zał. Nr 5 do Regulaminu

Transkrypt

zał. Nr 5 do Regulaminu
Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów
AWF w Krakowie
Zarządzenie Rektora nr 19/2013
……………………………………………
Kraków, dnia……………………
(Imię i nazwisko studenta)
Nr PESEL…………………………
……………………………………..
……………………………………...
(adres zamieszkania)
nr albumu ……………….
Rok studiów………. pierwszego/ drugiego stopnia* kierunek……………………….
studia stacjonarne/niestacjonarne*
* właściwe podkreślić
OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej oświadczam, że nie
pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.
Wcześniej nie ukończyłem/am studiów na innym kierunku w rozumieniu art. 184
ust. 5 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
(tj. Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm. )
…………………………………………….
(podpis studenta)

Podobne dokumenty