ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 60

Transkrypt

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 60
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR 60 / 2016
I. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Batorego 20 w Rzeszowie NIP 813-31-68-820
reprezentowana przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 35-025 Rzeszów
ul. Lisa – Kuli 13 A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pomieszczenia na węzeł oraz
instalacji c.o. typu etażowego z licznikami na klatce schodowej, instalacji cwu w budynku wraz
z przebudową instalacji gazowej w niezbędnym zakresie – w budynku przy ul. Batorego 20
w Rzeszowie.
II.
Wyjaśnień n.t. zamówienia udzielają :
Tadeusz Mlaś tel. 17 86-05-533 – w sprawach merytorycznych
Wiesława Wolan tel. 17 86-14-751 – w sprawach proceduralnych
Podstawą przygotowania ofert jest przedmiar robót oraz projekt, które są załącznikiem
zaproszenia. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający na życzenie wykonawca umożliwi
przeprowadzenie wizji lokalnej.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz stosowania upustów.
III. Wymagany termin realizacji – do 30 listopada 2016r.
Wymagana gwarancja: min. 4 lata
IV.
Termin składania ofert: do 9 września 2016 r. do godz.1200 – sekretariat MZBM p.15
V.
Otwarcie ofert: 9 września 2016 r. o godz. 1215 – świetlica MZBM p. 28
VI.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Do oferty należy dołączyć:
1. Kopię uprawnień budowlanych specjalności instalacje sanitarne osoby kierującej robotami oraz
kopię zaświadczenia, że osoba ta jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Kosztorys ofertowy szczegółowy
Dokumenty złożone w formie kserokopii mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, przy imiennej pieczątce lub czytelny podpis przy pieczątce firmy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
uwierzytelnioną kserokopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
200 000,00 zł. Polisa ma mieć ważność nie krótszą niż do końca okresu realizacji zamówienia
Rzeszów dn. 25.08.2016 r.

Podobne dokumenty