Szkoła Biznesu

Transkrypt

Szkoła Biznesu
WYMAGANE DOKUMENTY
1. ODPIS
DYPLOMU
MAGISTERSTRA,
LEKARZA
LUB
STUDIÓW
RÓWNORZĘDNYCH (oryginał lub odpis ) lub pismo promotora określające przewidywany
termin obrony pracy magisterskiej.
lub
ODPIS DYPLOMU LICENCJATA (oryginał lub odpis ) oraz DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY MIN. 2-LETNI STAŻ PRACY (świadectwa pracy, zaświadczenia z
miejsca pracy, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, inne zaświadczenia
dokumentujące doświadczenie zawodowe)
2. ŻYCIORYS
opisujący dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe (cv)
3. ZDJĘCIE LEGITYMACYJNE - wersja elektroniczna
4. POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY czesnego w wysokości 6400 PLN.
Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV ODDZIAŁ Warszawa,
Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu, nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Podobne dokumenty