Wzór wypowiedzenia umowy

Transkrypt

Wzór wypowiedzenia umowy
…………………., dnia ……….............……
……..…………………………
(nazwisko i imię)
…………………………………
………………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………….
………………………………
(dane firmy)
WYPOWIEDZENIE
Niniejszym wypowiadam umowę nr ……………..………. z dnia
…………..……dotyczącą wywozu nieczystości stałych z posesji położonej przy
ul. …………………….... w ………………………, ze skutkiem na dzień
30 czerwca 2013 roku.
……………………………..
(podpis)

Podobne dokumenty