Znak sprawy: EA/74/06 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Transkrypt

Znak sprawy: EA/74/06 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Znak sprawy: EA/74/06
Ogłoszenie o wyniku post powania
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
03-236 Warszawa, ul. Annopol 6
tel. 811-12-31, fax 811-07-99
Regon 000042613
(6)
Przed wypełnieniem prosz zapozna si z instrukcj na str. 3..
1) Zamawiaj cy:
a) pełna nazwa zamawiaj cego:
Instytut Przemysłu Organicznego
b) REGON: |_0_|_0_|_0_|_0_|_4_|_2_|_6_|_1_|_3_|___|___|___|___|___|
c) kod, miejscowo , województwo, powiat:
03 - 236
Warszawa , Mazowieckie, Warszawski
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
Annopol 6
e) internet: http://www.ipo.waw.pl
f) numer kierunkowy
tel.
e-mail: [email protected]
0 (prefix) 22
811-12-31
faks 811-07-99
2) Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw polarymetru automatycznego
PKWiU: |___|___| . |___|___| . |___|
3) Warto
zamówienia przyj ta przy wszcz ciu post powania (bez VAT) 69314,00 zł
słownie: sze dziesi t dziewi
tysi cy trzysta czterna cie złotych.
4) Ogłoszenie o post powaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówie Publicznych:
Nr : |___|___|___|
rok wydania |___|___|___|___|
poz. |___|___|___|___|___|___|
lub post powanie przeprowadzono w trybie
z wolnej r ki
negocjacji z zach. konkurencji
zapytania o cen
5)
- dopuszczono składanie ofert cz ciowych; liczba zada wynosi : ________ .
strona 1
Znak sprawy: EA/74/06
6) Oznaczenie oferty cz ciowej: _________________________________________________________________
7) Dane o ofertach:
a) liczba zło onych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0
8) Ceny ofert:
a) cena najta szej oferty (z VAT): 42090,00 zł
– wybrano ofert (9a)
b) cena najdro szej oferty (z VAT): 49214,80 zł
lub
- przetarg uniewa niono (9b)
9a) Wybrano nast puj c ofert :
a) firma: DONSERW
b) REGON: |__0_|_0__|_6__|_3__|_6__|_8__|__9_|__8_|_8__|___|___|___|___|___|
c) kod, miejscowo , województwo, powiat: 02-436 Warszawa , Mazowieckie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Annopol 6
e-mail: [email protected]
e) internet:
f) numer kierunkowy: 22
tel. 863-19-30
faks 863-19-33
Cena wybranej oferty (z VAT): 42090,00 zł
w tym VAT: 7590,00 zł
9b) Post powanie uniewa niono z powodu: (art. 27 b .1):
- zło ono mniej ni dwie oferty nie podlegaj ce odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewy szała kwot , któr zamawiaj cy przeznaczył na finansowanie zamówienia,
- wyst piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e realizacja zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było
wcze niej przewidzie ,
- zamawiaj cy nie dopełnił obowi zku zamieszczenia ogłoszenia o post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
post powanie
obarczone jest wad uniemo liwiaj c zawarcie wa nej umowy.
strona 2