Pobierz

Transkrypt

Pobierz
INSTYTUT INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Historia
ZAKLAD
MECHANIKI
I KONSTRUKCJI
INZYNIERSKICH
A
A TW
DR S A
TE NAWCTW
K ATO Z W NI GO
E
U NU DO MN
GR I B ZIE
K
I M AT
BU K ON ECH ED
DO ST AN RA
W RU IK
LA K I
NY CJ
CH I
IA
AD EN
I
KL Z E
ZA ATR OD A CJ
P W IZ I
O
L L
ZA W NA IED IC H
K
A S
I K O IEJ S
W
INSTYTUT
BUDOWNICTWA
WODNEGO I ZIEMNEGO
INSTYTUT
BUDOWNICTWA
WODNEGO I ZIEMNEGO
ZAKLAD
INFRASTRUKTURY
I TECHNIKI
SANITARNEJ
KATEDRA
BUDOWNICTWA
WODNEGO
1973 R.
W. Parzonka
1990
J. Wołoszyn
J. Wołoszyn
1971 R.
1970
J Bojanowski
1975
1980
1985
W. Parzonka
J. Kowalski
B. Broś
W. Czamara
A. Czamara
1993 R.
2010 R.
S. Czaban
1995
2000
H. Orzeszyna
2005
2010
D. Garlikowski
S. Czaban
J. Kempiński J. Kowalski K.Kuczewski
M. Mokwa
J. Sobota
Dyrektor Prof. Stanisław Czaban
Zastępca Dyrektora Dr Daniel Garlikowski
Struktura organizacyjnaZakłady
GEOTECHNIKI I
WÓD PODZIEMNYCH
prof. Alicja Czamara
INFRASTRUKTURY
I TECHNIKI SANITARNEJ
prof.Krzysztof Kuczewski
HYDROLOGI I
GOSPODARKI WODNEJ
prof. Włodzimierz Czamara
INŻYNIERII WODNEJ
I HYDROTRANSPORTU
Prof. Marian Mokwa
LABORATORIA
Geotechniki
GEOTECHNKI
CAD
Wodne
Technologiczne
PRACOWNIA BADAŃ I WDROŻEŃ
Energii wodnej
50
Zatrudnienie
11
11
4
4
3
3
18
18
4
4
40
11
9,5
11
9,5
9,5
1
1
0,5
1
0,5
30
Prof. zw.
Adiunkt
Inż. tech.
20
22
1
2,5
Prof. nadz.
Asystent
21
19
10
0
3
1
1
Adiunkt dr hab.
St. wykł.
21
22
1
2
1
1
1
6
5
5
5
5
5
5
2
3
3
3
3
3
3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Badania EU
6 Program Ramowy UE
„Functional Tools for Pesticide Risk Assessment
and Management (FOOTPRINT)”.
Badania EU
Programy operacyjne (UE)
„Badania skuteczności urządzeń do kierowania zachowaniem się
ryb na wlotach do ujęć wody i przepławek”.
„Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie
wspomagające wegetacje roślin” (Innowacyjna Gospodarka).
Badania –Granty MNiSW- 2005-10
• Ocena podatności wybranych gruntów na erozję wietrzną,
• Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju
gospodarki wodnej w Polsce.
• Zastosowanie ultradrobnych spoiw na bazie gliny do wykonywania
przesłon hydroizolacyjnych.
• Koncepcja podajnika dozującego konkrecje do rurociągu
transportującego z dna oceanów.
• Zastosowanie zdjęć LIDAR-owych do oceny gęstości zakrzaczeń w
aspekcie oceny szorstkości terenów zalewowych.
• Wpływ przestrzennego rozkładu retencji na kształt fali powodziowej.
• Gospodarka wodna projektowanego zbiornika Racibórz w aspekcie
ochrony środowiska w dolinie Górnej Odry.
• Analiza oporów ruchu w strefie ekotonu brzegowego na przykładzie
rzeki Bystrzycy poniżej zbiornika Mietków.
• Wpływ składowiska odpadów przemysłowych na klimat lokalny, na
przykładzie Żelaznego Mostu.
Współpraca z gospodarką
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KGHM Polska Miedź S.A.
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Urząd Wojewódzki w Opolu.
Starostwa Powiatowe.
Urzędy Gminy.
Biura projektów (Hydroprojekt, Cuprum Projekt, WaterService).
CBR Cuprum Wrocław.
Przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne.
Przedsiębiorstwa wykonawcze.
Inwestorzy.
Sądy.
Tematyka badań
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bezpieczeństwo budowli wodnych,
geotechnika ziemnych budowli hydrotechnicznych,
inżynieria ekologiczna,
hydrauliczne badania modelowe budowli wodnych,
hydrotransport, kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych,
modelowanie matematyczne procesów cyklu hydrologicznego,
ochrona przed powodzią i modelowanie sterowania falą powodziową,
modelowanie przepływu wody w ciekach z uwzględnieniem transportu rumowiska,
optymalizacja pracy pompowni,
optymalne rozwiązania techniczno-ruchowe śluz żeglugowych,
projektowanie i gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych,
składowanie i zagospodarowanie stałych odpadów górniczych i przemysłowycha środowisko,
systemy rozprowadzania wód zanieczyszczonych,
technologia i konstrukcja nasypów hydrotechnicznych z gruntów spoistych i organicznych,
wpływ działalności człowieka na ilościowe i jakościowe zmiany środowiska,
zaopatrzenie w wodę miast i wsi, kanalizacja,
oczyszczanie ścieków,
modelowanie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnych,
gospodarka osadami, uzdatnianie wód,
eksploatacja systemów sanitarnych, wykorzystanie środowiska naturalnego do oczyszczania
małych ilości ścieków,
modelowanie procesów wód i ścieków
•G
• w IS w
• e odo wo
• s k s pl ciąg do ci
• lo y s te oa ta i i k a ąga c
• h ka ln my s cj a s na liz h i k
• p ydr o e o c an ita y stemac je an ali
• o oz ys t ec h z y sz rne ów – dz zacj
sa . w i
• te dp ad kiwa ni cz cza l
ni ta yb
• o c h n y pr ni e n e bu nie ś
rny ran
d
i
z
i
k
c
p
d
ch e
• h wo i in em os ow iek
• o yd ro d nie f orm ys ło z ano le z ów
• re c hr o tran s n ie b a tyc we i w an iemn
z
n
u
i
e
k u na
p
lty o d ort i d ow ne iebe e e ne
wa
l
z
i
pie r gi
c ja powo r uc h
cz n i
sk dz rum
e
ład i
o
w is
ow
is k
ka
od
pa
dó
w
c ie
eś
ni
i
sta
y
rg i
z
or
ne
k
e
ia
wy
ze
ta n
s
c
i
y
rz
dn
y ro d ów wy k o
z
r
ne
• p od pa a wy ej
i em
j ne
z
i ds t ialn la cje
i
cy
e
o
a
a
w
t
l iz
• p dna i ins rze k od n
w ne ka na
o ci cja
o
d
i
w
ie
ne
• s gu la nict ie wo owe
od
w
• re ud ow o wn c iąg od na
ni e
• b le k tr wod o k a w n ie s iłow
• e ieci od ar towa a łe
• s os p men ie i m
• g nda own ó d e
eń
i
roż
• fu omp na w od n
m
g
a
za
• p chr o iki w we pa d
ing
r
• o bio rn ga z o a o d e
o
it
• z ie ci dark od n i mon
o
w
s
• os p wle nie
• g ud o lowa
• b od e
•m
K
TY
IO
UN
DM
IO
TY
I ER
SP
EC
M
ED
JA
LIZ
A
Z
PR
CY
JN
E
Dydaktyka
PR
ZE
E
W
KO
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
• termodynamika techniczna
• hydraulika
• hydrologia
• hydrogeologia
• mechanika gruntów
• chemia
• technologia informacyjna
• technologia wody i ścieków
• geologia
w
kó
Dydaktyka- godziny
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
IŚ
AK
GiK
GP
B
IB
Inne kierunki
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dydaktyka godziny
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
Wykład
6 000
Ćwiczenia
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Koła naukowe
SKN Hydrologów i Hydrotechników jest jednym z
najstarszych kół naukowych działających na UP we
Wrocławiu, powstało w 1951 r. Zostało wydzielone z
Wydziałowego Koła Naukowego Wydziału Melioracji
Wodnych.
Przez blisko 50 lat istnienia w kole naukowym
aktywnie pracowało ok. 500 studentów. Członkowie
SKN organizując rajdy, obozy naukowe, wykłady
tematyczne, konferencje naukowe zaangażowali ponad
3 tys. studentów w swoje przedsięwzięcia.
Obecnie w kole naukowym zrzeszeni są
studenci kierunku Inżynieria środowiska oraz
nowoutworzonego kierunku: Inżynieria i gospodarka
wodna, których zainteresowaniami są głównie
hydrologia, hydrotechnika oraz hydrogeologia. SKN
zrzesza obecnie 25 studentów.
Greenland
(Denmark)
20°
70°
10°W
Greenland Sea
Art
ic
Cir
0°
10°E
20°
Jan Mayen
(Norway)
30°
40°
Hammerfest
cle
Narvik
White Sea
Iceland
Arkhangel'sk
Reykjavik
Sweden
Norwegian Sea
Umeĺ
Faroe Islands
(Denmark)
Norway
Shetland Islands
Gävle
Glascow
Ireland
Dublin
Bolton
Brussels
GentBelgium
Hanover
Lux.
Poland
Berlin
Germany
Bonn
Frankfurt
Luxembourg
Czech Rep.
Prague
Slovakia
Coimbra Spain
Portugal
Austria
Slovenia
Romania
Sardinia
Tyrrehenian Sea
Sea
Serbia
Bulgaria
Thessaloniki
Alb.
Ionian Sea
Pátrai
Strait of Gibraltar
Málaga
Mediterranean Sea
Istanbul
Skopje
Mace.
Greece
Balearic Islands
Aegean
Sea
Turkey
Athens
Sicily
Rhodes
Gibraltar (U.K.)
Algiers
Crete
Tunis
Malta
Morocco
Varna
Sofia
Mont.
Tiranë
Naples
Madrid
Constanta
Bucharest
Belgrade
Podgorica
Rome
Odessa
Black
Zagreb
Ad Croatia
ri a
ti c
San Marino
Se
Sarajevo
a
Monaco
Barcelona
Valencia
Kishinev
Budapest
Hungary
Ljubljana
Venice
Milan
Bos.& Herz.
Corsica
Lisbon
Moldova
Bratislava
Vienna
Italy
40°
Ukraine
L'vov
Liech.
Bern
Kiyev
Wrocław
Munich
Switz.
Grenoble
Toulouse
Montpellier
Minsk
Belarus
Hamburg
Strasbourg
France Lyon
Bilbao
Vilnius
Russia
Neth.
Paris
Bay of Biscay
Lithuania
Bornholm
Rostock
London
English Channel
Riga
Baltic Sea
Wageningen
Cardiff
Tallinn
Öland
Malmö
Copenhagen
Sea
U.K.
50°
Latvia
Denmark
Newcastle
Irish
Sea
Gotland
Göteborg
North
Edinburgh
St. Petersburg
d
Moscow
Skegerrak
Belfast
lan
f Fin
Estonia
Stockholm
Hebrides
Aberdeen
lf o
Gu
Oslo
Orkney Islands
Russia
Tampere
Helsinki
Bergen
Atlantic Ocean
Finland
Trondheim
Gulfof B
othnia
60°N
Oulu
Algeria
Tunisia
Valletta
University of Hannover (Germany)
University of Paderborn (Germany)
Agricultural University of Wageningen (Holland)
Technical University of Touluse (France)
University of Strasbourg (France)
Mining and Metallurgical Institute of Changsa (China)
Research and Design Institute „Niproruda”
Niproruda” of Sofia (Bulgaria)
Institute of Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
Technical University of Magdeburg (Germany)
Mining Mechanics Institute of Tbilisi (Georgia)
Hydrology Institute of Wallingford (Great Britain)
Technical University of Praga (Czech Republic)
Mining Institute of St. Petersburg (Russia)
University of Rostock (Germany)
University of Tbilisi (Georgia)
University of Jelgawa (Lotwa)
Lotwa)
University of Weimar (Germany)
(Germany)

Podobne dokumenty