Nr ewid

Transkrypt

Nr ewid
WYMAGANE DOKUMENTY
1. podpisany wydruk deklaracji uczestnictwa w e-rekrutacji
2. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich); w
przypadku braku dyplomu (dotyczy to osób których obrony odbyły się w okresie czerwiec i
wrzesień i nie otrzymały jeszcze wymaganych dokumentów) należy złożyć zaświadczenie o
ukończeniu takich studiów (z datą obrony, końcowym wynikiem studiów oraz średnią ocen
z przebiegu studiów);
3. suplement do dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich);
w przypadku braku suplementu (dotyczy to osób których obrony odbyły się w okresie
czerwiec i wrzesień i nie otrzymały jeszcze wymaganych dokumentów) - poświadczony
wykaz ocen w karcie przebiegu studiów oraz informacje o pracy magisterskiej (tytuł,
promotor, ocena);
4. odpis suplementu ze studiów I stopnia; w przypadku gdy na suplemencie nie ma
informacji o średniej z przebiegu studiów (dotyczy to osób spoza PG) należy dostarczyć
zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen;
5. pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego (wg wzoru) na sprawowanie
opieki naukowej nad kandydatem oraz pisemna zgoda kierownika katedry, w której ma
być realizowany doktorat na przyjęcie wraz z informacją o zapewnieniu pensum
dydaktycznego dla kandydata (dokument jest przygotowywany przez opiekuna, nie przez
kandydata);
6. oświadczenie o zatrudnieniu określające wymiar etatu (dotyczy wyłącznie tych
kandydatów, którzy w trakcie procesu rekrutacji są osobami zatrudnionymi);
7. 1 fotografia formatu legitymacyjnego (może być dołączona / wklejona do kwestionariusza
osobowego);
8. kwestionariusz osobowy (wg wzoru);
9. wykaz osiągnięć naukowych lub zawodowych (wraz z odpowiednią dokumentacją
o której mowa w punkcie 3 wydziałowych zasad rekrutacji na studia III stopnia);
Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie pok. nr 6 (Chemia C).
Przyjmowanie dokumentów Kandydatów na studia III stopnia:
12 – 16.10.2015 w godzinach pracy Dziekanatu.
Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Chemicznego PG
Ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
/rekrutacja na studia III stopnia/

Podobne dokumenty