Wypowiedzenie umowy najmu

Transkrypt

Wypowiedzenie umowy najmu
Bolesławiec, dn. ……………………
..............................................................................
(imię i nazwisko Najemcy)
..............................................................................
(pesel Najemcy)
..............................................................................
(imię i nazwisko współmałżonka)
……………………………………………………..
(pesel współmałżonka Najemcy)
..............................................................................
(adres lokalu mieszkalnego)
TBS w Bolesławcu sp. z o.o.
ul. Bankowa 6d
59-700 Bolesławiec
WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
PRZY UL. ………………………………………………………….
Z dniem ……………………………. składam/y* oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
najmu ww. lokalu mieszkalnego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Na dzień ustania stosunku najmu zobowiązuję/emy* się opuścić wynajmowany lokal,
opróżnić go z rzeczy osobistych, odnowić lokal, dokonać w nim napraw lub wymiany urządzeń
określonych w umowie najmu oraz uregulować wszystkie zaległe zobowiązania wobec
Wynajmującego.
Po dokonaniu rozliczenia kaucji proszę o przekazanie kwoty kaucji na nr rachunku bankowego:
…………………………………………
(podpis Najemcy)
…………………………………………
(podpis współmałżonka Najemcy)
*-niepotrzebne skreślić