tu jak w domu.
Mogę po raz kolejny uświadomić sobie,
jakim dobrym wyborem, było to zielone
miasto.
studentka „1 Decembrie 1918"
University (Rumunia)
student Süleyman Demirel
University (Turcja)
W zależności od kierunku studiów, możliwy jest wybór następujących uczelni:
BuDoWnICtWo
ROMANIA
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca
PIELĘgnIarStWo
ROMANIA
Politehnica University Timisoara
SLOVAKIA
Pavol Jozef Safarik University in Kosice
SLOVAKIA
TURKEY
Bingol Universitesi
SLOVAKIA
The Catholic University in
Ruzomberok
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
The Catholic University in
Ruzomberok
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Bingol Universitesi
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Süleyman Demirel University
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Izmir University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Süleyman Demirel University
TURKEY
Izmir University
PoLItoLogIa
TURKEY
Süleyman Demirel University
SPAIN
Universidad Del Pais Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea
ROMANIA
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca
SLOVAKIA
Matej Bel University in Banska
Bystrica
SLOVAKIA
Vysoka Skola Danubius
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Izmir University
TURKEY
Süleyman Demirel University
CZECH
REPUBLIC
Tomas Bata University in Zlin
BELGIUM
Haute Ecole de la Province de Liege
SPAIN
University of the Balearic Islands
LITHUANIA
Northern Lithuania College
LATVIA
Liepaja University
ROMANIA
FIZJotEraPIa
BULGARIA
National Sports Academy "Vassil
Levski"
ROMANIA
"1 December 1918" University in
Alba Iulia
"1 December 1918" University in
Alba Iulia
SLOVAKIA
The Catholic University in
Ruzomberok
ROMANIA
Romanian American University
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
ROMANIA
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Bingol Universitesi
TURKEY
Izmir University
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Süleyman Demirel University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Izmir University
TURKEY
Süleyman Demirel University
koSmEtoLogIa
CZECH
REPUBLIC
Tomas Bata University in Zlin
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
Istanbul Aydin University
ELEktrotECHnIka
TURKEY
ROMANIA
"1 December 1918" University in
Alba Iulia
mECHanIka I BuDoWa maSZYn
ROMANIA
Politehnica University Timisoara
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Süleyman Demirel University
FILoLogIa
SPAIN
University of A Coruna
ROMANIA
"1 December 1918" University in
Alba Iulia
Rosnąca liczba studentów zagranicznych
oraz pozyskanie znacznych środków na Program Erasmus, powoduje, że coraz większa
liczba osób dostrzega korzyści z wymiany
międzynarodowej. Codziennością w dzisiejszym pejzażu PWSZ jest obecność studentów
LATVIA
ROMANIA
SLOVAKIA
TURKEY
Liepaja University
Politehnica University Timisoara
University of Zilina
Bingol Universitesi
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Izmir University
TURKEY
Süleyman Demirel University
i pracowników z zagranicy. Tylko w ubiegłym
roku było ich ponad 100!
Na korytarzach PWSZ często rozlega
się hello, hi, a czasami nawet labas, bun
venit lub merhaba. Tak właśnie zaczyna się
dzień studentów z uczelni partnerskich PWSZ
PraCa SoCJaLna
LATVIA
Liepaja University
ROMANIA
"1 December 1918" University in
Alba Iulia
SLOVAKIA
Matej Bel University in Banska
Bystrica
SLOVAKIA
The Catholic University in
Ruzomberok
TURKEY
Bingol Universitesi
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
TURKEY
Istanbul Aydin University
TURKEY
Süleyman Demirel University
tranSPort
SLOVAKIA
University of Zilina
TURKEY
Mehmet Akif Ersoy University
z Litwy, Rumunii, Turcji, Turkmenistanu, którzy
spędzają część studiów na naszej Uczelni.
Najdłuższą drogę do Piły pokonała jedna
z naszych ubiegłorocznych praktykantek,
która przybyła z dalekiej Syberii.
PWSZ - ugruntoWana marka
EkonomIa
9
PWSZ - ugruntoWana marka
10
KaMPUS
aKadeMicKi…
ROBi WRaŻenie!
Doskonalone z każdym rokiem zaplecze
dydaktyczne Uczelni ma dziś imponujący
kształt. Plasuje to PWSZ w Pile, tę największą
uczelnię publiczną północnej Wielkopolski,
wśród największych państwowych wyższych
szkół zawodowych w całej Polsce.
Dzięki inwestycjom PWSZ w Pile dysponuje jedenastoma obiektami dydaktycznymi,
w których znajdują się: 62 sale wykładowe
i seminaryjne, 72 pracownie i laboratoria
specjalistyczne instytutów: Politechnicznego,
Ochrony Zdrowia oraz Centrum SieciowoKomputerowego jak również certyfikowana
Stacja Kontroli Pojazdów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile jest jedyną Uczelnią w regionie kształcącą na kierunkach inżynierskich. Dla nich właśnie przeznaczono nowoczesny obiekt specjalistyczny, wybudowany
w latach 2011-2012, przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.
Dzięki tej inwestycji zaplecze dydaktyczne
poszerzone zostało o laboratoria: materiałów
budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków
transportu, a także kolejne 4 sale wykładowe
i salę audytoryjną na 168 miejsc.
W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę seminaryjno-widowiskową
AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na
460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze
przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy
o charakterze naukowym i artystycznym,
otwarte dla publiczności z miasta i regionu.
Wartą wymienienia jest inwestycja z roku
2013, sfinansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - CENTRUM FIZJOTERAPII. To jedyny taki obiekt w północnej
Wielkopolsce, który łączy funkcje dydaktyczne
i specjalistyczną praktykę diagnostyczno-terapeutyczną ze szczególnym uwzględnieniem
chorób narządu ruchu.
W Centrum Fizjoterapii znajdują się
nowoczesne, specjalistyczne pracownie,
w których studenci doskonalą swoje umiejętności w takich dziedzinach jak: elektroterapia,
światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, terapia
z wykorzystaniem pola magnetycznego
i ultradźwięków, a także laseroterapia,
hydroterapia, kinezyterapia oraz masaże.
W Centrum znajduje się także jedyna w tej
części Wielkopolski kriokomora do krioterapii
ogólnoustrojowej.
W maju 2014 roku, zostały oddane
do użytku 3 nowe pracownie dla kierunku
BIBLIOTEKA PWSZ w Pile należy do
najnowocześniejszych w regionie. Aktualnie
księgozbiór uczelniany liczy ponad 51 tysięcy
skomputeryzowanych i udostępnionych
czytelnikom woluminów. Na terenie Biblioteki
czytelnicy mają stały dostęp do światowych
zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38
miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 122 tytuły oraz 35 dostępne online.
W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym
multimedialnym centrum informacyjnym,
czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu
i licencjonowanych baz danych online. Sala
konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu
bibliotecznego, wyposażona została w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, umożliwiający
prowadzenia telekonferencji i e-learningu.
Nowoczesna HALA SPORTOWA to
obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę
ręczną, koszykówkę, tenisa, a także bieżnia.
W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier
małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano
również nowoczesny zespół relaksacyjnosaunowy służący odnowie biologicznej.
W 2012 r. zakończono także budowę zewnętrznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, obejmującego boiska do piłki nożnej
i do gier zespołowych, który jest udostępniony
również okolicznym mieszkańcom i szkołom.
W trosce o komfort studiujących, na
terenie budynków wydzielono STREFY
STUDENTA – przestrzenie, z nieograniczonym
dostępem do bezprzewodowego Internetu
(tzw. HotSpoty), wyposażone w wygodne
kanapy i funkcjonale blaty do pracy.
Na terenie uczelnianego kampusu rozpoczęto także rewitalizację terenów zielonych
i umiejscowienie tu tzw. zielonych stref studenta. Pierwsze dokonania w tym zakresie są
już widoczne przed budynkiem Auditorium
Maximum oraz obok budynku J.
nOWOczeSne
zaPlecze
inFORMaTYczne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży
nacisk na komfort nauki i wykorzystanie
w jak największym stopniu możliwości, które
stwarzają nowe technologie i informatyzacja.
Uczelnia jest użytkownikiem Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, czyli ogólnopolskiej
szerokopasmowej sieci optycznej nauki,
umożliwiającej szybki i nieograniczony dostęp
do Internetu.
Dzięki pakietowi DreamSpark Premium
(dawniej MSDN AA), Uczelnia ma dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft
z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych
oraz narzędzi programistycznych.
Pilska PWSZ wdrożyła do celów dydaktycznych nowoczesny system klasy ERP
Comarch ERP XL. Umożliwia on zarządzanie
PWSZ - ugruntoWana marka
kosmetologia, w których znajdują się m.in.:
analizatory skóry, lampy sollux i UV, sprzęt
do ultradźwięków/ jonoforezy, mikrodermabrazji diamentowej, mezoterapii bezigłowej,
zabiegów fotoodmładzania, czy liposukcji
ultradźwiękowej.
11
PWSZ - ugruntoWana marka
całym przedsiębiorstwem: od produkcji, przez
sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza uzyskiwana
na zajęciach związanych z produkcją i logistyką, wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, którym zarządzają
sami studenci. System ten wykorzystywany
jest w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach
naszego regionu i kraju. Umiejętność jego
obsługi daje naszym absolwentom dodatkowe
atuty w ubieganiu się o pracę.
Proces dydaktyczny na kierunkach
politechnicznych wspomagany jest przez
specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące
podstawę nowoczesnego kształcenia inżynierskiego. Do najważniejszych z nich zalicza
się Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor,
Scilab, COMSOL Multiphysics, Derive, Matlab
i Simulink.
12
PWSZ w Pile posiada status Lokalnej
Akademii Cisco i poprzez uczestnictwo
w programie Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej
i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.
Szkolenia oparte na programie Akademii Sieci
Cisco realizowane są przez studentów specjalności informatyka w biznesie i administracji na
kierunku ekonomia. Absolwenci wszystkich
kursów Akademii są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified
Networking Associate (CCNA), a zdobyta
wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem,
stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu
w nowoczesnym środowisku gospodarki
internetowej. Otwiera także możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną
podstawą przyszłej kariery zawodowej.
BiURO KaRieR
- cenTRUM
inFORMacJi
i dORadzTWa
TWOJa KaRieRa zaWOdOWa
zaczYna SiĘ W TRaKcie
STUdióW!
Biuro Karier zajmuje się rozwojem zawodowym studentów i absolwentów PWSZ w Pile
pomagając w wyborze kierunków kształcenia,
w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych, kształtując umiejętności niezbędne do
wejścia na rynek pracy oraz wspomagając
praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na
studiach w sytuacjach zawodowych.
Od początku działalności Biuro – zarejestrowane przez Ministerstwo Gospodarki
i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy
oraz agencja doradztwa zawodowego –
przeprowadziło szereg szkoleń i warsztatów,
a także pośredniczyło w znalezieniu ok. 3000
miejsc pracy!
W Biurze Karier można: skorzystać z banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej;
uzyskać informacje o możliwościach pracy
w kraju i za granicą; o aktualnej sytuacji na
rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa
pracy; zdobyć pomoc w przygotowaniu się do
rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowywaniu
pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny);
uzyskać informacje o kursach, szkoleniach
i studiach (drugiego i trzeciego stopnia oraz
podyplomowych), a także innych formach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Niezwykle istotnym zadaniem Biura Karier jest monitorowanie karier zawodowych
absolwentów pilskiej PWSZ. Zebrane informacje służą doskonaleniu i aktualizowaniu
programów kształcenia tak, by uzyskiwane
w trakcie studiów kwalifikacje odpowiadały
potrzebom pracodawców i osób wchodzących
na rynek pracy.
Biuro Karier jest także organizatorem
spotkań z pracodawcami, których celem jest
przede wszystkim konfrontacja oczekiwań
osób poszukujących zatrudnienia z wymaganiami potencjalnych pracodawców, a tym samym stworzenie możliwości zaprezentowania
firm wśród przyszłych pracowników - obecnie
jeszcze studentów, będących na początku
swej kariery zawodowej.
Pod adresem internetowym
www.bk.pwsz.pila.pl zamieszczane są
oferty pracy, staży i praktyk oraz informacje
o szkoleniach, seminariach, konferencjach
i innych ciekawych wydarzeniach związanych
z aktywnością na rynku pracy.
Integralnym elementem procesu kształcenia są obowiązkowe praktyki zawodowe.
Dotyczą one każdego kierunku studiów
w PWSZ w Pile i obejmują minimum
3 miesiące. Realizowane są w instytucjach
i przedsiębiorstwach, związanych z przyszłą
pracą absolwenta.
Zadaniem praktyk zawodowych jest
stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy
uzyskanej podczas zajęć i korelowania jej
z praktyką. Umożliwiają bezpośrednie pozyskiwanie informacji, kształtowanie umiejętności
i zdobywanie doświadczeń, które posłużą
wzmocnieniu kompetencji absolwentów poszczególnych kierunków i specjalności studiów.
W trosce o jak najwyższy poziom praktyk
zawodowych, Dział Praktyk Studenckich i Karier udostępnia studentom bazę danych firm
i instytucji, w których mogą odbywać praktyki.
Udziela również wszechstronnej pomocy
w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami.
Dzięki programowi Erasmus+, studenci
mają także możliwość odbycia praktyk poza
granicami kraju.
zOSTaŃ
aBSOlWenTeM z
PeRSPeKTYWaMi!
Absolwenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica
w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera,
nadawany absolwentom studiów wyższych
zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do
podjęcia studiów drugiego stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania
studiów podyplomowych. Od 2015 r. Uczelnia
prowadzi również studia magisterskie - na
kierunku praca socjalna.
Dziś powszechna stała się opinia, że
współczesny człowiek, czynny zawodowo,
w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał
zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów drugiego stopnia,
która odpowiada dynamicznym zmianom
otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku
pracy, wydaje się być dzisiaj kluczem do powodzenia w życiu zawodowym. Warto przy
tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ
przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio
po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces
dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie
teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie
praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że
„zawodowa znaczy praktyczna”.
PWSZ - ugruntoWana marka
PRaKTYKi
zaWOdOWe
– inWeSTYcJa
XXi WieKU
13
14
PWSZ - ugruntoWana marka
Od 10 lat w PWSZ w Pile funkcjonuje Klub
Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, który prowadzi szkolenie w kilkunastu
dyscyplinach sportu, zapewniając studentom
warunki do kontynuowania i rozwijania dotychczasowej kariery sportowej.
Każdego roku Klub Uczelniany AZS odnotowuje znaczące sukcesy, które sprawiają, że
w ogólnopolskim rankingu współzawodnictwa
wyższych szkół zawodowych, Uczelnia zajmuje
miejsce wśród najlepszych. O sukcesie Uczelni
świadczą medaliści Akademickich Mistrzostw
Polski, uczestnicy Uniwersjad (m.in.: Kamil
Kalka, Dominika Miszczak, Katarzyna Sopyła,
Szymon Krawczyk, Paula Kułaga).
Najlepsi studenci sportowcy mogą starać
się o indywidualny tok realizacji studiów
w celu pogodzenia nauki z treningiem sportowym.
Bardzo dobra własna baza sportowa oraz
doświadczona kadra trenerów-wykładowców
sprawia, że każdy student PWSZ ma warunki
do kontynuowania i rozwijania zainteresowań
sportowych.
SaMORzĄd
STUdencKi
Jego działania docierają nie tylko do
społeczności akademickiej, ale także do
mieszkańców miasta. To dzięki Samorządowi
organizowane są takie akcje jak: otrzęsiny
studenckie, helloween, wybory MISS PWSZ,
czy największe święto studenckie w mieście
– JUWENALIA!
Dotychczas na juwenaliową scenę studentom udało się zaprosić m.in. takie zespoły
jak: Bracia, Zakopower, Vavamuffin, Big Cyc,
Video, Ras Luta, The Cuts, Kamila Bednarka,
Ewelinę Flintę.
Głos Samorządu Studenckiego ma również duże znaczenie w działaniach Uczelni. Stanowi on ciało opiniodawcze, współdecyduje
o rozdziale środków na pomoc materialną dla
studentów. Samorząd reprezentuje także interesy społeczności akademickiej na spotkaniach
z władzami miasta i powiatu pilskiego, na ogólnopolskich forach studenckich, konferencjach
oraz w Parlamencie Studentów RP.
STUdencKie
KOła naUKOWe
Studenckie Koła Naukowe (SKN) i Kluby
Studenckie pracują nad projektami badawczymi, organizują wystawy, seminaria
i konferencje, a nawet rajdy górskie oraz
koncerty. Słowem, pokazują, że połączenie
wiedzy i pomysłowości może przynieść bardzo
wartościowe rezultaty.
Obecnie w PWSZ funkcjonują takie Studenckie Koła Naukowe jak:
SKN Informatyków
SKN Pracy Socjalnej "Auxilia"
SKN Pojazdy Silnikowe
SKN Młodej Pielęgniarki
SKN "Esculap"
SKN "Hekosmeter"
SKN Miłośników Literatury i Filmu
SKN "Germis"
SKN Fizyki "Kwant"
SKN "Creatus"
SKN "Elektroników"
SKN Miłośników Budownictwa "SOWA"
SKN Miłośników Pięknego Słowa "Filolodzy"
SKN Dydaktyczno-Tłumaczeniowe
SKN Politologów i Historyków
PWSZ - ugruntoWana marka
W zdROWYM
ciele...
SPORTOWcY
PWSz W Pile
15
PWSZ - ugruntoWana marka
16
Chór powstał w 2003 roku. Od samego
początku zdobywał szerokie uznanie za wysoki poziom wokalny nie tylko w kraju, ale
także poza jego granicami. Prezentowany
kunszt artystyczny, pozwala sięgać chórzystom po bardzo trudny repertuar i mierzyć
się z najlepszymi zespołami amatorskimi
oraz zawodowymi. Do udanych zaliczyć
należy tournée po USA (2010), występy
w Hiszpanii (2013), Toskanii (2014) i Wiedniu
(2015). Chór ma na swoim koncie, koncerty
ze znakomitymi artystami, nagrane płyty,
medale srebrne i brązowe, zdobyte podczas
XXXIII i XXXIV Międzynarodowego Festiwalu
Chórów w Ołomuńcu (Czechy 2005 i 2006).
Cennym trofeum są również nagrody
Starosty Pilskiego (2006 i 2012), medal
im. St. Staszica i wpis do Księgi Pamiątkowej
Miasta Piły (2008).
Chór każdego roku prowadzi nabór
nowych talentów wokalnych. Serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w tej muzycznej
przygodzie.
WSPólne
PROJeKTY
PWSz W Pile i STOWaRzYSzenia
PRzYJaciół FeSTiWalU naUKi
W Pile
PWSZ w Pile współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile,
realizując zadania publiczne dzięki zwycięstwom w konkursach, organizowanych przez
gminę Piła. Ich celem jest zachęcenie pilan
do poszukiwań nie tylko indywidualnego
wyrazu artystycznego, ale także budowanie
więzi spajających lokalną społeczność poprzez
próby określenia tożsamości
kulturowej miasta i jego
mieszkańców, a w ostatnich
latach - kreślenie generacyjnych obrazów Piły - przez
pokolenia pilan lat 30., 40.
i 50.
W latach 2010-2015
zrealizowano wspólnie
8 projektów:
2 projekty fotograficzne:
- warsztaty i wystawy
fotograficzne „W poszukiwaniu tożsamości” (2010
r.) oraz „Obecność i ślad”
(2011 r.);
6 projektów literackich:
wykłady, konkurs literacki i publikacja książki pt. „W poszukiwaniu
tożsamości kulturowej miasta” (2010 r.);
konkurs literacki i publikacja książki pt. „Obecność i ślad” (2011 r.);
konkurs literacki i publikacja książki pt. „Niezapominanie” (2012 r.); publikacja książki
pt. „Historie (nie)dokończone” (2013 r.);
publikacja książki pt. „PILANIE ROCZNIK
1940” (2014 r.); publikacja książki pt. „PIŁA
DZIECI KWIATÓW. PILANIE ROCZNIK 1950”
(2015 r.).
ISBN 978-83-89795-98-4
to (…) raczej
Nie rozszyfrowując bliżej dziejów opisanych postaci, podkreślić warto, że
odcisnęli, bądź nadal
bardzo subiektywny wykaz tych osób, które – zdaniem autorów – na Pile
że nie jest to rejestr
swą obecnością odciskają indywidualne piętno. I chyba dobrze się stało,
wrażliwości. Autorzy
kandydatów na pomnikowe cokoły, a odzwierciedlenie bardzo różnych
przy odrobinie
zdają się mówić, że wszędzie, w każdej dzielnicy, na każdej ulicy,
miasta i powinniśmy
spostrzegawczości, dobrej woli, można spotkać ludzi, którzy są ważni dla
w pewnym miejscu
o nich pamiętać. Więcej – bywa, że osoby te tworzą zbiorowości, które
zbiorowościami
i czasie są absolutnie wyjątkowe, nieporównywalne z żadnymi innymi
w innych miejscach Polski.
ludzi
(…) Szukaliśmy ludzi wrażliwych na Piłę, na jej historię i teraźniejszość. Szukaliśmy
jest temperatura,
z pasją, takich, którzy tą pasją potrafią zarazić innych. I w tych tekstach
nie wiedzą, albo nie
podziw, że coś wydarzyło, coś się dzieje w Pile i złość, że tego inni
doceniają. A talenty... Są! Przeczytajcie i oceńcie sami.
Marek Kulec ze Wstępu
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile
w Pile
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Miasto Piła
Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne
pn. "Obecność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania
- opracowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach propagowania
historii miasta Piły"
FeSTiWale naUKi
W Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku
jest inicjatorem i organizatorem Festiwali Nauki, które należą do najcenniejszych inicjatyw
społeczno-kulturalnych, podejmowanych na
rzecz integracji środowiska akademickiego
i całej społeczności lokalnej i regionalnej.
Ich celem jest prezentowanie nie tylko
osiągnięć o charakterze ściśle naukowym,
ale, co jest nie mniej ważne, promocja interesujących zagadnień społeczno-kulturalnych,
niedostępnych na co dzień mieszkańcom tej
części kraju. Idea Festiwali zyskała uznanie,
nie tylko w środowisku lokalnym. W 2012
OBECNOŚĆ I ŚLAD, CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA
cHóR
aKadeMicKi
PWSz WSPaniałĄ
WizYTóWKĄ
Uczelni
CZYLI RZECZ O PILANACH
WARTYCH SPOTKANIA
Piła 2011
roku Festiwal pt. „Propaganda sukcesu –
sukces propagandy” został doceniony przez
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich
P.R.O.M. i uznany za najlepszy projekt w konkursie ogólnopolskim pt. „proMYK".
Atrakcyjnej tematyce i sposobom prezentacji festiwalowych przedsięwzięć, organizatorzy zawdzięczają rosnącą popularność. Festiwale gromadzą zainteresowanych najbardziej
aktualnymi osiągnięciami nauki. Ich wartość
stanowią przede wszystkim interesujące wykłady popularnonaukowe, pokazy, wystawy
i inne przedsięwzięcia, odbywające się pod
wspólnym hasłem: „nauka z przymrużeniem
oka”. Obrazują one i wyjaśniają w przystępny
sposób skomplikowane zagadnienia nauk
przyrodniczych, medycznych, inżynierskich,
ale także i z zakresu nauk społecznych.
Od samego początku PWSZ w Pile dokłada
starań, by społeczności lokalnej zaprezentować
atrakcyjne zagadnienia i zjawiska np. historyczne i antropologiczne oraz umożliwić spotkanie
z wyjątkowymi Gośćmi. Od lat zapraszane są
więc na Festiwale interesujące osobowości
i autorytety świata nauki i kultury. Dotychczas
goszczono profesora Jana Miodka, Bogusława
Wołoszańskiego, Michała Ogórka, Mariusza
Szczygła i Leszka Mazana, a w roku 2015 przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik.
PWSZ - ugruntoWana marka
17
IX Festiwal Nauki PWSZ w Pile pn. SUPERCZŁOWIEK - wystawa interaktywna Centrum Nauki Kopernik pt. „Umysł przyłapany”
18
InStYtut EkonomICZnY
Studia na kierunku ekonomia wyposażają
w wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej,
prawa cywilnego, administracyjnego, prawa
pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego; rachunkowości; sprawozdawczości
finansowej i umiejętności sporządzania analiz
finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce; możliwości stosowania szeroko rozumianej
wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej
oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową.
Absolwenci kierunku są przygotowani do
podjęcia pracy na stanowiskach menadżerów
małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych w małych i średnich
przedsiębiorstwach, agencjach badań rynków,
bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych,
jednostkach samorządowych, a także w roli
asystentów kierownictwa oraz analityków
biznesu. Mogą być także zatrudnieni w charakterze księgowych w biurach rachunkowych,
przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów w zespołach i firmach doradczych,
zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją
informatycznych systemów zarządzania
w organizacjach gospodarczych.
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci
mogą kontynuować naukę na studiach II-go
stopnia.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek, specjalności wybierane
są po pierwszym semestrze. Specjalność
zostanie uruchomiona w przypadku zainteresowania co najmniej 30 studentów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, i realizowane
są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia
dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady,
konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) przez
3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu
studenci przebywają na praktyce w zakładzie
pracy.
Studia niestacjonarne, obejmujące te
same treści programowe, co stacjonarne,
realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela),
z reguły co 2 tygodnie.
STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
W trosce o losy przyszłych absolwentów
oraz zwiększenie ich umiejętności odnalezienia się na międzynarodowym rynku pracy,
jak i wysoką jakością kształcenia, Instytut
Ekonomiczny poszerzył ofertę edukacyjną
o studia anglojęzyczne – pierwszego
stopnia (licencjackie), prowadzone w całości
w języku angielskim.
Studia adresowane są do: osób mieszkających w Polsce, które nie muszą wyjeżdżać
za granicę by podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe, posługujących się językiem angielskim na poziomie B2; obcokrajowców, którzy
zamierzają podjąć studia w Polsce.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA
KIERUNKU
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
języki obce
nauka o państwie
geografia gospodarcza
podstawy socjologii
historia gospodarcza
wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
promocja zdrowia i kultury fizycznej (studia
niestacjonarne)
negocjacje i mediacje
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
mikroekonomia
makroekonomia
matematyka
statystyka opisowa
ekonometria
technologia informacyjna
zarządzanie
prawo
finanse i bankowość
rachunkowość
międzynarodowe stosunki gospodarcze
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
polityka społeczna
metody wyceny projektów
gospodarczych
polityka gospodarcza
analiza ekonomiczna
ekonomia integracji europejskiej
gospodarka regionalna
finanse publiczne i rynki finansowe
specjalność:
InFormAtyKA
w BIznesIe
I ADmInIstrACJI
Absolwent specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny
ekonomii i informatyki oraz profesjonalne
przygotowanie do pracy z nowoczesnymi
środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz
administracji państwowej i samorządowej.
Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną,
potrafi analizować problemy ekonomiczne
i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno
w pracy indywidualnej jak i zespołowej,
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji
procesów gospodarczych.
Posiada obszerną wiedzę informatyczną
w zakresie programowania komputerów,
oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych,
systemów baz danych oraz zintegrowanych
systemów informatycznych oraz łatwość
adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych.
Potrafi wykorzystywać współczesne
języki programowania strukturalnego
i obiektowego w celu tworzenia nowego
oprogramowania (w tym także aplikacji
internetowych i baz danych). Posiada umiejętności w zakresie projektowania, konfigu-
InStYtut EkonomICZnY
kierunek:
eKonomIA
tel. 67 352 26 11
[email protected]
19
InStYtut EkonomICZnY
20
racji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi
sieciami komputerowymi oraz systemami
baz danych.
Potrafi tworzyć grafikę użytkową i reklamową, stosować nowoczesne technologie
informatyczne w obszarze e-biznesu, prowadzić badania operacyjne, wypracowywać
prognozy, tworzyć symulacje komputerowe,
współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. Posiada
znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią
w zakresie ekonomii i informatyki.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
rachunek prawdopodobieństwa
techniki komunikacji
prawo administracyjne
algorytmy i struktury danych
podstawy programowania
systemy operacyjne
sieci komputerowe
bazy danych
projektowanie stron i aplikacji
internetowych
podstawy grafiki komputerowej
badania operacyjne
programowanie obiektowe
zintegrowane systemy informatyczne
systemy informatyczne w biznesie
i administracji
projektowanie i zarządzanie sieciami
komputerowymi
seminarium dyplomowe
specjalność:
InwestyCJe
i nieruchomości
Specjalność jest odpowiedzią na rosnące
znaczenie we współczesnej gospodarce
sektora inwestycyjnego, w tym sektora
nieruchomości, których wartość dominuje
w składnikach majątku narodowego.
Rynek nieruchomości w Polsce rozwija
się bardzo dynamiczne. Świadczą o tym coraz
liczniej działające biura nieruchomości, banki
specjalizujące się w kredytach hipotecznych
oraz specjalistyczne usługi finansowe w każdym miejscu Polski.
Inwestycje i nieruchomości, to specjalność, która umożliwia studentowi zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności
z zakresu oceny opłacalności przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz analiz rozwoju rynku
nieruchomości w Polsce i na świecie.
Oferta dydaktyczna adresowana jest do
osób, które zamierzają pracować w sferze
gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne
w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności inwestycyjnej, w tym bankowej
analizy zdolności kredytowej oraz kredytów
hipotecznych.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów, którzy mogą podjąć pracę
w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, instytucjach rynku kapitałowego,
firmach konsultingowych, instytucjach rynku
nieruchomości i innych zajmujących się,
między innymi przygotowaniem studium
wykonalności projektów inwestycyjnych, projektami deweloperskimi, alokacjami kapitału
w papiery wartościowe, rynkiem nieruchomości, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również wyceną nieruchomości.
W trakcie studiów studenci będą mieli
możliwość uzyskania certyfikatów wystawionych przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
polityka inwestycyjna
rynek nieruchomości
regulacje prawne nieruchomości
metody wyceny nieruchomości
obrót nieruchomościami
rachunek efektywności inwestycji
ryzyko projektów inwestycyjnych
zarządzanie inwestycjami
zarządzanie nieruchomościami
finansowanie inwestycji i nieruchomości
specjalność:
rachunkowość
i skarbowość
Studenci specjalności uzyskują w trakcie
studiów profesjonalne przygotowanie do administrowania w strukturach samorządowych
i kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego.
Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością
dającą szerokie możliwości poznania obsługi
podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak
również opodatkowania osób fizycznych
i prawnych. Studia zaznajamiają także
z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji
państwowej i samorządowej we współczesnej
gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich
Absolwenci specjalności posiadają bardzo
dobre przygotowanie do uzyskania kwalifikacji
audytora wewnętrznego, ponadto posiadają
wiedzę z zakresu finansów publicznych,
a także prawa bilansowego, podatkowego
i budżetowego, a także znają podstawy
rachunkowości jednostek gospodarczych
i budżetowych oraz zasady ich finansowania.
Znajomość podatków, prawa oraz podstaw rachunkowości, pozwala im na wykorzystywanie
metod i technik z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych w zarządzaniu jednostkami
gospodarczymi i organizacyjnymi.
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej,
zarządczej i budżetowej jednostek krajowych,
jak i zagranicznych, analizy ekonomicznej
i finansowej oraz doradztwa podatkowego
i finansowego osób fizycznych i prawnych.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
prawo cywilne
prawo gospodarcze
podatki dochodowe
podatki pośrednie
podatki i opłaty lokalne
zastosowanie komputerów
w rachunkowości
rachunkowość podatkowa
rachunkowość budżetowa
samorząd terytorialny
sprawozdawczość budżetowa
metody oceny sytuacji finansowej
kredytobiorcy
finanse przedsiębiorstw
sprawozdawczość finansowa
audyt wewnętrzny
finansowanie projektów z funduszy UE
techniki komunikacji
seminarium dyplomowe
specjalność:
turystyKA
I HotelArstwo
Specjalność kształci w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw hotelarskich oraz
innych obiektów świadczących usługi noclegowe: pensjonatów, domów wczasowych,
gospodarstw agroturystycznych, ośrodków
wypoczynkowych, zakładów uzdrowiskowych, apartamentów mieszkalnych i kwater
prywatnych. Należy przy tym podkreślić, że
PWSZ w Pile jest członkiem-założycielem Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski
„Dolina Noteci”.
Z uwagi na komplementarność podaży turystycznej, w ramach specjalności,
przekazywana jest także wiedza z zakresu
funkcjonowania obiektów gastronomicznych
oraz innych podmiotów działających na rynku
turystycznym.
Ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający
specjalistyczny język obcy i wyposażany
w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania
InStYtut EkonomICZnY
zarządzanie przedsięwzięciami
inwestycyjnymi
podatki w nieruchomościach
analiza rynku nieruchomości
koniunktura na rynku nieruchomości
komputerowe programy użytkowe
zintegrowane systemy informatyczne
techniki komunikacji
seminarium dyplomowe
21
InStYtut EkonomICZnY
22
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
ekonomika turystyki i hotelarstwa
organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym
region turystyczny i jego zagospodarowanie
techniki komunikacji
logistyka w turystyce
ochrona środowiska
programowanie i ocena inwestycji
turystycznych
rachunkowość w zakładach hotelarskich
i gastronomicznych
historia sztuki i architektury
marketing usług turystycznych
geografia turystyczna
spodarczej. Posiada znajomość zasad polityki
rachunkowości, którymi winny posługiwać się
małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym znajomość prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego.
Podstawowy profil kształcenia ma charakter ogólny, lecz przedmioty specjalizacyjne
zawierają treści związane również z charakterem gospodarki regionu (chodzi m.in. o MSP
z zakresu agrobiznesu i turystyki). Absolwent
posiada znajomość co najmniej jednego języka
obcego, swobodnie posługuje się terminologią
w zakresie ekonomii, finansów, prawa gospodarczego i informatyki.
socjologia turystyki
agroturystyka
prawo w turystyce i rekreacji
systemy informatyczne w turystyce
i hotelarstwie
regionalne produkty turystyczne
sieci powiązań w turystyce i hotelarstwie
tworzenie oferty turystycznej
seminarium dyplomowe
międzynarodowego rynku hotelarskiego,
posiada predyspozycje do pracy zarówno
w międzynarodowych sieciach hotelowych,
zarządzania niezależnymi obiektami noclegowymi, jak i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Absolwent studiów potrafi także analizować gospodarcze i społeczne procesy
wpływające na działalność turystyczną
i rekreacyjną w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej, jak również ekonomiczne i prawno-organizacyjne zasady działania obiektów
wypoczynkowych.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów do pracy na stanowiskach
operacyjnych, analitycznych i menedżerskich
w przedsiębiorstwach świadczących usługi
turystyczne.
specjalność:
ZarZądZanie
małymi i średnimi
prZedsiębiorstwami
Absolwent specjalności posiada znajomość podstaw zarządzania małym i średnim
przedsiębiorstwem, w tym planowania jego
działalności w warunkach ryzyka strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji, co
do kierunków i rozmiarów działalności (wykorzystując zasady ekonomiki skali, metody analizy ekonomicznej). Wykazuje się znajomością
powiązań z otoczeniem (kooperanci, władze
lokalne, banki itd.), zna zasady marketingu
i promocji, potrafi zdobywać wiedzę na
temat funkcjonowania firmy w warunkach
gospodarki konkurencyjnej oraz zna miejsce
działalności innowacyjnej w działalności go-
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
prawo cywilne
prawo podatkowe
prawo pracy
prawo gospodarcze
zarządzanie operacyjno-strategiczne
zarządzanie produkcją i usługami
ochrona środowiska
systemy informacyjne w biznesie
rachunkowość MSP
rachunkowość zarządcza MSP
marketing i badania rynku
rynki kapitałowe i giełda papierów
wartościowych
ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze
logistyka
finanse przedsiębiorstw
techniki komunikacji
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚĆ kOntynuacjI naukI na studIach MagIsterskIch
informatyka
w biznesie
i administracji
m.in.: informatyka,
informatyka
i ekonometria
inwestycje
i nieruchomości
rachunkowość
i skarbowość
turystyka
i hotelarstwo
zarządzanie małymi
i średnimi
przedsiębiorstwami
m.in.: ekonomia, zarządzanie, administracja, gospodarka turystyczna, politologia, ekonofizyka,
rachunkowość i finanse, polityka społeczna, techniczne zastosowanie internetu, bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, socjologia, kognitywistyka, praca socjalna
23
InStYtut EkonomICZnY
24
InStYtut HumanIStYCZnY
Kierunek filologia kształci specjalistów
w zakresie praktycznej znajomości jednego
lub dwóch języków obcych, na specjalności
nauczycielskiej filologia angielska – przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela
oraz specjalności lingwistyka stosowana –
kształcącej przyszłych tłumaczy i specjalistów
od komunikacji. Studia obejmują przedmioty
z zakresu literatury, językoznawstwa, historii
i kultury krajów danego obszaru językowego.
Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie
nauk filologicznych, kultury i historii obszaru
językowego oraz podstawy metodologii badań, obowiązujących dla wybranej specjalności. Uzyskuje umiejętności językowe, zgodne
z zobowiązującymi standardami kształcenia,
w formie pisemnej i ustnej na poziomie co najmniej C1 z języka angielskiego i B2 z drugiego
języka obcego. Nabywa wiedzę i umiejętności
ogólnohumanistyczne, ogólnopedagogiczne
(w przypadku specjalności nauczycielskiej)
oraz kompetencje odnoszące się do refleksji
filologicznej i komunikacji społecznej niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności wybierane
są po I semestrze studiów.
ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia na kierunku filologia trwają
6 semestrów. W toku studiów znajdują się
zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria językowe i seminaria) oraz praktyka
zawodowa. Na program studiów składają się
przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe
oraz specjalnościowe.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH
DLA KIERUNKU
PRZEDMIOTY OGÓLNE
łacina
technologia informacyjna
etyka i filologia/ socjologia (jeden do
wyboru)
wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych)/ promocja zdrowia i kultury
fizycznej (na studiach niestacjonarnych)
seminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego
(1-2)
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PNJA (1-6, Praktyczna Nauka Języka
Angielskiego - zintegrowane sprawności
językowe)
PNJA Gramatyka-struktury (1-6)
wypowiedź pisemna
warsztaty komunikacyjne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
historia literatury GB
historia literatury USA
gramatyka opisowa języka angielskiego
(1-2)
kultura obszaru językowego GB
kultura obszaru językowego USA
historia obszaru językowego GB
historia obszaru językowego USA
wstęp do językoznawstwa z elementami
historii języka
gramatyka kontrastywna angielsko-polska
akwizycja językowa
wymowa języka angielskiego (1-2)
tłumaczenie pisemne polsko-angielskie
tłumaczenie pisemne angielsko-polskie
język angielski specjalistyczny (1-2)
specjalność
nauczycielska:
FIloloGIA
AnGIelsKA
Absolwent tej specjalności legitymuje
się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości, co
najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu.
Posiada także interdyscyplinarne kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy
o języku, a jej znajomość może być przydatna
w różnorodnych dziedzinach nauki i życia
społecznego.
Nabyta wiedza i umiejętności dają absolwentom szerokie perspektywy zawodowe
i umożliwiają pracę w wydawnictwach,
redakcjach czasopism, środkach masowego
przekazu, turystyce oraz sektorze usług
wymagających dobrej znajomości języka
i kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia
17 stycznia 2012 r., absolwent filologii angielskiej może znaleźć zatrudnienie także jako
nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu
i szkole podstawowej. Uzyskanie uprawnień
do nauczania języka na wyższych szczeblach
nauczania wymaga odbycia magisterskich
studiów uzupełniających.
Absolwent w czasie studiów nabywa
umiejętności w zakresie:
kompetentnego wykorzystania nabytej
wiedzy oraz samodzielnego jej pogłębiania
i aktualizowania;
integrowania posiadanej wiedzy specjalistycznej z innymi dziedzinami wiedzy;
psychologii i pedagogiki (aby pełnić funkcje
wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne,
umieć wspierać wszechstronny rozwój
dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby
edukacyjne swoich uczniów, organizować
życie społeczne na poziomie szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi
nauczycielami, rodzicami i społecznością
lokalną);
dydaktyki ogólnej oraz metodyki (umożliwiających skuteczne prowadzenie zajęć
edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań
poznawczych w przedmiocie oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez
umiejętny dobór metod aktywizujących,
technik nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także umiejętność badania
InStYtut HumanIStYCZnY
kierunek:
FIloloGIA
tel. 67 352 26 25
[email protected]
25
i oceny osiągnięć uczniów oraz własnej
praktyki);
wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
języków obcych;
umiejętności wypowiadania się w sposób
poprawny i zrozumiały, z zachowaniem
zasad kultury języka;
efektywnego i zgodnego z zasadami higieny, posługiwania się narządami głosu;
wyrażania gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia się przez
całe życie;
praktycznej znajomości języka angielskiego;
organizowania procesów edukacyjnych
i kierowania nimi podczas lekcji;
szerokiego oddziaływania na jednostkę,
grupę i środowisko społeczne oraz podejmowania różnorodnych ról społecznozawodowych z zachowaniem zasad etyki.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
DLA SPECJALNOŚCI
InStYtut HumanIStYCZnY
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
język obcy (1-4, niemiecki lub rosyjski do
wyboru)
26
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
pedagogika ogólna
psychologia ogólna
psychologia rozwojowa
pedagogika rozwojowa i wychowawcza
emisja głosu
komputery w nauczaniu języka angielskiego
historia i kultura regionu
podstawy prawa oświatowego i bhp
oraz ochrona prawa własności
intelektualnej
podstawy dydaktyki
metodyka nauczania języka obcego
w przedszkolu
metodyka nauczania języka obcego
(wczesnoszkolna)
metodyka nauczania języka obcego
w szkole podstawowej (klasy 4-6)
praktyka metodyczna
praktyka ogólnopedagogiczna
specjalność:
lInGwIstyKA
stosowAnA
Standardem współczesnego świata
jest znajomość co najmniej jednego języka
obcego. Dlatego też głównym założeniem
tej specjalności jest poszerzenie umiejętności
językowych w zakresie języka angielskiego.
Dodatkowo studenci zapoznają się z drugim
językiem obcym – językiem niemieckim. Dzięki
temu uzyskają kwalifikacje w zakresie dwóch
języków. Poziom znajomości języka, jaki
będzie reprezentował absolwent lingwistyki,
to co najmniej C1 dla języka wiodącego (angielskiego) i B2 dla drugiego języka, według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy.
Absolwent specjalności lingwistyka
stosowana nie tylko będzie znał dwa języki
na poziomie komunikatywnym, ale będzie
też posługiwał się językiem specjalistycznym,
niezbędnym do wykonywania na przykład
zawodu tłumacza lub asystenta językowego.
W trakcie studiów studenci zdobędą również
podstawowe umiejętności wykorzystania
najnowszych narzędzi technologicznych
i informacyjnych wspomagających warsztat
pracy.
Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentom zatrudnienie w biurach tłumaczeń
oraz w różnego rodzaju instytucjach wymagających zawodowej znajomości języka obcego.
Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej
posiadać będzie wiedzę z zakresu komunikacji
werbalnej i niewerbalnej oraz nabędzie umiejętności negocjacyjne. Tym samym absolwent
tej specjalności będzie mógł wykorzystać
znajomość języka i wiedzę o nim w różnych
obszarach życia.
Oprócz klasycznego kształcenia z zakresu
wybranego języka, historii i kultury, gwarantowanego przez wysoko wykwalifikowaną
kadrę akademicką, specyfiką studiów będzie
bogaty program praktyk zawodowych, w tym
praktyk odbywanych za granicą. W ramach
praktyk studenci, jeszcze w trakcie trwania
nauki, będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach
funkcjonowania przedsiębiorstwa, urzędu, czy
też firmy, co niewątpliwie ułatwi im wejście
na rynek pracy.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
DLA SPECJALNOŚCI
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PNJN (1-2, Praktyczna Nauka Języka
Niemieckiego – zintegrowane sprawności
językowe)
PNJN Kurs rozszerzony (1-3)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
tłumaczenie konsekutywne angielskopolskie
tłumaczenie pisemne niemiecko-polskie
lingwistyczne podstawy przekładu
podstawy translatorski
historia literatury niemieckiej
krajoznawstwo niemieckiego obszaru
językowego
gramatyka opisowa języka niemieckiego
gramatyka kontrastywna niemieckopolska
fonetyka i wymowa języka niemieckiego
praktyczna gramatyka języka niemieckiego (1-5)
prezentowanie publiczne
praktyka translatoryczna
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
filologia
m.in.: filologia, lingwistyka
stosowana, pedagogika,
komunikacja społeczna,
etnolingwistyka
27
InStYtut HumanIStYCZnY
InStYtut HumanIStYCZnY
kierunek:
PolItoloGIA
tel. 67 352 26 07
[email protected]
28
Wbrew potocznym opiniom, politologia
nie jest dedykowana tylko wąskiej grupie
kandydatów na działaczy politycznych.
Przeciwnie – jest to dziedzina szeroka, dająca
podstawy wiedzy z zakresu takich nauk jak
m.in.: prawo, socjologia, psychologia, ekonomia, historia czy filozofia. Jak podkreślają
absolwenci kierunku – przy ciągłej potrzebie
dokształcania się i bycia elastycznym na rynku
pracy ukończenie studiów humanistycznych
w ogóle, zaś politologii w szczególności,
pozwala zrozumieć reguły, jakimi rządzi się
dziś świat oraz daje szansę kreowania siebie
w różnych zawodach i rolach społecznych.
Takie właśnie świadome postawy otwartości
absolwentów kierunku politologia, wzmacnia
praktyczny profil kształcenia prowadzony
w PWSZ w Pile.
Absolwenci kierunku stają się znawcami
tematyki politycznej i społecznej, zarówno
krajowej, jak i międzynarodowej. Stwarza
to możliwość pracy we wszelkiego rodzaju
instytucjach administracji państwowej, także
w charakterze doradców organizacji społecznych i politycznych.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe na specjalności trwają
6 semestrów. Obejmują one zajęcia dydaktyczne (wykłady, laboratoria, ćwiczenia i seminaria) oraz praktykę zawodową. Na program
studiów składają się przedmioty ogólne oraz
specjalnościowe.
Studia niestacjonarne, obejmujące te
same treści programowe, realizowane są
w 60% wymiaru godzin, z wyjątkiem przedmiotów specjalnościowych, których liczba
jest taka sama, jak na studiach stacjonarnych.
Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych
zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek
po południu, sobota, niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA KIERUNKU
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy (do wyboru j. angielski
i j. niemiecki)
prawo własności intelektualnej
wychowanie fizyczne (na studiach
niestacjonarnych – promocja zdrowia
i kultury fizycznej)
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
nauka o państwie i prawie
nauka o polityce
myśl polityczna / współczesne doktryny
polityczne (do wyboru)
systemy polityczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
najnowsza historia polityczna
najnowsza historia polityczna Polski
system polityczny RP
partie polityczne i systemy partyjne / partie
i ruchy społeczne (do wyboru)
administracja publiczna
samorząd i polityka lokalna / organizacja
społeczności lokalnych (do wyboru)
marketing polityczny
polityka społeczna / bezpieczeństwo
społeczne (do wyboru)
polityka gospodarcza / bezpieczeństwo
ekonomiczne (do wyboru)
stosunki międzynarodowe
integracja europejska / współczesne
problemy Unii Europejskiej (do wyboru)
statystyka i demografia
organizacja i zarządzanie
INNE WYMAGANIA
filozofia / historia ustroju Polski
(do wyboru)
psychologia społeczna
socjologia
metodologia badań naukowych
geografia polityczna / globalizacja
i przemiany geopolityczne na świecie
(do wyboru)
specjalność:
beZpiecZeństwo
i ZarZądZanie
Kryzysowe
Absolwent specjalności umie łączyć
wiedzę politologiczną, ekonomiczną, prawną,
edukacyjną, ekologiczną, psychologiczną,
organizacji i zarządzania oraz ratownictwa
z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach
kryzysowych w różnych wymiarach ludzkiej
egzystencji.
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: ustawicznego diagnozowania
(monitorowania) zagrożeń, sytuacji trudnych
w życiu społeczno-politycznym na poziomie
lokalnym i regionalnym, kreowania polityki
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
normalizowania sytuacji społeczno-politycznej
i gospodarczej po wydarzeniach kryzysowych,
organizowania pomocy humanitarnej, opracowania zintegrowanego programu zarządzania
w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją,
zarządzania projektami bezpieczeństwa
i porządku publicznego, komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, organizowania pomocy
poszkodowanym w następstwie wypadków
i klęsk żywiołowych, organizowania udzielania
pomocy psychologicznej i socjalnej w następstwie nagłych i nadzwyczajnych zagrożeń oraz
sytuacji kryzysowej.
Absolwenci specjalności bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe są przygotowani do:
promocji polityki bezpieczeństwa, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, pracy w: gminnych, powiatowych i wojewódzkich
zespołach reagowania kryzysowego, ośrodkach interwencji kryzysowych w samorządach
terytorialnych, ogniwach odpowiedzialnych za
współpracę cywilno-wojskową w samorządzie
terytorialnym.
29
InStYtut HumanIStYCZnY
InStYtut HumanIStYCZnY
30
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają 12-tygodniową praktykę zawodową
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
w miesiącach lipiec-wrzesień, po zakończeniu drugiego roku (część pierwsza praktyki)
oraz w semestrze szóstym (część druga
praktyki). Harmonogram odbywania praktyk jest indywidualnie konstruowany dla
specjalności. Może odbywać się w: Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach
ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży
Pożarnej, zespołach ratownictwa medycznego
i szpitalnym oddziale ratunkowym, Centrum
Pomocy Rodzinie, gminnych zespołach
reagowania, powiatowych i wojewódzkich
Centrach Zarządzania Kryzysowego i innych
organizacjach i instytucjach związanych
z przedmiotem studiów.
Celem praktyki jest zapoznanie się ze
strukturą organizacyjną, zadaniami jednostek
oraz dokumentacją planistyczną i operacyjnoratowniczą.
Studenci studiów niestacjonarnych
realizują praktykę zawodową we własnym
zakresie przez cały okres trwania studiów,
zgodnie z programem przygotowanym przez
Studium Praktyk.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
SPECJALNOŚCIOWYCH
filozofia bezpieczeństwa
polityka obronna państwa / strategia
bezpieczeństwa narodowego RP
(do wyboru)
podstawy prawa / prawo konfliktów
zbrojnych (do wyboru)
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
/ bezpieczeństwo wewnętrzne
(do wyboru)
obrona cywilna i ochrona ludności
instytucje i organizacje bezpieczeństwa
w Polsce / system bezpieczeństwa
narodowego (do wyboru)
zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku
lokalnym i w Polsce / współczesne
zagrożenia społeczne (do wyboru)
bezpieczeństwo ekologiczne
systemy bezpieczeństwa ekologicznego
w Polsce i UE
międzynarodowe prawo humanitarne
systemy ratownictwa w Polsce
ratownictwo ogólne i specjalistyczne
psychologia interwencji kryzysowej
zarządzanie kryzysowe
infrastruktura zarządzania kryzysowego
metodyka bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego
bezpieczeństwo międzynarodowe /
polityka bezpieczeństwa w Europie
(do wyboru)
historia obronności i systemów
bezpieczeństwa / historia wojskowości
(do wyboru)
komunikowanie społeczne w zarządzaniu
kryzysowym / rola mediów w systemie
bezpieczeństwa państwa (do wyboru)
monitorowanie zagrożeń i ochrona
bezpieczeństwa ludności
bezpieczeństwo danych i informacji
niejawnych / bezpieczeństwo
teleinformatyczne (do wyboru)
praktyka zawodowa – praktyka
kierunkowa
praktyka zawodowa – praktyka
specjalnościowa
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
politologia
m.in.: politologia,
bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
stosunki międzynarodowe,
europeistyka, administracja,
praca socjalna
kierunek:
PrACA soCJAlnA
stuDIA lICenCJACKIe
stuDIA mAGIstersKIe
tel. 67 352 26 07
[email protected]
Studia na kierunku praca socjalna – zarówno na poziomie I stopnia (licencjackie), jak
i II stopnia (magisterskie z 2 specjalnościami:
wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy
socjalnej; zarządzanie projektami socjalnymi), są odpowiedzią na społeczne problemy
współczesnego świata. Podstawą programu
studiów jest wiedza z socjologii, psychologii,
pedagogiki i polityki społecznej, jak i szerokiego spektrum przedmiotów rozwijających
kompetencje do pracy z ludźmi w obszarze:
poradnictwa, wsparcia, interwencji kryzysowej
itp. W toku studiów studenci uzyskują wiedzę
i umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji
oraz zjawisk, będących przyczyną trudnego
położenia jednostek, grup i społeczności
lokalnych, ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów
społecznych.
Poznają także problemy dysfunkcjonalności rodziny w zakresie pełnienia różnorodnych ról opiekuńczo-wychowawczych,
a także źródła i przejawy niepełnosprawności,
patologii społecznych i zaburzeń zachowania.
Rozeznają również zagadnienia form i metod
oddziaływania na postawy i zachowania ludzi, motywowania oraz aktywizowania osób
do samodzielnego podejmowania działań
naprawczych.
Absolwent kierunku praca socjalna jest
przygotowany do pracy w: regionalnych
ośrodkach polityki społecznej, powiatowych
centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy
społecznej, a także do pracy: z rodzinami
zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej
dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednost-
Absolwent posiada kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych
przed pracownikiem socjalnym:
dokonywania diagnozy (analizy i oceny)
sytuacji i zjawisk będących przyczyną
trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
stosowania metod, technik i środków
interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu różnorakich problemów, a także
propagowania modelowych (skutecznych
i efektywnych – tzw. dobrych praktyk)
rozwiązań w tym zakresie,
przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami
a społeczeństwem, kierowania służbami
społecznymi i projektowania społecznego
oraz inspirowania zmian społecznych,
inicjowania nowych form pomocy oraz
powoływania instytucji świadczących
pomoc.
stuDIA I stoPnIA
– lICenCJACKIe
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne trwają 6
semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne
(wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria)
oraz 12 tygodni praktyki zawodowej.
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, nauk humanistycznych i spo-
łecznych (będące jednocześnie podstawowymi dla kierunku praca socjalna), kierunkowe,
oraz przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie
z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa
Regulamin Studiów PWSZ w Pile.
Studia niestacjonarne trwają 6 semestrów
i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć
dydaktycznych, planowanych dla studentów
studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści
programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są
w formie trzydniowych zjazdów dwa lub trzy
razy w miesiącu (piątek po południu, sobota,
niedziela).
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze
12 tygodni. Praktyka kierunkowa trwa 6 tygodni, realizowana jest po drugim roku studiów,
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
(od lipca do września), rozliczana jest na
V semestrze. Praktyka specjalnościowa odbywa się w sposób ciągły od 15 lutego do
31 marca (6 tygodni).
Studenci studiów niestacjonarnych
praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni,
realizują we własnym zakresie po drugim
roku studiów.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy
prawo ochrony własności intelektualnej
wychowanie fizyczne (na studiach
niestacjonarnych – promocja zdrowia
i kultury fizycznej)
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
socjologia
filozofia
etyka pracownika socjalnego
administracja publiczna
wprowadzenie do pedagogiki
pedagogika społeczna
psychologiczne koncepcje człowieka
psychologia społeczna
metodologia badań społecznych
system prawny pomocy społecznej
w Polsce
międzynarodowe prawo socjalne
prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce
prawo socjalne
ekonomia i zarządzanie w pracy socjalnej
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
wprowadzenie do pracy socjalnej
metodyka pracy socjalnej
historia i teoria wychowania
interwencja kryzysowa
trening umiejętności psychospołecznych
komunikacja interpersonalna w pracy
socjalnej
wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja
osób niepełnosprawnych
superwizja pracy socjalnej
psychologiczne i biomedyczne podstawy
rozwoju człowieka
polityka społeczna
zabezpieczenie i instytucje pomocy
społecznej w RP
instytucje i organizacje pozarządowe
w pracy socjalnej
organizacja i zarządzanie w pracy
socjalnej
Europa socjalna
system opieki zdrowotnej i orzecznictwa
w RP
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
(wszystkie przedmioty do wyboru przez
studenta)
promocja zatrudnienia, instytucje rynku
pracy i zatrudnienie socjalne/poradnictwo
edukacyjne zawodowe i kariera
różnice indywidualne i osobowość/
bezpieczeństwo psychospołeczne
działalność instytucji pożytku publicznego
i wolontariatu/konflikty i negocjacje
organizowanie społeczności lokalnej
oraz zasady funkcjonowania samorządu
terytorialnego/ europejskie strategie
rozwiązywania problemów społecznych
podstawy andragogiki/podstawy
geragogiki
InStYtut HumanIStYCZnY
kach organizacyjnych do spraw zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach
wsparcia, w placówkach dla bezdomnych,
alkoholików i narkomanów, w zakładach
karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz
w organizacjach pozarządowych zajmujących
się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem
wyżej wymienionym problemom. Każdy absolwent, a szczególnie absolwent studiów II
stopnia, specjalności zarządzanie projektami
socjalnymi, potrafi samodzielnie kreować
swoje miejsce pracy w postaci stowarzyszenia, fundacji (NGO) itp. organizacji mających
w swoim obszarze zainteresowań działalność związaną z realizacją celów polityki
społecznej.
31
pedagogika zaburzeń zachowania/
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
psychopatologia/patologie społeczne
asystent rodziny/doradca socjalny
teoria i aksjologia pracy socjalnej/praca
z grupą
projekt socjalny/terapia środowiskowa
praca socjalna z jednostką i rodziną/praca
socjalna z grupą i środowiskiem
psychologia poradnictwa/mediacja
i probacja
poradnictwo rodzinne/problematyka
uzależnień - programy przeciwdziałania
problemy współczesnej rodziny/
resocjalizacja w pracy socjalnej
psychospołeczne aspekty zdrowia
i choroby/Unia Europejska
a bezpieczeństwo socjalne
warsztat pracy kuratora sądowego/
organizacja pieczy zastępczej
public relations/ antropologia kultury
stuDIA II stoPnIA
– mAGIstersKIe
InStYtut HumanIStYCZnY
specjalność:
32
wsparcie społecZne
I reHABIlItACJA
w PrACy soCJAlneJ
Absolwenci tej specjalności doskonale
wpiszą się w założenia takich dokumentów
jak Uchwała Rady Ministrów Nr 238 z dnia
24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
dokumentu Założenia Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 oraz
Uchwała Rady Ministrów Nr 237 z dnia 24
grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020,
które wskazują konieczność podejmowania
wyzwań dotyczących kształcenia nowych kadr
pracowników socjalnych.
Kierunki interwencji nowych kadr to m.in.:
rozwój efektywnej edukacji prozdrowotnej we
wszystkich okresach życia człowieka – promowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku,
popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej
w zakresie prawidłowego żywienia dostosowanego do zmieniającego się organizmu osoby
starszej, popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki typowych chorób
wieku starszego, uwzględnienie w edukacji
prozdrowotnej zagadnień zdrowia psychicznego, rozumienia procesów zachodzących
w psychice osoby starzejącej się.
Międzyobszarowe efekty kształcenia
wyposażą, każdego absolwenta - pracownika
socjalnego, w praktyczne umiejętności do
realizacji powyższych działań profilaktycznych
i interwencyjnych.
specjalność:
ZarZądZanie
ProJeKtAmI
soCJAlnymI
Kompetencje społeczne, kompetencje
miękkie i twarde zdobyte w trakcie studiów
II stopnia na profilu praktycznym, umożliwią
realizację zadań w postulowanym obszarze
profilaktyki i interwencji, głównie w oparciu
o fundusze strukturalne i środki pochodzące
z unijnych programów wsparcia w ramach
jednolitej Europy Socjalnej.
Kompetencje absolwenta tej specjalności
przyczynią się także do szans na rozwiązanie
problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w których występują obszary
zdegradowane gospodarczo i podwyższony
stopień wykluczenia społecznego, a także
będą wsparciem dla działań podejmowanych
w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, nauk humanistycznych i społecznych (będące jednocześnie podstawowymi dla kierunku Praca Socjalna), kierunkowe,
oraz przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze praktycznym. Formą zaliczenia
poszczególnych przedmiotów jest egzamin
lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady
zaliczania określa Regulamin Studiów PWSZ
w Pile.
Studia niestacjonarne trwają 4 semestry
i obejmują nie mniej niż 60% godzin zajęć
dydaktycznych, planowanych dla studentów
studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści
programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są
w formie dwudniowych zjazdów dwa lub trzy
razy w miesiącu (sobota, niedziela).
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów II stopnia (stacjonarnych
i niestacjonarnych) odbywają praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy z elementami języka
specjalistycznego
wychowanie fizyczne z elementami
promocji zdrowia
seminarium dyplomowe
Specjalność wybiera się na koniec
I semestru studiów.
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
podstawowe problemy i kierunki
filozoficzne
pedagogika w pracy socjalnej
socjologia rozwoju i zmian społecznych
współczesne nurty i kierunki
w psychologii
badania społeczne w praktyce
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne trwają 4 semestry.
Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) oraz 12 tygodni
praktyki zawodowej.
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
elementy prawa karnego, cywilnego
i administracyjnego
aspekty prawne i organizacyjne pomocy
społecznej
pomoc indywidualna/psychologiczne
zasady poradnictwa
elementy psychoterapii/terapia w środowisku
podstawy opieki i pielęgnacji/pomoc
i opieka w cyklu życia
rehabilitacja aktywna/gimnastyka korekcyjna
elementy kinezyterapii/elementy
fizykoterapii muzykoterapia/dramaterapia
dysfunkcje społeczne/diagnoza
w psychopatologii
profilaktyka uzależnień/profilaktyka
w readaptacji i resocjalizacji
wsparcie interwencyjne w kryzysach
rodziny/ interwencja w kryzysach
rozwojowych
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
WSPARCIE SPOŁECZNE
I REHABILITACJA W PRACY SOCJALNEJ
(przedmioty do wyboru przez studenta)
elementy diagnozy psychologicznej
i medycznej
instytucjonalne formy orzecznictwa
w RP/opieka zdrowotna i orzecznictwo
w Polsce
pierwsza pomoc medyczna/podstawy
ratownictwa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
SOCJALNYMI
(przedmioty do wyboru przez studenta)
ekonomia i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w pracy socjalnej/ projektowanie
w działaniu społecznym w pracy socjalnej/
projektowanie w kształceniu do pracy
socjalnej
formy i metody pracy socjalnej/ klient
pomocy społecznej
organizowanie społeczności lokalnej/aktywizacja osób bezrobotnych kompetencje
zawodowe pracownika socjalnego/ lider
w pracy socjalnej planowanie i organizacja
projektu społecznego/ fazy i etapy projektu
socjalnego
źródła i instrumenty finansowania projektów socjalnych/ fundusze strukturalne
i system finasowania przedsięwzięć społecznych przedsiębiorstwo społeczne i jego
modele/ podmioty ekonomii społecznej
elementy teorii organizacji i zarządzania/
organizacja usług społecznych w środowisku lokalnym
praca socjalna w Unii Europejskiej/ europejskie strategie rozwiązywania problemów
społecznych
formy prowadzenia działalności gospodarczej/ ubezpieczenia i zaopatrzenie
społeczne w rozliczeniach podatkowych
zarządzanie zmianą w pracy socjalnej/
psychospołeczne aspekty zarządzania
w pracy socjalnej
InStYtut HumanIStYCZnY
wybrane elementy prawa rodzinnego
i opiekuńczego
komunikacja społeczna w pracy socjalnej
współczesne kierunki rozwoju w polityce
społecznej
organizacja, monitorowanie i ewaluacja
projektów społecznych
aksjologia pracy socjalnej
ekonomia społeczna
doradztwo i zatrudnienie socjalne
trening umiejętności społecznych
metody statystycznej analizy danych
metodyczne podstawy pracy socjalnej
działalność pożytku publicznego
i wolontariat
33
34
InStYtut HumanIStYCZnY
Fizjoterapia jest jedną z dziedzin medycyny, która w ostatnim czasie rozwija się bardzo
dynamicznie. Fizjoterapia jest głównym działem
rehabilitacji medycznej.
Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorującymi na schorzenia wszystkich układów
ciała człowieka, a przede wszystkim z osobami
niepełnosprawnymi.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku
fizjoterapia będzie przygotowany do pracy jako
fizjoterapeuta oraz masażysta w placówkach
o różnym profilu świadczeń, do których można zaliczyć m.in.: publiczne, samorządowe
i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale, specjalistyczne przychodnie, poradnie
i gabinety rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne,
ośrodki i sanatoria), ośrodki dla osób niepełnosprawnych, kluby sportowe, zakłady pracy
chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze prowadzące działalność
prozdrowotną i ośrodki sportowo-rekreacyjne,
a także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, hotele, fitness-kluby, ale również domy
opieki społecznej.
Fizjoterapeuta powinien posiadać również predyspozycje psychofizyczne do pracy
z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
Winien być sprawny fizycznie, by móc przeprowadzać zaplanowaną terapię wykorzystując
metody specjalne stosowane w fizjoterapii,
demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia
fizyczne. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe fizjoterapeuty musi spełniać wymagania
obowiązując w ochronie zdrowia człowieka.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na
kierunku fizjoterapia:
potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb
zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta,
posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do
kształtowania, podtrzymywania i przywracania
sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych
chorób bądź urazów,
potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
zna sposoby kształtowania sprawności
i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie
optymalnym,
potrafi usprawniać osoby w różnym wieku
celem zapobiegania niepełnosprawności,
zna sposoby promowania prozdrowotnych
zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
potrafi komunikować się z pacjentem,
z poszanowaniem jego godności,
przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność za
sprawność pacjenta, a ponadto posiada wiedzę
z przedmiotów tworzących podstawę naukową
fizjoterapii,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego,
potrafi pracować w zespole oraz rozumie
potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie
i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
potrafi wyjaśnić pacjentowi rolę i wpływ
zabiegów na organizm,
potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego.
Absolwent powinien znać język obcy na
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia pierwszego stopnia trwają
3 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy
licencjata.
Studia licencjackie obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria)
oraz praktyki zawodowe. Studia kończą się
egzaminem dyplomowym.
Realizowany program kształcenia na
kierunku fizjoterapia wykorzystuje wzorce
zgodne z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz standardami międzynarodowymi
„Benchmark Statements” WCPT i „The Competence” ENPHE.
PRAKTYKI ZAWODOWE
praktyka wstępna kliniczna,
praktyka w pracowni fizykoterapii,
praktyka w pracowni kinezyterapii,
praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej.
Praktyki odbywać się będą w m.in. placówkach medycznych, z którymi podpisano
stosowne porozumienia tj.: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile; Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Wałczu; 10 Szpital
Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu;
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance;
Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób
Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego
w Chodzieży; Hipomedical Centrum Hipoterapii
i Rehabilitacji „Zabajka” w Złotowie; Hipomedical 2 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2”
Złotów, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP
ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia prawidłowa człowieka
biologia medyczna
fizjologia
biochemia
biofizyka
biomechanika
kinezjologia
kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
psychologia
patologia ogólna
pedagogika
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kinezyterapia
terapia manualna
fizykoterapia
masaż leczniczy
fizjoterapia ogólna
kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
kształcenie ruchowe w wodzie
podstawy fizjoterapii klinicznej
fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach
narządu ruchu
fizjoterapia kliniczna w chorobach
narządów wewnętrznych
InStYtut oCHronY ZDroWIa
kierunek:
FIzJoterAPIA
tel. 67 352 26 93
[email protected]
35
InStYtut oCHronY ZDroWIa
36
zaopatrzenie ortopedyczne
protetyka słuchu
rehabilitacja aktywna
hydrokinezyterapia
gimnastyka korekcyjna
muzykoterapia
diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii
radiologia
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy
język łaciński
wychowanie fizyczne
medycyna sportu
filozofia
komunikacja interpersonalna
etyka i deontologia
metodologia badań naukowych i statystyka
prawne zagadnienia fizjoterapii
promocja zdrowia i kultura fizyczna
w rehabilitacji
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na
studiach II stopnia.
kierunek:
KosmetoloGIA
tel. 67 352 26 95
[email protected]
Po studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia absolwenci potrafią:
świadomie współpracować z lekarzem
dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry
zmienionej chorobowo,
zaplanować rodzaj zabiegu kosmetologicznego i zastosować preparat zgodnie
z rozpoznaniem,
rozróżniać rodzaje zabiegów w zakresie
kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej,
poprawnie dobierać i rozróżniać składniki
biologicznie czynne preparatów w powiązaniu
z ich działaniem na skórę,
udzielać porad w kwestii pielęgnacji twarzy,
dłoni, stóp, ciała w warunkach domowych.
Absolwent będzie przygotowany do:
zorganizowania i kierowania gabinetami
kosmetologicznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
właściwego zaplanowania i profesjonalnego
wykonywania zabiegów: pielęgnacyjnych
i upiększających z uwzględnieniem wskazań
i przeciwwskazań,
prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania,
stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem,
chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry
zmienionej chorobowo,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu
promowanie zdrowego stylu życia i dbałości
o pielęgnację ciała i urody,
udzielania fachowej pomocy i edukacji osób
nie tylko ze zdrową skórą, ale również z jej
defektami i chorobami,
edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń
fizycznych,
nawiązywania właściwego kontaktu
z potencjalnymi klientami oraz zapewnienia
im komfortu psychicznego i relaksu podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych,
Absolwent powinien znać język obcy na
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest
przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne na kierunku kosmetologia trwają sześć semestrów.
Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady,
ćwiczenia i seminaria) oraz 12 tygodni praktyk
zawodowych. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie
z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania okre-
śla Regulamin Studiów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Pile. Studia kończą się
napisaniem pracy dyplomowej - licencjackiej
i zdaniem egzaminu dyplomowego.
Studia niestacjonarne trwają również 6
semestrów i obejmują koncepcję kształcenia
analogiczną, jak dla studentów studiów stacjonarnych oraz kończą się na podobnych zasadach, jak w przypadku studiów stacjonarnych.
Studia niestacjonarne realizowane są w formie
trzydniowych zjazdów trzy razy w miesiącu.
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
Praktyki zawodowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Czas
trwania oraz miejsce danej praktyki studenci
ustalają z opiekunami praktyk.
Praktyki zawodowe stanowią bardzo
istotny element nauczania w procesie dydaktycznym na kierunku kosmetologia.
80 godzin (2 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna - po II semestrze
80 godzin (2 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna - po IV semestrze
160 godzin (4 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna, korekcyjna i upiększająca w V
semestrze
160 godzin (4 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna, korekcyjna i upiększająca VI
semestr.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia
histologia
biologia i genetyka
fizjologia
higiena
mikrobiologia z parazytologią
podstawy immunologii i alergologii
farmakologia
patofizjologia
biochemia
biofizyka
pierwsza pomoc
psychologia
socjologia
pedagogika
metodologia badań i ochrona własności
intelektualnej
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kosmetologia pielęgnacyjna
kosmetologia upiększająca
dermatologia
chemia kosmetyczna
receptura kosmetyczna
estetyka
podstawy fizjoterapii i masażu
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
podstawy języka migowego/ język łaciński
etyka/ filozofia
fizjoterapia w kosmetologii/ kształtowanie
i modelowanie sylwetki
podstawy przedsiębiorczość/ ekonomia
i zarządzanie w służbie zdrowia
promocja zdrowia/ choroby cywilizacyjne
InStYtut oCHronY ZDroWIa
pracy związanej z produkcją kosmetyków,
twórczego działania w zakresie poprawy
estetyki i piękna ludzkiego ciała,
podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym
i międzynarodowym.
37
fizjologia żywienia/ dietetyka
drenaż limfatyczny/
masaż aromaterapeutyczny
odnowa biologiczna/ spa & wellness
podologia/ trychologia
kinesiotaping w kosmetologii/ kinezyterapia
w zabiegach twarzy
stylizacja i kreowanie wizerunku/ wizaż
podstawy przedsiębiorczości/ ekonomia
i zarządzanie w służbie zdrowia
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci
mogą kontynuować naukę na studiach II
stopnia.
kierunek:
pieLęGniarstwo
tel. 67 352 26 95
InStYtut oCHronY ZDroWIa
[email protected]
38
Kształcenie pielęgniarek, na poziomie co
najmniej wyższych studiów zawodowych,
wynika z ratyfikowanego i obowiązującego
w Polsce od 2000 r. „Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek” (Dz. U. Nr 83, poz. 384 z 1996 r.).
Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych
szkołach zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5 czerwca 2012. Standardy te
odpowiadają wymogom Unii Europejskiej.
Absolwenci przygotowani będą do pracy
w publicznych i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej tj.: ochrony zdrowia, opiekuńczopielęgnacyjnych, usprawniania leczniczego,
zakładach pracy chronionej, opieki społecznej,
podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach
oświatowych, pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego oraz innych placówkach,
w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta.
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa
Medycznego, wizytująca w latach: 2004, 2008,
2013 kierunek pielęgniarstwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile, a także Państwowa Komisja
Akredytacyjna potwierdziły, że Uczelnia spełnia
wszystkie kryteria obligatoryjne, dotyczące
standardów kształcenia na prowadzonym
kierunku studiów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
STACJONARNYCH
Studia stacjonarne trwają 6 semestrów.
Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady,
ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne)
i 30 tygodni praktyk zawodowych oraz
samokształcenie. Praktyka, w ramach przedmiotu „Podstawy pielęgniarstwa”, odbywa się
w Szpitalu Specjalistycznym w Pile po zakoń-
czeniu pierwszego roku studiów 3 tygodnie;
praktyka kliniczna odbywa się w III semestrze
- 5 tygodni, po IV semestrze - 8 tygodni,
w V semestrze - 4 tygodni oraz w semestrze
VI - 10 tygodni, na następujących oddziałach
szpitalnych: internistycznym, chirurgii, pediatrii, neurologii, położnictwie i ginekologii,
anestezjologii i intensywnej terapii, geriatrii,
psychiatrii, opiece paliatywnej, rehabilitacji
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz
w podstawowej opiece zdrowotnej.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH
Studia niestacjonarne przeznaczone są dla
osób posiadających świadectwo dojrzałości
i dyplom pielęgniarski, które chcą uzupełnić
wykształcenie do poziomu studiów wyższych
zawodowych. Czas trwania studiów i liczba
Studia niestacjonarne realizowane są
w formie trzydniowych zjazdów – dwa lub trzy
razy w miesiącu. Możliwy jest jeden zblokowany zjazd tygodniowy.
Rodzaje studiów zawodowych niestacjonarnych:
2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich
liceów medycznych;
3-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich
medycznych szkół zawodowych,
2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
NAUKI PODSTAWOWE
anatomia
fizjologia
patologia
genetyka
biochemia i biofizyka
mikrobiologia i parazytologia
farmakologia
radiologia
NAUKI SPOŁECZNE
język angielski
psychologia
socjologia
pedagogika
prawo
zdrowie publiczne
filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI
PIELĘGNIARSKIEJ
podstawy pielęgniarstwa
promocja zdrowia
podstawowa opieka
dietetyka
badanie fizykalne
badania naukowe w pielęgniarstwie
zajęcia fakultatywne:
- język migowy
- zakażenia szpitalne
- promocja zdrowia psychicznego
NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ
choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo
internistyczne
pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo
położniczo-ginekologiczne
psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
anestezjologia i pielęgniarstwo
w zagrożeniu życia
rehabilitacja i pielęgnowanie
niepełnosprawnych
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
opieka paliatywna
podstawy ratownictwa medycznego
seminarium licencjackie wraz z egzaminem dyplomowym
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
szkolenie biblioteczne
szkolenie BHP
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
pielęgniarstwo
m.in.: pielęgniarstwo, biologia,
promocja zdrowia, praca socjalna
kierunek:
rAtownICtwo
meDyCzne
tel. 67 352 26 93
[email protected]
Wprowadzenie w 2001 roku i znowelizowanie w 2006 roku Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, przyczyniło się
do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach systemu
działają: Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Centra
Urazowe, Zespoły Ratownictwa Medycznego
typu P i typu S oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ustawa o Państwowym Ratownictwie
spowodowała utworzenie nowego zawodu
medycznego - ratownika medycznego, którym
jest absolwent studiów wyższych na poziomie
I stopnia (licencjat) lub II stopnia (magister).
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Pile kształci ratowników medycznych na
poziomie studiów pierwszego stopnia. Po
ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł
zawodowy ratownika medycznego. W pracy
zawodowej wykonuje medyczne czynności
ratunkowe.
Przy wyborze tego zawodu niezbędne są
predyspozycje psychiczne i fizyczne, takie jak:
odporność na pracę w stresie, umiejętność
pracy w zespole, umiejętności komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, umiejętności organizowania i kierowania, odpowiednia kondycja
fizyczna.
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych
oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego,
specjalistycznych służbach ratowniczych,
ośrodkach nauczających,
centrach powiadamiania ratunkowego
szczebla powiatowego i regionalnego,
powiatowych i wojewódzkich zespołach do
spraw opracowania regionalnych planów
zabezpieczenia kryzysowego,
InStYtut oCHronY ZDroWIa
godzin dydaktycznych, zależy od rodzaju
ukończonej średniej szkoły pielęgniarskiej
oraz doświadczenia zawodowego (część zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych można
zaliczyć na podstawie udokumentowanego
doświadczenia zawodowego i uzyskanych
specjalizacji).
39
InStYtut oCHronY ZDroWIa
40
strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
charakterze instruktora pierwszej pomocy
(w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
służbach ratowniczych i zakładach pracy
o dużym ryzyku wypadkowości),
służbach zajmujących się bezpieczeństwem
i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
charakterze koordynatora medycznego
przy zabezpieczaniu imprez masowych.
Absolwent posiada kompetencje z zakresu
ogólnej wiedzy humanistycznej dotyczącej
propedeutyki prawa, filozofii, socjologii, etyki
z deontologią. Oprócz języka obcego nabywa
również umiejętność posługiwania się językiem
migowym. W trakcie obozów sportowych
zimowych i letnich, absolwent doskonali swoje
umiejętności w zakresie ratownictwa górskiego
i wodnego.
Istotą kształcenia jest uzyskanie wiedzy
medycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu nauk medycznych, w szczególności
medycznych czynności ratunkowych, wykony-
wanych u poszkodowanych w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego.
Podstawą pracy absolwenta jest samodzielne wykonywanie medycznych czynności
ratunkowych, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia, w tym:
oceny stanu pacjenta w celu ustalenia
postępowania,
układania pacjenta w pozycji właściwej
dla rodzaju schorzenia lub odniesionych
obrażeń,
prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytuacji krążeniowo-oddechowej
u dorosłych i dzieci,
bezprzyrządowego przywracania drożności
dróg oddechowych,
przyrządowego przywracania drożności
dróg oddechowych z zastosowaniem:
rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowogardłowej,
podawania tlenu,
wspomagania oddechu lub prowadzenia
wentylacji zastępczej z użyciem: maski
twarzowej, zastawki oddechowej, worka
samorozprężalnego oraz respiratora transportowego,
intubacji dotchawiczej w laryngoskopii
bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu
krążenia przez usta, bez użycia środków
zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka
samorozprężalnego,
intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową,
wykonywania konikopunkcji przy braku
możliwości wykonywania intubacji,
wykonywania defibrylacji ręcznej pod
kontrolą EKG,
wykonywania defibrylacji automatycznej,
wykonywania EKG,
monitorowania czynności układu oddechowego,
monitorowania czynności układ krążenia,
wykonywania kaniulacji żył obwodowych
kończyn górnych i dolnych,
podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną oraz doszpikową - przy użyciu igły automatycznej,
oceny świadomości pacjenta według skali
Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich
reakcji na światło,
nakłucia jamy opłucnej w odmie prężnej
potwierdzonej badaniem fizykalnym,
pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do
badań laboratoryjnych,
oznaczania stężenia glukozy przy użyciu
glukometru,
opatrywania ran,
unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń,
unieruchamiania kręgosłupa, a szczególnie
odcinka szyjnego,
odebrania porodu nagłego w warunkach
pozaszpitalnych,
segregacji medycznej w przypadku zdarzeń
masowych i katastrof,
podejmowania działań profilaktycznych
w celu ograniczenia skutków zdrowotnych
zdarzenia,
przygotowania pacjenta i sprawowania
opieki medycznej podczas transportu.
Ponadto – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia – ratownik medyczny posiada
uprawnienia do samodzielnego podawania 28
leków wymienionych w Rozporządzeniu.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy
technologia informacyjna
wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia
biochemia
biofizyka
biologia i mikrobiologia z elementami
ochrony środowiska
dydaktyka
farmakologia w ratownictwie medycznym
fizjologia
higiena i epidemiologia
metodologia badań i ochrona
własności intelektualnej
patofizjologia
propedeutyka prawa
psychologia
socjologia
zdrowie publiczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kwalifikowana pierwsza pomoc
medycyna ratunkowa
medyczne czynności ratunkowe
metodyka nauczania pierwszej pomocy
i kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycyna katastrof
podstawy chorób wewnętrznych
podstawy chirurgii
podstawy pediatrii
podstawy neurologii
traumatologia narządów ruchu
podstawy intensywnej terapii
medycyna sądowa
psychiatria
położnictwo i ginekologia
PRZEDMIOTY DODATKOWE
ergonomia i bezpieczeństwo higieny pracy
międzynarodowe aspekty zdrowia
publicznego
organizacja ochrony zdrowia z elementami
ekonomii, zarządzania i finansów
kardiologia w medycynie ratunkowej
podstawy promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
podstawy ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych z elementami polityki
społecznej
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY DO WYBORU
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia ostrych schorzeń jamy brzusznej
chirurgia urazowa
choroby cywilizacyjne
choroby zakaźne i pasożytnicze
filozofia
fizjologia stanów krytycznych
immunologia a stany krytyczne
język łaciński
medycyna lotnicza
medycyna podwodna i hiperbaryczna
medycyna ratunkowa w ekstremalnych
warunkach środowiskowych
nowe leki w nagłym zagrożeniu
zdrowotnym
nowe techniki i technologie w medycynie
pacjent jako dawca narządów
podstawy chirurgii dziecięcej
podstawy geriatrii
podstawy neurochirurgii
podstawy neurotraumatologii
podstawy żywienia człowieka
prawne aspekty pracy ratownika
medycznego
procedury intensywnej terapii u chorych
w stanach krytycznych
propedeutyka medycyny uzależnień
psychologiczne aspekty pracy ratownika
medycznego
ratownictwo specjalistyczne
ratownictwo w stanach nadzwyczajnych
stany nagłe w neonatologii
środki przymusu bezpośredniego
transfuzjologia i płynoterapia
traumatologia dziecięca
traumatologia z elementami neurochirurgii
współpraca jednostek Państwowego
Ratownictwa Medycznego z jednostkami
wspomagającymi system
wybrane procedury intensywnej terapii
u chorych w stanach krytycznych
zastosowanie nowych technologii
w czynnościach ratunkowych
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
ratownictwo medyczne
kierunek: zdrowie publiczne
specjalności: medycyna ratunkowa
i zarządzanie kryzysowe, organizacja
i zarządzanie w ochronie zdrowia,
promocja zdrowia, epidemiologia,
ubezpieczenia zdrowotne
i pielęgnacyjne, praca socjalna
InStYtut oCHronY ZDroWIa
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Plan studiów obejmuje 6 semestrów zajęć
dydaktycznych w formie stacjonarnej w łącznej
liczbie 4209 godzin zajęć dydaktycznych, w tym
340 w formie samokształcenia. W toku kształcenia przewidywane są 1806 godziny wykładów
oraz 1663 godzin ćwiczeń i laboratoriów.
Forma niestacjonarna studiów przewiduje
3697 godzin zajęć, w tym 340 w formie samokształcenia, oraz 1494 godziny wykładów
i 1463 godzin ćwiczeń i laboratoriów. Ćwiczenia praktyczne realizowane są w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym oraz w Oddziale Intensywnej Terapii.
W planie studiów przewidziano 400 godzin
praktyk zawodowych, w tym: praktyka na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 160 godzin,
praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa
Medycznego – 80 godzin praktyka w jednostce
Terenowej Państwowej Straży Pożarnej –
80 godzin i obóz sprawnościowy – 80 godzin.
Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku, a na
studiach niestacjonarnych w czasie zjazdów
trzydniowych – piątek, sobota, niedziela. Praktyki zawodowe realizowane będą
w miesiącach letnich w okresach przerw międzysemestralnych.
41
42
InStYtut oCHronY ZDroWIa
[email protected]
Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie specjalistów,
którzy poprzez nabytą wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne uzyskają podstawę
do pracy w zakresie projektowania obiektów
budowlanych z zastosowaniem nowoczesnej
techniki komputerowej oraz zarządzania
procesem inwestycyjnym.
Absolwent budownictwa posiada szeroką
wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów
budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego;
projektowania podstawowych obiektów
i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; wytwarzania, doboru
i stosowania materiałów budowlanych oraz
kierowania zespołami i firmą budowlaną.
Jest dobrze przygotowany do kierowania
wykonawstwem wszystkich typów obiektów
budowlanych oraz do współudziału w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego
i użyteczności publicznej.
Dzięki nabytym w trakcie studiów umiejętnościom, absolwenci budownictwa mogą
podjąć pracę w różnego rodzaju firmach
projektowych i wykonawczych lub pełnić
kierownicze funkcje w nadzorze budowlanym,
wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych
oraz jednostkach administracji państwowej
i samorządowej związanych z budownictwem
i architekturą. Do głównych zadań absolwenta
tego kierunku należeć będzie planowanie
cyklu budowy, koordynacja wszystkich ekip
oraz podwykonawców.
Inżynier budownictwa ma niezbędną
wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące
projektowania konstrukcji budowlanych,
realizacji procesów budowlanych, a także
eksploatacji obiektów budowlanych. Jeżeli
posiada uprawnienia wykonawcze, może
również koordynować nadzór inwestorski.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje
kontrolę nad budową oraz reprezentuje interesy inwestora w procesie budowlanym.
Absolwent kierunku:
posiada wykształcenie obejmujące wiedzę
w zakresie nauk matematyczno-fizycznych,
ogólnobudowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, konstrukcji
betonowych, materiałów budowlanych, konstrukcji metalowych, technologii, organizacji
i zarządzania w budownictwie, ekonomiki
w budownictwie oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami,
metodami i narzędziami informatyki we
wszystkich stadiach procesu budowlanego,
potrafi analizować problemy związane
z procesem budowlanym od projektu po efekt
końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak
i zespołowej,
charakteryzuje się umiejętnością kierowania
zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia
wiedzy z różnych dziedzin nauki i techniki,
jest przygotowany do kierowania realizacją
prac w zakresie wykonawstwa, remontów
i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,
posiada wiedzę w zakresie optymalizacji
poszczególnych składowych procesu budowlanego oraz efektywnego przygotowania
procesu budowlanego,
jest przygotowany do pełnienia różnych
funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej,
może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni
materiałów i elementów budowlanych, pełnić
funkcję pomocniczą lub być współautorem
działań twórczych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów,
a w tym ich remontów,
posiada wystarczającą wiedzę ogólną
i inżynierską do projektowania podstawowych
obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, przestrzegając i uwzględniając zasady
fizyki budowli, stosowanych technologii oraz
norm prawnych,
posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie
kierować firmą budowlaną,
ma umiejętności niezbędne do wykonywania
zawodu inżyniera budownictwa w działalności
gospodarczej z zakresu budownictwa,
jest otwarty na zmiany, wyposażony
w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego,
w tym – rynku pracy,
jest przygotowany do racjonalnego działania
na rzecz spełnienia oczekiwań społecznych
w zakresie budownictwa i jego powiązań
z ochroną środowiska,
jest świadomy odpowiedzialności etycznej
i społecznej, związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, respektowania
obowiązujących przepisów budowlanych oraz
zasad organizacji przemysłu budowlanego
i procedur realizacji budynków.
W ramach inżynierskich studiów na
kierunku budownictwo studenci zdobywają
kwalifikacje w jednej z dwóch specjalności,
wybieranych na czwartym semestrze studiów:
specjalność:
BuDownICtwo
enerGoosZcZędne
Program studiów obejmuje przedmioty
zapewniające wykształcenie specjalistów
do pełnienia funkcji inżynierskich w branży
ogólnobudowlanej i specjalistycznej, biurach
studialno-projektowych, służbach inwestycyjnych, wytwórniach materiałów i elementów
budowlanych oraz pomocniczych. Absolwent
specjalności będzie przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych
zadań, zorientowanych na zagadnienia
środowiskowe i ekologiczne w obszarze
budownictwa energooszczędnego, termorenowacji budynków, energii odnawialnych,
technologii energooszczędnych, recyrkulacji
obiektów budowlanych i materiałów przyjaznych środowisku.
InStYtut PoLItECHnICZnY
kierunek:
BuDownICtwo
tel. 67 352 26 12
43
pierwszy w roku 2014, studia z udziałem
podmiotów gospodarczych, czyli tak zwane
studia dualne. System dualny obejmuje
realizację programu studiów w ramach zajęć
prowadzonych na Uczelni oraz zdobywanie
umiejętności praktycznych w wybranym
zakładzie pracy, na stanowisku odpowiadającym studiowanemu kierunkowi i specjalności.
Studenci uczestniczący w programie studiów
dualnych otrzymują stypendium fundowane
przez firmę. W programie studiów dualnych
uczestniczą największe i najnowocześniejsze
zakłady pracy w regionie pilskim.
InStYtut PoLItECHnICZnY
specjalność:
KonstruKCJe
BuDowlAne
i inżynierskie
44
Program studiów obejmuje przedmioty
w zakresie: podstaw technologii i organizacji robót budowlanych; kalkulacji kosztów budowy;
wznoszenia, eksploatowania, modernizowania,
przeprowadzania napraw i remontów oraz
ochrony przed korozją budynków i innych
budowli inżynierskich; komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pełnienia funkcji
inżynierskich w branży ogólnobudowlanej
i specjalistycznej, projektowania konstrukcyjnego budynków i obiektów użyteczności
publicznej oraz adaptacji wzniesionych budynków i budowli.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów
zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria)
oraz 12 tygodni praktyki zawodowej, w trakcie
których realizowana jest:
przypadająca po II semestrze studiów (po
I roku) i trwająca 2 tygodnie praktyka geodezyjna. Celem praktyki jest zapoznanie się
z pomiarami inżynierskimi i terenowymi;
przypadająca po IV semestrze studiów (po
II roku) i trwająca 4 tygodnie praktyka zawodowa I. Celem praktyki jest wprowadzenie do
praktycznego wykonywania zawodu inżyniera
budownictwa;
przypadająca po VI semestrze studiów
(po III roku) i trwająca 6 tygodni praktyka
zawodowa II. Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy praktycznej przy uwzględnieniu
wybranej specjalności.
Miejscem odbywania praktyki są zakłady
przemysłowe, instytucje i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego
programu praktyki.
Istnieje możliwość zaliczenia praktyki
odbytej w trakcie studiów, jako części praktyki zawodowej wymaganej przy uzyskiwaniu
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie. Do praktyki zawodowej
zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu
trzeciego roku studiów, potwierdzoną przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane i wpisaną na listę członków Izby
Inżynierów Budownictwa.
Studia niestacjonarne realizowane są
w ciągu 7 semestrów i obejmują te same treści
programowe w wymiarze 60% liczby godzin
w porównaniu ze studiami stacjonarnymi. Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane
są w trakcie trzydniowych zjazdów, odbywających się z reguły dwa razy w miesiącu (piątek
po południu, sobota i niedziela).
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących:
studia są bezpłatne,
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunku
budownictwo są też, wprowadzone po raz
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy
technologia informacyjna
treści humanistyczne
ochrona własności intelektualnych
bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
podstawy przedsiębiorczości w małych
i średnich przedsiębiorstwach
wychowane fizyczne (studia stacjonarne)
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
fizyka
chemia
geologia
mechanika teoretyczna
metody obliczeniowe
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
geometria wykreślna i rysunek techniczny
geodezja
materiały budowlane
wytrzymałość materiałów
mechanika budowli
budownictwo ogólne
mechanika gruntów
fundamentowanie
konstrukcje betonowe
konstrukcje metalowe
instalacje budowlane
budownictwo komunikacyjne
fizyka budowli
hydraulika i hydrologia
kierowanie procesem inwestycyjnym
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
I INŻYNIERSKIE (od VI semestru)
konstrukcje betonowe III, IV
konstrukcje metalowe III, IV
budowa mostów, wiaduktów i przepustów
konstrukcje drewniane
konstrukcje murowe
mechanika budowli III
podstawy architektury
remonty i wzmacnianie konstrukcji
niezawodność konstrukcji
wspomaganie komputerowe
w budownictwie
seminarium dyplomowe I, II
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
(od VI semestru)
budownictwo energooszczędne i pasywne
termomodernizacja budynków
certyfikacja energetyczna budynków
audyting energetyczny budynków
energooszczędne materiały i technologie
instalacje w budynkach energooszczędnych
fizyka budowli II
diagnostyka cieplna budynków
ochrona budynków przed wilgocią i korozją
wspomaganie komputerowe obliczeń
energetycznych
seminarium dyplomowe I, II
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
budownictwo
m.in.: budownictwo, inżynieria
środowiska, zarządzanie i inżynieria
produkcji
kierunek:
eleKtroteCHnIKA
tel. 67 352 26 12
[email protected]
Nowoczesne i wszechstronne podejście
do kształcenia stanowi gwarancję wiedzy
i zdobycia umiejętności niezbędnych w zawodzie inżyniera elektryka, umożliwiających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przetwórczych, firmach instalacyjnych
i budowlanych, zakładach energetycznych,
w telekomunikacji, placówkach usługowych,
w serwisie urządzeń elektronicznych oraz
służbie zdrowia. Ponadto, przyjęty system
kształcenia, daje absolwentom dobre przygotowanie do prowadzenia małych firm.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Stacjonarne studia na kierunku obejmują
7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady,
ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria)
w tym 12 tygodni praktyki zawodowej (6 tygodni po drugim i 6 tygodni po trzecim roku).
Na program studiów składają się przedmioty
kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących:
studia są bezpłatne,
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych,
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunkach inżynierskich okazały się, wprowadzone
w roku 2014, studia z udziałem podmiotów
gospodarczych, tzw. studia dualne. System
dualny obejmuje realizację programu studiów
w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni
oraz zdobywanie umiejętności zawodowych
w wybranym zakładzie pracy, na stanowisku
odpowiadającym studiowanemu kierunkowi
lub specjalności. W roku akademickim student objęty programem, w zależności od
wybranej firmy, szkoli się przez 36 do 72
dni oraz odbywa letnią praktykę zawodową
lub specjalistyczną. Studenci uczestniczący
w programie studiów dualnych, otrzymują
stypendium fundowane przez firmę.
W programie studiów dualnych uczestniczą największe i najnowocześniejsze zakłady
pracy w regionie pilskim. Zajęcia laboratoryjne
realizowane są w laboratoriach Instytutu
Politechnicznego oraz w wiodących przedsiębiorstwach regionu pilskiego, w których
również realizowane są praktyki zawodowe
studentów.
Studia niestacjonarne realizowane są
w ciągu 7 semestrów (w tym 12 tygodni
praktyki zawodowej: 6 tygodni po drugim i 6
tygodni po trzecim roku). Obejmują te same
treści programowe, realizowane w formie
trzydniowych zjazdów, odbywających się
z reguły, dwa razy w miesiącu (piątek po
południu, sobota i niedziela).
W ramach kierunku elektrotechnika
prowadzone są dwie specjalności, na których
studenci uzyskują dodatkowe umiejętności:
specjalność:
systemy
AutomAtyKI
I eleKtronIKI
Program specjalności nawiązuje do kierunku automatyka i robotyka, czyli zawiera
przedmioty związane z elementami i urządzeniami stosowanymi w automatyce, podstawami robotyki, inteligentnymi instalacjami
elektrycznymi oraz elementami cyfrowego
przetwarzania sygnałów.
specjalność:
oDnAwIAlne
źródła enerGii
Program specjalności obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i przesyłaniem
energii z odnawialnych źródeł, ich ekologią
i bezpieczeństwem oraz naukę projektowania
systemów z odnawialnymi źródłami energii.
Absolwent kierunku elektrotechnika jest
przygotowany do rozwiązywania złożonych
problemów w dziedzinie szeroko pojętej
InStYtut PoLItECHnICZnY
maszyny i urządzenia budowlane
prawo w budownictwie
technologia robót budowlanych
organizacja produkcji budowlanej
normowanie i kosztorysowanie
ekonomika budownictwa
45
46
InStYtut PoLItECHnICZnY
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy (do wyboru)
technologia informacyjna
rozwój zrównoważony lub edukacja
techniczna (do wyboru)
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
podstawy przedsiębiorczości w małych
i średnich przedsiębiorstwach
ochrona własności intelektualnej
wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
metody numeryczne
fizyka
geometria i grafika inżynierska
informatyka
inżynieria materiałowa
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
teoria obwodów
teoria pola elektromagnetycznego
metrologia
maszyny elektryczne
elektronika
energoelektronika
elektroenergetyka
techniki mikroprocesorowe
urządzenia elektryczne
elektryczne układy napędowe
automatyka i regulacja automatyczna
bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach
elektrycznych
sterowniki programowalne
symulacja komputerowa układów
dynamicznych
systemy sterowania układów
elektromechanicznych
oświetlenie elektryczne lub elektryczne
instalacje budowlane (do wyboru)
kompatybilność elektromagnetyczna lub
mechanika i mechatronika (do wyboru)
projekt przeddyplomowy (do wyboru)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– SYSTEMY AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI
inteligentne instalacje elektryczne
elementy i urządzenia automatyki
cyfrowe przetwarzanie sygnałów
podstawy robotyki
warsztaty specjalizacyjne
praktyka zawodowa – specjalnościowa
praktyka zawodowa – podstawowa
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
warunki realizacji i eksploatacji
odnawialnych źródeł energii
odnawialne źródła energii
przesył i dystrybucja energii elektrycznej
układy zasilania odbiorców
urządzenia i systemy współpracujące
z odnawialnymi źródłami energii
warsztaty specjalizacyjne
praktyka zawodowa – podstawowa
praktyka zawodowa – specjalnościowa
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
elektrotechnika
m.in.: elektrotechnika,
automatyka i robotyka, energetyka,
mechatronika, elektronika
kierunek:
meCHAnIKA
I BuDowA mAszyn
tel. 67 352 26 51
[email protected]
Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn kształcą wysokiej klasy
specjalistów w zakresie budowy, wytwarzania
oraz eksploatacji maszyn.
Absolwenci posiadają umiejętności
w zakresie sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technikami komputerowymi
oraz pracy w zespole.
W ramach tego kierunku studenci zdobywają kwalifikacje na jednej z trzech specjalności wybieranej po trzecim semestrze
studiów.
InStYtut PoLItECHnICZnY
elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej
techniki komputerowej.
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
– mają zapewnić absolwentowi teoretyczną
i praktyczną wiedzę w zakresie projektowania,
wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych, automatyki, urządzeń elektronicznych
i energoelektronicznych, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych
i odnawialnych źródeł energii (w zależności od
specjalności).
Gruntowna wiedza techniczna stwarza
mu możliwość podjęcia pracy zarówno
w dużych, jak i w niewielkich firmach. Absolwent kierunku może również założyć własną
firmę zajmującą się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem.
Absolwenci kierunku są przygotowani do
pracy w zakresie:
projektowania i konstrukcji układów automatyki przemysłowej,
konstrukcji i napraw urządzeń elektronicznych w tym sprzętu komputerowego,
programowania i stosowania nowoczesnych
sterowników programowalnych i systemów
mikroprocesorowych,
projektowania systemów kontrolno-pomiarowych,
projektowania i eksploatacji systemów
z odnawialnymi źródłami energii,
obsługi, eksploatacji i projektowania systemów energoelektronicznych,
organizacji systemów komputerowych
obsługujących procesy przemysłowe, nadzór
i systemy alarmowe,
obsługi elektrycznych układów stosowanych
w motoryzacji,
obsługi systemów automatycznej regulacji
i robotów przemysłowych,
aplikacji specjalistycznego oprogramowania
do obsługi przemysłu, małych firm i procesów
diagnostyczno-kontrolnych.
47
specjalność:
inżynieria
ProDuKCJI
Program studiów umożliwia zdobycie
wiedzy w zakresie efektywnej realizacji procesów produkcji w przemyśle maszynowym.
Dotyczy to zasad projektowania wyrobów,
eksploatacji urządzeń produkcyjnych oraz
organizacji i zarządzania procesami wytwarzania. Dzięki nabytym kwalifikacjom absolwent
ma możliwość podjęcia pracy w firmach produkcyjnych przemysłu maszynowego.
InStYtut PoLItECHnICZnY
specjalność:
metoDy
KomPuterowe
w ProJeKtowAnIu
mAszyn
48
Studenci na tej specjalności poznają
współczesne metody numerycznego modelowania obiektów technicznych, powiązane
z nimi techniki komputerowe oraz standardowe oprogramowanie komputerowe związane
z projektowaniem układów mechanicznych.
Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent ma
możliwość podjęcia pracy w biurach konstrukcyjnych, zespołach badawczo-rozwojowych
oraz w zespołach przygotowania zaplecza
technicznego produkcji.
specjalność:
PoJAzDy I mAszyny
roBoCze
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki której
absolwent może samodzielnie rozwiązywać
problemy eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych, kierować zespołami ludzkimi i wdrażać
innowacje techniczne. Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent ma możliwość podjęcia
pracy w firmach transportowych, w zapleczu
obsługowo-naprawczym pojazdów i maszyn
roboczych oraz zakładach motoryzacyjnych.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów
zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12
tygodni praktyki zawodowej: 4 tygodnie po
II i 8 tygodni po III roku studiów. Na program
studiów składają się przedmioty kształcenia
ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących:
studia są bezpłatne,
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych,
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunkach inżynierskich okazały się wprowadzone
w roku 2014 studia z udziałem podmiotów
gospodarczych, tzw. studia dualne. System
dualny obejmuje realizację programu studiów
w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni
oraz zdobywanie umiejętności zawodowych
w wybranym zakładzie pracy, na stanowisku
odpowiadającym studiowanemu kierunkowi
lub specjalności. W roku akademickim student objęty programem, w zależności od
wybranej firmy, szkoli się przez 36 do 72
dni oraz odbywa letnią praktykę zawodową
lub specjalistyczną. Studenci uczestniczący
w programie studiów dualnych otrzymują
stypendium fundowane przez firmę.
W programie studiów dualnych uczestniczą największe i najnowocześniejsze zakłady
pracy w regionie pilskim. Zajęcia laboratoryjne
realizowane są w laboratoriach Instytutu
Politechnicznego oraz w wiodących przedsiębiorstwach regionu pilskiego, w których
również realizowane są praktyki zawodowe
studentów.
Studia niestacjonarne obejmują podstawowe treści programowe przedmiotów
realizowanych w ramach studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy
technologia informacyjna
rozwój zrównoważony*
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej*
psychologia*
edukacja techniczna*
ochrona własności intelektualnej
bezpieczeństwo i higiena pracy
z ergonomią
wychowanie fizyczne
* przedmiot w ramach grupy przedmiotów
humanistycznych - do wyboru dwa
przedmioty z czterech
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
fizyka
mechanika techniczna
wytrzymałość materiałów
mechanika płynów
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
podstawy konstrukcji maszyn
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– INŻYNIERIA PRODUKCJI
maszyny i urządzenia produkcji
układy napędowe maszyn
hydraulika i pneumatyka maszyn
układy elektryczne maszyn
techniki wytwarzania – obróbka
mechaniczna
techniki wytwarzania – przetwórstwo
tworzyw sztucznych
techniki wytwarzania – inżynieria spajania
programowanie urządzeń
technologicznych
projektowanie procesów produkcyjnych
automatyzacja i robotyzacja produkcji
zintegrowane systemy produkcji CIM
diagnostyka techniczna
zarządzanie procesami produkcji
logistyka przemysłowa
ekonomika produkcji
podstawy prawne w działalności
gospodarczej
praktyka
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– POJAZDY I MASZYNY ROBOCZE
wybrane elementy dynamiki maszyn
chemia
podstawy jakości
programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie
hydraulika i pneumatyka
budowa pojazdów i maszyn roboczych
silniki spalinowe
urządzenia elektryczne pojazdów i maszyn
roboczych
diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych
technologia napraw
eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych
transport samochodowy
metody informatyczne w eksploatacji
pojazdów
zarządzanie eksploatacją pojazdów
organizacja badań pojazdów
trybologia i techniki smarowania
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– METODY KOMPUTEROWE
W PROJEKTOWANIU MASZYN
wybrane elementy dynamiki maszyn
komputerowe wspomaganie
projektowania
programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie
sieci komputerowe
języki programowania
grafika komputerowa
metoda elementów skończonych
i brzegowych
metody numeryczne
metody komputerowe w statyce
konstrukcji
metody komputerowe w dynamice
konstrukcji
projektowanie układów hydraulicznych
modelowanie matematyczne w inżynierii
mechanicznej
mechanika płynów - metody
komputerowe
projektowanie wymienników ciepła
systemy przekształceń symbolicznych
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
mechanika i budowa maszyn
m.in.: inżynieria materiałowa, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika
kierunek:
trAnsPort
tel. 67 352 26 51
Studia na tym kierunku zapewniają
wykształcenie specjalistów nowoczesnego
transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu
drogowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funkcjonowania zaplecza transportowego.
W ramach inżynierskich studiów na
kierunku transport, studenci zdobywają kwalifikacje na dwóch specjalnościach:
specjalność:
loGIstyKA
trAnsPortu
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki której
absolwent będzie mógł samodzielnie kierować
zespołami ludzkimi i rozwiązywać problemy
logistyczne transportu drogowego. Dotyczy to
w szczególności planowania oraz realizacji zadań logistycznych w gospodarce magazynowej
kompatybilnej z obowiązującymi procedurami
systemów jakości. Studia przygotowują do
pracy na stanowiskach kierowniczych i w samodzielnych przedsiębiorstwach transportowych,
centrach logistycznych, a także w różnych działach transportu dużych przedsiębiorstw.
specjalność:
trAnsPort
DroGowy
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki której
absolwent będzie mógł samodzielnie rozwiązywać problemy transportu drogowego.
Dotyczy to szczególnie zagadnień obejmujących inżynierię środków transportu, inżynierię
ruchu drogowego oraz inżynierię infrastruktury drogowej. Absolwenci są przygotowani
do pracy w firmach transportu drogowego,
zakładach obsługowo-naprawczych środków
transportu, jednostkach organizacyjnych służb
ruchu drogowego oraz przedsiębiorstwach
spedycyjnych.
InStYtut PoLItECHnICZnY
komputerowe wspomaganie
projektowania
nauka o materiałach
inżynieria wytwarzania
termodynamika techniczna
elektrotechnika i elektronika
automatyka i robotyka
metrologia i systemy pomiarowe
zarządzanie środowiskiem i ekologia
eksploatacja i niezawodność
grafika inżynierska
49
InStYtut PoLItECHnICZnY
Istnieje możliwość przygotowania absolwentów do uzyskania certyfikatu kompetencji
zawodowych w transporcie drogowym.
Dotyczy to również doradcy ds. przewozu
towarów niebezpiecznych w transporcie
drogowym (ADR).
50
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów
zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12
tygodni praktyki zawodowej: 4 tygodnie po
II i 8 tygodni po III roku studiów. Na program
studiów składają się przedmioty kształcenia
ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących:
studia są bezpłatne,
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych,
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunkach inżynierskich okazały się wprowadzone
w roku 2014 studia z udziałem podmiotów
gospodarczych, tzw. studia dualne. System
dualny obejmuje realizację programu studiów
w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni
oraz zdobywanie umiejętności zawodowych
w wybranym zakładzie pracy, na stanowisku
odpowiadającym studiowanemu kierunkowi
lub specjalności. W roku akademickim student objęty programem, w zależności od
wybranej firmy, szkoli się przez 36 do 72
dni oraz odbywa letnią praktykę zawodową
lub specjalistyczną. Studenci uczestniczący
w programie studiów dualnych otrzymują
stypendium fundowane przez firmę.
W programie studiów dualnych uczestniczą największe i najnowocześniejsze zakłady
pracy w regionie pilskim. Zajęcia laboratoryjne
realizowane są w laboratoriach Instytutu
Politechnicznego oraz w wiodących przedsiębiorstwach regionu pilskiego, w których
również realizowane są praktyki zawodowe
studentów.
Studia niestacjonarne obejmują podstawowe treści programowe przedmiotów
realizowanych w ramach studiów stacjonar-
nych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
BHP i ergonomia
ochrona własności intelektualnej
rozwój zrównoważony*
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej*
psychologia*
edukacja techniczna*
język obcy
elementy prawa transportowego
wychowanie fizyczne
* przedmiot w ramach grupy przedmiotów
humanistycznych - do wyboru dwa
przedmioty z czterech
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
ekonomia
matematyka
fizyka
mechanika techniczna
informatyka
nauka o materiałach
badania operacyjne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
grafika inżynierska
metrologia
systemy transportowe
układy hydrauliczne i pneumatyczne
elektrotechnika i elektronika
automatyka
podstawy eksploatacji technicznej
podstawy konstrukcji maszyn
środki transportu
infrastruktura transportu
technologia transportu
organizacja i zarządzanie
podstawy inżynierii ruchu
urządzenia elektryczne środków
transportu
silniki spalinowe środków transportu
ekonomika przedsiębiorstw transportu
samochodowego
logistyka
materiały eksploatacyjne
zarządzanie środowiskiem i ekologia
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– LOGISTYKA TRANSPORTU
infrastruktura zaplecza technicznego
transportu
transport bliski
zarządzanie procesem magazynowania
technologie informatyczne logistyki
technologia prac ładunkowych
organizacja transportu zbiorowego
technologia magazynowania
systemy logistyczne w transporcie
eksploatacja środków transportu
i magazynowania
zarządzanie przedsiębiorstwem
logistycznym
towaroznawstwo
transport towarów niebezpiecznych
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– TRANSPORT DROGOWY
bezpieczeństwo w transporcie drogowym
transport towarów niebezpiecznych
organizacja transportu drogowego
systemy teleinformatyczne w transporcie
towaroznawstwo z elementami technologii
prac ładunkowych
transport kombinowany
ubezpieczenia transportowe
organizacja zaplecza technicznego
transportu
diagnostyka środków transportu
technologia naprawy środków transportu
eksploatacja środków transportu
zarządzanie przedsiębiorstwem
transportowym i spedycyjnym
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
MOŻLIWOŚć KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
transport
m.in.: transport, mechatronika
51
InStYtut PoLItECHnICZnY
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest
na kierunek. Specjalności wybierane są w dalszym toku studiów (po 1, 2, 3 lub 4 semestrze
studiów, w zależności od kierunku).
TERMINY przyjmowania dokumentów
i postępowania rekrutacyjnego określa
Uchwała opublikowana na stronie internetowej
Uczelni www.pwsz.pila.pl
PWSZ - ugruntoWana marka
Warunkiem dopuszczenia do postępowania
kwalifikacyjnego kandydatów jest zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie www.pwsz.pila.
pl, a następnie złożenie w terminie kompletu
dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości
wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
52
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na
ustalonym formularzu,
2. oryginał, odpis lub poświadczoną przez
uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
3. świadectwo ukończenia szkoły średniej/
ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia
potwierdzona przez uczelnię) – tylko
w przypadku studiów pierwszego stopnia,
4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni)
- dotyczy kandydatów na studia II stopnia,
5. kserokopię suplementu do dyplomu
(oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy
absolwentów, którzy ukończyli studia
w latach, w których był on wydawany,
a w przypadku pozostałych studentów
wypis z indeksu,
6. umożliwia się złożenie zaświadczenia
o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu
przez uczelnię,
7. zaświadczenie lekarskie wystawione
przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na
obranym kierunku – dotyczy kierunków:
Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo,
Ratownictwo Medyczne,
8. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika
sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ
im. Stanisława Staszica w Pile,
9. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych oraz zamieszczenie
zdjęcia w formie elektronicznej w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
10. dowód opłaty rekrutacyjnej,
11. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
KIERUNEK
ekOnOMIa
FILOLOgIa
POLItOLOgIa
O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na dany kierunek decyduje
miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów uzyskanych
podczas postępowania kwalifikacyjnego.
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na
I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
określają: Uchwała NR XXXII/202/15
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
z dnia 21 maja 2015 r., dostępna na stronie
www.bip.pwsz.pila.pl
SPECJALNOŚć
INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ I SKARBOWOŚĆ
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
ZARZąDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI
PRZEDSIęBIORSTWAMI
FILOLOGIA ANGIELSKA
LINGWISTYKA STOSOWANA
BEZPIECZEńSTWO I ZARZąDZANIE KRYZYSOWE
Praca sOcjaLna
FIZjOteraPIa
kOsMetOLOgIa
PIeLĘgnIarstWO
ratOWnIctWO MedycZne
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZęDNE
BudOWnIctWO
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INżYNIERSKIE
ODNAWIALNE źRóDŁA ENERGII
eLektrOtechnIka
SYSTEMY AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI
INżYNIERIA PRODUKCJI
MechanIka
METODY KOMPUTEROWE
I BudOWa
W PROJEKTOWANIU MASZYN
MasZyn
POJAZDY I MASZYNY ROBOCZE
LOGISTYKA TRANSPORTU
transPOrt
TRANSPORT DROGOWY
KIERUNEK
(studia magisterskie) SPECJALNOŚć
Praca sOcjaLna
WSPARCIE SPOŁECZNE
I REHABILITACJA W PRACY SOCJALNEJ
ZARZąDZANIE PROJEKTAMI SOCJALNYMI
KONKURS ŚWIADECTW
DOJRZAŁOŚCI
matematyka
geografia
język angielski
język polski
język polski
historia lub wiedza
o społeczeństwie
język polski
wiedza o społeczeństwie
biologia
chemia lub fizyka
(jeśli nie chemii)
matematyka
fizyka lub chemia
(jeśli nie ma fizyki)
WYMOGI
ukończenie studiów
I, II stopnia lub
jednolitych magisterskich
Druk i opracowanie graficzne
„ELSO”, 64-920 Piła, ul. Szybowników 11
tel. 67 214 80 00, www.elso.pl
Fotografie:
Robert Gawlak (tel. 600 771 550)
str. 13, 23-24, 34, 37, 44
Łukasz Marczak (tel. 608 334 910)
okładka, str. 1, 7-8, 11-12, 14, 17-18, 21, 27, 33, 36, 38, 40, 46, 48, 51
Robert Judycki – Foto Expert (tel. 601 281 090)
str. 2-4, 6, 10, 15, 29
Tomasz Maciejewski – webtom.pl (tel. 608 466 380)
str. 20, 42
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
www.pwsz.pila.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

informator 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

informator 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim działalnością naukową, badawczą i organizatorską. Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy poznać studentów pilskiej PWSZ, którzy mają t...

Bardziej szczegółowo

informator - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława

informator - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława POLAND SA. Dzięki niemu każdego roku jeden ze studentów pilskiej PWSZ otrzymuje przez 10 miesięcy stypendium w wysokości 1000 zł (miesięcznie). „Głównym celem programu stypendialnego jest chęć wspa...

Bardziej szczegółowo